514 'סמ עובשה תחיש
:ןויליגה ירודמ
עובשה תרמיא ןייעמה ןמ תבש ןחלוש םירפס תיעובש הדמע
ץבוק תדרוה הכלהה תניפ םיידוהי םייח היהש השעמ תודיסחה יכרד

הרש-ייח תשרפ * (8.11.96) ז"נשת ןוושח-רמב ו"כ * דורב םחנמ :ךרוע
תיעובש הדמע


ךוסכס תונש םיפלא-תעברא


ןושארה ידוהיה .ןורבח לע ןושארה ןתמו-אשמה םתחנ עובשה
אל םכסהה ןיידעו .לארשי-ץראב הנושארה ותלחנ תא הנק
...רוגס


הריזחמ ,ןורבח אשונב ןתמו-אשמה םויס ןעמל םידבכ םיצחל םילעפומ ובש עובשב קוידב
ןיב להנתהש ןושארה ןתמו-אשמה לא ,הרוחא םינש םיפלא-תעבראל בורק עובשה תשרפ ונתוא
.ץראה ייוג ןיבל ןושארה ידוהיה

תוישרפה תאירקמ הלועש רתוי יסיסב רבד לע אלא ,םיילאוטקאה םירשקהה לע רבדנ אל
ןב ךוסכס והזש ררבתמ ,'ךוסכס תונש האמ' ןושלה עבטמל דוגינב .תובאה ייח לע תורפסמה
לש ךשמתמ רופיס ,םצעב ,איה ידוהיה םעה לש הירוטסיהה לכ .בוריקב הנש םיפלא-תעברא
.ןייוע ירכנ םלוע לומ תומיע

םידאממ טפוש

,םדאה תוריח יכרע יפ-לע לועפל רמייתמש ,ינרדומ םלועב םייח ונא .תאז ןיבהל השק תמאב
םואתפ ,ידוהיה םעב םיעגונ םירבדה רשאכ םלוא .םירחא םיינמוה םיכרעו תויוכז ןויווש
.םימשל תקעוזה תויפוצרפ-וד הלגתמ

םעה לש לבסהו םדה תייוור הירוטסיהל עדוותמ היהו םידאממ עיגמ היהש רוצי םכמצעל וראת
,לבת תוצרא לכב דדנ ,הנממ שרוג ,ותדלומבו וצראב הנש םייפלא ינפל יחש םע .ידוהיה
- הארונו המויא הכמ גפס הנש םישימח ינפל קרש םע .הלפשהו גרה ,תופידרל ןותנ אוהשכ
רבד שקבמו וצראל רזוח ,שאמ לצומ דוא ,הזה םעה .תינטש חצר תיישעתב ודמשוה וינבמ שילש
.םולשבו טקשב תויחל - דיחיו דחא

-ץרא לש החטשב ימואל תיב ידוהיה םעל םיקהל טילחמו ולבסל הנבה םלועה הלגמ הליחתב
ןדריה רבע תא .ץראה תמדאמ םיקלח דועו דוע םיערוק םינשה תצורמב ךא .תירוטדנמה לארשי
,'הקולח'ה תינכת תא ידוהיה םעל םיעיצמ ךכ-רחא .ןדרי תכלממ תא םיקהל ידכ םילזוג
.הרירב-ןיאב םימיכסמ ,הטילפה תיראש ,םידוהיה .הנגה תלוכי תורסח תועלבומ אלא הניאש
.המחלמב תוחתופו תאזה הבולעה שרה תשבכ תא םג לוזגל תוטילחמ ברע תונידמ ךא

בושו בוש טישומ אוה .ומצע לע ןגהלו ויביוא לומ דומעל לארשי-םע חילצמ םיסינ-יסינב
לעמ תידוהיה הנידמה תא קוחמל ףסונ ןויסינ אב זאו .ריוואב תטשומ תראשנ וזו ,םולשל די
.הלצהו ןוחצינ ונל םיליחנמ 'ה יסינ קר בושו ,המדאה-ינפ

הלאשב טבלתהל ללכב רשפא םאה ?קדצה ימ םע קפס םידאמ שיאל היהי םאה ,תאז לכ ירחא
ימואל-ןיב רורטו םיסובוטואה ץוציפ ,םיעוגיפה ,תוחיצרה לכ םאה ?ערה והימו בוטה והימ
?באזה ימו שבכה והימ ןיבהל ידכ םיקיפסמ םניא

,תוירזכאה ,תוירטילטוטה - ברע תונידמל אקווד ההומת הנבה הלגמ רואנה םלועה לבא
.דמחנ תויהל ידכ ורדגמ אצוי שממש לארשי-םעל אלו ,םדאה תויוכז תוללוש

יתימאה ןורתפה

,םידוהיל תרחא םיסחייתמ םויהו זא .הנתשה אל רבד םושו ופלח םינש יפלא ,ןכ-יכ הנה
הניא ןושלו המוא םושש הדימ-תומאב םתוא םיטפוש ,םירחאמ םיעבות ןיאש םירבד םהמ םיעבות
רש רקבמ .םיברעב תידדצ-דח הכימת ךמות אוהו ,תפרצ אישנ ןאכל עיגמ .ןהב דומעל תשרדנ
םעל םתריבמ יצח רוסמל םימיכסמ ויה םה םאה .תיניטסלפ הנידמב ךמות אוה םגו ,הינטירבמ
לע הלעי אלש המ .הז הככ לבא ?םצרא בלמ העיסנ תוקד הרשע-שמח קחרמב לובג חותמלו רחא
.ונתיאמ םיעבות ,תרחא הנידמ לכב תעדה

לככ םע היהנ אל םלועל .תואיצמב ריכהל בטומ ,םסק-תונורתפ וז היעבל שפחל םוקמב
-לע המלשהו תיתימאה הלואגב קר לוחי יתוהמה יונישה .תרחא ונילא וסחייתי םלועל .םימעה
היהנ זאו ,םלועה ימע םג ידוהיה םעה לש ותוילוגסבו וכרעב וריכי זא .ונקדצ-חישמ ידי
."ךרואל םייוג וכלהו" :איבנה ירבדכ ,םייוגל רוא תמאבםירפס- תודהיל בנשא

רנטרוא ןתנ ברה תאמ

עדיבא תאצוהב
לע ךנחתה אלש רוביצל תודהיב דוסי-יגשומ תונקהל דעונו םינש ינפל עיפוה ירוקמה רפסה
.תיסורה הפשב ומוגרת עיפוה התע .תורודהמ המכב ספדנו הלודג החלצהל הכז אוה .היכרב
.02-5380794 'לט .'מע 304

- המלש תועירי

םלעומ המלש תאמ

רבחמה תאצוהב
רבחמה .תוזוזמו ןיליפת הרות-ירפס תביתכ לש תוכלההו םינידה תא תויתיצמתב שיגמ רפסה
םיאשונב העידיה הרסח המכ דע תחא-אל חכונו ,םירפוסל הלא תוכלהב םירועיש תריסמב קסוע
.03-5792035 'לט .'מע 270 .תולוספ ויהי תוזוזמו ןיליפתש ךכל םורגל לולעש רבד ,הלא

- יטייבוסה ךשוחב ידיסח רוא

דורב לאקזחי תאמ

רבחמה תאצוהב
גיצמ אוהש ,הז רפס לש ודוחיי .היסורב םימיאה תונשב תודהיה ייח לע ובתכנ םירפס הברה
אלכב תבשל ,הנידמה יבחרב דודנל ץלאנש ,רוחבו רענ ,דלי לש וטבמ-תדוקנמ םירבדה תא
םירענו םירגובמש רפס .הרות דומלל הצרש םושמ קר ,םייתלשממ םימותי-יתבב לגלגתהלו
.03-9607588 'לט .'מע 222 .הבר תלעות ונממ וקיפי דחאכ םיריעצ

- בהזה ןושל

רידא והילא תאמ

רבחמה תאצוהב
תולקת לע רבגתהל דציכ ,חיכוהל ךיא ,השרד ןיכהל דציכ .םואנהו שורדה תרותב קסוע רפסה
.03-6770331 'לט .'מע 306 .הנהכו הנהכ דועו להקה דצמ תולאש םע דדומתהלושטיוואבוילמ יברה לש ויתוחיש יפ-לע דבועמ - תבש ןחלוש
ינונבל 'צ תאמ .הרש-ייח תשרפל


ךלמ דיל טוידה דימ

הדשב רשא הלפכמה תרעמ תא תונקל שקיבו תח ינב לא םהרבא ךלה ,ונמא הרש הרטפנ רשאכ
שקעתה םהרבא םלוא ,הנתמב הבש הרעמהו הדשה לכ תא ול עיצה ןורפע ."רבק תזוחאל" ןורפע
."ינממ חק ,הדשה ףסכ יתתנ" - אלמ ףסכב לוכה תונקל

תא ןורפעל םליש םהרבאו ,"ףסכ לקש תואמ-עברא" - ןמש ריחמב ןורפע בקנ רבד לש ופוסב
הדש םקיו" :הרותה תרמוא זאו ."רחוסל רבוע ףסכ לקש תואמ-עברא" - שרדש םוכסה לכ
וב רשא הרעמהו הדשה םקיו" :יוטיב ותוא לע תרזוח הרותה בושו ."הנקמל םהרבאל ...ןורפע
."רבק תזוחאל םהרבאל

הקיזה קותינ

דיל טוידה דימ אציש ,ול התייה המוקת" :י"שר שרפמ ?"םקיו" יוטיבה לש ותועמשמ המ
.ךלמ דיל טוידה דימ ןיינק - ונימב דחוימ ןיינק היה ןאכ ,רמולכ ."ךלמ

הנוקל רכמנ םנמא ץפחה .ץפחה לע רכומה םש ראשנ ,ורבחמ ץפח הנוק הרושה ןמ םדא רשאכ
רשאכ ןכ-אל .הנוקל ורכמ אוהו רכומה לש םעפ היה ץפחהש הדבועה תרמשנ לבא ,ולש אוהו
םייטרפ םישנאל תוכמס לצוא רשא אוהו ךלמה תושרב איה הנידמה לכש רחאמ .ץפח הנוק ךלמ
ןיב הקיזה ןיטולחל תקתנתמ ,ץפחה תא הנוק אוה רשאכש ,אופא אצמנ - םהלש שוכר קיזחהל
.הליחתב היה ימ לש ללכ םיריכזמ אלו ,רכומה ןיבל ץפחה

אלמ ריחמ

התלע איהו ,הדשל "המוקת" התייה ךכב - ןורפע הדשב םהרבא השעש ןיינקה לש ותועמשמ וז
ןיבל ןורפע ןיב הקיזה תא ירמגל קתינ הזה ןיינקה .ךלמ לש ושוכרל יטרפ הדש לש הגרדמ
וליאכ םהרבאל תכייש איה אלא ,הדשה ןיבל וניב רשק םוש ראשנ אלש דע ,הלפכמה תרעמ
.םלועמו זאמ ולש התייה

תא םלשל אקווד אלא הנתמב הדשה תא לבקל אלש םהרבא לש ותושקעתה רשפ תא ריבסמ םג רבדה
היהיש ידכ ,הדשה ןיבל ןורפע ןיב תוכיישו רשק לכ קלסל הצר םהרבא ןכש ,ויווש אולמ
.תובאה ראש לשו ולש ולוכ

תולגה ןמזב םג

םילוכי םלועה-תומוא ןיא" :ל"זח ורמא םהילעש תומוקמ השולשמ דחא איה הלפכמה תרעמ
תומוקמה לש םדוחיי תא םיריבסמ םישרפמה ."םכדיב םה םילוזג רמול לארשי תא תונוהל
תוליפתהו יברעמה לתוכמ הזז אל הניכשה :תולגה ןמזב םג םתשודקב םידמוע םהש ךכב ,וללה
.(ףסוי רבק ןיינעב הזל המודבו) הלפכמה תרעמ ךרד םויה םג תורבוע לארשי לש

.לארשי -םע רובעב הנקנש לארשי-ץראב ןושארה םוקמה איהש ,הלפכמה תרעמ לש הדוחיי
ךכו .לאעמשיל תוכייש הל ןיאש רורב ,קחצי לש ומא ,הרש תרובק םשל התנקנ איהש ןוויכמו
,לארשי-םע ידיב ראשית הלוכ לארשי -ץראש ,ךלמ לש ףקות ,קזוחו חוכ הקינעמ הלפכמה תרעמ
.ונקדצ -חישמ ידי-לע המלשהו תיתימאה הלואגה דע
(82 'מע ,הל ךרכ תוחיש יטוקל)

ןיאושינ :אשונב םישרדמ - ןייעמה ןמהרשכ השיא

רמאתש ,הניתנה ןיינעב אקווד התוא ןחב ,קחציל תדעוימה הלכה תא ןוחבל הצר רזעילא רשאכ
ךיישש ימ .הניתנה ןיינעב אוה ערה ןיבל בוטה ןיב לדבהה יכ ."הקשא ךילמג םגו התש" ול
ןכל .לבקל קר ףאוש ערה דצל ךיישש ימ וליאו ,תלוזל תתל וניינע ,בוטהו השודקה דצל
,השודקה דצל תכייש איהש ןמיסו תוא הזב האר ,תתלו עיפשהל הצור הקברש האר רזעילא רשאכ
.םהרבא לש וערזב קבדיל היוארו
(ח"אד םע רודיס)


"םגוויז השק"

ךא ,הלק הלועפ איה םימ ימרז ןיב גלפל יכ ,הרקמב אלש רחבנ "ףוס-םי תעירק" יוטיבה
השק גוויזה םג ךכ .השק המישמ וז - ומצעל ןתיא היהי םימ לושחנ לכש ךכ םתוא דימעהל
םייח תריציב ןומט ישוקה ךא ,הלק הלועפ איה גוז-ןב תאיצמ םצע ןכש ,ףוס-םי תעירקכ
.םהיניב םיביצי
(םייחה ילגעמב)


"ופוגכ ותשא"

,ותייער םע םעפ אבשכ ."ופוגכ ותשא" הרמאה תא שמימ ןיול הירא יבר ימלשוריה קידצה
..."ונל תבאוכ יתשא לש הלגר" :אפורל רמא ,אפורה לצא רוקיבל ,הלגרב םיבאכמ הלבסש

הנותחב לוחמ

הליחמ םישקבמו וב םימצ הלכהו ןתחה .ריעצה גוזל ןטק םירופיכ-םוי בשחנ ןיאושינה םוי
לכ לע הז םויב םהל םילחומש זמר ,הלכהו ןתחה ינפל לוחמב םיאצוי ןכל .םהיתונווע לכ לע
.םהיתונווע
(םייחה ילגעמב)


ידוהיה תיבה דוסי

ילקשל זמור "עקב"ש ,י"שר שרפמ ."םידימצ ינשו ולקשמ עקב בהז םזנ" הקברל ןתנ רזעילא
תזמור לקשה תיצחמ .םידמוצמ תוחול ינשל םיזמור "םידימצ ינש"ו ,"תלוגלוגל עקב" ,לארשי
רזעילא .הלוכ הרותה לכ תוללכ םה תוחולהו ,תווצמה לכ דגנכ הלוקש איהש ,הקדצ תווצמל
םויקו (םידימצ) הרותה דומיל אוה לארשי-תיב דוסיש זמרל ,םידימצו םזנ הקברל ןתנ
.(םזנ) תווצמה
(תוחיש יטוקל)


הבוט ,הכרב ,החמש

הרות אלב :ורמא אברעמב .הבוט אלב ,הכרב אלב ,החמש אלב יורש ,השיא ול ןיאש םדא לכ
.םולש אלב ףא :רמא אלוע רב אבר .המוח אלבו
(ב,בס תומבי)


רבדה אצי 'המ

ןבל ןעיו" :רמאנש - הרותה ןמ .שיאל השיא 'המ - םיבותכה ןמו םיאיבנה ןמו הרותה ןמ
'המ יכ ועדי אל ומאו ויבאו" :רמאנש - םיאיבנה ןמ ."רבדה אצי 'המ ורמאיו לאותבו
."תלכשמ השא 'המו תובא תלחנ ןוהו תיב" :רמאנש - םיבותכה ןמ ."איה
(ב,חי ןטק דעומ)


םיבוטב קבדיל

,ןתנוהי ונממ אצי ורתי תב אשנש השמ ירהש ,םיבוטב םדא קבדי םלועל רזעילא יבר רמא
.סחניפ ונממ אצי בדנימע תב אשנש ןרהא
(ב,טק אמק אבב)

עובשה תרמיא


םירחא ונתייו ןתיי

םינבר ינש וילא ואב ,םימיל ריעצ היה ,'הדוהיב עדונ' לעב ,אדנל לאקזחי יבר רשאכ
םהו ,םהל שורדה םוכסה והמ םלאש אוה .םייובש-ןוידפל םיפסכ סייגל ואציש ,םיעדונ
."םימודא תואמ-שולש" :ובישה

יאדו ראשה תאו ,יביל תבדנ וז" .םימודא םיעשתו םייתאמ ודיבשכ רזחו ורדחל ןואגה ךלה
.רמא ,"ריעב ופסאת

לע היורק הווצמה לכ היהתו םימודא הרשע דוע ןת ,םיעשתו םייתאמ תתנ םא" :םינברה והמת
."!ךמש

וניע ,םירחא ונתיי אלו ןתייש הצורה' - ?תשרופמ הנשמ םכיניעמ המלענ םאה" :םהל רמא
..."'םירחא לשב הערתודיסחה יכרד


לוכאל תעדל

רבדב בוט-םש -לעבהמ תורמא הברה שי .םיפוגיסבו תוינעתב תלגוד הניא תודיסחה ,דחא דצמ
ףגסת לא" :הרוה שטירזממ דיגמה .ותריבש ידי-לע אלו ףוגה תועצמאב 'ה תא דובעל ךרוצה
םיפוגיסב רומא הז לכ ."המשנב לודג רוח השענ ,ףוגב ןטק רוח רצונשכ יכ ,ךמצע תא
.הליכאה תוואתב בר קופיאל תודיסחה תכנחמ העשב הב םלוא .ותואירב קזנ םורגל םילולעש

בלה םא ,םירתומ םירבד םג - םייחב דוסי םבילב וקקחש ,םינושארה םידיסחה לע רפוסמ
ידכ לוכאל ,טלחהב - ףוגה תואירב םשל לוכאל .םתוא ושעי אל - םהילא קקותשמו הוואתמ
.אל תאז - ךחה תוואת תא קפסל

לכאמה תא תולעהל

- ילרטינ אוה ,רמולכ .'הגונ תפילק'ל ךייש ומצע דצמ רשכ לכאמש ,תודיסחה תרותב רבסומ
וישעמב יולת לוכה האלהו ןאכמ .ארחא-ארטסב לולכ וניא םג ךא ,השודקה דצל ךייש אוה ןיא
תווצמ תא םייקל ידכ וא ,'ה תא דובעל ידכ ,םימש םשל לכאמה תא םילכוא םא .םדאה לש
תאזכ הליכאש ,רמאנ וליפא אינתה רפסב .השודקב ללכנו הלוע לכאמה ,בוט-םויו תבש גנוע
תא אלמל ידכ ותוא םילכוא םא ,תאז תמועל ."ןברקכו הלועכ" 'הל תולעל לכאמל תמרוג
.ארחא-ארטסהו ערה םוחתב ללכנו לכאמה דרוי - הליכאה תוואת

חנומ אוהשכ ,רשב :(שטיוואבוילמ רעבוד-םולש יבר) ב"שרה יברה רמא ,תודעוותהב ,םעפ
שולש'ל ךופהל לולע אוה - גלזמה תא וכותל םיבחותש עגרב ךא ,'הגונ תפילק' אוה ,תחלצב
םיכירצ המכ דע םיעדוי אל" :(קחצי-ףסוי יבר) ץ"יירה ,ונב רמאו .'תואמטה תופילק
,'קזח' יוטיבה תחא םעפ קר עיפומ הלוכ הרותה לכב .הפל לכאמ-רבד םיסינכמש םדוק רהזיהל
."'לוכא יתלבל קזח קר' - הליכא רוסיא ןיינעב אוהו ,רוסיאמ תוריהזל הקיזב

דחא הילע לפנתה ,תבורקת ןחלושל השגוה רשאכו ,תודעוותהב םידיסח ובשי םעפש ,רפוסמ
סח ךניאש הז" :ורבעל טלפ ףוסבלו ,באוכ טבמב וב טיבה עיפשמה .הרתי תובהלתהב םיחכונה
..."!?הזה לכאמה ךל השע המ לבא ,אחינ - ךמצע לע

םעט ושיגרה אל

.הליכאב ןררב תויהל אלש ,ךר ליגב רבכ ,דליב עוטנל התייה ידיסחה ךוניחב תוכרדהה תחא
ויה .תואירבל םיינויחה דוסיה-יכרצמ תליכאב וקפתסהו תורתומ תליכאמ דואמ ורהזנ םידיסח
.הליכאב םעט ללכ ושיגרה אלש דע ,ךכ-לכ הנוילע הגרדל ועיגהש הלאכ ףא

עיגה םעפש ,'אינת'ה לעב ןקזה ונבר לש וידיסח ילודגמ ,ס'קנומ לאומש 'ר לע רפוסמ
.וחראמלו ומצעל - הפק תוסוכ יתש ןיכהו םוק םיכשה אוה .ולצא ןלו וידידימ דחא תיבל
רמאמ דומילב עקשו ולש הפקה תא תותשל לאומש 'ר םייס ,טעמ המהמתה חראמהש ןוויכמ
יכ ,הליג רהמ-שיח .הייתשל יואר וניא אוהש הליג ,הפקה תא תותשל חראמה שגינשכ .תודיסח
תא תותשל לגוסמ תייה ךיא" :ולאש ...הפק םוקמב קבט תקבא סוכב לאומש 'ר םש תועטב
הליכאב םעט שיגרמ ינניא הנש הרשע-שולש רבכ ,יל ןמאה" :לאומש 'ר בישה ."!?הזה 'הפק'ה
..."הייתשבו

:תרתוימ הוואת ברעתהל הלולע םיטושפ םילכאמ תליכאב םגש ,ושיגדה תודיסחה יר"ומדא
שטיוואבוילמ יברה ."םימש םשל יולצ ףוע לוכאל רשפאו ,הוואת ךותמ שבי םחל לוכאל רשפא"
םילכאמ ינש ןחלושה לע םיחנומ רשאכ םג 'איפכתא' םייקל רשפאש ,הבישי רוחבל םעפ רמא
תוחפה לכאמה תא אקווד םילכואו ,ורבחמ םיעט םהמ דחאש אלא ,יתנוזתה םכרעב םילוקשה
...םיעט


הלואגל הייפיצב


ינפ תלבקל םינכומ םידמועו ,הדובעה יניינע לכ תא ומייס רבכו ...ןיציקה לכ ולכ רבכ"
ונקדצ-חישמ ינפ תלבקל לעופב םינכומ תויהל :איה תוחילשה תדובע וישכעו - ונקדצ-חישמ
!שממ לעופב
(ב"נשת הרש-ייח תשרפ תבש ,שטיוואבוילמ ר"ומדא ק"כ)

היהש השעמ


"ןויצב ךולמת יתמ"

תויברעה היתונכש לע לארשי ןוחצינ רחאל המ-ןמז ,תוצעומה-תירב לש םישקה םימיב היה הז
,םידוהי לש תמייוסמ האיצי ורשפא ןכל םדוקש ,תוצעומה-תירב ירעש .םימיה תשש תמחלמב
.הכורא הפוקת הקזוחב בוש ולעננ ,םיקד םיחוליקב םנמא

תיבב וניהש םימיה םתואב םלוא ,היזורגבש יסיליבטל ןכל םדוק םינש המכ התלג ונתחפשמ
,הנידמהמ האיצי תרשא תלבקל תונשנו תורזוח תוינפ לש םינש רחאל .הווקסומב ררוגתהש יחא
,הצרא ונתיילע תארקל ,תוצעומה -תירבמ האיציל הנכהה תועובש תא .הלבקל ףוס-ףוס וניכז
.תפסונ הפוקתל ונתאיצי תא הבכיעש המחלמה ,רומאכ ,הצרפ םייתניב .הווקסומב וניליב

הוואגו חור-תוממורתה לש קנע לג לארשי-ץראב וניחא לש יסינה ןוחצינה איבה ,דחא דצמ
דצמ םהיפלכ הרמחה התייה םימייוסמ םיאשונב ,ינש דצמ .תוצעומה-תירב ידוהי ברקב
.תונוטלשה

,לשמל ,תסנכה-תיב ,רמולכ .היהשכ ראשנ לוכה ,יולגב תווצמו הרות תרימשל עגונה לכב
יולגב ותודהי תא ןיגפהל היה לוכי אל ריעצ שיא .םישישקה םידוהיה לש יעבטה םוקמה רתונ
.תונושמו תונוש תויולכנתה ראשבו ,בוטה הרקמב ,ותדובעמ םירוטיפב ןכתסיש ילבמ

םצע םלוא .תסנכה-תיבב הליפתל תכלל רתויב הזע הקושת יב הררועתה המחלמה רחאלש תבשב
,"!?תעגתשה" .הדרחו דחפ לש תובוגת םהב הררוע יתחפשמ-ינב ינזואב תאזה תורשפאה תאלעה
-תירבמ םעפ-יא תאצל ונלש יוכיס לכ לכסת ךכב ירה !?וישכע אקווד" ,יתוא ולאש
..."!תוצעומה

םוי רקובב .ינויגה לוקיש לכ לע רבג אוהו רתויב זע היה יב רעבש ןוצרה ,ןכ-יפ-לע-ףא
-תיבל יתעגה .ידעי לע יתחפשמ-ינבל עידוהל ילבמ ,יתיבמ יאשחב יתקמחו טאלב יתמק ,תבשה
.יחא תיבל רתויב בורקה היהש ,הווקסומ לש לודגה תסנכה

-ץראמ עיגהש ,תוררועתהה לג .םש היה רבכש רידאה להקה הארמל לובג העדי אל יתמהדת
ושדג ,םירגובמו םיריעצ ,םדא-ינב ינומה .תוצעומה-תירב ידוהי תא ףטש ,הארנ ךכ ,לארשי
.ול הכומסה רכיכב ףפוטצהל וצלאנ ףא םיבר-םיברו ,תסנכה-תיב לכיה לכ תא

היה יד .יתוא העיגרה אל ,ינומכ תסנכה-תיבל ועיגה םידוהי הברה ךכ-לכש הדבועה םג ךא
םנמא .םיללפתמה ינומה ןיב םירוזפה ב-ג-קה ינכוס רופס-ןיאב ןיחבהל ידכ תיחטש הריקסב
.רז עטנ םה יכ םהילע היה רכינ ךא ,הדימה לע רתי טולבל אלש ולדתשה םה

הדמעש תינטנופסה העתפהה תבוגת תא םיקנוח ונינש רשאכ ,בוט רבח די-לע ללפתהל יתדמע
-םשו ץיבונר'צמ אב ורוקמבש ,טנקשטמ ידוהי ,ןזחה .הז תא הז וניאר רשאכ וניפמ ץורפל
םיפסונ םיררושמ השימח ועייסו ודמע ודי-לעו ,ולוקב םיענהל ביטיה ,גרבנייטש ותחפשמ
.ברע לוק ילעב

דחפ תשוחת תובבלה תא האלימ דחא דצמ .לוכה תא הפפאש תיללכה תושגרתהה תא ראתל השק
ךכ-לכ לש םסוניכ םצעמ תודיכלו המצוע תשגרה ןימ התייה ינש דצמ ךא ,תונוטלשה ינפמ
.דחא תסנכ-תיבב םידוהי הברה

ונכלמ ךמוקממ" רישל לחה ןזחה .ץ"שה תרזח תעב אקווד עיגה תיתימאה תושגרתהה עגר
:ולוקב לסלסמ ןזחה .הלהקמה ירבח 'ינש לוק'ב וירחא םירזוח עטקו עטק לכ ירחאו ,"עיפות
הלהקמה ירבחו ,"ךל ונחנא םיכחמ יכ" :ךישממ ןזחה .ויתובקעב הלהקמהו ,"ונילע ךולמתו"
.וירחא םינוש

המצעתהו הכלהש הקיתש .הקיתשו - "ןויצב ךולמת יתמ" :תואבה םילימל ןזחה עיגמ הנהו
התוא ךותחל היה רשפא .תוומ-תממד הררתשה תסנכה-תיב לכב .עגרל עגרמו היינשל היינשמ
םישנא .םימשה בל דע תקעוז הממד .םילימ לש תוקעז ןויליממ רתוי הקעז איהו .ןיכסב
..."לרוגה עבקיי ובש עגרה הנה .תמאה עגר הנה" לש השוחת התייהו םמצע ךותב וסנכתה

."!ןויצב ךולמת יתמ" ןזחה לש םרה ולוק הלעו עקב ,םינומהה תממד ךותמ ,עתפל ,זאו

ץרפ שממ עגר ותואב .וביל קמועמ ןתוא ארק טושפ אוה .הניגנמ אלב רמא וללה םילימה תא
.הראתל ןיאש תישפנ תושגרתה לשו ימינפ עוגעג לש יכב .יכבב ,וכותב ינאו ,להקה לכ
.תועמד וגלז םהיניעו 'השודק' תרימא המייתסהש רחאל םג םדמוע לע וראשנ םישנא

...םהירחא בוקעל ידכ אב ימו ללפתהל ידכ אב תמאב ימ חכוויהל היה רשפא םיעגר םתואב
עצמאב יתוא לאש אוה .הרשפ תא ןיבה אלו תיללכה תושגרתהב ןיחבה ,ינימיל דמעש שיאה
...תיסורל םירבדה תא ול םגרתל לוכי ינא םאו רמוא ןזחהש המ תא ןיבמ ינא םא 'השודק'
.ידיבש רודיסב ייניע תא יתעקתו םת-השעמכ ישארב יתנהנה .ול יתבשה אלש ןבומ

המכ עימשהו ,"ןקתשה" ותעשב הנוכש ,ןיול ברה ,הווקסומ לש ישארה הבר דמע הליפתה םותב
םיכרדב תסנכה-תיבמ יתסנ אלא ,ותשרד תא עומשל יתראשנ אל רבכ ינא ךא .הרות-ירבד
.יתלביק רבכ תידוהיה תוררועתהה תנמ תא .יתיבל תולקלקע

ןוועב שנעיאו ספתא דוע ןפ ששחה יתוא הוויל תוצעומה-תירב תמדא תא יתבזע ובש עגרל דע
..."ןויצב ךולמת יתמ"ל יתהימכ תעבהו הליפת התואב יתופתתשה
(הפיח ,'ו הדוהי ,השעמה-לעבו רופיסה חלושל ונתדות)
םיידוהי םייח


"םירוהה לצא" - ?םירג הפיא

,םיטסילאדיא ,םידחוימ םישנא .קתרמ םייח-רופיס איה החפשמ לכ ,ןורבחב ידוהיה בושייב
תישילשה המוקב הידלי תשש םע תררוגתמה ,סנרב תחפשמ םג איה וזכ .םהייחב הברה ורבע םגש
.הלפכמה תרעממ הכילה תוקד שמח קחרמ ,הסדה-תיבבש
אל םג ךא ,ותודהי רבד ונממ תא וריתסה אל םנמא וירוה .בולבש ילופירטב דלונ סנרב יח
לפנ דחא םוי .ידוהי-אלה רפסה-תיבב אקווד דומלל חלשנ אוה .דחוימב תאז שיגדהל וגאד
הצרא ,לארשי-ץראל הלענ דחא םוי םא" .ריעצה בל תא ושבכ ך"נתה ירופיס .ך"נת רפס וידיל
.ובילב זא רמא ,"תובאה ריע ,ןורבחב רוגל

"תבחרומה ןורבח"

ותחפשמ התלע ,םימיה תשש תמחלמ רחאל רצק ןמז ,הרשע-שש ןבכ ותויהב ,םינש רובעכ
-אל ךכל המרת .ותודהיב םג קזחתה ליבקמבו אבצב תריש ,וידומיל תא םילשה ןאכ .לארשיל
לע הטלחהל ועיגהשכ .הרומ -ןולא ןיערגב הפתוש םימיה םתואבו דיתעל ותייער ,היח ,טעמ
,"םולח לש שומימ הז היה" ...תובאה ריעב םירוגמ :ףסונ 'ףיעס' השרד איה ,םהיאושינ
ושגפיי הפיא ,הליחתב ועיגי ןאל ;לבת תווצק לכמ םיאב םידלי ,יבילב יתרמא" .יח רמוא
..."?םירוהה לצא אל םא

התנמתה השיאה .יח לש ונושלב ,"תבחרומה ןורבח" - עברא-תיירקב וררוגתה םינש רשע
םינש רשע ינפל .ם"תסה תונמוא תא דמל יח וליאו ,ס"נתמה לש תינרותה תוברתה תזכרל
.ןורבח בלבש רתויב קיתעה ידוהיה בושייה ישדחמ לגעמ לא ףרטצהל םיסנרבה וטילחה

ךומכ םישנא

רחאלו ,הרעמב תירחש תליפת ,וניבא םהרבא תנוכשבש הווקמב הליבטב ליחתמ יח לש ומוי רדס
בתכש הרותה-ירפסמ םיינשש הדבועהמ רשואו הוואג אלמ אוה .הביתכה-ןחלוש לומ הדובע ןכמ
.וניבא םהרבא תנוכשבש תסנכה-תיבב ינשהו הלפכמה תרעמב דחאה - ןורבחב דובכ םינכוש

ונל שי" .לפרועמה דיתעב תעגל ילבמ הלא םימיב תידוהיה ןורבח בשות םע חחושל רשפא-יא
לע תרושקתב םיעמוש םישנא ,לוכ-םדוק" .תורירמ לכ תלוטנ המינב יח רמוא ,"תויעב יתש
ומכ םייתחפשמ םיאתב ןאכ רבודמ םצעב יכ םיחכושו ,ןורבחב 'םיבשייתמ'ה לעו 'םילחנתמ'ה
,םידלי ודלי ,תובר םינש ןאכ םייח םישנא .תקוניתו קונית ,תב ,ןב ,אמיא ,אבא - םהלש
.ונישרושו ונרבע לכ םע ונלש רשקה והז ,ךכ לע ףסונ .םוקמל ורשקנו החפשמו תיב וחפיט
-םע לכ לש אלא ,ונלש תישיא היעב וז היהת אל ,הלילח ,סורקי ןורבחב ידוהיה בושייה םא
."לארשי

םירקבמל םיכרענ

די עתפל הברעתה ,ןורבח לש הניד רזגנ הנה-הנה יכ היה הארנש תע לכב ,הכ דעש ,רמוא יח
ץראה לכמ םירקבמ תואמ תטילקל םינגראתמ םייתניבו .בצמה תא הליצהו הנוילעה החגשהה
אלמ ףסכב ונקנש הרעמ התואלו הדש ותואל ךומסב ,הרש-ייח תשרפ ,תיחכונה תבשה תא ושעיש
...םהרבא ידי-לע

.םידעוס הרשעכ דוע תוחפל ,עובשה תליחתל ןוכנ ,ופרטצי סנרב תחפשמ ינב לש םנחלוש לא
ונתבישי תויחצנב ונתנומאו םידדועתמ ונחנא ,ןאכל םיאב בושייל ץוחמ םישנאש םעפ לכב"
.רמוא אוה ,"תמצעתמו תקזחתמ ןאכגרבוזניג ףסוי ברה תאמ - הכלהה תניפ


ישימחו ינשב האירק

?ישימחו ינש ימיבו החנמב תבשב תיקלח האירק הרותב םיארוק עודמ :הלאש

הרותב ארוקה ,ךלמה לע קר רוביצב הרותה תאירק לש השע-תווצמ שי הרותה ןמ :הבושת
הלחה ,רוביצב עבק-ךרד הרותב אורקל הנקתה .'להקה תנש'ב ,םינש עבשל תחא שדקמה-תיבב
:(בכ,וט תומש) הרותב רפוסמ וילעש ,הרמ דע ףוס-םימ ,רוש רבדמב לארשי-ינב עסמ תובקעב
ןוויכ ;הרות אלא םימ ןיא" :ל"זח ורמאו ."םימ ואצמ אלו ,רבדמב םימי תשולש וכליו"
."ואלנ דימ - הרות אלב םימי תשולש וכלהש

ינשבו תבשב םיברב הרותב םיארוק ויהיש לארשיל םהל ןקית וניבר השמ" :ם"במרה טרפמ
ויהיש ןקית רפוסה ארזעו .הרות תעימש אלב םימי השולש והשי אלש ידכ ,תירחשב ישימחו
םניאו ,הרוחסב ןיקסוע לוחה תומי לכש) תונרק יבשוי םושמ ,תבש לכב החנמב ןכ םיארוק
םדא-ינב השולש ישימחו ינשב םיארוק ויהיש ןקית אוה םגו ,(ישימחו ינש תאירק םיעמוש
,ןיינמל הרשע דגנכ) "םיקוספ הרשעמ תוחפ וארקי אלו ,(םילארשיו םייוול ,םינהוכ דגנכ)
.(םלועה ארבנ םהבש תורמאמ הרשע דגנכ וא ,תורבידה תרשע דגנכ וא

,ןוצר ימי םהש ינפמ - ישימחו ינש ימיב תאז ועבקש הדבועל םעט ונתנ תופסותה ילעב
ונממ דריו ,םינורחאה תוחולה תא לבקל ידכ ישימח םויב יניס-רהל הלע ונבר השמו ליאוה
.ינש םויב

,דעומה -לוחבו שדוח-שארב .םילוע השולשל םיארוק תוינעתה ימיב ןכו וללה האירקה ימיב
רוסאש ,בוט-םויב .םילוע העבראל םיארוק - הכאלמב םיטעממו ףסומ ןברק םהב םיבירקמש
- 'תרכ' ושנוע הכאלמ וב השועהש ,םירופיכה-םויב .השימחל םיארוק - הכאלמ תיישעב
.העבשל םיארוק - 'הליקס' וללחמ ןידש ,תבשב .השישל םיארוק

.א,בי הליפת 'לה ם"במר .א"ה ד"פ הליגמ ימלשורי .ידכ ה"דותו ,י"שר ,א,בפ ק"ב .ב,בכ הליגמישארה ףדל

םיניינע חתפמ | ןיעידומ | סופד תיב | תושדח רדח | םידלי רדח | ןויע רדח | ד"בח תיב

תורומש תויוכזה לכ (c)
רואל האצוהה ףגא - זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ
03-9606169 :'סקפ ,03-9607588 'לט ,72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת
ירא-בל ףסוי :"טנרטניא" רודמ שאר * בונורהא ןהכה קחצי ףסוי ברה :ר"וי
chabad@chabad.org.il