512 'סמ עובשה תחיש
:ןויליגה ירודמ
עובשה תרמיא ןייעמה ןמ תבש ןחלוש שדח שי תיעובש הדמע
ץבוק תדרוה הכלהה תניפ םיידוהי םייח היהש השעמ תודיסחה יכרד

ךל-ךל תשרפ * (25.11.96) ז"נשת ןוושח-רמב ב"י * דורב םחנמ :ךרוע
תיעובש הדמע


!דוע אל :רורבו דחא חקל


םייונש םיאשונ חצרה יחקל ךותב לילכהל הסנמש ימ
םעה לכ תא דכלל שי וביבסש ,ירקיעה רסמב עגופ ,תקולחמב


םיארוקה שי .ל"ז ןיבר קחצי הלשממה-שאר חצרל הנשה-םוי תא לארשיב םעה ןייצמ עובשה
ןויער דוע היהי הזש הארנ ,ונלצא לבוקמכ לבא .ימואל ןורכיז םויל הזה םויה תא עובקל
.חוכיוול

ךותב לילכהל הנשה לכ וצמאתה םינוש םימרוגש ,הדבועה איה ךכל תוירקיעה תוביסה תחא
שמתשהל ,םיתיעל הטובה ,ןויסינהמ םלעתהל היה השק .תקולחמב םייונש םיאשונ חצרה ןיינע
ופוסב הכפהנ וז המגמ .דואמ תמייוסמ תיטילופ-תינידמ םלוע-תפקשה םדקל ידכ חצרה השעמב
.ץעורל רבד לש

תומשאה ילב

.ויחאב שיא די היהתש רוסא - רורבו דח ,דיחיו דחא חקל ומע אשונ הלשממה-שאר חצר
תאנש דגנ םודא הרהזא רורמת תויהל הכירצ הליל ותואב םעה לכ לע הרבעש השקה המוארטה
ביבס .ידוהי רוביצ לש וא ידוהי לש היצמיטיגל-הדל ןויסינ דגנ ,ביריה תליספ דגנ ,םיחא
.םעה לכ תא דחאל היה ךירצו רשפא הזה רסמה

הרק .חצורה אצי וכותמש רוביצה תוהזל תועמשמ םוש ןיא .ורי ימבו הרי ימ בושח הז ןיא
ןאכמ .ינידמ-יגולואדיא חוכיו עקר לע ויחאב די חלש ידוהי - רתויב רומח רבד ןאכ
ךירצ ,רבדה הרקש עגרב .הזכ השעמל לגוסמ היהי ידוהיש ןימאה אל שיא ןכש ,לודגה עוזעזה
דחא םע ינב ונלוכש הרכהה תא םינפהלו תורושה תא דכלל ,תודחאה תמוח תא רצבל היה
.ונחנא

המצע תא האצמ הרהמב .םינוש םירוביצו םיכנחמ ,םינבר דגנ תופשכמ-דיצ חתפנ הז םוקמב
לכ גיצהלו ,תויפ םותסל רתויב רומח ןויסינ השענ .םימשאנה לספס לע תבשוי םעה תיצחמכ
.'התסה'כ חוכיו לכו תרוקיב

לע ואשנ התסהה דגנ םילודגה םיפיטמהש הדבועה לשב רקיעב םצעתה םירוביצ םתואב םעזה
ודביכו ,סומינו קופיא םינשה לכ וגהנ וליא .הז םוחתב אקווד הנטק-אל םיצרש-תפוק םבג
דגנ הארונ האנש וערזש הלא ויה רעשב םיפיטמה ילודג לבא .אחינ - הנושה תאו תלוזה תא
,'םיינוציק' ,'םיטאנאפ' .לארשי-ץרא ינמאנו םילחנתמ דגנ ,םייתדו םידרח םידוהי
,הלא םירוביצ דגנ רידת ושמתשה םהבש םייוטיבה תצקמ הלא - 'םייחישמ' ,'םיירורהס'
.הנחמל ץוחמ לא םתוחדל רורב ץמאמב

וכרדו שיאה

קפס ןיא .ןיבר לש תיטילופה וכרדב חצרה השעממ עוזעזה תא ךורכל היה תוחפ אל רומח
בור לבא .םיבוטה וישעמ לשב רכזייש יואר ותומ ירחאו ,תויוכזו שעמ ריתע שיא היה ןיברש
.תנכוסמו הרומח האיגש התייה תונורחאה ויתונשב תינידמה וכרדש רובס ידוהיה רוביצה
השק וישכעש תדוכלמל לארשי תנידמ תא וסינכה םתח םהילעש םימכסההש ,ענכושמ הז רוביצ
וכרד ץומיאב שיאל הכרעההו דובכה ןתמ תא ךורכל הסנמש ימ ,ןכל .הנממ ץלחיהל דואמ
.השק תקולחמ-תדוקנ שארמ רצוי ,תינידמה

הברמל ועגפ ,חצרה תא רוכזל רוביצה תא ץלאל םיסנמ הבש תוינחוכה דצל וללה תומגמה
ביבס םעה תא דחאל םוקמב .הזה עוריאהמ קיפהל ונלוכל יוארש בושחהו יזכרמה רסמב רעצה
חצרב םישמתשמש םישיגרמ םילודג םירוביצו ,תפסונ ךוכיח-תדוקנ הרצונ ,יזכרמ דחא רסמ
.םשאר לעמ טושכ ןיבר

םירגתא ינפל התע םידמוע ונא .תודחאה ןמ שאייתהל ונל רוסא ,תואיגש ושענ םא םג ךא
םיאנת הב ןיאש לארשי-תבהאל ךנחל םיבייח .דחואמו קזח םעכ םלומ בצייתהל ונילעו ,םישק
םעה יקלח ןיב תורבדיה לש תוכרעמ חתפל םיבייח .ידוהי אוה רשאב ידוהי לכל הבהא -
.ונכותב תונלבוסו הנבה ריבגהלו

.תודידי רתוי ,תקולחמ תוחפ .הבהא רתוי ,האנש תוחפ .סויפ רתוי ,םעז תוחפשדח שירשה-ןגס רוקיב

ףיקמ רויס רבעש עובשב יעיבר םויב ורייס דרשמה תרמצו ,שורפ ריאמ ברה ,ןוכישה רש ןגס
ד"בח-יריעצ לש הפנעה תוליעפה ףקיה לע דמע רשה ןגס .ד"בח-יריעצ יחרואכ ,ד"בח-רפכב
דסומב ,ליבונר'צ ידליל תודסומב ורקיב םיחרואה .םהב רקיבש ךוניחה תודסוממ םשרתהו
םינגה תשרבו 'הקבר-תיב' תונבל יכוניחה סופמקב ,הקוצמב םידליל 'החמש רוא' יתיימינפה
לש תוליעפה יכ רמאו ויניע הארממ ותולעפתה תא שורפ ברה עיבה רוקיבה םויסב .רפסה-יתבו
.בלה תא םינינרמ תודסומה יגשיהו ד"בח-יריעצ

ןורבח תבש

תשרפ תבשב 'ןורבח תבש'ל לארשי-תיב ינומה תא םינימזמ ןורבחב ידוהיה בושייה ישדחמ
קזחל ואוביש ,םישנא יפלא ןורבחו עברא-תיירקב וחראתי וז תבשב .ןוושחרמב ז"כ ,הרש-ייח
.02-9965333 .תובאה ריעב ידוהיה בושייה תא

םישנל תוליעפ

תינכת דצלו ,השדחה םידומילה תנוע תא החתפ םילשוריב 'היח רוא' םישנל תינרותה הללכמה
'כ ,האבה תבשב ,לשמל .םילויטו םירויס ,תויוליעפ ןווגמ םג העיצמ איה הרישעה םידומילה
ט"י הלואגה גח תארקל .ןורבחב וניבא םהרבא תנוכשב רתיב תשרדמב הצובק חראתת ,ןוושחרמב
ןויצב רוקיב לולכתש ,קרוי-וינב שטיוואבוילמ יברה רצחל העיסנל הצובק תנגראתמ ולסכב
.5374927 -02 .םידומיל תועש הברהו שודקה

ןיליפת ןגמ

לע ןגמו 'תינדיפת' ארקנ ןגמה .'לא-תיב ןיליפת' לעפמ לש שדח רצומ דוע - ןיליפת ןגמ
.02-9975158 .םשגו ריוואה-גזמ ייוניש ינפמ ןיליפתהשטיוואבוילמ יברה לש ויתוחיש יפ-לע דבועמ - תבש ןחלוש
ינונבל 'צ תאמ .ךל-ךל תשרפל


ארובה לש םיניינק

הנקש םיניינקה תשמחמ דחא אוה םהרבא .ןושארה ידוהיה ,וניבא םהרבאב תקסוע הלוכ ונתשרפ
ןיינק הרות :ןה ולאו ,ומלועב ה"בקה הנק םיניינק השימח" :הנשמה ןושלכ ,ומלועב ה"בקה
ןיינק שדקמה-תיב ,דחא ןיינק לארשי ,דחא ןיינק םהרבא ,דחא ןיינק ץראו םימש ,דחא
."דחא

יהמ .ולש ולוכו םלועה לכ תא ארב ה"בקה ירהש ,ה"בקה לש וניינק אוה ולוכ םלועהש רורב
לכמ םהרבא דחייתה המב ןיבהל שי ןכו ?םיניינק השימח אקווד ול שיש הרימאה תועמשמ אופא
םהרבא בשחנ עודמו ,"דחא ןיינק לארשי"ב לולכ ולוכ לארשי-םע אולהש ,לארשי-ינב ראש
?דרפנ ןיינקל

תולעב יוליג

םלועב - ומלועב אלא ,"םלועב" רמאנ אל ."ומלועב ה"בקה הנק" םילימה קוידב ןומט רבסהה
תרכינ םיאורבה לכב אלש אלא ,'ה לש וניינק אוה ולוכ םלועה ןכאש ,רבדה שוריפ .ולש
ה"בקה לש 'ןיינק' םה - הלא םירבד השימח לש םדוחיי הזב .ה"בקה לש ותולעב תשגדומו
.םלועה לע ה"בקה לש ותולעב תרכינ םתועצמאבו

לש ונוצרו ותמכח ,'ה תרות איהש הב רכינ ,הזה םלועב השבלתנו הדריש יפכ םג ,הרותה
לש ותשודק תא םילגמ ,'שממ לעממ ה-ולא קלח' איה םתמשנש ,לארשי-ינב םג ךכ .ה"בקה
הניכשה תארשהל ןכשמ אוה ךא ,םינבאו םיצע לש תיב אוה םנמא - שדקמה-תיב .םלועב ארובה
.םלועה לכל הרואה האצי ונממו

תויחצנה תנוכת

לכב דועב .םהב תטלובש תויחצנה תנוכת תוכזב ,ה"בקה תא םילגמ ץראהו םימשה םג ךכ
םויכ םיקזח" םהש רכינ םימשה אבצב ירה ,םילכו םיכלוה םהו ןמזה יניש םירכינ םיאורבה
.ה"בקה לש ותויחצנו ותויפוס -ןיאל יוטיב אוהש ,החימצה חוכ ןומט ץראב ןכו ,"םארביה

.דבכנו דרפנ םוקמל וניבא םהרבא הכוז ,םלועב ה"בקה לש ותוכלמ תא םילגמש ,הלא לכ ןיב
'ןיינק' בשחנ םהרבא לבא ,ותאירב עבטמו ותמשנ דצמ ה"בקה לש 'ןיינק' אוה ידוהי לכ
.םלועב ה"בקה לש ומש תא הליגו םסרפ אוה - ותלועפו ותדובע תוכזב

דחוימ ןיינק

םלועה ארובב הנומאה תא רידחהל חילצה ןכ-יפ-לע-ףאו ,הרות-ןתמ םדוק יח וניבא םהרבא
אלש דבלב וז אלש דע ,ה"בקל האלפומה ותורשקתה לע דמלמ הז וחוכ .וביבסמש םדאה-ינבל
.ודבעלו 'ה תא ריכהל תוירבה לע עיפשהל חילצה ףא אלא ,ודגנ דמעש םלועה לכמ םשרתה

וליאכ ךילע ינא הלעמ" :ה"בקה ול רמאש יפכו ,דחוימ 'ןיינק'ל וניבא םהרבא בשחנ ןכל
םג ותוכזבו ,וערז לכל וניבא םהרבא שירוה הז חוכ ."םלוע לש ותאירבב ימע ףתוש תייה
.'ה םש תא וב תולגלו םלועה לכ דגנ דומעל חוכה שי ונל
(39 'מע ,הל ךרכ תוחיש יטוקל)

הלימ :אשונב םישרדמ - ןייעמה ןמםומה תא לטבל

אלא תלוספ הב ןיא תאזה הנאתה המ .(י,ט עשוה) "םכיתובא יתיאר התישארב הנאתב הרוכבכ"
,הלרעה אלא תלוספ ךב ןיא ,םהרבאל ה"בקה רמא ךכ ,םומה לטבו התוא רבעה ,דבלב הצקוע
.םומה לטבו התוא רבעה
(הבר תישארב)


רשבב תירב

רכינ הז רוביח ןיא םלוא ,ה"בקה םע ,הווצמה תא םייקמה ,םדאה תא רבחמ הווצמ םויק
הווצמה ידי-לע לעפנה יונישהש ,הלימ תווצמ לש הנורתי הזב .הווצמה םייקמ לש ופוגב
-תירבל םכרשבב יתירב התיהו" (גי,זי תישארב) :בותכה זמרש והז .ימשגה רשבב רכינו הארנ
.םלועה תומואל םג תרכינ איהש דע ימשגה ףוגב המותחו העובט ה"בקה םע תירבה - "םלוע
(תוחיש יטוקל)


לאגש םד

רמא ?(ו,זט לאקזחי) "ייח ךיימדב" םימעפ ינש רמול בותכה האר המ יכו :רזעילא יבר רמא
ךכיפל ,ףוסב לאגיהל םידיתע םתא םתוכזבו ,םירצממ יתלאג חספ םדו הלימ םד תוכזב :ה"בקה
."ייח ךיימדב" םימעפ ינש רמאנ
(רזעילא יברד יקרפ)


רוסיא החוד הווצמ

אלש דע הלוכ הרותה לכ תא םייק ירהו ,הווטצנש םדוק ומצע תא וניבא םהרבא למ אל עודמ
רוסיא תמחמ ,'ה תאמ ךכ לע הווטצנש םדוק ומצע תא לומל יאשר היה אל םהרבא אלא ?הנתינ
,הלימ תווצמ לע הווטצנש רחאל קר .ומצע םד ךופשל םדאל הרסא הרותה ןכש ,םימד תוכיפש
.ומצע םד תכיפש לש רוסיאה תא הלימ תווצמ החוד
(תוחיש יטוקל)


'ה חוכב הלימ

תא םתלמו" - הטמלמש הלימה :תוניחב יתש הב שיו ,בלה תלרע תתירכ איה תוינחורב הלימ
תא ךיקולא 'ה למו" - הלעמלמש הלימו ;העצבל םדאה לעש ,(זט,י םירבד) "םכבבל תלרע
יכ ,הווטצנש םדוק ומצע תא םהרבא למ אל ןכל .ה"בקה השוע התואש ,(ו,ל םירבד) "ךבבל
.'ה יוויצ ידי-לע קר האבה ,הלעמלמש הלימל םג עיגהלו תוכזל הצר
(רוא הרות)


החמשב הלימ

שש" ביתכד ,הלימ ןוגכ ,החמשב םהילע ולביקש הווצמ לכ :רמוא לאילמג-ןב ןועמש יבר אינת
.החמשב התוא ןישוע ןיידע - "בר ללש אצומכ ךתרמא לע יכנא
(א,לק תבש)


הניכש ינפ םילבקמ

הזחא ירשבמ" :(וכ,טי בויא) רמאנש ,הניכשה ינפ םילבקמ לארשי התוכזבש הלימ הלודג
.הניכש ינפ םיאורו םילבקמ - "הקולא הזחא" ,ירשבבש הלימה תוכזב ,רמולכ ."הקולא
(רואמה תרונמ)


'ה ימחר

,חוכ וב אהיש דע ול ןיתמהל וילע םימחר ה"בקה ןתנש ?םימי הנומשל קוניתה לומינ עודמ
הצרי האלהו ינימשה םוימ" רמאנש ?ןיינמ .המהבה לע וימחר ךכ ,םדאה לע 'ה ימחרש םשכו
."ומד
(הבר םירבד)

עובשה תרמיא


םיחרזאו םירג

סייגתהל םידלי ובייוח היפ-לעש ,'םיטסינוטנק'ה תריזג תא יאלוקינ ראצה רזג רשאכ
םסויגש היה רורב .המויאו השק הריזג םידוהיה ךכב ואר ,יסורה אבצל םינש שמחו םירשעל
.תודהיה ןמ םקתני ,הכורא הכ הפוקתל םיכר םידלי לש

הלידבה אל איהש הדבועה לשב דחוימב ,הפי ןיעב הריזגה תא וארש 'םיליכשמ'המ ויה םלוא
...תויוכז ןויוושל ןמיס ךכב ואר וללה .םייוגל םידוהי ןיב

רג' ,הרותב בותכ" :רמאו קידצה חנאנ .קצוקמ לדנעמ-םחנמ יבר ינזואל םירבדה ועיגה
ויהיש בטומ ,םהל אל ץראב ,תולגב םיאצמנ םידוהיש העשב - 'םהל אל ץראב ךערז היהי
..."םיווש םיחרזא אלו 'םירג'תודיסחה יכרד


"ימינפ" תויהל

ויה םעפ" :שטיוואבוילמ (קחצי-ףסוי יבר) ץ"יירה ר"ומדא אטבתה ו"צרת תנשב תודעוותהב
.'ימינפ' היהי לבא ,'ןוציח' התע-תעל אוה ינולפ ;'ימינפ' אוה ינולפ - םירמוא םידיסח
."הדובע יניינעב שגרהו שוח רסח .ךכ םירבדמ אל רבכ םויכ

,תאז תמועל .'ימינפ' אוהש - דיסח לע רמול רשפאש םילודגה םיחבשה דחא ,תודיסחה תפשב
,הרואכל .רתויב תבקונו הפירח יאנג תלימ וז - 'ןוציח' אוהש והשימ לע םירמואשכ
ותוגהנתהש ימ ,עובצ ןיעכ אוה 'ןוציח' ;המודכו ורבכ וכותש םדא ,'יתימא' אוה 'ימינפ'
.רתוי הנידע המרל םירבדה םינווכמ תודיסחב ךא .ותוימינפ תא תמאות הניא תינוציחה
לש תודחה היניעב לבא ,םלועה יגשומב הבר הכרעהב תוכזל יושע תודיסחה לש 'ןוציח'ה
.'ןוציח' אוה - תודיסחה

תומלשב םאותו ,יתימאו ןתיא סיסב לע חנומ ,בטיה ולצא ספתנ רבד לכש ימ - אוה 'ימינפ'
וניאו ,םהלש יחטשה דבורב ,םירבדה תוינוציחב קפתסמ 'ןוציח'ה ,ותמועל .ושפנ-ילכ תא
.ושפנב בטיה וטלקייש דע ןיתממ

רהמ קלדנ

תא המרמ 'ןוציח'ה .ללכ םירבדמ ןיא וילעו ,עובצו ןרקש םתס אוה תלוזה תא המרמש ימ
אוה .הנממ קוחר אוה ןיידע תמאבו ,'ה תדובעב תמייוסמ הגרדל עיגהש ול המדנ .ומצע
הרומא התיהש תינחורה הגרדב דמוע אוה ןיא ,תיתימאה ותוהמב .ומצע תא המרמ אוה ,העטומ
.ותוגהנתהו וישעמ תא םולהל

תובהלתה וז לבא ,רהמ קלדנ אוה .ןמז ול שורד אל .המידק ידמ רהמ ץר 'ןוציח'ה
עוקשל ןיינעל חינהלו ולכעל תוהש ול התייה םרטב דוע ,והשלכ ןיינע דמלש עגרב .תינוציח
אוהשכ .וז ותעד לע דומעל חוכה ול שי ףאו ,ותעד תא עיבמ ,וילע רבדמ רבכ אוה ,ותעדותב
- אוה ףוסה לבא .'תושגר' חתפל ידכ תולפרועמו תויללכ תושוחתב ול יד ,'ה-תדובעב קסוע
.רהמ םיגפ םה ךכ ,רהמ ואב םירבדהש םשכ - "וטלופ ךכ ועלובכ"

היגוס דמול אוהשכ .ןמז םישרוד םירבדהש עדוי אוה .רהממ וניא 'ימינפ'ה ,ותמועל
השרמ אוה זא קר .וחומב בטיה טלקיתש ידכו הקמועל תדרל ידכ ןמזל קוקז אוה ,יהשלכ
.ךרד-ירוציקו תוציפק ןיאש עדוי אוה 'ה תדובעב .ותעד תא תווחלו ןיינעב רבדל ומצעל
ךירצ ןיידע ךכ-רחא םגו ,בר למעב ךרוצ שי יהשלכ תישפנ הנוכת תונשל ידכש ,ול רורב
תוררועתה שיגרמ אוהש דע רבוע בר ןמז .שדחמ ררועתת אל איהש חיגשהלו רמשמה לע דומעל
.ססובמו ידוסי ,יתימא הז - והשמ שיגרמ רבכ אוהשכ לבא .תובהלתה ןכש-לכו ,תיתימא

שפנ-תוריסמ

תויוצרפתה היוור ותליפת .תובהלתה אלמ אוה .'ימינפ'המ רתוי לודג םשור השוע 'ןוציח'ה
יפלכ .רתוי הברה רופא 'ימינפ'ה .תופירחו קרב שי ודומילב .תוינוציח תועונתו תוישגר
הווצמ םייקלו תינוציח העונת םוש ילב ללפתהל יושע אוה .והשמ וילע םיאור ישוקב ,ץוח
ןממס לכמ הרוהט ,תימינפ איה ולש שאה יכ .תובהלתה לש םיינוציח םייוליג םוש ילב
.ינוציח

שי תוימינפל עיגהל ידכו" ,אינתה לעב ,ןקזה ונבר רמוא היה ,"תוימינפ תעבות ד"בח"
םיראשנ םהו ,ולש םה םירבדהש - ושוריפ 'ימינפ'" :רמא ץ"יירה יברה ."שפנ-תוריסמב ךרוצ
םדא אוה 'ןוציח'ה .ומצעב ףא םיססובמ םניא םירבדה - 'ןוציח'ב ;וידכנו וידלי לצא םג
."ידוסי םדא ,ססובמ אוה 'ימינפ'ה ;דוסי אלב ,המורמ


הלואגל הייפיצב


דוד-ןב ןיא' :ל"זר ורמא ןכ אולה ...חישמה תאיבל שפנה תולכ דע ללפתהל בייח םדא לכ"
."שפנה תולכ והזו - 'ףוגבש תומשנה לכ ולכיש דע אב
(ליבונר'צמ םוחנ יבר םשב ,ןנחתאו תשרפ ,םיקידצ יתפש)

היהש השעמ


יגיגחה חרואה

לדנעמ -םחנמ יבר ,'קדצ-חמצ'ה ר"ומדא שקיב ,"ינולפ ןולגע םע ןאכל עס האבה םעפב"
הרזומ התארנש ףא ,השקבה רשפל לאש אל ,דבכנו רישע ידוהי ,דיסחה .ודיסחמ ,שטיוואבוילמ
.אציו ושארב ןהנה אוה .ויניעב

תווצמכ ,השע שטיוואבוילל ותיבמ ךרדה תא .יברה רצחל דיסחה בש םישדוח המכ רובעכ
-לאוה ,ןכ-םא" .ותשקב תא אלימש ול רמא יברה לא סנכנשכ .ןולגע ותוא לש ותלגעב ,יברה
.יברה ושקיב ,"ילא סנכיהל ונימזהל אנ

יברהש הדבועה םצעמ שגרנ היה אוה .ןולגעה ההש הבש הינסכאה לא דיסחה הנפ רהמ-שיח
הנמנ אל אוה .ןולגעה תא הקיבדה אל דיסחה לש ותושגרתהש אלא .טושפ ןולגע וילא ןימזמ
.יברה לא סנכיהל חונב שיגרה אלו םידיסחה להק םע

לא וישכע ימע אובת אל םא" :וירבדב םויא לש המינ סינכה ,ברסמ ןולגעה יכ הארש דיסחה
.ןולגעה לע עיפשה הזה םויאה ."הרזח ךרדל ךתוא רוכשא אל ,יברה

.תנגפומ תומימחבו םינפ-רואמב ןולגעה תא יברה םדיק ,"!םכילע םולש !םכילע םולש"
וילא בושל ונימזה יברה רשאכ רתוי דוע עתפוה ,וילא יברה לש וסחימ עתפוהש ,ןולגעה
.םיירהצה תדועס תא אתווצב ומע דועסל ידכ תרחמל

לש םיירהצה תדועסל ןיכהל השקיבו תינברה ותייער לא יברה הנפ ,תיבה ןמ ןולגעה אצי ךא
.דעומו גח ימיל םירומשה ,םידחוימ םינדעמ רחמה םוי

הרעשהה .יברה דצמ םיכלמ דובכל הכוזה ירותסמה ןולגעה לע העומשה הטשפ םייתניב
.םירתסנה םיקידצה ו"למ דחא אלא וניא שיאה יכ התייה תינושארה

המב תולגל עיגפמב ונממ ועבת וללהו ,םידיסחה יחרפ לש הצובק ןולגעה תא הרתיכ הרהמ דע
אלו ינא בר אל" .רמאו ןולגעה רזח ,"עדוי יניא ימצעב" .יברה דצמ לודג הכ דובכל הכז
."!טושפ ןולגע םתס ,קידצ

."?הנורחאב ךל הרקש דחוימ הרקמב רכזיהל לכות ילוא" .ופרה אל הרובחה ינב םלוא
ותצינ םידיסחה יריעצ לש םהיניע .םגמג ,"והשמ ,ילוא ,הא" .ותחדפב דריג ןולגעה
.וב וקחד "!רפס ,רפס" .הווקתב

:רפיס אוהו

תדדוב תידוהי החפשמ תררוגתמ םהבש ,םיחדינ םיבושייל םג עיגמ ינא תובורמה יתועיסנב"
עיגהש ןוויכמ ,לומל עדוי ינא םא הניחתב יתוא ולאש םידוהיש תחא-אל הרק .םייוגה ןיב
שדוק-תכאלמב יתמלתשהו הלימ תוכלה יתדמל ןכל .הביבסב להומ ןיאו הלימל ינימשה םויה
תוטעמ-אל תותירב ךורעל יל ןמדזנ רבכ ,'ה ךורבו ,הלימ-ילכ ימע אשונ ינא יתלגעב .וז
.םיקוחר םיבושיי המכב

-ערוק יכב לוק יינזואל עיגה םואתפ .יכרדב יתיעתו רעי ךותל יתעלקנ םישדוח המכ ינפל"
-תלעב לש הנורגמ עקב יכבה .ידוהי ןרעי לש הבולע התקבל יתעגהו לוקה תובקעב יתכלה .בל
תלוכי ילב ותטימ לע לטומ אוהו השק הלחמב ןמז ינפל ףקתנ הלעב יכ יל הרפיס איה .תיבה
היה רומא ילעב' .ךרה הנב תדלוהל ינימשה םויב ,םויה קוידב ,תאז לכו .עוזלו עונל
ןיאמ תעדוי ינניאו זוזל לגוסמ אוה ןיא תעכו ,להומ םשמ קיעזהלו הבורקה ריעה לא עוסנל
.השיאה הבביי ,'ירזע אובי

יילע היה תעכ .תעתפומה השיאה תא יתעגרה ,'!להומ ימצע ינא ,היידוהי םא הגאד לא'"
ךרדה-םא לא יתאצי ,וירביאמ רביא עינהל לגוסמ היה אל באהש ןוויכמ .קדנס אוצמל
עלקנ ,המחה תדר ינפל הלק העש ,םואתפו .םוקמל עלקייש ידוהי אוצמל טעמכ שאונ ןויסינב
.ידוהי ךלה םוקמל

לש ותירבב קדנס תויהל וקלחב לפנש דובכה לע ול יתרפיסו בר ללש אצומכ וילע יתצפק"
יתננחתהו ייכרב לע יתלפנ .אובל בריסו המיהדמ תושידא ןיגפה שיאה םלוא .לארשימ דלי
- הייכוב םאהו ססוג בכוש באה ;וניבא םהרבא לש ותירבב סנכיהל הכחמ ידוהי דלי' :וינפל
.אובל םיכסה אוהו ובילל ורדח םירבדה .'!?ךכרדב ךישמהלו ךכמ םלעתהל לכות ךיא

יתאצוה ינאו ,המואמ היה אל תיבב .הווצמ תדועס וידחי דעסנש יתעצה תירבה רחאל"
עיצה הדועסה םותב .הווצמ תדועסל ונבסהו ונידי תא ונלטנ .הניבג טעמו םחל ילימרתמ
האור ךניאה' .ותעדמ אציש ימכ וב יתטבה .ןומיזל ונילא ףרטציש תיבה-לעבל ארקנ יכ ךלהה
עגר רובעכו ,תממוד ןבאכ לטומה באה לא שגינ רזומה ךלהה לבא .יתלאש ,'?ססוג אוה יכ
.יפמ ינושל הקתענ רבדה הארמל .ןחלושה לא ואיבהו ומוקממ ומיקה

שיאה .ךלהה תא יתיאר אל ,תיבה לא יתרזחשכו יתלגעל עגרל יתרס ןוזמה תכרב םותב"
!םלענ

.ךובנ ךויחב ןולגעה םייס ,"ילש רופיסה הז"

עדונ ןכמ רחאל .תיגיגח םיירהצ תדועס ומע דעסו יברה לש ותיבל ןולגעה עיגה תרחמל
יברה אטבתה הדועסה םותב יכ ,רפיס יברה לש ותיב-ינבמ דחא .הנומתה תא םילשהש דוסה
דועסל דואמ יתקקותשה ,וניבא םהרבא םע ןחלוש ותוא לע דועסל הכזש ידוהי" יכ ,םהינזואב
..."ןכ-םג ומע
ןיצק המלש ברה םע םיידוהי םייח
בונועמש לאונמע ברה ,טנקשטב ד"בח חילש םע (לאמשמ) ןיצק המלש ברה


דרפס תוליהקל תוגיהנמ

,גנוק-גנוה :לבת יבחרב תוצראו םירע תורשע ינפ-לע םירוזפ 'ידרפסה שרדמה-תיב' ירגוב
םה .דועו הרכוב ,הקירמא-םורד ,ןויל ,זולוט ,סיראפ ,היבימנ ,הקירפא-םורד ,הלינמ
תוליהק רקיעב ,תונושה תוידוהיה תוליהקב תדה ייח תא םילהנמ השעמלו ,םינבר םש םישמשמ
.םלועה תוליהקב םהידיקפתל ואצי רבכ םינבר םישימחמ רתוי .דרפס תודהי לש

תירבע רבדמ אוה .ןיצק המלש ברה דמוע ,םילשוריב הקיתעה ריעב ןכושה ,שרדמה-תיב שארב
הרישעה םייחה תכסמ לע זומרל ידכ ךכב שי .ירוס לילצ וב ןגנתמש ,ינקירמא אטבמב הטוהר
וררוגתה הליחתב .ב"הראל ורגיהו הירוסמ םישולשה תונשב ואצי וירוה .וירוחאמש
,תימוקמה הליהקה בר לא חלשנ ,תווצמ ליגל המלש עיגהשכ .ימאימל ורבע ךכ-רחא ,ןילקורבב
םולגה לאיצנטופה תא ההיז ,ריעב ד"בח חילש ,סייו םלושמ ,ברה .הרטפהה תא דומלל ידכ
.רומיטלובב 'לארשי רנ' תבישיל וחלושל וירוה ינפל ץילמהו רענב

הבוחו תלוכי

בש ןכמ רחאל .תונברל ךמסוהו וידומיל תא םילשה ןאכ .לארשיל הלע ויאושינל ךומס
ותייהש ימיב .ב"הרא לכב וגוסמ ןושארה ,'ידרפסה ןוכיתה רפסה-תיב' תא דסייו ןילקורבל
.שטיוואבוילמ יברה םע 'תודיחי'ל הכז ב"הראב

תלטומ םג ןכלו ,םירושיכהו תלוכיה ךל שי" .דרפס תודהי ברקב לועפל דואמ ודדוע יברה
-תיב' תמקה תא .וירבדל ,יברה ול רמא ,"דרפס תודהיל תינחור תוגיהנמ םיקהל הבוח ךילע
.יברה תארוהל אופא סחיימ אוה ,הנש הרשע-שמחכ ינפל ,םילשוריב 'ידרפסה שרדמה

גיהנמכ ברה

המילשמ הרשכה םירבוע םה תונברה ידומיל דצל .שיא האמל בורק שרדמה-תיבב םידמול םויכ
תעידיב יד אל םויכ" .הארוהו ם"תס תורפוס ,הלימ ,הטיחש םהיניב ,םימוחת לש בחר ןווגמב
תויצקנופ אלמלו גיהנמ םג תויהל ברה לע ודיקפתב חילצהל ידכ" .ןיצק ברה רמוא ,"הכלהה
."הליהקה ייחב תונוש

תא קודבל ידכ ,וידימלת ונמזוה םהילאש תומוקמה לא ומצעב תאצל ןיצק ברה גהנ הליחתב
-תיב לש ומש ,וירבדל .תאז תושעל וחוכב ןיא תונורחאה םינשב .עקרקה תא רישכהלו חטשה
.עציהה לע בר םלועה לכמ וירגובל שוקיבהו םסרפתה שרדמה

םיגוחה לכמ

תא דדועמ אוהו ,ד"בח לש ימלועה תוחילשה ךרעמ לש ותינבת תא ויניע דגנל האור ןיצק ברה
םע םינייוצמ םירשקב םידמוע וניחילש" .ד"בח יחילש םע םיקודה םירשק םייקל וירגוב
חילמלא קחצי ברה אוה םהמ דחא .רמוא אוה ,"וידיסח םע םינמנ ףא םתצקמו ,יברה יחילש
דוריה ינחורה םבצמש ,דרוי ילארשי תרזעב ,ראופמ תסנכ-תיב םש םיקהל חילצהש ,סאגו-סאלב
...ובילל עגנ םוקמל םילגלגתמה םידוהיה לש

,"תויאטיל תובישי ירגוב דעו בלסרב ידיסחמ ,םיגוחה לכמ םיכרבא ונלצא םידמול םויכ"
רבדב תובשחמ ןיצק ברה לצא הלעמש המ ,םיזנכשא םג םוקמב וטלקנ הנורחאב .ןיצק ברה רמוא
...דסומה םש תא תונשל ךרוצהגרבוזניג ףסוי ברה תאמ - הכלהה תניפ


הטימה לעש עמש-תאירק

תליפתב התוא ונארק רבכש רחאל ,'הטימה לע' תפסונ םעפ עמש תא םיארוק המ םשל :הלאש
?תיברע

םיקזנמו םיער םירוהרהמ םדאה לע הרימש םושמ (א :םימעט ינשב תאז םיריבסמ ל"זח :הבושת
ירבד וא עמש-תאירק אורקל הווצמ (ב ;םיוולנה םיקוספהו עמש-תאירק תוכזב ,הלילב םיאבה
.(םימדרנש דע םהב םיכישממו םירזוח ףאו) הנישל ךומס הרות

עמש-תאירק לע םיכמוס זאו ,םיבכוכה-תאצ ינפל תיברע ללפתהל םיגהונ םיבר ,ךכ לע ףסונ
.הנמזב הווצמה תא םייקל הטימה לעש

ינפל 'ליפמה' רמול ד"בח גהנמו ,עמש-תאירק ינפל 'ליפמה' רמול תואחסונה בור גהנמ
.הנישה ןיבל הכרבה ןיב קספהב טעמל ידכ ,שממ הנישה

ןיבל הניב והשמב קיספהל וקקדזי אמש ,'ה םש אלב 'ליפמה' תכרב םירמואה םידרפסהמ שי
.הלילה תוצח רחא ןושיל םיבכוש םא 'ה םשב הרמואלמ םיענמנש םהמו .הנישה

בוש אורקלו רוזחל שיו ,רתומ - רובידב וא הליכאב עמש-תאירק ירחא קיספהל ךרוצ שי םא
תכרבב בייחתנש ימ םלוא .ללכ קיספהל אלש רהזיהל ךירצ 'ליפמה' רחא ךא .'עמש' תשרפ תא
.זא םג ךרבל ךירצ ,הנורחא הכרב חכשש וא 'רצי רשא'

זא םיטילחמו ,רבעש םויה לע שפנ-ןובשח לש תינחור תועמשמ םג שי הטימה לעש עמש תאירקב
ףא ,הלבקה יפ-לע .ןוקית םינועטה תא ןקתלו םיבוטה םישעמה תא דדועל - תובוט תוטלחה
.(ןונחת םירמואש םימיב) 'יודיו' זא םירמוא

.'ליפמה' תכרב םע ,הטימה לעש עמש-תאירק חסונ תא תורמוא - תודעה לכמ - םישנה םג

ףכו ב"נשמ ,ש"הורע .כ"ונו ,טלר 'יס ח"וא ע"ושוט .א,א תוכרב ימלשורי .ב,וט תועובש .ב,ד תוכרב
,גיתת 'מע ב"ח םהרבאד אתולצ רודיס .םש הכלהב םינייוצמה םירעשו ,אע 'יס ע"וש רוציק .םש םייחה
.נ"שו
ישארה ףדל

םיניינע חתפמ | ןיעידומ | סופד תיב | תושדח רדח | םידלי רדח | ןויע רדח | ד"בח תיב

תורומש תויוכזה לכ (c)
רואל האצוהה ףגא - זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ
03-9606169 :'סקפ ,03-9607588 'לט ,72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת
ירא-בל ףסוי :"טנרטניא" רודמ שאר * בונורהא ןהכה קחצי ףסוי ברה :ר"וי
chabad@chabad.org.il