510 'סמ עובשה תחיש
:ןויליגה ירודמ
עובשה תרמיא ןייעמה ןמ תבש ןחלוש שדח שי תיעובש הדמע
ץבוק תדרוה הכלהה תניפ םיידוהי םייח היהש השעמ הלואגה תרות

תישארב תשרפ * (11.10.96) ז"נשת ירשתב ח"כ * דורב םחנמ :ךרוע
תיעובש הדמע


המחלמל המה ,םולש ינא


שי ללכב ימ םע ,איה תיזכרמה הלאשה .ןורבח הנניא הלאשה
קסע ונל


תרושקתה יחוויד יפ-לע ?םש םינד המ לע .םיניטסלפה םע תוחישה וחתפנ עובשה ןושאר םויב
חכונ ,תוינוחטיב תויגוס לע - םייתלשממ תורוקמ יפ-לע .ןורבחמ ל"הצ תגיסנ לע -
לע ךומסל ללכ רשפא-יא יכ ,הנורחאה תעב דחוימב ,רוריבב חכוהש רחאמ .םירומחה םיעוריאה
,היינשה תורשפאה תא לבקל םיפידעמ ונא ,תילארשיה תרושקתה לש היתוכרעהו היחוויד
.רתוי תינויגהה

םיכסי ,ל"הצ ילייח לע שאב וחתפ ף"שא ירטושש רחאל יכ ,תעדה לע תולעהל ללכב רשפא ךיא
אקווד אולה !?םידוהי הב םייחש ריע דחוימבו ,תפסונ ריע םהידיל רוסמל יופש םדא
אקווד .ונילייח לע ורי םה - םיניטסלפ םירטוש ויה ובש םוקמבש ,וחיכוה וללה תוערואמה
.םישומח 'םירטוש' םש ןיא - הטושפה הביסהמ .טקש היה ,האנש תיוור תיסאמח ריע ,ןורבחב
?ןאכ רורב אל דוע המ

דידי אל ,בייוא

םיאשונ ונא םאה .קסע ונל שי ללכב ימ םע ,איה תיזכרמה הלאשה .ןורבח הנניא הלאשה לבא
,אנושו בייוא םע וא ,םולשב ונדיצל תויחלו ונמע םילשהל ךרד שפחמש ימ םע םינתונו
ונתוכהל ול ורשפאיש םייגטרטסא םיסכנ ונידימ איצוהל ידכ םולשה תקיטקטב שמתשמש
תינידמה ותפקשהל רשק ילב ,לואשל ךירצ ילארשי חרזא לכש הלאשה וז .הנושארה תונמדזהב
.תיתדהו

- ונוצרכ להנתמ וניא ןתמו-אשמהש תמיא לכ תפות-שאב חתופש ימ .הרורב הבושתהש המוד
קפס לכ וריסה תסומה ןומהה יניעב חצרה יטבמו וללה תויריה .בייוא אלא םולש רחוש וניא
.םולשה ךילהתל 'ףתוש'ה לש ותומדל רשאב - קפס ליטה ןיידעש ימל -

םיניטסלפה יגיהנמ לש היינפמ רתוי יעבט המ ,המלשה לש יתימא ךילהת ןאכ היה תמאב וליא
םה אלא ,בייוא דוע םניא םידוהיה האלהו ןאכמ יכ - !תיברעב - ול םרמאב ,םמע לא
םינשה שולשב הזכ רוביד ןוט עמש והשימ .הוולשבו םולשב םמע היחנ ונאו ,ונינכש
ארוק םיחצרמה-ברו ,'םדבו חורב' לע ,'דאהי'ג' לע םירבדמ םה :אוה ךופהנ ?תונורחאה
.'גרהילו גורהל' ומע-ינבל

לוכי היה אל ף"שא עודמ ?תיניטסלפה הנמאה לש הלוטיב תלאש ביבס םילופלפה לכ המ-םשל
,הנמאהו ,לארשי לש הדיצל תויחל איה ותפיאש התעמ יכ ,ומע-ינבל תוטשפב רמולו םוקל
?ינשרד תרמוא וז תוקמחתה ןיא םאה ?תלטובמו הלטב ,לארשי לש הלוסיח לע תרבדמה

אל .םיארונה םיינומהה םיעוגיפה וקספנ םינורחאה םישדוחה תעבשב םואתפ ,לוכה לעמו
האצות גישהל ידכ ימאלסאה דאהי'גהו סאמחה ישנא םע ף"שא להינש תוירי תוברק לע ונעמש
ומדקש יצחו םייתנשה ךשמבש ,ןאכמ .ולדח םהו - לודחל םהל הרוה טושפ 'שאר-בשוי'ה .וז
תא םיטלוק םתא .םיעוגיפה ךשמהל הטקש המכסה התייה ףא וא ,תאזכ הארוה הנתינ אל ,ךכל
.תוחיצרב הכישמה היינשה דיהו ,'םולש'ה קחשמ תא הקחיש תחא די ?רבדה תועמשמ

הווסמה תא עורקל

רקשה הווסמ תא עורקל שי .תוחישה להנתהל תוכירצ ,רחא ןיינע םוש לע אלו ,הז ןיינע לע
,םתא םולש יצפח תמאב םא - תיעמשמ-דח םהל רמול שי .םיניטסלפה ינפ לעמ ןושלה תוקלקלחו
יוניש ,הריוואב יוניש .םכברקב ללוחתמש ןמז ךרואל יתימא יוניש תוארל םיצור ונא
.םכידלי תא םיכנחמ םתא הבש ךרדב יוניש - רקיעבו ,םידגסמב תושרדבו םימואנב

שי .תימצע האנוה היהת וז ןכש ,םולש לע רבדל םעט ללכב ןיא ,הרקי הזה יונישהש דע
ךיא .םולש לש םיסחי תכרעמ לכ םירתוסה ,הרומחה תוערפתהה לע דבכ ריחמ םלשל םהמ עובתל
?רבד הרק אל וליאכ ןתמו-אשמה תא ךישמהל רשפא

!רתוהו יד ןהילע ונמליש רבכ .תוילשאל ידשדח שיע"שיב תוכוס עצבמ

םיבצינה ל"הצ ילייח לש םחור תא קזחל ידכ םיגחב עוסנל תרוסמ הגוהנ ד"בח ידיסח ידיב
,הדוהי ירוזאב ורבע םה הנשהו ,םעפל םעפמ םינתשמ תיזחה יווק .ץראהו םעה תנגה רמשמ לע
ד"בח-יריעצ ,ןכאו .תוכוסב ד"בח תוליעפ לש דבוכה זכרמ הנפוה םשל .הזע לבחו ןורמוש
תחמש תא םילייחל ואיבהו ,תודיינ תוכוס תועצמאב חטשב תורוזפה תודיחיה לכ לא ועיגה
.ויתווצמו גחה

תואיקב ןיגפמ רשה

קחצי ןוחטיבה -רש תא ,יכאלמ-תיירקב ד"בח תנוכשמ האציש ,םיליעפ תצובק השגפ םורד-רפכב
יניעלו ,גורתאהו בלולה תא החמשב לטנ ,םינפ-רואמב םידיסחה ינפ תא לביק רשה .יכדרמ
םג אלא ,הכרבה רדסב קר אל תואיקב חיכוה ,ותוא הווילש ל"הצ לש ריכבה דוקיפה
.ותדע גהנמכ ,םיעונענב

תרושקתל סרוק

וטלקנ רבכ וירגובמ םיבר יכ הדבועהו ,'רפוש' לש תרושקתה יסרוק לש םתחלצה תובקעב
הללכמה ףותישב ,תימדקא תנוכתמב ךרעייש ,ףסונ סרוק התע חתפנ ,תונושה תרושקתה תוכרעמב
30-כ וב םיצרמ .דומיל תועש 122 ללוכה ,יתנש-יצח סרוק הז .ןורמושו הדוהי תימדקאה
.03-9678555 :םיטרפל .תרושקתהו תונותיעה ישנא יריכבמ

ןיסמ שדוק-ירפס

וספדנש שדוק-ירפס לש תדחוימ הכורעת החתפנ ביבא-לתב הלאירא-תיבבש ם"במרה תיירפסב
לשב .תובישי המכ םש ולעפ ףאו ,ןיסל ועיגה היינשה-םלועה תמחלממ םיבר םיטילפ .ןיסב
ירפס םג םיגצומ הכורעתב .םיימוקמ סופד-יתב ידי-לע םירפס וקתעוה ,םירפסב רוסחמה
םימימת-יכמות תבישי די -לעש ,ח"אד תספדהל דעווה" ידי-לע ,ןיסב וספדנש ד"בח תודיסח
."יאחנשבשטיוואבוילמ יברה לש ויתוחיש יפ-לע דבועמ - תבש ןחלוש
ינונבל 'צ תאמ .תישארב תשרפל


םלועה תא תונבל

לכ לע תרפסמ הניא השרפהש אופא ןבומ .הנש ףלאמ רתוי תב הפוקתב תקסוע תישארב תשרפ
םדאה םויק ךשמהל םיעגונה ,דבלב םהבש םיבושחה לע אלא הז ןמז-קרפב ועריאש םיעוריאה
.םיאבה תורודב

רחאלש תרפסמ הרותהו ,ןיק לש ונב - דחאה .ךונח היה םמשש םישנא ינש לע תרפסמ השרפה
תרפסמ וילעו ,תש יאצאצמ - ינשה ."ךונח ונב םשכ ריעה םש ארקיו" ,ריע ןיק הנב ותדיל
."םיקולא ותוא חקל יכ ,ונניאו םיקולאה תא ךונח ךלהתיו" :הרותה

םינבו תובא

רופיסמ קלח הז ןכש ,תנבומ ,ינשה ךונח לש ולרוגב הלע המ תרפסמ הרותהש הדבועה
ונב םש לע הל ארקו ריע הנב ןיקש הרותה תרפסמ המ-םשל םלוא .תורודה לש םהיתודלות
?ישונאה ןימה תודלות ךשמה ןיינעל וז הדבועל שי תועמשמ וזיא ?ךונח

.םהיתובא לש הזל דגונמ ןכות יוטיב ידיל אב וללה םישנאה ינש לצאש ,ךכב ץוענ רבסהה
תא למסמה רבד ,ריע התנבנ ונב םש לע וליאו ,םלועה בושייב עגפו לבה ויחא תא גרה ןיק
בושיימ רזנתהו ומצעל קידצ היה ינשה ךונח ,תאז תמועל .םלועה לש וסוסיבו וניינב
.ונמז םדוק םיקולא וחקל ןכלו ,םלועה

הבושתה תומלש

השוריפ ןיא המלש הבושת .ןיק לש ותבושת תומלש תא אטבמ ןיק ןב ךונח םש לע ריעה ןיינב
תושעל שרדנ אטוחה אלא ,שנועה תאישנב יד אל ףאו ,אטחה תרמוחב הרכהו יודיו תרימא קר
.אטחה לש וניינעמ ךפהה תא תאטבמש ,תישעמ הלועפ

- השדח שפנ תדלוה ידי-לע התייה ותבושת ,שפנ דוביאבו םלועה סרהב אטחש ,ןיק םג ךכו
רמואש יפכו ,םיאבה תורודה לכל הבושת ךרד ןיק דמיל ךכב .ומש לע ריע ןיינבבו ,ךונח
תדבוע תא ןייצל הרותה האור ןכל ."הבושת לש החוכ" תא ןיקמ דמל ןושארה םדאש ,שרדמה
לע ןיק לש ותבושת תומלש יוטיב ידיל האב ךכב ןכש ,ךונח םש לע התאירקו ריעה תיינב
.לבה ויחא תגירה

קתנתהל אל

.םלועהמ קתנתמש קידצ תויהל יאשר םדא ןיאש - הכופה הארוה ונדמלמ ינשה ךונח לש ורופיס
וז ןיא ,וילע העפשהב אלו םלועהמ תוקתנתה ךותמ איה ותדובעש ןוויכמ ךא ,קידצ אוה םנמא
.ונמז םדוק ותוא חקול ה"בקהש אוה ופוסש דע ,הרשיה ךרדה

.םיכרע ינש ןיב שורדה ןוזיאב ךרוצה תא ךונח וארקנש םישנאה ינש ונתוא םידמלמ ךכו
.ובושייו םלועה ןיינב - ינש דצמו ,םלועה יניינעמ תולעתהו ה"בקב תוקבד - דחא דצמ
.דבלב דחא הצקל תונפל ול לאו וללה םיווקה ינשמ הלולכ תויהל הכירצ ידוהי לש ותדובע
םישנאה ינש םילמסמ םלועה ןיינב ךרוצל הדירי ןיבל תימצע תינחור תולעתה ןיב הז בוליש
.םיאבה תורודה לכל ךרד-תארוהכ וליחנה תאזו ,ךונח וארקנש
(7 'מע ,הל ךרכ תוחיש יטוקל)

תבשה :עובשה אשונ - ןייעמה ןמתבשב הדובע

.םימש םשל ךישעמ לכ ויהיש - "ךתכאלמ לכ תישעו" ידי-לע איה השעמה ימי תששב 'ה תדובע
-יא ידי-לע איה תבשב 'ה תדובע - "הכאלמ לכ השעת אל" :הרותה תרמוא תבשה םויב לבא
.הכאלמה תיישע
(ייחב ונבר)


תבשב םיגד

השולשב וכרבתנש םירבד השולש שי תישארב השעמבש םושמ ?תבשב םיגד לוכאל םירדהמ עודמ
יעיבשה םויבו ,םדאה ךרבתנ ישיש םויב ,םיגדל הכרב הנתינ ישימח םויב :םיכומס םימי
אל שלושמה טוחהו ,תשלושמה הכרבהמ אופא הנהנ ,תבשב םיגד לכואה םדא .תבשה תא 'ה ךריב
.קתניי הרהמב
(רכששי ינב)


תבשה תא שדקל

הווצמ ןכ -יפ-לע-ףא .ושדיקו יעיבשה םויה תא ךריב ה"בקה ןכש ,המצע דצמ השודק תבשה
ןכש .תבשה תא שדקל ונילע יוויצ הזש ,"ושדקל תבשה םוי תא רוכז" (ח,כ תומש) הרותה
.תימצעה התשודק לע השודק הב םיפיסומ םה ,תבשה תא םירכוז לארשי-ינב רשאכ
(תמא תפש)


תבשב תולאשמ

ןתיו 'ה לע גנעתהו" (ד,זל םיליהת) רמאנש ,וביל-תולאשמ ול ןינתונ תבשה תא גנעמה לכ
."ךביל תולאשמ ךל
(א ,חיק תבש)


תבשב הרות

ץר הזו ומרכל ץר הז ,ץראל לארשי וסנכיישכ ,םלוע לש ונוביר :ה"בקה ינפל הרות הרמא
םילטב םהש ,ומש תבשו ךל גווזמ ינאש גוז יל שי :הל רמא ?ילע אהת המ ינאו ,והדשל
.ךב קוסעל םילוכיו םתכאלממ
(שרדמה םשב ,צר 'יס רוט)


תבש גנוע

לוכה ךא .ינפוגו ישפנ גנוע אוה תבש תדועסב גנועה .ישפנ גנוע אוה תבש תליפתב גנועה
הלגתמה יקולאה רואה ידי -לע ,תבשב םילעתמ םייעבטה תוחוכה םג ןכש ,יקולא גנוע אוה
.הז םויב
(ב"רעת םירמאמה רפס)


תבשב האופר

רמאנש ,הרותב זמר ךכל ונאצמ ."אובל הבורק האופרו קועזלמ איה תבש" :רמאנ תבשה לע
האב ("ותבש") תבש תרימש ידי-לע ,רמולכ - "אפרי אפרו ןתי ותבש קר" (טי,אכ תומש)
.ומויו תבש ליל - תבשב תוניחבה יתש דגנכ ,"אפרי אפרו" ,הלופכ האופרהו ,האופרה
(קחצי יול תרות)

עובשה תרמיא


רתומ רמול

תשגרה תא קלסל אוה תודיסחה ןיינע לכש ,ולש עיפשמה יפמ םעפ עמש טושפ ידוהי היהש דיסח
.'ינא' הלימה תא םהיפמ איצוהלמ םידיסחה םיענמנ ןכלו ,תימצעה תושיה

םימיה ףולח םע םלוא .ויתפש לד לע 'ינא' הלימה הלעת אל האלהו םוי ותואמש שיאה טילחה
הלימב םעפב םעפ ידמ שמתשהל ילב רדתסהל ול השקו ,המישמב דומעל לוכי וניאש ול ררבתה
.וז

- הלימה תא רמול" :רמאו ברה ךייח .ותקוצמ תא וינפל גיצהו ימוקמה ברה לא הנפ ול רצב
..."רוסא - התוא שיגרהלו בושחל ;רתומהלואגה תרות


םדא לש ודיקפת

-לע תפחרמ םיקולא חורו" קוספה לע ל"זח םירמואש יפכ ,הלואגל חוכה ןתינ האירבה םע דימ
לטוה רבדהו ,המצע האירבב שממתה אל הז חוכ םלוא ."חישמה ךלמ לש וחור הז" - "םימה ינפ
אל המל ,הלאשה אופא תלאשנ .הלואגה רוא תטילקל םלועה תא ןיכי אוה אקוודש ,םדאה לע
?הלואג לש םלוע הליחתכלמ ה"בקה ארב

ימשג םלוע היהי הזש הצור ה"בקה דחא דצמ :תימינפ הריתס ליכמ 'ה ןוצרש ,אוה רבסהה
ןוילעה יקולאה רואה וב ריאי העשב הבו ,תיאמצע תואיצמכ ומצע תא שיגרמש ,ירמוחו
הזש דחא דצמ - "םינותחתב הריד ךרבתי ול תויהל ה"בקה הוואתנ" רמאמה תועמשמ וז .רתויב
.ךרבתי ול 'הריד' היהי הז םלועש ינש דצמו ,ןותחת םלוע היהי

בשייתהל םילוכי םניא הרואכלש םידוגינ שי וב ףאש ,םדאה לע תאזה המישמה הלטוה ןכל
."ונממ דחאכ היה םדאה ןה" רמאנ וילעש ,םדאה לש ודוחייו וחוכ הזב .וידחי

שפנו ףוג

"היח שפנ ץרש םימה וצרשי" :ה"בקה רמא רשאכ .יקולאה רמאמהמ תחא-תבב וארבנ םיאורבה לכ
לבא .השביה תויחו תופועה תאירבב םג ךכו ;דחאכ ןשפנו ןפוג ,םימה תויח לכ דימ וארבנ -
'ה רצייו" :ףוגה השענ הליחת .שפנל ףוגה ןיב הרורב הנחבה םיאור ונא םדאה תאירבב
.המשנ וב חפנ ךכ-רחא קרו ,תויח לוטנ םלוגכ - "המדאה ןמ רפע םדאה תא םיקולא

רפע - האירבבש רתויב תוחנה רבדהמ ארבנ םדאה ףוג :םידגונמ תווצק ינש םיטלוב ןאכ
לעש ,"םייח תמשנ ויפאב חפיו" - ה"בקה לש תדחוימ הלועפ ידי-לע האב ותמשנ וליאו ,םמוד
קומע אבש רבד לע רומא 'חפנ' יוטיבה=) "חפנ היכותמ ,חפנד ןאמ" :רהוזה רמוא הז
,ה"בקה לש "ותוימינפמו ותויכותמ" ,רתויב הנוילע הגרדמ האב המשנה ,רמולכ .(םינפבמ
.לוכיבכ

,ופוג דצמ .ותוישיאבש םידגונמה תווצקה ינש תא ףקשמ ושפנ ןיבל םדאה ףוג ןיב הז רעפ
,ופוג תויטנ רחא ךלוה םדאשכ .שממ רפע תגרדל דע - האירבב שיש תולפשהמ תויטנ ול שי
תודימו תוירזכא לש תומוהתל עיגהלו ,תפרוט היח תגרדמ הברה הטמל רדרדיהל לולע אוה
,רתויב תלצאנ תינחור המשנ וב שי ,ינש דצמ .ןתומכ אוצמל רשפא-יא היח לצא וליפאש תוער
תואלפומ תומרל עיגהל םדאה לוכי הדי-לעו ,הירדגו האירבה לכ לעמ איה תימצעה התוהמבש
.בוטו תוינחור לש

םלועה תא םמורל

הז רוביחב ךא .וללוחל לוכי ה"בקה קרש ,ידימת אלפ אוה ושפנ ןיבל םדאה ףוג ןיב רוביחה
תוחנהו לפשה ףוגה לש ותוגהנתה תא ןווכלו ,ףוגה לע שפנה תא טילשהל חוכה םדאל ןתינ
רבחי ,וייח-חרואבו ותוגהנתהב ,אוה ףאש ,איה םדאה ייח תילכת .המשנה לש הכרד יפ-לע
.רתויב התוחנה תואיצמה ךותב רתויב הנוילעה השודקה תא רידחי - 'הטמ'ו 'הלעמ'

.רתויב תוחנה רבדהמ ,רפעה ןמ אקווד תושעיהל ךירצ םדאה ףוג היה המל ריבסמ הז רבד
היה ךירצ ןכ-לע ,השודק וב רידחהלו םלועה תא םמורל אוה םדאה לש וייח-דועייו ליאוה
םילענה ויקלחמ ארבנ םדאה היה וליא .םלועה לש ויקלח לכ יוטיב ידיל ואובי ומצע וב םגש
,ץראה רפעמ ופוג ארבנ ןכל .םינותחתה ויקלח תא םירהל לוכי היה אל ,םלועה לש רתוי
.הטמלמ םלועה תא םג םירי ותוממורתהבש ידכ ,האירבה לש רתויב ךומנה דבורהמ

תא ףא םמורל לכוי ךכ ידי-לעש ,ויתולעממ אקווד איה םדאה לש ופוג תותיחנש ,אופא אצמנ
הלעמ אוה - 'ה תדובעל ופוגב שמתשמו םימש םשל לכוא ידוהישכ .השודקל 'םמוד'ה תגרד
תוהובגה תוגרדה דעו רתויב םיכומנה ויקלחמ ,ולוכ םלועה תא אלא ,ומצע תא קר אל השודקל
.ד,ג תישארב רוא-הרות האר) הלואגה רוא תלבקל ולוכ םלועה תא רישכמ אוה ךכבו ,רתויב
.(תישארב םייח-תרותהיהש השעמ


ברה לש ויכב

רומא תבשה -יאצומב .עוגרמ רסוחב ובכשמ לע ענ ,ונאדלוט ךורב-לאפר יבר ,וקורמ לש הבר
השק תוננטצה ותוא הפקת תבשב ךא ,הירי'גלא לובגל הכומסה ,אד'זוא ריעה רבעל תאצל היה
.ותטימל ותוא הקתירש

ןווכתה וז תבכרב .ונופצמ ירוסיי ורבג ןכ ,סנקממ תבכרה לש התאיצי דעומ ברקתהש לככ
ישאר םע הפוחד השיגפ ול העבקנ םשש ,אד'זואל ןושאר רוא םע עיגהל ידכ ,הלילה לכ עוסנל
.תידוהיה הליהקה

.וקורמב לארשי ידליל הרות תודסומ תמקהב וצרמו ויתוחוכ לכ תא עיקשה הנורחאה תעב
אבה בלשב .םידימלת תואמ-שמחו ףלאמ רתוי סלכאש ,יקנע הרות-דומלת סנקמב םיקה הליחת
היה ,הרותה תצברה לע ףסונ .הנידמה תוצק לכמ םידימלת ורהנ הילאש ,הבישי ריעב דסיי
.הנידמה םורדמ ועיגהש םיינע םידימלת ותיבב חראל גהנ ףאו ,הבישיה יניינע לכב הרועמ

.ללכ הרות-דומלת ןיא אד'זוא ריעב יכ העומשה וינזואל העיגה םידחא םימי ינפל ,הנהו
םג םיצלאנ ךכ בקעו ,'סנאילא' לש ינרדומ-ידוהי רפס-תיב קר לעופ ריעב יכ ,ול עדונ דוע
םויל הליהקה ישאר םע השיגפ עבק אוה .םהידלי תא וילא חולשל 'ה רבדל םידרחה םירוהה
.רקובב ןושאר

ויתוחוכ לכ תא רזא אוה .ותטימב דוע ראשיהל לוכי היה אל ,תבכרה לש התאצ דעומ ברקשכ
םושמ הב היהש ,העיסנהמ וענומל וסינ םימהדנה ותחפשמ-ינב .העיסנל ומצע תא ןיכהל לחהו
תובושח לארשי ידלי לש םהיתושפנ" .ותעדב שוחנ היה אוה םלוא ,ותואירבל תישממ הנכס
.אציו ויצפח טעמ תא לטנ ,ותמילגב ףטעתה .רמא ,"יפוג תואירבמ רתוי

ןורקה לא ץופקל חילצה ישוקב ךא .הנושארה התריפצ העמשנ רבכ תבכרה תנחתל עיגהשכ
גפוס אוהשכ ,ןורקה תוגרדמ לע תבשל ץלאנ ךכ בקע .םוקמ ספא דע אלמ היה רבכש ,ןורחאה
.הלילה לכ לבס ךכ .ןורקה חתפל דעבמ הבשנש הרקה חורה תא

-לאפר יבר .וינפ תא לבקל האבש ,הליהקה ידבכנמ תחלשמ תבכרה תנחתב ול הניתמה רקובב
.הליהקה ישאר םע רבדל שקיב ,ורובעב ןכוהש החראהה-תיבל עיגה ךא .עגר ההתשה אל ךורב
הרותה דומילבו ,ריעב הרות-דומלת תמקהב ינויחה ךרוצה לע תובהל יבצוח םירבדב חתפ אוה
.ללכב

,הדיח רדגב םמע השיגפל ישארה ברה לש ימואתפה ואוב היה עגר ותואל דעש ,הליהקה ישאר
אב ךורב-לאפר יבר יכ ,ותעד לע תולעהל היה לוכי אל שיא .םיעתפומכ הז יניעב הז וטיבה
ויניעב .תבכרב השיתמ העיסנ לש השק הליל וילע רבע יכו ,וילוח תטימ ךותמ רשייה ריעל
.דואמ ףיקת עמשנ ולוקו םיחכונה לכ תא רקס תורדוחה

דומלל לארשי ידלי ולכוי ובש ,דחא הרות-דומלת וליפא ןיא אד'זוא לכב יכ ,יל עדונ"
יתאב" .ואוב תנווכל רשאב קפסל םוקמ ריתוה אלו ,רמא ,"שדוקה תרהט לע ךנחתהלו הרות
."הרות-דומלת ןאכ םיקהל םכילע .היעבה תא תוריהמב רותפל םכמ עובתל ידכ ןאכל

רפס-תיב ,רומאכ ,לעפ רבכ םוקמב .ידמל הדבכ המישמה התארנ אד'זואב הליהקה ישאר יניעב
הרות-דומלת תמקהל סייגתהל םינכומ ויהיש םישנא יד תוארל םהל היה השקו ,דחא ידוהי
תמקהבש ןויגיהב קפס וליטה םהמ המכו לארשי תנידמ המק םימיה םתואב ,ךכ לע ףסונ .יפולח
.וקורמב שדח יכוניח דסומ

םהיתומשנל שממ לש הנכס ובוחב ןמוט ףלוחש םוי לכ" .הפרה אל ךורב-לאפר יבר םלוא
.תושגרתהב רמא ,"תויאדכו ץמאמ לש םילוקישל םוקמ לכ ןיא .םידליה לש תוכרה

סנכתה ךורב-לאפר יבר .הלועפל להקה ישאר תא ררועל ידכ ךכב יד היה אלש הארנ םלוא
יתשמ וצרפ םואתפו .הליהקה ישאר תובילל ורדחיש ,תומיאתמה םילימה תא שפחמכ ,ומצע ךותב
.הלהבב םיחכונה וקעזנ ,"םואתפ הכבת יכ ונברו ונרומ ךל המ" .יכב לש תועמד ויניע

ופיסוה ךורב-לאפר יבר לש ויניעמ .רצעיהל רהימ אל בוש ,תועמדה רכס ץרפנשמ םלוא
םתונעיה-יאמ עבונ ברה לש ויכב יכ וניבה םה .הקוצמב ושח הליהקה ישאר .תועמד גולזל
.ותשקבל

םכניאש הדבועה" :דעור לוקבו תומודא םייניעב וקורמ לש הבר עימשה תואבה םילימה תא
רסוח םג .דואמ יתוא תרעצמ ,םכידלי ךוניח תרהט לע הרימשבש המוצעה תובישחה תא םיניבמ
עגופ ,רבדה תובישח לע םכדימעהלו הנה עיגהל ידכ יתישעש ןוילעה ץמאמה חכונ םכתושיגר
םימש-תארי וב שיש ימ' יכ ורמא רשא ,ל"זח ירבד םה יל ביאכמ דחוימבש המ םלוא .יב
יב ןיאש םושמ םיעמשנ םניא יירבדש ינא דמלו ,ואל ינא עמוש ןה ללכמ .'םיעמשנ וירבד
..."םימש-תארי

וקליח םידחא םיעגר ךותב .אד'זוא תליהק ישאר בלל ורדח ךורב-לאפר יבר לש וירבד
תורוקמ תא וטריפ םג םה .שדחה הרותה-דומלת תמקהב תוכורכה תונושה תומישמה תא םהיניב
לש ךויח תולעהל ךורב-לאפר יבר היה לוכי ,תינכתה יטרפ לכ ורהבוהשכ ,זא קר .ןומימה
.סנקמל בש ,ותלחממ םילחהשמ ,רפסמ םימי רובעכ .וינפ לע חור-תרוק

ססונתמו םק שדח הרות-דומלת - ךורב-לאפר יבר לא העיגה תחמשמ העידיו בר ןמז רבע אל
.אד'זואב הראפתל
'ר היבא רביחש ,'וקורמד םילשורי ,סנקמ' רפסה יפל ,יערד םירמ 'בגה רופיסה תחלושל ונתדות)
(ונאדלוט קחצי

םכשב ףסוי רבק םיידוהי םייח
ןיינבה תא ותיצהו לוכה וזזב םיערופה"

ףסוי רבק תבישיב םורגופה

הרטשמה ירטושל ל"הצ ילייח ןיב שאה-יפוליח לע םיחווידה רחא בקעש ,לארשיב רוביצה
:ףסוי רבק לע הפיקשמה העבג לע דמעש ,ילארשי חרזא לש ורואית תא הדרחב עמש ,תיניטסלפה
,עיגרהל וסינ םיבתכה .חרזא ותוא קעז ,"!ןשעו שא ףופא רבקה לכ !ףסוי רבקמ הלוע שא"
.םייל"הצ םיפי'ג קר אלא ףרשנ אל רבקהש

םילייחה הסחמ ואצמ ובו ,םלש ראשנ ומצע רבקה הנבמ םנמא .תקייודמ התייה אל הרהבהה
תא םג אלא ,םייל"הצה בכרה-ילכ תא קר אל שאב הלעה יברעה ףוספסאה םלוא ,םירתוכמה
.'יח ףסוי דוע' תבישי לש שרדמה-תיב ןיינב

ףרשנ לוכה

םשארבו ןומהה .םורגופ טושפ אוה םש הרקש המ" :םידימלתה יקיתוומ ,ןמרביל לליה ראתמ
תא ולעהו ,םוקמב ויהש ןוזמהו דויצה לכ תא וזזב ,הבישיה יפגא ךותל וצרפ 'םירטוש'ה
וחילצה סנב קר .לילכ ףרשנ ,שדוק-ירפס םיפלא-תשולשכ ליכמה ,היירפסה רדח .שאב םינבמה
."םוקמב ויהש הרותה-ירפס תעברא תא ליצהל םילייחה

.םכשל הסינכב יל"הצה ק"פחב הבישיה ישארמ המכו םידימלתה והש תוחותמ תועש ןתוא לכ
רקובב םג ועיגה ןאכל .ןורוח הנחמל הסינכב ומיקהש הכוסב ,עובשה תישארב םתוא ונשגפ
רושיאל םיניתממ ,םש םה זאמ .ןיירושמ סובוטואב םכרדכ תאצל ידכ ,ירשתב ג"י ,ישימח םוי
ובזעש םוקמל ללכ המוד היהי אל ושגפיש םוקמה יכ םהל רורבש יפ-לע-ףא ,הבישיל רוזחל
.םיעוריאל םדקש םויב

רומח לדחמ

המכ המסרפ םנמא תרושקתה .רומח לדחמ ןאכ הרקש הדבועה רקיעב הביאכמ .השק השוחתה
םילייח השיש לש םתליפנו ,רובגתה תוחוכ תעגה ךרד ,םחתמב ל"הצ ילייח תבוגת לע םיריקחת
.בחרה רוביצל םיעודי םניא ןיידע םיאלמה םיטרפה לבא .ף"שא ילייחמ םיפלצ יריב

םויב ןנולתמ ,"ןוחטיבה ימרוגמ ץוח ,רבקה םחתמל שיא לש ותסינכ הרתוה אל רקובה דע"
לש םישקה וידממ תא םילעהל ידכ השענ רבדה ותעדל .הבישיה להנמ ,דלפנזור ילא עובשה ינש
-ירפסבו השודקה-ישימשתב םיקש רשע -השימח תיאבצה תונברה ישנא ואלימ הכ דע" .םורגופה
דלש ומכ התע הארנ רבקה תא ףטועה ןיינבה .הדובעה המת אל ןיידעו ,םיפורשה שדוקה
."ףורש

םדקהב רוזחל

.הבישיב מ"ר ,לאירא לארשי 'ר רמוא ,"תירשפאה תוריהמב םוקמל רוזחל איה ונלש הפיאשה"
גרדהש םיעדוי ונחנא" :ףיסומ הבישיה להנמו ."ינשה דצה ידיל קחשמ ףלוחש םוי לכ"
לבא .הלשממה תטלחהב רהבוה ףא רבדהו ,םחתמל ונתוא ריזחהל ותנווכב שוחנ םנמא ינידמה
ונחנא .הקעז המק ,דחא םויל רגסנ לחר רבקשכ .בחרה רוביצה דצמ קוזיחל הקוקז הלשממה
."טוקשי אל רוביצה ףסוי רבק ןיינעב םגש םיווקמ

-ירפס יפלאל תינומה היוולה םילשוריב םיתיזה-רהב ךרעית ,ןוושחרמב 'ז ,ןושאר םויב
קזחתת םורגופה תובקעבשו קותמ אציי זעמש םיווקמ ףסוי רבק תבישי ישנא .וללוחש שדוקה
.קידצה ףסוי לש ורבק רתאב תידוהיה הזיחאהגרבוזניג ףסוי ברה תאמ - הכלהה תניפ


ינע-רשעמ תנש

?'ינע-רשעמ' תנש איה הנשהש הדבועה לש תישעמה התועמשמ יהמ :הלאש

איהו ,(ד"נשת - הנורחאה הטימשה) הטימשה תונש ןיינמל תישילשה הנשה איה ז"נשת :הבושת
ילודיגמ שירפהל שי ,תורשעמו תומורת תשרפה תרגסמבש ,רבדה תועמשמ .'ינע-רשעמ' תנש
.'ינש רשעמ' םוקמב 'ינע רשעמ' וז הנשל םיכיישה לארשי-ץרא

הנש תוריפ לע תחא הנש לש תוריפמ תורשעמו תומורת שירפהל רשפא-יאש רוכזל םג יואר
.תרחא

בצמ ,תאז דבלמ .טבשב ו"ט - ןליאה-ירפלו ,ירשתב 'א אוה המדאה-ירפל עבוקה ךיראתה
:ןלהלכ ,םינושה םיגוסה ןיב הנוש עבוקה ירפה

-רשעמ' תנשל םיכייש רבכ קושב םיירטה תוקריה בור .ףיטקה ךיראת יפל תעבקנ קריה תנש
ה בור .דקתשא ףיטקה םוסיאמ םיעיגמ םבורבש ,שבי לצבו המדא-יחופת ,רזגמ ץוח ,'ינע
סרית :ןוגכ ,ןלודיג שילשל זא ועיגה רבכש ןוויכמ ,דקתשאל תוכייש תוירטה תוינטק
ביבאב קר ועיפוי וז הנשל םיכיישה ץעה-תוריפ .הקורי הנופאו הקורי תיעועש ,םילובשא
.בורקה

ןהו (ותודפלו) 'ינש-רשעמ' ןה שירפהל שי ,לודיגה ךייש הנש וזיאל קפס םייק רשאכ
.'ינע-רשעמ'

,השרפהה חסונ תרימא םצעב יד זאו ,'לבט קפס' בור יפ-לע איה םיקוושבש תרצותה

ןוויכמ ,ינעל ותיתל הבוח ןיא .תוריפה ךותב 'ינע רשעמ' לש ומוקמ תא םיעבוק ובש
."היארה וילע ורבחמ איצומה" תניחבב אוה ינעהו ,תורשעמו תומורת ושרפוה רבכש ןכתייש

תא תתל םיבייח ,תיטרפה הניגה לובי ןוגכ ,'יאדו לבט' םהש תוריפב רבודמ רשאכ םלוא
םא .(ותייחמ יד שדוח לכ העובק הסנכה ול ןיאש םדא) ינעל םמצע 'ינע-רשעמ' תוריפ
תוכזל וא ינעה תוכזל םהיבגיש ישילש םדא ידי-לע םתונקהל שי - םהב שמתשהל םיפידעמ
.(םיינעל םייווש םולשת תרומת ,ןבומכ) תוריפב שמתשהל תושר ונממ לבקלו ,םיינע יאבג
.ב"נשת לולא ,79 'סמ 'הדש תוכילה' ןועידי .ךליאו 41 'מע ,ב ךרכ 'ץראהו הרותה' הארישארה ףדל

םיניינע חתפמ | ןיעידומ | סופד תיב | תושדח רדח | םידלי רדח | ןויע רדח | ד"בח תיב

תורומש תויוכזה לכ (c)
רואל האצוהה ףגא - זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ
03-9606169 :'סקפ ,03-9607588 'לט ,72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת
ירא-בל ףסוי :"טנרטניא" רודמ שאר * בונורהא ןהכה קחצי ףסוי ברה :ר"וי
chabad@chabad.org.il