513 'סמ עובשה תחיש
:ןויליגה ירודמ
עובשה תרמיא ןייעמה ןמ תבש ןחלוש שדח שי תיעובש הדמע
ץבוק תדרוה הכלהה תניפ םיידוהי םייח היהש השעמ תודיסחה יכרד

אריו תשרפ * (1.11.96) ז"נשת ןוושח-רמב ט"י * דורב םחנמ :ךרוע
תיעובש הדמע


?ערקה תא רצוי ימ


םיכפוהו הבהלל רורפג לכ םיבלמש םימרוג ינש ונכותב שי
ץק הזל םישל ןמזה עיגה .םוהתל קדס לכ


-רב שיבכ תריגס אשונב הנדש ,'תרמצ תדעו' לש תושבגתמה תונקסמה רבדב ףלדש עדימה יפ-לע
אשונב וקסעש תומדוק תודעוול דואמ תומוד ויהי היתוצלמהש הארנ ,תותבשב םילשוריב ןליא
םינחובו תיניינע היגוסב םיקסוע םיאקיטילופ םניאש םישנא רשאכש ,הדיעמ וז הדבוע .הז
.תומוד תונקסמל םיעיגמ םה ,היטביה לכמ רשויבו תוניגהב התוא

,רוביצב םינוש םיקלח ןיב קימעמו יניצר חיש-וד םייקל תורשפא שיש ,םיחכונ ונא בוש
ןיבהל ,בישקהל תונוכנ קר ךירצ .םלוע-תומחלמב חותפלו 'ערק' לע זירכהל חרכה ןיאו
לכ ןוצר תועיבשל ,רושיג יכרדו תונורתפ אוצמל רשפאו ,תלוזה לש ומלוע-תפקשהלו ובילל
.םידדצה

ינש ונכותב שיש םושמ - ?ץוציפ טעמכו חתמ ,הרעס לש תדמתמ השוחתב םייח ונא אופא עודמ
.םוהתל קדס לכ םיכפוהו הבהלל רורפג לכ םיבלמש םימרוג

תיניצ הקיטילופ

םדמעמ לע םימחלנ תוגלפמו םישנא .תיניצ ,העבטמ ,וז .הקיטילופה - ןושארה םרוגה
ןכל .דעיה -להקב תופסונ תודוקנב תוכזל ידכ םהיניעב רשכ דעצ לכ טעמכו ,ירוביצה
לכל דגנתהלו ךכב-המ לש םירבד לע תומוהמ ללוחל ,םייוטיב ןיצקהל םילדתשמ םיאקיטילופה
.בהזה-ליבש לע הכילהו תורבדיה לש ןויסינ

תכלהמ הרוחס ןה ידרחהו יתדה רוביצב תויוחלתשהש ,איה םיאקיטילופהמ םיבר ברקב השוחתה
תוניועו האנש תובללמו םעה יקלח ןיב םינדמ ררועלמ םיעתרנ םה ןיא ןכל .םהירחוב ברקב
תוישיא תוחישבו ,לארשי תרוסמל הקיז ילעב םהמ םיברש ,אוה רעצמה .הרותה ירמוש יפלכ
םה דימ ,המלצמו ןופורקימ םלומ םיאור םהש עגרב םלוא .תדה יניינעל הבר הנבה ועיבי
.תודמעה תוינוציקבו םייוטיבה תופירחב ורבחב שיא םירחתמ

-תפוק לש התמזוי לע עודי תסנכ-רבח לש הסגהו הטובה ותפקתה תא ריבסהל רשפא ךכ קר
-רדחב המלש תבש ועקתיי תבש ירמוש םישנאש בצמ עונמלו יתדה רוביצה לע לקהל םילוח
ןיינעב ללכ רבודמ אל ןאכ ירהו .תבשה תסינכ רחאל ךראתה םהב לופיטהש םושמ קר ,ןוימה
תויוכז רחוש ,אוה לבא .הנידמב לודג רוביצמ ןיטולחל רתוימ לבס עונמל ץמאמב אלא ,יתד
.רוביצה לבס לע םוקמב תורתוכה לע בושחל ףידעמ ,חרזאה

התסה טושפ

אשונב השדח היירורעש עובש לכ 'תפשחנ' הנורחאלש ,בל םתמש יאדו .תרושקתה - ינשה םרוגה
,לומינה תחפשממ ףסכ טוחסל הסינש להומ לע הנולת םעפ ,םינתח ךירדמ לש הטלקה םעפ .יתד
.םינורחאה םייעובשהמ רצק םוכיס הזו - ימלשורי בר לש תטלק םעפ

וידר תינכתב החנמ לוכי הדימ התואב .הלק הקינכט וז המכ עדוי תרושקתב קסועש ימ לכ
םיילאיצוס םידבוע ,םיגולוכיספ ,ןיד-יכרוע ,םיאפור לע תונולת ןימזהלו רוביצל תונפל
םייוסמ רוביצב םידקמתמ םא .םיחרוסש םיטעמ וב ןיאש רוביצ ןיא אולה .םיאנותיע וליפאו
הרהמב םירצוי - תולוויאו תולווע ,תויותיחש לש םירופיס בושו בוש םיאיבמו תויתטישב
.החודו תחשומ רוביצ לש תימדת

םינוש םיקלח ןיב םינדמ תמירג רסואה קוח שי המודמכ .התסה הזל םיארוק הטושפ הפשב
.םיטושפו םיטוב םיעצמא םיטקונש ,הרושה ןמ םישנא יפלכ קר םיליעפמ ותוא לבא .רוביצב
- רתוי תמכחותמ ךרדבו םייתכלממה תרושקתה-ילכ תועצמאב אלא ,שממ רבד ותוא השועש ימ
...ריכב ןרדשו ץימא יאנותיע אלא ,תיסמ וניא ,ןבומכ ,אוה

םה - תיתמגמו הבוהצ תרושקתו םיינוציק םיאקיטילופ .הלומעת אלא תרושקת הניא וז
.ץק הזל םישל ןמזה עיגה .םעה תודחא תא םירבושו ונייח תא םיריכעמהשדח שיןורבחמ תגסל אל

ידכ ,הלשממה -שאר םע תכשוממ השיגפל רבעש עובשב השגפנ ד"בח ינבר לש הדבכנ תחלשמ
.ןורבחמ ל"הצ תוחוכ תא איצות לארשי תלשממש תורשפאה ינפמ םינברה לש םתגאד תא עיבהל
ינזואב ועיבה םינברה .ד"בח ידיסח תדוגא ישארו ד"בח ינבר דעו תאילמ הפתתשה תחלשמב
ל"הצ לש הגיסנ לכ תוללושה ,שטיוואבוילמ יברה לש תורורבה ויתודמע תא הלשממה-שאר
לע דמוע אוה יכ רמא הלשממה-שאר .םילבחמל גשיה תשוחת ןתמבש הנכסה לע ודמעו ,ןורבחמ
.ריעב ידוהיה בושייה לש ותוחתפתה ךשמהבו ל"הצ לש הלועפה שפוחב עגפי אל םכסההש ךכ
.ןורבחמ ללכ תגסל אלש הלשממה-שאר תא וקזחי םהירבד יכ הווקת ועיבה םינברה

דלי לכ איבהל

תוקומע םשרתהו ,ד"בח -רפכב 'שמוחה תוגיגח'ב רבעש עובשב רקיב דלפ השמ ךוניחה רש ןגס
רפסה-תיבמ םידימלת תצובקל הוולתה רשה ןגס .ד"בח-יריעצ לש וז תדחוימ תוליעפמ
להוא' ךרד ,ילוק-רואה ןויזיחהמ לחה ,תונושה תונחתה לכ תא םמע רבעו ,יקסבוחינרשט
םידליל ותכרב ירבדב .תסנכה-תיבב המצע הגיגחה דעו ,ם"תסה תכורעתו רפוסה תניפ ,'םהרבא
לארשיב דלי לכש יוארו ,הכרעהו הרקוה לכל יואר הזה לעפמהש רובס ינא" :רמא םהירוהלו
ךוניחה דרשממ תופצמ ןהש ורמאו תורומה וילא ושגינ עוריאה םותב ."וז היווח שוחל הכזי
דוע וכשמיי ד"בח-רפכב תוגיגחה .םייתכלממה רפסה-יתבל תודהיה יכרע תרדחהב רתוי עיקשיש
.שדוחכ

יתדה רוביצל וידר

.ולסכ שדוח-שארב הירודיש תא חותפל תדמוע יתדה רוביצל השדחה תירוזאה וידרה תנחת
תחיתפ תארקל .ההובג תיכרעו תיעוצקמ המרב ויהי הירודישו ,םא-ףא 93 רדתב רדשת הנחתה
ואל ריאמ-לארשי ישארה ברה תופתתשהב ,ביבא-לתב בניע זכרמב דחוימ ברע ךרענ םירודישה
.רמה ןולובז ךוניחה רשושטיוואבוילמ יברה לש ויתוחיש יפ-לע דבועמ - תבש ןחלוש
ינונבל 'צ תאמ .אריו תשרפל


הדובעהמ קלח - הרשכהה

תדובעל וימי לכ תא לצינ וניבא םהרבאש ,ל"זר ורמא "םימיב אב ןקז םהרבאו" קוספה לע
.ול דבא אל דחא םוי וליפאו םיאלמו םימלש םימי ויה וימי לכש דע ,'ה

ךכל םיאצומ ףא ל"זח .שולש ליגב וארוב תא ריכה םהרבאש ,עודי אולה .רבסה שרוד הז רבד
,רמולכ .172 איה "בקע" לש היירטמיגה - "ילוקב םהרבא עמש רשא בקע" קוספב ,הרותב זמר
תא ריכה שולש ליגב קר יכ ,דבלב םינש 172 ךשמב "ילוקב םהרבא עמש" ויתונש 175 ךותמ
?'ה-תדובעב םיאלמ ויה וימי לכש רמול אופא רשפא ךיא .וארוב

ארובה תרכה

הנומשו םיעברא וא םיעברא ליגב וארוב תא ריכה םהרבאש ,ל"זח ישרדמב תועד שי :וזמ הרתי
וימי לכשו וימי לכ ולש 'ה-תדובעב םולכ רסח היה אלש וילע רמול רשפא ךיא ,ןכ-םא .הנש
!?וארוב תא דבע אל םינש הנומשו םיעברא וא םיעברא ךשמב ירהו ,םיאלמ ויה

הרשע -שולש ליגב קר ירה .ונתיאמ דחאו דחא לכ לע םג לואשל רשפא וז הלאש ,השעמל
דצמ תווצמה םויק תומלשב ןורסיח ,םירבדה עבטמ ,שי ןכל םדוקו ,תווצמב בויחה ליחתמ
הרשע-שולש ול תורסחש אופא אצמנ .וכוניחו ודומיל תפוקתב יורש אוה ןיידע ןכש ,דליה
!'ה-תדובע לש םינש

ךוניחו דומיל

הרשכהה תונש הלא ,ךפהל אלא ,תורסח םינש תובשחנ ןניא ךוניחהו דומילה תונשש ,ןבומ אלא
תושעל הווצמ הרותה רשאכ ןכש .ןתומלשו ןתילכת וזו ,ןכמ רחאלש תווצמה םויקל הנכההו
ןה ףא הרשכההו הנכהה ירה ,ותארקל הרשכהו הנכה לש תולועפ תושעל תבייחמ תואיצמהש ,רבד
.הווצמהמ קלח

-יתלבו תורסח םינש ןה םדאה ייחב תונושארה םינשה הרשע-שולשש ןועטל רשפא-יא ,רמולכ
ארובה ןוצר הליחתכלמ אלא .'סונא' תניחבב אוהש רחאמ שנועמ זא רוטפ קר םדאהו ,תומלש
קרו ,תווצמה םויקל הרשכהבו ךוניחבו דומילב םדאה קוסעי םינש הרשע-שולש ךשמבש ,אוה
.תומלשב ןמייקל ליחתי הווצמ-רב ליגב

תירשפאה תומלשה

םיעברא וא) שולש ליגב קר ותדובעלו ארובה תרכהל עיגה אוה םנמא :וניבא םהרבא םג ךכ
בתוכש יפכ - תמאה שופיחב קסע ןכל םדוקש םינשב םגש ןוויכמ לבא ,(הנומשו םיעבראו
קלח וללה םינשה םג תובשחנ - "תמאה ךרד גישהש דע ...ותעדב טטושל ליחתה" :ם"במרה
לעופבש ןוויכמ ,"ילוקב םהרבא עמש" וללה םינשה תא רידגהל רשפא-יא םנמא .'ה-תדובעמ
אלא ,ןורסיח לכ היה אל וימי לוצינ תניחבמ לבא ,ודבע אלו ארובה תא ריכה אל ןיידע
.ןמז ותואב ונממ תירשפאה תומלשה התייה וז ,הברדא

ןמזב 'ה-תדובע לש תומלשה תארקל הרשכהו הנכה תניחבב איה תולגה תפוקת תוללכ םג
הלואגב היהתש תומלשל עיגהל רשפא הזה ןמזב 'ךוניח'ה ידי-לע אקווד לבא ,הלואגה
.ונקדצ-חישמ ידי-לע המלשהו תיתימאה
(61 'מע ,הל ךרכ תוחיש יטוקל)

םיחרוא תסנכה :עובשה אשונ - ןייעמה ןמהניכש ינפ תלבקהמ הלודג

אנ םא 'ה ,רמאיו" :(גי,חי תישארב) רמאנש ,הניכש ינפ תלבקהמ םיחרוא תסנכה הלודג
."ךדבע לעמ רובעת אנ-לא ךיניעב ןח יתאצמ
(א,זכק תבש)


הקתרנמ המח איצוה

ךכמ תאז דמל םהרבא ?םיחרואה ינפ תא לבקל ידכ הניכשה תא בוזעל רתומש םהרבא עדי ןיינמ
התייה אל םיחרוא תסנכה םא ירהש .םיחרואב וחירטהל אלש ידכ ,הקתרנמ המח איצוה ה"בקהש
םצעב היה יד אלא ,הקתרנמ המח איצוהל ה"בקה ךירצ היה אל ,הניכשה ינפ תלבקהמ הלודג
."הניכש ינפ תלבקהמ םיחרוא תסנכה הלודג"ש ונדמל ןאכמ .םהרבאל הניכשה לש התולגתה
(הקבוטיפשמ ןושמש-בקעי יבר)


תופי םינפ רבס

תונתמ לכ ורבחל םדא ןתנ םאש ?דציכ .תופי םינפ רבסב םדאה לכ תא לבקמ יווה :רמוא יאמש
לבא .םולכ ןתנ אל וליאכ בותכה וילע הלעמ - ץראב תושובכו תומועז וינפו םלועבש תובוט
ןתנ וליאכ בותכה וילע הלעמ - םולכ ול ןתנ אל וליפאו ,תופי םינפ רבסב ורבח תא לבקמה
.םלועבש תובוט תונתמ לכ ול
(ןתנ יברד תובא)


ןבל םיכוז התוכזב

- ונבו ,תונב ול ודלונ הליחתב .כ"קת תנשב המייקתה אינתה לעב ןקזה ר"ומדא לש ותנותח
דיגמה ,ובר לצא היהשכ .הנש הרשע-עברא רובעכ קר דלונ - רעבוד יבר יעצמאה ר"ומדאה
הכזי המב" :רמאנ (ט,טיק) םיליהתב :ול הנע דיגמה ברהו ,ןבל ותכרב תא שקיב ,שטירזממ
.רכז ןבל ,רענל םיכוז ,רודיהב םיחרוא תסנכה תווצמ םויק ידי-לע - "וחרא תא רענ
(רתכה ינינפ)


שיאו שיא ןוצרכ

דציכ ."םהינפל ןתיו השע רשא רקבה ןבו בלחו האמח חקיו" (ח,חי תישארב) ונתשרפב רמאנ
םגו בלח ילכאמ םג ויחרואל שיגה וניבא םהרבא אלא ?בלח םע רשב ויחרואל םהרבא ןתנ
,רקב לש תונושל שולש םהל ןתנש המו .ץפחש המ לוכאל רחב םיחרואהמ דחא לכו ,רשב ילכאמ
םלוכ ולכוי ,וצרי םאש ,ויחרוא דיב הריחבה היהתש ידכ אוה ,בלחו האמח םג ןתנש ףא
.רודיהב םיחרוא תסנכה וז .רשב קר לוכאל
(תוחיש יטוקל)


?םולשת םגו הווצמ םג

ךומס היהשכ ,וירוענב רבכ .םיחרוא-תסנכה תווצמ תא דואמ בביח בו'צידרבמ קחצי-יול יבר
הכאלמב קסעתמ ואצמ ונתוחשכ ,תחא םעפ .םיחרואה תא ומצעב שמשל גהנ ,ונתוח ןחלוש לע
יבר ול הנע .וז הסג הדובע תושעל תרשמה לוכי תודחא תוטורפ לש רכשב ירה :ולאש ,וז
...!?ותחרט לע ול םלשל דועו ,וזכ הלודג הווצמב לרעה תא דבכל !?המ :קחצי-יול
(םידיסח ירופיס)


שייבל אלש

ןייה סוכב חרואה לש ודי הלשכנ ,רגיא אביקע יבר לש ונחלוש לע חרוא חראתה רשאכ םעפ
איה ףאו וינפלש ןייה סוכ תא רגיא אביקע יבר ףחד דימ .הנבלה הפמה לע הכפשנ איהו
..."דנדנתמ ןחלושהש המוד" :רמא .הפמה לע הכפשנ
(םידיסח ירופיס)


םיחתפ העברא

םדא לש ותיב אהיש ?דציכ .החוורל חותפ ךתיב יהי :רמוא םילשורי שיא ןנחוי-ןב יסוי
המלו .ותיבל םיחתפ העברא השעש ,בויא ןוגכ .ברעמלו חרזמלו םורדלו ןופצל החוורל חותפ
ןמ אבה .תיבה לכ תא ףיקהל םירעטצמ םיינע ויהי אלש ידכ ?ותיבל םיחתפ העברא בויא השע
.חור לכל ןכו ,וכרדכ סנכיי - םורדה ןמ אבה ,וכרדכ סנכיי - ןופצה
(ןתנ יברד תובא)

עובשה תרמיא


תוכלהב שודיח

הדועס םנעמל ןיכה באה .םידבכנ םיחרוא םעפ ועיגה אחסישפמ םנוב יבר לש ויבא תיבל
,שמח ןב זא היהש ,םנוב-החמש ,ןטקה ונבל ארק הדועסה תעשב .ותלוכי לככ םדביכו הלודג
."םיחרוא תסנכה תוכלהב והשלכ שודיח שדחל אנ-ךל" :ול רמאו

."?והשמ תשדיח םאה" :ויבא ולאש .דליה רזח ןמז רובעכ

.רבד ףיסוה אלו דליה בישה ,"ןכ"

רדחל וסנכנ םה ."דליה שדיח המ הארנ הבה" :באה םהל רמא ,הדועסה תא םיחרואה ומייסשכ
...םיחבושמ תותסכבו םירכב תועצומ תווטימ - 'שודיח'ה תא באה םהל הארה םשו ךומסהתודיסחה יכרד


תידיסח תודעוותה

םתסב ףאו הלוגס-ימיב ,תותבשב .תודעוותהה איה םיידיסחה םייחה לש ךוותה ידומעמ דחא
תונחלוש :הדמחנ םירבח תביסמ וז ,ןושאר טבמב .תודעוותהל םידיסח םיבשוי ,לוח לש םוי
ריגסמ וניא ןושארה טבמה .םירופיסו הרות ירבד ,םינוגינו הריש ,'הקשמ' יקובקב ,םיכורע
.ידיסחה םייחה גראמב תודעוותהה לש המוצעה התוינויח תא

טלק הבש תודעוותה .וייח תא התנישש תרחא וא וז תודעוותה לע רפסל לוכי דיסח לכ טעמכ
לש החוכ הז .ךכדזהל ,ןדעתהל ,תונתשהל ול המרגש תודעוותה .םירבד לש םתועמשמ תא םואתפ
.קומע ימינפ ףחדל תושבי םילימ תכפוה איהש ,תודעוותהה

שפנה תא רהטל

,תודיסחבו הרותב גופס ידוהי - 'עיפשמ' בשיי תודעוותהה זכרמבש םילדתשמ ללכ-ךרדב
טא-טא .ושפנו וביל לכב םתוא יח אוהש םירבד אלא ,אמלעב םילימ םניא רבדמ אוהש םירבדהש
יררועמ םינוגינ ,("תברקמש המיגל הלודג") 'םייחל' תצק תרזעב ,הריוואל םיחכונה םיסנכנ
םה םהבש םייוסיכה תא םהילעמ םיחכונה םילישמ הגרדהב .םיער-תבהא לש תומימחו הבשחמ
.יהשלכ תיתימא הדוקנב תעגל םיסנמו ,םיפוטע

לש תונפד-עבראה איה תידיסח תודעוותה" :רמא (אינתה לעב לש ונב) יעצמאה ר"ומדא
םישנא הכותמ האיצומ תודעוותהה ךכ ,שפנה תא רהטמ הווקמש םשכ ."ינחורה ידיסחה הווקמה
רתויו םיכז רתוי ,םיחקיפ רתוי" םיאצוי תידיסח תודעוותהמש ,רמאנ תוחישה תחאב .םישדח
."םימתכה תא תסבכמו הקנמ המצע הריוואה .םיממורמ

םיער-תווחא לש החוכ

תררתשמו ,תוציחמה לכ תולפונ .הזל הז םיברקתמו והער לא שיא םישנאה םיחתפנ תודעוותהב
תונמדזהה וז ,ךפהל .הזמ הז םישייבתמ אל ןאכ ."דחי םג םיחא תבש" לש האלפומ הריווא
תא שיא ודדועי ,הזל הז ורזעי םירבחה .םיישק ףושחל ,תושלוחב תודוהל ,בלה תא ךופשל
ךוכיזבו 'ה-תדובעב ,הרותה דומילב תוקזחתהל איביש שדוחמ ףחד וקינעיו ,והער לש וחור
.תודימה

המ" :רמאנ הבו םימשהמ הקתפ הלפנ שטירזממ דיגמה ימיב יכ ,תודיסחה יר"ומדא ורמאו
ר"ומדא תאז ריבסה ."לועפל לוכי לאכימ ךאלמה ןיא - לועפל הלוכי תידיסח תודעוותהש
,הווחאבו הבהאב םייח םתוא האורו וידלי ישעמב טיבמ אבא רשאכ" :שטיוואבוילמ ץ"יירה
גאוד אוהש יפכ ורבח הבוטל גאוד דחאו דחא לכו והער ןוצר תא אלממ שיא ,תוערבו םולשב
."םהיתולאשמ םויקב תושעל אילפמו חור-תחנו גנוע באה אלמתמ - ומצע תבוטל

תמאה תדוקנ

שדחל ידכ םא ?תידיסחה תודעוותהה תא םיכירצ המ םשל" :ןקז ידיסח עיפשמ םעפ רמא
הככ ןכאש ועדייש ,איה תודעוותהה תרטמ אלא .תואצרהו םירועיש שי ךכ םשל - םישודיח
רוביחה תדוקנ איה תודעוותהה .םדאה תוהמ תא הנשמ הניא העידיהו ,הברה תעדל רשפא ."הז
.םדאה ייח ןיבל תטשפומה העידיה ןיב ,תואיצמה ןיבל הירואתה ןיב

םימעפל .היתואצותו הכלהמ תא שארמ תופצל רשפא-יאו ,תודעוותה ןנכתל רשפא-יא ןכל
היווח וז - החילצמ תודעוותההשכ ךא ,יהשלכ תיתימא הדוקנל עיגהל אלו תועש תבשל םילוכי
תועובש ,םימי ךשמב רכינ תאזכ תודעוותה לש המושיר .םילימב הראתל רשפא-יאש תינחור
.םינש וליפאו

.קומע רעצ לש העבה וינפ לעשכ ויבא תא 'קדצ-חמצ'ה ר"ומדא לש ונב אצמ םעפש רפוסמו
היה אל רבכו ,דובכ וב גוהנל םידיסחה ולחה זאמ הנש םישימח ואלמ םויהש ,בישה ותלאשל
יתדביא הרעושמ-יתלב הבוט המכ יננובתהב" .תידיסח תודעוותהב הרובחהמ דחאכ תבשל לוכי
יברה רמא ,"יבבל תדוקנ קמועמ בר רעצ הז לע רעטצמ יננה ,וללה םינשה םישימח ךשמב
...ויניעמ ורשנ תומח תועמדו


הלואגל הייפיצב


ברקלו ,חישמ לש ורואב קלח ול םג היהיש גואדלו ,חישמל הליפת וזיא חינהל ךירצ םדא לכ"
."המלשה הלואגה היהת יאדווב ,ןכ םדא לכ השעישכו .ודי-לע ןכ םג ותאיב
(חרק תשרפ [ןילרק] ןרהא תיב)

היהש השעמ


"ינולפל ינולפ תב"

ךנחנ - הבר החמש םוי ותואב התייה ,הניארקואבש רטסיינדה רהנ תפש לעש ,בליגומ ריעב
םתחמשו ,רתויב השק הניארקוא ידוהי לש םתסנרפ התייה םימי םתואב .שדח הרהט-הווקמ
.הליהתלו םשל הרהט-הווקמ םמצע תוחוכב םיקהלו הלדה םתיפמ ךוסחל וחילצהש לע הבר התייה

םג .רתויב תממורמ הריוואה התייה ,ערואמה ןויצל הכרענש ,הלודגה תיגיגחה הדועסב
זא ויה ןהיתשו ,בצקה תשא דיל הדמע תינברהש בצמ רצונ .הלודג החמשה התייה םישנה תרזעב
.ןטב-ירפב וכזיש ןתוא הכריב םישנה תחא .םידלי-תוכושח

הכזנ םא" :םיחכונה לכ דמעמב ,בצקה תשא ינזואב הריהצהש דע ,תשגרנ הכ התייה תינברה
..."ךודיש וניניב השענ ,ךפהל וא תב ךלו ןב יל דלוויי 'ה תרזעבו

חכתשנ םימיה ףוקנב ךא .ללכ וינזואל ומענ אלו ,ברה תעידיל םירבדה ועיגה הדועסה רחאל
.ןיינעה לכ

םיאתמ ןתח שפחל אצי אוה .הריעצה ותבל ןוגה ךודיש שפיח בליגומ לש הבר .םינש ופלח
ברה .בייק לש הבר ןב - רשכומו ןדקש רוחב אצמ תובישיה תחאב .תונושה תובישיה ןיב
.בוט-יכב רמגנ ךודישהו בר ןמז רבע אל םנמאו ,רוחבהמ דואמ םשרתה

הבר ,דיתעל ונתוח תיבב םימי המכ ךשמל חראתהל ןתחה ןמזוה הנותחל ךודישה ןיבש ןמזב
וילע הרכינ םואתפ ךא ,םמורמ חור-בצמב יורש ןתחה הארנ םינושארה םימיב .בליגומ לש
רוקיבה תפוקת המייתסנ ךכ ךותב ךא ,רבדה רשפל ודרי אל ותיב-ינבו ברה .המותס תוחיתמ
.ותיבל רזח ןתחהו

ותלכ תיבמ וכרד תא השוע אוהש תע לכב יכ ,ןיחבה רשאכ לח ןתחה לש וחור-בצמב יונישה
השיאה יכ ןיחבה ףא םעפ .הטבמב וירחא תבקועו התיב ןולחב תחא השיא תדמוע ,תסנכה-תיבל
.והארמל הכוב

יטרפ רופיס הז" .רבג השיאה לש הייכב .רבדה רשפל הלאש דחא םויו ותוא ןרקס ןיינעה
דע ,הילע ץוחלל ףיסוה רוחבה .תובוצע םייניעב הבישה ,"ללכ ךילא ךייש וניאש ,ילש
.הרופיס תא רפסל התואינש

התיבה סנכיהל שקיב אוה .ןתחה ינפ תא זע ןורוויח הסיכ ,הרופיס תא תרפסמ איה דועב
,ברה תיבל רזחו םק ףוסבל .ונתיאל בושל השקתמ ,ךכ בשי הכורא העש .אסיכ לע בשייתהו
.רשפה תרסח תוחיתמה וילע הרכינ זאמו

והוליבוהו וידיצ ינשמ ןתחב וזחא בייק לש הברו בליגומ לש הבר .עיגה הנותחה דעומ
תינברה הנותחב ףתתשהל אב רוזאה ירע לכמ םיריקומו םירכמ ,םיבורק לש בר להק .הפוחל
.תדבוכמה

וירבדל בישקה עתפומה להקה .םילימ המכ רמול ןתחה שקיב ןישודיקה תכירע ינפל שממ
.תטלחומ הממדב

ותשא ,השיאה .ול התליג רשא תא רפיסו ,השיאה לש הייכב תשרפ תא ללוג אוה .רפיס ןתחהו
הווקמה תכונח תעשב ,הנש םירשעכ ינפל תינברה הל הנתנש החטבהה לע הרפיס ,בצקה לש
.שדחה

תרזוע .בר ןמז ךשמנ אל קותמה םולחה םלוא .ןב - הלו ,תב תינברל הדלונ ןכאש ררבתמ
תא החינה איה .רהנה תפש לע םידגב סבכל הכלהש תעב ,טועפה ןבה תא דחא םוי הלטנ תיבה
קוניתה רבעל הטיבהו הרזחשכ .התכאלמל התנפו רהנה תפש לע טועפה בכש הכותבש ץעה תיגיג
...קונית היה אלו תיגיג התייה אל -

ןוסאה .רהנה דרומב התוא ופחס הלאו םימה לא תיגיגה תא העינה תימואתפ חור יכ הארנ
.ותייער לעו בצקה לע הנקז הצפק םוי ותואמ .אושנמ דבכ היה

היה רומא תירוקמה תינכתה יפלש ,דובאה ינב רכז יבילב הלוע ,ךב הפוצ ינאשכ ,תעכ"
...ןתחה ינפל יכבב השיאה הררימ ,"ךמוקמב ,ןאכ תויהל

וירבד םלוא .בצקה תשא לש הבילל וניבה םהו ,ריעה יבשותל עודי היה רופיסה לש הז קלח
התושרב םירומש םא השיאה תא יתלאש" :םיחכונה לכ תא ןיטולחל ומיהדה ןתחה לש םיאבה
יתיארשכו ,םילותיחה תא ינפל איבהל הרהימ איה .םלענש הנב תא הלתיח םהבש םילותיחה
."ישפנ תא יתעדי אל םתוא

בייקמ ברה לש םנב ינניא לבא" ,ןתחה ךישמה ,"יתחפשמ דוס תולגל ילעש רעטצמ ינא"
רהנ תפש לע ינאצמ והשימש רחאל ,יתוא וצמיא ,םידלי-יכושח ויהש ,תינברהו ברה .ותייערו
עיבצהל ולכויש םינמיס םוש ויה אל ייצמאמ ידיב .תוידוהיה תורייעהמ תחא דיל ,רטסינדה
.יתפטענ ובש לותיחה - דחא רבדמ ץוח ,יתוהז לע

יתייה קוידב הזכ לותיחבש דימ יתיהיז ,בצקה תשא לצא םילותיחה תא יתיארשכ ,וישכע"
.יתרוה-ימא ינפל דמוע ינא יכ יתנבה .ףוטע

ןתחה םייס ,"!?םתיבב םילבא םיבשוי יידילומ יירוהו הפוחל סנכיהל דמוע ינא וישכעו"
...הלאשב וירבד תא

,וירוה תיבל ןתחה תא וויל םינמזומה לכ .ראתל טעה השקתי ,הז עגרב בליגומב עריאש תא
תינברהו בצקה יראווצ לע לפנ ברה .דעומ-דועבמ ךכל םינכומ ויה רבכש ,ותייערו בצקה
...הנב םע ךדתשת התב יכ הנש םירשע ינפל החיטבה הינזואבש ,ותשא ראווצ לע הלפנ

,הליל ותואב בליגומב התייהש וז ומכ החמשש םירפסמו .הפוחה רבעל לוכה ודעצו ובש םשמ
...םלועמ ריעה העדי אל

ברה ,ויבאמ רופיסה תא עמש רשא ,[ןייטשרוב] דוד-רב ןמלק 'ר ,רופיסה חלושל ונתדות)
(הינמורב טורפ-ץואדר לש הבר ,ןייטשרוב דוד
לפר בד 'פורפה םע םיידוהי םייח

תיתדה המרה תא תולעהל :לפר 'פורפה


יתדה ץוביקב תיתד תוקזחתה

ץוביקה לע םיחסופ םניא הללכב תיצוביקה העונתה לע תונורחאה םינשב םירבועש םייונישה
הניחבמ חילצמ לעפמ בשחנ יתדה ץוביקה .םירחא םינוויכב םיללוחתמ םה ןאכש אלא ,יתדה
ןיינעב ןידה אוהו ,תיסחי תורשופ תודמע גציי אוה תיתדו תינחור הניחבמ םלוא ,תירמוח
לשו 'הבושתב הרזח' לש לחוז ךילהת הזה רזגמה לע ףא רבוע הנורחאה תעב .לארשי-ץרא
.םייתדה םיביטומה קוזיח

לפר בד 'פורפה ,ץוביקה ןבל שדקוהש דחוימ ןויע-םוי הנבי תצובקב היה תועובש המכ ינפל
ץוביקה לש תובושחה תוילאוטקלטניאה תויומדה תחא בשחנ אוה .תורובגל ועיגה לגרל ,
העיבתב לגד םלועמו זאמש שיא םג אוה ךא .הבחר תיתורפסו תירקחמ הריצי וירוחאמו ,יתדה
.תיתדה םתמר תא תולעהלו ץוביקה ינבל הרות רתוי דמלל

תובישיו םינבר

תוארל יתיפיצ דימת" ."תכנחמ הביבסה" היפלש תיצוביקה השיגה תא לביק אל םלועמ ,וירבדל
,"הכלהה תועיבת רתי לעו תורשכ לע ,הליפת לע רתוי םידיפקמ םייתדה םיצוביקה ינב תא
םימש-תאריל ךנחל שי אלא הביבסה ידיל לוכה ריאשהל ןיאש יתרבס ךכיפל" .רמוא אוה
."עדומו רורב ןפואב ךורע-ןחלושה יניד לע הדפקהלו

םויכ םינהכמ םייתדה םיצוביקהמ םיברב .הז ןוויכב םייוניש רתויו רתוי האור אוה םויכ
תבישיב דמלמ ומצע אוה .ףסה לע החדנ רבעבש רבד - תובישיב םידמול םינבהו ,םינבר
.דועו ןליא-רב תטיסרבינואב הארוה דצל ,םירוצ-ןיעב יתדה ץוביקה

דומילה ירפס רקחמ

ףדמ תא רישעה אוה .ורובידו ותבשחמ תוטיהרבו ץרמנה ודוקפתב עגפ אל םדקתמה וליג
דחאה .םישדח םירפס ינש רבכמ אל ופרטצה הלא לא .םיבושח םירוביח המכב ינרותה םירפסה
לע שוריפ - יתדוקנ אוה י"שר שוריפ לש ץופנה דומילה" .'י"שר לש תידוהיה ותומד'ב קסוע
תומד םילגמ ,הרותה לש םינושה םיקלחב ,י"שר לש ףיקמה ושוריפב םיקמעתמ רשאכ ךא .קוספה
.רמוא אוה ,"תורשפ רסחו לודג ןימאמ לש תומדב רבודמ - תויתיצמתב .תקתרמו הריהזמ

-תמחלמ דע וספדנש םיידוהיה דומילה ירפס לכ לש תיפרגוילביב המישר אוה ינשה ורפס
,םנונגס ,םירפסה יפוא" .ןכ אל ,השעמל .שבי יעדמ ףסוא הז ,הרואכל .הנושארה םלועה
אוה ,"רפסה בתכנ הבש הביבסהו הפוקתה לע בר רוא םיכפוש ,םהב םיפסונ םיטרפו םנכות
.ריבסמ

ךוניחה תבהא

-דימלת ידי-לע בתכנש דימלתל רזע-רפס אוה ,ורקחמב עיגה וילאש רתויב קיתעה דומילה רפס
םיספות םירפסה תמישרב דבכנ םוקמ .דרפס שוריג ינפל םינש עברא ,סבירט תחפשממ םכח
םג שי .תונושה תונידמה תפשל ך"נתהו דומלתה ןושל תא םימגרתמה ,םהינימל םינולימה
.דועו ,ארמגב ימצע ןחובל םירפס

לכ ךכ םושמ .ךנחמ ומצע תא האור אוה לוכל לעמ ךא ,יאקיטמתמ םגו ףוסוליפ אוה לפר
םרט ויתופיאש ,םימישרמה ויגשיה תורמל .הארוהבו ךוניחב תרחא וא וז ךרדב םיקסוע וירפס
.'ידוהיה ךוניחה לש היפוסוליפה' ביבס בוסיי ןנכתמ אוהש אבה רפסהו ,עבוש תועדויגרבוזניג ףסוי ברה תאמ - הכלהה תניפ


הכרב לש סוכ

?שודיקה תעשב ןייה עיבג תא םיהיבגמ המ םשל :הלאש

,ןוזמה תכרב ,הלדבההו שודיקה סוכ ןוגכ ,'הכרב לש סוכ'ל תעדונ תדחוימ תובישח :הבושת
.תודחוימ תושירד ל"זח הל וביצה ןכל .דועו רדסה-ליל לש תוסוכ עברא ,ןיאושינו ןיסוריא

וא ,ץוחבמו םינפבמ ןיטולחל הייקנ איה םא .ץוחבמ הפיטשו םינפבמ החדה הנועט סוכה
.ךכב יד - תיפמב הפי תבגונמ וליפא

וילע ףיסוהל שי ,ותש םא .ונממ ותש אלש ,ונייהד ,'םוגפ' היהי אלש ךירצ סוכבש ןייה
.'ומילשהל' ,ןיי

.םימ טעמ ןייל ףיסוהל ,הלבקה יפ-לע ,םיגהונ שי

שמתשהל ןיא ,רובש ןותחתה הסיסב קרו ,המלש המצע איה םא .ירמגל המלש תויהל סוכה לע
.קחדה תעשב אלא הב

.ךפשיי אל ןייהש ידכ ,הלעמל קיר םוקמ טעמ חינהל רתומ .היתודג דע ןיי סוכל םיגזומ
ךכ םיגזומ ד"בח גהנמל .הכרב ןמיסל ,ךפשיתש דע הלדבהה סוכ תא םיגזומ םיזנכשאה גהנמל
.הכרב לש סוכ לכ

דיב התוא םיזחוא - ךרבל םיליחתמשכ .התוביבח תא תוארהל ,םיידיה יתשב סוכה תא םילטונ
שי הלבקה יפ-לע .אשמכ הארית אלש ,(םדא לכ לש לאמשב הנחקיי די-רטיאו) ןימי דיב ,תחא
.סוכה ביבס תופוקז ויהי תועבצאהו ,דיה ףכ לע הדימעהל

תרכינ היהתש ידכ ,"אשא תועושי סוכ" :רמאנש ומכ ,ןחלושה לעמ חפט סוכה תא םיהיבגמ
.הב וטיביו םיבוסמה לכל

ךרביש דע רבדי אל ודיב סוכה תא זחאישכו ,ותעד חיסי אלש ידכ ,סוכב ויניע ןתונ ךרבמה
.הילע

'יס ד"וי ע"וש .םש ןקזה ר"ומדא ע"וש .ךליאו ט ,בעת .א,וצר .י,אער .גפק-בפק 'יס ח"וא ע"וש
תויודעוותה .28 'מע ד"בח-םיגהנמה רפס .נ"שו ,זצ,ד"יפו זל,י"פ 'םתכלהכ ןיאושנה' .ד.א,הסר
.1692 'מע ג"ח ב"משת
ישארה ףדל

םיניינע חתפמ | ןיעידומ | סופד תיב | תושדח רדח | םידלי רדח | ןויע רדח | ד"בח תיב

תורומש תויוכזה לכ (c)
רואל האצוהה ףגא - זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ
03-9606169 :'סקפ ,03-9607588 'לט ,72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת
ירא-בל ףסוי :"טנרטניא" רודמ שאר * בונורהא ןהכה קחצי ףסוי ברה :ר"וי
chabad@chabad.org.il