519 'סמ עובשה תחיש
:ןויליגה ירודמ
עובשה תרמיא ןייעמה ןמ תבש ןחלוש םירפס תיעובש הדמע
ץבוק תדרוה הכלהה תניפ םיידוהי םייח היהש השעמ תודיסחה יכרד

ץקמ תשרפ * (13.12.96) ז"נשת תבטב 'ג * דורב םחנמ :ךרוע
תיעובש הדמע


הנידמה תא ררחשל


- אוה .דבלב ולש הנידמהש ענכושמ ץראב םייוסמ רוביצ
קבאמה בל ,םצעב ,הז .םיטועימ - ראשה לכ ,הנידמה
ץראב ללוחתמש


הרבחה ךותב ללוחתמש קבאמה לש וביל תא תפשוח ןורחאה עובשב השחרתהש םיעוריא תרדס
דגנ תופקתהה לגל ,הדובעה דרשמ לש תבשה יחקפ תשרפל ףתושמ ימינפ ריצ שי .תילארשיה
תוליעפל לאמשב םימרוג דצמ תודגנתהלו ,ינשה ץורעב רהוז ירוא תופתתשהב הכונחה תינכת
קומע והשמ ןאכ יובח .תדל תודגנתה קר וז ןיא .ל"הצ ילייחל הכונחה תחמש תאבהל ד"בח
.רתוי הברה

.ולש יטרפ סכנ איה הנידמה היפלו ,ץראב םייוסמ רוביצ שחש השוחתה אוה ןיינעה לש וביל
וליפאו םיטועימה תא דבכל ןכומ ילוא הזה רוביצה .םיטועימ - ראשה לכ ,הנידמה - אוה
.הילע ולש תולעבה תשוחתבו המצע הנידמב ועגיי אלש הלילחו סח לבא ,תומצע םהל קורזל

טולשל םינש ךשמב ליגר היה ,תירוטסיהה י"אפמ לש ךשמהה רוד ,הזה םייוסמה רוביצה
םייתרבחה םידוקה תבתכהבו הנידמה תמקהב יטננימוד היה אוה .םירצמ ילב ןוטלש הנידמב
,תרחא העד עיבהל הסינש ימ .יזכרמה םרזהמ קלח היה ,םלתב ךלהש ימ לכ .הלש םייתוברתהו
.םיילושל דימ קחדנ

"תינכט תועט"

התייה וז ,תימינפה ותשוחת תניחבמ .ונממ ןוטלשה תליטנ םע םלועמ םילשה אל הזה רוביצה
םיכרע תורבגתה םע םילשהל ןכומ אוה ןיאש יאדוו יאדו .הנקתל הבוחש תינכט תועט ןיעכ
.םייופכו םירז ול םיארנש ,םייתד םיידוהי

ינרדומ ,ירטנמלא ,בושח קוח אוה - ול םיבושחה םיכרעה תא םדקל דעונש קוח לכ ןכל
קר .וילע לבוקמ וניא - םירחא םיכרע לע ןגהל דעונש ,תסנכ התוא לש קוח וליאו ,יכרעו
דעב הלומעת עסמ להנל םילגוסמ םנורגב קוחה ןוטלש תוממורש םישנא דציכ ןיבהל רשפא ךכ
תא ףוכאל הנידמה לש ןויסינב ףצק -ףצשב םחליהלו החונמו הדובע תועש קוח יניירבע
.היקוח

תופקשמה תוגלפמ לש ןמויק םע םילשהל וללה ולגרתה תוימוקמה תויושרבו תסנכב דועב םלוא
.תרושקתה - תטלחומו האלמ תולעב םישיגרמ םה וילעש םוחת שי ,רוביצב םירחא םידבר
לע רבדמה רודישה תושרב ריכב שיא ךכ .תוימתס תויואטבתהמ ,תורושה ןיבמ םילוע םירבדה
םניא םה .דועו דועו "םינוליחה ונחנא" תוטשפב רמואה ירלופופ שיגמ ,"ונלש היזיוולטה"
רמול יאשר וניא יתכלממ וידרב רדששו רוביצה ללכ לש איה היזיוולטהש ןיבהל ללכ םילגוסמ
םמעז לודג הכ ןכל .ידרחהו יתדה ןיזאמה תא םג גצייל רומא אוה ןכש ,"םיינוליחה ונחנא"
.'םהלש' הירוטירטל תיתד תינכת לש 'השילפ'ה לע

לצנתהל קיספהל

,תילארשי הגיסנב ךמתש ימ לכ .םולשל ךרדה אשונב יתוברתה חוכיווה דקמתה םינשה ףולח םע
הגיסנה ךילהתל דגנתהל זעהש ימ .הדהאהו הכימתה לכל יוארו םיאנ םיכרע לעב ,רואנכ ספתנ
ולביק אל םה .'םיכושח'ה תביתב םשוהו געלו זוב תונותיקל גפס - ויתונכס לע עירתהלו
.םה-םתעד ומכ תוחפל דובכל היואר תלוזה לש ותעדו ,ימיטיגל חוכיו הזש םלועמ

רמולו בצייתהל הזעה - רתויב רומחה 'עשפ'ה תא התשעש ,ד"בח תודיסח לע םמעז םג ןאכמ
,תויצוביקה תועונתל ,םינמאל רתומש המ לכ .ויתונכסו הגיסנה ךילהת לע התעד תא רוריבב
םושמ קר ,רדגל ץוחמ דומעל הכירצ איה .ד"בחל רוסא םואתפ - םירוספורפל ,םירפוסל
...התעד תא העיבהש

הנידמב טולשל הל 'רתומ'ש ירמגל תענכושמ הנניא תיחכונה הלשממה םגש ,איה הלודגה הרצה
םיימינפ םימרוג ללגב ,התוינידמ תא עצבל השקתמ איהש םרוג הזה תושיחנה רסוח .'םהלש'
.התוא םילישכמש

!רחובה ןוצר תא אלמלו טולשל תמאב ליחתהל .לצנתהלו ריבסהל קיספהל ןמזה עיגהםירפס- הבהאו הארי

לפר לאוי תאמ
ןדומ תאצוהב
-ץרא רקוחו קיתו וידר שיא ,רבחמה .םיידיסח תורמימו םירופיס ליכמה ,הפהפי ימובלא רפס
רדוסמ רפסה .הז םוחתב ינשה ורפס הזו תודיסחה לש המלועמ תונורחאה םינשב םסקוה ,לארשי
.'מע 254 .אילפהל בצועמו םעט-בוטב ךורע ,םיאשונ יפל

- תבשד אזר

ןמדירפ והילא ברה תאמ
לשא תאצוהב
התוהמ לע םירצק םירופיסו תורמא ,תונויער לש רישע ףסוא .תודיסחה תנשמב תבשה לש הדוס
רשע-דחא .תיתיצמתו הרורב ןושלב ךורעו תודיסחה ירפס ךותמ טקולמ רמוחה .תבשה לש
.9606158 -03 'לט .'מע 270 .הלדבהה דעו תבש ברע תחנממ ,םיקרפ

- ןישוריג

לילבוב לאירוצ ברה תאמ
דמח ירפס תאצוהב
ןיד-יכרוע שי .םינוש םיילכלכ םיטביה םג ול שי ךא ,תושגר סומעו השק אשונ - ןישוריג
הנעטש ראשה ןיב חיכומ רפסה .ןנימיל הטיי לוכיבכש ,טפשמה-תיב תא ףידעהל םישנ םיעטמש
הרזע .רתוי ףא ילואו תוחפ אל גישהל םישנה תולוכי ינברה ןידה-תיבב .הנוכנ הניא וז
.03-5610685 .'מע 330 .תיטפשמ הנושאר

- ארזע דע השממ

ןהוכה לאומש תאמ
רבחמה תאצוהב
תיילע ,ונבר השמ לש דעומ להוא .ך"נתב םינווגמ םיאשונב םירקחמ םיינשו םירשע רפסב
.םינוש תע-יבתכב רבעב ומסרופ םירמאמה .דועו הימחנ לש וסוחיי ,ינשה תיבה תכונח ,ארזע
.02-5815887 'לט .'מע 327שטיוואבוילמ יברה לש ויתוחיש יפ-לע דבועמ - תבש ןחלוש
ינונבל 'צ תאמ .ץקמ תשרפל


ףסוי לש םיחרוא תסנכה

ותיב-ןמאנ לע ףסוי הוויצ ,ףסוי לש ותיבל ואבו תינשב םירצמל ובש ףסוי לש ויחא רשאכ
תשרפמ ."ןכהו - חבט חובטו" :םילימב תאז ול רמא ףסוי .ויחאל םיירהצ תדועס ןיכהל
,רמולכ ."םהינפב השנה -דיג לוט - ןכהו ;הטיחשה-תיב ןהל ערפ" - "חבט חובט" :ארמגה
.הרשכ הדועס ויחא רובעב ןיכהל הוויצ ףסויש תנייצמ הרותה

הדועסה התייה .הרותב תרכזומה הנושארה הדועסה וז ןיא אולה .רבסה תבייחמ וז השגדה
רחאל בקעי ךרעש הדועסה ןכו ,"לודג התשמ םהל שעיו" - קחצי תא למגיה םויב םהרבא ךרעש
אל םוקמ םושב .דועו "םחל לוכאל ויחאל ארקיו רהב חבז בקעי חבזיו" - ןבל םע תומיעה
!הרשכ התייה הדועסהש שיגדהל ךרוצ הרותה האצמ

םידישחמ םיזמר

רבידו םהילא רכנתה ,דחא דצמ .ויחא םע ותוגהנתה ךרד לכב תבלתשמ תאז רמא ףסויש הביסה
ינימ לכ השע ינש דצמ .ותריכמ לע תמאב םיטרחתמ םה םא םתוא ןוחבל ידכ ,תושק םתיא
.ול ונימאי ,םהילא עדוותי רשאכש ידכ ,םהיחא אוה יכ םהל זומרל ודעונש םירבד

וליכאהו ואיצוה ,ואציש ןוויכ" לבא ,"םהיניעל" קר הז היה ,ןועמש תא רסאשכ ,לשמל ,ךכ
ותיבב םיירהצ תדועסל םתנמזה םצע ןכ-ומכ .(ויחאל תאז רפיס ןועמשש קפס ןיאו) "והקשהו
.םהל רז אוה ןיא יכ זמר הב היה ,ךלמל הנשמה לש

ןימאהל תוביס

ותברק לע דשח תולעהל ידכ םהב היהש םירבד ףסוי השע ,המצע הדועסל ועיגהשכ ,ךשמהב םג
ודמע ויחאש דע ,"ותריעצכ ריעצהו ותרוכבכ רוכבה" םתוא בישוהש הדבועה ומכ ,םהילא
."והער לא שיא םישנאה והמתיו" - םיממותשמ

תיבב גהונה לע עדוי אוהש םהל זמר ךכב ."ןכהו חבט חובטו" רמאש המ תא ריבסהל שי ךכו
דוע ףיסוהל ךכב ןווכתה ףסוי .הליכאל התרשכהו המהבה תטיחש ךרד לע דחוימב ריהזהל בקעי
.רבד לש ופוסב םהילא עדוותי רשאכ ול ןימאהל םהל םורגיו ויחא לש םדשח תא ררועיש זמר

םיחרואה יכרוצ

תויהל לוכי היה אל אוה :םיחרוא תסנכה תוכלהב קרפ ףסוי ונתוא דמלמ ,תאז לכ לע ףסונ
םרובעב ןיכהל וחוכ לכב לדתשה תאז-לכבו - תורשכ ימעטמ - ותדועסמ ולכאי ויחא םא חוטב
וליפא ,םהיכרוצ לכ תא םיחרואל קפסל ידכ תוחוכה לכב חורטל שי ךכ .תדחוימ הרשכ הדועס
.םרובעב עקשומש ץמאמה לכמ ונהיי םא קפס שישכ

ויתורמוח תא ברעל ול רוסא ,תונוש תורמוחב גהונ חראמה םא םגש ,רוכזל יואר ןכ-ומכ
תולדתשה ידי-לע .ויחרוא לש םתוחונ עגפית ךכ ידי-לעש ששח שי םא ,םיחרואה תסנכהב
-חישמ ידי-לע המלשהו תיתימאה הלואגה האבו תולגה תביס תא םילטבמ ,לארשי-תבהאב תדחוימ
.ונקדצ
(181 'מע ,הל ךרכ תוחיש יטוקל)

ןוחטיב :עובשה אשונב םישרדמ - ןייעמה ןמ'הב חטב

רומא הז קוספ ."םיבהר לא הנפ אלו וחטבמ 'ה םש רשא רבגה ירשא" :רמאנ (ה,מ) םיליהתב
רמאש ידי-לע - "םיבהר לא הנפ אלו" ,ףסוי הז - "וחטבמ 'ה םש רשא רבגה ירשא" :ףסוי לע
.םינש יתש ול ףסותינ ,'ינתרכזהו' 'ינתרכז' םיקשמה רשל
(הבר שרדמ)


עשרב חוטבל אל

ותעושי תא ה"בקה חלוש ללכ-ךרדב אולהו ,םדאב ונוחטיב תא םשש לע ףסוי תא ושינעה המל
.עשרב חטבש היה ושנועו רשכ םדאב םיכירצ חוטבל אלא ?םדא ידי-לע ,עבטה ךרדב
(ןתנוהי שפנ)


ףסויו בקעי

לש ותגרד דצמ אלא .ךכ לע שנענש ונאצמ אלו ,ותוצרל ידכ ,ויחא וישעל החנמ חלש בקעי םג
לש ושרוש םלוא .עבטה ךרדב לועפל ול רתומ ןכלו ,דגנתמו ביוא לש תואיצמל םוקמ שי בקעי
ןכלו ,דגנכש דצל םוקמ תניתנ ללכ ןיא ףסוי לש ותגרד יבגלו ,בקעי לש ושרושמ הלענ ףסוי
.םדאב ותעושי תא תולתלו ומצע תא עינכהל ול יוארהמ הז ןיא
(הרותה רוא)


הרעשה טוח

הגרד איה החמש :תולפשה תילכתל תולעתהה תילכת ןיב הרעשה טוח דירפמ םירבד השולשב
.תונקירו לוע-תקירפ איהש ,תוללוהתהל םילפונ הרעשה טוחכ הייטסב ךא ,רתויב הנוילע
,תובצע ןיבל הניב דירפמ הרעש טוח קרו ,הבושת תיישעל האיבמש הצוחנ הדימ איה תורירמ
הניב לידבמ קד הרעש טוח ךא ,דואמ ההובג הדימ וז 'הב ןוחטיב .הלואש םדאה תא הדירומש
.רתויב הנוגמ הדימ איהש ,תוירחא רסוחו תורקפה ןיבל

(שטיוואבוילמ ץ"יירה ר"ומדא)

םיניד ריסמ

םיגורטקה לכ תא ריסמ 'הב ןוחטיבה ."ונבבוסי דסח 'הב חטובה" :רמאנ (י,בל) םיליהתב
,ןיד-לעב לכמ וילע רמושו םדאה תא בבוסמו ףיקמ דסחה ,'הב ןוחטיבה חוכמ .םינידהו
.םלועה יעגנ לכמ וליצמו
(המכח תישאר)


אצומ ןיאב

,ותעושי אובת ןיאמ ימשג רוקמ םוש רשב יניעב האור וניא םדאה רשאכ אוה ןוחטיבה רקיע
הז דציכ ללכ גשומ ול ןיאש ףא ,ותקוצממ והליציו והרזעיש 'הב אוה חוטב תאז-לכבו
.השעיי
(שדוק-תורגיא)


תלוזה ןובשח לע אל

.ול רוזעי יכ וב חוטבלו ,'ה תאמ ול עיגמ ךכש ןימאהל וילע ,םדאל בוט-אל הלילח רשאכ
הבוח .המואמ תושעל אלו 'הב חטבי יכ ול תונעל רוסא ,השקה ובצמ לע רפסמ תלוזה רשאכ ךא
.רשפאש המכ דע ותוא עישוהלו ונתלוכי לככ ול רוזעל
(ש"ת תוחישה רפס)


םדא ידי ישעמ

ולפנ עודמ :ורבח תא לאושה דיסח (רעבוד יבר) יעצמאה ר"ומדא ק"כ םעפ עמש דלי ותויהב
(ד,וטק) םיליהתב רמאנ :רעבוד יבר הנענ .היוקל הסנרפהו השק בצמה :הלה בישה ?ךינפ
- "םדא ידי ישעמ" ללגב איה םדאה תובצעל הביסה ,"םדא ידי השעמ בהזו ףסכ םהיבצע"
.ודי םצועבו וחוכב םדאה שכור בהזהו ףסכה תאש ול המדנש
(םירוביד יטוקיל)

עובשה תרמיא


התרהטב לארשי-תבהא

גניקופב רבעמ-תונחמל ועיגהו היסורמ םידוהי ינומה ואצי היינשה םלועה-תמחלמ רחאל
.קפקופמ יוליב םוקמ חתפו ,םכח תויהלמ קוחר ,חור-סג םדא היה םיטילפה דחא .הינמרגבש
.תוירבה ונממ וקחר ךכ לשב

דחיי הז .('רעלווענ' הנוכש) ןיול לארשי 'ר דיסחה לא הנפו המ-רבדל קקזנ םימיה דחאב
.ותלוכי לככ ול רוזעל לדתשהו ויתוקוצמ תא עמש ,הכורא העש ול

הנוכת םוש וב ןיאש ,הז םדאלו ךל המ ,אבא" :דיסחה לש ותב הלאש תיבהמ אצישכ
."!?תיבויח

."התרהטב לארשי-תבהא תווצמ תא םייקל רשפא ,דואמ בוט ירה ןכ םא" :דיסחה הנעתודיסחה יכרד


'הב חטובה

דומעיש חוטב תויהלו 'הב וחטבמ תא םישל שרדנ ידוהי .הנומאה תודוסימ אוה 'הב ןוחטיבה
.תוימיטפוא לש םייוסמ גוס אוה ןוחטיבהש םירובסה שי .ויכרצ לכב ול עייסיו ונימיל
ןמז לכבש םדאכ ;ותוא גיאדמ וניא רבד םושש יחצנ טסימיטפואכ ספתנ 'הב חטובה ידוהי
."בוט היהי" :רמוא אוה בצמ לכבו

רהזיהל דואמ בושח .תנכוסמ םג איה ,הנוכנ הניאש קר אל ןוחטיבה תדימ לש תאזכ הסיפת
םדאש ,תורקפה ונניא ןוחטיב .תוירחא רסוחו תעד-תולק םע 'הב ןוחטיבה תא בברעל אלש
הווסמ תויהל לוכי ונניא םג ןוחטיבה ."רדסב היהי" :רמואו ותיב-ינב תאו ומצע תא ריקפמ
.תולצעל

תשרדנה וז איה תחאה .'הב ןוחטיב לש תומר יתש ןיב הרורב הנחבה השוע תודיסחה תרות
קר תכייש 'הב ןוחטיב לש תרחא המר .םלועה תא ותגהנהבו 'הב הנומאהמ קלחכ ,ידוהי לכמ
ןוחטיב לש הז גוס .ויתולבגממו עבטהמ ירמגל םיממורמ םהש הלאכ ,תמאב םילודגה םיקידצל
.ונכרעכ םישנאל ללכ ךייש ונניא 'הב

תיעבט תוליעפו ןוחטיב

אמש וא ,ול שורדה תא גישהל ידכ עבטה ךרדב לועפל ךירצ םדא םא ,איה תיסיסבה הלאשה
אוה םא ,הרואכל .האופרל וא הסנרפל קקזנ ידוהי ,המגודל .'הב ןוחטיבל הריתס אוה רבדה
וא דובעל ךלי םא .ול רוזעיש 'הב חוטבל קר אלא ,ןיינעב המואמ תושעל ול לא ,'הב חטוב
.תומלשב 'הב חטוב אוה ןיאש הרואכל חיכומ אוה ,אפורה לצא רקבל

עבטה -ךרדב 'ילכ' תושעל ונוויצש אוה ומצע ה"בקה .הריתס ךכב ןיא רבד לש ותימאל ךא
לעופ - לטב בשויו האופרל וא הסנרפל קוקזש ידוהיה .ונממ תעפושה הכרבה תא לבקל ידכ
-ךרדב תושעל המ שי דוע לכ ."אפרי אפרו" ,"דובעת םימי תשש" :ונוויצש 'ה ןוצרל דוגינב
ויתוכרב תא ריבעמ ה"בקהש ןוויכמ ,תולבוקמה םיכרדב לועפל ידוהיה לש ותבוחמ ,עבטה
.ל"זח ורמא ,"סנה לע ןיכמוס ןיא" .םיסינ ידי-לע אלו םייעבטה םיעצמאב אקווד

רוזעיש 'הב ןוחטיבמ תעבונ עבטה-ךרדב תוליעפה םצע ,תישאר ?'הב ןוחטיבה ,ןכ םא הפיא
והוויצ ךכש םושמ תאז השוע ,אפור לא הנופ וא ותדובעל אצויה ידוהיה .וז ותוליעפב םדאל
.תיעבטה תוליעפב העקשהה תדימב בלתשמ ןוחטיבה ,תינש .ךכב חילציש ןוחטיב ךותמו 'ה
עדוי םג אוה לבא .ותדובעל אצוי אוה ןכלו ,ותסנרפל דובעל והוויצ ה"בקהש עדוי ידוהי
יפ-לע :הריתס רצוויהל הלולע ןאכו .וידלי תא ךנחלו ללפתהל ,הרות דומלל והוויצ ה"בקהש
שידקהלו יוארכ הרות דומלל ונממ וענמיש ,תובר תועש דובעל ךירצ אוה ,ולש הסנרפה יכרוצ
.ילש תא השוע ינא :רמוא ידוהיה .'הב ןוחטיבה לש ומוקמ ןאכ .וידלי ךוניחל ןמזה תא
ינא וישכע .הכרבה תלבקל עבטה-ךרדב 'ילכ' השוע ינא .םיידי קוביחב יתיבב בשוי ינניא
.יל שורדה יפכ יתסנרפ תא חלשיש 'הב חטוב

םיקידצ לש ןוחטיב

בלש עיגמו ותלוכיבש לכ השוע ידוהי םא .םייעבטה םייוכיסה םיספאשכ םג שרדנ ןוחטיבה
המלש הנומאב ןימאהלו 'הב ןוחטיבה אולמ תא םישל תעה וז - תושעל המ דוע ןיא ובש
.אובי דציכו סנה אובי םא עבוק םג 'הב ןוחטיבה םצע .עבטה-ךרדמ הלעמל והרזעי ה"בקהש
.רתוי הריהמו המלש ותרזע היהת ןכ - 'ה תרזעב תומלשב רתוי ןימאמ ידוהיש לככ

לע םירופיס םיריכמ ונא ךכ .תיעבטה תוליעפה םוקמב אבש 'הב ןוחטיב לש גוס שי םנמא
תדובע לש ההובג הגרדמ וז לבא .תואלפומ םיכרדב םהל רזע ה"בקהו םתיבב ובשיש םיקידצ
.דחאו דחא לכל תכייש הניאש ,'ה


הלואגל הייפיצב


הכירצ תאזכ תואדו ,הלעיו עיצפי יאדווש ,רחשה רואל הרומג תואדווב הפצמ לוגנרתהש םשכ"
."העושיל הייפיצב ונל תויהל
(השמ ראב)

היהש השעמ


הברעב תולוק ינש

ונלש הגולפה .םיניצק סרוקב לייח זא יתייה .הנש שמחו םירשעכ ינפל ,הכונחה ימי םימיה
תברקב ,הברעב היה ונלש האיציה סיסב .ןדרי םע לובגה ךרואל תויעצבמ תומישמל החלשנ
.םיוודבו םיסקר'צ ,םיזורד - םיטועימ ינב הילייח תיברמש תיאבצ הדיחי

רומא יתייהו ,םיראשנה ןיב יתייה ינא .התיבה ואצי םילייחה בור .הכונח תבש העיגה
.לובגה וקב םיבראמב הביכשב תבשה תא תולבל

תומימחה םצע לע ףסונ .ןג-תמרב ,תיבב הכונחה תריווא ייניע דגנל התלעו הפצ תבש-לילב
הנשב הנש ידמ החפשמה גוחב שחרתמה ,עובקה יתחפשמה ערואמה תא חוכשל יתלוכי אל ,תיתיבה
-השמ 'ר ,יבס לש תדלוהה-םוי אוהש - 'הכונח תאז' - הזה םויב .הכונח לש ןורחאה םויב
תוביבל תביסמל ןטקה ותיבב היתורודל החפשמה לכ תסנכתמ ,(ל"ז) ברנייו ןהכה ףסוי
.הנימב תדחוימ

.האושב ותחפשמ-ינב תיברמ תא דביא ,םימי ךיראהל הכזו תמדוקה האמה יהלשב דלונש ,יבס
ללהל - האלמה סוכה יצח תא גיצהל דימת גהנ ,ודובכל תכרענ התייהש הכונחה תביסמב לבא
םירשי רוד םהמ תוארלו וינב ינשו ותב םע לארשי-ץראל תולעל הכזש לע ה"בקל חבשלו
.ךרובמ

והשלכ בלשב ,זאו .ביבסמ החפשמה-ינב לכו ,תבורקתב סומעה ,ןחלושה שארב בשוי היה אבס
,"וללה תורנה" תרישב חתופ היה אבס .ברעה לש אישה עגר עיגמ היה ,הביסמה ףוס תארקל
ינפל רבוחש ,דחוימ ןוגינ היה הז .בונמיר ותדלוה תרייעמ ומע איבהש תדחוימ הניגנמב
.בונמירמ ןהכה ףסוי יבר קידצה ימיב ,הנש האמכ

ותרשמ ומוקמ תא אלימ ,בונמירמ לדנעמ-םחנמ יבר ,תלשושה דסיימ תריטפ רחאל ,עודיכ
לש םינוקזה -ןב היה ןהכה ףסוי יבר .'תרשמ שריה יבר' הנוכש ,שריה יבר ,שודקה
.ודובכל הזה דחוימה ןוגינה תא רביח ,דייהלדייא בייל-לאומש ,הרייעה ןזח .'תרשמה'

ןורשיכב ןחינ ,אסיכ יבג-לע תסנכה-תיב לא אשינ היהו וילגרב הכנ היהש ,הז בייל-לאומש
יוותב בטיה וטלשש םידיחיהמ היהו רוזאב םיבר םינזח םע רשקב דמע אוה .רידנ ילקיזומ
הרישה תקלחנ "םישודקה ךינהוכ ידי-לע" םילימל םיעיגמשכש ,ךכ רביח ןוגינה תא .הניגנה
.תולוק ינשל

-לע" עטקבו ,הלהקמל תכפוה הלוכ החפשמה התייה ,"וללה תורנה" תריש תעב ,ונתחפשמב םג
ראשה לכו ,דחא לוק ויה וינב ינשו אבס - תולוק ינשל תקלחנ הרובחה התייה "ךינהוכ ידי
.יאליע רואב תורהונ ויה אבס לש וינפ .תולעתה לש םיעגר ויה תאזה הרישה יעגר .ינש לוק

יירבח םע תאצל יתננוכתהש תעב ,הכונח לש תבש-ליל ותואב תומימגעב יתרכזנ הז לכבו
ינאו הלרגה הכרענ .סיסבב ראשיהל ולכוי םירעוצהמ םיינש יכ דקפמה עידוה םואתפ .בראמל
.םיכוזה ינש ןיב יתילע

שי ,םיטועימ ינב לש הדיחי רקיעב תריש רומאכש ,סיסבב יכ ,זא קר יל עדונ יתעתפהל
תריוואב ,םייוסמ דודיע יב ךוסנל הב היה יד דבלב וז הדבוע .תסנכ-תיב שמשמה להוא
.יתוא האלימש תודידבה

.ןמטיו ותחפשמ םש .ותוא ריכמ ינאש יתחכונ ףאו ,תדה ק"שמ תא וב יתאצמ להואל יתעגהשכ
.הבר הווקת ילב יתלאש ,"?ברעה ןיינמ ןאכ היהיש יוכיס שי םאה"

.יל בישה ,"ןכ אקווד ,אלפתת"

ועיגה םישנאה ךא ,ךיא עדוי ינניא .ןיינמ ץבקתה םוקמבו הכורא העש הפלח אל ,םנמאו
.תיברעו תבש תלבק ונללפתהו

ןמטיו תדה ק"שמ םג .תסנכה-תיב להואל יתרזח ,תבשה תדועס תא ונדעסו הליפתה המתש רחאל
.םחה יתחפשמ תיבל ייעוגעגמ קתנתהל יתחלצה אל השעמל ךא ,והשלכ רפסב יתנייע .םש היה

םישרוש ךל םגש יל המדנ" ,ק"שמה לא יתינפ ,"ןמטיו" .הבשחמ יחומב הקיזבה םואתפו
."?המ זא" ,בישה ,"ןוכנ" .היופצ-יתלבה הלאשהמ עתפומ היה אוה ."בונמיר תלשושב

תורנה' תליפתל בונמיר לש דחוימה ןוגינה תא םעפ יתעמש ילוא" .יב תצינ הווקת לש קיז
תא בטיה ריכמ ינא ,יתעמשש קר אל" .וב יתקחד ,"ונ" .בחר ךויח ךייח אוה ."?'וללה
.בישה ,"ןוגינה

תורנה" תרישב ונינש ונחצפ ,םילימ ריבכהל ילב ,זאו .ינורג תא עגרל הקנח תושגרתה
ינשל ונמצעמ ונלצפתה "םישודקה ךינהוכ ידי-לע" עטקל ונעגהשכ .תיבונמירה המיענב "וללה
,ינשה לוקה יתייה ,אבס תיבמ ךכל ליגר יתייה רבכש ,ינאו ,ןושארה לוקה היה אוה .תולוק
.הובגה

-תיב להואב הכונח-תבש לילב םיבשוי ,'םירבצ' ,םילייח ינש :םיאלפומ םיעגר ויה הלא
,תיאצילג הניגנמ זועבו טהלב םירשו ,םידוהי םניא הילייח תיברמש הדיחיב ,הברעב תסנכ
...בונמירמ יברה לש ושרדמ-תיבב ןכל םדוק םינש שמחו םיעבש הרבוחש
(לאומש-תעבגמ ברפדלוג לואש ,השעמה-לעבו רופיסה חלושל ונתדות)
רדמנ ןרהא ר"דה םע םיידוהי םייח

טפשמב הקדצ :רדמנ ר"דהםעה לא םידרויה םינטפשמ

הקוצמ תנוכשל וא חותיפ תרייעל םיעיגמ םיריעצ םינטפשמ .חישמה תומי ומכ טעמכ הארנ הז
יוציפ ילב ךתדובעמ תרטופ .ףסכ-ןיא םניח יטפשמ ץועיי לבקלו אובל רוביצה תא םינימזמו
- ?הדובע יצח וירחא ריאשה קינצופישה ?ךל רכנתמ רכומהו םוגפ הלגתנש רישכמ תינק ?םלוה
ןיד-ךרוע לא תונפל רשפא ,ןבומכ .םינוא-ירסח םיבר םישנא תוריאשמש תוצופנ תויעב הלא
.יאדכ-יתלבל ןיינעה לכ תא ךופהל לולע ותחרט רכש קר לבא ,העיבת שיגהלו

םיטפשמל הטלוקפב תישילשה הנשה ידימלת ,םיטנדוטס העבראו םישימח :ןורתפ שי ,ןכבו
תעד-תווח ךל וקינעי םיסונמ ןיד-יכרוע תרזעב .ךנימיל םידמוע ,ןליא-רב תטיסרבינואב
דמוע ךירוחאמש עגופה דצל וריהבי ;םימיאתמה םימרוגל ימשר בתכמ ךרובעב וחסני ;תיטפשמ
.םייניש ףושחל םג עדויש ףוג

הנופ לכל עויס

הנורחאב ךא ,םינש המכ לעופ רבכ - "ינכרצ עויסו ישעמ ץועייל ןוגרא" - 'מ'ל'ע ןוגרא
הסיסבבש תוליעפ וז" .ץראה יבחרב םישדח םיפינס תורשע לש םתומדב ,יתבר הפונתל הכז
םימעפ המכ .ןוגראה זכרמ ,ירהד לארה רמוא ,"הזל הז םיברע לארשי לכ לש תיתרבח הסיפת
,תג-תיירק דעו הפיחמ ,םינוש םיירוביצ םידקומבו םיס"נתמב 'מ'ל'ע יגיצנ םיבשוי עובשב
."הנופ לכל עויס םיטישומו

היה הכ דע" .תורחא תוטיסרבינואב תומוד תודוגאל 'מ'ל'ע ןיבש לדבהה לע דמוע ירהד
הלאש ידכ ,תוטיסרבינואל םיעצמא ילד םישנא לש םיילילפ םיקית הריבעמ הרטשמהש לבוקמ
הטיש ונחתיפ ןליא -רבב .הנשב םירקמ םישולש דע םירשעכב רבודמ .יטפשמ עויס םהל וטישוי
."ןרתפל תוסנלו תויעבה תא שוגפל ידכ ,חטשל םתמזוימ םיאצוי םיטנדוטסה היפלו ,השדח
.םיקקזנ םייפלאכל עויס ןוגראה יבדנתמ וטישוה דבלב הרבעש הנשב

ןוצרה חוכב

הרדתקה ר"וי ,רדמנ ןורהא ר"דה ןידה-ךרוע אוה ,הזה ידוחייה לעפמה ירוחאמ דמועש ימ
יכ ,יתבשח" .(תונואת תעינמל תימואלה הצעומה שאר םג הנורחאלו) ןליא-רבב יטפשמ עויסל
,'תוירבה תא םטסלל' םיליחתמו ןידה-יכרוע תמילג תא םהילע םיטוע הלאה םיטנדוטסהש םדוק
.הצלהב רמוא אוה ..."תצק םהל ורזעי םגש יאדכ

ןבכ דלי היהשכ סרפמ לארשיל הלע אוה .ומצעל אוהשכ שגרמ רדמנ ר"דה לש ישיאה ורופיס
תנוכשב הרבע ותודלי .םיברע םיננתסמ ידי-לע החצרנש ,ומאמ םתייתנ ריעצ דליכ .עברא
.םויכ ודמעמל עיגהל חילצה ,ןתיאה ונוצר חוכו ויתונורשיכ תוכזב לבא .ןג-תמרב הקוצמ

'ה תכרבל ילכ

רחאל .תונברל ךמסוה םג םשו תוביתנ תבישיב הירחאלו םילחנ תבישיב דמל רדמנ ר"דה
,ב"הראב תיתרקויה דראוורה תטיסרבינואבו תירבעה הטיסרבינואב םיטפשמ דמל יאבצה ותוריש
.תונייטצהב ולש טרוטקודה תא םייס םשו

הנוכשב הקוצמב החפשמל ןב ,הלוע דליכ ולש ישיאה עקרה ןיב הקודה הקיז אצומ טלחהב אוה
ידוהי יתויהמ תבייחתמ םג תאזה תוליעפה" :ףיסומו ,דסייש תיתובדנתהה תוליעפל ,תלשחנ
."'ה תכרבל ילכה איה תלוזל הרזעש ןימאמה תווצמו הרות רמושגרבוזניג ףסוי ברה תאמ - הכלהה תניפ


תבש-ברעב רוביצ-תינעת

?תבש ברעב הלחש תבטב הרשע תינעתב םיגהונ דציכ :הלאש

ץוח ישיש םויב לוחל הלוכי הניא תועובקה תוינעתהמ תחא ףא ,חולה יללכ יפל :הבושת
תינעת ןכו ,ןושאר םויל םיחדנו ,תבשב לוחל םילוכי באב העשתו זומתב ז"י) תבטב הרשעמ
.(ישימח םויל םוצה תא םימידקמו תבשב לוחל היושע רתסא

ותוחדל םילוכי ויה אל ,תבשב לח היה וליפאו" :ךכ לע בתכ ,םהרדובא דיוד יבר קסופה
."םירופיכה -םויב ומכ ,'הזה םויה םצעב' :(ב,דכ לאקזחי) וב רמאנש םושמ ,רחא םויל
תולגהו ןברוחה לכל רוקמה אוה - םילשורי לע רוצמה תליחת - הז םויש םושמ ,רבדה תביס
ןוששל תולגהו ןברוחה לכו תומוצה תכיפהל רשאב דבוכמ םוקמ ול היהי ךכו .ןכמ-רחאלש
.החמשלו

ןיא ."לחיו" הרותב אורקל וקיפסיש ידכ ,העש עברכב החנמ תליפת ןמז תא םידקהל שי
.'ונכלמ וניבא'ו ןונחת הב םירמוא

-גלפ ינפל םיללפתמ םא .12:08 העשהמ ללפתהל םיאשר "הלודג החנמ" ללפתהל םימידקמה
.ןכודל םילוע םינהוכה ןיא ,(15:37) החנמה

.17:07 העשב ץראה זכרמב :רמולכ .םיבכוכה תאצ םע - רוביצ-תינעת לכבכ םייתסמ םוצה
תבש תלבק ללפתהל םימידקמ ןכלו ,ךרוצ אלל תבשה םוי ךותב תינעתה תא ךיראהל ןיא
.תיברעו

-תאירק תא וארקש אצמנ ,םיבכוכה תאצ תעשב התוא םימייסמו תיברע תליפת תא םימידקמ םא
,הנמזב עמש תאירק תא רוביצב בוש אורקל יואר .ןכמ רחאל בוש הארקל שיו ,הנמז םדוק עמש
.ותיבל שיא להקה רזפתי םרטב ,הליפתה םויסב
.טמר ס"וס כ"ונו א"מר ,ע"וש .נקת 'יס ר"או י"ב
ישארה ףדל

םיניינע חתפמ | ןיעידומ | סופד תיב | תושדח רדח | םידלי רדח | ןויע רדח | ד"בח תיב

תורומש תויוכזה לכ (c)
רואל האצוהה ףגא - זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ
03-9606169 :'סקפ ,03-9607588 'לט ,72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת
ירא-בל ףסוי :"טנרטניא" רודמ שאר * בונורהא ןהכה קחצי ףסוי ברה :ר"וי
chabad@chabad.org.il