504 'סמ עובשה תחיש
:ןויליגה ירודמ
עובשה תרמיא ןייעמה ןמ תבש ןחלוש שדח שי תיעובש הדמע
ץבוק תדרוה הכלהה תניפ םיידוהי םייח היהש השעמ הלואגה תרות

אבת-יכ תשרפ * (30.8.96) ו"נשת לולאב ו"ט * דורב םחנמ :ךרוע
תיעובש הדמע


ךוניחה תכרעמ תא לטלטל


וליפא ףולחיש רוסא .תורעוב תויעבה .תוחדל ןמז ןיא
רבשמל ונתוא האיבהש תנוכתמב םידומיל לש דחא שדוח
ףירחה םיכרעה

םלוקב עומשל םיגהונ אל .'רדסב היהי'הו 'ךומס'ה תוברת תא דואמ החתיפ תילארשיה הרבחה
רבשמ עונמל ידכ שורדה תא םיעיקשמ אל .דעומ-דועבמ הנכס לע םיעירתמה םיחמומ לש
םלוכ םיקעזנ זא - ןוסאה שחרתמ וא רבשמה ץרופשכ לבא .'רדסב היהי' םירמוא .ןולשיכו
.םימשא שפחל םיליחתמו

םיגרהנש רחאל קר רשג םינוב וא רוזמר םיעבוק - םיכרדב תוחיטב יניינעב םיגהונ ונא ךכ
,ןהינפמ וריהזה םיחמומה לכש תואיגשה לכ תא ונישע - ולסוא ןוסאב ונגהנ ךכ .םישנא
ןיינעב םיגהונ ונא ,רעצה הברמל ,ךכו .םיצצופתמה םיסובוטואה חכונ קר ונררועתהו
.ךוניחה

םימשא םניא םירוחבה

רעונה ,םיקחשנ םיכרע .ךלוהו רדרדימ ץראב ךוניחה יכ םיבוטו םיבר םיעירתמ םינש הז
רשפא רבשה תא .ונמויק לש רתויב תוידוסיה תותימאה לע הייהתה תרבוגו ותוהז תא דבאמ
תכרעמה לבא .םינשה ףולחב רתויו רתוי ישחומ השענ אוהו ,םינש תורשע ינפל תופצל היה
.הלשב הכישמה

.הלק העשל הנידמה העזעדזה - תינומ גהנ רק םדב וחצרו םיבוט-ינב המכ םואתפ ומק רשאכ
הפיסוה וז .ךוניחה תכרעמב הלח אל תיניצר הלטלט םוש .הרגשל םייחה ורזח דואמ רהמ לבא
.תודהיה יכרעו םדאה ךרע ןובשח לע ,היגולונכטה רבעל המידק טועשל

-ינב' םיאור רבכ ונא עובשה .היצביטומ ילוטנ םיסייגתמ לומ דחא םוי םיררועתמ ונא ךכו
םג ,המ-םושמ לבא .ל"הצמ רוטפ ולביקו םייופש-יתלבל וזחתה דציכ הוואגב םירפסמ 'םיבוט
תא ךילשהל וארקש םימכח המכ קר ונעמש .שורדה עוזעזה תא וללוח אל וללה הקעזאה ינומעפ
.אלכל וללה םירוחבה

םיכרעל תוירחא לכמ הרענתהש ךוניח תכרעמ לש היתוריפ םה .םימשא םניא וללה םירוחבה
תונוכנה תובושתה תא םהל קפסל הזעה אל הרבחהש ,תורקי תומשנ םמצע םה .תידוהי תוהזלו
הרבחה תדעוצ ןאל בטיה ונל םישיחממ הלאה םירוחבה .תעדל ךירצ ידוהי רענש המ םדמללו
.הכרדב ךישמת הלילח םא ,הלוכ תילארשיה

תופיחד תשוחת

,הנעמל וסייגתה תוחוכה בטימ .הלצה תלשממ תיחכונה הלשממב םיאור לארשיב םיבוטו םיבר
.םינוכנה םיספל הנידמה תא ריזחהלו םימלבה לע ץוחלל ןורחאה עגרה הזש הנומא ךותמ
.תיכרעו תיכוניח רקיעב אלא ,תינידמ קר הניא היעבהש לוכל רורבו

וז :הלשממל רמול - השדחה םידומילה תנש תחיתפ ברעו לולא שדוח לש ומוציעב - ןמזה הז
לכב תופיחד תשוחתב לועפל םכילע .הקומע הדרח ךותמ םייניע םכב הלות םעה .םוריח תעש
רוסאו ,תורעוב תויעבה .ןיתמהל תוהש ןיא ,תוחדל ןמז ןיא .ןוקית םישרודה םימוחתה
.ףירחה רבשמה לא ונתוא האיבהש תנוכתמב םידומיל לש דחא שדוח וליפא ףולחיש

אלמל הלשממה לע .ךוניחה תכרעמב םיידוהי םיכרע רתוי ליחנהל עבות םעה לש עירכמה ובור
ליחתהל ךירצ .תודעו ומקויו םידומיל תוינכת ונכויש דע תוכחל רשפא-יא .היחלוש ןוצר תא
ךכבש הקומע הנומא ךותמו תושיחנב תאז תושעל שי .העונת תעשב תודמע רפשלו ,הנפמב דימ
.הרבחה ללכ תא אלא ,םידימלתה תושפנ תא קר אל םיליצמ ונא

בושח לוכה לעמ לבא ,רחמה םלועל םידליה תא רישכהלו םייגולונכט תועוצקמ דמלל בושח
הלשממה .ויתורודל לארשי-םע תא ומייקש םיכרעה תא גופסלו םידוהי תויהל םרישכהל
!דחא םוי וליפא וזבזבת לא - ןקתל זפ-תונמדזה הלביק תיחכונהשדח שיתורואמה ינש

תעונת לש םילודגה תורואמה ינש לש תדלוהה-םוי לוחי ,לולאב י"ח ,בורקה ינש םויב
,(ה"קת תנשב) ידאלמ ןמלז-רואינש יברו (ח"נת תנשב) בוט-םש-לעב לארשי יבר - תודיסחה
ומייקתי ץראה יבחרב ד"בח יזכרמב .ד"בח תודיסח דסיימו ךורע-ןחלושהו 'אינת'ה לעב
תודיסחה דומילב והער תא שיא וקזחיו םתרותמ ודמלי ןהבש ,תוידיסח תויודעוותה ה"יא
.היכרדב הכילהבו

תוזוזמ תקידב

,תוזוזמו ןיליפת תקידבל דחוימ עצבמ הלא םימיב םימייקמ ץראה יבחרב ד"בח-יתבמ םיבר
םג יכ רוכזל שי .לולא שדוחב תוזוזמהו ןיליפתה תורשכ תא קודבל לארשי גהנמ יפ-לע
הנשה תארקל ןתורשכ תא אדוול בושחו ,םינשה םע םגפיהל תולולע תורשכ תוזוזמו ןיליפת
קר ןתונקל חרכה ןכלו ,תולוספ תוזוזמבו ןיליפתב קושה ףצומ ןיידע ,ונרעצל .השדחה
.םימש-יארי ידי-לע תולהונמה ,תוכמסומ תויונחב

ידיסח סקימ

השדחה תטלקה תא םניח םילבקמ 'עבש ץורע יניזאמ ןודעומ'ל םישדחה םיפרטצמה
לש םהירישמ רחבמ תטלקב .ידיסחה רמזה םוחתב םיירלופופ םיריש ףסוא הבו ,'סקימידיסח'
'לט .דועו ימאימ יחרפ ,ךבילרק המלש ,רכיירטש לאכימ ,רכוארג ידד ,דירפ םהרבא
.03-5625550

תיסורב הכלה

הצפהה .תיסורב ךורע-ןחלוש רוציק לש אלמ םוגרת הנושארל רואל התע האיצוה 'רימש' תדוגא
תידוהי תורפס תספדהבו םוגרתב איה םג תקסועה ,'עדיבא' םירפסה תאצוה ידי-לע תישענ
.02-380794 'לט .תיסורבשטיוואבוילמ יברה לש ויתוחיש יפ-לע דבועמ - תבש ןחלוש
ינונבל 'צ תאמ .אובת-יכ תשרפל


ארובה יכרדב םיכלוה

.'ה יכרדב תכלל םדאה תא הווצמ ה"בקה ."ויכרדב תכלהו" - תדחוימ הווצמ העיפומ ונתשרפב
."תלוכיה יפכ הלעתי וב תומדיהל ונוויצש" :ם"במרה שרפמש יפכו

ףא - ןונח ארקנ ה"בקה המ" :ל"זח ןושל יפ-לע ,ם"במרה טרפמ ?ה"בקל םדאה המדתי דציכ
ה"בקה הרותה יפ-לע ,רמולכ ."םוחר היה התא ףא - םוחר ארקנ ה"בקה המ ;ןונח היה התא
יכרדב תכללו הלא תודימ ול ץמאל שרדנ םדאהו ,םילוח רקבמו םידסח למוג ,םוחרו ןונח אוה
.'ה

היוארה הדימב

יוויצב תולולכ וללה תודימה לכ ןכש ,תוליפכ ןאכ שי הרואכל - יוויצה תנווכ וז םאש אלא
םידסח תולימג לע תובר תווצמ הרותב שי הז יללכ יוויצ לע ףסונו ,"ךומכ ךערל תבהאו"
?"ויכרדב תכלהו" תומדב ,ףסונ יוויצל םיקוקז ונא אופא המ םשל .'וכו

ןתושעל ונילע .הלאה תווצמה לכ תא םייקל דציכ ה"בקה ונתוא הווצמ ןאכש ,רמול שי
ידוהי רשאכ .וילא תומדיהל הנווכ ךותמו ,םירבדה תא םייקמ ומצע אוה הבש ךרדל המודב
ןוכנ הנשעיש ול חטבומ ,ה"בקל תומדיהל הנווכ ךותמ תאזכ הווצמ לכ םייקמ אוהש רוכזי
.הנוכנה הדימבו

תוינוציק ילב

.תוינוציקל םדאה תא הטת תושגרה תולעפתהש ,הנכס שי בלבש תודימל תורושקה תווצמה לכב
םיגרוח םה רשאכ קזנ םורגל םילולע ,םידסח-תולימגו םימחרכ ,םייבויח תושגר וליפא
,ועבטב תובוט תודימ לעב אוה וליפא ,וביל-תויטנ יפ-לע קר לעופש םדא .היוארה הדימהמ
.תוגשל לולע

םדא .'םשה ךרד' תארקנ איהו ,'תינוניבה ךרדה' ם"במרב הנוכמה וז איה הנוכנה ךרדה
ךרד וזש םושמ ורבחל םדא ןיבש תווצמה תא םייקלו ה"בקל תומדיהל וילעש ףרה אלל רכוזש
תא השעי זאו ,תעד-לוקישו הבשחמ ךותמ אלא ,תיאמצע תישגר תולעפתה ילב ןמייקי - 'ה
.היוארה הדימבו ןוכנ םירבדה

המשנה תוכזב

-תחא-לעו ,וארובל תומדיהל לכוי םדא-ןבש תעדה לע הלעי ללכב ךיא ,הלאשה תשקבתמ ןאכו
קלח' איה וז המשנ .ידוהי לכבש המשנה תוכזב ירשפא הז רבד ?ויכרדב תכלל המכו-המכ
.ה"בקל תומדיהל תוחוכ ידוהיל שי הנממו ,'שממ לעממ הקולא

םייפוס -ןיאה םייקולאה תוחוכה לא עיגי זאו ,ותמשנ םצע תא תולגלו ררועל שרדנ ידוהי
תכלל קר אל - 'ה יכרדב תיתימא הכילהל עיגהל לכוי הלא תוחוכ תרזעב .וב םינומטה
וזמ ךורע-ןיאל הנוילע הגרדל דע ,תולעתה רחא תולעתה ,ליח לא ליחמ תולעל אלא ויכרדב
.ונקדצ-חישמ ידי-לע המלשהו תיתימאה הלואגה לש היילעל דעו ,ןכל םדוק דמע הבש
(153 'מע ,דל ךרכ תוחיש יטוקל)

החמש :אשונב םישרדמ - ןייעמה ןמ"בבל-בוטבו החמשב ךיקולא 'ה תא תדבע אל רשא תחת"
(זמ,חכ)

הרותה הריכזמש הדיחיה הריבעה .החכותה תוללק ואובי ןללגבש תוריבעה תא המסרפ אל הרותה
."החמשב ךיקולא 'ה תא תדבע אל רשא תחת" - איה
(אחסישפמ םנוב יבר)


החמשב הדובע

תוללקהש בותכב רמאנש והז .החמשב תישענ הדובעה ,בוהאו בורק םדא ןעמל םידבוע רשאכ
החמשב אלש הדובעה םצע ןכש ,"בבל-בוטבו החמשב ךיקולא 'ה תא תדבע אל רשא תחת" ואובי
.קוחר םדא רובעב ותדובע תא השוע אוהש שיגרמ דבועהש הדיעמ
(ןי'זולוומ םייח יבר)


הווצמ לש החמש

:(ב,ב םש) רמאנ רחא קוספבו ,"החמשה תא ינא יתחבישו" :(וט,ח תלהוק) רמאנ דחא קוספב
ןיאש ךדמלל .הווצמ לש הניאש החמש וזו ,הווצמ לש החמש וז אלא ."השוע הז המ החמשלו"
אלו ,שאר-תולק ךותמ אלו ,קוחש ךותמ אלו ,תולצע ךותמ אלו ,תובצע ךותמ אל הרוש הניכש
:(ג,ב םיכלמ) רמאנש ,הווצמ לש החמש רבד ךותמ אלא ,םילטב םירבד ךותמ אלו ,החיש ךותמ
."'ה די וילע יהתו ןגנמה ןגנכ היהו ןגנמ יל וחק התעו"
(ב,ל תבש)


החמשב שפחל

.חמש אוה הדיבאה תא ואצמב קרו ,רעצב אוה ול דבאש רבד שפחמ אוה רשאכש ,םדא לש ועבט
החמשב םייורש וללה - "'ה ישקבמ בל חמשי" :(י,זט םימיה ירבד) רמאנ 'ה ידבוע לע לבא
.ותוא םישפחמ םהש העשב םג
(אחסישפמ םנוב יבר)


החמשב רטפיהל

-תמגוע :רמאו ,ותטימ דיל ודמעש ,וירבחל הנפ ,בורק וציקש הארו דואמ הלחש ,קצוק דיסח
האור ינאו ליאוה ירהש .דוקירב םכתא תאצל לוכי יניאש - וישכע יתוא הדירטמ תחא שפנ
ךירצ הווצמו ,ארובה ןוצר תא םייקל הווצמ וז ירה ,םלועה תא בוזעאש אוה 'ה ןוצרש
...החמש ךותמ םייקל
(הרות ירוטיע)


החמשה תוכזב

בישנ ונאו ?הלאכ תואלפנו םיסינל םתיכז המב :םלועה-תומוא ונתוא ולאשי חישמ אובישכ
תושעל 'ה לידגה םייוגב ורמאי זא" (ב,וכק םיליהת) רמאנש והז .החמשה תוכזב ךכל וניכזש
"םייוגב ורמאי" ,חישמ אובי רשאכ - "זא" ."םיחמש ונייה ונמע תושעל 'ה לידגה ,הלא םע
:לארשי-ינב םהל ונעי ."הלא םע תושעל 'ה לידגה" :לארשי-ינב לע םלועה-תומוא ורמאי -
."םיחמש ונייה"ש ינפמ - ?"ונמע תושעל 'ה לידגה" עודמ םתא םיעדוי
(שדוק תוחיש)


אתיירואדמ הווצמ

םידיסחה יניעב תבשחנ ,רבד לכבש חמשמה דצהו בוטה תנחבה ידי-לע םדאל האבש החמשה
.אתיירואדמ הווצמל
(בוט-םש רתכל תופסוה)

עובשה תרמיא


הווצמ לש רקוי

.בולפזב יכדרמ -בקעי 'ר ומשו דיסח היה שטיוואבוילמ (רעבוד-םולש יבר) ב"שרה ר"ומדאל
תא ףגסל ידכ ,הטימב ןשי אל הנש םישולשו ,וירביא ח"מר לכב 'ה-דבוע ידוהי היה אוה
.ופוג

עיבה תאז תובקעב .םיברה ויפוגיסב תאז ולת םיאפורהו ,ותואירב בצמ רדרדיה ותנקיז תעל
תחנה תווש ןניא הטימב הניש-יא לש הנש םישולש" :רמאו םהב גהנש םיפוגיסה לע הטרח
."הדיחיו תחא ןיליפת

םישולש ענמיהל םיכירצ - הווצמ לש רקויב וז הרכהל עיגהל ידכ" :םידיסח ךכ לע ורמא
..."הטימב הנישמ הנשהלואגה תרות


החמשב הייפיצ

ןיבמ םדאהש לככ .הכוראה תולגה לע באכו רעצ לש תושגר המע איבהל הרומא הלואגל הייפיצה
ימש ,אופא אצמנ .תולגה לע רתוי רעטצהל רומא אוה ןכ ,הלואגה תועמשמ תא תוקמע רתיב
אקוודש ,םיאור ונא הנהו .באכו רעצ לש הריוואב יורש תויהל ךירצ ,הלואגל תמאב הפצמש
.החמשה ןיינע םג דבב-דבו ,הלואגל הייפיצה ןיינע רתויב שגדומ תודיסחב

'ה תא דובעלו החמשב דימת תויהל - החמשה אוה תודיסחה לש םילודגה היתונורקעמ דחא
המצע תובצעהו הווצמ הנניא המצע החמשה :רמוא עודי ידיסח םגתפ .בבל-בוטו החמש ךותמ
וליאו הווצמ םוש ידי-לע עיגהל רשפא-יא ,החמשה האיבמ םהילאש םיהבגל לבא ;הריבע הניא
!הריבע םוש ידי-לע םיעיגמ אל ,תובצעה תרדרדמ הילאש תיתחת-לואשל

תוניצרב חומשל

תרותב םיאצומ ונא .החמש ךותמ תושעיהל הכירצ הבושתה תדובע וליפאש ,הרובס תודיסחה
.תורחאה תווצמה לכבמ תאש רתיב תויהל הכירצ הבושתה תווצמב החמשהש ,תויואטבתה תודיסחה
תווצמב םיקסועשכ המכו המכ תחא לע - החמשב תויהל םיכירצ הווצמ םתס םימייקמשכ םא ירהש
!תווצמה לכ תא המילשמו תנקתמ איהש דע ,הלודג הכ התלעמש הבושתה

שפנ-ןובשח הניינע הבושת .יתואיצמ-יתלב עמשנ החמשל הבושת ןיב ךודישה ,ןושאר טבמב
;ול ונאטח רשא ה"בקהמ הליחמו החילס תשקב ,הרושכ ויה אלש םירבד לע הטרח ,קימעמו בקונ
?החמשה םע וללה םירבדה םיבלתשמ ךיא

םירבדב קוסעל רשפא .תוניצרמ ךפהה הנניא החמש .םהיניב דוגינ לכ ןיאש איה תמאה לבא
רובסש יפכ אלש - החמש יכ .הלודג החמשב תויהל תאז םעו ,רתויב םיבושחהו םייניצרה
;תוללוהתהו לוע-תקירפ אלא החמש הניא וז .תוגאד-ילוטנ םייחו שאר-תולק הניא - ןומהה
תוללוהתהל החמש ןיב :םירמוא םידיסח) תוללוהתהל החמש ןיב םילבלבמה םיבר ,ונרעצלו
תילכתל השודקה תילכת ןיבש קחרמה אוה ןהיניב קחרמה לבא ,קיקד הרעש טוח קר דירפמ
.דואמ יניצר רבד איה תיתימא החמש .(האמוטה

הלפנש הלודגה תוכזב ןנובתמ ידוהישכ .יתימאו יניצר ןכות יוצמ תיתימא החמש ירוחאמ
.הלודג החמש אלמתמ אוה - ויתווצמ תא םייקלו 'ה תרות תא דומלל ,ידוהי תויהל וקלחב
דימת אלא דבל וניא םלועל םדאהש ךכבו םלועה לע ה"בקה לש האלפומה ותחגשהב רהרהמ אוהשכ
החמשה רוקמש לככ .ותחמש לע ביעהל ןהשלכ תוגאדל חינמ וניאו חמש היהנ אוה - 'ה םע
.רתוי תיתימאו הלודג החמשה היהת ןכ ,רתוי קימעמ

בלב תושגר ינש

עינמ-חוכ תויהלו םינפב ראשיהל הלוכי איה ךא ,בהלנ דוקירב ץרפתהל היושע תאזכ החמש
.הבושתל הריתס לכ הב ןיא .ןכות תלעב החמש ,תימינפ החמש ,תיתימא החמש וז .'ה תדובעל
ךויח תולעהל אל ,תורדוקו תולופנ םינפב ךלהתהל םיכירצ לולא שדוחב יכ רובסש ימ העוט
הלאש ,הבשחמהמ רתוי חמשל לוכי המ ,הברדא .רסוימו 'יניצר' דימת תויהל ,םייתפשה לע
!םימחרה תודימ ג"י 'תוריאמ'ו 'הדשב ךלמה' אצמנ םהבש םימי

:תחא תעב תושגר ינש הברקב ליכהל םדאה שפנ הלוכי ךיא הבחרהב רבסומ 'אינת'ה רפסב
.דוגינ םוש םהיניב ןיא ,ררבתמ ,םירבדה קמועב .ערה לע תורמרמתהו בוטה לע החמש
תלדה תא וינפב רגוס ה"בקה ןיא ,'ה ןוצר לע רבעו אטח רשאכ םגש ,חכונו ןנובתמ ידוהישכ
רעצהו הטרחה תושגרל ליבקמב ,אלמתמ אוה - וימגפ תא ןקתלו וילא בושל תורשפא ול קינעמו
.'ה לא בושל וחוכב שיש לע המוצע החמש ,אטחה לע

לע החמש דצל ,הלואגל הייפיצו תולגה לע באכ לש תושגר ןמזב-וב ליכהל בלה לוכי ךכו
!ןויצל 'ה בושב וניניע הניזחת טעמ דועו ,חישמה תאיבל םיכלוהו םיברקתמ ונאשהיהש השעמ


קידצל 'הניחב'

- דחאה .תודיסחו הרות יקנע םינבר ינש ושמיש ,הניארקואב הבטלופ רוזאבש גו'צנמרק ריעב
בקעי-לארשי יבר ןואגה - ינשהו ,ד"בח ידיסח תדע לש הבר ,ןיקרמות ףסוי יבר ןואגה
.ליבונר'צ ידיסח לש םבר ,ץבעי

םהילא ףרצל ושקיב הז ןוידב עירכהל ידכ .בכרומו ךובס הרות-ןיד םהינפל אבוה תחא םעפ
הל'עשוהי 'ר' לוכ יפב הנוכש ,ראבויל ריעהמ ,עשוהי יבר ןואגב ורחב םה .ישילש ןייד
.הרותה ירדח לכב יקבו ףירח היה - אוה ןכ ומשכ .'ףירח

'ר השע תע התוא לכ ךשמב .םידחא םימי וכשמנש ,תובישי המכ ובשי השולשהו ךראתה ןוידה
ותמכוחמ תונהיל ושקיבו םידיסחה יריעצמ המכ וביבס וצבקתה דחא םוי .גו'צנמרקב עשוהי
תונמדזה התואב .ןי'זורמ לארשי יבר קידצב הברה ותוקבדב םג עדונ ןואגה .ותודיסחמו
:תודיסחל ברקתה דציכ ןואגה הליג

רפיס ,ללכ העיגה אל תודיסחה ןהילאש תובישיב ,הרות לש המלועב יתכנוחו יתלדג ימי לכ
ימצע תא יתמה ינא .םידיסח לש דחא תסנכ-תיב וליפא אצמנ אל יירוגמ רוזא לכב .ןואגה
יתוא קיסעה אל םידיסחהו תודיסחה ןיינע לכו ,ישפנל קופיס יתאצמ הבש ,הרות לש הלהואב
.ללכ

ץילמה הבישיה-שאר .ותבל ןתח שפיחש ,םכח-דימלתו רישע ידוהי ונתבישיל עיגה דחא םוי
.ינתוח תיבב דומללו ררוגתהל יתרבעו יתנתחתה .בוט-יכב רמגנ ךודישהו וינפל ילע

ידומיל לע .תוחפ יל םיעודיה הרותה יקלח תא םג ריכהל ךרוצ םואתפ יתשח ייאושינ רחאל
רהוזה רפסב ןויע םג אופא יתפסוה ,וילכ-יאשונו ךורע-ןחלושה ,ם"במרה ,םישרפמה ,ארמגה
.םימש -תאריב יל איבה הז דומילש תלעותב יתחכונ ןמזה ךשמב .שודקה

תחא אל .ןי'זורמ קידצה לש וידיסח םע הנמנ ,הרותב ימע לפלפל גהנ תעל תעמש ,ינתוח
תכירע' לש םינושמ םיגהנמלו יל המ" .יתבריס ינא ךא ,ובר לא וילא תוולתהל ינשקיב
ךורכה הרותה לוטיב ינפמ יתששח םג ךכ לע ףסונ .יבילב יתרהרה ,"'םייריש'ו 'ןחלוש
.העיסנב

התייה המכ דע עדת ,תמא-קידצ תחא םעפ הארת םא" .ינלדשלמ לדח אלו שאונ אל ינתוח םלוא
יתבריסו רבד יל רסח אלש יתשגרה ינא לבא .יל רמול גהנ ,"רוא התאר אלו האולכ ךתמשנ
.עוסנל

ןבומ .ובר לא האבה ותעיסנב וילא תוולתהל יתמכסהו יינזואב ינתוח ירבד וסנכנ תחא םעפ
הנורחאלש ןוויכמ .םקיר אובל אלש יתטלחה םלוא .דואמ וביל תא החמיש ךכ לע העידיהש
אלש יתנווכתה השעמל .קידצה לא האיבהל יתטלחה ,יל הקיצהש הרומח הישוקב תושק יתטבחתה
שדוקה-חורש עדא זא .ותמזוימ יל הצרתיו ומצעמ הילע עדיי םא תוארל אלא ,וינפל הגיצהל
...וב תמעפמ

םירדנ) ארמגב .שודקה רהוזה ןיבל ארמגה ירבד ןיב יתאצמש תשרופמ הריתסמ זא יתדרטוה
וליאו םדאה לע ץפחה רסאנ רדנבש ,ריבסמו ,העובשל רדנ ןיבש לדבהה תא ייבא ראבמ (ב,זט
העובש תמועל ,שממ וב שיש רבד לע קר לוחל לוכי רדנ ךכ םושמ .םדאה תא תבייחמ העובשה
(ב,וטק תומש) רהוזב וליאו .עבשנה תא תבייחמ איהש ןוויכמ ,רבד לכ לע לוחל הלוכיש
ןיאש רבד לע וליפא לח רדנ ,שממ וב שיש רבד לע אלא הלח אל העובש" :ךפהל שרופמב רמאנ
!"שממ וב

םידיסח םש וחכנ ,יברה לש ושרדמ-תיבל ונעגהשכ .היה הז הנשב םוי הזיא רכוז יניא
ינומה תא ויניעב רקסו ןחלושה זכרמב בשי יברה .םיקוחר תומוקממ ועיגהש ,םיבר
תבשל ונימזה אוהו ,בייל 'ר ומשו םינפ-אושנו ןקז דיסח וניע הדצ עתפל .םיפפותסמה
.ונימיל

םימייסמ ונאש ףא ,ןדמלכ םלועב םיבישחמ ןיא 'ונתוא' אלימ" :יברה וילא הנפ ,בשייתהשכ
ותונואגב וריכה לוכהש ,שטירזממ לודגה דיגמה ,שודקה יבס לבא .ס"שה תא שדוח לכב
...דחא (יאטיל) 'קאווטיל' ןוחבל םעפ הסינ ותוא םג ,הרידאה

תוארל שקיבו דיגמה לש ושרדמ-תיבל דחא םוי עיגה 'קאווטיל' ותוא :היה ךכ היהש השעמו"
ידוהי ןאכ שי' :רמאו חתפ ,דיגמה יבס לא ברקתהשכ דימ .ותבשחמב ןופצה תא הלגי םא
,םיטפשמ תשרפב שודקה רהוזה רמאמ לע םירדנב ארמגה ןמ המוצע הישוק תרקנמ ושארבש יאטיל
...'העובשל רדנ ןיבש לדבהב

יפ-לע -ףא תאזו .ייתובשחמ תא ארק יברה יכ רורב היה רבכ התע .ישארב תרוחרחס יתשח
!תחא םעפ וליפא ירבעל טיבה אל ףאו ללכ ילא הנפ אל העש התוא לכש

,'קאווטיל' ותואל דיגמה ובס בישהש הבושתה לע תעכ רוזחי אלש ,רמאו ךישמה קידצה
תקולחמה ןיינעב ,אעיצמ -אבב תכסמב ארמגה ירבד לע הססבתהש ולשמ הבושת תוכיראב בישהו
.אעיקרד-אתביתמ ןיבל אוה-ךירב-אשדוק ןיבש

םינפב לאשו ושאר תא עתפל ילא הנפה ,ודיצל בשיש בייל 'רל ןיינעה תא ריבסהל םייסשכ
- שא הב תיצאש ידכ ,ותרטקמ תא יל שיגה ורבדב ."?דיסח היהת רבכה ,ךרבא ,ונ" :תוריאמ
.דואמ לודג בוריק םידיסחה ןיב בשחנש רבד

העיסנ לכ דציכ שח ינאו קידצל יתרשקנ - ורופיס תא ףירח ה'לעשוהי 'ר םייס - זאמ
ןה המוצע תפסות יל האיבמ איה אלא ,הרות לוטיב יל תמרוג הניאש דבלב וז אל ,וילא
.ותאריו 'ה תבהאב ןהו הרותה דומילב
ימחלה ריאמ 'ר םע םיידוהי םייח
תינרותה לארשי-ץרא תא התנב תודיסחה :ימחלה


ץראל ולע תודיסחה יזכרמ

החירפמ תידיסחה העונתה תינהנ ,תודיסחה דסיימ ,בוט-םש-לעבה תדיל רחאל הנש תואמ-שולשכ
-יתלב תוחתפתה תפונתב היורש איהו ,ולוכ ץראה-רודכ ינפ-לע םירוזפ היזכרמ .המוצע
-ץראל םהיזכרמ תא תודיסחה יפנעמ תורשע וקיתעה הבש ךרדה דחוימב תקתרמ ךא .תקסופ
.ןאכ םיגשגשמו םינבנ םהו ,לארשי

-תדוגא-ילעופ שיא ,יאנותיעו רפוס ,ימחלה ריאמ 'ר רפסל הסנמ הזה אלפומה רופיסה תא
.םילשורי תייריעב רעונו הרבחל תידרחה הדיחיה להנמ םויכו רבעשל 'םירעש' ךרוע ,לארשי
אוהו ,תועובש המכ ינפל רוא האר 'לארשי-ץראב תודיסחה תודלות' ורפס לש ןושארה ךרכה
.םישדוח השולשכ דועב ,וירבדל ,עיפויש ינשה ךרכה תנכה לע למע

'תודיסחה ריע'

.ביבא-לת... 'תודיסחה ריע'ב ךנחתהו לדג םהבש םימיב החתפתה תודיסחה םלועב ותוניינעתה
הב וררוגתה .לארשיב רתויב לודגה תודיסחה זכרמ התייה ביבא-לת" ,רמוא אוה ,"ןכ"
,הרוגידסמ ר"ומדאה ,בוללמ ר"ומדאה ,ץינ'זיוומ ר"ומדאה ,זלבמ חקור ןורהא יבר ר"ומדאה
."תירבעה ביבא-לת בלב םהיתורצח תא וגיהנהש םיר"ומדא (!) םישולשכ דועו

היילעה ימיב ,אינתה לעב ימי זאמ תודיסחהש ,ותעדל ,תוחיכומ תוירוטסיהה תודבועה
רתויב תיטננימודה הנדועו התייה תודיסחה" .תינרותה לארשי-ץרא תא התנבש איה ,תידיסחה
,לשמל" .רמוא אוה ,"םינוכיש דעו תודסוממ ,ללכב ץראה ןיינבבו ץראב הרותה םלוע תיינבב
תובבר םהב םיכנחתמ םויכש ,הרות -ידומלתו 'םירדח' דוסייב הצולחה התייה תודיסחה
."םידלי

שדחמ תומק

םלוע לש בצמ םולצת ןיעמ והז ורקיעב ךא ,ץראב תודיסחה לש היתודלות תא רפסמ אוה ורפסב
,בונישמא דעו הנלוטמ ,ץינ'זיו דעו רוגמ .םויכ היתודסומו היתורצח ,היגיהנמ ,תודיסחה
ןה הנהו ,האושב ודחכנש תויודיסח שדחמ תומק תונורחאה םינשב" .זנאצ דעו הקבירטסמחרמ
.ימחלה רמוא ,"תוחרופו תולוע

איה .ןילופב תראופמהו הלודגה תודיסחל הבשחנ האושה ינפלש ,רדנסכלא תודיסח ,לשמל
תודיסח םויכ .לארשי-ץראל ועיגהש םידיסח ץמוק םא-יכ הנממ רתונ אלו לילכ טעמכ הדמשוה
.הרות תודסומבו םידיסחב תעפושמו תגשגשמו תחרופ וז

קזיחש רוקיב

םייטננימוד ויה ,אינתה לעבמ לחה ,ד"בח יר"ומדא" .ד"בח לע דבכנ קרפ עיפוי ינשה ךרכב
תידיסחה הבישיה התייה ילוא 'תמא תרות' הבישיה .לארשי-ץראב בושייה תקזחהב דואמ
תא ןייצמ ינא .ידוהיה בושייה לכ תא דואמ הקזיח ד"בח לש הפנעה תוליעפה .ץראב הנושארה
.ץראב ידיסחה רוביצה לש תושדחתה ןיעמ ןמיסש ,שטיוואבוילמ ץ"יירה ר"ומדא לש רוקיבה
ובשייתהש ל"וחמ םיבר םידיסח ךשמו תילרומו תינחור הניחבמ בושייה תא דואמ קזיח רוקיבה
.רמוא אוה ,"ץראב

םדודיעו םהיתוכרב דצל ,שטיוואבוילמ יברה תכרב תא לבקל ימחלה הכז ותדובעב ליחתהשכ
ןיינבב יברה לש וקלח תא ףיקהל רמייתהל ללכ רשפא-יאש ,רמוא אוה .םיפסונ םיר"ומדא לש
."לארשי-ץרא התייה ותוהמ לכ לבא ,ץראב ופוגב רקיב אל םנמא יברה" :ץראב תודיסחהגרבוזניג ףסוי ברה תאמ - הכלהה תניפ


הזוזמה תקישנ

?תאז םישוע יתמו הזוזמה תא קשנל גהנמה תועמשמ יהמ :הלאש

ןמז לכו ,דימת לוכה תבוח איהש ינפמ ,הזוזמב רהזיהל םדא בייח" :ם"במרה בתכ :הבושת
ותנשמ רועייו ,ותבהא רוכזיו ,ה"בקה לש ומש ,םשה דוחייב עגפי - אצייו סנכייש
."םירשימ יכרדב ךלוהו ,ותעדל רזוח אוה דימו ...ןמזה ילבהב ויתויגשו

רסיקה חלש .רייגתה ,ימור רסיק ,סוניירדא לש ותוחא ןב ,סולקנוא :רפוסמ דומלתבו
וירחא חלש ףוסבל .ורייגתהו םירבדב םביל תא ךשמ סולקנוא ךא ,וספותל םילייח ידודג
.ךייחו הזוזמה לע ודי חינה ?סולקנוא השע המ .המואמ ומע רבדל אלש םוויצו םילייח דודג
וידבעו םינפבמ בשוי םדו-רשב ךלמ ,םלוע לש וגהנמ :םהל רמא ?תכייח המ לע :ול ורמא
אל בושו ,ורייגתה .ץוחבמ םרמשמ אוהו םינפבמ וידבע - ה"בקה וליאו ,ץוחבמ ותוא םירמשמ
.וירחא חלש

'ה' :רמאיו ,הזוזמה לע ודי חיני ,תיבה ןמ אצוי םדאשכ" :א"מרה ירבדל רוקמה ןאכמ
."הזוזמה לע ודי חיני ,תיבל םדא סנכיישכ ןכו ,'םלוע דעו התעמ יאובו יתאצ רומשי
זאש ,ךרדל םיאצוישכ דחוימב ךכ לע דיפקהל ובתכ יכ-םא ,העובק תוגהנתה וזש עמשמו
.תדחוימ הרימשל םיקוקז

אל םג) הילעש י-ד-ש םשב עגיי אלש טרפבו ,הילע ודי חיני אל ,הפוטע הניא הזוזמה םא
.הלילח קחמיי לבל ,(הזוזמה קיתרנ לע 'בהז' תויתואב בותכ םשהשכ

העגנש דיה תא קשניו ,י-ד-ש םש לע 'המא' תארקנה ועבצא חיניש ,רמאנ י"ראה יבתכב
םשור רתונ וליאכ רכינ ירה ,המצע הזוזמב קר איה השודקהש ףאו .התביח בורמ) הזוזמב
-רפסב ףאו ןיליפתב םג ךרוצה תעב גוהנ ןכו .התוא םיקשנמ ןכלו העגנש דיה לע השודק
ריע' תניחבב איה אטחש ימל ףא אלא ,אטחה ןמ תרמוש קר אל הזוזמהש ,םש רמאנ דוע .(הרות
.ןיקיזמה ןמ 'טלקמ
ה"גהב ב"ס הפר 'יס ד"וי ע"וש .ו"פס הזוזמ 'לה ם"במר .ב,גסר ג"ח רהוז .א,אי ז"ע :תורוקמ
.בי ק"ס ט"פ רדה תבוח הארו .נ"שו ,םש 'בוט לכש' .כ"ונוישארה ףדל

םיניינע חתפמ | ןיעידומ | סופד תיב | תושדח רדח | םידלי רדח | ןויע רדח | ד"בח תיב

תורומש תויוכזה לכ (c)
רואל האצוהה ףגא - זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ
03-9606169 :'סקפ ,03-9607588 'לט ,72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת
ירא-בל ףסוי :"טנרטניא" רודמ שאר * בונורהא ןהכה קחצי ףסוי ברה :ר"וי
chabad@chabad.org.il