520 'סמ עובשה תחיש




:ןויליגה ירודמ
עובשה תרמיא ןייעמה ןמ תבש ןחלוש שדח שי תיעובש הדמע
ץבוק תדרוה הכלהה תניפ םיידוהי םייח היהש השעמ תודיסחה יכרד

שגיו תשרפ * (20.12.96) ז"נשת תבטב 'י * דורב םחנמ :ךרוע




תיעובש הדמע


רורטל ינידמ ןורתפ


השוחנו הנוכנ תוינידמ םע םייאבצ םיעצמא לש בוליש קר
,לאמשה לש המסס קר וז ןיא .רורטה ישעמל ץק םישל לוכי
הבושח תמא אלא


ילב רורטל יאבצ ןורתפ ןיא" - הב שמתשהל הברמ לאמשהש המססל ןאכ ףרטצהל םיצור ונחנא
.הבושח תמא תאטבמש הנוכנ המסס וז ,ונתנבה בטימל ."ינידמ ןורתפ

םתונגראתה תלוכי תא שבשל ,םהב עוגפל ,םגרהל ,םיחצרמה ירחא ףודרל ?יאבצ ןורתפ והמ
לבחמ לכ לע .רורטה תא עודגל ןחוכב ןיא לבא ,תובושח תולועפ הלא .המודכו םתלועפו
תונגראתה םוקמב .חטשה ךותל םיינש וחרבוי ,ספתייש הבור לכ לע .רחא םוקי ,גרהייש
.וב תכמות הבחר הייסולכוא רשא רורט לש ועבט הז .השדח תונגראתה דלווית ,ףשחיתש

לש הלועפה תלוכי תא תומצמצמ ןה .תובושחו תוצוחנ וללה תולועפה לכש קפס ןיא
תסיפתו םילוכיס ,םיפדרמ אלבש רורב .רורט תולועפ לש ןעוציב תושקמו םיטסירורטה
םיעצמאה לכש ,רוכזל בושח הדימ התואב לבא .המכ יפ םילודג םידממל רורטה האגי ,םישקובמ
.ולסחלו רורטה תא עונמל םילוכי םניא םייאבצה

?רורטה חנצ המל

יכ .רורטה ישעמל ץק םישל לוכי השוחנו הנוכנ תוינידמ םע םייאבצ םיעצמא לש בוליש קר
דגנל .רקיע לכ םיפרוטמ םניא םיטסירורטה ,'םדא תויח'ו 'םיפרוטמ' לע םירובידל דוגינב
םינימאמ םהש םושמ ,רורט םיטקונ םה .הרבעל םימדקתמ םהו ,הרורב הרטמ תבצינ םהיניע
.םתרטמל םתוא םדקי רורטהש

םיברע םילעופ ,רתוה רגסה .םיאלפ רורטה תמוקע החנצ השדחה הלשממה תמקה זאמ ,הנה
.ךכל תיארחא תיניטסלפה תושרהש ונל םירמוא .רורט ןיא טעמכו ,לארשי ירעב דובעל םיסנכנ
רחא םיפדרמ להנמ ף"שא םאה ?תאז השוע איה דציכ - לאשנ הבה ךא ,ןוכנ הזש הארנ
ךיא .ררחוש ,רבעב ספתנש ימ וליפא :ןוכנה אוה ךפהה ?םתוא אלוכו םהב גרוה ,םיטסירורטה
?רורט ןיא טעמכש הדבועה תא ריבסהל אופא רשפא

ךכ ,השדחה הלשממה .םלתשמ וניא םויכ רורטהש ,ומע-ינבל ריהבה ף"שא :הטושפ הבושתה
ךילהת ךשמהמ ענמיהלו ולסוא ימכסה תא ץצופל ידכ יטסירורט עוגיפ לכ לצנל רהמת ,וריבסה
ץוריתה תא הלשממל וקפסת לאו טקשב וישכע ובש ,םילבחמה ויחאל ף"שא רמוא ,ןכל .הגיסנה
.הזה

.םהלש יתימאה סרטניאה המ םיניבמ םיחצרמה ינוגרא רתיו תיממעה תיזחה ,סאמחהש ררבתמו
ימיב ךכ-לכ וחילצהש םיקחשמב קחשל דוע רשפא-יא וישכעש ,םהל ריהבה ף"שאש עגרב ןכל
תולועפ וקספנ - ץוח יפלכ ותוא הנגמ יגוצייה הפהו רורט השוע תחא די - תמדוקה הלשממה
.רוחאל ומע תא גיסהל הצור וניא לבחמ םוש יכ .רורטה

הרורב הינתה

םישקבמ םניא םה .ןאכמ ונתוא רוקעל םיטסירורטה תרטמ :הלשממה-שאר קדוצו רוצ לאוי קדוצ
המכ לש םיהומתה םהירבדכ) "ןורבחמ הגיסנה תא עונמל" וא "םולשה ךילהתב עוגפל"
.םעה חור תא שילחהלו הגיסנה ךילהת תא ץיאהל םיצור םה ,ךפהל .(םיאקיטילופ

.תובשייתההו ןיינבה ךשמה ןיבל רורט ןיב תיטמוטואו הפיקת הינתה עובקל םיבייח ןכל
-ץרא תמדאל קצוי אוה וידי-ומב ,םידוהי ייח עודגל אצוי אוהש עגרב יכ ,לבחמ לכ עדיי
קחשמ יללכ עבקת הלשממהש עגרב .תפסונ הנוכש לש וא ףסונ בושיי לש םהיתודוסי תא לארשי
רתוי ,ןיינב רתוי לעופב רוציי יטסירורט עוגיפ לכ םהיפ-לעו ,םייעמשמ-דחו םירורב
.רורט היהי אל - תדלומה עקרקב םיזחאנש םידוהי רתוי ,תובשייתה

לע הקזח ,הזכ ףרוטמ היהי םא .ומע-ינב לש םקבאמב עוגפל לולצ שארב ךלי אל לבחמ םוש
ןורתפה םכל הנה .תאזה הרצה תא םשאר לע טימי אלש ידכ םחוכ לכב וב וזחאיש םיברעה ויחא
!רורטל



שדח שי



תולבגהה ולטובי

ועמש ,לארשי -תיב ינומהל ויתווצמו גחה רוא תא איבהל הכונחה ימיב ואציש ד"בח ידיסח
ושגפש ,םילייח אקווד .ל"הצ יסיסבב וז תוליעפ ליבגהל הטלחהה לע תבקונ תרוקיב רוביצהמ
הנושארבו שארב תעגופה ,הטלחהה לע םתורמרמתה תא ועיבה ,םינוש תומוקמב ד"בח ישנא תא
האלמ תורשפא ןתמלו תולבגהה לוטיבל ולעפי ד"בח-יריעצ .גחה תחמש תא םהמ תללושו םהב
.םהיכרע תאו םיגחה רוא תא םילייחל איבהל

תרושקתה יוניש

רתיל לועפל ול תארוקו הלשממה-שאר לא תינפומה ,המוצע הלא םימיב תמתחומ ץראה יבחרב
הז ןיינעל םותרל חילצהש ,ןידרוג םחנמ ר"דה אוה םזויה .לארשיב תרושקתה-ילכ לש ןוזיא
-ילכב םייטילופ םיעוריא רוקיס" :רמאנ המוצעב .תונווגמ תוירוביצ תועונתו םיבר םישיא
תא ןגפומב םיתרשמ םינשרפהו םיאנותיעה בור .טלוב ןוזיא רסוחמ לבוס םייתכלממה תרושקתה
בורה תדמעל םלוה יוטיב ונתיי םייתכלממה תרושקתה-ילכש םישרוד ונא ...ינוציקה לאמשה
.02-9931167 'לט ."לארשי-םעב

הכלהכ וידר

ינשה ץורעה לש רקס .תכלוהו תרבוג הנזאהל הכוז ,תיתדה תירוזאה וידרה תנחת ,'יח לוק'
רוזאב רתויב תונזאומה תונחתה תחאכ המצע תא ססבל החילצה רפסמ תועובש ךותבש ,הלעמ
,דורב םחנמ לש ותינכת תרדושמ ישימח םוי לכב .םא-ףא 93 רדתב תרדשמ הנחתה .זכרמה
תווצהמ תובושת לבקלו רשקתהל םיניזאמל תרשפאמו והשלכ ידוהי אשונל םעפ לכב תדחוימש
תינכתה .הלש םייתדה םיטביהלו האושל תינכתה דחוית ,תבטב הרשע לגרל ,עובשה .ןפלואבש
,שילזיימ לואש לש ותינכת תרדושמ הינפל .תוצח רחא 2 העשה דעו הלילה תוצחמ תרדושמ
.'םימכחל דעו תיב'



שטיוואבוילמ יברה לש ויתוחיש יפ-לע דבועמ - תבש ןחלוש
ינונבל 'צ תאמ .שגיו תשרפל


תוכלממה דוחיא

ןיב תבכרומה םיסחיה תכרעמ תא אטבמ רבדהו ,ףסויל הדוהי ןיב חיש-ודב תחתפנ עובשה תשרפ
הבש ,הרטפהה תארקנ הז רשקהב .ףסוי תוכלמו הדוהי תוכלמ ,וללה םיישארה םיטבשה ינש
היהי דחא העורו םהילע ךלמ דוד ידבעו" :רמאנ הבו תויוכלמה יתש ןיב דוחיאה לע רבודמ
."םלועל םהל אישנ ידבע דודו ...םלוכל

לארשי -םע דוע הצחיי אל םהבש ,חישמה תומי לע םירומא הרטפהה ירבדש ,םיריבסמ ל"זח
דחא ךלמ היהי ,הדוהי טבשמ ,דוד-תיבמ ךלמה ,חישמה אלא - ףסויו הדוהי - תוכלממ יתשל
.דחא אישנו

לופכ דיקפת

תכרעמב םג .'אישנ' תרחא םעפו 'ךלמ' תחא םעפ הנוכמ חישמהש ,הלגנ קוספה ןושלב קיידנשכ
םהילע ךלמ" איבנה רמוא ,'ךלמ' הנוכמ אוהשכ :לדבהב םיניחבמ ונא םעה ןיבל וניב םיסחיה
."םהל אישנ" רמאנ ,'אישנ' הנוכמ אוהשכ וליאו ,"

-םע תא ףוכל ודיקפתמש ,ךלמ היהי דחא דצמ :חישמה אלמיש םידיקפתה ינש תא אטבמ הז רבד
ינש דצמ .םלועב רשויו קדצ טילשהלו לארשי יביואב םחליהל ,הרותה ךרדב תכלל לארשי
המכחהו העדה הברת ודי-לעו" םעה תא הרות דמליש ,ךרד-הרומו ינחור העור םג היהי חישמה
.אישנ ארקנש ןירדהנסה שאר ומכ ,אישנ הנוכמ אוה וז ותלועפ םש לעו ,"תעדהו

אישנו ךלמ

תינרותה הגהנהה תא גציימ דחאה .ףסויו הדוהי ידי-לע םויכ םיגצוימ וללה םידיקפתה ינש
ץע" תאו "הדוהי ץע" תא רבחי ה"בקה - חישמה תאיבב היהיש שודיחה הזו .תוכלמה תא ינשהו
םגו ךלמ םג היהיו וללה הגהנהה תונוכת יתש תא וכותב לולכי חישמהו ,"דחא ץע"ל "םירפא
.ךרד-הרומו בר

הניינע ,העבט םצעמ ,תוכלמה ןכש ,"םהילע ךלמ" אוה ןושלה ,'ךלמ' רדגומ חישמהשכ ןכל
,"םהל אישנ" רמאנ ,'אישנ' הנוכמ אוהשכ וליאו .םעהמ לדבנו םמורמ ךלמהו םעה לע ןוטלש
ןושלה ןכלו ,םעה לא הברק ךותמ השענ ,ךרד-הרומו בר ותויה ,חישמה לש ינשה ודיקפת יכ
."םהל אישנ" אוה

הלעמה רקיע

גהנתהל ולוכ םלועה תא ןקתיש - תוכלמה ןיינעב אוה חישמה לש ושודיח רקיעש יפ-לע-ףא
ןכש .'ה ךרד תארוהו תואישנה ןיינעב דחוימ ןורתי שי תאז-לכב - 'ה תא דובעלו יוארכ
תולגל איה תיתימאה תילכתה לבא ,ותילכתל ותרשכהו םלועה ןוקית קר הניינע תוכלמה תלועפ
.תואישנה לש הניינע הזש ,תיקולאה תמאה תא םלועב

לש תויחצנה רקיע ןכש ,"םלועל םהל אישנ ידבע דוד" רמאנ תואישנה ןיינעב אקווד ןכל
תא דמלי"ש ,ינחור העורו אישנכ ותעפשהב אקווד אלא תוכלמה ןיינעב הניא חישמה תוכלמ
."'ה ךרד םתוא הרויו םעה
(206 'מע ,הל ךרכ תוחיש יטוקל)





תובצע :עובשה אשונב םישרדמ - ןייעמה ןמ



החמשב הבושת

ףסוי ."הבושת אלא 'התעו' ןיא" :שרדמב רמאנ "ובצעת לא התעו" (ה,המ תישארב) קוספה לע
לא ,"ובצעת לא" - יתוא םתרכמש לע תמאב םיטרחתמו הבושתב םירזוח םתא םא :ויחאל רמא
.החמש ידי-לע אקווד אלא ,תובצע ידי-לע םיעיגמ ןיא תיתימא הבושתל יכ ,תובצעב ועקשת
(רמתיא תרמשמ)


החמשב חצנל

החמשמ האבה ,תוזירז ךותמ אלא ערה-רצי תא חצנל רשפא-יא :ארובה תדובעב אוה לודג ללכ
תובצעמ תואבה ,תודבכו תולצע ךותמ אלו ,בצעו הגאד לש דונדנ לכמ ותרהטו בלה תחיתפמו
תולצעב גהני דחאה םאש ,הז םע הז םיקבאתמה םישנא ינשל ?המוד רבדה המל .'בלה םוטמט'ו
.ורבחמ רוביג אוה םא םג לופייו תולקב חצוני ,תודבכבו
(וכ קרפ אינת)


תיתחת לואש

:ומצעל םדא בשוחש הבשחמה איה התוימינפו תובצעה לש הרוקמ יכ .תיתחת לואש איה תובצע
ומצע תבוטל קר ןווכתמ הז םדא .תוינחורב וא תוימשגב יל רסח הז רבד ,יל עיגמ הז רבד
.ומצע לע קר בשוחו
(רדנסכלאמ ךינעה-ךונח יבר)


תורירמו תובצע

הסונמו הקודב הפורת - שפנה תורירמ ,תאז תמועל .ןה םירוסא םירבד - הרוחש הרמו תובצע
.םשה תדובעבו הרותה דומילב החלצהל איה
(ידאלמ ןמלז-רואינש יבר)


תעבוק האצותה

,ןושיל ךלוה םדאהש תמרוג תובצע :האצותה יפל ?תורירמל תובצע ןיב ןיחבהל רשפא דציכ
.דומלל םיבשייתמ תורירמ ירחא וליאו
(םידיסח ימגתפ)


הניכשה תא רעצל

,השמ יבר ארק ,"!יובאו יוא" .השק תובצעב יורש היהש ידוהי םעפ האר ןירבוקמ השמ יבר
:רמאנ (וט הגיגח) ארמגב ירה ?תובצעב יורש תויהל ,הזכ אטח ידוהי וילע סימעמ ךיא"
היורש הניכשה ,רמולכ ;יעורזמ ינלק ישארמ ינלק ?תרמוא ןושל המ הניכש רעטצמ םדאש ןמזב
..."םיטועפה ויניינע ללגב רעצב הניכשה תא סינכהל םדא לוכי ךיאו .רעצב זא

טלחומו רומג רוסיא

הורסאו ,הער הדימ איה ,םיינחור םירבדמ םג ,תובצעהו הגאדה יכ ורזג םישודקה וניתובר
אל רשא הירחא רקעלו םידיסח תלחנמ השרגל ,תותימ עברא ןידב הונדו ,טלחומו רומג רוסיאב
.בר דספה איבמה ,ער חירד חיר םג הנממ ראשיי
(שטיוואבוילמ ץ"יירה ר"ומדאל שדוק תורגיא)


הרוסא תובצעה

יורש תויהל ול רוסא ,"ומוקמב הודחו זוע" וילע רמאנש ,ה"בקה לא רבחתהל הצורה לכ
.הניכשה תציחמב וניאש ןמיס שפנה תחמש ול ןיאש ימו ,תובצעב
(ןי'זורמ לארשי יבר)





עובשה תרמיא


ונבו בא

יבר ,ונב םע עסמל םעפ אצי ,'לארשי בהוא' יוניכל הכזש ,הטפאמ לשה-עשוהי-םהרבא יבר
דובכ םהל וקלחו םינומה םתארקל ואצי ,הילא וסנכנש הרייעו ריע לכב .בוקניזמ ריאמ-קחצי
.בר

עודמ" :בושו בוש רמאו ,ול וקלחש דובכהמ בר רעצ שיגרה ,ותונתוונעב עודי היהש ,קידצה
:ויבאל רמאו ותעד תא חינהל ונב הצר ."ול יואר וניאש ימל לודג הכ דובכ םיקלוח
..."ידובכל אלא ,ךדובכל םיאב םניא וללה םישנאה"

םישנאה ואר המ" :ונב תא לאש תרחמל .דובכה לע ןנולתהל לדחו ונב ירבדמ באה הנהנ
."?דובכ ךל קולחל

..."הטפאמ יברה לש ונב ינאש םושמ" :ןבה בישה



תודיסחה יכרד


תודימה עבט

םוי .תובוטה ויתודימב רקיעב ןייטצהש ,לודג ןדמל ,ידוהי יח הנבלה היסורב תחא הרייעב
ובישה ."?תודיסחה השדיח המ" :ולאשו ,אינתה לעב ,ידאלמ ןמלז-רואינש יבר לא עסנ דחא
-ילעב לש םהיתודימש ,אוה לדבהה .תודימ שי םייחה-ילעבל םגו תודימ שי םדאל" :יברה
תויהל תוכירצו למעו הדובע ידי-לע אקווד תואב םדאה לש ויתודימ וליאו ,תויעבט םייחה
."לכשה ידי-לע תוטלשנ

תוללוהמה ,תובוטה ויתודימ יכ ,חכונ אוה .ףלעתהו - הב ןנובתה ,הבושתה תא עמש שיאה
הדובע ידי-לע ודלונ אלש ןוויכמ ,דבלב םייח-ילעב לש םהיתודימ תגרדב ןה ,לוכ יפב
תפאוש תודיסחה" :יברה בישה ."?תודיסחה השדיח המו ,ונ" :לאש ונופלעמ ררועתהשכ .למעו
."לכשב ןיבהל אפוג הז תאו ,לכשהמ הלעמלש המ לא עיגהל

אבה םלועה ןחבמ

תודימה ןוקיתב יד אלש ,תשדחמו האב תודיסחה .תוערה תודימה ןוקית לע םירבדמ ללכ-ךרדב
ואובי אלא ,דבלב עבטה דצמ ואובי אל תובוטה תודימה םגש ךכל עיגהל ךירצ אלא ,תוערה
תונשל - תודיסחה ןיינע לכ" :אינתה לעב ןקזה ונבר רמוא ךכו .תילכש הרכהו הבשחמ ךותמ
."ויתודימ עבט

אלו ,בידנ תויהל ךירצ דימת אל .לקלקל םג תולולע ,תובוט ןה וליפא ,תויעבט תודימ
אלא ,הרותב הגוהו ןדקש תויהל ךירצ תע לכב אל ,ןכ-ומכ .קיידלו דיפקהל ךירצ דימת
,םדאה לש ונורתי הז .ביבסמ הרוק המ תוארלו רפסהמ םייניעה תא םירהל םיכירצ םימעפ
ועבטש יפ-לע-ףא ןכ תושעל וחוכב שי ,תמייוסמ ךרדב גהנתהל ךירצש ולכשב ןיבמ אוה רשאכש
.תרחא ךרדל וכשומ

.אמסק -ןב יסוי יברל ןוידרת-ןב אנינח יבר ןיב חיש-וד לע תרפסמ (א,חי ז"ע) ארמגה
,תוכלמה תריזג תורמל םיברב תוליהק ליהקהל אנינח יבר לש ותזועת ביבס הבסנ החישה
:יסוי יבר בישה ."?אבה -םלוע ייחל ינא המ" :יסוי יבר תא אנינח יבר לאש ךכ ךותבו
הקדצ לש תועמב יל ופלחתנ םירופ לש תועמ" :אנינח יבר בישה ."?ךדיל אב השעמ םולכ"
הפוקה יפסכ הלאש בשחו ,םירופ תדועסל דעייש ףסכ םיינעל קליח אוה) "םיינעל םיתקליחו
ךקלחמ ,ןכ-םא" :יסוי יבר רמא .(הקדצה תפוקמ ופסכ תא חקל אל ןכ-יפ-לע-ףאו ,הקדצ לש
."יקלח היהי

ושפנ תא רסמש ףא ,אבה םלועל קלח ול שי םא אנינח יבר לש ותלאש דואמ ההומת ,הרואכל
ךיא ,תוקפסל םוקמ הריתומ ןיידע תאזכ שפנ-תוריסמ םא - ינש דצמ .םיברב הרות דומיל לע
עבנ אנינח יבר לש וקפס אלא !?אבה םלועל וקלח תא חיטבמש אוה תועמה ףוליח השעמש ןכתיי
.שממ םימש-םשל הניאו ולש תונדקשה עבטמ אלא תעבונ הניא הרותב ותוקבד אמש ,ששחה ןמ
השעמ תא רפיסשכ ךא .הרותה לע ושפנ תא רסומ אוה ןכלו ,'הרוחש-הרמ' לעב אוה ילוא
-הרמ' ילעב לש םייפואל תדגונמש ,תונרזפה תדימ לעב אוה יכ חיכוהש רבד - תועמה ףוליח
.םימש-םשלו תיתימא שפנ-תוריסמב הרותב קסוע אוהש ררבתה זא - 'הרוחש

למעו הדובע

לש סופיט ראותמ (וט קרפ) אינתה רפסב .הדובעה אשונ תא ןיינע לכב השיגדמ תודיסחה
וניאש ידוהי - "ודבע אל" ארקנ אוה ןכ-יפ-לע-ףאו ,הרהטו השודק ולוכ-לכ הרואכלש ידוהי
ויתונוכתמו וילגרהמ תעבונ הניא ותדובעש ימ אקווד ?"םיקולא דבוע" והימ .'ה תא דבוע
.תוליגרה יונישמו הדובעמ אקווד אלא ,תויעבטה

אלא ,דסח -שיא אוהש םושמ אל דסח תושעל ךירצ ידוהי" :תודיסחה ירמאממ דחאב רמאנ ךכו
."!דסחו בוט תושעל ונוויצו ויתווצמב ונשדיק רשא - 'ה יוויצ הזש םושמ


הלואגל הייפיצב


דחא וליפא לוכי ,הלואגה דעומ עיגהב ןכש ?הלואגה תא ברקל ידיב םאה :םדאה רמאי לא"
."הלואגה תא ברקל ,המלש הבושת השועש ,לארשימ
(ץעוי אלפ)





היהש השעמ


"?אבא הפיא"

תא םיווסמו םירתתסמ ולצינש םיטעמהו ודמשוה םבור .םידוהי ןיא טעמכ טשפדובב .ד"שת תנש
לסחל תונמדזה םוש לע םיצאנה ורתיו אל זא םג לבא ,ברקתה המחלמה לש הפוס .םתוהז
.ירשפא םוקמ לכב םיאבחתמה םידוהיה ירחא ושפיח םה .ידוהי

יתרבידו הירטסואמ יתעגהש ,ינא .הבישי ירוחב המכ םע ,רצובמ רותסמב רתתסה ילעב
ןב ןורהא ,ינבלו יל אוצמל יתחלצה .היינמרגל תוזחתהלו ןכתסהל יתטלחה ,הטוהר תינמרג
.יתומח םג התייה ונמע .ריעה ירוורפמ דחאב תיב ,םייניע לוכתו רעיש ריהב היהש ,שולשה

ונרובעב םישקה םירבדה דחא .תופיוזמ תוירא תודועת ונאשנ וניסיכבו הלואש תוהזב ונייח
ךומסל השק היה דחוימב .ונתחונמ תא דירחה ינמרג לייח לכ .תדמתמה הדרחה תשוחת התייה
.תוזחתהה רשפ תא ןיבה קוידב אלש ,שולשה ןב דליה לש ותוגהנתה לע

:ףרה אלל וינזואב תמלקדמ יתייה .אבאל םיעוגעג ךותמ יכבב ץורפל גהונ היה תובר םימעפ
יתיוויק ."התיבה בושי המחלמה םייתסתשכ .תיזחב התע םחולה ינמרג לייח אוה אבא"
.ולצא וטלקיי ןכא םירבדהש םורגי רזוחה ןונישהש

אל אוהו תסנכה-תיבל ךלה אבא ,ןוכנ אל" .וז הסרגל תינשקע תודגנתה דגנתה דליה לבא
המ .הדרחה תא יבילב וריבגה הזה גוסה ןמ תורימא .סירתמ היה ,"ומע יתוא תחקל הצור
?הלאכ םירוביד דליה טולפי ןחבמה עגרב םא היהי

יגוחב רכומו עודי ליעפ היה ונררוגתה הבש הרידה לעב .ונדוס תא ריגסה טעמכ תחא אל
.ןורהא ינב ילא דמצנ ,תלדה תא ול יתחתפו ותרידב רקבל אבשכ ,דחא םוי .םיצאנה

ורוקמבש הארנ .וב העובקה הזוזמב ןיחבהו חתפה תזוזמ רבעל ויניע תא דליה םירה םואתפ
גהנמ ,הזוזמה תא קשנל לכויש ידכ ומירהל ינממ עבת אוה .םידוהיל ךייש תיבה היה
.ונתיבב ונתויהב ונמייקש

עגרב אקווד קשנל ונוצר תא ריבגה קר יבוריס םלוא ,ותוא ףודהל יתיסינ .הדרח יתזחאנ
ההת תיבה-לעב .יכבב ץרפש דע ,הקזוחב ודי תא יתפל .תוקעצב ץרפ אוה .הזוזמה תא הז
הרקמה תא ןיבה אל ,"הזוזמ" יהמ עדי אלש ןוויכמ םלוא ,דליה לש ימואתפה ויכב רשפל
.ונלצינ תאזה םעפב ,ילזמל .רחא אשונל החישה תא תוטהל יתחלצה ינאו

יתעמש .וכשח ייניעו תלדה תא יתחתפ .תוגרדמה-רדחב הלומה יתעמש דחא ןושאר םוי רקוב
הרידל הרידמ ורבע ימוקמ רטושו םיצאנ םילייח ינש .(םישופיח) "היצר" - תחא הלימ קר
אצמנ ובש הרקמב יתחכונ םעפ אל .םידוהי - לוכמ בושחו ,קשנ-ילכ ,םיקירע שפחל ידכ
.ןומהה תואושת לוקל ,ריעה רכיכב גרוהל אצומ היה ןכסמה .רתתסמ ידוהי

םילייחה דחא םירה םואתפ .ותלוכת תא ורזיפו םידגבה ןורא לא ושגינ ,ונתיבל וסנכנ םה
הטילבב ושיגרה וידי .ויתועבצאבו ויניעב ותוא ןחב אוה .םידגבה ןיב רתסומ היהש קית
.תידוסי הקידב ותוא קודבי הזש ידכ רטושל ותוא רסמ אוה .קיתה תיתחתב הדושח

ויה ,קיתה לש הלופכה תיתחתב .ויתודשחב העט אל לייחה .ףוסה תא יתיאר רבכ יחור-יניעב
:ונתוהז תא הלגיו קיתה תא ערקי עגר דוע :תואבה תא יתיפצ .םייתימאה וניכמסמ םירתסומ
!םייתד ,םידוהי - לביוצ הכרב ,ןורהא ,הקבר ,םוחנ-סחנפ

היהי ימ ?ונתוא וליבוי ךיא :תוינונטק ןתצקמ ,תובשחממ חדק יחומו ייניע תא יתמצע
...?'לארשי עמש' רמול קיפסנ םאה ?ןושארה

ול תיצמו ןיינע רסוחב קיתה תא ךילשמ רטושה תא האורו ייניע תא תחקופ ינא זאו
.רטושה לאוש ,"?ךלעב ןכיה" .הלחה הריקחה .בר ןמזל אל ךא ,טעמ יל חוור עגרל .הירגיס

.הבישמ ינא ,"הינמרגב לייח"

.רטושה רקוח ,"?חלשש םיבתכמ תוארל רשפא"

סלפמ יכותב האוג בוש .יתרדישש תונימאה רסוח תא בטיה יתשגרה ."ודבא םלוכ ,יל ןיא"
.דחפה

תחאב קחשמ ןטקה ןורהאב ןיחבה םואתפ .תונבצעב רדחה תא רקס םיצאנה םילייחה דחא
.טועפל לייחה ארק ,"דומח דלי הנה אוב" .תוער יל אבינ יביל .רטושל ץרק אוה .תוניפה
."?ךמש המ"

.בישה ,"שירדנא"

."?אבא הפיאו"

.הסרתהב בישה ,"!ךל רפסל הצור אל" .ותוא ןחב ןורהא

."!יל רפסל הצור אלו תמאה תא עדוי אוה" .לייחה רמא ,"ההא"

הצור אל ינא ךל" .ויניעב הבושמ לש קיז האור ינאש יל היה המדנו ,עגרל יב טיבה ןורהא
.ויפלכ ןיגפמ דליהש הביחה לע ,האנהמ ןרק רטושה .רמא ,"ןכומ ינא רטושל לבא ,רפסל
ףקזו ויסנכמ יסיכל תונטקה וידי תא סינכה ןורהא .רטושה לאש ,"?אבא ןכיה ,שירדנא ,ונ"
."!לייח היהא ינא םג ,לודג היהא ינאשכ ;ינמרג לייח ילש אבא" .תובישח בורב ותמוק תא

הנושארה םעפה התייה וז .ייניעמ רושנל ומייאש תועמדה תא ריתסהל יתחלצה בר ישוקב
התאש חוטב ינא" .ןורהא לש ושאר תא הביחב ףטיל רטושה .וללה םילימה תא ינבמ יתעמשש
.תיבה תא ובזע השולשהו ,רמא ,"שירדנא ,רדהנ לייח היהת

ןכא ,ןורהא אוה אולה ,שירדנא .לארשי-ץראל ונילע ונחנא .המחלמה המייתסנ ןמז רובעכ
...לארשיל הנגהה אבצב אקווד ךא ,ןייטצמ לייח תויהל הכז

(הנקלאמ םואבננט הקבר 'בגה ,השעמה-תלעבו רופיסה תחלושל ונתדות)




רוצ לאוי רמ םע םיידוהי םייח


רוצכ ןתיא

םישנא .וירבד תא אשנו םיירטה םירבקה לומ דמע רוצ לאוישכ התמישנ תא הרצע המלש הנידמ
וא תחא םעפמ ץוח .עלסכ ןתיא דמע אוה ךא ,םיניזאמהו םיפוצה םג םתומכו ,וכב ביבסמ
,ונבו ותשא תא דבאמש םדא .לוכה ולאש ?תאזה המצועה ןיינמ .רבשנ אל וליפא ולוק ,םייתש
.רובידהו הבשחמה תוטיהר לעו המיהדמ תימצע הטילש לע רומשל ףיסומו

ה"בקה ןיאש ל"זח ירבדמו 'ה יכרדב הנומאהמ תוחוכה תא באוש אוהש ,בישה ותוא ולאששכ
ותוגהנתה תא סחייל שיש ,םירמוא וירכמ .וב דומעל וחוכב ןיאש ןויסינב םדא דימעמ
ברק לש ומוציעב םילייחו ,לארשי-ץרא לע ברקב לייח אלא אוה ןיאש ,ותרכהל םג האלפומה
תעשב ,תינוכמבו תיבב ,עגר לכב להנתמ ברקה .םחליהלו רעתסהל םיפיסומ אלא ,םיכוב םניא
םיקזח ונחנאש ולוכ םלועלו ול תוארהל ךירצו ,העונת לכ ןחוב בייואה .לבא תעבו החמש
.עלסה רוצכ םינתיאו

"ךומתנו ךמתינ"

םירפא ,הרקי הטיא" :ןהב המולגה המצועב שוחל ידכ ,םילימה תא בוש אורקלו עומשל ךירצ
,םילשוריב רויס ונכרע ,הכונחב עובשה .םימורמ יזנגל הלא םיעגרב םילוע םתא .דומח
החמשב ונילע .החפשמהמו הדודהמ ,אבסהמ םתדרפנ .תוהמיאהו תובאה ירבקב רקבל ונצפק
תאו ,םכייח ךלהמ תא תפות שאב ועדג לעיילב-ינב ,זאו .תורנה תקלדה תווצמ תא םייקל
."ונייח

הניפסל הלעש שיאכ שיגרמ ינא .רבגתנ ונחנא" :ריהבהל רהממ אוה חוכ-בר םייניש-קוריחב
ךמתינ .םילגה לש הבוגה תורמל רותחנ םשל .רורב םיה הצקב רואה לבא ,םירעוס םילגהו
."םצעתנו הנבנ ,קזחנו קזחתנ ,ךומתנו

"קזח היהתש"

םיריכבה וילהנממו לא-תיב ימיקממ ,לאוי היה תיתימא תוגיהנמ ןיגפהש ימ ,וז השק העשב
ארוק ינא" :תושעל ךירצ המ תוריהבב רמואו םיטינרבקה לא הנופ אוה חור-זועב .7 ץורע לש
עיגהש ימ לכלו ,ךוניחה רש ,תויתשתה רש ,ץוחה רש ,ןוחטיבה רש ,הלשממה-שאר ,םכל
ףלאל דתי םש תעטל ךירצ .תרדהנה העבגל ,םימה ילדגמ לא םכיניע ואש :ידלי לש היוולהל
תאפרע יכ .תוקידבו תוריקח ךרעמ לע גלדל .םייתרחמ אלו רחמ אל ,םויה רבכ .רויד תודיחי
חמצי ,עגפייש ידוהי לכ לעש ,תעדל ךירצ אוה .ףאב ונתוא ךילומו ןיעדויב רקשמ לבנה
."םילודג םיפקיהב ידוהי בושיי

,ךתריחבל ונלעפש םירעטצמ ונניא" :תורירמ ונממ תעמשנ אל וללה תושקה תועשב וליפא
."הדימע חוכ הלגתו ץימאו קזח היהתש םישרוד ונחנא לבא ,הלשממה-שאר

תיתימא הרובג

ןאכ שי .תורודה יניעל תפומ ויהיו ,לארשי-םע לש בהזה-רפסב ומשרייש יואר וללה םירבדה
רשפאש עדויה ,רוצ לאוי .קופיאו חור-זוע ,תיתימא הרובג ,תטהול הנומא לש םיביכרמה לכ
רתוי ,אוה .םיטינרבקה לא המשאה םוש הנפמ וניא ,הזה עוגיפה תעינמל רתוי תושעל היה
העבצה דצל ,םהידי תא קזחמ אוהו .קוזיחל םיקוקז םה וז השק העשב אקוודש ןיבמ ,םלוכמ
.תשקבתמה הבושתה לע הרורבו הדח

.םירקיה רוצ תחפשמ ינב ,ומחונת ונצראב תולחנתההו ןיינבה ךשמהב



גרבוזניג ףסוי ברה תאמ - הכלהה תניפ


ץ"שה תרזח

?םמצעב םיללפתמ לוכהשכ ,ונימיב ץ"שה תרזח לש הניינע המ :הלאש

ידכ הליפתה לע רוביצה-חילש רוזחי ,שחלב רוביצה ללפתמש רחאלש ,ונקית ל"זח :הבושת
.ללפתהל עדוי וניאש ימ תא הבוח ידי איצוהל

ל"זח יכ .וז הנקת םייקל הביתה ינפל ץ"שה דריי ,הליפתב םיאיקב רוביצה לכ םא וליפא
םעפ אצמיי אמש ,דימת ךכ תושעל ועבק אלא ,יקב וניאש םדא ירחא םעפ לכב שפחל ושרד אל
- וזמ הרתי .תוידימת ןה םהיתוריזגו םימכח תונקת בור ךכ .יקב וניאש םדא תסנכה-תיבב
שיש םימכח ךכ לע וטילחיו ופסאתיש דע ,הנקתה הלטבתה אל ,לטבתה ירוקמה םעטה םא וליפא
.הלטבל תוכמסה םהל

םניא םיבר :ףסונ ןיינע) רוביצב 'השודק' רמול ידכ ,הליפתה לע רוזחל ץ"שה ךירצ דועו
ונווכי אל אמש ,הליפתה לע רוזחל םתוא םיבייחמ ןיאש אלא ,'תובא' תכרבב וליפא םינווכמ
.(וז הכרבב תוחפל ןווכמ אוה םתסה-ןמש ,ץ"שה תרזח תעימשב תאצל םתנקתו ,תינשב

,םייוגה יניעל םשה-לוליח דע ,ץ"שה תרזחב רתויב לזלזמ רוביצהש ותעשב האר ם"במרה
ןיזאי יקב וניאש ימו ,שחלב ומע וללפתי םיאיקבהו לוקב ללפתי ץ"שהש םירצמב גיהנה ןכלו
ןידה יפכ גוהנל ורזח םירצמב םגו ,בצמה רפתשה ונמז רחאל םלוא .ותבוח ידי אצייו
.ירוקמה

תנקת לע ןהילודג וכמס ,ץ"שה תרזחב רתויב ולזלז ןהישנאש ,תומייוסמ תוידרפס תוליהקב
ירחא דע לוקב ללפתמ ץ"שה אלא ,בוט-םויו תבש לש ףסומב ץ"שה תרזחמ ענמיהל ם"במרה
טרפבו ,ונרודב לבא .לוחב החנמ תליפתב ךכ ולקהש תויזנכשא תובישי שי ןכ-ומכ .השודק
וליפא ןיאש רוריבב עודי ןכ םא אלא ,ל"זח תנקתכ גוהנל שיש םיקסופ םיבר ,שדוקה-ץראב
.ץ"של םיבישקמה העשת
ןקזה ר"ומדא ע"ושו ,כ"ונ ,דכק 'יס ע"ושוט .דלר 'יס י"ב .נ"שו ,474 'מע (ואלב) ם"במרה תובושת
.נ"שו ,בי,ה ;וט,ג תעד הוחי ת"וש .םש




ישארה ףדל

םיניינע חתפמ | ןיעידומ | סופד תיב | תושדח רדח | םידלי רדח | ןויע רדח | ד"בח תיב

תורומש תויוכזה לכ (c)
רואל האצוהה ףגא - זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ
03-9606169 :'סקפ ,03-9607588 'לט ,72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת
ירא-בל ףסוי :"טנרטניא" רודמ שאר * בונורהא ןהכה קחצי ףסוי ברה :ר"וי
chabad@chabad.org.il