517 'סמ עובשה תחיש
:ןויליגה ירודמ
עובשה תרמיא ןייעמה ןמ תבש ןחלוש שדח שי תיעובש הדמע
ץבוק תדרוה הכלהה תניפ םיידוהי םייח היהש השעמ תודיסחה יכרד

חלשיו תשרפ * (29.11.96) ז"נשת'ה ולסכב ח"י * דורב םחנמ :ךרוע
תיעובש הדמע


תורודל הלואג גח


תלחג רומישל תודיסחה לש התמורת לע טעמ עדויש ימ לכ
תודיסחה לש הגחש ןיבמ ,תונורחאה םינשה םייתאמב תודהיה
ידוהי לכ לש וגח אוה


רפס - םלועב לודג רוא איבהש ,ןטק רפס סופדה שבכממ אצי ,ז"נקת תנשב ,הנש םייתאמ ינפל
-םש-לעבה ללוחש ,תודיסחה תטיש לש היתונורקע תא תצמתו זכירש ןושארה רפסה והז .אינתה
.תודיסחה תרות לש 'בתכבש הרות' - רפסה ארקנ ןכל .בוט

-תדרחב ולטנ ,בו'צידרבמ קחצי-יול יבר קידצה לא רפסה תא הנושארל ואיבה רשאכש ,רפוסמ
רפסב לודג הכ םיקולא סינכהל רבחמה חילצה ךיא" :תולעפתהב ארק םואתפו .וב ןייעו שדוק
."!ןטק הכ

יניעב םינינצל היהש רבד ,תודיסחה תרות לש התוטשפתהל הזע הפיחד הנתנ הזה רפסה תעפוה
דגנכ) םימי 53 אלכב בשיש ,אינתה לעב לש ורסאמ אב הז עקר לע .תודיסחה ינפמ וששחש ימ
,הלואגה-גחל הז םוי השענ זאמו ,ולסכב ט"י םויב ררחושש דע ,(וירבדכ ,אינתה יקרפ גנ
.לבת יבחר לכב החמש בורב גוחנש

ינחור רשוע

תודיסחה לש התמורת לע טעמ עדויש ימ לכ .דבלב ד"בח ידיסח לש םגח ונניא ולסכב ט"י
.ידוהי לכ לש וגח אוה תודיסחה לש הגחש ןיבמ ,וללה םינשה םייתאמב תודהיה תלחג רומישל
הייחתל תיארחאה איה תודיסחהו ,הלדנ-יתלב ינחור רשוע לארשי-םע לכל הקינעה איה
.יברעמה םלועב תידוהיה תוררועתהל ומכ ,םימעה-רבח תונידמב תללוחתמש האלפומה תידוהיה

שיא ןיא םויכש דע ,הבחר הכ הצופתל וכז אינתה רפס לש םייזכרמהו םיירקיעה תונויערה
הבשחמהמ דרפנ -יתלב קלח ושענ וללה תונויערה .תודיסחה תנשמב םרוקמ םצעב יכ עדוי
אל םלועמש ימ לש םהיתושפנ תא םג םייחמ םה וז ךרדבו ,םינורחאה תורודב תיתד-תידוהיה
.אינתה ךותמ תחא הרוש וליפא דומלל וכז

השודקבו הצרעהב אינתה לע ורביד ,היטבשו היפנע לכל ,תודיסחה יקידצו לארשי ילודג
,םדאה בלב הרוהט םימש-תארי תעטל רפסה לש ותלוגס לע ורביד םה .םתמגוד אוצמל השקש
.הז רפסב רועיש עובקל םהידימלתו םהידיסח תא וררועו

הנומאה קוזיח איה - לילעב חכוויהל רשפא הבש - רפסה לש תואלפומה תולוגסה תחא ,ןכאו
ותלוגס ,הנומא יאשונב םיקופקפו תוקפסמ לבוסש ימ יכ ,םידיסח לצא עודי .םדאה בלב
קזחתת ותנומא לבא ,ויתוקפסל תוילכש תובושת אצמיש חרכה ןיא .אינתה רפסב דומלל
ונברקבש תיקולאה המשנה תא ררועמ אוה - רפסה לש לודגה וחוכ ךכב יכ .ומלעיי םיקופקפהו
.הנומאה תבהלש תא טיהלמו

רודל אפרמ

חור תא גפסש ימ לכ .ונרוד יאולחתל םג אפרמ הב שי ,תודיסחה לש תדחוימה השיגה
תודיסחה .יתימא-אלו יתוכאלמ ,םעה יקלח ןיב ,לוכיבכ ,םייקה ערקהש ןיבמ ,תודיסחה
ימ .ותרותו 'ה לא תימינפה ותוהמ םצעב רושק ידוהי לכ המכ דעו ,תידוהי המשנ יהמ תדמלמ
האור אוה ;סרתמה לש ינשה ורבעמ אצמנש ימ ידוהי םושב תוארל לוכי וניא ,וז הרכה גפסש
.ולש-ותמשנמ דרפנ-יתלב קלח ,בוהא חא וב

ושפנ ייוואמ תא תקפסמ ,ד"בח תרותב האלפומ תוקמעב תרבסומ איהש יפכ טרפבו ,תודיסחה
ימוחת לכ תא ףיקמש ,ןוילע ינחור םלוע אצמי ןאכ .ינרדומה םלועב ליכשמה םדאה לש
תנבה ,ה"בקה לש ותויפוס -ןיא לש הנוכנ הסיפת ,ארובה לומ םדאה לש ודמעמב לחה .הבשחמה
אקוודש הביסה וז .תוישעמה תווצמה לש ןתרטמ לע םיפלאמ םירבסה דעו ,האירבה תילכת
םיינחורה תורצואהמ םימסקומש ,תמא ישקבמו םיליכשמ םישנא הילא תכשומ ד"בח תודיסח
.ד"בח תודיסח תרותב םינומטה םיריבכה

לע הבוח ןכ-לעו ,תודיסחב זונגה בוטה רואה לע םיעדוי םניאש םינומה שי ןיידע םלוא
ונקדצ-חישמ תאיב תא איבמש רבד ,"הצוח ךיתונייעמ וצופישכל" - דועייה תא אלמל ונלוכ
.המלשהו תיתימאה הלואגה תאו

.ומתחיתו ובתכית תודיסחה יכרדבו תודיסחה דומילב הבוט הנשל ,חמש גחשדח שיתוידיסח תויודעוותה

'כ-ט"י לגרל תוידיסח תויודעוותה ץראה יבחרב ה"יא ומייקתי תבשה-יאצומבו וז שדוק-תבשב
דסיימו ךורע-ןחלושהו 'אינת'ה לעב ,ידאלמ ןמלז-רואינש יבר לש הלואגה גח ,ולסכב
אובל רוביצה תא םינימזמ ד"בח-יריעצ יפינס .תיראצה היסורב ורסאממ ,ד"בח תודיסח
-ישיאו םיידיסח םיעיפשמ ,םינבר יפמ םירבד עומשלו ,גחה תחמשב חומשל ,וידחי דעוותהל
'םחנמ-תיב' תסנכה-תיבב ,ברעב ןושאר םויב ה"יא םייקתת הלודג תיזכרמ תודעוותה .רוביצ
.ד"בח-רפכב

הכונחה רוא

גחה תחמש תאבהל ,הכונחה ימיב ךרעייש בחרה עצבמל םתוכרעיה תא םימילשמ ד"בח-יריעצ
תונחתל ,ל"הצ יסיסבל הכונחב ה"יא ואציי םיבדנתמ יפלא .לארשי-תיב ינומהל ויתווצמו
תא חמשל ידכ ,אלכ-יתבל ףאו םילוע יזוכירל ,תובא-יתבל ,םייאופר םיזכרמל ,א"דמו הרטשמ
.הכונחה תורנ תקלדהב םתוכזלו םש םיאצמנה

סוניכו הרכזא

ה"יא םייקתת ,אביקע -ינב תובישי שאר ,ה"ע הירנ יבצ-השמ ברה לש ותוקלתסהל הנש תואלמב
,צ"החא 3:30 העשב ,בורקה ןושאר םויב ,ה"ארה-רפכב ןימלעה-תיבב תודחייתה סוניכו הרכזא
ברה ןויצל-ןושארה ראשה ןיב ףתתשי הרכזאב .םירחא רוביצ-ישיאו םירש ,םינבר תופתתשהב
ורכז יריקומ תאו םירגובה תא ןימזמ אביקע-ינב תובישי זכרמ .א"טילש והילא יכדרמ
.הרכזאב ףתתשהל

ןורבחל םילוע

,הכונחד 'ג ,ולסכב ז"כ ,אבה ןושאר םויב .הפונתה אולמב תכשמנ ןורבח ןעמל תוליעפה
תרצע םייקתת צ"החא 1:30 העשב .ןורבחב ידוהיה בושייה םע תוהדזה עיבהל םינומה ואובי
.םיבר םיידיסח םינמא תופתתשהב תיזכרמשטיוואבוילמ יברה לש ויתוחיש יפ-לע דבועמ - תבש ןחלוש
ינונבל 'צ תאמ .חלשיו תשרפל


תועטה לש התילכת

םהל הרוה ,הרז הדובע ירזבא וכותבו בר ללש ואיבהו םכש ישנא תא וכה בקעי ינבש רחאל
דמול ןאכמ ."םכיתולמש ופילחהו ורהטיהו םככותב רשא רכנה יהולא תא וריסה" :בקעי
רחאל רהטיהל וקקזנ בקעי ינב ירהש ,האמטמ הרז הדובעש ,זמר (שרדמה יפ-לע) ם"במרה
.הב ועגנש

וניא הז זמר .רואיב תשרוד ,ונתשרפב קוספהמ הז זמר אקווד ןייצל רחוב ם"במרהש הדבועה
םירחא תורוקמ םישרופמ הנשמב ,תאז תמועל .םיצופנה םישרדמבו ארמגב ,הנשמב רכזומ
,רמול ונילע .ץרשכ האמטמש ןאכמ - "ונצקשת ץקש" קוספה ומכ ,הרז הדובע תאמוט ןיינעל
.הרז הדובע תאמוט ןיינעב רתוי קומע דבור אטבמ ונלש קוספה אקוודש

שממ הב ןיאש תואיצמ

תואיצמב רבודמ םירוסיאה ראשב :הרותה ירוסיא לכב םייק וניאש דחוימ רבד שי הרז הדובעב
.ןוימדו רקש אלא הניא הלוכ-לכ ,תאז תמועל ,הרז הדובעו (הפירט רשב ,חספב ץמח) תישממ
.הזכ חוכ לילאל שיש ושפנב המדמ ודבועה םדאה קרו ,תלוכי םושו חוכ םוש ןיא ומצע לספל

הלוכ-לכש ,תאזכ תואיצמל םוקמ ןתניי ה"בקה לש ומלועבש ןכתיי ךיא ,הלאשה אופא תלאשנ
תורשפא ה"בקה רצי עודמ ?התימאל תמאה תא הרומג הריתס תרתוסשו ,ןוימדו רקש אלא הניא
?תוילילא תונוכת ןבאו ץעל סחיילו תועטל ולכוי םדא-ינבש

תיתימאה תילכתה

םגש ,אוה 'ה ןוצר - "רכנה יהולא תא וריסה" :וינבל וניבא בקעי ירבדב תזמרנ הבושתה
ןכתיתש ןפואב ומלוע תא ארב ןכל .םדאה ישעמ ידי-לע וככדזיו ולגתי הנומאה יניינע
,שממ הב ןיאש םלועב ולגיו הולטביו לארשי-ינב ואוביש ידכ ,הרז הדובע לש תואיצמ
.תיקולאה תואיצמה איה הדיחיה תיתימאה תואיצמהשו

הדובעה לש התאמוט לע םירבדמ וללה :םירחא םיקוספ לע ונתשרפב קוספה לש ודוחיי הזב
תיתימאה תילכתה איהש ,"וריסה" - םדאה ישעמ לע השגדה שי ןאכ וליאו ,המצע דצמ הרז
.הרז הדובעה תאמוט לש התאירבל

עתריהל אל

לש הרקיע ןכש .הרז הדובע לש ןיינע ,תוקדב ,הב שי הריבע לכש ,אינתה רפסב רבסומ
לכ לש וסיסבב תדמוע תאזכ השוחתו ,'ה ידעלבמ יהשלכ תואיצמ שיש השוחתה איה הרז הדובעה
לע הלוע היה אל ,האירבה לכ לש תיתימאה תואיצמה אוה ה"בקהש שיגרמ םדאה היה וליא ;אטח
.אטח תושעל ותעד

אלל םחליהל ךרוצהו וינפל םידמועה םיברה םיישקה חכונ וחורב לופיל םדאה לולע םיתיעל
תורשפאה ןתמו ערה רצי תאירב וללכבו ,הרז הדובעה ןיינע לכש רוכזל וילע .ערה רציב ףרה
,"רכנה יהולא תא וריסה" תא םייקי ידוהיש ידכ אוה ,'ה ידעלבמ תואיצמ שיש השוחתל
םלועב תולגלו תומלשב וז תילכת אלמל תוחוכה ידוהיל ונתינש יאדו ,םתילכת וזש ןוויכמו
."ודבלמ דוע ןיא"שו םיקולאה אוה 'הש
(155 'מע ,ל ךרכ תוחיש יטוקל)

תודיסח :אשונב םישרדמ - ןייעמה ןמלארשי-תבהא

היהו ,דמלמל רזוע היה ,ותולגתה ינפל ,ט"שעבהש הדבועה תא ריכזמ היה שטירזממ דיגמה
:דיגמה רמאו .לארשי -תבהאו הביח בורמ םקשנמו ,'רדח'ל םינטקה םידליה תא איבמו ךילומ
-ףלא רמואה ידוהי דלי קשנמ היה ט"שעבהש הביח התואב הרות-רפס קשנל ימצעל לחאמ ינא"
."תיב

הריאמ תויח

איה .םדאבש בוט-אלה דצה תא םג ,לוכה הריאמו םייח-חור המירזמ איה ,תויח איה תודיסח
.ונקתל ידכ ,אוהש יפכ ימצעה ערה תא תוארל םדאל תרשפאמ
(םוי-םויה)


?דיסח והמ

ךות - םוצל עדויש ימ אוה דיסח" :הנעו ?דיסח והמ :יקרוומ לדנעמ-םחנמ יבר תא םעפ ולאש
."הייקנו המח הטימב - גלש לוגלג ךורעלו ,םישנא ןיב אוהשכ - דדובתהל ,הליכא ידכ

תודיסחה תילכת

יח - הגשהו הלכשה אלא הניא תודיסחש בשוחש ימ .שממ לעופב הדובעה איה תודיסחה תילכת
.ותמשנ לעו ופוג לע ,וילע תונמחר ;תועטב
(שטיוואבוילמ ץ"יירה ר"ומדא)


ינממ םיצור המ

תפכא המ" :לאשו אחסישפמ םנוב-החמש יבר ינפל אב ,ותסנרפל תובר תועש דבעש ,ינע דיסח
."?תופסונ םייתעש הרות דומלל לכואו ,הדובע לש םייתעש תוחפב ימחל תא חיוורא םא ה"בקל

בל -בוטו חמש ינעה דיסחה אצי ..."?ךתרותל ךירצ ה"בקהש ךל ןיינמ" :קידצה ול הנע
..."םימשב ינממ םיצור המ עדוי ינא התע" :רמאו

ןדע-ןגב תועש שולש

םיברוקמה םידיסחהמ דחא ורדח חתפב אצמו ורדחמ שטיוואבוילמ ב"שרה ר"ומדא אצי םעפ
תודיסח םידמול רשאכ" :ריבסהו ."ןדע-ןגב תועש שולש וישכע יתייה" :ול רמא .וילא
."ןדע-ןגב םייוצמ ,ןויעב
(ו"צרת תוחישה רפס)


ןידה-תרושמ םינפל

."ותימע תא שיא ונות אל" :תרמוא ןידה-תרוש .ןידה-תרושמ םינפל השועש ימ אוה דיסח
.ומצע תא תונוהל אלש - ןידה-תרושמ םינפל
(אחסישפמ םנוב-החמש יבר)


רתסנו הלגנ

םידמול תודיסחה תרותב .ףועו היח ,המהב לש הטיחשה תוכלה תא םידמול הרותבש הלגנה קלחב
תוכלה תא םידמול הלגנה קלחב .תיעבטהו תילכשה ,תימהבה שפנהו ערה רצי לש הטיחש תוכלה
ידי-לע ,םימדה תחיתר תא טיקשהל דציכ םידמול תודיסחה תרותב .םייח-לעב לש רשב תחילמ
.יקולא ןיינעב תוננובתהו הגשה
(שטיוואבוילמ ץ"יירה ר"ומדא)


םירעש ףלא

.רוסיא לש דחא רעשל ,הלילח ,עלקיהל אלש ידכ ,רתיה ירעש ףלאמ וחרב םינושארה םידיסחה
(הנרמוקמ קיזייא-קחצי יבר)


השעמו בל ,חומ

תא תררועמ תודיסחה .תילכש הגשהב ה"בקה תא תעדל ,הניבהו המכחה ירעש תא תחתופ תודיסחה
דחאו דחא לכש ,ךרדה תא הרומ תודיסחה .וז הלכשהמ דלונה שגר ותואב לעפתהל ,בלה תושגר
.ובילבו וחומב 'ה תא דובעלו הב תכלל לכוי וחוכ יפל
(םוי-םויה)

עובשה תרמיא


אוטחל אלש הביס

םימימת-יכמות תבישי החתפנ ,ןילופל עיגהו היסורמ אצי שטיוואבוילמ ץ"יירה ר"מדא רשאכ
.תסנכה -תיבב אלא ,הבישיה ידימלת םע יברה ללפתה אל ללכ-ךרדב .קצווטאב

רוביצה-חילשו ,הלודג החמש םהל םרג רבדה .הבישיה ידימלת םע החנמ ללפתהל יברה אב םעפ
.הליפתה ירחא ןונחת רמול אלש טילחה

.ןונחת םויה ורמא אל עודמ יברה ולאש ,יברה דיל רבע רוביצה-חילשו הליפתה המייתסנשכ
."ןונחת םירמוא אל ,ןאכ יברהשכ" :רוחבה הנע

..."ןונחת רמול אלש הביס וז ןיא ךא ,אוטחל אלש הביס וז - ןאכ יברהשכ" :יברה ביגהתודיסחה יכרד


ונימיב תודיסח

תורודל תודיסחה תרות התלגתנ אל עודמ םעפ לאשנ ,אינתה לעב ,ידאלמ ןמלז-רואינש יבר
,וירשל ותוארהל ששחש דע ,ךכ-לכ רקי רצוא ול היהש ךלמל לשמב ךכ לע בישה .םינושארה
...םיטושפה וידבעל והארה ,ךלמה השע המ .רצואה לש וביטב הנבה םהל שיש ינפמ

,םינש יפלא תרתסנו הזונג התייה וז האלפומ הרותש ךכ לע תידיסחה תורפסב רבודמ תובר
ודרי תורודהש םושמ אקוודש ,רבתסמו .ךכ-לכ םידוריה ,םינורחאה תורודב אקווד התלגתנו
ותועצמאבש ,תודיסחה לש אלפומה חוכה תא םהל תולגל אלא הרירב התייה אל ,םתגרדב
.תרבוגה תינחורה הכישחה לומ ודדומתי

ךלמה ןב תלצה

רוזמ אוצמל ואלנ םיאפורהו הלחש ךלמ ןבל לשמ :עודי לשמ ךכ לע לישמה אינתה לעב
רידנ םולהי םלועב שיש רמאו דחוימב לודג אפור הכולמה ןומראל עיגה םימיה דחאב .ותלחמל
,םולהיה רחא שפחל ולחה דימ .ךלמה ןב תא אפרל היושע ותקבא ,והושתכי םאש ,דואמ רקיו
ולחה .רתכה לש ורדהו ויפוי לכ אוהו ,ךלמה רתכ...ב ץבושמ הזה םולהיהש אצמנ הנהו
םירשה וטבלתה .אפרתי ןבהש יוכיסה ןעמל ךלמה רתכ תא תיחשהל יאדכ םא ,חכוותהל םירשה
תוכלמה דובכ לכ אוהו רתויב יל רקי רתכה" :ךלמה רמא .ךלמה ינפל רבדה תא ואיבהו
ולהמ ,םולהיה תא ונחט ,רתכה תא ולט .היחי אל ינב םא יתוכלמ לכב יל עצב המ ךא ,הרדהו
,הצרא ךפשית הרקיה םולהיה תקבא בורש יכונא עדויש ףאו .ןבה תא וקשהו - םימב הקבאה תא
."וליצתו ויפל סנכית תחא הפיט ילוא יכ ,רבדה יאדכ תאז-לכב

וילע תורבוע .הלוח ידוהיה םעה םינורחאה תורודב .לארשי-םע אוה ,לשמנב ,ךלמה ןב
איה .אלפה-תפורת איה תודיסחה .םתומכ ויה םרטש םירגתא ינפל בצינ אוהו תושק תורומת
,וללה תורודב אקווד ולגתנ ןכל .םעה תא ליצהל החוכב שיש ,ךלמה רתכ לש הרקיה ןבאה
םיישקה לומ דומעל םילוכי םידוהיה םתועצמאב קר יכ ,תודיסחה תרות תונייעמ ,בר עפשבו
.תווצמבו הרותב םיקבד ראשיהלו

המקיש איה .תודיסחה לש ןתיאה החוכ תא תונורחאה םינשה םישימחו םייתאמב וניאר ,ןכאו
הלכשהה רוד לש תוזעה תופקתמה דגנ הדמע איה ;ט"שעבה ימיב ררופתהו ךלהש םעה תא
איהו ;האושה תוארומ לע הרבג איה ;ץירעה יטייבוסה ןוטלשל הענכנ אל איה ;תוללובתההו
.ונימיב תבחרתמו תטשפתמש האלפומה הבושתה תעונת תא הללוח םג

הלואגה םעט

םעפ ךרע ט"שעבהש ,רפוסמ .םינורחאה תורודב אקווד תודיסחה רוא יוליגל רבסה דוע שי
אובי יתמ=) "?רמ יתאק יתמיא" :ט"שעבה ולאש .חישמה לש ולכיה דע עיגהו המשנ תיילע
אוה תודיסחה תרות יוליג ,רמולכ ."הצוח ךיתונייעמ וצופישכל" :חישמה ובישהו ,(?רמ
.חישמה תאיבל הנכה תניחבב

ונאשכ לבא .תודיסחה יוליגב חרכה היה אל ,הקוחר התייה ןיידע הלואגהשכ ,ורבעש םינשב
תודיסחה תונייעמ תא דומלל ונא םיבייח ,הלואגל ךכ-לכ םיבורקו 'אחישמד אתבקע'ב םיאצמנ
תארקל ונמצע תא םיניכמ ונא ךכ ןכש ,אובל-דיתעל הלגתיש יאליעה עפשהמ התועצמאב םועטלו
.הלואגה

התועצמאבו ,ידוהי לכ לע תלטומה הבוח אוה תודיסחה תרות דומיל ,הזה ןמזב ,ןכ-לעו
.תויחו החמש ךותמ תווצמו הרות ייחבו הרותה דומילב ,ארובה תדובעב תומלשל עיגהל רשפא

ושפנ -תוריסמבו ,תודיסחה תרות לע ושפנ תא רסמ ןקזה ונבר" :ב"שרה ר"ומדא ק"כ רמאו
לבא .םיעמושב םירבדה ולעפי ,הפ-לעבו רפסב ,תודיסח ודמליש םוקמ לכבו ןמז לכבש לעפ
."ברה ירבד תא ורמשיש יאנתב


הלואגל הייפיצב


ךכלש - הזה םלוע תאירב תומלשו תילכת םה ,םיתמה ויחישכ טרפבו ,חישמה תומיש ,עדונ"
."ותליחתמ ארבנ
(ול קרפ ,אינת)

היהש השעמ


הנוזיראב אינתה תספדה

.הנוזירא תנידמבש ןמגניק ריעב תיזכרמ רכיכ דיל ךורא ירחסמ בכר רצע תרחואמ רקוב תעשב
וחתפנ רשאכ םהינפל הלגנש רזומה ןעטמה הארמל ןוהמיתב ורעפנ םיבשו םירבועה לש םהיניע
קלח ויה אל ,ותוזחב ול המודה ורבחו תעבגמהו ןקזה רוחש גהנה םג .תוירוחאה תותלדה יתש
.ימוקמה ףונב רכומו יעבט

,הנוזירא תריב סקינפב ד"בח חילש ,בוטרבל ןמלז-רואינש ברה - םינקדבעה םיכרבאה ינש
ותוא וסרפו דב טלש בכרה ןמ ופלש - ד"בח חילש אוה םג ,בוט-םש קחצי-ףסוי ברה ,ורבחו
,אינתה רפס ,שטיוואבוילמ א"טילש יברה תארוה יפ-לע ,ןאכ ספדומ הלא םיעגרב" .וכרואל
.טלשה זירכה ,"ד"בח תודיסח לש דוסיה-רפס

וא הרייע ,ריע לכב אינתה רפס תספדהל יברה םזיש ונימב דחוימ עצבמ תרגסמב היה רבדה
תוימימש-תוינחור תולוגס הזה עצבמל סחייל וטנ םיבר .םידוהי םהב םייוצמש םלועב בושיי
וקסעש םמצע יברה יחילש אקווד םלוא .הז שודק רפס ספדומ ובש םוקמב השודק תרדחה לש
.תוישממו תויולג תואצות םייתש אלו תחא אל ואר ,הכאלמב

,הנוכמה ךותל ונזוה ריינה תוליבח ,םמוקמב ונקתוה הספדהה תוחול ,הנכוה סופדה תנוכמ
יפמ טרופמ רבסהל וכז ,בכרה תא ופיקהש ,םינרקס חרוא-ירבוע .וכרדל אצי הספדהה ךילהתו
.סופד -תיב םוקמב חותפל וטילחהש ימכ וארנש םיריעצה םינברה ינש

ףא םיבשו םירבועהמ המכ .עצבמה ירוחאמ דמועה קידצה לעו רפסה לש ודוס לע ורפיס וללה
רמוח תקנעה ,ןיליפת חינהל העצה תמגודב ,דחוימ 'לופיט'ל וכז הלא .םידוהיכ םמצע וגיצה
.המודכו תודהיב יסיסב הרבסה

תאזה הברה תוניינעתהה תא .דחוימב הלודג םישנא תצובק םוקמב הזכרתה והשלכ בלשב
שבכממ ואצי התע ךאש ,םיירט םיפד תליבח ולטנ םה .םות דע לצנל םיחולשה ינש וטילחה
.אינתב רצק 'בוחר רועיש'ב וחתפו ,סופדה

,רפסה תישארב אבומש רסמל בר ןיינעב ובישקה םייוגה םג ךא ,םידוהי המכ םש ויה ,רומאכ
.רתוי תוהובג תוינחור תוגרדל הדמתהב ףואשל םדאה לש ותבוחב קסועה

התואב וארנ אל םיבר םישנאו הדקי שמשה .המויסל הבורק הספדהה התייה רבכ םיירהצ תעשב
.הספדהה בכרל ךומס רבע ,םיטמק תושורח וינפש ,ףקשוממ ,רגובמ שיא .תובוחרב העש

,וכרדב ךישמהל ןווכתה רבכ אוה .הטאוה ותכילהו לודגה טלשה תא וניע תיווזב טלק עגרל
השוחת וזיא .םוקמב לק עגר דוע ותוא בכעל הדעונש ,תימתס הלאשב וילא הנפ בוטרבל ברהשכ
.הזה שיאה םע החיש חתפל תוסנל חילשב הקחד תרבסומ-יתלב תימינפ

התמצועב העיתפה וינפ לע התלעש העתפהה תעבהו םידיסחה דמצב שיאה ןיחבה השעמל זא קר
אוה םג הסינ וליאכ ,תוניתמב םתלאש לע בישהו בר ןיינעב םתוא רקס אוה .םתוא םג
בוט-םש ברה .ורוקמ לע תוהתל ,בישמ ודועב ,וסינ םיחולשהו רז היה ואטבמ .ןמז חיוורהל
.רמא ,"הינמרגמ" .ואצומל עתפומה שיאה תא לאשו הפצוח טעמ סייג

אוה םא תורישי ותוא לואשל .בהבהל הלחה ,ןויסינה ריתע םחומב הקלדנש המודאה הרונה
לאש ,"?הווצמ -רב םעפ-יא ךל וכרע םאה" .זעהש אוה בוטרבל םעפה .וששח תצק ,ידוהי
ברקתה אוה .הנתשה ויניעב והשמ םג .הטמו הלעמ הזז שיאה לש ונורג תקיפ .םכחתמ ףוגיאב
,"םכתנווכ תאזל םא ,ידוהי ינא ,ןכ" .םיינשהמ העיגנ קחרמב וישכע היהו המידק העיספ
.רמא

רתונש האוש לוצינ אוה שיאה יכ ררבתה .ריוואב הב שוחל היה רשפאו הלע תושגרתהה סלפמ
ריכהש גוסהמ םידוהי דוע שגפ אל זאמו ,ב"הראל רגיה המחלמה ירחא .ותחפשמ לכמ דיחי
.תעכ וינפל ודמעש גוסהמ ,המחלמה ינפל

ויניע .ותחפשמ לכלו ול ש"מי םינמרגה יללעמ תאו ויתורוק תא םהינפל ללוג הכורא העש
ול וחינה םה .הנבהבו תונלבסב ול ובישקה םיינשה .רעסנ ולוכ-לכ יכ וב היה רכינו ודקי
.ול לקוהש היה הארנ ,םייסשכ .תובר הכ םינש ובילב רבטצהש תא ךופשל

לישפה שיאהש העשב ,עוקשל הדמע רבכ שמשה .ןורחאה חטשמה תספדה תא המילשה סופדה תנוכמ
ירחא רוזחל שקבתנשכ .ןיליפת ,וייחב הנושארל ,חינה םיכרבאה ינש עויסבו ולוורש תא
.שגרנו רעסנ יכבב ץרפ אוה .ויניעו וביל ירכס לכ םואתפ וחתפנ 'לארשי עמש' יקוספ

,תילגנאל םגרותמ אינתה רפס לש קתוע םיחולשהמ שיאה לביק ותיבל וכרדב םהמ דרפנ םרטב
בורקה חספה גח תא .ךרדה תליחת התייה וז .בוטרבל ברה לש ודרשמב ןופלטה רפסמ תא ןכו
םייח רבעל וידעצב שיאה םג םדקתה ,ןמזה םדקתהש לככ .סקינפב חילשה לש ותיבב השע רבכ
.םיאלמ םיידוהי

םינומשו תואמ-שמחו םיפלא-תעבראמ תחא הרודהמ תספדה תעב עריאש דיחיו דחא רופיס והז
...םלועה יבחרב הכ דע וספדנש ,אינתה רפס לש תורודהמה עבראו
לגס יבצ ףסוי ברה םע םיידוהי םייח


אינת םידמול ויהש םימיב
...תרתחמבתודיסחה תונייעמ תא ץיפהל ךרוצה .לגס ברהםיטיבמו םידמוע ונחנא ,אינתה רפס לש הנושארה ותספדה רחאל הנש םייתאמ ,הלא ונימיב
ךל ןיא טעמכ םויכ .תודיסחה תטיש ביבס םימי םתואב תודהיה תא וריעסהש םיקבאמב ןוהמיתב
,םיגוחה לכמ ,םידוהי ינומהו ,םירפסה-ןוראב דובכב ןכוש וניא אינתה רפסש ינרות תיב
.ונממ האמצה םשפנ תא םיוורמ

יאנתב ומייקתה תובישי ידימלתל אינת ירועישש ,ונתיאמ תוקוחר-אל ןהו ,םינש ויה
תא אמצב םיתושו םיחדינ שרדמ-יתבב םיפסאתמ ויה 'ה ישקבמו תעד יבאת םירוחב .תרתחמ
הטי תודיסחה דומיל אמש וששחש ויה .הבוט ןיעב תאז ואר אל תובר תובישיב .אינתה ירבד
קינעה תודיסחה רוא אקוודש ,ודמיל ופלחש םינשה םלוא .הלגנה תרות דומילמ םידימלתה תא
.םימש-תאריב תובר ףיסוהו הרותה דומילל הקושת רתוי

בוטהמ טעמ

ללוכ שאר ,לגס יבצ-ףסוי ברה אוה תובישי ידימלת ברקב םילודגה תודיסחה יציפממ דחא
,הבישי דימלת ומצעב היהשכ ,הנש םישולשכ ינפל .םילשוריב תוניידלו הארוהל 'קדצ-חמצ'
.הז םוחתב םינושארה ךרדה יצרופמ דחא היה ,'תמא-תרות'ב ןכמ רחאלו 'םייח-ץע'ב הליחת

תונייעמ תא ץיפהל ךרוצב תימינפ הרכה ךותמ אלא ,'תושפנ תושעל' ידכ תאז יתישע אל"
םריבעהל רתוח יניאש ,ילצא ודמלש םירוחבה ינזואב יתשגדה דימת" .רמוא אוה ,"תודיסחה
זונגה אלפומה בוטהמ טעמ ,וגוחבו ותבישיב שיא-שיא ,םהל קינעהל אלא ,אקווד ד"בחל
."תודיסחה תרותב

םיבונג םימ

.םיחיגשמהו םימ"רה ברקב רבד-םש 'לגס ה'לסוי' םשה היה תובישיהמ המכב ,ךכ ןיבו ךכ ןיב
לש ןיערג וביבס זכיר אוה .'םייח-ץע' תבישיב דימלת ותויהב רסמ ולש הרוכבה רועיש תא
םירועיש רוסמל לחהו ותוליעפ תא ביחרה ךשמהב .אינת םתוא דמילו םיידיסח םיתבמ םירבח
.תופסונ תובישימ םידימלתל

,"תרתחמ תריווא לע רומשל ונדפקה" .'םירדס'ה רחאל ,הלילה תועשב ומייקתה םירועישה
רועישל רושיא תלבקב ךרוצה ןמ ענמיהל ידכ ,תישאר" .םימי םתוא תריוואמ חפט הלגמ אוה
דקומ וכפהיי לבל ,םירועישה לש יניצרה םנויבצ לע רומשל ידכ ,תינש ;הלהנה לכמ ימשר
..."'וקתמי םיבונג םימ' לש ךפונ םג ךכב היה ,הזל ףסונ .םהינימל םינחכוולו םינרקסל

רוגמ יברה תצע

תודגנתה וליג תולהנההש תובישי ויה ךא ,הפי ןיעב ןיינעה תא ולביק תוידיסחה תובישיב
,הרעס הצרפ הרות-לוק תבישיב .ןייוע סחימ ולבס 'םתלקלקב וספתנ'ש םידימלת .הפירח
ריחב םג םכותבו ,לגס ברה לש וירועישב תועיבקב םיפתתשמ הבישיה ידימלתמ םיברש עדונשכ
ותוא ,בגא .ל"צז ךבריוא ןמלז-המלש יבר ןואגה לש וביבח היהש ,סשל ךורב ,זאד םידימלתה
לש ןיטיג יניינעל ןידה-תיבב ןייד ,הילרטסואבש ינדיסב ד"בח תבישי שאר םויכ אוה דימלת
.ינדיסב םיבושחה תוזוחמה דחא ברו הנידמה

,תודיסחה דומילל הבישיה לש התודגנתה תא ועדויבש ,רוג דיסח רוחב לע רפסמ לגס ברה
רמא ,"אינתה ומכ םימש-תאריל ליעומה רפס ןיא" .ל"צז 'לארשי-תיב'ה יפמ הצע לבקל הנפ
...םירועישב ףתתשהל ול ריתהו רוגמ יברה ול


גרבוזניג ףסוי ברה תאמ - הכלהה תניפ

הכונח תוכלהמ

?הכונח רנב תובייח תונבו םישנ םאה :הלאש

ידי-לע העושת התייה םגו ,סנה ותואב ויה ןה ףאש םושמ ,הכונח רנב תובייח םישנ :הבושת
תקלדהב הבוח ידי תאצוי השיא וא תבש (ד"בח גהנמ ןכו) וגהנ תובר תוליהקבש אלא .השיא
קילדת (הדלי וא) השיאש לדתשהל שי ,םיקילדמ םירבגה ןיאש םוקמבו תיבב .הלעב וא היבא
.הכונח רנ

?תיבה-ינב לכ ועיגיש דע תורנה תקלדה תא רחאל יואר םאה :הלאש

םישנא דוע לכ .םיבכוכה תאצב - תורחא תועדלו ,העיקשה םע אוה הקלדהה ןמז :הבושת
.םמצעב םיקילדמ םניאש תיב-ינב םתואל ןיתמהל שי ,ךומסה בוחרב םיכלהתמ

?הלילב תרחואמ העשב התיבה עיגהש ימ השעי המ :הלאש

לכ ךשמב הכונח תורנ קילדהל לוכי - םהמ דחא תוחפל וא ,םירע ותיב-ינב םא :הבושת
.ודיב תוחמל ןיא ,םינשי םלוכשכ ךרבמה םגו .ךרבלו םריעהל ןוכנ ,םינשי םה םא .הלילה

?תוימינפב םיאצמנה םידימלת ןיד המ :הלאש

םאו ,לכואה-רדחב קילדהל ןידה-ןמ םתבוחו ,תיב-ינבכ םידימלתה ןידש ,ובתכש שי :הבושת
וקילדי ןידה ןמש וקספ םירחא .הנישה-רדחב הכרבב וקילדיו ,םש תאצל אלש ונווכי - וצרי
םירבוס םידרפסה םיקסופה תצקמ .םהמ דחאו דחא לכל דחוימ אוה קרש ןוויכמ ,הנישה-רדחב
.םהיתבב םהילע םיקילדמש המב הבוח ידי םיאצוי םידימלתהש

-תיבב אלש ,םיירוביצ תומוקמבו תוביסמב הכונח רנ תקלדה לע ךרבל רתומ םאה :הלאש
?תסנכה

וא הקלדהה ינפל וב םיללפתמש םוקמב תוחפלו) תסנכה-תיבב קר ךרבל םירימחמה שי :הבושת
ןוויכמ ,הביסמ לכב ךרבל ןתינש םיקסופ םיבר לבא ,שדקמה-תיב תרונמל רכז םושמ ,(הירחאל
םוסרפב וגהנ ןכו ,ךורע-ןחלושה תועמשמכ ,דבלב 'אסינ ימוסרפ' םושמ איה הגוהנה הכרבהש
.שטיוואבוילמ ר"ומדא ק"כ תופתתשהבוישארה ףדל

םיניינע חתפמ | ןיעידומ | סופד תיב | תושדח רדח | םידלי רדח | ןויע רדח | ד"בח תיב

תורומש תויוכזה לכ (c)
רואל האצוהה ףגא - זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ
03-9606169 :'סקפ ,03-9607588 'לט ,72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת
ירא-בל ףסוי :"טנרטניא" רודמ שאר * בונורהא ןהכה קחצי ףסוי ברה :ר"וי
chabad@chabad.org.il