506 'סמ עובשה תחיש
:ןויליגה ירודמ
עובשה תרמיא ןייעמה ןמ תבש ןחלוש שדח שי תיעובש הדמע
ץבוק תדרוה גחה תוכלה םיידוהי םייח היהש השעמ הלואגה תרות

(13.9.96) ז"נשת הנשה-שאר ברע * דורב םחנמ :ךרוע
תיעובש הדמע


ז"נשת תנשב יופצ המ


םוש .םימיהדמו םיריעסמ םיעוריאב הנייפאתה ו"נשת תנש
המוד ?תולטלטה ומת םאה .תויזחתה יפ-לע להנתה אל רבד
אלש


רוחאל םיטיבמשכ םלוא .השדחה הנשה ברע לש הלא םימיב ריוואה ללחב םיפחרמ םילוחיא הברה
וליפא .'םירופא' םייחל רוזחל - דחא ןטק לוחיא ונמצעל םילחאמ ונא ,תפלוחה הנשה לע
םיצור ונחנא .הרושה ןמ םישנא ןכש-לכ ,םייטמרדה םיעוריאה שדוגמ םיפייע רבכ םיבתכה
.םייתרחמו רחמ היהי המ עדוי התא םהבש ,םיטושפו םיטקש םייח תויחל

םיריעסמ םיעוריאב הנייפאתה איה הפוס דעו התישארמ .תאזכ התייה אל תפלוחה הנשה
.הרעסב ,הבר המצועב ,עיתפמב אב לוכה .תויזחתה יפ-לע להנתה אל רבד םוש .םימיהדמו
רבד ןנכתל לוכי ךניאש ,איה השוחתה .לג לא לגמ תלטלטימ ,רעוס םיב הניפסכ ויה ונייח
.רחמ הרקי המ םויה תעדל ךחוכב ןיאו

שקבל רתומ

ונא הבש תואיצמב םיננובתמ םא לבא ,לוכה שקבל ונל רתומ ןכלו תולאשמ לש םימי הלא
ןימאהל השקו ,רתויב תנכוסמו הכובס תואיצמה .הרגש ייח ונל םייופצש הארנ אל ,םייח
לקתינ הנפנ רשאב .יתייעב היהי השענש המ .קלח שיבכ התייה וליאכ הב ןרמתל רשפאש
.שממ "ירצימ יל יוא ,ירצוימ יל יוא" .תורומהמב

-ץרא לע רומשל ידכ לוכה תושעל ונוצרבש יאדוו תובוט יאדווב ויתונווכש ,הלשממה-שאר
םיענ אל דואמ היה .הגיאדמו הביאכמ התייה האצותהו ,וז תואיצמב טעמ ןרמתל הסינ ,לארשי
דמעמב ומצע תא האור םואתפש ,דגנכש דצה לש החמשה תולהצמ תא עומשלו תוארמה תא תוארל
.םירחא ידי-לע תישענ ותכאלמש קידצ

ולכויש ובשח םה .תמסרופמ 'תויטמגרפ' התוא לש המשב םיבוטו םיבר ועיגה ןאל וניאר
םיסנכנ רשאכש ,וחיכוה תואצותה .לופיל אלו קד לבח לע ךלהל ,םנוצרכ וז תואיצמב ןרמתל
יפ ינפל הברה רוצעלו ןשקעכ רייטצהל בטומ .הנממ תאצל םיחילצמ דימת אל ,תדוכלמל
.קוצה תפש לע ךלהל תוסנלמ ,םוהתה

,תובר םינש ינפל רבכ תורוהטה ויניעב שטיוואבוילמ יברה האר תאזה הכובסה תואיצמה תא
םיצחל שבכמ אלא וניאש ,'ןתמו-אשמ' לש הזכ גוסל הסינכה םצע ינפמ ךכ-לכ ריהזה ןכלו
,ךכ םושמ אקווד ךא ,ולוקב ועמש אל ונרעצל .םדקתמ 'ךילהת'הש לככ ךלוהו רבוגש ,רידא
וינפלש תואיצמב טיבמש תעד-רב תויהל יד אלא ,םיקידצ תנומאל םויה םיקוקז ונניא
.תוחוקפ םייניעב

הלואגה תלטלט

הבוט הנשל ונמתחיו ונבתכיש ה"בקה ינפל ןנחתהלו ,הנשה-שאר ימיב הליפתב תוברהל ונילע
ןגיו ומולש תכוס תא ונילע שורפי ה"בקהש שקבל ונל רתומ ,ונרבעש לבסה לכ ירחא .הקותמו
.תויועטמ םג ונדעב

ונתוא רענמ וליאכ ה"בקה .םירבוע ונאש תולטלטה לכב תיקולא הנווכ שיש יאדו םלוא
םהבש ,הוולשו טקש לש םימי הלא ןיא !םינכומ ויה !ורוע - לארשי-םעל ארוקו ונתנשמ
!הלואג ברע לש םימי הלא !ותנאת תחת שיאו ונפג תחת שיא םיבשוי

הזע ההימכ רוביצה יקלח לכב םויכ שי .םיררועתמ םידוהי .םיחתפנ ןכא תובבלהו
'ה םוי תארקל רתוי דוע םינכומ םישענו ,תוככדזה יכילהת םירבוע ונא .השודקל ,תוינחורל
.לודגה

וז - ןלוכמ הלודגה הלטלטל וז הנשב הכזנש - השדחה הנשה ברע הלודגה ונתלאשמ אופא וז
.ונקדצ -חישמ ידי-לע המלשהו תיתימאה הלואגה תפוקת ךות לא ונתוא סינכתש

הקותמו הבוט הנששדח שירפושב יוכיז

לש הלודגה הווצמב םידוהי תוכזל ץראה יבחרב ד"בח ידיסח ואציי הנשה-שאר לש ינשה םויב
ישנא לע ,םייאופרה םיזכרמב םיזפשואמה םידוהיה יוכיז לע םשוי דחוימ שגד .רפוש תעיקת
ואיבי וז ךרדב .אלכ-יתבב םיריסא ףאו םישדח םילוע ,תובא-יתבב םישישק ,ןוחטיבה תוחוכ
.תסנכה-תיבל תכלל םהמ רצבנש ימל תיזכרמה גחה תווצמ תא

םישדח םינולע

םינולע םהיניב .םירדוהמ םימוסרפ ללש השדחה הנשה תארקל רואל-איצוה ד"בח-יריעצ זכרמ
.םהיגהנמו םהיתווצמ ,םהיתויועמשמ ,םהינכת ,ירשת יגח לע ,םידלילו םירגובמל ,םירדוהמ
יפלא תואמב ץפוי אוהו ,שדוק-תבש תורנ תקלדה תווצמ לע הפהפי ינועבצ ןולע עיפוה ןכ
הפשב םג ועיפוה םימוד םינולע .וז הווצמ םייקל ןדדועל ידכ ,תונבלו םישנל םיקתוע
ד"בח-יתבב םינולעה תא גישהל רשפא .םימעה רבח תונידממ םילועה רוביצ ןעמל ,תיסורה
.ץראה יבחרב

םיקקזנל הרזע

םינוכיתב ,רפס -יתבב םירקבמ םה .גחה תארקל הפנע תוליעפ םימייקמ ץראה יבחרב ד"בח-יתב
שוקיבה דואמ רבג הנשה יכ ןייוצי .םתועמשמו םיגחה לע רפסל ידכ ,םינוש םינודעומבו
ןכ-ומכ .תיתימא תודהיל םעה ינומה ברקב םייקש ןואמיצה לע דיעמה רבד ,וז תוליעפל
תאירק יפ-לע ,תוקקזנ תוחפשמל ןוזמ יכרצמ לש תוליבח יפלא תורשע ד"בח-יתב םיקינעמ
.ירשת יגח תארקל םג אלא חספ ברעב קר אל הלא תוחפשמל גואדל שקיבש ,שטיוואבוילמ יברה

םילועל תודהי

תונידממ םילועה רוביצ ינפל תועפוה תורשע ץראה יבחרב םייק ד"בח-יריעצ לש היילעה ףגא
.םילועה ידי-לע דואמ תושקובמ ןהו ,הקיזומו םירבד תובלשמ הלא תועפוה .םימעה רבחשטיוואבוילמ יברה לש ויתוחיש יפ-לע דבועמ - תבש ןחלוש
ינונבל 'צ תאמ .הנשה שארל


םתועמשמו םילשמ

ובש ,ליגרה הליפתה חסונ תא םירמוא לבא ,רפושב םיעקות ןיא ,תבשב לח הנשה-שאר רשאכ
.'תורפוש' ,'תונורכז' ,'תויכלמ' - םיטביהה תשולשב רפוש תעיקת לש התובישח לע רבודמ
לע םירבדמה םיקוספה תא רמול םעטה המ ,רפושב םיעקות ןיא םא ,הלאשה תלאשנ ןאכו
?ותובישח

לשמ .רפוש תעיקת לש התוהמ לע תודיסחה תרותב םיעיפומש םילשמ ינש יפ-לע ןבוי רבדה
.בו'צידרבמ קחצי-יול יבר לש ינש לשמו בוט-םש-לעבה לש דחא

ךלמה ןב תקעצ

תומכח דמליש ידכ ,תוקוחר תונידמל ודיחי ונב תא חלש לודג ךלמ :בוט-םש-לעבה לש ולשמ
םיירמוח םייחב ךלמה עקש םימיה תוברב םלוא .םינוש םדא-ינב לש םהיתוחרוא תא עדייו
תיבל רוזחל ררועתה דחא םוי .ותנידמ ןושל תא וליפא חכשש דע ,םהילא עיגהש תומוקמב
,ךלמה ןב אוהש םירמושל זמרל הסינו ךלמה רעש ינפל עיגה ,ותנידמל רזח אוה .ךלמה ויבא
לוק תא ךלמה עמש .הלודג הקעזב ךלמה ןב ץרפ ול רצב .וילא םביל ומש אל ,ןבומכ ,םה ךא
.וילא ובישהלו וקשנלו וקבחל רהימו ,"קעוצ ינב לוק והז אולה" :רמאו הקעזה

תא וליפא החכשש דע ,הבצוח רוקממ הקחרתנו הזה םלועל הדרי תיקולאה המשנה :לשמנה
םחרמ אוהו ה"בקה לא לוקה עיגמ ,רפושה תעיקתב קעוז ידוהי רשאכ םלוא .'הנידמה ןושל'
.ונילע

רעיב ךלמ

ריכהש ,ןובנו םכח שיא שגפ אוה .רעיב העת דחא ךלמ :בו'צידרבמ קחצי-יול יבר לש ולשמ
אסיכ לע ובישוהו ןומראל וכילוה אוה .רעיהמ האיציה ביתנ תא עדי ותמכחבו ךלמה תא
וניד רזגנו ךלמל שיאה אטח דחא םוי .תוגרדב והלעהו ךלמה יניעב ןח שיאה אצמ .ותוכלמ
ושגפנש העשב ושבלש םידגב םתוא ושבלי ךלמהו אוהש :הנורחא השקב ךלמהמ שקיב .תוומל
תא לטיב ,וילע םחיר ,שיאה ומע השעש לודגה דסחב ךלמה רכזנ זאו ,ךלמה ול הנענ .רעיב
.ונכ לע ובישוהו ושנוע

תא לארשי -ינב ולביק ובש ,יניס-רה דמעמ לע תונורכיזה תא תררועמ רפושה תעיקת :לשמנה
.וניתונווע לע ונל לחומ אוהו ונילע 'ה ימחר תא ררועמ הז ןורכיז .רפוש לוקב הרותה

םיקוספה תלעמ

שגדומ ינשה לשמב ,תאז תמועל .רפושה תעיקת וז לשמנבו ,הקעזה לע אוה שגדה ןושארה לשמב
.יניס-רה דמעמ לע ןורכיזה הז לשמנבו ,ךלמה לצא ררועתמש ןורכיזה

'תונורכז' ,'תויכלמ' לע םירבדמה ,הרותה יקוספב תדחוימ הלעמ שיש ,ןבומ ךכיפל
תא םירמוא ןכל .המצע רפושה תעיקתמ רתוי ףא תונוילע תוגרדל םיעיגמ םהש ,'תורפוש'ו
ה"בקה לצא םיבר םימחר םיררועמ םמצע םהש ןוויכמ ,תבשב לחש הנשה-שארב םג וללה םיקוספה
םהש םייקולא םייוליג םיררועמ וללה םיקוספהש ,תודיסחה תרותב ראובמו ,לארשי-םע לע
.חישמה תומי לש םייוליגה ןיעמ
(180 'מע ,דל ךרכ תוחיש יטוקל)

הנשה-שאר :עובשה אשונ - ןייעמה ןמהדקעה ליא

ידכ ,ליא לש רפושב ינפל ועקת ,ה"בקה רמא ?ליא לש רפושב ןיעקות המל :והבא יבר רמא
.ינפל םכמצע םתדקע וליאכ םכילע ינא הלעמו .םהרבא ןב קחצי תדקע םכל רוכזאש
(ב,זט הנשה-שאר)


ןיד אסיכ לע בשוי ךלמ

לארשי ןיא המ ינפמ ,םלוע לש ונוביר :ה"בקה ינפל תרשה-יכאלמ ורמא :והבא יבר רמא
ןיד אסיכ לע בשוי ךלמ רשפא :םהל רמא ?םירופיכה-םויבו הנשה-שארב ךינפל הריש םירמוא
?הריש םירמוא לארשיו ,וינפל םיחותפ םיתמ ירפסו םייח ירפסו
(ב,דל הנשה-שאר)


תועמדב תויתוא

."תוכלמה ןיינב" השענ הז ידי-לעש ,םימש תוכלמ לוע תלבק איה הנשה-שאר לש םויה תדובע
:םויה תדובעב םג םימייק הלא תשולשו ,םימו רפע ,םינבא - םירבד השולשמ םינוב תיב
הליפתה תויתוא תרימא ידי-לע .תועמד - 'םימ'ו ,לוטיב - 'רפע' ,תויתוא ןה 'םינבא'
.תוכלמה תריפס תא םינוב ,בלה קמועמ תויכבב ,םינונחתבו לוטיבב
(םיסרטנוק םירמאמה רפס)


לוע-תלבק

ו הלחתה תניחבב קר איה ,'עמש-תאירק' תעב דחוימב ,םוי לכב שיש םימש תוכלמ לוע תלבק
ותוהמ איה הנשה-שאר לש םימש תוכלמ לוע תלבק םלוא .םויה ךשמב םדאה לש ותוגהנתהל דוסי
.םויה לכ לש ונכותו
(תוחיש יטוקל)


הנכהו הדובע

תא רהטמו וישעמב שפשפמ וניאש ימ .הנכהו הדובע תשרוד הנשה-שארב לוע-תלבק לש הדובעה
.םיארונה םימיה ועיגי רשאכ שידאו רק ראשיי ,תוחילסה ימיו לולא שדוח ךשמב וביל
(שדוק תורגיא)


ךותמ) "ןידב תוקומע הלוגל ןיד םויב תובבל ןחובל"
(הליפתה

תידוהי הדוקנ בלה תוימינפב הנומט ,םהבש טושפב ףא ,לארשי-ינבמ דחאו דחא לכ לצא
והז .וז הדוקנ םג תשדחתמו תררועתמ ,תויחה תשדחתמ ובש ,הנשה-שארב .התומלשב הראשנש
התוא הלגמ בלבש וז הקומע הדוקנ ."ןידב תוקומע הלוגל ...תובבל ןחובל" :ןטייפה רמואש
.ןיד םויב ה"בקה
(ם"ירה ישודיח)


(הליפתה ךותמ) "ארווית ןעמל החילסה ךמע יכ"

ןמ ושאייתי ,חלסת אל םא .םיאטוחה יאטחל חלסתש ךל יואר ,םדאה-ינב ךוארי רשא ןעמל
.םהינפ לעמ ךתארי רסותו הבושתה
(בוט תעדה ץע)


(הליפתה ךותמ) "תונושלה לכמ ונתממורו ...ונתוא תבהא"

ולכויש םילימו ןושל םוש תואיצמב ןיא יכ ,יוטיבו ןושל לכמ תילענ איה - ונתבהאש הבהאה
.לארשי-םעל ה"בקה תבהא לדוג תא ראתל
(החסישפמ םנוב-החמש יבר)

עובשה תרמיא


קושב תמא רבדל

רמא .השדחה הנשל ותכרב תא ושקיבו םיקידצה דחא ינפל הנשה-שאר ברעב האב םירחוס תצובק
."תסנכה-תיבב אלו קושב תמא ורבדתש םכתא ךרבמ ינא" :קידצה םהל

.וירבד תא שרפי יברהש וניתמהו םירחוסה והמת

תמא םירבוד םניאו הנומאב אלש םנתמו-םאשמ תא םילהנמש םישנא שי" :רמאו קידצה ךייח
םהש אצמנ - 'ונלזג ,ונדגב ,ונמשא' םירמואו תסנכה-תיבל ךכ-רחא םיאב םהשכ .םהיקסעב
אליממו ,הנומאבו רשויב םכיקסע תא ולהנתו קושב תמא ורבדתש ,לחאמ ינא םכל .תמא םירבוד
..."תמא רבדה היהי אל - 'ונלזג ,ונדגב ,ונמשא' תסנכה-תיבב ורמאתשכהלואגה תרות


תבשב עקתנ

אובי ונקדצ -חישמש ןימאהל ונילעו ,"אוביש םוי לכב ול הכחא" לע םינומא ונאו ליאוה
יכ רמאנ םהבש ,םיגהנמהו םינידה תוחול תא ןכדעל ךרטצנ זאש ירה ,הנשה-שאר םדוק ,םויה
םויב םג רפושב עקתנ חישמ אובישכ ןכש .הנשה-שאר לש ינשה םויב קר רפושב םיעקות הנשה
.הנשה-שאר לש 'א

ארמגה הריבסמ .לארשי ימכח לש הריזג םושמ תבשב לחש הנשה-שארב רפושב םיעקות ןיא
הריזג ;רפוש תעיקתב ןיאיקב לוכה ןיאו ,רפוש תעיקתב ןיבייח לוכה" :(ב,טכ הנשה-שאר)
ללגב ,רמולכ ."םיברה -תושרב תומא 'ד ונריבעיו ,דומלל יקבה לצא ךליו ודיב ונלטיי אמש
ולטיב - תבשב האצוה רוסיא לע ורבעיו םיברה-תושרב רפושה תא וריבעי תוטוידה אמש ,ששחה
ולוכ םלועהו חישמה אובישכ םלוא .תבשב לחש הנשה-שארב רפוש תעיקת תווצמ תא ל"זח
לחש הנשה-שארב םג רפושב עוקתל ורזחי זאו ,תוששחלו תוריזגל םוקמ היהי אל ,הלעתי
.תבשב

גנוע ררועל

הנשה-שארב רפושב עוקתל אלש ל"זח לש הריזגה .רתוי םיקומעה םידברב תקסוע תודיסחה תרות
,הנשה ךשמב תומלועל עפושש םייחה עפש לכש ,עודי אולה .הלודג הלאש תררועמ ,תבשב לחש
אצוי .ה"בקה לש ותומצעו ותוימינפמ השדח תויח ררועמ רפושה .רפושה תעיקת ידי-לע אב
תונוילעה תועפשהה תא ונתיאמ הרואכל ענומ ,תבשב לחש הנשה-שארב הווצמה לוטיבש ,אופא
!רפושה לש

ה"בקה תרתכהב יזכרמ דיקפת רפושל .רפושה תעיקת לש תימינפה התוהמב ןומט ןיינעה רבסה
ידכו ,הכולמה ןוצר תא ה"בקה לצא ,לוכיבכ ,שדחמ ררועל שי הנש לכב .םלועה לע ךלמל
ה"בקהש ךירצ :רמולכ .םלועה םויקב גנוע לש הדוקנ הליחת ררועל שי הזכ ןוצר ררועל
.וילע ךולמל ןוצרה הלגתי ךכ ידי-לעו ,םלועה לש ומויקמ גנעתי

תימינפה הקעצה תא תאטבמ רפושה תעיקת .רפושה ידי-לע - ?הזה גנועה תא םיררועמ דציכ
ותוימינפ דע העיגמ איהו ,בלה קמועמ תצרופש םילימ ילב הקעצ ,ה"בקה לא ידוהיה לש
שדח ןוצר ה"בקה לצא ררועתמ הז-ידי-לע .םלועה לש ומויקב גנוע הלגמו ה"בקה לש ותומצעו
."ךדובכב ולוכ םלועה לע ךולמ" :לארשי-םע תשקבל הנענ אוהו ,הכולמל

הלואגב רפוש

המצע תבשהש ןוויכמ ,ןוילעה גנועה תא ררועל ךרוצ ךכ-לכ ןיא ,תבשב לח הנשה-שאר רשאכ
לכיו") הכאלמה םויס רחאל האב איה ןכש ,תבשה לש התוהממ אוה גנועה .גנוע הניינע
לש הנושארה תבשב היהש ,הז גנוע .המלשוהש הכאלמה הארמל בר גנוע ררועתמ זאו ,("םיקולא
.תבש ידמ רועינו רזוח ,האירבה

המ תא תללוחמ המצע תבשה ןכש ,רפושה לש ותובישח תדרוי ,תבשב לח הנשה-שאר רשאכ ,ןכל
ךכב יד ןכ-לעו ,ןוילעה גנועה תא תררועמ תבשה לש התואיצמ םצע .רפושה תעיקת השועש
תא לבקי ה"בקהש ידכ ,'תורפוש'ו 'תונורכז' ,'תויכלמ'ה יקוספ תא רמוא קר לארשי-םעש
.םלועה לע ךלמ תויהל השקבה

שי ןכלו ,הררועל תבשה לש החוכב ןיאש גנוע לש רתוי הנוילע הגרד שי תאז-לכב םלוא
וז הנוילע הגרדל עיגהל ונחוכב ןיאש אלא .תבשב לחש הנשה-שארב םג רפושה תעיקתל תובישח
לחש הנשה-שארב רפוש תעיקת ידי-לע וז תומלשל עיגהל היה רשפא שדקמה-תיבב קר .םוקמ לכב
ןיא רחא םוקמ לכב םלוא .שדקמה -תיבב רפושה תעיקת תא ל"זח ולטיב אל ןכלו ,תבשב
.תבשה םצע ידי-לע תרצונש הלועפב קפתסהל רשפא ןכלו ,וז הגרדל עיגהל תורשפא

לכב עיגהל היהי רשפא ,רתוי הנוילע הגרדל הלעתי ולוכ םלועה רשאכ ,הלואגה ןמזב לבא
זא ןכלו ,תבשב לחש הנשה-שארב שדקמה-תיבב רפוש תעיקת ידי-לע הגשוהש הלועפ התואל םוקמ
:תורוקמ) םלועל יקולא רוא לש בגשנ עפש ררוענו ,תבשב לחש הנשה-שארב םג רפושב עקתנ
.(ךליאו אכת 'מע ,א ךרכ טקולמ םירמאמה רפסהיהש השעמ


םדנש רפושה

וטגב ,ב"שת תנשב ,ררמצמ הנשה-שאר ותוא לא ייתונורכיז יתוא םיאשונ הנשה-שאר לכב
.הקדובלס

בורש ,הקדובלס ריעה ירברפמ דחאב אטילבש הנבוק ידוהי לכ וזכור א"שת לולא שדוחל ךומס
תאצל רסאנ ויבשות לעו ,רגוסמו רוגס וטגל השעמל ךפהנ זוכירה םוקמ .םידוהי ויה היבשות
.וטגה ירעשב אובלו

םידוהיה וקחדנש םדוק .םיאטילה לש הזעה תוימשיטנאה תא ופשח היינשה םלועה-תמחלמ ימי
,םידוהי הברה וחצרנ םהבו ,הקדובלס ידוהיב םיירזכא םימורגופ םיאטילה ושע וטגה לא
.הבישי-ידימלת םכותב

-להוא' תבישי לש םישנה-תרזע תא םידימלתה תיראשו תובישיה ישארל הדחיי וטגה תצעומ
.ל"צז רצלמ קחצי ברה ,יבס להינו דסיי תאזה הבישיה תא ,בגא .הליפתל 'השמ

עיקבהל חילצה דימת .החמומו יקב עקות-לעב היה ,ד"יה ץייד לדנעמ-םחנמ ברה ,יבא
עקת לולא שדוח ימי לכב .יהשלכ העיקת לע רוזחל קקזנ אל םלועמו תוקזחו תולולצ תועיקת
.תירחש תליפת םות רחאל ,רקוב לכב רפושב

.ןידה -םוי תליפתל ואבש ,םידוהי ינומהב הסוחד התייה םישנה-תרזע .עיגה הנשה-שאר
תוררועתהה תשוחת תא ראתל רתוימ ."םיפופצ םידמוע" רמאמה לש ןושארה ויצח ונב םייקתנ
הניחתו יכב לש תולוקו ,הבר הנווכב וללפתה םישנא .תסנכה-תיב ללח תא האלימש תיללכה
.רבע לכמ ועמשנו ולע םלוע ארובל

תונכהה תארקל התאג חתמה תריווא .הרותה תאירק םג הירחאו המייתסנ תירחש תליפת
ולש ןבלה לטיקב ףוטע אוהשכ ,תסנכה-תיב זכרמבש תרתלואמה המיבה לע הלע יבא .תועיקתל
שדוחה לכב עקת ובש רפושה ,ורפוש תא קיזחה תחאה ודיב .ויניע תא התסיכו הדריש ותילטבו
.רוזחמה תא היינשבו ,םדוקה

רפושה הצק תא םש ךכ-רחא .'ןמא' גאש ולוכ להקה לכו המוצע הנווכב תוכרבה תא ךריב אוה
.רפושה ךותמ עקב אל לוק םוש .לשכ ןושאר ןויסינ .ןידכו תדכ עוקתל שקיבו ויפ תיווזב
.רפושהמ העקב ריווא תפישנ לש השלחו הקד השווא קר .ולשכ ישילשהו ינשה ןויסינה םג

תוקדה וכראתנשכ םלוא .יבא לש הרתי תושגרתה ינפמ עבונ רבדה יכ לוכה ורבס הליחת
תשגרנ הריווא להקב הררתשנ ,היואר תחא העיקת ולו ורפושמ איצוהל ודיב הלע אל ןיידעו
אלל לולא שדוח לכ ךשמב עקות ותוא ועמש להקב םיבר ןכש ,ידמל אלפומ היה רבדה .החותמו
.הנשה -שארב םואתפ םדנ - םוי-םוי הפי עקתש רפושה !םגפ לכ

,םמורתה ךכ-רחא .םוקמה ינפל םינונחת ליפמ אוה יכ היה הארנו תילטב ומצע תא הסיכ יבא
הלע אל הזה ןויסינה םג ךא .רפושהמ לוק איצוהל ףסונ ןויסינב חתפו תילטה תא טעמ היבגה
.הפי

תא שוחל ידכ שדוקה-חור לעב תויהל ךירצ היה אל .יבא לש ויתונויסינ וכשמנ הכורא העש
,האבה הנשה יפואל רפושה תועיקת לש תולקה וא ישוקה תא רשקל לבוקמ .תובבלב רבועש המ
הנהו ,הדימה לע רתי חיטבמ בורקה דיתעה הארנ אל ,ךכ םג .ךפהל הלילח וא הבוט היהת םא
...הזה ןמיסה םג ףסונ

עוקתל יבא השע דחא ןויסינ דוע .רמ יכבב וצרפ ףא םיבר .דואמ םיגאדומ וארנ םישנאה
ויה ויניע .וניניעל ולגתנ וינפו ותילט תא היבגה ,הפי הלע אל הז םג רשאכ .רפושב
ךותבו ,ןידה תא וילע לבקמכ ,הלעמ יפלכ וידי תא םירה אוה .תועמדמ תוחלו יכבמ תומודא
?עוקתלו ימוקמב אובל ןכומ םכמ ימ :לאושכ להקה רבעל םילאוש םיטבמ הנפה ךכ

זעה אל שיא המ-םושמ םלוא ,העיקתה תמכח תא ועדיש םיטעמ-אל ויה םיברה םיללפתמה ןיב
חתמה תא ראתל השק .קיתווה עקותה ,יבא ידימ רפושה תא לוטילו המיבה לע תולעל
תא ודיב זחוא ,המבה לע יבא דמע ןהבש תוקד ןתוא לכ ריוואב ושגרוהש תימינפה תושגרתההו
.ףילחמל ןיתממו רפושה

ינניא .רפושב הנוכנה העיקתה יזרב בטיה יקב יתייה ךא ,הרשע-שש ןבכ רענ זא יתייה
.'הובאד אערכ ארב' ,יבילב יתרמא ,השענה תא יתיארשכ .זועה תא יתבאש ןיינמ עדוי
דיב .יבא דיל יתבצייתהו המיבה לע יתילע .להקה ןיב ךרד יל יתסליפ טעמ םיססוהמ םידעצב
.ידעצ תא רשאמכ ,ןהנה ושארבו רפושה תא יל שיגה תדעור

.לולצו דח עמשנ רפושה לוקו ,ןרדסכ תועיקתה תא יתעקת .ןוחטיב יתאלמתנ רפושב יתזחאשכ
,העמק גגופתה יללכה חתמה יכ יל היה המדנ ,הלודגה וז ,הנורחאה העיקתה תא יתמייסשכ
.ריוואב דומעל הפיסוה ןיידע הקעומ תריווא יכ-םא

ויה אל להקה לש ויתויכב םג .אווש-ןמיס היה אל ןמיסה יכ ,ררבתהו םיבר םימי ופלח אל
הייצקאב וחקלנש םישנאה בור .'הלודגה הייצקאה' העריא קוידב עובשו שדוח ףולחכ .םניחל
.םלועב ידבל יתרתונ .ייחא תשמחו ימא ,יבא םכותבו וחצרנ וז

לשו יתחפשמ לש רוהטה םמד תא םוקנל יתאציו םינזיטרפה תורושל יתפרטצה המחלמה ךשמהב
.יתרכהש הקדובלסו הנבוק ידוהי ראש

זאמ ינורכיזמ שמ וניא ,ייחאו יירוה תא יתיאר ובש ןורחאה ,הנשה-שאר ותוא לש ונורכיז
לוק ונממ איצוהל חילצמ וניא ךא רפושב וידיב קיזחמה יבא לש המוגעה ותנומתו ,התע דעו
.הנשה-שאר ימיב דחוימבו ,רופס-ןיא םימעפ ייניע דגנל הלוע -

(הרדחמ ץייד םחנמ ןב לאומש ,וחלושו השעמה לעבל ונתדות)
והילא יכדרמ ברה ןואגה צ"לאשרה םע םיידוהי םייח


"תלוזה תבהאב ףיסוהל"

אוה .א"טילש והילא יכדרמ ברה ןואגה ןויצל ןושארה םע הלא םימיב ןויאיר עובקל לק אל
לכב לארשי-תיב ינומה ינפל תוררועתה ירבד תאישנבו הרות תצברהב ברע דעו רקובמ קוסע
.ז"נשת הנשה-שארל יגיגחה ןויאירה תא ומע םייקל ונרחב .ץראה יבחר

?תפלוחה הנשה תא םימכסמ ךיא

-המכ -תחא-לע תפלוחה הנשה לע ירה ,'היתוללקו הנש הלכת' רמאנ הנשו הנש לכ לע םא"
א"יב הלחהש ,יתדה רוביצה לע תולפנתהה ןזכרמבש ,תוכופהת-תבר הנש התייה וז .המכו
ורצע ,וחישמ לעו 'ה לע ורביד םישדוח ךשמב .ל"ז הלשממה-שאר חצרנ ובש הלילה ,ןוושחרמב
ךא הבר הדימב ךעד םנמא התסהה עסמו דילגה אל ןיידע עצפה .הרותה דובכ תא וזיבו םינבר
."ירמגל אל ןיידע

ידוהי ךוניח רייבגהל

.םייתד-אלל םייתד ןיב חתמה איה םויכ תיזכרמה היעבהש הארנ

.תווצמלו הרותל רושקה לכב תורוב ןכו ,םעה יקלח ינש ןיב רוכינה אוה שרושה .טלחהב"
לגר תסירד םינברמ ענמו רפסה-יתבב תודהיה תועש תא קמיצ רשא ,ךוניחה דרשמ אוה םשאה
תכרעמב תודהיה ידומיל תא תרכינ הדימב ריבגהלו 'לקשמה תבושת' תושעל ךירצ תעכ .םכותב
."הרותבש רואמה תא ריעצה רודה ינפל חותפל ידכ ,ךוניחה

תואשנתה ילב

?תושעל םילוכי הרושה ןמ םישנא המ

יכ רוצי לכ ןיביו ותלעפ התא יכ לועפ לכ עדיו' םירמואשכ בוט בושחלו הנווכב ללפתהל"
םירועישה .בחרה רוביצל הרות ירועיש דוע חותפל .תובבל ברקל ךירצ ,ןכו .'ותרצי התא
."הרותבש רואמה חוכב תובבל וררועי םגו תורובה תא וקלסי וללה
?ןקתל ךירצ יתד רוביצהש םירבד שי

רבדו .ונכותב קיפסמ יוטיב ידיל האב דימת אלש ,תלוזה תבהאב ףיסוהל ונילע .יאדווב"
,תואשנתה תדמעמ אלש תאז תושעל שי ,תווצמ ירמוש םניאש רוביצה יקלח לא םירבדמשכ ,ףסונ
."''ה לא הבושנו הרוקחנו וניכרד השפחנ' - םיוושכ אלא

ונכותב תוברקתה

.ידרחהו יתדה רוביצה יקלח ןיב תוברקתה הלח תונורחאה םינשבש םשור שי

,רתוי יתד השענ ינרשפה יתדה רוביצה ,תחאה :תוביס יתשמ עבונ רבדה .ןוכנ םשור הז"
אלש ,םייתדה לע יללכה 'םוהילע'ה ,תפסונ הביס .יאנק תוחפל היה ידרחה רוביצה וליאו
תופקתהל תוכחל ןיאש רורבו ,תילילש הביס ןבומכ וז .םרזל םרז ןיבו גוחל גוח ןיב ןיחבה
."דכלתהל ידכ

.השדחה הנשל םילוחיא ,םויסל

רמוא .'ןויצ 'ה בושב וארי ןיעב ןיע יכ ,וננרי וידחי ,לוק ואשנ ךייפוצ לכ' :רמאנ"
.התוארל וכזי םג רשא ,המלשה הלואגל םיפצמה הלא - 'לוק ואשנ ךייפוצ לכ' :יח-שיא-ןבה
יהי .הווחאו תודחא ךותמ ,וידחי הב ןנרלו חומשל הכזנש םיללפתמ ונחנא - 'וננרי וידחי'
."המלש הלואג לשו האלמ תודחא לש הנש היהת וז ןכאש ןוצרגרבוזניג ףסוי ברה תאמ - גחה תוכלה


הנשה-שאר תוכלהמ

.בורקה הנשה-שארל תוצוחנה תוכלההמ המכ טרפל אנ :הלאש

קילדהל" :ד"בח גהנמל םיכרבמו םיקילדמ ,הנשה-שאר ברע ,ישיש םויב :תורנ תקלדה :הבושת
.'ונייחהש'ו ,("בוט-םוי לשו תבש לש" :םיגהנמה ראשלו) "ןורכיזה םוי לשו תבש לש רנ

הלדבה תליפת תללוכה) תיברע תליפת רחאל םיקילדמ הנשה-שאר לש 'ב םוי תורנ תא
שובלל תוגהונ םישנה ."שדוקל שדוק ןיב לידבמה ךורב" תרימא רחאל תוחפלו ,('ונעידותו'
.קופקפ אלל 'ונייחהש' ךרבל ידכ ,שדח ירפ ןהינפל חינהל וא שדח דגב

.ינשה םויב קר םיעקותו ,עוקתל אלש ל"זח ורזג ,תבשב לחש ,ןושארה םויב :תועיקת

םויס דע תוכרבה תליחתמ ללכ רבדל ןיא ןכלו ,הווצמה תיישעל הכרבה ןיב קיספהל רוסא
,ףסומ תליפת לש תועיקתה ףוס דעו וללה תועיקתה רחאל .ףסומ ינפלש ,'בשוימ' תועיקתה
רבדל ןיא תועיקתה עצמאב .םירחא םירבדב אלו תוליפתהו תועיקתה יניינעב קר רבדל רתומ
.יוארכ ןתוא עומשל לכונש ידכ ,ללכ

.םישנל עימשהל ידכ וא ,םתבוח ידי םירחא איצוהל ידכ אלא ,הנשה-שארב םתס עוקתל רוסא
.םכנחל ידכ ,עוקתל הווצמ-רב ליגל תחתמ םידליל תתל רשפא ךא

-שאר ימיב ןושיל אלש םיגהונ ןכל .'ולזמ ןשי - הנשה-שארב ןשיה' :ל"זח ורמא :רקי ןמז
רמול - בוט המו ,הליפת וא הרות יניינעמ םניאש םירבדב ןמזה תא תולבל אלש ןכו ,הנשה
.(םויה תוצח רחאל ןושיל םיריתמ שיו) וננודאל םויה שודק יכ ,יונפ עגר לכב םיליהת

ןוגכ ,תבש-לוליח ידיל םיעיגמ בל-תמושתו העידי רסוחמש ואר םינורחאה תורודב :ךילשת
.ינשה םויל 'ךילשת'ה גהנמ תא וחד ןכ-לעו ,המודכו םירודיס ריעל ץוחמ םיחקולשכ
.םש ןקזה ר"ומדא ע"וש .כ"ונו רת ,וצקת ,בצקת ,גפקת ,זכקת ,גקת :םינמיס ח"וא ע"וש :תורוקמ
.ומק 'מע ירשת-לולא ד"בח יגהנמ רצוא
ישארה ףדל

םיניינע חתפמ | ןיעידומ | סופד תיב | תושדח רדח | םידלי רדח | ןויע רדח | ד"בח תיב

תורומש תויוכזה לכ (c)
רואל האצוהה ףגא - זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ
03-9606169 :'סקפ ,03-9607588 'לט ,72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת
ירא-בל ףסוי :"טנרטניא" רודמ שאר * בונורהא ןהכה קחצי ףסוי ברה :ר"וי
chabad@chabad.org.il