503 'סמ עובשה תחיש
:ןויליגה ירודמ
עובשה תרמיא ןייעמה ןמ תבש ןחלוש םירפס תיעובש הדמע
ץבוק תדרוה הכלהה תניפ םיידוהי םייח היהש השעמ הלואגה תרות

אצת-יכ תשרפ * (23.8.96) ו"נשת לולאב 'ח * דורב םחנמ :ךרוע
תיעובש הדמע


םדא לכמ דומלל ונילע


.ידוהי רוביצ לכבו ידוהי לכב יפויו בוט הברה ךכ-לכ שי
דחאמה תאו ףתושמה הנכמה תא אוצמל ונילע


תובבלה תא ררועמה רפושה לוק הלועו עקוב תסנכה-יתבמ .ומוציעב רבכ לולא שדוח
ינומה םיצבקנ םהילאש ,םיסוניכו םע-תורצע םיכרענ ץראה יבחרב .הבושת לש תוררועתהל
וניאש רוביצה ךותמ בושו בוש תעמשנש הנעטל תעדה תא תתל ןמזה קוידב הזו .לארשי-תיב
.תווצמו הרות רמוש

ונתוא םיגיצמ םתא" .םהילא םינופה ירבדב םישח םהש תואשנתה לש המינ לע םילבוק וללה
אטבל םהל תמרוג תאזה השוחתה .םתנעט וז ,"םיכרעו תונורקע שי םכל קר וליאכ ,קיר ילככ
.םהילגרל רנ םהש םינושה םיכרעה לע םירבד תוברהלו ,תיביטקניטסניא תודגנתה

תואשנתה ילב

תא דימעהל םיכסיש תווצמו הרות רמוש ידוהימ תופצל השק דחא דצמ .הלק-אל היעב ןאכ שי
-תשולש לארשי-םע תא ומייקשו יניס-רה דמעמב ה"בקה תאמ ונתינש ,תווצמהו הרותה יכרע
ישעמ םיכרע ראשו 'םזינמוה' ,'םדאה תויוכז' יכרע םע תחא הרושב ,הנש תואמ-שולשו םיפלא
ןה תווצמהו הרותהש ,איה ןימאמ ידוהי לכ לש תיסיסבה הרכהה .תעה לכ םינתשמש ,םדא-ידי
.םהיגוסל שונא יכרעמ ךורע -ןיאל ההובג הגרדב םידמועש ,חצנ-יכרע

ודימעהל םיסנמש םדא .ויכרעבו ומלוע-תפקשהב ,וב םילזלזמש בהוא וניא שיא ,ינש דצמ
.ודובכ לע ןגהל ידכ ,תמאה תוויע ריחמב םג ,לוכה תושעל הסני ,התוחנ הדמעב שארמ
.חוכיווב ןוחצינה תא אלא ,תמאה תא שפחמ שיא ןיא ובש ,םישריח לש חיש-וד איה האצותה

המ ול ןיאו לבקלו דומלל קר ךירצש ימכ דחא דצ דימעהל ןוכנ הז ןיא ,ןיינעה םצעל םגו
דומלל ונתוא תכנחמ הרותה ."םדא לכמ דמולה ,םכח והזיא" :רמאנ הנשמב .קינעהלו דמלל
,דחא םדאב תטלחומ תומלש ןיאש ,ומלוע תא ה"בקה ארב ךכ ןכש .היהיש ימ היהי ,םדא לכמ
.הנממ דומלל ךירצו תמייוסמ הלעמ שי םדא לכב אלא

יפ-לע הזכ ןכא אוה ,דחא םדא יניעב קדוצו ןוכנ הארנש המ לכ אל .ץמאל ךירצ רבד לכ אל
לכונ ,ובש בוטהמ דומלל ןוצר ךותמ ידוהי לכ לא שגינ םא לבא .הרותה לש הדימה-תומא
וב שיש רורב ןכש ,והשלכ רוביצ לטבל תינורקע ןוכנ הז ןיא ןכ-לע .םדא לכמ הברה קיפהל
.םיפיו םיבוט םירבד הברה

הז םע הז רבדיהל

ןכ-יפ-לע-ףאו ,ונבר השממ לודג ונל ימ .הנוכנ הניא ינש ידוהי לע תואשנתהה םצע ,ללכבו
,ךכ לע רבסומו ."המדאה ינפ-לע רשא םדאה לכמ דואמ וינע השמ שיאהו" :הרותה וילע הדיעמ
תוחוכהו תונורשיכה תא רתויב לפשה ידוהיל םיקינעמ ויה וליאש ,ובילב רמא ונבר השמש
לכ לומ וינע ומצע תא שיגרה וז ךרדב .ולשמ ההובג הגרדל עיגמ היה יאדו - ול ונתינש
.םלועב םדא

ונילע אלא ,ינש ידוהי יפלכ תואשנתהל הקדצה ןיאש דבלב וז אל ,הזה ןובשחה יפ-לע
תרוסמב תרחא וא וז הדימב קבד לארשי-םע לוכה-ךסבש הדבועה םצעל הכרעה יאלמ תויהל
םה ןכ-יפ-לע-ףאו ,ינרות ךוניחל וכז אלש םידוהי םישגופ ונא לעשו דעצ לכ לע .ויתובא
.היתווצמלו לארשי-תדל דובכו הבהא הברה םישחורו הנומא םיאלמ

ךורע-ןחלושה תא תחתופה הכלהה תא םימייקמ תווצמו הרות ירמוש םיתבב ודלונש הלאמ המכ
המוה בוחרב לוורש םילישפמש ,'ובשנש תוקונית' ינומה ומכ ,"םיגיעלמה ינפמ שוביי לא" -
!?המוד הזועת ונייחב םיחיכומ ונא םאה ?ןיליפת םיחינמו

רבדל .הז םע הז רבדיהל ונילע .ידוהי רוביצ לכבו ידוהי לכב יפויו בוט הברה ךכ-לכ שי
וניא חוכיווהש ררבתי זאו .דחאמה תאו ףתושמה הנכמה תא אוצמל .םעה לא אלו םעה םע
.הקותמו הבוט הנשל ונמצע תא ןיכהלו המלש הבושתב רוזחל לכונ וידחי ונלוכו ,לודגםירפס- םיקידצ ירבקו םישודק תומוקמ

רנלימ השמו ןומולס הדוהי ,ןוסלכימ םחנמ תאמ
ןוחטיבה דרשמ תאצוהב
וייחו ותובשייתה רופיס תא םירפסמ םגש ,םישודק תומוקמו םיקידצ ירבק האלמ לארשי-ץרא
םיעדוי םיטעמ לבא ,הלא םירתאל הלודג הריהנ שי תונורחאה םינשב .וצראב ידוהיה םעה לש
םירבסהב ,לויטו העיסנ לכל רקי סכנ אוה ונינפלש רדוהמה םובלאה .תומוקמה לש םרופיס תא
תפמ תפרוצמ .'מע 198 .םיוולנה םירופיסבו םיביהרמה םימולצתב ,םיצממהו םיחלוקה
.03-6565752 'לט ,לארב רשא :הצפה .םישודקה תומוקמה

- ןילוח תחיש

דוד-ןב יתמא תאמ
רבחמה תאצוהב
רזעל םהל היהי ונינפלש רפסה .ןילוח תכסמ דומילב 'ימויה ףד'ה ידמול ולחה הלא םימיב
םיאיקבה םיטעמש ,תופירט תוכלה תא םיראבמה ,םיצממ םירבסהבו םירויאב עפושמ אוה .בר
.380967 -02 'לט .'מע 582 .וב ורזעיי ימויה ם"במרה ידמול םג .ןהב

- תוכלמבש תראפת

יספלא קחצי ר"דה תאמ
תויפלת תאצוהב
.ןהיתויופעתסה לכ לע ,ץינ'זיו-בוסוק םידיסחה תולשוש לש ןרופיס תא םירפסמה םיכרכ ינש
,םירופיס לש עפש .ב"כשת תנשב הנושארל עיפוהש ,רפסה לש תבחרומו השדח הרודהמ וז
.03-5780277 'לט .'מע 724 .וילע הבוטה רבחמה דיכ ,םימולצתו הירוטסיה

רסומ ירפס השולש

'םילודגה םש' ןוכמ תאצוהב
,יתשנבנב לאומש יברל 'םימי ךרוא רפס'ו 'רסומה רפס' לש תראובמו תדקונמ ,השדח הרודהמ
תורוקמה וניוצו תובית-ישאר וחנעופ םג וז הרודהמב .ונאפמ החמש יברל 'שיאל החמש רפס'ו
.םילשורי 50035 ד"ת .ל"זח ירמאמלו םיקוספלשטיוואבוילמ יברה לש ויתוחיש יפ-לע דבועמ - תבש ןחלוש
ינונבל 'צ תאמ .אצת-יכ תשרפל


לארשימ דרפנ וניא ה"בקה

ותעדבש השא תאשל םדאל רוסאש ,איה הכלהה .ןישוריגהו ןיאושינה יניד םירכזומ ונתשרפב
רוסא ."ךתיא חטבל בשוי אוהו ,הער ךער לע שורחת לא" קוספה איה ךכל תוביסה תחא .השרגל
םא ,הזה קומינה דצמ םלוא .ותשא לע ןכש-לכו ,וב חטובה והער לע תומיזמ שורחל םדאל
.רבדה רתומ - השרגל ותעדבש הליחתכלמ ותשאל עידוה לעבה

רבדל הלאכ ןיאושינ השוע הניא שארמ העדוה םג היפ-לעו ,הז רוסיאל היינש הביס שי
תיחצנו תטלחומ תורשקתה - "דחא רשבל ויהו ותשאב קבדו" אוה ןיאושינה ןיינע לכ .יוצר
תוהמ םצעב םגפ שי ,ןישוריג םפוסש העידי ךותמ שארמ םישענש ןיאושינב .השאל רבגה ןיב
.המלשו תיתימא תורשקתה ןאכ ןיא הליחתכלמו ,רשקה

?שרגל הנווכ

םילמסמ השאו שיאש עודי .לארשי-םע תא הלגה ה"בקהש הדבועה לע הלאש תררועתמ תאז רואל
,לארשי-תסנכל ה"בקה ןיב 'ןיאושינ' תניחבב אוה יניס-רה דמעמ .לארשי-תסנכו ה"בקה תא
,'ןישוריג' תניחבב איה תולגה ,תאז תמועל ."הרות-ןתמ הז - ותנותח םויב" :רמאנש ומכ
."ןישוריגב םתוא יתנד" :שרדמה יפ-לע ,ה"בקה רמאש ומכ

ךיא ,לארשי-תסנכ תא 'שרגל' םצעבו ומע תא תולגהל ותעדבש שארמ עדי ה"בקהש רחאמ ךא
-רהב הנתינש הרותב אולה !?יניס-רה דמעמב תירב לארשי-ינב םע תורכלו 'התאשל' היה לוכי
תאשל רוסיאה לע לוכיבכ רבע ה"בקהש אצמנו ,"םימעב םכתא 'ה ץיפהו" :שרופמב בותכ יניס
!השרגל הנווכ ךותמ השא

שארמ עדי ה"בקה

האצות איה תולגה ןכש ,שרגל תנמ-לע ןיאושינ ךכב תוארל ןיאש ,ריבסהל היה רשפא תוטשפב
תלוכיב םישמתשמ ויה וליא .ךכ לע תישפוח הריחב םהל הנתינו ,לארשי-ינב לש םהישעממ
.םתולגהל קקזנ ה"בקה היה אל ,בוטב םירחובו הריחבה

-ינבש הרות-ןתמ תעב שארמ עדי אוה אולה .ה"בקב רבודמשכ םלשומ וניא הז רבסה םלוא
ושענ אל 'ןיאושינ'הש ,ןאכמ .תולגה שנועב ושנעיי ןכלו ,ךרדה ןמ רוסל םידיתע לארשי
ןיבש הלא 'ןיאושינ'ב ןורסיח הלילח שיש אצמנו ,תיחצנה תורשקתהה תומלשב ה"בקה דצמ
.לארשי-םעל ה"בקה

םינפ רתסה קר

ןאכ ןיא לעופב םגש אלא ,שרגל הנווכ התייה אלש דבלב וז אל ה"בקה דצמש ,איה תמאה אלא
רפס ןאכ ןיא ,רמולכ ,"היתחליש רשא םכמא תותירכ רפס הז יא" :ה"בקה רמוא ךכו .ןישוריג
.ןישוריג ןאכ ןיאו תותירכ

אלא הז ןיאו ,לארשי-תסנכל ה"בקה ןיב תורשקתהה תירב הלילח הקתינ אל תולגה ןמזב םג
םיגהנתמ םידוהי רשאכ .וב קובדלו ה"בקה תא שפחל לארשי-םע תא ררועל ותרטמש ,םינפ רתסה
תא םהל איבמ שממ דימו ףכיתו ,םהילא ותביח תא הלגמ ה"בקה תולגה ןמזב דוע ירה ,יוארכ
.המלשהו תיתימאה הלואגה
(138 'מע ,דל ךרכ תוחיש יטוקל)

לארשי תבהא :אשנב םישרדמ - ןייעמה ןמ"ומע םיקת םקה"

םקה םהמ תמלעתהו םילפונ ורוש וא ךיחא רומח תא הארת אל" :(ד,דכ םירבד) תרמוא הרותה
םרומחמ - לארשי-ינב לש םיימשגה םיכרצהמ םלעתהל ךל רוסא :ךכ תאז שרפל שי ."ומע םיקת
הלעתתו המוקת היהת ךל םג - "ומע םיקת םקה" ךכבו ,םהילע ךביל תא םישל ךילע .םרושו
.ךכ ידי-לע
(המלש תראפת)


הסינכה רעש

ךערל תבהאו לש השע תווצמ ילע לבקמ ינירה הליפתה םדוק רמול ןוכנ" :רמאנ םירודיס המכב
.ללפתהל 'ה ינפל דומעלו אובל הסינכה רעש איה לארשי-תבהא תווצמ ןכש ,"ךומכ
(הרותל תוארפרפ)


תודהיה ןחבמ

ודי-לעש ןחבמה .ףיוזמ וא יתימא אוה םא ונחבל רשפא ודי-לעש והשלכ יעצמא שי רבד לכל
,לארשיל ותבהא תדימכ .לארשי-תבהא אוה ואל םא ידוהיכ גהונ לארשימ םדא םא תעדל רשפא
התא ךכ - "ךומכ" - ךבש ערה -תבהא תדימכ - "ךערל תבהאו" רמאנש והז .תודהיב וקלח ךכ
.'ה תא ךתדובעב דדמנ
(החסישפמ םנוב-החמש יבר)


ףרטצמ ה"בקה

והער תא שיא םיבהוא םתאש ןמז לכ :רמולכ ."'ה ינא ךומכ ךערל תבהאו" :הווצמ ה"בקה
.םכלש הרובחה ךותל יתוא םג ופרצ ,"'ה ינא" - תמאב
(הרות ירוטיע)


שקבמ ה"בקה המ

תא הז םיבהוא ויהתש אלא שקבמ יניא אה ?םכמ שקבמ ינא המ ,יינב :לארשיל ה"בקה רמא ךכ
.הז תא הז םידבכמ ויהתו הז
(הבר והילא יבד אנת)


הברהו טעמ

םאו .תווצמ לכמ ששו ,םימשה ןמ ארי ,םימשה תא בהוא יווה :רמוא היה אמית-ןב הדוהי
;הברה ךיניעב אהת ,אעמק הבוט ךרבחל תישע םאו ;הברה ךיניעב אהי ,אעמק ער ךרבחל תישע
.אעמק ךיניעב אהת ,הברה הער ךרבח ךל השע םאו
(ןתנ יברד תובא)


תיאר אל םלועמש ידוהי

תיאר אל םלועמש ידוהי לע וליפא הלח לארשי-תבהא תווצמ :רמוא היה אינתה לעב ןקזה ונבר
.ךתדע -ןב אוהש ,ךירוגמ םוקמב רשא לארשימ שיאל ןכש-לכו ,ותוא
(םוי םויה)


הבוט תושעל קשח

וזכ הדימב ידוהיל הבוט תושעל קשחהו שוחה תא קינעמו הכזמ ה"בקהש איה האלפנ הלעמ
עודמ תוביס אוצמל לכוי ומצע לע םא ןכש .ומצע תא רשאמ רתוי ותלוז תא רקיימ םדאהש
.תאז רמול לכוי אל תלוזה יבגל ירה - םולשו-סח הבוטה רדעה ול עיגמ
(םוי םויה)

עובשה תרמיא


רזחו עסנ

ןיידע ריעצה גוזה .תדבוכמ הינודנ הל קינעה ,הריעצה ותב תא אישה ןילרב בקעי ברה רשאכ
.תרחא ריעב ררוגתהש ,םסרופמ רישע ידיב הינודנה ימד תא ברה דיקפה ןכלו ,ףסכל קקזנ אל

.השק ובצמ הארנה לככו ,תונודקיפה תא ריזחמ וניא רישעהש העומש הצופנו םימיה ורבע
.ףסכה תא ליצהל ידכ ,רישעה לא יאשחב ברה תא חולשל שיש החפשמה-ינב וטילחה

ריעל יתעגה" :תחנב רפיס אוהו ,הייפיצב םייניע וב ולת לוכה .רזח ברהו םימי המכ ורבע
.ושוכר לכ תא דביאו ויסכנמ דרי ןכא יכ יל ררבתה .רישעה לש ובצמ לע רוקחל יתלחתהו
יתרזח .'השונכ ול היהת אל' רוסיאה לע רובעל אלש ידכ ,ותוארל יל היה רוסא הזכ בצמב
."התיבה דימ אופאהלואגה תרות


םינוילע תוחוכ

וללה םירבדה םא ,הרואכלו .ונימיב םירוסאש םירבד ורתוי הלואגה ןמזבש ,םירמוא ל"זח
הלאש ?הלואגה ןמזב ורתוי דציכו ,םתולעהלו םררבל ידוהי לש וחוכב ןיאש ירה ,םירוסא
ינש דצמ ."הבושתה ינפב דמועש רבד ךל ןיא" :רמאנ דחא דצמ .הבושתה לע לואשל רשפא המוד
?הז םע הז וללה םירבדה ינש םיבשייתמ ךיא .הליעומ הבושתה ןיא םהילעש םירבד שי

איה הנווכה ,תומייוסמ תוריבע לע הליעומ הבושתה ןיאש םירמואשכש ,ךכ לע רבסומ
איהו ,ולא תוריבע םג ןקתל הלוכיש הבושת שי םלואו ;(הנותחת הבושת=) 'האתת הבושת'ל
.(הנוילע הבושת=) 'האליע הבושת' תארקנה

ריאהלו תוקנל

שיא םישי אל ףנוטמ ילכב .וב שומישה תא ענומו ,ילכ לע רבטצמש ךולכלל לשמנ ןוועו אטח
,ינחור רוא לבקל הנממ ענומו שפנה ילכ תא ףנטמ אטחה ,ינחורה ןבומב םג ךכ .הקשמו לכאמ
.'םילכ'ה תא קרמלו ףוטשל םיבייח הנושארבו שארבש ,אופא ןבומ .השודקה רוא תא

ומכ ,ןויקינבו .אטחה םרגש םגפה תא תוקנל - 'האתת הבושת' ,הבושתבש הנושארה הגרדה וז
הבושתה ךכ .תוכלכלתמ םג םיידיהו ,ףצרקל ,קרמל ,ומצע ךולכלב לפטל ךירצ - ןויקינב
השעש לע רמרמתהלו תוכבל ,אטחה לש ותרמוחב ןנובתהל ידוהיה לע - ומצע אטחב תקסוע תאזה
,יכבב ,תורירמב תנייפואמ וז הבושת .'ה ןוצר לע דוע רובעל אלש וילע לבקלו ,הזכש רבד
הרישכמו ,אטחה תמהוז תא םהמ תקלסמ ,שפנה-ילכ תא תקרממ איהו ,אטחה ןורכיז תאלעהב
.השודקה רוא תלבקל םייואר םילכ תויהל םתוא

,אטחה לע המלש הבושתב בש ידוהיהש רחאל .רואב םילכה תא אלמל - אוה הבושתב אבה בלשה
תא אלמל םוצע ןואמיצ וישכע שיגרמ אוה ,תונוועה הל ובסהש םימגפהמ התקנתה ותמשנו
.תיקולאה השודקה תא שוחל ,ה"בקב קובדל זע ןוצר ,תוינחורל ההימכ שח אוה .רואב ותמשנ
קובדל תפאוש ותמשנ .הרותה תווצמ תא םייק אלש ךכב ץימחהש המ תא ,רסחה תא שיגרמ אוה
הבושת' - הבושתבש הנוילעה הגרדה וז .יפוס -ןיאה ורואב ללכיהל ,ותיא דחאתהל ,ה"בקב
.'האליע

זע ןואמיצ

,רחא ןבומב הבושת וז .ומצע אטחב תקסוע הניא איהש ,ךכב תנייפאתמ 'האליע הבושת'ה
תרזוח שפנהש לע ,החמשב היוור וז הבושת ."הנתנ רשא םיקולאה לא בושת חורהו" תועמשמב
איה הבושתב הנושארה הגרדה .תוכלמה ןומרא לא ,ויבא לא ,התיבה בשש ךלמ-ןבכ ,הרוקמ לא
יוטיב ידיל האב הבושתה לש הנוילעה הגרדה וליאו ,(אנ םיליהת) "הכדנו רבשנ בל" תניחבב
הבושת'ו לוחה תומיל הרושק 'האתת הבושת' ןכלו) "החמשו ןושש ינעימשת" :םיקוספה ךשמהב
.(תבשל - 'האליע

ןוויכמ ,הרותה דומילל ושפנו וביל לכב רסמתהל םדאה תא האיבמ 'האליע הבושת'
,'ה רואל היוור עדוי וניאש ןואמיצ שח אוה .ה"בקה לש ותמכח םע םדאה דחאתמ התועצמאבש
םדאה קבדתמ ןתועצמאבש ,תווצמלו הרותל ולוכ-לכ תא רסומ אוה ןכלו ,תיקולאה השודקל
לש תוקבדה תדימל ףוס ןיא יכ ,םלועל תמייתסמ תאזה הבושתה ןיא ,וז הניחבמ .הניכשב
.רתוי הקומע תוקבדל ףרה אלל רתוח אוהו ,ארובב םדאה

חתפל שי ותואש ,'האליע הבושת' לש ץוצינ ןומט 'האתת הבושת'ה ךותב םג ,רבד לש ותימאל
.אטחבש ןורסיחה תא שיגרי אל ,השודקל ,תוינחורל ההימכ לש ץוצינ םדאב ןיא םא .ביחרהלו
'האליע הבושת' לש תימינפ הדוקנ התוא .ךשוחב תויהל ער המכ שח וניא ,רוא האר אלש ימ
.םירבד לש םטושפכ ,הבושתב בושלו אטחהמ ץלחיהל תוצרל םדאל תמרוגה איה

זא ןכש ,םתולעהל ונחוכב ןיא םויכש םירבד םג ןקתלו תולעהל רשפאי הלואגה רוא םג ךכו
.'האליע הבושת' לש תוחוכה תמגודב ,םינוילע תוחוכ לבקנהיהש השעמ


רומג עשר בוהאל

בשי אוה .שטירזממ דיגמה ,ובר תא שמשל קסנ'זילמ ךלמילא יבר לש ורות היה הליל ותוא
הלועה שחר לכל תובושק וינזוא דועב ,הרות דומילב קסעו דיגמה לש ורדחל ךומס רדחב
תוכז םמצעל ואר רשא ,דיגמה ידימלת תרובח ברקב הגוהנ התייה וז תונרות .ובר לש ורדחמ
.ותרשל דואמ הלודג

ובר תא עמוש אוה יכ םואתפ ול היה המדנ ,ודומלתב עוקש ךלמילא יבר דועב ,הלילה עצמאב
עמש ,"!ךליימ" .העט אלש חכונו ונזוא תא הטה ,שחנ-ךושנכ ומוקממ קניז אוה .ומשב ארוק
תוריהמב עספ ךלמילא יבר .הביחו הברק ךותמ ותונכל גהנש יוניכב ,ול ארוק יברה תא
.ולוכ ךורד ,יברה לש ורדח ןתפמ לע בצייתהו

אצמנש ימכ היה הארנ ולוכ-לכו םיחותפ םירפס המכ םיחנומ ויה דיגמה לש ונחלוש לע
םואתפ ךא .ודימלתב ןיחבה אל וליאכ ,ויניינעב קוסעל ףיסוה הליחתב .םירחא תומלועב
לארשי-תבהא ?עיקר ילכיהב םירמואש המ התא עמוש ?ךליימ ,התא עמוש" .ויניע תא םירה
אוה עשרה :בטיה ךינזוא ועמשי .רומג קידצ םיבהואש םשכ קוידב ,רומג עשר בוהאל השוריפ
בוהאל ונילע תיתימא לארשי-תבהא ךותמ ,ןכ-יפ-לע-ףאו ;רומג קידצ אוה קידצהו רומג עשר
."!הדימ התואב םהינש תא

םייס ךכב םא תוהתל לחה רבכ ךלמילא יברו וינפלש םירפסה לא ויניע תא ריזחה דיגמה
,תעדל ךילע דחא רבד דועו" .ורבעל ויניע תא אשנו יברה בש זא םלוא .וירבד תא ול רמול
..."רומג עשר ותוא וליפא הבושתל ררועל םחוכב שי הרובחה ינב ךותמ ןיינמ יכ

ןמ היה ערואמה םצעב .הלילב שחרתהש תא הרובחה ינבל ךלמילא יבר רפיס רקובב תרחמל
הזמ רתוי .רמשמה לעש דימלתה תא וילא קיעזהל יברה גהנ תורידנ םיתיעל קר ןכש ,שודיחה
.המותס הדיחכ רמאנש ,ןורחאה טפשמה םריעסה דחוימב .םירבדה ןכות לע םידימלתה ושגר

םחוכ תא וסינ שיא-שיא .םהב קמעתהל ולחהו ןחלושה ביבס ובשייתה םירבדה תא םעמושב
הבושת תיישעב םיקסועה ל"זח ירבדמ ונייצו םינוש םירופיס ולעה םה .יברה ירבד תא שרפל
.הבושת-ילעבבו

ינב ירבדל וינזוא תא הטהו שרדמה-תיבל םואתפ סנכנש רזה ךלהב ןיחבה אל םהמ שיא
ימכ ,קירו זחופ הארנ אוה .םהיטבמ תא וילא ונפה ,םר קוחצב שיאה ץרפשכ קר .הרובחה
.הקומעו הבחר םוהת הרועפ םימש-תארי ןיבו וניבש

אל ,הבושת ןכ" .שיאה םרבעל חיטה ,"תוטשו לבה ירבדב םכנמז תא םיזבזבמ םתא המ"
,שיאה גלגל ,"שממ םהב שיש םירבדב וקסעו וכל .ץוחב שי הפי םלוע הזיא ואר .הבושת
.ומצעמ הנהנש ימכ ,םר קוחצב ץרופ אוהשכ

וירבד אקווד םלוא .םמוחת ךותל ץרפתהש ,שיאה לש ותפצוחמ םידימלתה ומהדנ הליחתב
.ילילה ערואמה תובקעב םביל תא האלימש תיללכה תוררועתהה תשוחת תא וקימעה םיטובה
לא :הבשחמה התוא םלוכ לצא תחא-תבב הקיזבה ,שרופמב תאז רמול וכרטציש ילבמ ,םואתפו
...!יברה ןווכתה הזה שיאה

,זובב םהב טיבהל ךלהה ךישמה העש התוא לכ .תירחש תליפתל ושגינו םמוקממ ומק םידימלתה
ךכ-לכ זב אוה םא שרדמה -תיבל אב ללכב עודמ רורב היה אל .תוינצקוע תורעה םרבעל רגישו
.ותוגהנתה לע ול ריעה אל שיא לבא .םוקמה תריוואל

שיא -שיא ובצייתה םידימלתה .הנימב תדחוימ תוררועתהב המייקתה רקוב ותואב הליפתה
םהמ םידחאו ,תובהלתה בורב םלוק תא ומירה םשו הפ .הבר הנווכב וללפתהו העובקה ותניפב
לידגה ףא אוה .הזולנה ותוגהנתהמ רזה ךלהה קספ אל זא םג .בלה קמועמ יכבב וצרפ ףא
.םיללפתמהמ המכ תוקחל ןויסינב וידיב ףפונו וינפ תא הוועה רשאכ תושעל

ירומזמ תרימאב םיכיראמ ,םמוקמ לע הכורא העש דוע םידימלתה ורתונ הליפתה ירחא
הנאו הנא ךלהתהל ףיסוה אוה .תסנכה-תיב תא בוזעל רהימ אל אורק-יתלבה חרואה .םיליהת
.'םינושמ'ה םהיגהנמו םידיסחה יכרד לע לוטיבו תונציל ירבד עימשהלו

ידוהי לכ רקי המכ התא עדויה" .וביל לא רבדל ןויסינב תורישי וילא ונפ םידימלתהמ המכ
זז והשמ יכ וב היה רכינ אל םלוא .והולאש ,"?הבושת לש החוכ לודג המו ,ה"בקה ינפל
.םיבאוכו םיכובנ םידימלתה תא וריתוהב תסנכה-תיב תא בזע הלק העש רובעכ .ובילב

םתוארב ץמחנ םידימלתה לש םביל .ךכ-לכ רז היה אל רבכ םעפהש ,ךלהה עיפוהו בש תרחמל
דצהמ דמע אלא ,לזליז אלו קחצ אל רבכ םעפה םלוא .ונממ םהל יופצה לע םבשוחבו ותוא
טיבהו תוניפה תחאב בשייתה וא דמע ,אב שיאה .םיאבה םימיב םג עריא ךכ .השענה רחא בקעו
.תוינרקס םייניעב וביבס

ףרטצהל לחה הליחתב .וברקב ללוחתמ שממ לש יוניש יכ היה רכינ םימי המכ רובעכ
שקיב ףא ףוסבלו ,שרדמה-תיבב םיעובקה דומילה ירועישב םג ףתתשה ןכמ רחאל .תוליפתל
.דיגמה לצא 'תודיחי'ל לבקתהל

בוהאל" .רומג הבושת-לעבל היהו ויתוחרוא לכ תא הניש רזה ךלההו םיבר םימי ופלח אל
:ןכו .שיאה תעפוהל םדקש הלילב יברה ירבד ודהדה ,"רומג קידצ םיבהואש םשכ רומג עשר
..."רומג עשר ותוא וליפא הבושתל ררועל םחוכב שי הרובחה ינבמ ןיינמ"
תמענ השמ ברה םע םיידוהי םייח
דיחיה להומהו טחושה .ןאטסינגפא ימיב תמענ ברה


םיכחמ םדוע םידובאה םיטבשהו

רתויב תוקתרמה תויגוסה תחא וז .םידובאה םיטבשה תרשע אשונ תורתוכל הלוע םעפל םעפמ
םיטבש יכ ,םינעוט שי ךא .םלרוגב הלע המ ןוכנ-לא עדוי שיא ןיא .לארשי-םע תודלותב
.םיטבשה תרשע יאצאצ םצעב םה ,קוחרה חרזמבו היסא זכרמב םינוש

-אציש רפסב הנורחאל ומסרופ ןתצקמש ,תובר תויודע וידיב .ךכב ענכושמ תמענ השמ ברה
םיעבשהו םישישה תונשב שמיש תמענ .םילשוריב תירבעה הטיסרבינואהמ רקוח ידי-לע רואל
,הנממ ואצי הנידמה ידוהי לכש רחאל ,ח"לשת תנשב .ןאטסינגפאב תידוהיה הליהקה שארו ברה
דוע ורתונ אל םנמואה .תימשרה ןאטסינגפא תלוג השעמל הלסחתנ ךכב .לארשיל אוה םג הלע
?רוזא ותואב םידוהי

?ןבואר - ינבאר

רקיעב וררוגתה םה .תוחפשמ תואמ-ששכ לע ןאטסינגפא ידוהי רפסמ דמע תמענ לש ותפוקתב
ויה .הנויבצ לע רומשל הליהקה הביטה ,התודידבו הטועימ תורמל .לובאק הריבבו תארה ריעב
להומו טחוש שמיש תמענ ברהש הפוקת התייה .רשכ ןוזמו הווקמ ,הרות-דומלת ,תסנכ-יתב םש
תוצובק שוגפל ול ןמדזה ךכ .ריעל ריעמ ברע דע רקובמ ץצורתהל ץלאנו ,הנידמה לכב דיחי
.ןהיגהנמ לע תוקחתהלו ינגפאה םעה ינב לש תונוש

אוצמל ןתינ ףא ןתצקמ לצא .לארשי יטבש יאצאצמ ןהש תונעוטה תומלש תוצובק שי ,וירבדל
ינבאר ;דגל המוד - י'גא'ג ;םירפא תא ריכזמ - ידירפא טבש ,לשמל .ןהיתומשב םיזמר ךכל
,לשמל .הרותה תווצממ המכ םיריכזמה םינוש םיגהנמ לע םירמוש םג םה .דועו ןבואר ומכ -
ינבל אשניהל אלש םידיפקמ .תופנכ עברא לעב דגב ,ריווא-גזמ לכב ,םהיפתכ לע םיאשונ םה
...!שארה ידיצ ינשמ םהל תולשלתשמה ,תוכורא תואפ םילדגמ ףאש שיו .רחא טבש

קיתע רודיס

דחא םוי" .םישידא םלומ ראשיהל ושקתי הנמא-ינטק םגש ,םיקתרמ םירופיס תמענ ברה יפב
אוה .רמא ,'והשמ ךל תוארהל הצור ינא' .ותיבל יננימזהו ,ינגפא ,ישיא דידי ילא הנפ
שי' .דבב הפוטע הליבח וכותמ איצוהו ןורא חתפ ,םיימינפה תיבה ירדחמ דחאל יתוא ליבוה
השוריב תאז לביקש ורמואב ידיל ותוא רסמ יבא ךא ,ונממ הלימ ןיבמ ינניאש רפס ןאכ
."דואמ קיתע הליפת-רודיס ...הכותב יתאצמו הפיטעה תא יתרסה .דידיה רמא ,'ויתובאמ

םיטבשה לש םהייח םוקמ ,ןאטסינגפאל ןאטסיקפ ןיבש םירהב םירקוח וליג הנש םירשעכ ינפל
.הנש ףלאכ ינפלמ תירבעב םיכיראת תואשונה ,ןבא תויושע תוקיתע הרובק תובצמ ,םירבודמה
.בר רוריבב תוארנ תובותכהו ,תובצמה לש םימולצת תמענ ברה ידיב

'רשכ' תמתוח

-תיבב למ וילעש ,ראופמ 'והילא לש אסיכ' .םיבר שדוק-יצפח ןאטסינגפאמ ומע איבה אוה
תמתוחו ,הרות -ירפס לש םינומיר ,ודי-בתכב קיתעהש םינוש שדוק-ירפס ,תארהב תסנכה
.הטיחשה רחאל רשבה לע םתוח היה הבו ,'רשכ' הלימה ,דוד-ןגמ ךותב ,תעבטומ הילעש

.חישמה תאיבל ןיתמהל ךרטצת םידובאה םיטבשה תמולעתש ןיבמ אוהו


גרבוזניג ףסוי ברה תאמ - הכלהה תניפ

שודק שודק שודק

?השודק תיינעב טעמ 'ץופקל' םיגהונ עודמ :הלאש

ועוניו" :(ד,ו) רמא ,םיכאלמה ידי-לע השודקה תרימא תא וראתב ,והיעשי איבנה :הבושת
םיעזעדזמו םיעעונתמ ויה םיצעו םינבא םא" :י"שר םשב ובתכו ."ארוקה לוקמ םיפיסה תומא
."ותמיאמ עזעדזהל ונל שיש ,םיריכמ ונאש ,ונא ןכש לכ ,ךלמה תמיאמ

םא ,הבכרמ ידרויו םימש ,'הל םתא םיכורב" :קיתע הלבק רפס ,'תולכיה רפס'ב בותכ ךכו
...'שודק ,שודק ,שודק' םירמואו םישידקמש העשב ,השוע ינאש המ יינבל ודיגתו ורמאת
יל ןיא יכ ,הלעמל םמצע םיאשונו םתליפת-תיבל םורמל תואושנ םהיניע ויהיש םתוא ודמלו
הקבחמו ,בקעי תומדב ידובכ אסיכב זחוא ינא העש התואב ...העש התואכ םלועב האנה
."םתלואג רהממו םתולג ריכזמו ,הקשנמו

,רמאנ י"ראה יבתכב ."שודק שודק שודק" תיינעב (טעמ םמורתהל) 'גלדל' גהנמה רוקמ ןאכמ
ףכ'ו 'יח שיא ןב'ה ,אינתה לעב תעד ןכו .םייניעה תא םוצעל יואר 'םיגלדמ'ש העשבש
.תוחוקפ ויהי םייניעהש תועדה יפ-לע קספ 'הרורב הנשמ'ה ,ךדיאל .'םייחה

םיכאלמה םילוע "שודק שודק שודק" םילימבש ןוויכמ ,אוה 'גוליד'ה םעט ,י"ראה יפ-לע
,הטמל הלעמלמ הראה תכשמנ 'ךולמי'ו 'ךורב' תיינעב םלוא .םתגרדממ הלעמל 'םיצפוק'ו
שיא ןב'ה ךא .(םימעפ שולש) דבלב 'שודק'ב אלא 'גלדל' ןיאש 'םייחה ףכ'ב בתכ הז יפלו
ופוג תא םירי הנועהש ,('הרורב הנשמ'הו אינתה לעב םג והואיבהש) ה"לשה תעדכ בתכ 'יח
רתוי טעמ םמורתהל שיש ,בתכ ןכו .'שודק'ב ומכ ,'ךולמי'בו 'ךורב'ב םג הלעמל ויבקעו
.תאז וללשש שיו ."שדוקב ןילעמ" יכ ,םעפ לכב

םעפ - 'ךורב'ב .םימעפ שולש 'שודק' תיינעב 'גלדל' ללכ-ךרדב גהנ שטיוואבוילמ יברה]
.[ףסומ הירחא שיש תירחשב קר 'ךולמי'בו ,תחא

- ל"ירהמ 'ס .םש ב"נשמו םייחה ףכ ,ןקזה ר"ומדא ע"וש .םש מ"דו י"ב ,הכק ח"וא ע"ושוט :תורוקמ
.ו-ד"ס המורת 'פ 'א הנש ,יח שיא ןב .(ולת 'מע ,י"תכמ) םיגהנמ
ישארה ףדל

םיניינע חתפמ | ןיעידומ | סופד תיב | תושדח רדח | םידלי רדח | ןויע רדח | ד"בח תיב

תורומש תויוכזה לכ (c)
רואל האצוהה ףגא - זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ
03-9606169 :'סקפ ,03-9607588 'לט ,72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת
ירא-בל ףסוי :"טנרטניא" רודמ שאר * בונורהא ןהכה קחצי ףסוי ברה :ר"וי
chabad@chabad.org.il