505 'סמ עובשה תחיש
:ןויליגה ירודמ
עובשה תרמיא ןייעמה ןמ תבש ןחלוש םירפס תיעובש הדמע
ץבוק תדרוה הכלהה תניפ םיידוהי םייח היהש השעמ הלואגה תרות

ךליו-םיבצנ תשרפ * (6.9.96) ו"נשת לולאב ב"כ * דורב םחנמ :ךרוע
תיעובש הדמע


?רבוגה בוטיקל יארחא ימ


ימ שי ,דחאמהו ףתושמה תא שפחל שי םהבש םימיב אקווד
ץעורל םהל תויהל לולע הז ,לבח .םעב עסשה תא םיקימעמש


םתא" םילימב הליחתמ עובשה תשרפ .לארשי-תודחא לש תבש איה הנשה לש הנורחאה תבשה
תודחא - הנשה -שאר תארקל היוארה הנכהה וז ןכאו ,"םכיקולא 'ה ינפל םכלוכ םויה םיבצינ
."ךימימ באושו ךיצע בטוח" דעו "םכיטבש םכישאר"מ ,םעה לכ לש

הנש התייה אל וזש ,הלגמ הנשה לע ףוטח טבמ .תפלוחה הנשה תא םימכסמ םג ונא הלא םימיב
חצר - לוכמ ארונה רבדל איבהש ,םעה יקלח ןיבש חתמה ואישל עיגה הנשה .םעה תודחא לש
,תובבל בוריקבו תודחאב ונייפאתה אל ןכמ רחאלש תויוחתפתהה םג .ידוהי ידיב הלשממ-שאר
.רוביצה יקלח ןיב בוטיקה תא קימעהל םדיבש לכ ושע םינוש םימרוגו

אוה בושו בוש .ידרחהו יתדה רוביצה אוה תנווכה זכרמב בושו בוש ומצע תא אצומש ימ
תונקדצה דחוימב הזיגרמ .תרחא הליע םיאצומ םעפ לכבו ,תוטובו תופירח תופקתהל דעי השענ
,לוכיבכ ,אוהש הנעטב ,םלש רוביצ דגנ השקו הרומח התסה םילהנמ :'לזגנה קאזוקה' חסונב
.תיסמ

לבחה תא וחתמת לא

לש תטלחומה התטילש לע רגית ארוק יתדה רוביצה .וז הזע הפקתמ לש הרוקמ תא ןיבהל רשפא
םלוע-תפקשהו תשבוגמ הנשמ ול שיש דיחיה רוביצה הז .הנידמב תינוליחה היגולואדיאה
ךא .הטטומתהו הסרקש םיכרע תכרעמל הפולח ,קצומ םיכרע םלוע גיצמ אוה .הרורבו הרודס
לש חורה ייחב םנוטלש ךשמהל רתויב הרומחה הנכסה תא וב םיהזמה םימרוג שיש אוה יעבט
.םעה

תא וחתמת לא - הבוט הצע םהל ץועל ונמצעל םיריתמ ונא ,תומחלמ םיבהוא ונניאו ליאוה
רשויו תוניגה לש םייסיסב םיללכ ורמשייש יוארה ןמ יגולואדיא קבאמב םג .ידמ רתוי לבחה
אל האצותהו ,יתדה הנחמה ךותב הסיסתהו םעזה ורבגי ןכ ,הלא םיווק וצחייש לככ .ישיא
.םכל הנושארבו שארב - הבוט היהת

תא רמולמ םישנאה תא דיחפהל ,תויפ םותסל דואמ םירורב תונויסינ ושענ הנורחאה הנשב
.וז ךרד לש היתואצותמ ריהזהל שי .תונוש םהיתועדש םיצרמ תעפוה עונמל ,םביל לע רשא
.היליעפמל ץעורל היהת איה רבד לש ופוסב לבא ,תודוקנב ןוחצינ התועצמאב גישהל רשפא

.ןויוושבו תוניגהב אטבתהל רוביצ לכל רשפאל בייח ונורגב היטרקומדה תוממורש ימ אקווד
רוביד שפוח םיקינעמ יתמ שיגרמ תרושקתב לודג החמומ וניאש ימ םג .שפיט וניא רוביצה
ירחא .תונטקה תויתואה תא אורקל עדוי םג רוביצה .הנאת הלע אלא הז ןיא יתמו יתימא
תוטטיצה תא ארוק אוה ,ץ"גב דגנ ,לוכיבכ ,'התסה' לע תוישערה תורתוכה תא עמוש אוהש
ןאכ שיש ןיבמ אוה .םיארונהו םימויאה םירבדה תא םש אצומ וניאו תידרחה תונותיעה ךותמ
.ליפ ידממל בובז חפנל ןויסינ

ןומא רבשמ

ןכ ,התוניגהב קפקפי רוביצהש לככ .רוביצה ןומאל הקוקז איה ,העפשה תרושקתל היהתש ידכ
וליפא לפטל התלוכי תא תרושקתה דבאת הז םירבד בצמב .תרבוג תונדשחב הלימ לכ ןחבית
םיידוהי םיאשונב רקיעב ,הנורחאה הנשב תרושקתה-ילכ לש םתוגהנתה .תויתימא תויעבב
.המצע תרושקתב עגופ רבד לש ופוסבש ,ףירח ןומא רבשמ הרצי ,םייתדו

ללכב יתדה רוביצה לש וקלחמ הברהב ךומנ הכותב יתדה גוצייהש ,תיתימא היעב תרושקתל שי
רוביצה ןיב רוכינה רבגי ,ןכ-אל םאש ,וז היעב רותפל םיבייח היכרוע .הייסולכואה
םימיה תוליפת תארקל םידוהיה לארשי יחרזא בור םיננוכתמ הלא םימיב ,הנה .תרושקתל
יוליב ירתאב וא ל"וחב תונולמב הלבי םעה לכש הארנ תרושקתה-ילכ יפ-לע לבא .םיארונה
...ץראב

!םהל בישקהלו ויקלח לכ תא דבכל םג השוריפ םעה תודחאשדח שישפנ-ןוידפ

הבוט הנש ןעמל ללפתיש ,יברל 'שפנ-ןוידפ' בותכל םידיסחה תוליהקב גוהנ הנשה-שאר תארקל
ידיסח .תושורדה תולאשמה תא םישקבמו םאה םשו תומשה תא םיבתוכ 'שפנ-ןוידפ'ב .הקותמו
ורגשל ןכמ רחאלו ,שטיוואבוילמ יברה לש וירפסמ דחאב בתכמה תא חינהל םויכ םיגהונ ד"בח
ד"בח-יתב 210-מ דחא לכב תושקבה יבתכמ תא רוסמל רשפא .שודקה ןויצה לע ותוארקל ידכ
.ץראה יבחרב

הרות עצבמ

.ד"בח תובישיב הדיקשה דודיעל ד"בח-יריעצ לש דחוימ עצבמ החלצהב םייתסנ רבעש עובשב
בלשל וליפעה םה .ןישודיק תכסמב םתואיקב לע תודבכנ תוגלמב וכז םינייטצמ םירוחב 160
,םילשוריב המואה-יניינבב דבוכמ דמעמב .םידימלת תואמ םהב ופתתשהש םינחבמ תרדסב ,רמגה
,ןויצל ןושארה .תוגלמהו הרקוהה-תודועת םהל וקנעוה ,הרות-ילודגו םינבר תופתתשהב
.הכורבה המזויה תא חבישו םינייטצמה םירוחבה תא ךריב ,א"טילש והילא יכדרמ יבר ןואגה

הכלהכ אורקל

חולב .הנח -סדרפב 'ברוח' רפסה-תיב םעטמ עיפוה עמש-תאירק לש הנוכנ הייגהל דחוימ חול
'לט .ליעומו ןיינעמ ,ירוקמ .תוצופנ תויועטו תומעטה ,עלביהל תוטונש תויתוא תונמוסמ
.06-288162

"ותעב רבד"

,טונג יכדרמ ברה תכירעב ,'ותעב רבד' חול .תדחוימה התועיבקב הרידנ הנש איה ז"נשת
,םיימויה םירועישה לכ םהבו ,'מע 1300-ל בורק רפסב .םוי לכל שורדה עדימה לכ תא ליכמ
.03-6188161 ,קרב-ינב רפסה רחבמ :הצפה .דועו םינמז ,םיגהנמ ,תוכלהשטיוואבוילמ יברה לש ויתוחיש יפ-לע דבועמ - תבש ןחלוש
ינונבל 'צ תאמ .םיבצנ תשרפל


ךילא בורק

רשא תאזה הווצמה יכ" :רמואו םכסמ אוה ,לארשי-ינב לא ונבר השמ לש וירבד םויס תארקל
ךיפב דואמ רבדה ךילא בורק יכ ...איה הקוחר אלו ךממ איה תאלפנ אל ,םויה ךווצמ יכונא
'ה תא בוהאל קוחר הז ןיאו השק הז ןיאש ,לארשי-םעל רמוא ונבר השמ ."ותושעל ךבבלבו
."דואמ בורק" רבדה אלא ,ויתווצמ תא םייקלו

רבד אוה ויתווצמ לכ םויקו 'ה תבהאש רמול רשפא ךיא ,הלאשה תא ןבומכ םיררועמ םירבדה
יניינעל הנותנ םדאה לש תיעבטה ותבהאו ,ךכל דגנתמ םדאה לש ועבט אולה ?'בורק'ו לק
?'ה תבהאל בלה תוואת תא ךופהל תאזכ תולקב רשפא ךיאו ,הזה םלועה

תיעבט הבהא

הבהא ידוהי לכ לש ובילב שיש הדבועהמ תעבונ 'הברק'הש ,אינתה רפסב ןקזה ונבר ריבסמ
תא ררועלו תולגל קר אלא ,שדח רבד םוש ללוחל ךירצ אוה ןיאש ןאכמו ,ה"בקל תרתסומ
.דבלב ריבס ץמאמ הזל שרדנו ,םדא לכל 'בורק' הז רבד .ובילב הנומטש תיעבטה הבהאה

,("ךבבלבו") בלה לע קר תרבדמ הניא הרותה .קוספה ןושל תא ריבסמ הז ןיא ןיידע לבא
המישמ הרואכל וז ירהו ,("ותושעל ...ךיפב") לעופב תווצמהו הרותה םויק לע םג אלא
?השקו הלודג

הרצקו הכורא ךרד

ךרד וז םנמא ."הרצקו הכורא ךרדב" :ורפס רעשב אינתה לעב בתוכש םילימ יתשב ןומט רבסהה
ידכ ,העיגיו תוננובתה תשרוד איהש ןוויכמ - הכורא איה .הרצק םג העש התואב ךא ,הכורא
ופוסב ,ךכ םישועשכ ךא ;םוי-םויה ייחב יוטיב ידיל האיבהלו תימינפה 'ה תבהא תא תולגל
.דעיה לא ןוחטיבב םדאה תא האיבמ איה ןכש ,'הבורק'ו הרצק איה רבד לש

ופוסב ךא ,םירבדב קמעתהלו בושחל ,דומלל שרדנ אוה םנמא ,'ה תלודגב ןנובתמ ידוהישכ
אל ,ותאריו 'ה תבהא לש תושגר ובילב ררועמ אוה ךכ ידי-לע .ודעיל עיגמ אוה רבד לש
.ולש תווצמהו הרותה ייח לכ תא היחמש ,ביציו עובק שגרכ אלא תפלוח תובהלתהכ

הכוראו הרצק ךרד

,ידוהי לכ לש ובילב העוטנה תיסיסבה הנומאה לע ךמתסהל - תרחא ךרדב תכלל תורשפא שי
לכש ןוויכמ ,הרצק איה .'הכוראו הרצק' ךרד וז םלוא .'ה תלודגב תוננובתהל קקדזהל ילב
ייחמ הקוחרו תטשפומ תויהל הלולע המצע הנומאה ןכש ,הכורא םג איה ךא ,'הב ןימאמ ידוהי
.םייחה תוכושמב לופיל םדאה לולע הרהמבו ,םוי-םויה

:ונבר השמ רמוא הילעו ,'הרצק'ה םג איה - תוננובתהה ךרד - רתוי 'הכורא'ה ךרדה אקווד
הרכהל םדאה עיגמ ,'ה תלודגב תוננובתההו דומילה ידי-לע ."דואמ רבדה ךילא בורק יכ"
.'ה ןוצר תא אלמל וילא 'בורק'ו ול לק החוכבש ,הקומע תימינפ
(173 'מע ,דל ךרכ תוחיש יטוקל)

הלואגו חישמ :עובשה אשונב םישרדמ - ןייעמה ןמלוכל הלואגו הבושת

שממ וידיב זחוא" :י"שר שרפמו ,"ךתובש תא ךיקולא 'ה בשו" :(ב,ל םיבצינ) החיטבמ הרותה
,הבושת תיישע ידי-לע האב הלואגהש ןוויכמו ."לארשי-ינב דחא דחאל וטקולת ...שיא שיא
ונממ חדיי אל יכ" :רמאנש ומכו ,הבושתב בושל ופוס ידוהי לכש החטבה ןאכ ונל ירה
."חדינ
(טל קרפ אינת)


חישמב חמשי

םלועה היה אל ןיידע יכ ,רמאנ אל "חמש" ."וישעמב 'ה חמשי" :רמאנ (דק קרפ) םיליהתב
- רבדל זמר .ונקדצ-חישמ תאיבב םייוקי הז רבדש ,דיתע ןושלב ,"חמשי" רמאנ ןכלו ,ובוטב
.'חישמ' תויתוא םג ןה 'חמשי' תויתואה
('קה ה"לש)


לוכל הניכש יוליג

רשב לכ וארו 'ה דובכ הלגנו" אובל דיתעל לבא ,םידיחיה לע תילגנ הניכש הזה םלועב
.(מ היעשי) "רביד 'ה יפ יכ וידחי
(הבר ארקיו)


שדח רואב הרות

רואב ונילא הלגתת 'ה תרות ,רמולכ ."אצת יתאמ (השדח) הרות" רמאנ חישמה תאיב תפוקת לע
.לארשי לכל גשומ היהי הז רבדו ,הרותה ירתס םיזונג ובש ,ירמגל שדח
(ה"לש)


וקעזי לוכה םא

ונחישמ תא ונל חלשו ונילע אנ-םחר !רבכ יד !אבא :םירמוא ןטקכו לודגכ לארשי לכ ויה םא
.אב היה רבכ חישמה יאדו -
(שטיוואבוילמ צ"יירה ר"ומדא)


הניכשה ןעמל הקושת

ינפמ אלא ,תינחורה ותבוט ללגב אל םגו תימשגה ותבוט ללגב אל הלואגל קקותשהל ךירצ םדא
הריד ךרבתי ול תויהל" - םלועה תאירבבש הנוילעה הנווכהו ןוילעה ןוצרה ומלשוי זאש
."םינותחתב
(שדוק תוחיש)


רוא ינפל ךשוח

לש לודגה ךשוחה ןכ-ומכ .אובל בורק רחשה רואש םושמ ,רתויב ךשוחה רבוג רחשה תולע ינפל
הזמ לודג אוהש רוא ,חישמ לש לודגה רואל אוה הנכה - תומוצעה היתורצ לכ לע וז תולג
.המחנו העושי - הרצ רחא ,האופר - הכמ רחא :הדימה איה ךכ .הרות ןתמ תעשב ריאהש
(הניב ירמא)


תולגל עגעגתנ

תדובעב יוארכ ונקסע אל עודמ ,ונמצע תא רסיינ .תולגה ימיל עגעגתנ ,הלואגה אובת רשאכ
,תולגה ימיב ,וישכע .יוארכ 'ה תדובע רדעה לש לודגה באכה תא זא שוחנ .תולגה ןמזב 'ה
.חישמה תאיבל הנכהה לש הדובעה תעש וז
(םוי םויה)

עובשה תרמיא


םכח וא קדוצ

ךירצש ול ריעהו וילא שגינ .תוירזכאב וסוסב ףילצמו דמוע ןולגע םעפ האר בוללמ דוד יבר
.םייח-ילעב רעצל אלו םיאורבה לע םחרל

שקעתמ הזה לצעה סוסה וליאו הדעיל הרוחסה תא איבהל בייח ינא" :ףעזה ןולגעה הנענ
."!םייתלצעב תכלל

ךתוא עובתל סוסה לולע הנש םירשעו האמ רחאל לבא ,ךמע קדצהש ןכתיי" :דוד יבר ול רמא
אל םאה לבא ,יאכז אצת רבד לש ופוסב ילוא .ותוא תיכהש לע ,הלעמ לש ןיד-תיב ינפל
..."?סוס לומ ןיידתהלו דומעל שייבתתהלואגה תרות


הלואגל הבושתמ

ךרדמ רוסי אלש לארשי-םע תא ונבר השמ ריהזמ (םיבצינ תשרפב) םירבד רפס םויס תארקל
לכ תא םצעב םיאבנמ הלא וירבד .התוא שוטיי הלילח םא תורקל לולעש המ לע עירתמו ,הרותה
.םירוסייו לבס ,תולג לע ,םעה לע וכתנייש תושק תוכמ לע רבדמ אוה .לארשי ימי תודלות
'הל המלש הבושתב בושנ ,וללה םירבדה לכ ונילע ואוביש רחאלש ,ונבר השמ אבנמ ףוסבלו
.הלואגה אובת םג זאו ,ותרותלו

ןילאגנ לארשי ןיא" :(ה הכלה ,ז קרפ הבושת תוכלה) ם"במרה קספ וללה םיקוספה ךמס-לע
."ןילאגנ ןה דימו ,ןתולג ףוסב הבושת תושעל לארשי ףוסש הרות החיטבה רבכו ,הבושתב אלא
.לאגיי דימו הבושתב םעה בושי תולגה ןמז ףוסבו ,וזב וז תוכורכ הבושתהו הלואגה ,רמולכ

עשפ לע רבוע

'הרות ירבד' רפס) שוריפב בתוכ 'רזעלא תחנמ' לעב ?ה"בקה ןיתממ הבושת לש גוס הזיאל
,"םיבר תוארקמ דגנ והז ,לארשי לכ ובושיש דע תבכעתמ הלואגהש" הנעטהש ,(דכ,ג הרודהמ
רודה ינפ בור היהי ,הברדא"ש ,'אחישמד אתבקע' תפוקת לע ל"זח ינמיסמ היאר איבמ אוהו
לש ורוד הז היהי ךיא ,ןכ-םא .(םיילילשה םינמיסה ראשו 'יגסי אפצוח' לש בצמב=) ןכ
אלא" :םייסמ אוהו ,"!םלוכ םיקידצ ויהיו םלוכ ובושיש דע חישמ אובלמ ובכעי ירה ,חישמ
."בזכו קירו לבה םה ל"נה םירבדה יכ יאדו

לע .הלואגה תא בכעל ידכ הב ןיא ,לארשי-םעב תונווע וראשנ ןיידעש הדבועה םצע ,רמולכ
-תדוצמ) םישרפמה םירמוא ,"ויתונווע לכמ לארשי תא הדפי אוהו" (ח,לק םיליהת) קוספה
תאז תוארל רשפא ."תונוועה ןמ לארשי תא הדפי אוה יכ ,הלואגה בכעי אל ןוועה םג" :(דוד
,"ויתורצ לכמ לארשי תא םיקולא הדפ" םדוק - 'םייפא-תליפנ'ב םירמואש םיקוספה רדסב םג
."ויתונווע לכמ לארשי תא הדפי - ה"בקה - אוהו" ךכ-רחא קרו ,תולגה ןמ האיציה יהוזש

ושריפו ,"ותלחנ תיראשל עשפ לע רבועו ןווע אשונ ךומכ ל-א ימ" :(חי,ז הכימ) רמאנ ךכ
,וב חיגשהל עשפה לע דמוע וניא ,חישמה ילבחמ וראשייש םתוא - ותלחנ תיראשל" :םישרפמה
ןכו .(דוד-תדוצמ) "הנארי אל וליאכ ,האלהל ךלוהו עשפה לע רבוע אלא ,לומג וילע םלשל
םהיאטח לע רבגי ודסחו ...אוה דסח ץפח יכ ,םהישעמ לא דעל הנפי אל" :ק"דרה שריפ
."הלואגה ןמז עיגישכ

,הלואגה םדוק הבושת הצוחנ ,ןכא .הלואגה ינפל הבושתב ךרוצה תא רתוס רבדה ןיא
הבושתה ךא ."הנשיחא" תניחבבו "וכז" לש ןפואב אובת הלואגהש םיצור ונאש רחאמ דחוימבו
יד אלא ,תונוועה לכ תא תקחומש ,הרומג הבושת תויהל תבייח הניא הלואגה ינפלש תאזה
.הלואגה ירחא ויהי המלשה הבושתהו תונוועה תקיחמ .דבלב תוררועתה לש הלחתהב

"םינימאמו םינוניב"

לש םתבושת אקווד הניא הלואגה אובתש ידכ הצוחנה הבושתה רקיעש הארנ ,תאז לכ לע ףסונ
,ונרודב דחוימבו ,'ובשנש תוקונית' תניחבב םה וללה .תווצמהו הרותה תרימשמ וקחרתנש ימ
םירממ תוכלה) ם"במרה ירבד םילח םהילע .תווצמהו הרותה יכרב לע וכנחתנ אל םלוככ םבורש
אוה ירה ...םהיתובא םתוא וחידהש םהינב-ינבו הלאה םיעותה ינב"ש ,(ג הכלה ,ג קרפ
םיבכעמ םהישעמ ןיא אליממ ."םתועט לע והולדיג ירהש ,סונאכ אוה ירה ...הבשנש קוניתכ
.הלואגה תא

םידוהי דצמ אקווד אוה הלואגה ינפל הבושת לש תוררועתהב ךרוצה רקיעש ,רורב ןכ-לע
הלואגה אוב תארקל דחוימב הבושתב ררועתהל םיארקנש ,תווצמו הרות ירמושו םינימאמ
לארשי ןיאד ם"במרה בתכד אה" :(םש) 'רזעלא תחנמ'ה לעב בתכ ןכו .המלשהו תיתימאה
לכ לע ןיתמהל אל לבא ,ונכרעכ םישנא ,םינימאמו םינוניבל ונייה ,הבושתב אלא ןילאגנ
."לארשיהיהש השעמ


ילש רפושהו ינא קר

ןוראהמ ורפוש תא אבא איצוי טעמ דוע יכ ונעדי ,לולא שדוח ימי ועיגה רשאכ ,הנש לכב
לכ ותוא רפסמ היה אבא .דחוימה ורופיסל בישקנו בשנ ,םידליה ,ונאו ,הנשה לכ חנ ובש
הזה רופיסה תא ונעמש אל וליאכ ,הפ-ירועפ תבשל ונל המרגש ,תשדוחמ תושגרתהב םעפ
.םלועמ

תותד ינב ,םיבר םיריעצכ .הנושארה םלועה-תמחלמ ימיב ,ד"ערת תנשב עריא רופיסה
,יבא םג ,יתמחלמה ץמאמל םתריהלו םהיתונידמ תואבצל סייגתהל וצלאנש ,םינוש םימואלו
.יאנופלט דיקפתב ,היברסבב םש-יא בצוה אוה .אבצל סייוג ,ראודנלג קחצי ברה

םיקחרמ ץורל ץלאנ רשאכ ,הנכסב תחא אל וייח ודמעוה ,ורקיעב יפרוע דיקפת הז היהש ףא
תועדוהה תא תונושה תודיחיל ריבעהל ידכ ,תוברקה ירוזא ךותב קומע םיתיעל ,םילודג
.לביקש

ףאו ,תוניגהבו תורבחב ויפלכ גהנתה לייחה .יוג ,יקבולסוכ'צ לייח היה דיקפתל ופתוש
חילצה ךכ .תונושה תוכאלמה תא ומוקמב השוע היהש ךכב ,תבש לוליחמ ענמיהל ול עייס
.יאבצה ותוריש ךשמ לכב תבשה תשודק לע רומשל

םיצמאמ רחאל .תועיקתל רפוש תגשהל הנותנ התייה אבא לש ותגאדו אבו ברקתה הנשה-שאר
תעיקת חילצה רשאכ .רפוש וידי-ומב רצי ליאה לש ונרקמ .וטחושלו ליא גישהל חילצה םיבר
.ותחמשל לובג היה אל ,ןרקה ךותמ עיקבהל רפוש

רוזחל - הלק אל המישמ וינפל הדמע ךא ,עגפ אלל הנממ תאצל חילצה אבא .המייתסה המחלמה
בושל ושקיב םה םגש ,םישתומו םיפייע םילייח לש םידודג תואלמ ויה םיכרדה .התיבה
.םהיתבל

,םילייחה תושרל דמעש טעמכ דיחיה העונתה יעצמא .אצמנב ויה אל םיסוס .ותבש תובכרה
םוקמו ותדלוה ריע ,דאהנוב ךרד תושעל אבא טילחה ותיבל וכרד תא .תועגיה םהילגר - היה
.הצישוקבש ותיבל ךישמהל וילע לקיי ,רבס ,םשמ .וירוה ירוגמ

קיפסהש ינפל .םד-תאיפקמ החווצ עמש רעיה לש ןושארה לותיפב רבכ .רעיב הרבע וכרד
טעמ תאו לדה ורורצ תא תוסגב ונממ וסמח וללה .םידדוש תרובח וילע הלפנתה ,ףעפע דינהל
םירהל ידכ ףפוכתה ,םלההמ ששואתהשכ .רעיה הבעמב םלעיהלו בושל ורהימו ,וכותבש הדיצה
.וכרדב ךישמהו ,רורצה ךותמ לפנש ,ורפוש תא ץראה ןמ

ופוג תא ברצ זע רוק .םיליבשה תא הסיכ תעל תעמ דריש גלש .הלליב ובשנ תוזע תוחור
ול היה אל ,ומחל תפ ונפפ הלזגנש רחאל .קיצמ בער םג התע ףסונ הלא לכ לע .אבא לש שלחה
םאש ,בושיי םוקמל רשפאה לככ רהמ עיגהל וילע יכ עדי אוה .ויפ לא איבהל לכאמ-רבד םוש
.ופוג תא בר ןמז דוע תאשל וילגר ולכוי אל ,ןכ-אל

םה .םידדוש לש תפסונ הרובח ולומ החיגה ,וכרד תא שפחמ ,גלשב ססובמ ודועב ,םואתפו
תא ונממ לוזגל וטילחה ,ךכ וארשכ .המואמ וידיב ואצמ אל םלוא ,לזג תמחב וילע ולפנתה
.ועיפוהש תמועלכ ומלענו זובב וילעמ םתוא וריסה םה .וידגב

,ליאה ןרק תא וילא ץמיא ודלוויה םויבכ םוריע .הלפשההמו רוקמ דער אבא לש ופוג לכ
ךא ,וילגר והואשי ןכיה דע עדי אל אוה .רמ יכבב העגו ,ץפח הב ואצמ אל םידדושה וליפאש
.דועצל לחהו גלשה עצמ לעמ םק ,אצומ לכ וינפל ןיאב

,רשפאתה רבדהש המכ דע ,הב ףטעתהו התוא רעינ אוה .הוורפ תסיפ ךרדה דצב אצמ וכרדב
.הצרא חנצו טטומתה אוהו ויתוחוכ דוע ול ודמע אל דאהנוב ירעשב .האלה ךישמהו

היה ויניע תא חקפשכ הארש ןושארה רבדה .וירוה תיבבש ותמלחה תטיממ היה אבה ונורכיז
.רפושה...

יורש היה אוה .םיכשוממ אמצו בער ללגב הלדג התרמוחש ,תואיר-תקלד ולצא ונחבא ויאפור
םייתש וא הלימ טלק השלוחה לפרע דעבמ .ויניע תא חקפ םעפל םעפמ .הרכה ןדבאב ןמזה בור
.םייחב רתוויש ידכ סנב ךרוצ שי ,םתעדל .םיאפורה ירבדמ

םה םלוא .הווקת םהב תעטלו וירוה תא דדועל וסינ םה .ואציו וסנכנ םיבורקו םינכש
.יכבב תעה לכ וררימו עגריהל ונאימ

הנשמ םוקמ הנשמ" .רחא רדחל ותטימ תא ריבעהל ,רכמ תעצה יפ-לע ,וירוה וטילחה דחא םוי
הלאשמ האלימ וביל תא .שחרתמל עדומ היה ךא ,תומוצע םייניעב בכש אבא .רכמה ץעי ,"לזמ
...ומע וריבעי רפושה תא םגש - העיבהל וחוכב היה אלש ,תחא

םג חנוהש ,רפושב וניע תיווזמ ןיחבהו שדחה רדחב ויניע תא חקפשכ ותחמש התייה הבר המ
.ונוצר תא ושח וירוהש הארנ ,רבדל היה לוכי אלש ףא .וינפ לומ םעפה

.ותביבסל ביגהלו האלמ הרכהל בושל לחה אבא .סנה שחרתה דחא םויו תועובש המכ ופלח
.התיבה בש ןמז רובעכו ,ונתיאל רזחו וילגר לע םק ףוסבל .ץק היה אל וירוה תחמשל

- יתרבעש המ לכל דע היה אוה" .הנש לכב ונל רמול אבא גהנ ,"הז רפוש םתא םיאור"
."ותוכזב יל ובשוה ייח יכ שיגרמ ינא .הלחמה לע קבאמבו רעיב ,המחלמב

ונאו .יצניזאק בוחרבש לודגה תסנכה-תיבב ,ולש דחוימה רפושב עקות אבא היה הנש לכב
,היברסבב ברקה הדשב לחהש ,ריעסמה ורופיס יקרפ תא ,העורת וא םירבש ,העיקת לכב ונשח
.דאהנובב אתבסו אבס תיבב םייתסנו גלשומה רעיב ךשמנ

('שא לש םיטוח' רפסה יפל ,היבא לש ורופיס תא ונילא החלשש ,רציפש 'א 'בגל ונתדות)
יקצורב יכדרמ 'ר םע םיידוהי םייח
םיידיסח םינוגינל תירמאק תרומזתמ :יקצורב


לובגב העפוהב קלדנ ץוצינה"
"ןונבל

,הפיכ שבוח אוהשכ ,תובוחרב תירמאקה תרומזתב ישאר ןגנ ,יקצורב (קרמ) יכדרמ עיגהשכ
םהילע היה םיאבה תועובשב ."!?עבשומה טסיאתאה !?התא" :ןוהמיתב םהיניע תא וירבח ופשפש
ופיסוה ןכ-יפ-לע-ףא .תותבשב עיפוהל דוע לכוי אלש העדוהל ךכ-רחאו ,ןקזל םג לגרתהל
ידכ ,תרומזתה תא יכדרמ בזע המ-ןמז ינפל .םינש עבראכ דוע ,לוח ימיב ,דחי עיפוהל
,"תויעוצקמב לפוט אל טעמכש ,אלפומו רישע םלוע הז" .תירוקמה תידיסחה הניגנל רסמתהל
.רמוא אוה

והוסיה ,םיימשיטנא םיריש תיבב םזפל לחהשכ ,שש ליגב קר .הווקסומב דלונ (35) יכדרמ
.חיטבמ ןורשיככ הלגתנו רוניכב ןגנל דמל אוה ...עודמ ול תולגל וצלאנ ךכ בגאו וירוה
ץראב םיטלובה םירענה תמישרל דימ סנכנ הרשע-םיתשה ןב יכדרמ .הצרא ותחפשמ התלע ג"לשתב
.םיריעצ תונורשיכל תויורחת המכב הכז ףאו רוניכב הניגנב

הכונח ימד תיקש

ןגישימב תויונמאל תיאטיסרבינוא-םדקה תימואל-ןיבה הימדקאל תטלק חלש ב"י התיכב
ןגישימל עסנ אוה .הימדקאה םעטמ תיתנש םידומיל תגלמ אצמ רזוחה בתכמב .ב"הראבש
ותוא ונימזה הווחמכ .ןנוחמה ילארשיה יאקיזומהמ תחנ התוור הרישעה תידוהיה הליהקהו
לארשי-תד דגנ םיטובו םישק םירבד עימשה ףאו ,ףקותב בריס אוה .רדסה-ליל תא םמע גוגחל
.היתווצמו

.תודהיה םע ןושאר ישממ רשק רצונ אבצב אקווד .ל"הצ תייעיברב השע יאבצה ותוריש תא
המכ בצומב ועיפוה םואתפ" .רפסמ אוה ,"ןונבל לובגב יאבצ בצומב העפוהל ונעסנ"
זא קר .שטיוואבוילמ יברהמ הכונח-ימדו תוינגפוס ,הכונח תורנ םהידיב ,םיקינד"בח
ףאו ,ורשו ודקר םיקינד"בחה .יתדלוה-םוי לח ברע ותואבש ךכ בגאו הכונח הלילהש יתרכזנ
דע יקנראב איה) יסיכל היתבחתו תועבטמה תיקש תא םהידימ יתלטנ ,תווצמה אשונ לכל יתזבש
."תובשחמ הברה יב ררוע ערואמה .(...םויה

שפנ תוחיש

-יטנא וא) יתד עקר תלעב ,תוצעומה-תירבמ תינרתנספ ,הסירל תא השיאל אשנ אבצה ירחא
-ןיב תויומלתשהל ועסנ םה .הריירקה תולעמב ולעו וכישמה גוזה-ינב .המוד (...יתד
ינשו ןושאר ראות םילשה ןכ-ומכ .תונוש רעונ תורומזתב ךירדהל לחה יכדרמו ,תוימואל
.הקיזומב

יסחי םהיניב ומקרנו תובוחרב הדמחנ תיד"בח החפשמ םיקצורבה ושגפ םינש רשעכ ינפל
,"תונתשהל וניתועד וליחתה טא-טאו ,םייחה לש תולאשה לכ לע שפנ תוחיש ונלהינ" .תורבח
."תודיסחבו תודהיב ונאצמש הלדנ-יתלבה קמועה רקיעב ונתוא שגיר" .יכדרמ רפסמ

םינוגינה תמצוע

רצואל יתפשחנשכ" .ד"בח יר"ומדא לש םיירוקמ םינוגינ דוביעלו רקחל רסמתמ אוה התע
,תווצמ ייחמ םיקוחרה םישנא םג ,וירבדל .רמוא אוה ,"ותמצועב יתיבשנ ,הזה םינוגינה
.הלאה םינוגינה עמשמל םימעפנ

הניגנה לע וידימלת ינפל םיתיעל הצרמ אוה תובוחרב רעונה תרומזת ךירדמכ ותדובעב
ונחנא תעכ' .תוקבד ןימב יב תוצעננ םהיניע ,ןגנל ךכ-רחא ליחתמ ינאשכ" .תידיסחה
..."יל םירמוא םה ,'ךירבדב תנווכתה המל םיניבמגרבוזניג ףסוי ברה תאמ - הכלהה תניפ


תורנה תקלדהב םייניע יוסיכ

?הקלדהה רחאל ןהיניע תא תוסכל תוגהונ םישנה עודמ :הלאש

םיכרבמ תנש תורנ תקלדהב םלוא ,הווצמה םויק ינפל םיכרבמ תווצמה תוכרב לכ תא :הבושת
,תבש תלבק םושמ שי הכרבה תרימא םצעבש םירובסה םיקסופ שיש םושמ תאז .הקלדהה רחאל
.הכרבה רחאל תורנה תא קילדהל השיאה לכות אל ןכלו

תא תחקופ איה ןכמ רחאל .תכרבמו םייניעה תא הסכמ ,תורנה תא הליחת השיאה הקילדמ ןכל
,םיזנכשאה תוליהק לכב גוהנ ךכ .תורנה רואמ האנהה םדוק האב הכרבהש אצוי ךכו ,היניע
.םידרפסה תוליהק בורבו

וקילדהש רורפגה תא תובכל ןיא ןכל .הקלדהה רמג םע תבשה תא ןהילע לבקל םישנה וגהנ
.ומצעמ הבכיש ידכ וחינהל שי אלא ,וב

.שדח רורפג קילדת אלא ,תבש רנמ ונקילדת אל ,הקלדהה עצמאב רורפגה הבכ םא

.תורנה תקלדה ינפל הקדצל תתל גוהנו ,הליחת החנמ ללפתהל שי

תושרופ ןהש םדוק ,םימעפ שולש תופיקמ שיו ,תורנה תא הידיב הפיקמ הקילדמהש חוור גהנמ
- הרירב-ןיאבו ,תורנה תא ריתסהל ןהידי תושרופ ויהש ,עיפומ םיקסופב .ןהיניע לע ןהיפכ
.גהנמה ןאכמש ןכתייו ,םייניע םימצוע וא םיסכמ

תעש איה וז העשש ןוויכמ ,תוסוכמ םינפה דועב ,תונוש תושקב תורמואה שי הכרבה רחאל
תנווכ אוה רקיעהו עובק חסונ הזב ןיא ד"בח גהנמ יפל .התחפשמ לכלו הלעבל ,השיאל ןוצר
."...ונימיב הרהמב שדקמה-תיב הנבייש ...ןוצר יהי" :תורמוא תובר .בלה

דועו ד"בח גהנמו ,הליחת ךרבל םיזנכשאהמ הברהו םידרפסה גהנמ ,לוחב לחש בוט-םויב
.תבשב ומכ ךרבל ךכ-רחאו הליחת קילדהל

.(ןיאושינה דע ,דחא) בוט-םויו תבש רנ קילדהל ,רתויב ךר ליגמ ,תב לכ ךנחל דואמ יוצר
.ששח אלב הקלדהה לע ךרבל הלוכי איה ,המא ינפל הקילדמ תבה רשאכ ,תובר תוליהק גהנמל
.ח-זלק ,א ח"וא גהנמו הכלה ירעש .ח-ז םש ןקזה ר"ומדא ע"וש .כ"ונו ,י,ה,א :גסר ע"וש :תורוקמ
ח"וא ,ב רמוא עיבי ת"וש ע"עו .נ"שו ,ד"פ ק"שנ יניד רוציק .זער 'מע ,ג םהרבאד אתולצ רודיס
.זט
ישארה ףדל

םיניינע חתפמ | ןיעידומ | סופד תיב | תושדח רדח | םידלי רדח | ןויע רדח | ד"בח תיב

תורומש תויוכזה לכ (c)
רואל האצוהה ףגא - זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ
03-9606169 :'סקפ ,03-9607588 'לט ,72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת
ירא-בל ףסוי :"טנרטניא" רודמ שאר * בונורהא ןהכה קחצי ףסוי ברה :ר"וי
chabad@chabad.org.il