516 'סמ עובשה תחיש
:ןויליגה ירודמ
עובשה תרמיא ןייעמה ןמ תבש ןחלוש שדח שי תיעובש הדמע
ץבוק תדרוה הכלהה תניפ םיידוהי םייח היהש השעמ תודיסחה יכרד

אציו תשרפ * (22.11.96) ז"נשת'ה ולסכב א"י * דורב םחנמ :ךרוע

תיעובש הדמע


דמעמ קיזחהל ךירצ


תונורתפ שפחל תוסנל אל .דמעמ קיזחהל - חתפמה-תלימ וז
-ףא ,תויעבהו םיישקה םע דדומתהל םיבייח .אצמנב םניאש
םרתפל ונחוכב ןיאש יפ-לע


םיברל .יתימאה ןורתפה והמ בושו בוש לואשל םישנאל תמרוג הכותב םייח ונאש תכובסתה
איהש תויעבהו ךרד לכ ,ויתונכסו דעצ לכ .תמאב בוט ןורתפ שיאל ןיאש רורב רוביצב
.םידוהי םד תכיפשו רורטב המויא תואג ונלביקו ,םירותיווה ךרדב תכלל וניסינ .תררועמ
םייאמ ךא ,ירמגל טעמכ ךעד רורטה םנמאו ,היינשה ךרדה תא וניסינ הנורחאה הנשה יצחב
?םישוע המ ,רוציקב .םלועה תונידמ םע תומיע ונילע

ךכ השענ םאש בושחל רתוי הברה חונ .ןורתפ ןיא - המיענ-אל איהו ,תאזה הלאשל הבושת שי
.החונ אלו המיענ-אל איה םא םג תאזכ תראשנ תואיצמה לבא .הפיו בוט לוכה היהי ,תרחא וא
.םיברעה ןיבל ידוהיה םעה ןיב יסיסבה תומיעה לע רשגל ךרד םוש ןיא םימייקה םיאנתב
.ונלש םומיסקמל רבעמ הברה-הברה ןה םהלש םומינימה תושירד

הכובס תואיצמ

ונניא .הנממ ץלחיהל תורשפא ןיאש הכובס הכ תואיצמ ה"בקה רצי עודמ םיעדוי ונניא
,וצראב הוולשבו טקשב תבשל יאכז ידוהיה םעה ןיא ןיידע המויאה האושה ירחא המל םיניבמ
תושפנ דבאלו תומחלמ שמח םחליהל ונילע רזגנ המל ,הלאשל הבושת ונל ןיא .םלועה ימע לככ
.םידירחמ רורט יעוגיפב תורקי הכ

תרבכ תא ונתיאמ לוזגל םירתוח ,ונילע םירעהל םיסנמ ,ונתוא םיאנוש .תואיצמה וז לבא
ןימיל אקווד אלא וננימיל בצייתמ וניא לודגה םלועהו ,ונל הרתונש הלדהו הנטקה ץראה
.וניביוא

םימלעתמ רשאכ אקווד איה הלודגה הנכסה .הלבקל חונ-אל דואמ םא םג ,תואיצמה וז
.תודבועה עקרקב תנגועמ הניאש ,תואיצמ ןוימד יקזבהבו הפ-לבהב תונבל םיסנמו תואיצמהמ
םיגיהנמ ונל ויה וליא .הרמ הנממ תוחכפתהה לבא ,המיענ השוחת הקינעמ םנמא תאזכ הילשא
.ןורתפ ןיא :יולגב םירמואו םעה ינפל םיבצייתמ ויה ,םייתימא

םויה תא ואיבה

לכ תעד לע החמשב לבקתיש ,קדוצ ,יתימא ןורתפ אלא ,ןורתפ םתס אל .ןורתפ שי ,םצעב
.וברקל לדתשהל ,ותארקל רותחל ,ול תוכחל ךירצ .םידדצה

ןיב ךוסכס םוש היהי אל .יתימא םולש ןאכ הרשי ,אובי אוהשכ .חישמ םיארוק הזה ןורתפל
ולעפי לוכהו ,האלפנ הינומרה ןאכ ררתשת .םירחא םימע ןיב תומחלמ אל ףאו םיברעל םידוהי
.םיפתושמ םיכרע ןעמל דחי

םשכ .תמא םהירבד לכש ,םישודקה וניאיבנ ידי-לע ונל חטבוהש דועיי הז .םולח הז ןיא
.המלשהו תיתימאה הלואגה ימי לע תואובנה ומייקתי ךכ ,ומייקתה תורחאה םהיתואובנ לכש

םיברקמ - בוט השעמ לכ ,הווצמ לכ .ונידיב רבדה !ותוא ואיבה - 'חישמ אובי' ודיגת לאו
תא םיברקמ ונא ןכ ,תורחתו האנק ,תומחלמ םיתיחפמו לארשי-תבהא םיברמ ונאש לככ .ותוא
ולוכ םלועה אלא ,(ם"במרה ןושלכ) "תורחתו האנק אלו המחלמ אל" ויהי אל םהבש םימיה
.תיבויח היישעבו ןיינבב ויתוחוכ לכ תא זכרי

תונורתפ שפחל תוסנל אל .דמעמ קיזחהל - חתפמה-תלימ וז .דמעמ קיזחהל םיכירצ םייתניבו
,םינתיא דומעל .ןאכ רבכ םימיה תירחא ןוזח וליאכ תונוימדב עוקשל אל .אצמנב םניאש
םע דדומתהל םיבייח ונאש תעדלו ,וניתובא תלחנב ונתזיחא תא קזחל ,ססבתהל ,תונבל
.םרתפל ונחוכב ןיאש יפ-לע-ףא ,תויעבהו םיישקה

הלואגה לש ןורתפה - וניתויעבל יתימא דחא ןורתפ שיש הנומאהו תאזה הדימעה םצע
אוה ןיאש ה"בקל הארמ לארשי-םעשכ .ונקדצ-חישמ תאיב תא ושיחי םג - המלשהו תיתימאה
ה"בקה הנאיבי ,תיתימאה העושיל לחיימו הפצמו ןיתממ אלא ,םסק-תונורתפו םיפילחת שפחמ
.שממ בורקבשדח שיןורבחב סוניכ

םעפה םייקתמש ,ד"בח ידיסח לש יתנשה יצראה סוניכל תונכהה תוכרענ העידיה תביתכ תעשב
ד"בח-יריעצ םימייקמש יתנש סוניכ הז .הלפכמה תרעמ דילש הבחרב ,ןורבח שדוקה-ריעב
רוא תצפהב ד"בח תוליעפל םיווק תוותהלו רוביצה תא קזחל דעונ אוהו ,הנשה לש וז הנועב
םע תוהדזהה תא אטבל ידכ ,ןורבחב ומייקל טלחוה הנשה .הבורקה הנשב תודיסחהו הרותה
ריעלו תובאה ירבקל לארשי-תיב ינומה םישחש הקיזה תאו ןורבחב תידוהיה תובשייתהה
תא חטבאמ םגש ,ל"הצ םע אלמ םואיתב ךרענ סוניכה .ךלמה דוד תוכלמ הננוכ הבש ,ןורבח
.םיאבה ינומה

26-ה הצובקה

העבראו םירשע הבו ,"ליבונר'צ ידלי" לש 26-ה הצובקה לארשיב התחנ רבעש ישימח םויב
.1380-ל ,טקייורפה תרגסמב ,ד"בח-יריעצ הכ דע ולעהש םידליה רפסמ עיגמ ךכב .םידלי
ינפל ,תמדוקה הצובקה םע התלע ןהמ תחאש ,תויחא יתש לש שגפמ היה דחוימב שגרמ
.הילא הפרטצהש התוחא תא 'טולקל' הלכי התעו ,םיישדוחכ

תילגנא תורבוד

לש ישילשה יצראה סוניכה םילשוריב ךרעיי ,הכונח לש יעיבר רנ ,ולסכב ח"כ ,ינש םויב
-6525677 'לט המשרהו םיטרפל .'ןוירפא' םלואב םייקתי עוריאה .תילגנא תורבוד ד"בח ישנ
.02

הכונח רנימס

.תרניכה תפש לעש ,'רניכ' שפונה-רפכב בורקה הכונחב ה"יא םייקתי 'תעד' לש רנימס
ח"כ ינש םוימ םייקתי אוה ."תודיסחהו הלבקה רואל הקיטנגו השרות" :אשונל דחויי רנימסה
.9455079 -08 :המשרה .(9-11.12.96) תבטב 'א יעיבר םוי דע ולסכבשטיוואבוילמ יברה לש ויתוחיש יפ-לע דבועמ - תבש ןחלוש
ינונבל 'צ תאמ .אציו תשרפל


הזה םלועב - תילכתה

יבשוי ,הרותה ילעב - 'רכששי' .ןולובזו רכששי - םיקלח ינשל תוללכב קלחתמ לארשי-םע
הכאלמבו קסעב םיקסועה םידוהי הלא - 'ןולובז' .הרותב םהימי לכ םיקסועה ,להוא
'רכששי' םע תופתושה תוכזב אוה הרותב םקלח רקיע .הרותה דומילל םנמזמ טעמ קר םישירפמו
.םנוממב הרות ידמולב םתכימת ידי-לע -

-תרידל יוניכ אוהש ,'לובז-תיב' םש לע הז םשב ול הארק ןולובז תא האל הדלישכ ,הנהו
."וישנ לכ דגנכ םינב יל שיש ,ימע אלא ותריד רקיע אהי אל התעמ" :הרמא ךכו ,עבק

בקעי לש וכרד

,ךכ ארקנ ןולובז םא .םדאה לש ותוהמו ונכות תא אטבמ אוה אלא ,ינוציח רבד וניא םש
דבלב וז אל הרואכל ירהו .וניבא בקעי לש "ותריד רקיע"ב הרושק ותוהמש רמול ונילע
,"םילהוא בשוי" אוה בקעי - ירמגל הנממ הנוש איה אלא ,בקעי לש וכרדל ההז הניא וכרדש
.רחסמב קסוע ןולובז וליאו ,הרותה שיא

בשחנ ןולובז הללגבש דע ,ךכ-לכ העירכמ רכששיב ךמות ןולובזש הדבועהש רמול רשפא-יא
הרותה דומילמ הבושח היהת הרות ידמולב הכימתהש רשפא-יא ירהש ,בקעי לש "ותריד רקיע"ל
.ןולובז אקווד אוה בקעי לש "ותריד רקיע" עודמ ןיבהל ונילע ,ןכ-םאו .ומצע

תודדומתה לש החוכ

ותייהש ימיב אקווד עיגה ותחלצהל .המוד רבד םיאור ונא ומצע וניבא בקעי לצא םג ,השעמל
רמוא אוהש יפכ ,האלמ תורסמתהב ןאצה הערמב קסע אלא ,םילהוא בשוי היה אל םש .ןבל תיבב
,"דואמ-דואמ שיאה ץורפיו"ל זא אקווד הכז ןכ-יפ-לע-ףאו ."יתדבע יחוכ לכב" - ויתושנל
-דחא דליו לארשי-תיב תא םיקה םש אקווד ,ןכ-ומכ .תינחור החלצה רקיעב ללוכ הזש ןבומו
.םיטבשה רשע-םינשמ רשע

םלועב אקווד היהי "ותריד רקיע"ש הצר ה"בקה םג ,"םארובל םימוד םיקידצ" וז הדוקנבו
ה"בקה הוואתנ" :שרדמה רמאמכ ,םינוילעה םיינחורה תומלועב אלו ןותחתהו ימשגה הזה
ובש תונויסינהו םלועה םע תודדומתהה ידי-לע אקווד יכ ,"םינותחתב הריד ול תויהל
.רתויב ההובגה היילעל םיעיגמ

'ןולובז' בורה

אקווד יכ ,'רכששי' אלו 'ןולובז' תרדגהב םה םידוהיה בור חישמה תאיב דעש הביסה םג וז
.ותילכתל םלועה תא םיאיבמש םה השעמה ייח ךותל השודקה תאבהו םלועה יניינעב קוסיעה

בשוי' אוה ידוהיה דוע לכ ןכש ,וניבא בקעי לש "ותריד רקיע" אצמנ ןולובזב אקווד ןכל
ןויסינ ול ןמדזי םא ילואו ,בקעי לש וכרדב וביל לכב קבד אוהש ןוחטיב ונל ןיא 'םילהוא
לש וכרדב ךלוה ןכ-יפ-לע -ףאו םלועה יניינעב קוסע ידוהי רשאכ לבא ,וב דומעי אל ,השק
.ולצא העובקו ובילב תשרשומ בקעי לש וכרד ןכאש החכוה וז ,בקעי
(134 'מע ,ל ךרכ תוחיש יטוקל)

הליפת :אשונב םישרדמ - ןייעמה ןמשדקמה םוקמב הליפת

.םש ללפתהו שדקמה-תיב דומעל דיתעש םוקמב ?עגפ םוקמ הזיאב :רמא קחצי יבר
(אציו תשרפ ,םלענה שרדמ ,רהוז)


תולעהלו דירוהל

ןיב ,הז רוביח .(די,חכ תישארב) "המימשה עיגמ ושארו הצרא בצומ םלוס"ל הלשמנ הליפתה
- תימימשה תוינחורה תדרוהלו ,המימשה - תויצראה תאלעהל :םירבד ינשל שמשמ ,ץראל םימש
.ץראל
(םירוביד יטוקיל)


וניתורודב הליפת

םהל ןיאש ,וללה תורודב :ארקמה שריפ קחצי יבר ."רערעה תליפת לא הנפ" :םיליהתב רמאנ
דוד רמא ,דבלב וז הליפת אלא םהל ןיאו ,םימותו םירוא אלו ןהוכ אל ,איבנ אלו ךלמ אל
.םתליפת תא הזבת לא ,םלוע לש ונוביר :ה"בקה ינפל
(הבר ארקיו)


הליפתה חוצחצ

- השוריפ קבאה תרסה .ךולכלה תא םיסבכמו קבאה תא םיריסמ ,הליפתה תא םיחצחצמ םיכאלמה
תוברועמה הליפתה תולימ יוקינ - ךולכלה סוביכ ;תויח ילב ורמאנש םילימב םייח חור תחפה
.תורז תובשחמב
(ח"שת םירמאמה רפס)


ללפתהלו רוזחל

הווק" :רמאנש ,ללפתיו רוזחי - הנענ אלו ללפתהש םדא האר םא :אנינח יברב אמח יבר רמא
."'ה לא הווקו ,ךביל ץמאיו קזח ,'ה לא
(הבר תישארב)


הלק הדובע

רחאל ותליפתב ךישמהל הליחתב גהונ היה שטיוואבוילמ (רעבוד םולש יבר) ב"שרה ר"ומדא
יברה ןיחבה .ותליפתל בישקהל ריקה ירוחאמ םידמוע ויה םידיסח .גחו תבשב רוביצה תליפת
.ותיבב ללפתהל ליחתה זאמו ..."ללפתמ ינשה ךיא עומשל איה הלק הדובע" :רמאו ךכב
(םירצק םימגתפ)


תודימה ךפהל

םתליפת הלשמנ המל :קחצי יבר רמא ."קחצי רתעיו" - הריתע תארקנ וניבא קחצי לש ותליפת
לש םתליפת ךכ ,םוקמל םוקממ ןרוגב האובתה ךפהמ הז רתע המ ?(ןושליק) רתעל םיקידצ לש
.תונמחר תדימל תונזגר תדיממ ה"בקה לש ויתודימ תכפהמ םיקידצ
(ב,דס תומבי)


תינחור הלואג

לארשי לכ ויה ול .תינחורו תישפנ הלואג םושמ שי ה"בקה ינפל לארשי תסנכ לש התליפתב
םג חישמה אב היה - הליפתה רחאל ול זוגנו ףלוח היה אל 'הל הבהאה רואו הנווכב םיללפתמ
.תוימשגב
(ח"אד םע רודיס)


החמשב הליפת

אלו ,קוחש ךותמ אלו ,תולצע ךותמ אלו ,תובצע ךותמ אל ללפתהל ןידמוע ןיא :וניתובר ונש
.הווצמ לש החמש ךותמ אלא ,םילטב םירבד ךותמ אלו ,שאר-תולק ךותמ אלו ,החיש ךותמ
(א,אל תוכרב)

עובשה תרמיא


בושל חוכ שישכ

קסנזילמ ךלמילא יבר קידצה .םיסגו םיטושפ םישנא ויה קסנזיל ריעב אשידק הרבחה ישנא
.ליעוה אללו - הבושתל םררועל םימעפ המכ הסינ

:גוהנכ ,ורמאו אשידק הרבחה ישנא וילא וסנכנ ,םלועה ןמ רטפיהל דמעו קידצה ןיקזהשכ
."ךישעמ לע הדוותה ,יבר"

דוע רשאכ הבושתב ינררועל םתאב אל עודמ ?םינשה לכ םתייה ןכיה" :ארקו יכבב קידצה ץרפ
לש הרוש טרפל לחה ןאכו ,"ךכו ךכ יתישע רשאכ רבד יל םתרמא אל המל ?בושל יחוכב היה
.השע לוכיבכש תונוועו םיאטח

דחא לכש תונווע טרפמ קידצהש עומשל וליחתהשכ טרפבו ,דואמ ושגרתה אשידק הרבחה ישנא
...םירומג הבושת-ילעב םשמ ואציו הלודג הייכבב וצרפו ,אטח םהמ דחאותודיסחה יכרד


הליפתה תדובע

הרות םוקמל תולגל טילחה ,ריעצ ךרבא היה ,'אינת'ה לעב ,ידאלמ ןמלז-רואינש יבר רשאכ
:ךכ רמא ףוסבל .םימי םתואב הרותה יזכרמ ינש ,שטירזמל וא הנליוול תכלל םא טבלתהו
- ללפתהל דציכ םידמול שטירזמב ךא ;תצק עדוי ינא דומללו ,דומלל ךיא םידמול הנליווב"
..."ללכ עדוי יניא תאזו

תדובע - המלש הדובע איה יעבדכ הליפת .'ה-תדובע לש הזכרמב הליפתה תא הדימעה תודיסחה
רחאלש הדובעה ,המצע הליפתה ,הליפתל הנכהה - תובר תועש שרודש ןיינע הז .הליפתה
,םהיניעב הליפתה תובישח לשב יכ ,"םויה לכ ללפתמ" תניחבב ויה םייתימא םידיסח .הליפתה
.הבוט היהת הליפתהש ידכ התואנ תינחור הגרדב דומעל ךיא םויה לכ םיבשוח ויה

םמורתהלו תולעתהל


ונממ שקבלו 'ה לא ללפתהל םדאה לע השע-תווצמ .םדא לש ויכרצ תשקב איה ,תוטשפב ,הליפתה
,םדאה יכרוצ לכ תא תופיקמה תוכרבה לכ 'הרשע-הנומש' תליפתב ונקתנ ןכל .ויכרצ תא
.הווצמה לש הניינע הז יכ ,םיימשגהו םיינחורה

לפותה" ןושלמ איה ,תודיסחה תרמוא ,'הליפת' .הליפתל רתוי קימעמ דממ הפיסוה תודיסחה
קבדתהלו רבחתהל - הליפתה לש תימינפה התועמשמ .תוקבדתהו תורבחתה ןושל - "סרח-ילכ
.הלעמל םמורתהלו ויתולבגממ תאצל ,תולעתהל םדאה לוכי הבש העשה איה הליפתה תעש .ה"בקב
תוינחור תוגרדל ,בלש רחא בלש ,םדאה הלוע הדי-לעש ןוויכמ ,םלוס תארקנ םג הליפתה
.תולענ

הליפתהש םשכ .(ברק תעש איה הליפתה תעש) "אברק תעש - אתולצ תעש" :רמאנ רהוזה רפסב
יקלח םע ,ומצע םע םדאה םחלנ הבש העשה םג איה ךכ ,ה"בקה םע תוקבדתהו היילע תעש איה
תולעל ידכ :הזב הז םייולת םירבדהו .םיילילשה םירבדה תא ומצעמ קלסל ידכ ,ובש ערה
היילעה תדובעמ קלח ןכלו ,הטמל ותוא םירשוקה םירבדמ ררחושמ תויהל םדאה ךירצ הלעמל
.רמוחהו םשגה ילבכמ ץלחיהל אוה הליפתבש

הניחבמו .'ה ינפל ושפנ תא ךפושו ,רמוחה יניינע לכמ םדאה םמורתמ הליפתה תעשב
םידמול המ םשל .הליפתל רמוח שמשל הדעונ הקומעהו הבחרה תודיסחה תרות לכ ,תמייוסמ
.ללפתהל המב היהיש ידכ - ?תודיסח

ןנובתהלו דומלל


תוננובתה .הליפתה תדובעב יזכרמ קלחכ ,תוננובתהה אשונ תא דחוימב החתיפ ד"בח תודיסח
דחאתהל ותרטמש ,תוננובתהה בלש עיגמ ,בטיה ותוא םיניבמו ןיינע םידמולש רחאל - השוריפ
.ותוימינפל רודחלו ןיינעה םע

עגרב .תיקולא היווה אלא הניא תואיצמה לכ ךיא ,'ה תודחא תייגוס תא דמול ידוהי :לשמל
רודחלו ןיבהל הסנמ ,בישמ ,לאוש ,דמול אוה - ןיינעה לש רקה דצב קסוע אוה דומילה
.התועמשמ תא טולקל הנווכ ךותמ ,וז היגוסב ןנובתמו בשוי אוה ןכמ רחאל .םירבדה קמועל
.תימינפה ותרכהמו ונממ קלחל היגוסה תא ךופהל הסנמ אוה תוננובתהה תועצמאב

םא .וז היגוסמ םיבייחתמה תושגרה תא ררועל התרטמ - הנוש יפוא הליפתב תוננובתהל
לכב סואמל ךירצ םדאה ירה ,םלועב רבד םוש ןיא וידעלבמו תואיצמה לכ תא אלממ ה"בקה
ובילב ררועל םדאה הסנמ הזכ שגר .תיתימאה תמאה אוהש ,ה"בקב קר תוצרלו םלועה יניינע
םידמלנה םירבדה תא המינפמ איהש ,הליפתה לש לודגה החוכ הזבו .הליפתבש תוננובתהה תעשב
.ותוהמ לכב תונתשהל םדאל םימרוגש ,וינפמ האריו 'הל הבהא לש תושגר תחתפמו


הלואגל היפיצב


ונל חלשו ונילע אנ-םחר !רבכ יד !אבא :םירמוא ,ןטקכ לודגכ ,דחי לארשי לכ ויה וליא"
."אב חישמ היה יאדווב - ונחישמ
(שטיוואבוילמ קחצי-ףסוי יבר ר"ומדא)

היהש השעמ


םייניעהו רפסה

זאמ .םילשורי שדוקה-ריעב םימיה םתוא לש יוצמה שורפה יאטילה סופיטה היה לאינד 'ר
וידלי תעבש תא .קחדו הרות ייח יח ןורחאה ומוי דעו ,ותדלומ ריע ,ה'זמול תא ובזוע
ןופס היה הממיה תועש בור ךשמב .םיררופתמו םיבוחט םהיתוריקש ,םירדח ינש תרידב לדיג
.עגרל שמ אל ונממש ,ודומלת לע ןועש ,ותיבב

היה עדימה תורוקממ דחא .ותלודג לע וירכמו וינכש ועדי ,ותורגתסהו ותועינצ תורמל
אוה .ותומ ינפל היבא הל ריתוהש תדחוימה האווצה לע היתונכשל הרפיס ףאש ,ותייער...
.דחא עגר וליפא הרותמ לטבתהל הלילח שרדיי לבל ,הלעב דגנכ רזע תויהל הנממ שקיב

לאינד 'ר לש ותומד התארנ אל םלועמ .וז האווצ םויק לע תואנקב הרמש השיאה ,םנמאו
םיכרצמ תיינקל וליפא וא ,םימכח-ידימלת לש ןילוח-תחישל ,ריווא תפיאשל בוחרב תכלהתמ
.קושב םיצוחנ

,לודג קש ופתכ לעשכ קושב ךלהתמ תחא םעפ לאינד 'ר הארנ רשאכש ךכ ידיל ועיגה םירבדה
רבד ררבתנ ףוסבל .תוירבה ולאש ,"?קושב לאינד 'רל המ" .לוכה תאילפ תא רבדה ררוע
.השעמה

.'היינש די' םידגב ותייערל עיצהש ,לכור ותיב תלד לע קפדתה ןכל םדוק םוי ,ןכבו
,"?זנטעש רבדב המו" .הלעב הדיל ףלח עגר ותואב ךא ,םידגבהמ המכ תונקל הדמע רבכ השיאה
.ורפסל הנפו השיחל יצחב לאש

,ליבאז לאומש 'ר לש ותיב רבעל הימעפ תא השיחהו טעמ ןיתמהל לכורהמ השקיב השיאה
.ןתשפו רמצ יטוח םיברועמ ןכא םתצקמב יכ אצמו םידגבה תא קדב הז .זנטעשל החמומכ עודיה

.לומתאמ םידגבה תקסע המייתסנ דציכ ,ומות יפל חישמכ ,ותייער תא לאינד 'ר לאש תרחמל
.הבישה ,"לכורל םריזחהל יתצלאנו םהב הלגתנ זנטעש"

םידוהי המכ ותשרב ליפהל לוכי ירכנה לכורה אולה !?רבדה שוריפ המ" :קעזנ לאינד 'ר
."!רומחה ןוועב םלישכהלו םימימת

ותחמשלו ,קושב ותוא אצמ הלק העש רובעכ .לכורה תא רתאל ןויסינב ותיבמ אצי רהמ-שיח
היוצמ התייה אל הטורפהש ,לאינד 'ר .דחא דגב וליפא רוכמל חילצה אל הכ דע יכ הליג
תא שכרו ,וגישה ןכיהמ עדי אל שיאש ,ףסכ םוכס וסיכמ איצוה ,וידליו ותיב םויקל וסיכב
...םירחאל הנרכמי אל הזש ידכ ,לכורה ידימ הרוחסה לכ

.ןיקסיד בייל-עשוהי יבר לש םינמאנה ותיב יאב םע הנמנ ףאש ,לאינד 'ר היה הזכ

-רזעלא יבר ימלשוריה קידצה לש ותיבב תופוכת סנכנו אצוי ותוארל וירכמ ולחה םואתפ
םאו .תודיסח...ו הרות ירבדב םהיניב םיחחושמ םיינשה ויה תוכורא תועש .בולעלמ לדנעמ
דימלת ,ליבונר'צמ םוחנ יבר לש ורפסב ןיחבהל ולחה ותיב תא םידקופהש ירה ,ךכב יד אל
שורפה ,יאטילה לאינד 'רל היה המ" .ונחלוש לע תועיבקב חנומ היהש ,בוט-םש-לעבה
...םישנאה ולאש ,"?דיסחל היה םאה ,קהבומה

.המולעתה ןורתפל רוקמ לאינד 'ר לש ותייער ףוסבל התייה הזה הרקמב םג

,ודומלת בורמ .לאינד 'ר לש ויניע רואמ שלחיהל לחה םינורחאה םישדוחב יכ ררבתה ,ןכבו
,תונטקה תויתואב ןויעהו האירקה ועבתש ץמאמהו ,הליל ןניאו םוי ןניאש תועש תוברל
ול רצב .רימחהו ויניע בצמ ךלה םימיה ופקנש לככ םלוא ,ךכמ םלעתה הליחתב .ויניע ועגפנ
.וליעוה אל םהיתופורת לכ ךא ,םינוש םיחקורו םיאפורל תונפל לחה

-רזעלא יבר קידצה לש ותלודג לע העדי ,ידיסח היה התבצחמ רוכש ,לאינד 'ר לש ותייער
.םילשוריל הלעו ,םידיסח יפלא לש םגיהנמ ,השמ יבר ויבא תיב תא בזעש ,ןמרדיב לדנעמ
ךליש תורשפאה תא היתפש לד לע תולעהל וליפא הזעה אל ,ויתועד תאו הלעב תא הריכהב םלוא
.םיקידצו םידיסח לש הלא םיניינעל רז היה הלעב .ויפמ ךרבתהל ידכ וילא

לש ותיבל המצע תעד לע הכלהו זוע הרזא ,רימחמו ףיסומ בצמה יכ התוארב ,דחא םוי
שגאו עגר יל יניתמה" .תדדוימ התייה המעש ,קידצה תייער ינפל התרצ תא החטש איה .קידצה
.תינברה הרמא ,"ילעב לא

החתפו הלעב לש ורדח תלד לע תולק השקנ וז .תינברה ישעמ רחא הבקע לאינד 'ר לש ותייער
תא ותייער הטריפשכ .תוקבד זוחא ולוכ ,ותליפתב העש התואב דמע קידצה .רצ קדס ידכ התוא
ושארב ענענ קר ,ותליפתמ קידצה קיספה אל - לאינד 'ר לש ויניע רואמ - האוב תרטמ
."ינא עדוי ,ינא עדוי רבכ" :רמואכ

רפס היה הכותב .הזורא הליבח ודיבו ,לדנעמ-רזעלא יבר לש ותיבמ חילש חלשנ תרחמל
יבר לש ודי-בתכב הנטק הקתפ ףוריצב ,ליבונ'צמ םוחנ יבר קידצה לש ורפס ,"םייניע רואמ"
בושי ויניע רואמש וחיטבמ ינירהו הז שודק רפסמ עטק םויו םוי לכב דמלי" :לדנעמ-רזעלא
..."וילא

תפסונ הערה הלח םידחא םימי רובעכ םלוא ,קידצה תצעל תייצל םא לאינד 'ר ססיה הליחתב
.רפתשהל לחה ויניע רואמו םידחא םימי אלא ופלח אל .הל רתעיהל טילחה אוהו ,ובצמב
.הנושארבכ ותייאר וילא הבש ןמז רובעכ

-רזעלא יבר לש ודימ השמ אל ודי .תודיסחה םלוע לא וסחי תא לאינד 'ר הניש תע התואמ
.ונחלוש לעמ דרי אל "םייניע רואמ" רפסהו ,לדנעמ
אריפס לאיחי 'ר םע םיידוהי םייח

םלועל רדשמ - אריפס לאיחי 'ר

ןמזב יתימא עדימ :קחשמה םש
יתימא

הרוק המ תעדל דואמ הצורו ,רופגניסב וא ןוטסובב ,הווקסומב וא לארשיב בשוי התא
טושפ התא .לארשי לע חוודל ליאות רודיש תנחתש תופצל דוע ךירצ ךניא םויכ .לארשיב
תוריש - (סיוורס זוינ ןורמוש) S.N.S לא טנרטניאה תשר תועצמאב רבחתמו בשחמה תא ליעפמ
.לארשיב שחרתמה לע בושחה עדימה לכ תא איבמו הממיב םימעפ המכ ןכדעתמה תושדח

שולש רבכ .ןורמוש זכרמבש ילע בושייה בשות ,אריפס לאיחי אוה לעפמה ירוחאמ דמועש ימ
ינש האלמ הרשמב ודיצל םידבוע םויכו דחא שיא לש המזויכ ליחתהש ,עדימה זכרמ לעופ םינש
םיימוקמה תרושקתה-ילכמ ףסוא אוהש תועידיה תא ךרועה ,ןמדלוג לאימחרי - םירזוע
.טנרטניאהו בשחמה יזרב טלושה ,ןמקינוה הדוהיו ,תילגנאל םגרתמו םיפסונ תורוקממו

תונביהלו תונבל

ןיסנוקסיו תנידמבש יקווליממ הבושת-תלעב ,הליג ותייערו ,קרוי-וינמ הבושת-לעב ,לאיחי
םתיב תאש ועדי לארשיל םתיילע תא וננכתש בלשב .הצרא ולעש םדוק דוע ואשינ ,ב"הראב
,"הזה רוזאב ונרחבש יעבט קרו ,התוא בשייל ידכ ץראל ונילע" .ע"שי יבושיימ דחאב ומיקי
.רמוא אוה

הנטקה ,הנורחאה הנחתה ילע בושייה היה ע"שיב םיבשיימה םיפוגה םהל וכרעש רויסב
אקווד המסק םיינשל .תוינמז הרשע-תחא דועו תועובק תוחפשמ עברא - רתויב היירטהו
רתוי ילע תא תוסלכאמ םויכ .ןושארה בלשב רבכ םיאלמ םיפתוש תויהל תלוכיהו תויתישארבה
.שפנ תואמ-שמחו ףלאכ ןהש ,תוחפשמ תואמ-שולשמ

חתפתהש סקפ

העברא םהל שי .קוסיעב יופירב ינש ראות תלעב הליגו ועוצקמ יפל קידמרפ אוה לאיחי
הז דקומ םג ,תולודג תולועפ הברה ומכ .םמלוע זכרמב וישכע אוה עדימה דקומ לבא .םידלי
רבחל טרופמ סקפ עובש ףוס ידמ חולשל יתגהנ הדאפיתניאה תפוקתב" .הרקמב טעמכ לחה
ישנאמ םיברל עיגמ סקפהש יל עדונ ןמזה ףולח םע .לארשיב תושדחה ירקיע ובו ,יסנומב
עדימה תא רגשל ןויערה הלע םינש שולשכ ינפל .ץראהמ עדימ לכ אמצב םיתושה ,הליהקה
."ינורטקלאה ראודה תועצמאב

.םיכרד תונואת וליפאו ,הנידמו תד ,ןוחטיב לש םיאשונב ןווגמו בר עדימ זכורמ רתאב
םיבר םיעוריא לע םיחוודמ ונחנא" .לאיחי רמוא ,"תמא ןמזב תמא עדימ אוה קחשמה םש"
."הנומתה ידדצ לכ תא םיאיבמו ,תרושקתה לא ללכ םיעיגמ םניאש םהמ ,ע"שי ירוזאב

חתמה תשוחת

תסרג תא תשרה האיבה ,ןורמושה ישיבכמ דחאב ותעיסנב רבכמ אל עגפנ יברעשכ ,לשמל ,ךכ
ירימ עצפנש ,םיברעה תסרג תא םג ךא ,םיברע ידיב םינבא תקירזמ עגפנ היפלש אבצה
להק לש היצנגילטניאה לע םיכמוס ונאו ,םינותנה לכ תא גיצהל םילדתשמ ונחנא" .םילחנתמ
.לאיחי רמוא ,"םיארוקה

תורישה ייונמ ועדי ךכ .תיללכה תרושקתה יבתכ ינפל םיעוריא לע עדימ םילבקמ םה םיתיעל
,תועידיה םצע דבלמ" .לארשי יבשותמ םיבר ינפל םורד-רפכ יעוריא לע ןודנולב וא ויקוטב
תא וניבי םלועב םישנאש ידכ ,הב םייח ונאש תדמתמה חתמה תשוחת תא ריבעהל ונל בושח
.רמוא אוה ,"ונלש תבכרומהו השקה תואיצמהגרבוזניג ףסוי ברה תאמ - הכלהה תניפ


ותוכלמ דובכ םש

ותוכלמ דובכ םש ךורב" רמאמה תא "לארשי עמש" קוספה ירחא דימת םירמוא עודמ :הלאש
?(ו םירבד) הרותב ומוקמב עיפומ וניאש ,"דעו םלועל

ןימיה ץק תא וינבל תולגל וניבא בקעי שקיב ,ותריטפ ינפלש ,םירפסמ ל"זח :הבושת
עמש" :וינב ול ורמא ?ןוגה וניאש דחא םכב שי םולשו סח אמש :רמא .הניכש ונממ הקלתסנו
ונבילב ןיא ךכ ,דחא אלא ךבילב ןיאש םשכ ,רמולכ ."דחא 'ה ,וניקולא 'ה :(וניבא) לארשי
."!דעו םלועל ותוכלמ דובכ םש ךורב" :('הל הידוהכ) רמאו בקעי חתפ דימ .דחא אלא

בקעי ורמא ירה - ?ונרמאנ אל ;ונבר השמ ורמא אל - ?ונרמאנ :השענ דציכ :םימכח ורמא
.יאשחב ותוא םירמוא ויהיש וניקתה ?וניבא

,הז קוספב 'ה ינפל םיחבשמ תרשה-יכאלמ תא עמש ,םורמל השמ הלעש העשבש ,ורמא שרדמב
זעמ וניאש ,ךלמה ןומראמ האנ ץפח לטנש ימכ ,יאשחב ורמאל הוויצו .לארשיל ודירוהו
.םר לוקב ותוא םירמוא ,םיכאלמל םימוד ונא ובש ,םירופיכה-םויב קרו .יבמופב וב רדהתהל

רוזחל וילעו הבוח ידי אצי אל - ורמא אלש ימו ,עמש תאירקב הז רמאמ רמול םיבייח
.'םש ךורב' םע 'עמש' אורקלו

תא ןוויכ אל ותרימאב םא ,ןכל .ןושאר קוספבש םימש תוכלמ לוע תלבקמ קלח אוה הז רמאמ
.רדסה יפל םשמ ךישמהלו ,הנווכב ורמואלו רוזחל בייח - םילימה שוריפ

ןכ .'עמש' קוספב איה םימש תוכלמ תלבק רקיע יכ ,'ךורב'ל 'דחא' ןיב טעמ קיספהל ךירצ
לוע תלבק ןיב קיספהל ידכ ,'ה יוויצ אוהש ,"תבהאו" ןיבל "דעו" ןיב טעמ קיספהל ךירצ
.תווצמה יוויצ ןיבל םימש תוכלמ
ןקזה ר"ומדא ע"וש .כ"ונו ,ב,טירת ;א,וס ;ד,גס ;די-גי,אס ע"וש .ול,ב הבר םירבד .א,ונ םיחספ
.חל ןחלשה ידבב ,טי ןחלשה תוצק הארו .ט,טירת ;ב,וס ;ה,גס ;די-גי.ז,אס
ישארה ףדל

םיניינע חתפמ | ןיעידומ | סופד תיב | תושדח רדח | םידלי רדח | ןויע רדח | ד"בח תיב

תורומש תויוכזה לכ (c)
רואל האצוהה ףגא - זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ
03-9606169 :'סקפ ,03-9607588 'לט ,72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת
ירא-בל ףסוי :"טנרטניא" רודמ שאר * בונורהא ןהכה קחצי ףסוי ברה :ר"וי
chabad@chabad.org.il