515 'סמ עובשה תחיש
:ןויליגה ירודמ
עובשה תרמיא ןייעמה ןמ תבש ןחלוש שדח שי תיעובש הדמע
ץבוק תדרוה הכלהה תניפ םיידוהי םייח היהש השעמ תודיסחה יכרד

תודלות תשרפ * (15.11.96) ז"נשת ולסכב 'ד * דורב םחנמ :ךרוע
תיעובש הדמע


תילאוטקא הרותה םואתפ


איה הרותה יבחרמ תרכהש ,םעה ןומהל ריבסהל ןמזה עיגה
םייחל ותאצ תארקל שוכרל שרדנ ידוהי לכש תיסיסבה הלכשהה


ידכ היצקובורפ רוציל ונווכתה ןכא היזיוולטב תרבודמ הניפ התוא לש הירצוי םא תעדל ןיא
הרביד הנידמה לכ .וז הרטמ הגשוה לעופב ךא ,םידקת רסח הדימ-הנקב םניח תמוסרפב תוכזל
הניפה ,שארמ ךירעהל היה רשפאש יפכו ,ןאכלו ןאכל וחכוותה םישנא ,תאזה הניפה לע
.בל-תמושת רתוי הברה תדקממ איה וישכעש אלא ,תרדושמ תויהל הפיסומ

בוט חמוצ תאזה השרפהמ םגש הארנו ,בוט ילב ער ןיאו ער ילב בוט ןיא ונלש םלועב
ףוס-ןיא וב שיש ,ילאוטקא ,קתרמ רמוח איה עובשה תשרפש ,הרכהה םצעל ונתנווכ .םייוסמ
רפס תא וישכע םיחתופ ,שמוח הארנ ךיא ןמזמ וחכש רבכש םיריעצ .םייכרע םירסמו םיקמוע
השעי הרותבש רואמה ילוא ,עדוי ימו .תוינרקס םייניעב הרותה תא אורקל םיסנמו םירפסה
.ולש תא

...חגנש ובלוו

םהל ןיאש םירבדבו תונשונב קסוע הרותה ידמול רוביצ וליאכ ,הנעט םיעמוש ונא תחא אל
,םייתד םיניינעל םיבתכ ינימ לכ וז תימדת תרדחהל םיעייסמ .ונייחל תויטנוולר םוש
םירזומ םיארנש ,םינוש הכלה-יקספ תיתדה תונותיעב הכלהה ירודמ ךותמ בואשל םיגאודש
.הכלהה לש םיגשומה םלועב םייח םניאש ימ יניעב

הז םלועש הנעטב ,הרותה םלוע יפלכ לוזלזב ביגמו והשלכ ררושמ וא רפוס םק םעפל םעפמ
יבתוכ וחמצ אל הרותה ידמול ברקמש םושמ ,תאז לכו .'הבושח הריצי' םוש חימצמ וניא
םירפסב ידוהיה םירפסה ףדמ תא םירישעמש םימכח-ידימלת אלא ,םילוגד םינזרחו םינמור
וניא ,םדידל ,הז לכ לבא .תודיסחהו שרדמה ,םיקסופה ,דומלתה יבחרמ לע שדח רוא םיכפושש
...'הריצי' בשחיהל לוכי

ןומט הרותבש ,ןיבהל םיבר יניע תא חקפת עובשה תשרפב תשדוחמה תוניינעתהה אקווד ילוא
תא חגנש רוש" לע תרבדמ ילוא ארמגה .םיכרעו רסומ ,הבשחמו המכח לש הלדנ-יתלב רצוא
.וראבוס חגונ ובלוו הבש תואיצמל ןיטולחל םייטנוולר תדמלמ איהש תונורקעה לבא ,"הרפה

תיתימאה השרפה

םילשמו םימגתפ ,תורמאל קקזנ וניא ,םישרדמהו דומלתה תורצוא תא דומלל הכזש ימ לכ
השקש תונינשבו רתוי הרישע הפשבש אלא - ונלש הרותב יוצמ לוכה ןכש ,םירז תורוקממ
,םילאדיא לש ינחור םלוע - תידיסחה תורפסב יוצמ אלפומ םלוע הזיאו .התמגוד אוצמל
.שפנ-תוריסמו תלוזה תבהא ,תימצע הדובע

שרדנ ידוהי לכש תיסיסבה הלכשהה איה הרותה יבחרמ תרכהש ,םעה ןומהל ריבסהל ןמזה עיגה
לש םירגאמו ,הנומא לש תורוקמ ,קצומ םיכרע םלוס ןומט ןאכ .םייחל ותאצ תארקל שוכרל
םירגתאה לומ םג לבלובמו ךובנ ראשנ וניא ,הלא תורצואב דייטצמש ידוהי .המצועו הווקת
.םינמזמ םייחהש רתויב םישקה

תורצוא לא עדוותהל םיסנמ םה רשאכ םימעפנ םידמוע ,הרותה יכרב לע ולדג אלש ימ
םירז תורוקמב והושפיח םהו ,םדיצל חנומ היה ינחור רצוא הזיא םיניבמ םה םואתפ .תודהיה
.רכינ תוצראבו

םיארוק התואש השרפה ."עובשה תשרפ םע - ןמזה םע תויחל ךירצ ידוהי" :םירמוא תודיסחב
,תונויער םיבאוש הנממו ,םויה-רדס לעש אשונה איה ,עובשה ךשמב ידוהיה תא הוולמ הרותב
,םהרבא םע דחא עובש םייח ךכ .םיכמסומה הרותה ינשרפ לש םרואל ןבומכ ,םייומידו םיגשומ
.ידוהי לש םייח .ויחאו ףסוי םע ישילש עובשו בקעי םע דחא עובש

עימשהל רשפא היהי ,עובשה תשרפ תא דומללו אורקל וליחתי םידוהי רתויו רתוי םא ילוא
ונלוכל היהי ילוא .הרותהמ והשמ טטצל םיזיעמש לע תויולצנתה עבש לצנתהל ילבמ קוספ
.עובשה לש תיתימא השרפ - ףתושמ אשונשדח שיימלוע סוניכ
יברה יחולש לש

יחולש לש יתנשה ימלועה סוניכה קרוי-וינב שטיוואבוילמ יברה רצחב לעננ עובשה ינש םויב
תואמ דצל ,ץראה יבחרב םילעופה ,לארשימ םיחולש האממ רתוי ופתתשה סוניכב .ד"בח
,יברה לש שודקה ונויצ לע חטתשהל םיחולשה לכ ועסנ ןושאר םויב .םלועה לכמ םהיתימע
הלועפ-יכרד וותוה סוניכב .לארשי-תיב ינומה לש םביל-תולאשמו םהיבתכמ תא םמע ואיבהו
אובל הבורקה הלואגל תועדומה תקמעהו םעה תודחא תרבגה - ןזכרמבו ,הבורקה הנשה ךשמל
.ונקדצ-חישמ ידי-לע

בשחמ קחשמ

ארקנ בשחמה .םידליל ונימב דחוימ ינרות בשחמ קחשמ קוושמ ןורמוש-ינרקב ד"בח-תיב
.920675 -09 'לט .תירוקמ ךרדב הרותב םיבר םיאשונ דומלל רשפאמ אוהו ,'ארפס'

תטלקרפס

ריבס הלאירא תאמ ,'עמשו ארק' תרדסמ ,תוטלק ףוריצב םידליל תינורפס ינש ולבקתנ תכרעמב
ינשהו 'םילילצב םיליהת' ארקנ דחאה .תוליעפו הקיזומ ,העימש ,האירק בלשמ תטלקרפס לכ .
.050-386468 'לט .ץראה תרכה תא חתפל דעונו ,'לארשי-ץראב תלייטמ תלייא'

הקיזומה ףדמ

תכרעמב ולבקתנ םעפה .תושדח תוטלק ןווגמב ידיסחה רמזה םלוע תא רישעמ 'תוקפה םעונ' םג
רמזה לש ,'ךומכ ךערל תבהאו ,ידד' ;םידלי לע הבוהאה הרדסב תפסונ תטלק ,6 תווצמ תרובח
םיילקיזומ םיעוציב רחבמ הבו ,ןיקסירב ןנחוי לש ,'הרוה קר'ו ,רכוארג ידד ידיסחה
.02-6526995 'לט .תוידיסח םידוקיר תוניגנמלשטיוואבוילמ יברה לש ויתוחיש יפ-לע דבועמ - תבש ןחלוש
ינונבל 'צ תאמ .תודלות תשרפל


ערה-ןושל רבדל אלו - רוועתהל

הניהכתו ,קחצי ןקז יכ יהיו" .ותנקז תעל רוועתה וניבא קחציש הרותה תרפסמ ונתשרפב
םדא םימי םתואב ןכש ,הנקזמ קר עבנ רבדהש רבתסמ אל ?ויניע והכ עודמ ."תוארמ ויניע
.הזכ ליגב םהיניע והכש םירחא לצא ונאצמ אלו ,וחוכ אולמב היה ןיידע וליגב

ותכרבש יאדו ."קחצי תא םיקולא ךרביו" :וכריב ה"בקהש הרותה תרפסמ ןכ-ינפל :וזמ הרתי
וילעש ,ןורוויע לש בצמ המכו-המכ-תחא-לעו ,הנקז ירוסייו תולחמ עונמל הרומא 'ה לש
?וניבא קחצי לש ויניע והכ אופא עודמ ."תמכ בושח אמוס" ל"זח ורמא

בקעיל תוכרבה

היה דיתעו וישע תא בבחמ קחציש ה"בקה עדוי" :םהמ דחא .םימעט המכ ךכ לע םיאיבמ ל"זח
ידכ ,ךרבמ אוהש ימל האור אהי אלש ידכ ,ויניע תא ההכמ ינירה ,ה"בקה רמא ,וכרבל
."תוכרבה תא בקעי לוטייש

,םדאה לככ האור קחצי היה וליא .תוכרבה תא לוטיל בקעיל רשפאל דעונ ןיינעה לכ ,רמולכ
לכוי זאו ,ךרבמ אוה ימ תא הארי אלש ידכ ,ויניע תא ה"בקה ההכה ןכל .וישע תא ךרבמ היה
.תוכרבה תא ונממ לבקל בקעי

תמאה תא תולגל

לוטיל ךירצ ה"בקה היה אל תוכרבה תליטנב בקעי תא תוכזל ידכ :הטושפ הלאש תלאשנ ןאכ ךא
תא קחציל תולגל - רתוי הברה טושפ רבד תושעל לוכי היה הרואכל .ויניע רואמ תא קחצימ
!בקעיל ויתוכרב תא ריבעמ קחצי היה אליממ זאו ,עשר אוהש ,וישע לש תיתימאה ותוהמ

ישנ תא ריכה רבכ אוה יכ ,קחצי תא אילפהל רומא היה אל הז יוליג ,רבד לש ותימאלו
,ןהילע העפשה ול ןיאו ןהישעמב םשא וניא וישעש בשח אוה ,ןכא .הרז הדובע ודבעש וישע
קלח אל רבדב קחצי ןיחבה ומצע וישעב םג .והשלכ ששח לע עירתהל היה רומא רבדה םצע ךא
תא ול תולגל ה"בקה היה לוכי ,ןכ-םא ."ויפב רוגש םימש םש תויהל וישע ךרד ןיא" :ירמגל
.וכרבל ותעד לע הלוע היה אל זאו וישע לע תמאה

ןישלמ אל

,ארמגה תרפסמ ךכו .עשרה וישע לע וליפא ערה-ןושל רפסל הצור וניא ה"בקה - איה הבושתה
יכו" :ה"בקה ול רמא ."?ךל אטח ימ" ה"בקה תא עשוהי לאש ,עשוהי ימיב ןכע אטח רשאכש
תוכרבה תלבקמ וישע תא עונמל תורשפא ה"בקל התייה אל ןכל ."!?ךל ינא (ןישלמ) רוטליד
.קחצי לש ויניע רואמ תליטנמ ידי-לע אלא

אלש רהזיהל ונא םיכירצש תוריהזל רמוחו-לק ,עשרה וישעל עגונב ה"בקה גהונ ךכ םאו
'ה יכונא" ידוהי לכל ה"בקה רמא הרות-ןתמב ןכש ,ידוהי םוש לע ערה-ןושל הלילח רבדל
רהזיהל שיש אופא יאדו ;ךתויחו ךחוכ ,"ךיקולא" היהי "'ה יכנא"ש חוכ ול ןתנו ,"ךיקולא
.לארשימ םדא םוש לע ערה-ןושל רבדל אלש
(211 'מע ,וט ךרכ תוחיש יטוקל)

הרות :עובשה אשונ - ןייעמה ןמאבה םלועב שרדמה-תיב

,ןושיל ותוא ןיחינמ ןיא אבה םלועל ,הזה םלועב הרותב עגי אוהש ימ לכ :ןנחוי יבר רמא
דע .ןרהאו השמו בקעי קחצי םהרבא לשו רבע לשו םש לש ושרדמ-תיבל ותוא ןיכילומ אלא
."ץראב רשא םילודגה םשכ םש ךל יתישעו" דע ?ןכיה
(הבר תלהוק)


םכח-דימלת והמ

הרות דמול ארקנ ןכל ,םלועבש תומכחה לכמ הלעמלש תיקולא המכח ,ךרבתי ותמכח איה הרותה
.תיתימאה המכחה ןמ לבקמה דימלת אוה ןכש ,"םכח-דימלת" םשב
(םיסרטנוק םירמאמה רפס)


הכאלמו הרות

עבק םתרות ושע םינושארה תורוד :םינורחאה תורוד םינושארה תורודכ אלש הארו אוב
יארע םתרותו עבק םתכאלמ ושעש ,םינורחאה תורוד ;םדיב המייקתנ וזו וז - יארע םתכאלמו
.םדיב המייקתנ אל וזו וז -
(הבר תישארב)


חוור םע קסע

,םישגפנ םידוהי ינש רשאכ .ןתמו-אשמ לש ןיינע אוה קסע .'הרותה קסע' ארקנ הרותה דומיל
קסע היהי הזו ,ושדיחש וא ועמשש הרות ירבדב ורבדי תוחפל ,וב דומלל רפס םהל ןיא םא
...םילטב םירבד וא ערה ןושל ורבדי אלש וחיוורי ןכש ,םרובעב בוט
(םירבד תומישר)


רוזחלו דומלל

קסועו שרדמה -תיבב םויה לכ בשויש ימ :רמול גהונ היה לימוהמ קיזייא קחצי יבר ןואגה
וניאש רבד ומצע לע תופכל ותועמשמש ,'איפכתא'ה ןיינע תא םייקי דציכ ,הרותה דומילב
.ודומיל לע רוזחיש ידי-לע - ?תושעל הצור

תואיקב תנגפהל אל

רמאמ ריכזה וירבד ןיבו ,תחא םינבר תביסמב םעפ רביד שטיוואבוילמ רעבוד-םולש יבר
רמא ."ינולפ ףדב" :רמאו דחא בר הנענ ."ארתב אבב תכסמב תרמוא ארמגה" :ורמואב ,ארמגהמ
..."ףדה תא םיעדויש חיכוהל ולכויש ידכ ,הפ-לעבש הרותה הנתינ ךכ םשל אל" :יברה ול

לטו רטמ

רמאת אלא .םלועל םייח הרות ירבד ףא - םלועל םייח רטמ המ .לטלו רטמל הלשמנ הרותה
םהו וינפל ונרגו ןיי אלמ ותגש ימ ומכ ,וב םיבצע םלועה תצקמו םיחמש םלועה תצקמ רטמש
ולוכ םלועה לכ לט המ - "יתרמא לטכ לזית" :רמול דומלת ?ןכ הרות ירבד ףא ,וב ןירצמ
.וב םיחמש ולוכ םלועה לכ הרות ירבד ףא ,וב םיחמש
(ינועמש טוקלי)


הרותה תוכזב םלועה

דמלמ ?יל המל הרתי אה ,"יששה םוי רקוב יהיו ברע יהיו" רמאנש והמ :שיקל שיר רמא
םאו ,םימייקתמ םתא ,הרותה םילבקמ לארשי םא :םהל רמאו תישארב ישעמ םע ה"בקה הנתהש
.והובו-והותל םכתא ריזחמ ינא - ואל
(חפ תבש)

עובשה תרמיא


הוואגה רה תריקע

ואבש םישנאה ןיב .בולקש ריעל שטיוואבוילמ (רעבוד יבר) 'יעצמאה' ר"ומדא עיגה םעפ
יניעב דבוכמ ,דסח שיאו הקדצ לעב היה אוה .השמ 'ר ומשו רבכנ ידוהי היה וינפ תא לבקל
.ויתועונת לכב רכינ היה רבדהו ,ומצע יניעב םג ךא תוירבה

-תוסג - השמ 'ר ותוא לש ותוישיאב יתוהמ יוניש לח יכ םישנאה וניחבה ,יברה עסנש רחאל
.תוירבה יניעב אלפל היה רבדה .ונממ העקפ וחור

ורמא ל"זח :רמא ,'קדצ-חמצ'ה ר"ומדאל םימיל היהנש ,יברה לש ונתחל םירבדה ועיגהשכ
'ןנבר - ?יכלמ ןאמ' :ל"זח ורמא ןכו .(רהה רקענ ,ךלמה רמא) 'ארוט רקע - אכלמ רמא'
-תוסגו הוואגה לש 'רה'ה תא רקוע ,וירבדב ,יברה ,ןכ-םא .(םימכחה - םיכלמה םה ימ)
..."חורהתודיסחה יכרד


חצנלו קבאיהל

- תינחור הדובע לש םלש םלוע ססובמ ןהילעש תימראב םילימ יתש שי תידיסחה היווהב
ינש הלא .ךופהל ןושלמ איה 'אכפהתא'ו ,תופכל ןושלמ איה 'איפכתא' .'אכפהתא'ו 'איפכתא'
תא חירכמו הפוכ בוטה ובש דחא בצמ - בוטה לומ דומעל ערה יושע םהבש םייללכה םיבצמה
אוהש ךכ ידכ דע בוטל ענכנ רבכ ערהש ,ינש בצמו ;בוטל דבעתשהל ,ונוצרל דוגינב ,ערה
.בוטל ךפהנ ומצע

םידיסחה לצא .קשחתמש המ לוכאל אל - הליכאה אשונב דקמתמ 'איפכתא'ה תדובעמ יזכרמ קלח
םלועב" :םידיסח לש םמלועל םיירמוח םישנא לש םמלוע ןיב לדבהה תא שיחממה םגתפה לבוקמ
םידיסח וליאו ?רתיה הזיא אוצמל רשפא ילוא ,רוסאש המו ;רתומ ירה ,רתומש המ - םירמוא
לוכאל אל - תודיסחה תכנחמ ךכ ."ךירצ אל - רתומש המו ,רוסא ירה ,רוסאש המ - םירמוא
.הליכאה תוואת תא אכדל - 'איפכתא' וז .ןירדהמל רשכו רתומ רבד וליפא ,קשחתמש המ

קשח ןיאשכ םג

- קשחתמש המ" :יברה ול הנע .הדובעה תלחתה יהמ ,שטיוואבוילמ יברה תא ידוהי לאש םעפ
."הזל ךייש ידוהי לכ" :יברה בישה ."?וז הגרדל ךייש ינא םאה" :שיאה לאש ."תושעל אל

גהנש ךרבאל םעפ רמאש ד"בח ידיסח ילודגמ דחא לע רפוסמ .הליכאב קר אל םישוע 'איפכתא'
.םירישעו םיינע םיבשות םיררוגתמ תאזה ריעב .הנטק ריעל לושמ ףוגה" :תוינעתב תוברהל
תלפטנ עודמ .הפה ,םיינזואה ,םייניעה םה 'םירישע'ה וליאו ,הביקה אוה 'ינע' בשות
דיסחו ..."רתוי הברה לבקת םהמ ,'םירישע'ה לא ךל ;הנעמ התא ותואו ןכסמה ינעל אקווד
רבדלמ ךיפ םולב - הפה ידי-לע הנעתת ;הביקה תועצמאב םצ התא המל" :והשימל רמא עודי
..."םירתוימ םירוביד

הרותב םיאשונ דומלל וא קשח ןיאשכ םג דומלל - הרותה דומילב םג 'איפכתא' תושעל רשפא
רציה תא אכדל ומצע תא םדאה ליגרמ וללה םירבדהמ דחאו דחא לכב .םהב גונעת םדאל ןיאש
.'ה-תדובעל ויתונוצר תא דבעשלו

םימעטמ ינש

רחא ררגיהל אלש דיפקמ םדאהש תכשוממ הפוקת ירחא .'אכפהתא' - 'ה תדובעב ינש בלש שיו
דע ,תכלוהו תשלחנ המצע הוואתה :'אכפהתא' לש ךילהת חתפתהל ליחתמ ,לשמל ,הליכאה תוואת
אוה ןכש ,ןוצר-חוכו הייפכ תוחפל קקזנ םדאה ןכ ,ןמזה ףלוחש לככ .ירמגל תמלענ איהש
ירבדב סואמל ליחתמ םדאהש ,ךילהתה לש ופוס .וללה םירבדל הכישמ תוחפ שוחל ליחתמ
.םתוא אונשלו תורתומה

הצור אוהש המ ןיבל םדאה לש ותבשחמ ןיב רעפ םייק ובש בצמ אופא תנייצמ 'איפכתא'
הסנמו ךכל םיכסמ וניא וביל לבא ,תמייוסמ ךרדב גהנתהל םיכירצש ןיבמ אוה .שיגרמו
קדוצו ןוכנש המ ןיב הפיפח תמייק רבכ ובש בצמ תנייצמ 'אכפהתא' .ידגנה ןוויכל וכשמל
תא ושיגריו וצריש בצמל ויתונוצרו וביל תא איבה אוה ןכש ,שיגרמו הצור םדאהש המ ןיבל
.םינוכנה םירבדה

השעו" בותכה תא תודיסחה תשרפמ ךכ .היינשב ןיאש הלעמ שי וללה םיכרדה יתשמ דחא לכב
.'ה-תדובע ידי-לע 'םימעטמ' ול ןיכהל ,לארשי-םעמ ה"בקה לש ותשקב וזש ,"םימעטמ יל
םילכאמ - םימעטמ לש םיגוס ינש שי םילכאמבש םשכ יכ ,םיבר ןושל ,'םימעטמ' ןאכ רמאנ
- 'םימעטמ' ינש שי 'ה תדובעב םג ךכ - םיצומחו םיפירח םילכאמו ,םיקותמו םיברע
.'אכפהתא'ו 'איפכתא'

ונתרטמ ;חצנל הניא ונתרטמ :םירמוא םידיסח .תידימת 'איפכתא'ב םג תילכתו הרטמ שי
!"קבאיהל ,תושעל
היהש השעמ


השנועו העובש

סאפ ריעב ןידה-תיב-בא ,רטע-ןב הדוהי יבר לש ותיב תלד לע קפדתהש יברעה לש ותומד
תצע ויפמ עומשל ידכ וחתפל רחשל וגהנ ריעהמ םיבר םיברע .ברה תא העיתפה אל ,וקורמבש
םלוא .םמצע ןיבל םניב וצרפש תובירמבו םיכוסכסב תויוררוב םייקל ידכ וליפא וא ,םכח
לע ודיעה ,וילא עיגהל ידכ - סינות ריעהמ - השעש קחרמהו שיאה לש הרתיה ותושגרתה
.ויפבש דחוימה רופיסה

ירשק יברעה חתיפ דחא םוי .סינות ריעב ררוגתה רומאכש ,םיסכנ ריתע רישע היה יברעה
ידוהיה ,ףסכה תא עיקשה יברעה .תורוחס לש ןווגמב רחסמב קסעש ,ידוהי רחוס םע תופתוש
ךכ .הוושב םיינשה וקלחתה תוריכמה ובינהש םיחוורב .ןתוא רכמו תורוחס ותועצמאב שכר
.הנממ ונהנ םידדצה ינשו ,םינש ךשמב תוחונמ-ימ לע תופתושה הלהנתה

ףסכ ימוכס ידוהיה ידיב דיקפהל גהנ יברעה .טלחומ ןומא םיינשה ןיב רצונ ןמזה ףולחב
.םימושיר םוש להנל ילב ,םילודג

וידיב קיזחה אל םלועמש ,ידוהיה .דחוימב לודג םוכס ופתוש ידיל רישעה רסמ דחא םוי
רתוי יכ ,הלעה ריהמ בושיח .יותיפב דומעל חילצה אלו םירוונסב הכוה ,הובג הכ םוכס
.עצבל ליגר אוהש תוקסעה תועצמאב הז םוכס חיוורהל ידכ ול ושרדיי םינש רשעמ

םדיק ,"!אבה ךורב ,אבה ךורב" .םיחוורב וקלח תא שקבל יברעה עיגה תועובש המכ רובעכ
ילא אובתש ךל הכחמו ,הכאלממ לטבומ ינא דמועש בר ןמז הז" .תובהלתהב ידוהיה וינפ תא
."!ףסכ םוכס ךדיבו ךלגרהכ

םיטפשמ המכ ופתוש םע ףילחהש רחאל םלוא .םירבדה תועמשמ תא רישעה ןיבה אל הליחתב
רחאל ךא ,ןוצל ול דמוח רחוסה ופתוש יכ רבס דוע הליחתב .ותנווכ ףוסל דרי ,םיפסונ
.תדוכלמב לפנ יכ רוריבב ןיבה רפסמ תוקד

תושעל ודי-לאל היהי אלש ןיבה אוה .םיאבה וידעצ תא תונתחדקב בשיח יברעה לש וחומ
לכ ופתושב ןתנש ןומאה לכ לע וברקב וביל ץמחנ התע .ןהשלכ תוחכוה ול ןיאב ,המואמ
.וידיב דיקפהש םיפסכה לע דיעיש רדוסמ םושיר ומע להינ אלש לעו םינשה

יבר לע אוה םג עמש ,םיברעכ םידוהי ,וקורמ יבשותמ םיבר ומכ .ןויער וחומב ץצ םואתפ
דחוימבו ,וירכמ יפב הצרעהב אשינ ומש יכו אוה שודק בר יכ עדי אוה .רטע-ןב הדוהי
תלביק אלש רטע ןב הדוהי יבר לש ומשב יל עבשיה" ,ידוהיל רמא ,"המ עדוי התא" .םידוהיה
..."ךל יתתנש ףסכ ךידיב קיזחמ ךניא יכו רבד םינורחאה תועובשב ידימ

יברעה םלוא .םינושמו םינוש םיקומינב העובשהמ קמחתהל הסינ אוה .רחוסה להבנ הליחתב
ןורוויח .הבינגב האדוהכ רבדה שרפתי ,דגנתהל ףיסוי םא יכ ןיבה הזו ,וילע ץוחלל ףיסוה
.הדוהי יבר לש ומש תא ריכזהשכ דחוימבו ,ויפמ העובשה תולימ תא איצוהשכ וינפ תא ףיצה
.שפנ-יחפב קלתסה יברעה

ףסכה רורצב טיבה אוה .עבשנש רקשה תעובשב ותוא ודקפש דחפהו עוזעזהמ ששואתה רחוסה
םימי המכ דוע ופלח .ונופצמ תא עיגרהל הסינ ,"תרתומ יוג תדיבא" .ומצעל ךייחו ןמשה
.המשא שגר לכ דוע שח אל רבכו

יכ םהל רפיס אוה .וירבחמ המכל םירישע תדועס ךורעל טילחה ,רבד לכל רישע שחשכ ,תעכ
לככ אוה ןיא בוש התעמ יכו ,םימוצע םיחוור ול האיבהש ,"הרידנ הקסע" וידיל הלגלגתנ
...םדאה

.חבושמ ןיי יקובקב המכ םשמ תולעהל ידכ ותיב ףתרמל רחוסה דרי הדועסה לש המוציעב
םיצעה רוביחל קבד ,םיצע תורוק ,ןמש ידכ םש ויה .ויתורוחסל ןסחמ םג שמיש הז ףתרמ
.תימצע ןוצר-תועיבשבו חור-תרוקב הלא לכ תא רקס אוה .דועו

ןמז רבע אל .ומע איבהש קלודה רנה תא םינפב חכש ,ןייה יקובקב ודיבו ףתרמה ןמ אצישכ
שאה תונושל וארנ ,הכו הכ טיבהל רחוסה קיפסה םרטב .תיבה תא אלימ ןשע לש ףירח חירו בר
.התיצהו תוקילדה תורוחסה תחאב עגפו לפנ רנה .ףתרמה ברקמ תולועו תועקוב תונושארה
.רחוסה לש ושוכרמ רבד רתונ אל העשמ תוחפ ךותב

-ןב הדוהי יברל רישעה יברעה רמא ,"ירופיס תא ול רפסל ידכ שודקה ברה דובכל יתאב"
עבשנש רקשה תעובש לשב ול אב ,רבעשל יפתוש לש ושאר לע תחינש שנועה יכ ינא חוטב" .רטע
."ברה לש ומשב

יבר םלוא .ויפלכ ותצרעהל יוטיב תואל ,ברל ושיגהל שקיבו ףסכ רורצ וסיכמ איצוה יברעה
בריס ,בהזו ףסכ ףרוצכ ותכאלממ סנרפתהו ,רוביצה תפוקמ תונהיל תואינ אל םלועמש ,הדוהי
אל ,תינשו" .רמא ,"םדא ידימ תונתמ לטונ ינניא ,תישאר" .רישעה ידימ הטורפ ףא לוטיל
רבדה םא םג ,םימש ידיב ייחאמ שיא תשינע לע הדות תואל ילא עיגהש ףסכמ תונהיל לכוא
..."רקשל העובש לשב ול עריא

ףסכה תא קליח הזו ,סאפב הקדצה תפוק להנמל יברעה רישעה תא הנפה רטע-ןב הדוהי יבר
.ריעה יינע ןיב


הלואגל הייפיצב


דע אובי אל אוה לבא .ונילא אובל חישמה קקותשמ ,חישמה תאיבל םיקקותשמ ונחנאשמ רתוי"
"ול ופציו וכחי לארשי לכש
(םייח ץפחה)

ןירפיש םוחנ ברה םע םיידוהי םייח


,הרותב שלוג ,םיב שלוג
טנרטניאב שלוג

לא דרוי ,ךורא ןקז רוטע ,םינפ-אושנ בר :ינוימד טירסת ךותמ עטק תויהל לוכי היה הז
םהל ןתונ ברה .ןשלג דחאו דחא לכ ידיב .םייתד-אל םיריעצ הרשע תרבחב תדדובמ ףוח תקלח
ארוק אוה .ויתובקעב םיריעצהו ןושאר ברה .םילגה לא םיאצוי םהו השילגב רצק ךורדת
לבא ,לקשמה-יוויש תא םידבאמ םירחא ,םימה ךותל םילפונו םידעומ םתצקמ .תוארוה םרבעל
לש העש רחאל .ףוחה דע ןשלגה תא סיטמו ןוכנה לגה תא ספות ,הזירז םי-תייח ומכ ,ברה
-תחישב חתופש ,ברה ביבס ןרוג יצחב םיבשייתמו ,ףוחה לא םיריעצה םיבש ,השילגב תוסנתה
...םי לעו תודהי לע שפנ

רזחש ,סל'גנא -סול דילי ,(45) ןירפיש םוחנ אוה ברה .תואיצמ אלא ןוימד ונניא הז
תויורחת המכב הכז ףאו יעוצקמ םילג שלוג היה ויתונש בורב .תונברל ץראב ךמסוהו הבושתב
.השילגב תוימואל-ןיב

ףוחה לע שפנ-תוחיש

שי רבכ רתאל .המשנו השילג - "לוס דנא ףרס" הנוכמה ,טנרטניאב דחוימ רתא חתפ רבכמ אל
םירבעומה הרותב םישדח תונויערל םיעדוותמ םה ותועצמאבו םיעובק םייונמ תואמ-שולשכ
םיעיבמה ,םיריעצ לש תוצובק ומע לטונ אוה םעפ ידמ .םיב השילגה אשונ תארשהב םהילא
.ףוחה לע שפנ-תוחישלו םיב תוכרדומ תושילגל ,רתאב תדחוימ תוניינעתה

ורבע יירוענ" .וייח רופיס םג אוה הזכ .תיתרגש-יתלב תומד טלחהב אוה ןירפיש ברה
ינממ התוור אל ,רבד לכל תללובתמ התייהש ,יתחפשמ" .רפסמ אוה ,"תועודיה םישישה תונשב
המכ יתזרא .תיבה תא בוזעל ,הרשע-שולש ליגב ,דחא םוי יתטלחה ,יעבטמ ןדרמ יתויהב .תחנ
והזש יתטלחהו ,םיה ףוח לא יתעגה .יתחרבו הדירפ קתפ יירחא יתראשה ,הניש-קשו םיצפח
."זא יל רסח היהש המ הזו ,יתימא שפוח יתשח םש .ימוקמ

תודהיה םע תורכיה

םישלוג שגפ אוה .םלועב רתויב םיבוטה םילגה לעבכ עודיה ,ובילאמ ףוחל עיגה ךשמהב
.םיה ילגמ דרפנ אל םויה דעו זאמ .ויניעב ןח אצמ ביבחתהו ,םייעוצקמ

תורפס דומלל הרברב 'ס תטיסרבינואל ךלה אוה .םידומיל םע השילג בלשל טילחה ,רגבתהשכ
.שלג םיירהצה-רחאו דמל רקובב .("תופש ששב טלוש ינא") תינמרג

םע הנושאר תורכיה ול ךרעש ,קאשול ףסוי ברה ,ריעב ד"בח-תיב להנמ תא שגפ םג םש
תונש המכ ירחא .ד"בח-רפכב 'םימימת-רוא' תבישיל עיגהו ץראל הלע ךכ-רחא .ותודהי
-סולמ הבושתב תרזוח איה םג ,ותייער ,הקבר תא אשנ ,תונברל ךמסוה םג ןהבש ,דומיל
.סל'גנא

"שלוגה ברה"

.תובבל בוריק ךרוצל ולש םידחוימה השילגה ירושיכ תא לצנל ותעדב הלע הנורחאל ,רומאכ
ןיבל הרותב םינוש םיאשונ ןיב םיירוקמו םיניינעמ םירשקה םיגצומ ולש דחוימה רתאב
."שלוגה ברה" איה רתאב ןירפיש לש ותרדגה .השילגה םלועב תונורקעו םיגשומ

לש םתמשנ לא רהוצ חותפל ךרד וז םגו ,טנרטניאב םג התעמ אופא 'שלוג' שלוגה ברה
.םידוהי םיריעצגרבוזניג ףסוי ברה תאמ - םיגהונ המל


הרותה תהבגה

?רוביצב האירקה תעב הרותה-רפס תא םיהיבגמ עודמ :הלאש

.הרותה דובכל ,םעל בתכה תא תוארהל ידכ תישענ ההבגהה :הבושת

קלחו םידרפסה םויכ םיגהונ ךכו ,האירקה ינפל רפסה תא היבגהל וגהנ ל"זח ןמזב
םעט ונתנש שי .האירקה םויסב םיהיבגמ ד"בחו םיזנכשאה וליאו ,לארשי-ץראב םידיסחהמ
.האירקל םג ובישקי ,ההבגהל רקיעב םיפצמה ,םעה ןומהש ,ךכל

דרפס תוליהקמ המכ גהנמ עבונ הזמו ,הירחא ןהו האירקה ינפל ןה ההבגה תושעל וגהנש שי
.ומוקמל חותפ ודועב (זגראב) הרותה-רפס תא סינכהל

ךכ ,תחנב ובבוסל לכויש ידכ ,וינתומב וחוכש םדא היהי היבגמהש אדוול םיאבגה לע
.הרותה-רפסב בטיה לכתסהל לכוי רוביצהש

,םורדל חרזממ ,(ןועשה ןוויכב) ןימיל לאמשמ אלמ בוביס הרותה-רפס םע בבותסמ היבגמה
.האירקה םוקמ תא לוכל האריש ידכ ,'די'ה תא ברל םישיגמ הקירפא ןופצב .ןופצלו ברעמל

םושמ ,תהבגומ המיב לע םקוממ האירקה-ןחלוש םא םג ,דומעל רוביצה לכ תבוח ההבגהה תעשב
.הרותה דובכ

תאזו" :רמולו ,טעמ תווחתשהל ,בתכה תא תוארל ,םישנו םישנא ,םיחכונה לכ לע הווצמ
דע - רשפאה תדימב - ברקתהל בוטו .(דמ,ד םירבד) "לארשי-ינב ינפל השמ םש רשא הרותה
.בטיה תויתואה תא אורקל ולכויש

רבדמב קוספה םויס) "השמ דיב 'ה יפ-לע" :ןכ-ירחא רמול םיגהונ םיזנכשאה תוליהקב
.וגהנמ יפל דחא לכ ,םירחא םיקוספ םיפיסומ ד"בחו םידרפסה וליאו ,(גכ,ט

רפסה תסנכה םויס דע םש ןיתמיו ,ןוראה ינפל דע הרותה-רפס תא תוולל היבגמה לע
.ומוקמל
םייח תוחרא ,כ"ונו א,טמק ;ב,דלק ח"וא ע"ושוט .וכ,זכ םירבד ן"במר .ד"יה ד"יפ םירפוס תכסמ
,הרות רוא .(ב) 'ההבגה' ךרע תידומלת הידפולקיצנא .גכ-גי,י םירפא ירעש .םש ףסוי טוקליו
.נ"שו ,אנר 'מע בר ןויליג
ישארה ףדל

םיניינע חתפמ | ןיעידומ | סופד תיב | תושדח רדח | םידלי רדח | ןויע רדח | ד"בח תיב

תורומש תויוכזה לכ (c)
רואל האצוהה ףגא - זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ
03-9606169 :'סקפ ,03-9607588 'לט ,72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת
ירא-בל ףסוי :"טנרטניא" רודמ שאר * בונורהא ןהכה קחצי ףסוי ברה :ר"וי
chabad@chabad.org.il