507 'סמ עובשה תחיש
:ןויליגה ירודמ
עובשה תרמיא ןייעמה ןמ תבש ןחלוש שדח שי תיעובש הדמע
ץבוק תדרוה הכלהה תניפ םיידוהי םייח היהש השעמ הלואגה תרות

(הבוש) וניזאה תשרפ * (20.9.96) ז"נשת ירשתב 'ז * דורב םחנמ :ךרוע
תיעובש הדמע


לצנתהל ילב תודהי דמלל


לועפל יאשר היהי תילארשיה הרבחב םרז לכש ןכתיי אל
,ריבסהל וכרטצי םינבר לש תואצרה לע אקוודו ,תוצרהלו
קדטצהלו לצנתהל


תועד-יקוליחמ םלעתהל תוסנל ,ףתושמהו דחאמה תא שפחל איה תיעבטה הייטנה הלא םימיב
בטיה תנווכמ הפקתממ םלעתהל רשפא-יא םלוא .לארשי-םעבש םינושה םיקלחה ןיב םילדבההמו
תוריהבב םירבדה תא דימעהל בושח .היגציימו לארשי-תד דגנ םינורחאה םישדוחב תלהנתמש
.םייורש ונא םהבש הבושת ימי תרשעב אקווד

םינימזמ רפס-יתב .תידוהי הלימל םיאמצ לארשי-תיב ינומהש אוה יעבט ךא הלא םימיב
תודסומ ,םינוגרא םג .תוררועתה יסוניכ םיכרענ תסנכה-יתבב .תודהי יאשונב םיצרמ
ןפה תא גיצהל ידכ ,םיצרמו םינבר םינמזומ םהילאש םיעוריא םימייקמ םינוש םידרשמו
.וללה םימיה לש יתרוסמ-ידוהיה

תולובג תרסח הטילשמ םינהנש ,םימייוסמ םימרוג ברקב םינינצל איה וז תוררועתהש הארנ
הרזח" יסוניכו "םינבר תואצרה" לע קנע-תורתוכל בושו בוש םידע ונא ךכו .תרושקתה-ילכב
יפל .המודכו ימואלה חוטיבה ידבוע ,םידימלת ,םילייח ,םירטוש ברקב ,לוכיבכ ,"הבושתב
.ימואל הדימ-הנקב תוירורעשב רבודמש המדנ ,תובוגתה תרשרשו תורתוכה לדוג

תויתרהצהב אקווד

םייתדה םיצרמהו םינברה תא לוספל ןויסינה תא המצועה לכב ףודהל שי הנושארבו שארב
תוישפוחב עיפומ תילארשיה הרבחב רחא םרז לכ דועבש ןכתיי אל .היצמיטיגל-הד םהל תושעלו
םה וליאכ ,קדטצהלו ריבסהל וכרטצי םינבר אקווד ,'וכו םידימלת ,םירטוש ,םילייח ינפל
.המשאמ רענתהל םיצלאנש םידושח

-יטנא הצרמ לש האצרהמ העזעוזש תלייח לש הבתכמ םינותיעה דחאב םסרפתה הלא םימיב ,הנה
הבייוח תלייחה .יתרוסמו יתד ידוהיל רקיהו שודקה לכ לע תירפוגו שא ךפש רשא ,יתד
.תוינויצסנס תורתוכ וניאר אל ךכ לע ךא .תרמרוממו העוגפ המצע האצמו ,האצרהה תא עומשל
.רצרצק בתכמ םסרפל ומיכסה ישוקב

תוליעפהו הדימלה ירתא לכב םירקבמ םייתלשממ תודסומ ידבועו םידימלת ,םירטוש ,םילייח
תודסומ דעו תונושה תויצוביקה תועונתה לש םינקתמ ךרד ,םיינוליח םירתאמ ,ץראה יבחרב
.םישנאה יקפוא תא ביחרהל הדעונש ,תימיטיגל תוליעפכ לבקתמ הז לכ .םיימלסומו םיירצונ
.תויולצנתהו םירבסהו םירושיא םישרוד םיידרח תודסומבו םייתד םירתאב םירוקיב םלוא

,חטשה ינפל תחתמ השעיי יונישהש םיכסהל רוסא .דימ ותונשל הבוחו ,לבסנ-יתלב בצמ הז
ידרשמ .תויתרהצהבו תויבמופב אקווד תושעיהל םיבייח םירבדה .'תוטקש'ו תויאשח תומכסהב
,רפס-תיב להנמ לכ יכ תועבוקה תויחנה םסרפל םיכירצ המודכו הרטשמה ,ןוחטיבה ,ךוניחה
תוברתה ירגאמ תא םהל םיפופכה ינפל חותפל םיאשר יאבצ בר וא ךוניח ןיצק ,דקפמ
.תויולצנתהב ךרוצ ילבו ששח ילב ,תידוהיה

לוכל הבושת

םלוע .דיחפמו םייאמ רבדל ותכיפהו 'הבושת'ה גשומ תוויע םע םילשהל ונל רוסא ןכ-ומכ
,דחאו דחא לכל תדעוימ איהש ךכב הבושתה לש הייפוי .ןוונמ םלוע אוה הבושת וב ןיאש
חיכומ ,הבושתב בושל ךירצ תלוזה קרש בשוחש ימ .םיתוחפבש תוחפה דעו םילודגבש לודגהמ
...הבושתב בושל שרדנ ומצע אוה המכ דע ךכב

הז .תומלשל ןועטל לוכיש םדא ןיאש דע ,בגשנ הכ ונינפל הדימעמ הרותהש םיכרעה םלוס
ישילשה ,ורבחל םדא ןיבש תווצמב והער ,םוקמל םדא ןיבש תווצמב ומצע תא ןקתל ךירצ
.הבושתמ רוטפש ימ ןיאו םלשומ שיא ןיא .הרותל המדקש ץרא-ךרדב יעיברהו ,תובוט תודימב

.הבושת-תבש לש הריס - תחא הריסב ונלוכשדח שיםשה שודיק

לש דמעמ היה שטיוואבוילמ יברה לש שודקה ונויצב והינתנ ןימינב הלשממה-שאר לש ורוקיב
הארמ תא יח רודישב ורדיש םיימלועה תרושקתה-ילכ .ולוכ םלועה יניעל םימש-םש שודיק
לש הנגפה ךכב התייהו ,וידיב םיליהת רפסשכ תוחילסה ימיב ןויצה דיל דמוע הלשממה-שאר
.לארשי תרוסממ תבאושה ,האג תודהי

ד"בח-יריעצ ר"וי ,בונורהא ברה ,הילרטסואמ קינטוג ברה דיגנה הלשממה-שאר תא וויל
.ןוספמיסו ןיילק ,יקסנירק ,רנורג םינברה - יברה לש תוריכזמה ירבח תעבראו ,ץראב
הבר תומימחב רפיס הלשממה-שאר .םיברה תרושקתה יגיצנל דעויש סקט םייקתה הליפתה רחאל
הרבחה לע רחא םדא לכמ רתוי עיפשהש ידוהיה גיהנמה" הניכ ותואש ,יברה םע ויתושיגפ לע
ילב ,ידוהי ןואג ןיגפהל ךרוצה רבדב ,ול רמאש םירבדה תא ריכזהו ,"ונרודב תידוהיה
הדימעב וידי תא וקזיחו והוכריב בונורהאו קינטוג םינברה .םלועה -תומוא ינפל לצנתהל
.ןורבחב והשלכ רותיו דגנ דחוימבו ,ץראה תומלש רמשמ לע

םירהונ םינומה

לא תינומהה הריהנל ומרת יאדו שודקה ןויצב הלשממה-שאר רוקיבל ויהש םיברה םידהה
םויה תועש לכ ךשמב םדאמ םוקמה המה ,הנשה-שאר ברעב דחוימבו ,תוחילסה ימיב .ןויצה
.הבוט המיתחו הביתכל ללפתהלו ןויצה לע חטתשהל ידכ םיכורא םירותב ודמע תובבר .הלילהו

םישדח םיחילש

ךלוה אוה יכ ררבתמו ,יברה דסייש תוחילשה לעפמ לש תרכינ הרבגה לע רסמנ הנשה םויס םע
יגח תארקל .םלועה יבחרב תונוש תודוקנל םישדח םיחילש האמכ ואצי ןורחאה ץיקב .םצעתמו
.תופסונ תונידמו ודוה ,הינמור ,היכ'צ ,קרמנדל םישדח םיחילש ואצי ירשתיברה לש ויתוחיש יפ-לע דבועמ - תבש ןחלוש
ינונבל 'צ תאמ .שטיוואבוילמ


תיקולא האיצמ

הז קוספמ ."בורק ותויהב והוארק ,ואצמיהב 'ה ושרד" קוספה רמאנ הבושת ימי תרשע לע
ררבל ונילע םלוא ."דימ תלבקתמו רתויב הפי" איה הבושתה ,הבושת ימי תרשעבש ל"זח ודמל
."בורק ותויהב"ו "ואצמיהב" ןושלה לפכ תועמשמ יהמ

.טשפה יפ-לע קר רבסה הז לבא .הצילמה יפויל קר דעונ ןושלה לפכש רמול היה רשפא
ינושה .םינוש םירבד ינש ןאכ שי (םיניינעה תוימינפ יפ-לע טרפבו) שורדהו הכלהה יחנומב
לע ותבוגתש ,םדאה דצמ םגו ,"בורק" ינשבו "ואצמיהב" אוה דחאבש ,ה"בקה דצמ ןה אוה
."והוארק" תויהל הכירצ "בורק ותויהב" לע הבוגתהו "ושרד" תויהל הכירצ "ואצמיהב"

תונכה ילב םג

ילב ,רמולכ ."תעדה-חסיהב" האב איהש ל"זח ורמא האיצמ לע .האיצמ ןושלמ אוה "ואצמיהב"
ילב התוא אצומ אוה אלא ,האיצמ אוצמל ידכ לועפל שרדנ םדאה ןיא .םדאה דצמ תולדתשה םוש
.ודיצמ הלועפ וא הנכה

,ושפנ -ןובשח תא השוע אוהש רחאל :הבושת ימי תרשעב םדאל םירמואש ןושארה רבדה הז
וישכע - ול םירמוא .שואייב עוקשל לולע אוהו ,תיקולא תולגתהל יואר אוה ןיאש ול הארנ
ךיתונכה תדימל רשק םוש ילב ,'האיצמ' תניחבב ךילא הלגתמ אוה - "ואצמיהב" אוה ה"בקה
.ךיתולועפו

'ה תברק

תרתסנ ראשית וז תולגתה ,ומע אצמנ ה"בקהש יפ-לע-ףא אמש ,שושחל םדאה לולע ןיידע לבא
,תיקולאה הברקה תא שוחל לכויש ידכ .'ה תברק תא שוחל יואר ילכ אוה ןיא ןכש ,הסוכמו
יוארכ םהב קסע אל רשאכו ,םיבוט םישעמו הרות ידי-לע ומצע תא ךכזל הרואכל ךירצ אוה
?ה"בקה לש ותברק תא שיגרי דציכ ,הפלחש הנשב

אוה אלא ,("ואצמיהב") ךלצא יוצמ קר אל ה"בקה הלא םימיב ."בורק ותויהב" :ול םיבישמ
תא שוחל לוכי התא םגש דע ,ה"בקה ךילא הלגתמ ,ךישעמבו ךבצמב בשחתהל ילבמ ."בורק" םג
.האלפומה ותברק

שפחלו עגייתהל

."ושרד"ב ביגהל וילע "ואצמיהב"ה יפלכ :הלופכ איה הז בצמ לע ביגהל םדאה ךירצש הבוגתה
ךירצ םדאה אלא ,דחאו דחא לכ לע ותחגשהו ה"בקה לש תוחכונה םצעב קפתסהל יד אל ,רמולכ
.'ה לא תוברקתהב עגייתהלו ,ה"בקה תא שפחלו שורדל

אוה האירקה ןיינע ."והוארק" לש הבוגת םדאהמ תשרדנ "בורק ותויהב" לש תולגתהה יפלכו
תולגל םדאה םג ךירצ ,םדאה לא הלא םימיב הלגתמ ה"בקהש םשכ ,ךכו .םלענ היהש רבד תולגל
ריאת ןכא הניכשהש לועפל וילעו ,ה"בקה לא ודיצמ תמייקש הברקה תאו ובש השודקה תא
הבוט הנשל הבוט המיתח רמגו המיתחה תא החיטבמ וז תוליעפ .ושפנ תוחוכ לכב יולגב
.הקותמו
(200 'מע ,דכ ךרכ תוחיש יטוקל)

םירופיכה-םוי - עובשה אשונ ןייעמה ןמדובכה אסיכ דע

'ה דע לארשי הבוש" רמאנש ,"דובכה אסיכ דע תעגמש הבושת הלודג" (ופ אמוי) ל"זח ורמא
םג - דובכה אסיכ דע ועיגהו שאר הלעמל ובר ויתונוועו אוטחל הברהש ימ םג ."ךיקולא
.לבקתת ותבושת ףאו הבושת ירעש ולעננ אל וינפב
(לאננח ונבר)


םיברו דיחי תבושת

הבוש" - הבושתב בש דיחיה רשאכ ."'ה לא ובושו ...ךיקולא 'ה דע לארשי הבוש" :רמאנ
,תאז תמועל .םייוסמ קחרמ ראשנ ןיידעו ,"'ה דע" קר העיגמ ותבושת ,דיחי ןושלב "לארשי
.שממ "'ה לא" םתבושת העיגמ זא-יכ ,םיבר ןושלב ,"ובושו" - הבושתב םיבש םיברה רשאכ
(ל"זיראה)


?תוכחל המל

'םימימת -יכמות' תבישי ידימלתל 'אינת' דמלמ היה לאלצב-לאומש יבר עדונה דיסחה
חדי אל יכ ...הבושת תושעל ופוס יאדוובש" רמאנ םשש ,טל קרפל עיגמ היהשכ .שטיוואבוילב
רבד לש ופוסב אולה .הבושתב רוזחל םיכירצ ,יידלי" :רמואו יכבב ץרופ היה ,"חדינ ונממ
..."?תוכחל המל .הבושתב בושל םיחרכומ היהנ

הליכא ךותמ הבושת

ןמ השע-תווצמ איה הבושתהש םושמ ,אוה םירופיכה-םוי ברעב הליכא תווצמל םימעטה דחא
הבושתה תווצמ תא ךכ ,החמש ךותמ םייקל ונילע תווצמה לכ תאש םשכו ,תווצמה ראשכ ,הרותה
.הייתשו הליכא ךותמו החמש ךותמ םייקל ונילע
(םהרבא תיב)


תוליכאה תא תולעהל

ןוצרכ אלש הייתשבו הליכאב םדאה םגפ רשא תא תונקתמ םירופיכה-םוי ברעב הייתשהו הליכאה
- "בותכה וילע הלעמ יעישתב התושו לכואה לכ" :םימכח ורמאש והז .הנשה לכ ךשמב 'ה
.הנשה תומי לכ לש תוליכאה לכ תא תממורמו הלעמ וז הליכא
(ןורהא תיב)


החילסה תדימ

לחומו חלוס ה"בקה - "יתחלס" ."ךירבדכ יתחלס" :ונבר השמל ה"בקה רמא םירופיכה-םויב
.םדאה לש ויתוליפתו ותבושת יפ-לע ,וירבד יפכ - "ךירבדכ" - ויאטח לע םדאל
(המלש תראפת)


"ונאטחש אטח לע"

ה"בקהש חוטב תויהל לוכי וניא ןיידע ,"אטח לע" תרימאב וביל לע ודיב האכהב קפתסמש ימ
.החילסלו הליחמל הכזי יאדו - ויאטח לע והכמ ובילש ימ לבא .ול חלס
(םייח ץפחה)

תא תוכהל היה ךירצ הרואכל .הטרח תואל בלה רוזאב דיב םיכמ ,"ונאטחש אטח לע" םירמואשכ
בלה תוואת אוהו ,השעמה שרושל תונפל שיש אלא .תוריבעה תא השועו תלעופה איה יכ ,דיה
.אטחה תיישעל תמרוגה
(ימע לא תונויגה)


היולג החמש

הנשה-שארב םא ירהש .הבר החמשב תויהל םיכירצ תוכוסה-גחל םירופיכה-םוי ןיבש םימיב
- הליג םג ךא ,הדער םנמא ,"הדערב וליגו" תויהל הכירצ השגרההש רמאנ הבושת ימי תרשעבו
.החמשב תויהל םיכירצש יאדוו יאדו ,החמשה ימי םיליחתמשכ ,םירופיכה-םוי רחאל ירה
(שדוק-תוחיש)

עובשה תרמיא


השרד לש החוכ

םעפ חראתה ,הבושת לש תועמד ידיל ואיבהלו להקה תא ררועל ותלוכיב עדונש ,םסרופמ ןשרד
ונממ ושקיב תאז -לכב .רתויב םימש-יארי ויה אל היבשותש ,תידוהי הרייעב הבושת-תבשב
.ותשרד תא עומשל ואב םינומהו ,לודגה תסנכה-תיבב שורדל

להקה םלוא .לכשה-רסומ יאלמ םירופיסבו םילשמב לבית םתואש ,םיבהלנ םירבד אשנ אוה
.תובבלב והשמ הזיזה השרדהש היה הארנ אלו ,קפואמו אופק רתונ

אלמ ידוהי ,ללכ-ךרדב" :ןשרדה בישה .להקה תבוגת תא ריבסמ אוה ךיא ךכ-רחא והולאש
תא חותפלו םיאתמה חתפמה תא רוחבל קר אוה ןשרדה לש ודיקפתו ,ה"בקל תוררועתהו הבהא
..."ןיאמ שי רוציל חתפמה לש וחוכב ןיא - קיר בלהשכ לבא .בלה ןייעמהלואגה תרות


הלואגב הרפכ

םישנא ולכוי ךיא ,הלאשה תלאשנ ,דוריו לפש רודב אקווד האב הלואגהש ,ל"זח ירבד רואל
,חישמה אובישכ (א :תובושת יתש ונתינ ךכ לע .הלואגה רוא תא לבקל םימגפו םיאטח ילעב
הלעמלש הבושת-ילעב תגרדב םלוכ ויהי אליממו ,המלש הבושתב בושל םלוכ תא ררועי אוה
הדפי אוהו" רמאנש ומכ ,םימגפהו תונוועה לכ תא הקני ומצעב ה"בקה (ב ;םיקידצ תגרדממ
."ויתונווע לכמ לארשי תא

.םירופיכה -םויב תונוועה תרפכ ןפואל הבר הדימב המוד תונוועה תרפכ לש היינשה ךרדה
םירופיכה-םוי לש ותוהמ םצע ,רמולכ ."רפכמ םוי לש ומוציע" ל"זח םירמוא הזה םויה לע
רסוי הזה םגפה ךיא .שפנב םגפ םרוג אטח אולה .רתויב אלפומ הזה רבדה .אטחה לע תרפכמ
?םירופיכה-םוי עיגהש הדבועה םצע ידי-לע

םגפנ וניאש רשק


רשקה ונשי .תובכש וא תוגרד המכמ בכרומ ה"בקל ידוהי ןיבש רשקהש ,תודיסחה תרותב רבסומ
הז רשקב םיאור ףא ונא תמייוסמ הניחבמ .תווצמהו הרותה ידי-לעש רשקה - רתויב יולגה
וליאו ,ה"בקה םע רושקש ימכ וניניעב ספתנ תווצמ םייקמו הרות דמולש ידוהי :ירקיע רשק
.ה"בקה םע רשק לוטנכ ונל הארנ תווצמ םייקמ וניאו הרות דמול וניאש ידוהי

םע תאז -לכב רושק ראשנ תווצמהו הרותה לע רבעש ידוהי םג .ןוכנ הז ןיא רבד לש ותימאל
והז .יקולאה ןרוקמ ןיבו לארשי תומשנ ןיבש ימינפהו קומעה רשקה ונשי ןכש ,ה"בקה
.תידוהיה המשנב ןמטנש ה"בקהמ קלח ותוא ;ידוהי לכ לש ותמשנב יוצמש יקולאה ץוצינה
,ה"בקהמ דרפיהל הצור וניאו לוכי וניא םלועל ידוהיש ,רמאנ הזה יקולאה ץוצינה ללגב
אוהו ,'שפנבש הדיחי' ארקנ הז ץוצינ .םשה-שודיק לע ושפנ תא רוסמל ןכומ וליפא אוהו
.'המשנה םצע' םג הנוכמ

ידוהיה אטחי וליפא .םלועל עגפיהל לוכי וניא ה"בקה ןיבל ידוהיה ןיב הז יתומצע רשק
ןיא .הרוהטו המימת ,הכז (המשנה םצע) וז הדוקנ ראשית ,םלועבש תוריבעה לכ תא רובעיו
.הז קומע רשקב ,הרעשה טוחכ ולו ,עוגפל לוכיש םלועב חוכ

ונא .שפנבש 'הדיחי'ה תא ,ונתמשנ םצע תא שיגרהל םילוכי ונניא םוי-םויה ייחבש אלא
םימגופ שפנה לש הלא תובכשב .המשנה םצעל אלו ונשפנב רתוי תוינוציח תובכשל קר םיעדומ
.הבושתל ונא םיקוקז ןכ-לעו ,ןוועהו אטחה

םיאטח ןיא


תשודק תא ללחמ וניאו םצ אוה קר םא) ידוהי לכ לש ושפנב תילגתמ םירופיכה-םויב םלוא
ירה ,הלגתמ המשנה םצע רשאכו .שפנבש 'הדיחי'ה ,המשנה םצע ,תימינפ הדוקנ התוא (םויה
ןקתמ ,רמולכ - רפכמ אוה ,ותומלש אישב אוה ה"בקה םע הלש רשקהו םגפ םוש ןיא הבש רחאמ
.רסח היהש המ לכ תאו םימגפה לכ תא - םילשמו

םירופיכה -םוי ."רפכמ םוי לש ומוציע" הנוכמש המ ,םירופיכה-םוי לש הרפכה תועמשמ וז
םושש המ תא ,וארובל ידוהיה ןיבש לבגומ-יתלבה רשקה תא ,תידוהיה המשנה םצע תא ףשוח
ותמשנ קמועב ןכש ,םיאטח ללכב ןיאש ררבתמ טושפ זאו .לקלקל לוכי וניא ןווע םושו אטח
.ה"בקה םע ץימא רשקב ידוהיה רושק

.תוליפת שמח םיללפתמ ובש הנשב דיחיה םויה אוה םירופיכה-םויש ,ךכב םג אטבתמ הז רבד
שיש תוגרדה שמח דגנכ תונווכמ הלא תוליפת שמחש ,תודיסחהו הלבקה תרותב ךכ לע רבסומ
עברא וא שולש םיללפתמ ונא הנשה לכ .'הדיחי' ,'היח' ,'המשנ' ,'חור' ,'שפנ' :המשנב
םלוא ,ונשפנבש רתוי תוינוציחה תוגרדה תא קר שוחל ונחוכב שי זאש ןוויכמ ,תוליפת
תליפת תא םג םיללפתמ ונא ןכלו ,המשנה םצע ,שפנבש 'הדיחי'ה תפשחנ םירופיכה-םויב
.'הדיחי'ה דגנכ תנווכמה 'הליענ'

םיאטח םוש ןיאש ררבתי זאו ,תידוהיה תוהמה םצע תא ה"בקה הלגי הלואגה ןמזב םג ךכו
.ותרותו ה"בקה םע ושפנ קמועב רושק ידוהי לכו תונוועוהיהש השעמ


המחלמב םיליהת

ישבוח ,רידסב םילייח ,רנסג יראו רפרודסנוא לליה .םירופיכה-םוי תמחלמל ישילשה םויה
ג"שה תדמע לע הטלש םתדמע .הלעתל ךומסה 'חזמה בצומ' לש תינופצה הדמעל וחלשנ ,תופיכ
.השביה ןוויכמ בצומל הסינכבש

ךכ-רחא .ודמל הבש תינוכיתה הבישיהמ םיפתושמ תונורכיז ולעה .החיש םהיניב ולגלג םה
.לליה רמא ,"טושפ אל רופיס הז" .המחלמה לש הכרוא לע תורעשהב חתמה תא גיפהל וסינ
וישכע עיגמ בצומב םיאירבה םימחולה רפסמ .ןאכ ונל שי םיעוצפו םיגורה המכ האר"
."דבלב רשע-השימחל

היהנ ה"יא הרות-תחמשב .עובשמ רתוי ךשמיהל לוכי אל רופיסה" .רתוי ימיטפוא היה ירא
."ונירוחאמ לוכהשכ ,תיבב

.ץמצמח ךויחב לליה ריטפה ,"!הנש וזיא לש ?הרות-תחמש"

.שחרתהל דמוע והשמ יכ יראו לליה ושח טקשה ףא-לע .ביבסמ רידנ טקש ררש תוקד ןתוא לכ

.לליה עתפל עיצה ,"?םיליהת רמאנ ילוא"

.ירא לאש ,"!?םיליהת"

.לליה רזח ,"!םיליהת ,ןכ"

.ירא לאש ,"?הפ-לעב םיליהת עדוי התא"

.בישה ,"רקוב לכ תירחש תליפתב םיללפתמש ,הרמזד יקוספב ליחתהל לכונ"

.ךייח ירא

.לליה השקה ,"?תושעל הזמ בוט והשמ ךל שי"

."אל ?תמאה" .ושארב ךכח ירא

תא ללכשל וטילחה ךכ-רחא .ומצעל דחא לכ ורמא הליחת .םירומזמה תרימאב ולחה םיינשה
השענב תוזכורמ ויניע ךא ,שחלב ומע רמוא ורבח דועב ,םר לוקב קרפ ארק דחא לכ .הטישה
.ךפהל םעפו ,השענה לע חיגשמ יראו לוקב רמוא לליה םעפ .ןיגוריסל ךכ .ביבס

.תירליטרא שאב ותוא וזיגפה םה .בצומה לע םהיתופקתה תא שדחל םירצמה ולחה ךכ ךותב
ולא תונויסינ .ןופצמו ברעממ ,םורדמ רודחל םעפ ידמ וסינ ףא תוירצמ ודנמוק תוילוח
תמוצ תא תוצחל ,יניס ךות לא ורדחש ,םיירצמ תוחוכ וסינ ליבקמב .חזמה ימחול שאב ולכוס
.בצומל עיגהל ידכ ,'ןוקיסקל-השיגפ' םיכרדה

הרבעמ קעוז ירא תא עתפל עמש ,םיליהתב קרפ רמול לליה לש ורות עיגהשכ ,םייוסמ בלשב
."!םש הרוק המ הארת !רהמ הנה אוב !לליה" .הדמעה לש ינשה

הניב .בצומה לא ךילומה שיבכב הענ תויאשמו םיקנט תרייש .ורמס ויתורעשו וילא ץר לליה
.תודחא תוקד לש היה העיסנה קחרמ .הכרד תא םוסחל היה לוכיש רבד היה אל בצומה ןיבל
.םינורחאה םהייח יעגר הלא יכ ,המלשה ןיעמב וליפא ,רוריבב ושח יראו לליה

הבישיה -שאר חטב" .רוחש רומוה ןימב ומצע תא דיפסהל לחה ,ותמשנ יקמע דע תעובמ ,ירא
ילע רפסי ךכ -רחא .הכבי ,חנאיי ,דצב בשיי אוה הלחתהב .םחנל ידכ התיבה ונילא אובי
..."רדסב יתייה ךיא

קנשנ ונורג .תועמד ואלמ לליה לש ויניע םג .רמ יכבב ץרפו טפשמה תא םייס אל ירא
.ויפמ הלימ איצוהל היה לוכי ישוקבו

ןמזה תא דמוא ,המידק טיבה אוה .וייחב ןורחאה ילוא ,ףסונ םיליהת קרפ רמול טילחה זאו
וייחב הנושארה םעפב .הלימב הלימ ,טאל-טאל קרפה תא רמאו ,םהילא עיגהל הריישל שרדייש
.הפה ןמ תאצויה הלימ לכ ןיבהל הסנמ בלהש ,הליפת יהמ שח

שדוקמ ךרזע חלשי .בקעי יקולא םש ךבגשי ,הרצ םויב 'ה ךנעי .דודל רומזמ חצנמל"
..."ךדעסי ןויצמו

:ותמשנ יקמעממ קעז ,המוצע תוררועתהב ,ךכ-רחאו ,היינשל רצע ,קרפה ףוס תארקל עיגהשכ
ונמק ונחנאו ,ולפנו וערכ המה .ריכזנ וניקולא 'ה םשב ונחנאו ,םיסוסב הלאו בכרב הלא"
..."ונארק םויב וננעי ךלמה העישוה 'ה .דדועתנו

ריוואב ופפועתה םהיניע לומ .רידא םער עתפל עמשנ ,ויפמ ולא םילימ ואצישכ קוידב ,זאו
המודא הבהל םהמ התלע ,עקרקה לע ותחנ רשאכ .וירחאש תיאשמהו הריישב ליבומה קנטה
.הלודג

התסינו היתובקע לע הבס הריישה לכ .םהיניע הארמל ונימאה אל יראו לליהו עקש קבאה ןנע
וז שא .הלעתל רבעמש ירצמה דצהמ הדבכ שא הילע החתפנ תוינש ןתואב לבא .םוקמהמ טלמיהל
המרגו ירצמה דצל שא הבישה תפקתומה הריישה .קנט רחא קנט ,תיאשמ רחא תיאשמ הקילדה
.םירויל תודבכ תודיבא

ןכ-םג הרבעל התרונש שאהו ,תירצמ התייה הריישה .ירמגל םילבלובמ יראו לליה ויה תעכ
!תירצמ התייה

הלעתה תא וצח םירצמהש רחאל תודחא תועש יכ ,ררבתה .המולעתה הרתפנ בר-אל ןמז רובעכ
ל"הצ לש ןוירש תוחוכש ידכ ,בצומל ליבומה שיבכה ךרואל םישקומ ורזיפ ,יניס ךותל ופטשו
ןיב תרושקתב יוקיל היהש וא ,םהמ החכשנ וז הלועפ יכ הארנ .בצומה לא רובחל ולכוי אל
הלעתל רבעמש םהיתימע .םהיחא וחינהש םישקומה לע תועטב התלע םירצמה תריישו ,תודיחיה
ךכיפל .שאב םהילע תחתופה תילארשי הרייש לש ירי תולוק םה תויוצצופתהה ידה יכ ורבס
...שא םרבעל הבישה וזו ,הילע ורי

,תועמד יפוטש .לודג לוקב לליה ארקו בש ,"!דדועתנו ונמק ונחנאו ולפנו וערכ המה"
.ןקרופ לש יכב םעפה ,םירורמת יכבב וצרפו הז לש וראווצ לע הז לליהו ירא ולפנ
."'ןושירחת םתאו םכל םחליי 'ה' קוספה תא ןיבמ ינא וישכע" :יראל לליה רמא ותשעתהשכ
(בורקב עיפוהל דמועה ,'חזמה בצוממ ללה' ורפס יפל .ןוסלכימ םחנמל ונתדות)

קנילמ חספ םע םיידוהי םייח


הנחמב םירופיכה-םוי סנ

."םירופיכה-םוי סנ" :תרתוכה 1939 רבמטפסב 23-ב העיפומ קנילמ חספ לש ישיאה ונמויב
תוולמ ,תואלת ףוצר וייח לולסמ .ויתונש 86-ב דואמ הברה רבע ,הווקת-חתפ בשות ,חספ
.תיטרפ החגשה לש םיאלפומ םייוליג

לגלגתה ,הינמרגב גרובנדנארב הדמשהה-הנחמל רבעוה ,ןא'זור תינלופה הרייעב דלונ אוה
די-לע םידוהי םימותיל רפס-תיב לוהינל עיגה ,ריביס תוברעב יסור הייפכ-הנחמל
,תמסרופמה (הפוריא תאיצי) 'סודוסקא' תיינא לש הנופיס לע היה ףאו ןיימד-טרופקנרפ
קקחנ ש"ת םירופיכה -םוי לש ורופיס ,ןכ-יפ-לע-ףאו .היתובקע לע בושל ףוסבל הצלאנש
.דחוימב ונורכיזב

תוללעתה ליגרת

,קושה רכיכב ופסא םידוהיה 300 תא .ותדלוה תרייע תא םינמרגה ושבכ ט"צרת לולאב ז"יב
ןוזמ אלב ,תויאשמה לע ושע תופוצר תוממי שולש .עדונ-אלה לא םוחלישו תויאשמ לע וסימעה
.הינמרגב הדמשהה-הנחמל ועיגהש דע ,הקשמו

אל .ריקה לא םינפה םע !תאצל" :הדוקפ הנחמה יריסאל הנתינ םינושארה תולילה דחאב
.היירי-תונוכמ רוטרט עמשנ ,הרושב םירדתסמ רוקמ םידעורה םיריסאה דועב ."!רוחאל טיבהל
םיריסאה ורזחוה ףוסבל .תויריה וכשמנ העש יצח .םיגורה האלמ רכיכה יכ םיחוטב ויה לוכה
.הדחפהו תוללעתה ליגרת אלא היה אל הז יכ ררבתה זאו ,םהיפירצל

תוישימחב תוליפת

-םוי ינפל םוי .םידוהיה םהינכשל לכנתהל וגהנ םה .םיבר םינלופ םיריסא םג ויה הנחמב
םידגבה תא םהל רוסמל םידוהיהמ ועבת םה .םינלופה לש תוללעתהה תאס השדגוה םירופיכה
תולעמ 38-ל עיגהש זע רוקב ,וניליעמ תחתמ ירמגל םימוריע ונרתונ" .םהיליעמ תחת ושבלש
."תברוצ הלפשה םג ךכב התייה ,יזיפה לבסה דבלמ" .חספ רמוא ,"ספאל תחתמ

רשפא היה אל .תוצובקב סנכתהלו לוקב רבדל ונילע ורסא םינמרגה" .רופיכ-םוי ליל עיגה
םויה תליפתל וידחי ונדמע ,יירבחמ המכו ינא לבא" .חספ רפסמ ,"ןיינמב הליפת להנל
."םישנא השימח לע ולע אלש ,תונטק תוצובק המכ דוע ונגראתה ךכ .שודקה

בורק ץוציפה

רבודמ אמש ששחמ ,קפאתהל ולדתשה םידוהיה .םהב רמעתהל םינלופה ופיסוה הליל ותואב םג
אל הלא לכ - תעפעפמה האנשה ,הלפשהה ,רוקה .בורק ץוציפהש רורב היה לבא .היצקובורפב
רוא תא תוארל וכזי םא קפס םבילבשכ ,הז הלילב וללפתה םיבר .תובר תווקתל םוקמ וחינה
.םויה

תא םהינפל גיצהל ידכ םתוא ונימזה םינמרגה .םודאה בלצה יגיצנ הנחמב ועיפוה רקובב
םידוהיה דחא לע ינלופ לפנתה עגר ותואב קוידב .םיריסאל םיקינעמ םהש 'םיבוטה םיאנתה'
רשינלופ ,וד" .הגצהה תא םהל לקלקש שיאה לע םעזמ וחתר םינמרגה .וידגבמ וטישפהל שקיבו
תא םידוהיל בישהל םינלופה לע וויצ ,םתמחב .סעכב וחרצ ,("!ינלופ דדוש ,התא") "!רבואר
יולג סנ ךכב וניאר ונחנאו ,ונל קיצהל םינלופה דוע וזעה אל םוי ותואמ" .םהידגב לכ
.חספ רמוא ,"םירופיכה -םויב אקווד םימשמגרבוזניג ףסוי ברה תאמ - הכלהה תניפ


םירופיכה-םוי תוכלה

.שודקה םויל םירושקה םיגהנמו תוכלה טרפל אנ :הלאש

םילבוט החנמ תליפת ינפל .'תורפכ' םיכרוע רקוב תונפל םירופיכה-םוי ברעב :הבושת
.הווקמב

הלודג תוכז .ותוא ונסייפ םרטו הנשה ךשמב ונתיאמ עגפנש ימ לכמ הליחמ שקבל רוכזל שי
.לארשי ללכ תוכז תא םג םיקזחמ ךכבו ,והורעיצש הלא לכל לוחמל םדאל איה

תקלדה ןמזמ םוצה תא ליחתהל יוצר .שבדב 'איצומה' תסורפ תא םילבוט תקספמה הדועסב
.(ץראה זכרמב) 5:38 העשמ ורחאל ןיא הרקמ לכבו ,תורנה

הכרב וז ירהש ,'ירדנ לכ'ב תינש הוכרבי אל ,תורנה תקלדהב 'ונייחהש' תוכרבמה םישנ
.הלטבל

רנ' םג ףיסומ וירוהמ דחא רטפנש ימו ,ומצעל 'םייח רנ' קילדמ יושנ םדא לכש םיגהונ
.'המשנ

םידבכמש ,םירופיכה-םוי הז - (חנ היעשי) "דבוכמ - 'ה-שודקל ...תארקו" :ל"זח ושרד
.בוט-םוי דובכל תועצמו תופמבו םייקנ םידגבב ותוא

ידי תא םיקשנמ םידליהו ,תסנכה-תיבל הכילהה ינפל תונבהו םינבה תא ךרבל לארשי גהנמ
.םתחילס תא םישקבמו םירוהה

תליענ ,(המודכו םושיב) הכיס ,הציחר ,הייתשו הליכא רוסיא :ללוכ םירופיכה-םוי יוניע
.גוז-ינב ןיב הקחרהו רוע-ילענ

העיגנ וא םיתורישמ האיצי רחא ןכו) המכשהב םיידי-תליטנ אלא ,ללכ םימב ץוחרל רוסא
םילטונ - םחל לוכאל בייחש הלוחו ןכודל הלועה ןהוכ .תועבצאה ףוס דע (םיסוכמה תומוקמב
.דיה קרפ דע

.(ץראה זכרמב) 6:02 ינפל תינעתה םויסב רפושב עוקתל ןיא ,ןומהה תא לישכהל אלש ידכ
.תוחולב ספדנכ ,םויה תאצ רחאל ,הלדבהה דע הכאלמ תושעל וא לוכאל ןיא ,רבד לש ותימאל
.'ותעב רבד' חול .םש ברה-ע"וש .כ"ונו וטרת-גירת ,חרת-ורת 'יס ח"וא ע"וש
ישארה ףדל

םיניינע חתפמ | ןיעידומ | סופד תיב | תושדח רדח | םידלי רדח | ןויע רדח | ד"בח תיב

תורומש תויוכזה לכ (c)
רואל האצוהה ףגא - זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ
03-9606169 :'סקפ ,03-9607588 'לט ,72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת
ירא-בל ףסוי :"טנרטניא" רודמ שאר * בונורהא ןהכה קחצי ףסוי ברה :ר"וי
chabad@chabad.org.il