501 'סמ עובשה תחיש
:ןויליגה ירודמ
עובשה תרמיא ןייעמה ןמ תבש ןחלוש שדח שי תיעובש הדמע
ץבוק תדרוה הכלהה תניפ םיידוהי םייח היהש השעמ הלואגה תרות

האר תשרפ * (10.8.96) ו"נשת בא-םחנמב ד"כ * דורב םחנמ :ךרוע
תיעובש הדמע


םעה ינפכ ל"הצ ינפ


יכרע רבש לש ונברק אוה .וב לחש יונישב םשא וניא ל"הצ
תונורחאה םינשב םעב ללוחתהש


םע שגפנ ןוחטיבה-רש .ירוביצה םויה-רדס לע ל"הצ תא ולעהש תויגוס יתשב חתפנ עובשה
תודיחיב תרשל םנוצרב ןיאש שרופמב םירמוא םהמ םיבר עומשל םהדנו םיריעצ םיסייגתמ
תוברועמה לע ,ןוחטיבהו ץוחה תדעו ר"וי לש םיצימאה וירבד ועמשנ ךכ-רחא םוי .תויברק
.תנכוסמ היצפצנוקב םייובש םתוא השועש ,ל"הצ ישאר לש תיטילופה

םירבדה ןכו ,םוריחה-ינסחמ לש רומחה םבצמ לע הנורחאל ומסרפתהש תועידיה תופרטצמ הזל
.תודרפנ הרואכל ,תונוש תועידי הלא .ונוונתהש תויעצבמ תולוכי לע הלשממה-שאר רמאש
םיאור התעו ,םיגיאדמ םיכילהת תונורחאה םינשב רבע ל"הצ .ןהיניב הקומע הקיז שי ,השעמל
.םהיתואצות תא רוריבב

הכרעהה אולמ

חוכשל ונל רוסא .תוירחאהו תוריהזה אולמב רמאיהל הכירצ ל"הצ לע תרוקיבש ,םידקהל שי
תא םיבירקמ ל"הצ יניצק .ץראהו םעה ןוחטיב ןעמל םשפנ תא םיפרחמש םישנאב רבודמש עגרל
םוי םהל ןיא .ןוחטיבה יכרוצ רובעב םתחפשמ-ינבמ תונהיל תלוכיה תא ףאו םהיתונש בטימ
.לארשי תומחלמב םמדמ וזיקה םהמ םיברו ,גחו תבש םהל ןיא ,הליל םהל ןיאו

ןיאש ומשרתי וילייחש םינפ םושב רוסאו ,ל"הצל המוצע הכרעה שוחל בייח ולוכ רוביצה
תוסחייתהה סיסבב דומעל תבייח וז הרכה .םשפנ-תוריסמו םהיצמאמ תא ךרוצה יד םירקיימ
,ינש דצמ לבא .תבהוא תרוקיב וזש הלימ לכב רכינ היהיש ךירצ - תרוקיב שי םאו ,ל"הצל
.עמשיהל תבייח תרוקיבה

ןוצרה תא ודביא םיבר .םעב לחש יכרע רבש לש ןברק אוה .וב לחש יונישב םשא ל"הצ אל
,הוולשו טקש ,םולש םיצור לוכה .'וישכע םולש' לש תוילשא חתפל ולחהו ונמויק לע םחליהל
.םויקה םצע תא תונכסמ ,תופייעמ תועבונש םולש תופיאש .םייתואיצמ תויהל םיכירצ לבא

תקדצ לע תוהתל ולחה םיריעצ רתויו רתוי .תכרעמה ךותל טא-טא ולחלח וללה תושוחתה
םיינוחטיב םילוקיש ןיב תיחרכהה הדרפהה סרהל הרצק ךרדה התייה ןאכמ .ונקבאמ
.ולסוא ימכסהב ל"הצ ישאר לש תיביסנטניאה תוברועמב האישל העיגהש ,םייטילופל

תיכרע הלטלט

תודיחיב תרשל םנוצר יכ ןוחטיבה-רש ינפל ןואגב וריהצה תובישי ירגוב אקוודש אלפ אל
הבוח יכו ,םת אל ונקבאמש םיניבמ ,תודהיה תורוקמב קומע םיעוטנ םהישרושש ,םה .תויברק
יכרע ךוניח קרש חיכומ רבדה .הברקהה חור תא ליבוהלו תולדלדימה תורושה תא אלמל םהילע
.היעבה תא רותפי ישרושו

רוזחל םיכירצ ,תיאבצה רודישה תנחת םע ,ךוניחה ליח .תיניצר תיכרע הלטלטל קוקז ל"הצ
שי .ךומנ רודיבב קוסעל קר אלו םילייחל םיכרעו היצביטומ ,ןכות קפסל - ירוקמה םדיקפתל
חצנה יכרע תא איבהל םהל ורשפאיש םיעצמא חתפלו םייאבצה םינברה לש םתוליעפ תא דדועל
.םינפ-רואמבו םעונב ,םילייחה ינומהל תודהיה לש

ןוחטיב ילוקיש ןיב הרומג הדרפה דירפהל ךרוצה תא ןיצקו לייח לכל ריהבהל שי ליבקמב
יאבצ ןורתפ ןיא" ומכ טפשמ רמאי ל"הצש ןכתיי אל .םיינידמו םייטילופ םילוקיש ןיבל
תינידמ קר איה הלאשהו ,יאבצ ןורתפ שי םג שיש עדוי דלי לכש העשב ,"הדאפיתניאל
.תיטילופו

םילוקישה תא קרו ךא םילקוש םהש יאנתב תאז לבא ,םיחמומ לש םתעדל בר ףקות הנקמ הרותה
בושו בוש עבתו ,וז הנחבה לע שטיוואבוילמ יברה דמע םימעפ המכ םירכוז ונא .םייעוצקמה
םיעוש ויה וליא ךסחנ היה בר םדש קפס ןיא .רז לוקיש לכמ ןוחטיבה יניינע תא דירפהל
.ול

.רתוי אל םג ךא תוחפ אל .לארשיל הנגהה אבצ - ומשכ תויהל ךירצ ל"הצםירפסןורבחב הליפת

שי ,ןורבחמ ל"הצ תא גיסתש ידכ ,הלשממה לע םיצחלה תורבגתהל םידע ונא םהבש םימיב
םויב .תובאה ריעב ידוהיה בושייה םע רשפאה לככ הלודג תוהדזה תעבהל הנוילע תובישח
.הלפכמה תרעמל םיללפתמ תובבר ,גוהנכ ,ה"יא ואובי ,לולא שדוח-שאר ברע ,בורקה יעיבר
םיריצה ךרואל ןוחטיבהו הרימשה תרבגה ךות ,םיללפתמה תטילקל םיכרענ םיבשייתמהו ל"הצ
.02-9964445 'לטב םיטרפ .ץראה לכמ תולזומ תועסה .ןורבחל םיכילומה

זנטעש תוריהז

םייתנפוא םידגב ץראל םיאביימ הנורחאב יכ ,עידוהל ונשקבתנ זנטעש תקידבל םינוכמה םעטמ
ףא ,זנטעש םהב שי תוקידבה יפ-לעו ,תויתד םישנל םידעוימה הלאכ תוברל ,םינוש םיגוסמ
דחוימב ,םידגבב שמתשהל אלש רהזומ רוביצה .ללכ ןתשפ רכזומ אל ןאוביה תויוותבש
.ךמסומ תורשכ רושיא וא הדבעמ תקידב אלב ,םיאבוימ

םיכרכב תוחיש

וישכע תעצומ ,םירדוהמ םיכרכ השימחב ,'עובשה-תחיש' תונויליג לכ לש תלבגומ תומכ
םג תונמזה .ח"ש 150 - ךרכ ריחמ .(תונויליג האמ) דיחי ךרכ שוכרל רשפא ןכ-ומכ .רוביצל
.03-9607588 'לטב יארשא יסיטרכ תועצמאב

לולא רנימס

ךוניחה יללכ" :אשונב קוסעיו לולאב ב"י-'י םימיב ה"יא היהי 'תעד' לש בורקה רנימסה
.םיאלמ שפונ יאנתב ,'רניכ' שפונה-רפכב ךרעיי אוה ."תודיסחהו הלבקה רואל הכרדההו
.08-9455079 :המשרהלו םיטרפלשטיוואבוילמ יברה לש ויתוחיש יפ-לע דבועמ - תבש ןחלוש
ינונבל 'צ תאמ .האר תשרפל


בלה תא חותפל

יוויצ .הלופכ ןושלב תרמאנ איה םעפ לכבו ,ונתשרפב םיימעפ העיפומ הקדצ תתל הווצמה
הרותה םייוויצה ינשב ."ול ןתית ןותנ" :ינשה יוויצהו ,"ךדי תא חתפת חותפ" :דחא
."ןתית ןותנ" ,"חתפת חותפ" - לופכ יוויצב תשמתשמ

תתל הבוח אלא ,תחא םעפל תלבגומ הניא הקדצ תתל הבוחהש ,הזה ןושלה לפכמ ודמל ל"זח
תא םג שרפמ אוה ךכו ."םימעפ המכ וליפא - חתפת חותפ" :י"שר שרפמש יפכו .בושו בוש
."םימעפ האמ וליפא - ול ןתית ןותנ" :ינשה קוספה

יותיפה לע רבגתהל

לש ובילל הנופ ןושארה קוספה .הקדצה תווצמב םינוש םידדצ לע םיבסומ וללה םיקוספה ינש
ךשמהבו ,"ןויבאה ךיחאמ ךדי תא ץופקת אלו ךבבל תא ץמאת אל" :ול תרמוא הרותה .ןתונה
וילעש ,הקדצה ןתונ לע אוה שגדה ןאכ ,רמולכ ."ךדי תא חתפת חותפ" :הווצמ איה הזל
.ורצי ייותיפ לע רבגתהל

השיגדמ הרותה .ינעל הניתנה לע אוה ןאכ שגדה .הניתנה השעמ םצעל ןווכמ ינשה קוספה
.ול שורדה תא ינעל לעופב תתל םדאה לעש

םימעפ האמ

וליפא" - שריפ "חתפת חותפ" קוספב :םיקוספה ינשב י"שר שוריפב ינושה תא ריבסמ הז רבד
קר תכייש רפסמ תביקנ ןכש ."םימעפ האמ וליפא" - "ןתית ןותנ" קוספבו ,"םימעפ המכ
,איה השגדהה רקיע ןושארה קוספב םלוא .ינשה קוספה קסוע ךכבו ,לעופב הניתנ לע רבודמשכ
לעש ןויצה םצעב יד אלא ,רפסמ בוקנל םוקמ ןיא ןאכו ,ורצי ייותיפ לע רבגתהל םדאה לעש
וביל תא חותפל םדאה ךירצ הקדצ לש הלועפ לכב ."םימעפ המכ וליפא" ורצי לע רבגתהל םדאה
.דיה תציפקו בלה ץומיא לש בצמ הלילח עונמל וילעו ,ודיו

םע םחליהל שרדנ םדאהש דחא ןפוא :הקדצה תניתנב םינפוא ינש ןאכ שי םירבדה קמועב
שרדנ אוהו ,תימינפ המחלמ וב ןיאש ,אוה ינשה ןפואה .הקדצ תתל אלש ותוא התפמה ,ורצי
.לעופב הקדצה תא תתל קר

קבאמה ןורתי

אל וליפא) והשלכ בוקנ רפסמ םש רמאנ אל ןכלש ,ןושארה ןפואב תדחוימ הלעמ שיש רבתסמ
.םדאה שפנבש םילבגומ -יתלבה תוחוכה תא תררועמ רציה לע תורבגתהה ןכש ,("םימעפ האמ"
-יתלבה ,תיקולאה המשנה לש התמצוע אולמ תא תפשוח ,םייעבטה תונוצרה דגנ ,בוטב הריחבה
.תלבגומ

ידוהי לכ הכוז - הקדצב םיברמ םהבש לולא ימיב טרפבו - הקדצה תווצמ םויק ידי-לע
לארשי ןיא" ירהש ,המלשהו תיתימאה הלואגל דע ,םירומג םיקידצ לש םרפסב םתחיהלו בתכיהל
."הקדצב אלא ןילאגנ
(82 'מע ,דל ךרכ תוחיש יטוקל)

האר תשרפל םישרדמ - ןייעמה ןמ(דכ,די) "רשעת רשע"

רבדמב) קוספב םג זומר רבדה ."רשעתתש ליבשב רשע" :(טיק תבש) הז קוספ לע ושרד ל"זח
,רמולכ ,רשעמ תחא תלטונש די - "הרשע תחא ףכ" :"תרוטק האלמ בהז הרשע תחא ףכ" (די,ז
.רשעתת - בהז אלמתת ,"האלמ בהז" - די התוא ,הקדצל רשעמ תנתונו תלטונ
('זובי'זממ ךורב יבר)


(הכ,די) "ךדיב ףסכה תרצו"

רורצי ףסכהש אלו ,ךנוה לעו ךפסכ לע טולשל ךילע .ךתושרב - ךדיב וקיזחהו ףסכה תא רורצ
.ךילע טולשיו ךתוא
(ןלשימרפמ ריאמ יבר)


(ז,וט) "ןויבאה ךיחאמ ךדי תא ץופקת אל"

ליכשמ ירשא" :(ד,אמ) םיליהתב רמאנ הילעש הקדצ תווצמבמ ץוח ,תומימת תשרדנ הווצמ לכב
.שייבתי לבקמהש אלב ,הקדצ תתל ךיא הנבהו הלכשה תשרדנ הקדצב ."לד לא
(ףסוי לש ונורא)


(ח,וט) "ול ךדי תא חתפת חתפ יכ"

ל"זח ורמאש ומכ ,הקדצה תדובע אוה ,אחישמד אתבקע ןמזב ,ולאה םיתיעב 'ה תדובע רקיע
."הקדצב אלא ןילאגנ לארשי ןיא" :(א,טלק תבש)
(אינת)


(ח,וט) "ול ךדי תא חתפת חתפ יכ"

לע םיכרבמ ןיא המל ,ןכ-םא .הרותה ןמ השע-תווצמ איה הקדצ תווצמש ל"זח ודמל הז קוספמ
לוטנל ופרטצי - הכרבה תרימא ינפל תונכהב וחתפי השעמ-ישנאו םידיסחש םושמ ?וז הווצמ
...בערב עווגל ינעה לולע םייתניבו ,המודכו דחוימ 'דוחיי םשל' רמול ,םיידי
(אחסישפמ םנוב יבר)


(ח,וט) "ול רסחי רשא ורוסחמ יד"

ומצע תא ליפשהל ךירצ אוהש ךכב - "ול רסחי רשא" ,רוסחמ יד רבכ שי ינעל - "ורוסחמ יד"
...ול רסחש תולגלו
(בולוקוסמ גילז-קחצי יבר)


ךב היהו 'ה לא ךילע ארקו...ןויבאה ךיחאב ךניע הערו"
(ט,וט) "אטח

התאו הער ןיעב וב טיבמ םג אלא ,ינעל רזוע התא ןיאש יד אלו ןויבאה ךיחאב ךניע הער םא
,ךלש ךישעמ תא םימשב וקדבי - "'ה לא ךילע ארקו" זא-יכ ,ויאטחב ותקוצמו ולבס תא הלות
.ךיתונווע תא ורכזי - "אטח ךב היהו"
(גרובשלקינמ הקלעמש יבר)


(י,וט) "ול ךתתב ךבבל ערי אלו ול ןתת ןותנ"

תניחבב הז ירה ,ינעה לש ובצמ תשגרה וב הרסח לבא ,הבחר דיב ינעל הקדצ ןתונש ימ וליפא
.'םימד תוכיפש'
(בוט-םש-לעבה)

עובשה תרמיא


הדימ דגנכ הדימ

היה םגש םיעצמא לעב ידוהי ררוגתה ותיבל ךומס .דורמ ינע היה ילופינאמ איסוז יבר
ותיבב דחוימ םוקמ תוצקהל טילחהו קידצה תחפשמ לע םחיר שיאה .לודג םיחרוא סינכמ
.החפשמה ירוגמל

-לעבל והשימ רמא דחא םוי .וידי ישעמב האלפומ הכרב הארו ,רשעתהו שיאה ךלה הז םוימ
ךרכש היהי זאו ,לודג הבישי-שאר ךתיבל סינכת איסוז יבר םוקמבש בטומ אל םאה" :תיבה
םוקמ דוע ול ןיאש איסוז 'רל עידוהו העצהה תא לביק ,ותומימתב ,שיאה ."?רתוי לודג
.ותיבב

:קידצה ול רמא .ותחילס תא שקבל איסוז יברל ךלה אוה .ךועדל ולזמ לחה עגר ותואמ
םג וליחתה ,ךיחרוא לש םביטב קדקדל תלחתהש עגרמ אלא .ךילע הניט םוש ןיא יבילב"
..."ךמע קדקדל םימשהמהלואגה תרות


םימדקתמ דימת

הריחב הנתינ םדאל .ערה ךרדו בוטה ךרד - םיכרד יתש וב שיש ןפואב םלועה תא ארב ה"בקה
םדאה לוכי המכ דע ,הלאשה תלאשנ ךכיפל .םיכרדה יתשמ תחאב תכלל ותלוכיבו תישפוח
ןבומו ,עיגהל םלועה ךירצ וילאש דעיה איה הלואגה אולה .הלואגה יכילהת לע עיפשהל
הלולע םדאה-ינב לש תישפוחה הריחבה תלוכי םלוא .אלמתהל בייח ה"בקה לש הז ונוצרש
ןמ וקיחרהלו רוחאל םלועה תא גיסהל ףא ילואו ,ה"בקה לש וז 'ותינכת' תא שבשל הרואכל
.הלואגה

לארשי םאש ,םירמוא ל"זח .םדאה-ינב ידיב השעמל היולת הלואגהש םיעדוי ונא ,ןכאו
ולצונ וליאש ,תובר תויונמדזה ויה תולגה תונש ךשמב .םילאגנ םה דימ - הבושת םישוע
ונל הנתינש תלוכיה לע הרואכל הדיעמ הכ דע ונלאגנ אלש הדבועה .םילאגנ ונייה ,יוארכ
- איה הלאשהו .ה"בקה הל דעייש האירבה תילכת יולימ תא בכעל :רמולכ .הלואגה תא בכעל
?םנמואה

ביתנהו בצקה

תלוכיב ןימאהל ונילעש םשכש ,הריבסמ תודיסחה תרות םלוא ,הטושפ הניא ןיינעה תנבה
תואיצמה לכ לע ה"בקה לש האלמה ותטילשב ןימאהל ונילע ךכ ,םדאל הנתינש תישפוחה הריחבה
.םלועה לש ולרוג תא עבוקש דיחיה אוהש ךכבו

ןיא אולה .ה"בקה לש ותנווכו ונוצר תא הלילח בכעל הלוכי הניא תישפוחה הריחבה תלוכי
םג .ונוצר יולימב ול עירפהל לכוי והשמש ןכתיי אלו ,'ה ידעלבמ תיתימא תואיצמ םוש
הב ןיא - "םימש-תארימ ץוח םימש ידיב לוכה"ש ךכ - תישפוח הריחב םדאל קינעהש הדבועה
.םלועב האלמה ותטילשמ והשמ ולו עיקפהל ידכ

.םירבדה לש תומדקתהה ןוויכ םצע לע עיפשהל לוכי וניא םדאה לש תישפוחה הריחבה חוכ
ןכא םלועה .תונשל רשפא-יא הזה עסמה תאו ,הלואגה רבעל דועצל ךירצ םלועה יכ עבק ה"בקה
ונאש תטלחומ תואדווב עובקל רשפא ןכל .המלשהו תיתימאה הלואגה לא ףרה אלל םדקתמו דעוצ
לש ותעפשה .םינש ףלאו םינש האמו הנש ינפלמ רתויו לומתאמ רתוי הלואגה לא םויה םיבורק
.דעיה לא ביתנלו תומדקתהה בצקל - םימוחת ינשל תלבגומ םדאה

לוכי םג אוה .רתוי יטיא ךילהתב םדקתת וא רתוי רהמ אובת הלואגה םא וישעמב עבוק םדאה
רחוב אוהשכ .תולעמו תודרומ רובעת וא ,תגרודמו הרשי היהת הלואגה לא ךרדה םא ,עובקל
רוציי הזה דרומה אקווד ,רבד לש ופוסב ךא ,תינמז הליפנ לש בצמו דרומ רצוי אוה ,ערב
אקווד הנוזינש ,הבושתה לש החוכ הז .רתוי ההובגו רתוי הקזח היילעל ליבותש הרתי המצוע
.אטחה ידי-לע תמרגנש הדיריהמ

היילעל הדירימ

ךסה תא תונשל הלוכי הניא ךא ,םיטרפ לש םבצמ לע קר העיפשמ םדאה לש הריחבה תלוכי
תונורקה לא ,הרוחא דועצל טילחהל םדא לוכי ,הלואגה לא תמדקתמה תבכרה ךותב .ללוכה
ףאו ,הלוכ תבכרה לש התעונת ןוויכ תא תונשל ידכ הב ןיא רוחאל ותדיעצ לבא ,םיירוחאה
ךפהתת םיטרפה לש רוחאל הגיסנה םג ,רבד לש ופוסבו .ומצע ולש תומדקתהה ןוויכ תא אל
.תללוכה תומדקתהל ףסונ ךפונ םורתתו הבוטל

השלוח לש ינמז בצמ םירצוי םה ,הלקלקע ךרדב דועצל םיטילחמ הצובק וא םדא רשאכ
םכרד יכ לוכל ררבתיש רחאל ןכש .היילע חמצת םהישעממ אקווד ,רבד לש ופוסב לבא ,בוכיעו
עור לע ושנעיי ,םדיצמ ,וללה .הנוכנה ךרדב תוקבדה קזחתתו רבגת ,םוקמ םושל הכילומ
.יללכה תומדקתהה ךלהמל ומרת םה םגש ,ררבתי רבד לש ופוסב לבא ,םתריחב

הלואגה לש הלודגה היילעה תא הכותב תאשונ 'אחישמד אתבקע' לש הלודגה הדיריה םג ךכו
יטוקל הז לכב האר) הלואגה עגר לא דועו דוע םיברקתמ ונא רבד לש ופוסבו ,אובל הבורקה
.(םיפסונ תורוקמ וניוצ םשו ,19 הרעה ,976 'מע ,ג ךרכ תוחישהיהש השעמ


ןיי לש ורופיס

-תדועס הליהקה הכרע ערואמה לגרל .ץרעה-ילתפנ יבר - טרופצאר תליהקב שמשל הלע שדח בר
.אוואנישמ אגרש-לאקזחי יבר קידצה ,שדחה ברה לש דידי םג חכנ הדועסב .תיגיגח הווצמ
םייח יבר קידצה לש וליצ תחת ץרעה-ילתפנ יבר הסח םהבש םימיהמ דוע וריכה םיינשה
.אגרש-לאקזחי יבר לש ויבא ,זנאצמ

,שפנ-תממורמ התייה הריוואה םג .חבושמ ןייו םיגד ,רשב םע ,ךלמה דיכ הדועס התייה וז
.יגיגחה דמעמל האיכ

לילבל הרהמ דע היהש ,דדובה לוקה קעז ,"!ךסנ ןיי" .תונחלושה דחאמ הקעז העמשנ עתפל
קובקבה תיוות לע ,ןכאו .הרעסה הצרפ וניגבש ,ןיי קובקב רבעוה דיל דימ .םישגור תולוק
וניד ןכ-םאו ,םייוג לש בקיב רצוי ןייה ,עמשמ .בלצ... רתוי אלו תוחפ אל רייואמ היה
!ךסנ ןייכ

.ויתפש לע ףחיר ךויח לש לצו ,וירבע לכמ וב טיבה ,קובקבה תא לטנ אוואנישמ קידצה
רשפ תא ריהביש ,ויפ אצומל וניתמה לוכה .תינלוקה הלומהה תא העיגרה העיתפמה ותבוגת
:רפיסו חתפ זאו ,תטלחומ הממד הררתשה רשא דע דוע ןיתמה קידצה .הומתה וכויח

הלופ המשש הרישע הנמלא השראו לש הרקויה תונוכשמ תחאב הררוגתה ,תובר-אל םינש ינפל
רוצייל לודג בקי םהיניבו ,חונמה הלעב חינהש םיקסע המכ לע השלח הנמלאה .יקסרומי'ז
.ןיי

,תיבה ןתפמ לא ברק ודועב .םיקסע-שיא ,רישע ידוהי הנמלאה לש התליווחל עיגה דחא םוי
ןיחבהו ןבאה הכלשוה ונממש םוקמה לא טבמ ףיעה אוה .ותוא העצפו הלודג ןבא ושארב העגפ
לש הנב היה הז .הניגב םיצעה דחא ירוחאמ רתתסהש ריעצ רענ ,קרוזה לש יסראה וכויחב
.יקסרומי'ז הנמלאה

הל הכזש 'המח'ה םינפה-תלבק לע ןנולתהו ,תיבה-תלעב ינפל ידוהיה בצייתה לפשומו עוצפ
הארנ" .תולצנתה ירבד הכסח אלו השעמה ןמ התמשנ יקמע דע העזעוז הנמלאה .הנב דצמ
.החנאנ ,"ינב לש וכוניחב עיקשהל ןמז יד ידיב וחינה אל םיברה ייקסעש

החכות ירבדב ותוא הרסייו הנב תא םאה הארק ,ךלהו ויניינע תא םייס ידוהיהש רחאל
ךכ-לכ יעזעדזת יכ ימא ךל המ" :רמואכ ,תוהמתו תועשעושמ םייניעב הב טיבה רענה .םישק
..."!אוה ידוהי לוכה-ךסב אולה !?יישעממ

.ל-אה לש רחבנה ומע םה ,םהל זב התאש םידוהיה יכ ,ינב ,עד" :ול הרמא ,ךכב הניחבהשכ
תדהו תירצונה תדה יכ ,יריקי ,עדת אולה .תקדוצו הנוכנ םתד יכ יתייה הרובס םלועמו זאמ
..."!תידוהיה תדה ןמ ןהיתודוסי תא תוקנוי תימלסומה

דע עודמ ,ןכ-םא" .הלאכ םירבד הנממ עומשל הפיצ אל אוה .תומהדנ םייניע ומאב הלת ןבה
:היתולימ תא תררובכ ,תולק הרהרה םאה .השקה ,"!?היידוהיל תייהו ךתד תא תרמה אל םויה
תרוסמ תא ךישמהלו ויתובא יכרדב תכלל בייח םדא לכ יכ ינא הרובס ,לוכה תורמלש םושמ"
..."וידיב וחינהש הנומאה

תא עדי אל שיא יכ-םא ,רענה לש ותוגהנתהב םואתפ לחש יבויחה יונישב וניחבה לוכה
וחינה אלו ויתובשחמ והודרט ,ומא םע בל-תייולג החיש התוא זאמ ,רבד לש ותימאל .ותביס
.ול

אוה .תובקע ריתוהל ילבמ תיבה תא בזע דחא םוי .רבדה עריאש דע תודחא םינש דוע ופלח
ולביק דמלמה .ןילבול דיל חדינ רפכב 'דמלמ' לש ותיב לא עיגהש דע ץראה יבחרב דדנ
תא דומלל הליחת שקיבש ,ירצונה רענה לש ינחורה ונובער קופיסל בל-ץפחב הנענו ותיבל
.שדוקה-תפש

לחה ,שדוקה-תפשב טלשש ירחא .דוד - לארשיב ומש ארקנו לומינ רענהו בר ןמז ףלח אל
ףאו םכח-דימלת השענ רפסמ םינש ךותב .העיתפמ תוריהמב םדקתה אוה .שמוחו הליפת דומלל
הפה לעב ,ריעצה שיאה ץצ ןיינמ עדי אל שיא .וחקלמ תונהיל ושקיבש םידוהי וביבס זכיר
.תוילגרמ קיפמה

,םילספסה ישבוח לש תואתשמה םהיניע חכונלו ,םירטוש ינש שרדמה-תיבב ועיפוה דחא םוי
רבד לש ופוסבו ,תירצונה תדה יוזיבב דוד םשאוה םילפאה הייסנכה יפתרמב .םמע והולטנ
.דקומה לע הלעוה

םישדוח המכ רחאל .השראווב הייסנכהמ םירמכ ינש לש םהיתובקע ומלענ םואתפו המ-ןמז רבע
ולהינש תוכשוממה תוחישה לע םירמכה ורפיס בתכמב .לארשי-ץראמ חלשנש ,בתכמ םהמ עיגה
...םידוהי תויהל וטילחה ןהיתובקעבו ,דוד םע אלכה-תיבב

שרוש יכ וטילחהו וסנכתה הייסנכה ישאר .הנושארהמ תבאוכו השק התייה היינשה הכמה
לכות אל ,ועבק ,תאז חכונ .הנבל יקסרומי'ז הנמלאה הקינעהש יוקלה ךוניחב ץוענ ןיינעה
...תורצנה למס תא דוע תאשל התרצות

,םימש -ארי ידוהי תולעבל רבע ןייה בקיו םינש ופלח :ורופיס תא םייס אוואנישמ קידצה
שקיבו בקיה תיוות לעש למסה תא ותוארב הליחת עזעדזה אוה םג .ירצח יאב םע הנמנה
השעמ תא חיצנהל ידכ ,תיוותה תא ריתוהל טילחה ,רופיסה לכ תא ול יתרפיסשכ םלוא .וקחמל
.יקסרומי'ז הנמלאה לש הנב ,דוד לש םשה-שודיק

,ול המוד קר אלא ,יתימא בלצ ונניא רויאה יכ ,וארתו תיוותב תפסונ םעפ אנ-וננובתה
...!התד למסב שומישה תא הנמלאה לע הרסא הייסנכה ירהש
רנייו יכדרמ 'ר םע םיידוהי םייח
םיכרדה-תונואתב המחלמ :רנייו


תונואת דוע תוארל הצור אל

טעמ-אל ועתפוה ,םיכרדב תוחיטבה אשונב ןוידל וסנכתהש ,לארשיב הגיהנה ירומ דוגיא ירבח
רוחש ליעמב שיא היה ול ופיצש ןורחאה .םהינפל בצייתהש שיאה לש תינוציחה ותעפוהמ
האילפה יטבממ שגרתה אל שיאה .ושאר ידיצל תולשלתשמ תוכורא תואפ יתשו ,ןקז רוטע ,ךורא
שיש תונקתו םירופיש לעו רעונה ברקב הריהז הגיהנל תועדומה תרבגה לע האצרהב חתפו
.הרובחתה יקוחב גיהנהל

תנואתמ השק עצפנ עשת ליגב .'םכיתושפנל םתרמשנו' ןוגרא ישארמ אוה רנייו יכדרמ
םה .םויכ ותוליעפל םינושארה םיערזה ובילב וערזנ העיצפהמ ותמלחה ישדוחב .'חרבו עגפ'
'רדח'ב דמולה טועפ עגפנ הבש ,השק םיכרד תנואתל דע היהשכ ,הנש הרשע-שמח ינפל וטבנ
.העסהה בכרמ דריש תעב ,םילשוריב

םידלי ךירדהל

לצא םג תבשק ןזוא האצמ ,םיכרדב תוריהזל תועדומה תרבגהל לעפתש ,הדוגא םיקהל ותטלחה
הז .םילשוריב הבושתב םירזוחל הבישי שארב דמועה ,רלדנניפ ןורהא ברה ,הדובעל ופתוש
.ןוגראה תא ומיקה וידחי .םיכרד תנואתב ויחא תא ןכל םדוק םינש המכ דביא

תודסומו 'םירדח'ה ןיב טטושל ונלחתהו םידיינ םילוקמר ונחקל" .העונצ התייה הלחתהה
תונוסא ,ונרעצל םלוא ,המ-ןוהמיתב ונב וטיבה הליחתב" .רפסמ אוה ,"םילשוריב ךוניחה
וחקל תוקספהב ."תותלדה לכ תא ונינפל וחתפ ,םיריעצ םידימלת םיברועמ ויה םהבש םיפסונ
.רוסא המו רתומ המ ,שיבכ םירבוע דציכ :ף"לאמ םתוא וכירדהו םידלי לש תוצובק

םייחה תשודק

.ךוניחה תודסומב הדהאב ולבקתנש ,הכרדהו הדובע תורבוחו םיפקש וניכה .וללכתשה ךכ-רחא
םג תוליעפה לגעמ תא ביחרהל רשפיא רבדהו ,םיפסונ םיבדנתמ םהילא ופרטצה ןמזה תצורמב
רוביצב אקווד" .םידימלת ףלא םישימחכ הכ דע םתוליעפ הפיקה ,םתכרעהל .םילשוריל ץוחמ
אשונב הרבסהה הקול ,'שפנ חוקיפ' לש ךרעה לעו םייחה תשודק לע ןומאה ,ידרחהו יתדה
.רעצב יכדרמ 'ר רמוא ,"םיכרדב תוריהזה

ףסונ .םיכרדב תוחיטבה אשונל םירושקה הדוגאו הצעומ ,ןוגרא לכב טעמכ םויכ רבח רנייו
רבח ,תונואת תעינמל תימואלה הצעומה ר"וי םוקמ-אלממ אוה ,'םתרמשנו'ב ותוליעפ לע
עובק ףתתשמ ,תוהיגו תוחיטבל דסומב הלשממה גיצנ היה ,רעונלו םידליל תימלשוריה הצעומה
.אשונב תולפטמה תויצרא-ללכו תוינוריע תודעו ינוידב

םשה תרזעב

תוכזב" המשו ,םיגהנל תדעוימה ,סרכ-תבע תרבוח הדוגאה םעטמ העיפוה רבכמ אל
.םיכרדב תוחיטבל להנימה לשו הרובחתה דרשמ לש תוסחלו ןומימל התכז תרבוחה ."'םתרמשנו'

אשונב קסוע ילשכ תוזח לעב םדאש ךכמ םימייוסמ םישנא לש העתפהב ןיחבמ ינא תחא אל"
הקדצה-תפוק תא ונאצמ ונחלוש לע ."ןיטולחל יעבט הזש רובס ינא" .רנייו רמוא ,"הז
תוריהזה דצל" :עצבמה דעב דואמ אוה .ד"בח-יריעצ םעטמ הלא םימיב תצפומה בכרל תדחוימה
."אימשד אתעייס דועו דוע שקבל יאדכ ,העונתה יקוח לע הרימשהוגרבוזניג ףסוי ברה תאמ - הכלהה תניפ


רחשה תוכרב תרימא

?םיבשוי וא םידמוע רחשה תוכרב תרימא תעשב םאה :הלאש

ןה ,הדימעב ןתוא םירמוא םיבר .לארשי תוליהקב ןודנב עובק גהנמ יתאצמ אל :הבושת
.תסנכה-תיבב ןתוא םירמואש םיזנכשאהמ ןהו תיבב ןתוא םירמואש ד"בח ידיסחו םידרפסהמ
ידי םלוכ תא איצומ ןזחהשכ ,תסנכה-תיבב רקוב תונפל תוכרבה תא רמול רבעב וגהנ םינמיתה
.םיבשוי ויה ללכ-ךרדבו ,הבוח

תוכרבה לכ" :('בוט חקל' שרדמב אצמנ ונינפלו) ימלשוריה דומלתה םשב ואיבה םיקסופ המכ
ךרבל ידכ ,תבשל םיבייחש שרופמ ןוזמה תכרבב ןכש) רבדה תועמשמב וקלחנו ,"דמועמ -
תווצמה תוכרב לכ תא רמול םיבייח ,דועו אינתה לעב ,םהרבא-ןגמה תעדל .(!הנווכב
.לוכאל םיצור ןכ-םא אלא ןמייקל בויח ןיאש ,הלח תשרפהו הטיחשה תוכרבמ ץוח ,הדימעב

.הרותה תוכרב לכו "םיידי תליטנ לע" תוכרבה תרימאב דומעל שי ,וז העד יפל

,בלול ,תיציצ ,רמועה תריפס) תומייוסמ תווצמב אלא ןודנב הדפקה ןיא תורחאה תועדה יפל
.(הנבל שודיקו רפוש

,הבישיב אוה ןהל ךיישה השעמה ןכ-םא אלא ,ןלוכ תוכרבה לכב דומעל שי ,ץ"בעיה תעדל
לכ ןכו ,תבשל לכויש ,םירביאה תרתה לע איהש ,'םירוסא ריתמ' תכרב - ונניינעב - ןוגכ
.הבישיב ןכרד הייתשו הליכאש ןוויכמ ,ןינהנה תוכרב

תעבונ (ךליאו "הניב יווכשל ןתונה") תורצקה תוכרבב רתוי הגוהנה הדימעהש ןכתיי
איצוהל ידכ ,רוביצ -חילש ןיעכ ,םר לוקב ןרמואל (תובר תוליהקב ןיידע םייקה) גהנמהמ
תרימאב רוביצה תא תוכזל ידכ - רתוי ץופנש יפכ וא ,ותבוח ידי ךרבל עדוי וניאש ימ תא
.ןמא
ר"ומדא ע"וש ;ח ס"ר ףסוי טוקליו א"רגה רואיב ,העיצקו רומ ,ג"מרפו א"מ ,ע"וש ,י"ב :תורוקמ
,'תווצמה תכרב' ךרעו ,דעש 'מע 'רחשה תוכרב' ךרע ,ד ךרכ תידומלת הידפולקיצנא .ג"ס םש ןקזה
.20 'מע ד"שת תוחישה רפס הארו .זיקת 'מעישארה ףדל

םיניינע חתפמ | ןיעידומ | סופד תיב | תושדח רדח | םידלי רדח | ןויע רדח | ד"בח תיב

תורומש תויוכזה לכ (c)
רואל האצוהה ףגא - זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ
03-9606169 :'סקפ ,03-9607588 'לט ,72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת
ירא-בל ףסוי :"טנרטניא" רודמ שאר * בונורהא ןהכה קחצי ףסוי ברה :ר"וי
chabad@chabad.org.il