522 'סמ עובשה תחיש
:ןויליגה ירודמ
עובשה תרמיא ןייעמה ןמ תבש ןחלוש שדח שי תיעובש הדמע
ץבוק תדרוה הכלהה תניפ םיידוהי םייח היהש השעמ תודיסחה יכרד

תומש תשרפ * (3.1.97) ז"נשת תבטב ד"כ * דורב םחנמ :ךרוע
תיעובש הדמע


קזח םע תויהל


הנטק הצרפה םא הלאשל הבר תועמשמ ןיא ,ץרפנ רכסה רשאכ
קר איה ולוכ רכסה תוטטומתה ,ךליאו הז עגרמ .הלודג וא
ןמז לש הלאש


רצונש םשורה .ןורבח אשונב קבאמה תוהמ תא םיניבמ םניא רוביצב םילודג םיקלחש הארנ
הלאש וזש קפס ןיא .םידוהיה ןורבח יבשות לש םנוחטיבו םמולש איה היעבה לכ וליאכ ,אוה
תודקמתה םלוא .שבגתמה םכסהבש תוינוחטיבה תוצרפהמ הגאד םיאלמתמ ונלוכ טלחהבו ,הדבכ
.תירקיעה היעבהמ הייטס איה הז טביהב

,קבאמה סנ תא המרב םיאשונ ןלוגה יבשותש הדבועה .ןלוגה אשונב תשרתשמ המוד תועט
ןלוגה לש ותועמשמש ,ןבומכ ,איה תמאה .םיבשייתמה לרוג לע אוה חוכיווה לכש םשור תרצוי
דעו הפיחמ ,לארשיב בשות לכל עגונ ןלוגה תמר לש הדיתע .םיבשייתמה לרוגמ הברה תגרוח
.לארשי תא ףוקתלמ וניביוא תא עיתרמש םוסחמה איה ןכש ,תליא

ןורקיעב הנכסה

תידוהי ריע קר הניא ןורבח .ונתיאמ דחאו דחא לכל תעגונ ןורבח םג שממ הדימ התואב
לע קבאמה .ןורקיע איה ,למס איה .בקעיו קחצי םהרבא ,וניתובא ירבק םינכוש הבש ,המודק
לופית הלילח םא .ונתוא ןייועה יברעה םלועה לומ ,ונמויק םצע לע קבאמ אוה ןורבח
.היהת אל ויה - םילשורי םג לופיתש הנכסה המכ יפ רבגת ,ןורבח

הלשממה גישת םא םג .ירוקמה םכסהב םירחאו הלאכ םינוקית אל םג .םיבושחה םה םיטרפה אל
ןכש .םכסהה םצע לש הארונה ותרמוחמ המואמב תיחפהל ידכ ךכב ןיא - רתויב בוטה םכסהה תא
וניביוא ידיל לארשי-ץראמ םיקלח םירסומ ונידי-ומב ונאש ,אוה עבוק הז םכסהש ןורקיעה
!תיניטסלפה הנידמה תא ךבדנ רחא ךבדנ םינובו

המכ יפ הרימחהו הרבג קר איהו ,תירוקמה הימונוטואה תינכתב הנומט התייהש הנכסה וז
ידוהיה םעה הבש המגמ תוחתופ ןהש ,וללה תוינכתה לכב הוושה דצה .ולסוא ימכסהב המכו
-ץרא לע םיניטסלפה לש תויוכזה' ארקנש לודגה רקשב ריכמו ,וצראב ותזיחא לע רתוומ
.'לארשי

וא הנטק הצרפה םא הלאשל הבר תועמשמ ןיא ,ץרפנ רכסה רשאכ .ומצע תא שיא הלשי לב
.ןמז לש הלאש קר איה ולוכ רכסה תוטטומתה ,ךליאו הז עגרמ .הלודג

תינחור המצוע

ןקתל ה"בקה ונל ןתנש תיסינ תונמדזה ןיעכ השדחה הלשממה תמקהב םיאור לארשי-תיב ינומה
תוחוכ ךכ םשל םישורדש קפס ןיא .ופלחש םינשה עבראב ץרפנש רכסה תא םותסל ,בצמה תא
ורצונש תודבועהמ םימלעתמ ונניא .ץוחמו תיבמ םירידאה םיצחלה לומ דומעל ידכ ,םימוצע
.הזה השקה קבאמב םג חצנלו דומעל תוחוכה ונל שיש םינימאמ ונחנא ךא ,חטשב

םיכסהל התוא ץלאמו הלשממה תא ףפוכמש ךילהת ותוא .הרירב םוש ונל ןיאש ןיבהל ונילע
חוצחצ ,ף"שא דצמ תומוהמ ,ימואל-ןיב ץחל .דיתעב םג תאש-רתיב לעפי ,ןורבח תריסמל
,רוחאל טא-טא קחדינ ךכ .'וכו תרושקתהו לאמשה דצמ השתה ,םירצמהו םירוסה לש תוברח
.תועמשמ הזל ןיא האצותה תניחבמ ךא ,ןוצר-יאב םנמא

םיעדויו - םירומחו םינכוסמ הלא םימכסהש םיעדויש ימ לכ .ונשפנ לע דומעלו םוקל ונילע
ונחנא .רוצעל ידכ שפנה תוחוכ תא אוצמל םיבייח - םעה לש ובורו וירש ,הלשממה-שאר תאז
אולמ לע ודימעהלו םעה לא תמא רבדל ךירצ םלוא .םישק םיבצמב דומעל עדויש ,קזח םע
.המישמו רגתא לכב דומעל תונוכנ חיכוי םעהש םיחוטב ונאו ,הנכסה תרמוח

,תווצמ רתוי ,הרות רתוי ,לארשי תודחא רתוי .תינחורה ונתמצוע תא קזחל ונילע ןמזב-וב
,ןיליפת וחיני םידוהי רתויש לככ .ונלש חוכה תורוקמ הלא - םידליל ידוהי ךוניח רתוי
.ונחוכ םצעתי ןכ - הרות יקוספ ורמאי םידלי רתוי ,תבש תורנ וקילדי תונבו םישנ רתוי

.הקזח הלשממ םג ול היהת ,קזח היהי םעהשכשדח שי"תמליא הקעז"

לש ןתועמשמ אולמ תא השיחממש ,'תמליא הקעז' תטלקה תא רבעש עובשב ולביק תסנכה ירבח
דע ,תולפה עוציבב רבעב קסעש ,ב"הראמ ןוזנתנ ר"דה קיפה תטלקה תא .תויתוכאלמ תולפה
.'תרפא' תדוגא ידי-לע ץראב תצפומ תטלקה .ישונאה רסומל דגונמ רבדה יכ הרכהל עיגהש
םעב הדוליה תרבגהל יתרבסה קבאמב תקסוע איהו ,םייהסוש ףסוי-ילא ר"דה דמוע השארב
,תבשה .02-6522949 'לט .ןווגמ הרבסה-רמוח הציפמ םג הדוגאה .תולפהב המחלמלו ידוהיה
העבקנ ,העופו הרפש ,םירצמב תוירבעה תודליימה יתש לש ןשפנ-תוריסמ לע םיארוק ונא הבש
.הדוגאה ןעמל המרתה תבשכ לארשי-ילודג תאירק יפ-לע

"העופו הרפש"

הל שיש ,וז הדוגא .'העופו הרפש' תדוגא - תודליימה יתש םש לע תארקנש הדוגא שיו
ד"בח-רפכב ןוגראה ףינס .תודלויל הרזעו דעס תשגהב תקסוע ,ץראה יבחרב םיבר םיפינס
'ליגו רוא' ימלואב תבשה יאצומב םייקתמש יגיגח ברעב ,ודסוויהל הנש םירשע עובשה גגוח
שאר ,ונא'ז ארזע רמו א"טילש והילא יכדרמ ברה ןויצל ןושארה תופתתשהב ,ןויצל-ןושארב
.החוורהו הדובעה דרשמב תובדנתהל הדיחיה

ןופלטב תודהי

ןיזאהל בחר רוביצל תרשפאמה ,תבשחוממ תילוק תכרעמ הנורחאל ךנח עבש-ראבב ד"בח-תיב
רשפא ,תונוש תורפס לש השקה ידי-לע .ןופלטה תועצמאב תודהי יאשונב תונוש תוינכתל
םישנ' םירודמה םילולכ ובש) החפשמה רודמ ,גלזמה הצק לע תודהי ,הרות ירועישל ןיזאהל
זכרמ ,('תיעובש הדיח'ו 'םיידיסח םינוגינ' ,'םיקידצ ירופיס' ,'דליה תניפ' ,'תורבדמ
.07-6274274 .סקפ יתורישו עדימשטיוואבוילמ יברה לש ויתוחיש יפ-לע דבועמ - תבש ןחלוש
ינונבל 'צ תאמ .תומש תשרפל


ןטק ןבו לודג ןב

ירוכב ינב" :קוספב ,ונתשרפב איה ה"בקה לש "םינב" לארשי-ינב םינוכמ הבש הנושארה םעפה
אוה ידוהי - "ינב" (א :לארשי-םעב ןייצמ ה"בקהש תולעמ יתש לש בוליש ןאכ שי ."לארשי
:י"שר שרפמש יפכו ,בושחו לודג ןב אלא ,ןב םתס וניא אוה - "ירוכב" (ב ;ה"בקה לש ונב
."הלודג ןושל" - "ירוכב"

:קוספה םע תאז םירשקמ ל"זח ."ןטק ןב"כ אקווד לארשי-םע לש ותלעמ תשגדומ תובר םימעפ
םיאיבמ ףא םה ."והבהואו" ןכל ,ןטק "רענ" ותויה ללגב אקוודש ,"והבהואו לארשי רענ יכ"
ה"בקה ןייצמ ןאכ םלוא ."םלוכמ רתוי ןטקה תא בהוא היהו ,הברה םינב ול ויהש" ךלמל לשמ
."ירוכב" - תדחוימ הלעמ

ןטקה ןבל הבהא

םצע ללגב קר אל תויהל הלוכי לודגה ונבל באה תבהאש ,אוה לודג ןבל ןטק ןב ןיב לדבהה
ויבא דובכב ותוריהז ,תובוטה ויתודימ ,ותמכח - תוישיאה ויתולעמ לשב אלא ,ונב ותויה
.הבהאה לדגת ןכ ,הביסה לדגתש לככו ,הביסו םעט הל שיש הבהא רבכ וז .המודכו

תא דבכמ ןטקה ןבהשכ םג .ןבה לש ויתולעממ תעבונ הניא ןטקה ונבל באה תבהא ,תאז תמועל
ויבאל תייצמ אוהש ןטקה דליה לש ועבט הז ןכש ,ויתולעמ לע דמלמ רבדה ןיא ,ויבא
,תיתומצע הבהא וז ןכלו ,ונב הזש הדבועה םצעמ תעבונ ןטקה ונבל באה לש ותבהא .ודבכמו
.ןהשלכ תוביסב היולת הניאש

הביס לכמ הלעמל

,ה"בקה תא םידבוע לארשי-ינב רשאכ :לארשי-םעל ה"בקה תבהאב םג םימייק וללה םיגוסה ינש
הבהא - לודגה ונבל באה לש הבהאה תגרד תילגתמ ,ויתווצמ תא םימייקמו ותרות תא םידמול
.הביסו םעט הל שיש

תא ה"בקה בהוא תאז-לכב ,םהילא הבהא ררועל ידכ הב ןיא לארשי לש םתדובע רשאכ םג םלוא
םה םידוהי לוכה תולככש ןוויכמ .ןטקה ונבל באה לש הבהאה תגרד תילגתמ זא ןכש ,ומע
.הביסו םעט לכמ הלעמלש הבהא ה"בקה םבהוא ,ומע דחא םצע םה םתוימינפבו ה"בקה לש וינב

תולעמה בוליש

םויקבו הרותה דומילב ידוהי לש ויתולעמ תורמל .תולעמה יתש בולישב איה תיתימאה תומלשה
-תלבקב ויבא ןוצר תא אלממהו ,תולעמ םוש וב ןיאש ,'ןטק ןב'כ ומצע שוחל וילע ,היתווצמ
.לארשי-םעל ה"בקה לש תיתומצעה הבהאה יוליג תא תררועמ וז השוחת .הטושפ לוע

ויהיש ךירצ אוה ,רמולכ .הלודג ןושל ,"ירוכב ינב" תגרדב תויהל ידוהי ךירצ העשב הב
'ה תבהאו ,'לודג ןב'ל בשחנ אוה ןתוכזבש ,היתווצמ םויקו הרותה דומיל לש תולעמ ול
תיסיסבה הגרדה הריאמ "ירוכב" לש וז הגרדב םגש אלא .הלא ויתולעמ לשב םג איה וילא
.תחא תואיצמ םתויה דצמ ה"בקה םע ידוהי לש רשקה םצע - "ינב" לש רתוי
(20 'מע ,אכ ךרכ תוחיש יטוקל)

לארשי ינב :אשונב םישרדמ - ןייעמה ןמםירוכב םינב

םיינש יפ לטונ רוכבה ןכש ."לארשי ירוכב ינב" (בכ,ד תומש) הרותב םיארקנ לארשי-ינב
םהש ,םלוע יאב לכל בא ה"בקה תא ושע לארשי ךכ .באל ואשעש אוהש ןוויכמ ,ויבא תשוריב
."לארשי ירוכב ינב" םיארקנ םה ןכל .םלועב ותחגשה לע ועידוהו ותוקולאב וריכה
(המכח ךשמ)


לארשי לש םתביח

תפוניט םוקמבו ,הרז הדובע םוקמב ה"בקה הלגנש ,לארשי לש םתביח הלודג :ןועמש יבר רמא
."םירצמ דימ וליצהל דראו" (ח,ג תומש) רמאנש ,םלאגל ליבשב האמוט םוקמבו
(הבר תומש)


דיחי ןבכ

.ךכמ רתוי דועו ,םתנקז תעל וירוהל דלונש דיחי ןבכ ה"בקה יניעב רקי ידוהי לכ
(בוט םש רתכל תופסוה)


ומש סדה

םירמואש והז :אבא יבר רמא .אוה לארשי - אטחש יפ-לע-ףא ,לארשי :אדבז-רב אבא יבר רמא
.ול םיארוק סדהו ומש סדה םיצוק ןיב דמועש סדה :תוירבה
(א,דמ ןירדהנס)


הרות-רפסכ ידוהי

-רפס תניחבב אוה ה"בקה לצא ידוהי לכ .םימשבש וניבא יניעב דואמ איה הרקי לארשי תבהא
.הרות
(בוט-םש-לעבה)


ידוהי בלב תורצוא

ה"בקה עבטש םילודגה םייעבטה תורצואה תא תולגל וחילצי אל םלועל רתויב םילודגה םימכחה
ימ ןיא ."ץפח ץרא" (די,ג יכאלמ) םיארקנ םה םגש ,לארשי-ינב יבגל ףא ןוכנ רבדה .ץראב
.ידוהי לכב םינומטה םיריבכה םיינחורה תורצואה תא רעשל לוכיש
(בוט םש רתכ)


םידוהיו םיכאלמ

התייה - הרות ירבדב םירבדמ םניא םה םא ףא - לארשימ הרשע דמעמב דחא ךאלמ אצמנ וליא
.ירמגל תואיצמב לטבתמ היהש דע ,םהילע הרושש הניכשהמ ,לובג ילב המיא וילע תלפונ
(אינת)


םירמוש םיכאלמ

ירוביג" םהש ,תרשה-יכאלמ ירהש - לארשי לע ה"בקה לש ותבהא הארו אוב :הימחנ יבר רמא
והיעשי) רמאנש ,לאירבגו לאכימ ?םה ימו ,לארשיל םירמוש ה"בקה םאשע ,"ורבד ישוע חוכ
."םירמוש יתדקפה םילשורי ךייתומוח לע" (ו,דס
(הבר תומש)


יאנת לכב םינב

,רמוא הדוהי יבר .(א,די םירבד) "םכיקולא 'הל םתא םינב" :לארשי-םעל רמוא ונבר השמ
ךכ ןיבו ךכ ןיב" :רמוא ריאמ יבר ךא .םינב גהנמ םיגהונ םהש ןמזב קר םינב םיארקנ םהש
םה ,םיאטוחש לארשי-ינב לע רבדמ איבנה רשאכ םגש ,רבדל היארו ,"םינב םייורק םתא
םינב" :(כ,בל םירבד) רמואו ,"המה םילכס םינב" :(בכ,ד הימרי) רמאנש ומכ ,םינב םינוכמ
."םיתיחשמ םינב םיערמ ערז" (ד,א והיעשי) רמואו ,"םב ןומא אל
(א,ול ןישודיק)

עובשה תרמיא


ידוהי תוכהלמ הלילח

וב ללעתהל וברה םיצאנה .הבו'צילדק הנחמל םינולסמ המלש יבר קידצה חלשנ האושה ימיב
ותוא הכה" .לקמ יברה ידיב ונתנו ,ץראה לע והוביכשהו ידוהי ותפכ דחא םוי .וליפשהלו
.וילע ומייא ,"ךתוא גורהנש וא

לקמה תא םלב םלוא ,ידוהיה לע לוכיבכ ותיחנהו ריוואב ופינה ,לקמה תא קידצה חקל
.וב עגפ אל השעמל ךא ,דבלב ןיע-תיארמל ,הכמכ ומצע הארה אוה .ופוגמ הרעשה-טוחכ

תא וב ואילפהו הכופש המיחב וילע ולפנתה ,םהילע םירעה יברהש םיחצרמה וליג רשאכ
הכא אל ,ינוגרהי םא םג" :קידצה רמאו .םד-יתתוש םיעצפ ופוג לכ אלמתנש דע ,םהיתוכמ
."ייחאמ ידוהיתודיסחה יכרד


םיטושפ םידוהי

האילפמ ,תילכש תוננובתה לש ההובג הגרדב 'ה-תדובע ידוהיהמ תעבות דחא דצמש ,תודיסחה
הכרעהה לע םידיעמ םירופיס רופס-ןיא .םיטושפה םישנאה לש םתדובע תא ינש דצמ תממורמו
םימעפ .המימת הנומא ךותמ 'ה תא םידבועש ,םיטושפ םידוהיל תודיסחה ילודג ושחרש המוצעה
ןכש .גהנתהל ךיאו ללפתהל ךיא םהמ דומלל ידכ ,הלאכ םידוהיל םהידימלת תא ורגיש תובר
.הלודג תמא תילגתמ םיטושפה םישנאה לצא אקווד

דמע ,םויה ריאהשכ .הלילה לכ הרותב קסעו םעפ בשיש 'קדצ-חמצ'ה ר"ומדא לע רפוסמ
,ללפתהל םייסשכ .תודחא תועש הכשמתנ ותליפתו ,ל"זיראה תונווכ יפ-לע ,תוכיראב ללפתהל
יורש היה םוי ותוא לכ .בר ןויעב דומלל ףיסוהו תילטב ףטועמו ןיליפתב רוטע ראשנ
לוקה רבעל הנפ אוה .ובילל עגנש ,םיליהת תרימא לוק יברה עמש ברע תארקל ,הנהו .תינעתב
יברה הנפ .םיליהתה יקוספב ושפנ תא ךפושש ,רתויב טושפ ירפכ ידוהי אוה רמואהש הארו
םיליהת לש דחא קוספ רמול יתלוכי יאוולה" :אטבתה ןכמ רחאל .וביל-רמב הכבו תיווז-ןרקל
."תאזכ תוטשפב

"וקירוקוק"ה תאירק

םברקל גהנ אוה .םיטושפה םישנאל ט"שעבה שחרש המוצעה הכרעהה לע םיברה םירופיסה םיעודי
רענה לע רופיסה םסרופמ .תובוטה םהיתודימו םתליפת ,םתומימת תלעמ תא רתויב חבשלו וילא
םינפמ לוכה דועבו ,םירופיכה -םויב הליענ תליפת לש המוציעב 'וקירוקוק' ארקש ירפכה
המימת האירק אקוודש ,ןכמ רחאל הליג אוהו ט"שעבה לש וינפ ורהנ ,םימעוז םיטבמ ורבעל
.דובכה -אסיכ דע התלעו תוציחמה לכ תא הרבש וז

הגרדב 'ה דבוע ,בחר בלו לודג חומ לעב אוהש ימ" :םעפ אטבתה אינתה לעב ןקזה ונבר
'ה וניקולא 'ה לארשי עמש' רמואה טושפ שיא לש ותלעמ תא שיגרמו ןיבמ אוה - ההובג
הלגתמ וב ןכש ,ליכשמה לש ותדובעמ הלעמל הברה תדמוע טושפה שיאה לש וז הרימא .'דחא
."(בלב ץפח ה"בקה=) 'יעב אביל אנמחר' - ה"בקה לש ונוצר

תולגל הניינע לכ ןכש ,םיטושפה םידוהיה לש םתלעמ תא התליג תודיסחה אקוודש אלפ ןיא
תא הלגמ ,חטשה ינפל תחתמ תואר קימעמ הטבמש ,תודיסחה אקווד .םלענהו רתסנה תא
.םיטושפה םידוהיה לצא תמייקש האלפומה תוימינפה

רעשל ןיא

ימ .הרוהטו המת 'ה-תדובעל עיגהל - העידיהו דומילה לש ותילכת לכש ,תדמלמ תודיסחה
דמלי אל םא .ותאריו 'ה תבהא ובילב ררועל ידכ 'ה תלודגב ןנובתהל בייח ,לכש-לעב אוהש
ידוהיה םלוא .'ה תדובעמ והוטיסי יאדו הלאו ,םירחא םירבדב אלמ ולכש היהי ,ןנובתיו
וז תילכתל ,ועבט םצעמ ,דימ עיגמ ,תומימתבו תוטשפב רבד לכ לבקמהו ,ןרקח וניאש ,טושפה
.הרוהטו המת 'ה-תדובע לש

,ידוהי לכ לש ובילב תנכוש הרוהטו הכז המשנ התוא .המשנה םצע ריאמ טושפה ידוהיה לצא
ריסהלו המשנה תא תולגל ידכ הבר הדובעב ךרוצ שי ןכל .הריתסהלו המילעהל לולע לכשה לבא
לע ריתסמש רבד םוש ןיא טושפה ידוהיה לצא ,תאז תמועל .התוא תוסכמש תובכשה לכ תא
הז ירה - 'לארשי עמש' רמוא הזכ ידוהישכ .התמצוע לכב ובילב הריאמו תרהוז איהו ,המשנה
.תיקולאה ותמשנ לש התרהט לכב

תונש 25 -ל םידוהי םידלי תפיטח) 'םיטסינוטנק'ה תריזג התייה 'קדצ-חמצ'ה ר"ומדא ימיב
דואמ םברקמ היה יברה ךא ,רתויב םיטושפ םישנאל ולדג םידוהי םתוא .(ראצה אבצב תוריש
תרימאו םתליפת לש תודיסחהו רקויה תא רעשל ןיא" :רמא םעפ .םתנומאו םתליפת תא ללהמו
הנומאבו שפנ-תוריסמב איה םתדובע .ל"זיראה תונווכב הליפתהמ תולענ ןה .םהלש םיליהתה
."המכחו לכש לש תבורעת םוש ילב ,הטושפ


הלואגל היפיצב


לארשי וררועיו ושקבי םא .םימחרה תשקב ידי-לע אבש ץק שיו ,ה"בקה ידי-לע עבקנש ץק שי"
."ןורחאה ץקה םדוק הלואגה אובת ,םירצמב וניתובא ושעש ומכ ,םימחר
(םייחה רוא)

היהש השעמ


הבושת לש ןיינב

תוזוחמו םירע הרעסב השבכ איה .התצירפ תפונת אישב זא היורש התייה תודיסחה תעונת
לש תבורעת .תודגנתהה תעונת המק הדגנכ .האיבהש שדחה רואהמ ומסקוה םהיבשותש ,םימלש
.היתוברו תודיסחה יפלכ תודגנתהה תא הניזה םירקשו תוששח

היה אל דיסחש םינמז ויה .תודיסחל תודגנתה לש קצומ עלס התייה תיאטילה הקאבולג ריעה
.ול היופצ התייה תונויזיבו םיפודיג תנמ .הב ךורדל יאשר

תסנכה -יתב לכמ ראופמה ,לודג תסנכ-תיב הקאבולג לש הרובטב תונביהל לחה דחא םוי
ףסונ .דיגנה אגרש 'ר - ריעב םיקזחהו םידבכנה םישנאה דחא דמע היינבה ירוחאמ .ריעבש
.ודגנ דומעל זעה אל שיאו ,הליהקה שאר רבעב היה ,ותעפשהו ורשוע לע

תויתואב בתכנ טלשב .ריעה לכ התמה ,ומש לע זירכמה טלשה עבקנ ותיזחבו ןיינבה םלשנשכ
'ר תבדנב הנבנ" :רמאנ רתוי תונטק תויתואב ."םידיסחה תדעל תסנכ-תיב" :הנבל שודיק לש
."ו"יה דיגנה אגרש

לכ יפלכ הזעה ותאנשב רוזאה לכב עודי היה דיגנה אגרש 'ר ןכש ,תטלחומ התייה המהדתה
ספתנ ויחאש עדונשכ ותבוגת תא דחוימב ורכז ריעה יבשות .ונממ ףדונ תודיסח לש חירש רבד
.תודיסחל

-רואינש יבר לש ושרדמ-תיבל ,הנזואילל הנפ יכ הרמא העומשה .דחא םוי םלענ ,גילז ,חאה
היה אל רשא ,דיגנה ויחא םשארבו ,היאנק ומק ,הקאבולגל בששכ .ד"בח תודיסח דסיימ ,ןמלז
והוטישפה תסנכה-תיב רצחב .טבשל ותוא ונדו ,ותחפשמ לע חאה טימהש הפרחה לע חולסל לוכי
.ףושחה ופוג לע ופילצה תוחל רוע תועוצרבו וידגבמ

האנשה יציח ,גפסש תונמאנה תוכמה .וארובל ותמשנ תא גילז בישה בר-אל ןמז רובעכ
.תורבקה -תיב רדגל ךומסב רבקנ אוה .והועירכה - הווחש השקה הלפשההו וב וצעננש

.דיגנה אגרש 'ר לע רבעש ךפהמה יערז וערזנ הזה עוריאבש ועדי דבלב םיטעמ

,יכדרמ קר .לילכ חכתשנ ןמז רובעכ ךא ,םייופשה ריעה יבשות תיברמ תא עזעיז הזה הרקמה
םיבר םיטבל רחאל .הריעצה ושפנ תא דירחה ודוד תומ .חכש אל ,אגרש 'ר לש וינב ריעצ
.הנזואילל ומצעב עוסנל טילחה

לכב סנכנ וז הפוקתב .וידימלתו ןמלז-רואינש יבר תציחמב יכדרמ ההש תופוצר םייתנש
עיגה אוה .הקאבולגל בושלו זעהל טילחה ,םימיה ופלחשכ .תודיסחה לש המלועל ושפנו וביל
.דואמ ובהאש ,ויחא לש ותיב תלד לע שקנו תרחואמ הליל תעשב

?ונדודל השענש המ תא רכוז ךניאה" .ומצעל תאז ללוע ויחא עודמ תעדל עבת עתפומה חאה
.הדרחב ולאש ,"?ולשכ היהי ךלרוגש הצור התא םאה

,"הלפאב אמוסכ יתכלהתה זא דע יכ ,יתיליג םשל יאובב .הנזואילב שי המ גשומ ךל ןיא"
לכ ריבסהל קיפסתש דעש ,ינששוח" .הגאד ישורח ורתונ ויחא לש וינפ .תושגרתהב יכדרמ רמא
.רמא ,"םהיתוכמ תא ריעה יאנק ךב ואילפי רבכ ,אבאל תאז

ךלי חאה וליאו ,םדאמ קיר העש התואב היהש ,שרדמה-תיבל הנפי יכדרמ יכ ,םהיניב םכוס
ותיבל ךומסב ןכש שרדמה-תיב .ריעצה ונב לש ובוש לע העידיה תארקל וככרל ידכ ויבא תיבל
.אגרש 'ר לש

.'תוצח ןוקית'ב חתפו עקרקה לע בשייתה אוה .תוצח העשה התייה םשל יכדרמ עיגהשכ
לאש ,"?תאזכ האלפנ תוקבדב ללפתמה ימ" .והומיסקהו אגרש 'ר לש וינזואל ועיגה תולוקה
.הצוחה אציו וליעמ תא שבל אוה .ומצע תא

הז הצפ םרטב ונבל רמא ,"עמוש ינאש הליפתה לוקל עגר בשקה" .רגובמה ונב תא שגפ ותאצב
.באה רמא ,"הקאבולגל ןמדזה קידצש הארנ" .שרדמה-תיב לא וברק וידחי .ויפ תא

."!הנזואילמ התע הז רזחש ,יכדרמ הז" ,ןבה ארק ,"אבא"

תא הסמהש ונב תליפתל קתורמ ,הכורא העש ומוקמ לע עוטנ רתונ אוה .דיגנב זחא םלה
.ויניעב ודמע תומח תועמד .ובבל

.רדח ול הצקהו ותיבל ואיבה אוה .שגרנ קוביחב ויבא ומדיק ,'ןוקית'ה תא יכדרמ םייסשכ
.באה רמא ,"םעז רובעי דע ןאכ רתתסהל ךילע היהי"

ותנבה הקימעהו הכלהש לככ .תודיסחה לש היתורצוא לא עדוותהל תיבה-ינב ולחה םייתניב
.םהיתוברלו םידיסחל תיעטומה ותאנש לע ורעצ רבג ןכ ,תודיסחה ךרד תא אגרש 'ר לש
,הנזואילל עוסנל טילחה אוה .ויחא תומל ליבוהש השעמב וקלח לע רסייתהל הברה דחוימב
.ןמלז-רואינש יברמ הבושת ךרד לבקל ידכ

רשא סודרוה לע רפוסמ (א,ד) ארתב-אבב תכסמב" :רמא ןכמ רחאל .ךשוממ טבמ וב ןתנ יברה
החישב ומע סנכנ ןכמ רחאל .ויניע תא אמיס ,אטוב-ןב אבבל עיגהשכ .'ןנבר והלוכל לטק'
אוה' :אטוב-ןב אבב ול בישה .םימכחה תגירה לע הנקת סודרוה שקיב .וחור תולדגב חכונו
-תיב תא סודרוה ללכש תאז תובקעב .'םלוע לש ורואב קוסעיו ךלי ,םלוע לש ורוא הביכ
.'וימימ האנ ןיינב האר אל ,סודרוה ןיינב האר אלש ימ' ורמאש דע ,שדקמה

הקאבולגל רוזחל היהת ךתבושת - דיסח לש ורוא תיביכ התא" ,יברה םייס ,"ךתנקת יהוז"
..."םידיסחה תדעל תסנכ-תיב םש תונבלו
םיידוהי םייח


סנה רופיסו סדנהמה ןרסה

תמרב תרשמה ,ןירצק בשות ,עבקה אבצ שיא ,רגרב איג ןרס .ןורחאה ולסכב ט"יב הרק הז
תא רקבל וטילחה גוזה -ינבו ,ותדלוה-םוי לח הז םויב .תפצל החמש ותשא םע עסנ ,ןלוגה
אל" .רחא דעיל ץופקל הנווכ ךותמ הגהה תא הלטנ ותייערו בכרהמ דרי איג .תפצב םסיג
.השיאה תרפסמ ,"קזח םוב הירחא דימו הקעצ יתעמש עתפלו ,הצואתה תשווד לע ץוחלל יתקפסה
ילעב - ייקרועב ימד תא איפקה ייניעל הלגנש הארמהו ,יטבמ תא יתינפה תיביטקניטסניא"
."ינממ םירטמ תורשע המכ קחרמב שיבכה לע תחנו ,ריוואב ףפועתה

הלעבב עגפ ,שיבכה לוקיעמ חיגהש ,בכרש התאר ,המיא תזוחאו תעזעוזמ ,הצוחה האצישכ
םוש" .העגרה ירבדב המידקה אוה התעתפהל ךא ,הלעב רבעל הצר איה .ופיעהו הבר המצועב
.וילגר לע םקו ךויחב רמא ,"הרק אל רבד

"והשמ ךל לפנ"

ךל לפנ" .םלשו אירב הארנ שיאהש הדבועהמ םומה ,עגפנה לא אוה םג ברקתה עגופה גהנה
תא תושגרתהב םירה איג .ךרדה דצל קרזנש רפס לע עיבצהו ,ול רמא ,"ריוואב תפעשכ והשמ
ומע תאשל גהונ איגש ,(אינת ,םיליהת ,שמוח=) ת"תח רפס היה הז .םוחב ול קשנו רפסה
...עבק חרואב

הרומא עבטה ךרדבש ,השקה הנואתהמ וילע ןגהש אוה ת"תחה רפסש םיענכושמ החמשו איג
םיניגמ הקדצ-תפוקו ת"תח רפסש ונעדי םויה דע םא ,ןכבו .רתוי הברה ער םייתסהל התייה
...ת"תחה תוכזב לצינש לגר-ךלוה לש רופיס ונינפל ירה ,בכרה-ילכ לע

ןולחהמ ץיצה

וא בוחרב ,ךלוה אוהש םוקמ לכב" :תרמוא ותשא .תונמדזה לכב ולש סנה רופיס תא רפסמ איג
,וירבדל ."םתיבבו םבכרב םקיזחהל םישנאל עיצמו ,ת"תח ירפס המכ ומע אשונ אוה ,אבצב
.המכו המכ יפ התלע ולש עונכשה תקופת ,סנה רחאל

הבוטה תודעה אוה ישיאה ורופיס .םיאלפ ללוחל הלוכי תובבל בוריקל תוליעפש ןימאמ אוה
תעדל ןוצר שח אוה .אבצהמ ררחתשה ,יתשינב המלש ,וסיג רשאכ ליחתה לוכה .ךכל רתויב
ףלוחה ד"בח-תיב לש 'תווצמ קנט'ב הינתנבש ותיב ןולחמ ןיחבה דחא םוי .תודהיה לע רתוי
תובקעב .חחושלו רוצעל גהנהמ שקיבו בכרה תא גישה ,הצוחה ץר עגר לש הטלחהב .בוחרב
.תפצב ד"בח ןוכישב ררוגתמ אוה תעכ .ד"בח-תיבב הרות ירועישל עיגהל לחה החישה

םיניצקה תכירבב הליבט

,(27) איג .לולסמה לע ולע איגו החמש םג .םיחאה רתי םהירחאו םירוהה םג ואב המלש ירחא
לחה וסיג תוכזב .יתד עקר לכ לוטנ היה ,ועוצקמב הקינורטקלא סדנהמו ןוינכטה רגוב
.רבד לכל דיסח אוה התעו ,תודיסחבו הרותב ןיינעתהל

זכרממ יתוא ריבעה אבצהשכ" :איג רפסמ .ןירצקל רגרב תחפשמ הרבע רפסמ םישדוח ינפל
םיניצקה תכירבל יתכלה דחא ישיש םוי .תרחא הרידל רובעל יתצלאנ ,ןלוגה תמרל ץראה
יל ררבתה הרהמ דעש ,ףסונ םדא םש יתשגפ .תבש דובכל הב לובטל ידכ ,ילש סיסבל הכומסה
זאמ .ץרווש םעונ ברה - םוקמב ד"בח חילש םגו תרשמ ינא ובש דודגה לש יאבצה ברה אוהש
םימייקמ םהש האלפנה תובבלה בוריק תכאלמב ותחפשמלו ול עייסל םילדתשמ יתייערו ינא
."םוקמבגרבוזניג ףסוי ברה תאמ - הכלהה תניפ


שידקה יגוס

?ןנברד שידקו םותי שידק ,םלש שידק ,שידק יצח לש םניינע המ :הלאש

תמייתסמ ןהמ תחא לכש ,תושקב יתש וב שי .שידקה לש ורקיע אוה 'שידק יצח' :הבושת
ומכ ,הליפתב ןיינע םויסב ותוא םירמוא .(ןעצמאב תופסונ ןמא תוינעו) "ןמא ורמאו"ב
ןכו ,עמש-תאירק תוכרב רחאל תיברעב ,'ירשא' רחאל החנמב ,'הרמזד יקוספ' רחאל תירחשב
.הרותה תאירק רחאל

וב ףיסוהל םודק גהנמו ,רוביצב 'הדימע'ה תליפת רחאל רמאנ ('לבקתת') 'םלש שידק'
םיעטק םירמאנ תובר תוליפתב .םימורמב הליפתה תלבק לע איה ןהבש הנושארהש ,תושקב
.שידקל 'הדימע'ה ןיב (דועו ללה ,ןויצל אבו ,ןונחת) םיפסונ

דחוימב גהנוה הז שידק .'לבקתת' תטמשהב ,'םלש'ה ומכ אוה ('אמלש אהי') 'םותי שידק'
,הליפתב רוביצ -יחילש תויהל םיאשר םניאש ,תווצמ-ליגמ הטמלש םימותי תוברל ,םילבאל
,ך"נת יקוספ םהב שיש םיעטק רחאל ,הליפתה םויסב ללכ-ךרדב רמאנ הזה שידקה .ומש ןאכמו
.'תורימז םיענא'ו םיליהתה רועיש ,'ונילע' ,םוי-לש-ריש ןוגכ

ידמול לע הליפת תפסותב ,'םותי שידק'כ ונכות ,('ןנבר לעו לארשי לע') 'ןנברד שידק'
לע הדגא שרדמ ירחא ורמואל דחוימב בושח לבא ,הנשמ דומיל ירחא םג ותוא םירמוא .הרותה
."אישקע-ןב איננח יבר" הנשמה תא ללכ-ךרדב ול םימידקמ תאז חיטבהל ידכ .םיקוספ

'ןידה קודיצ' ירחא ורמואל ןקתנש ,('לודגה שידק' וייוניכ ןיבש) שידק דוע שי
שיו .'וכו שדקמה-תיב ןיינב ,םיתמה תייחת ,חישמה תאיב לע רבודמ ובו ,תויוולהב
םויס רחאל םג עיפומ אוה דומלתה יסופדב .באב העשת לילב ותוא תורמואה דרפס תוליהקמ
.(דבלב 'ןנברד שידק' זא םירמואש רכזנ םיקסופב יכ-םא) תותכסמה
םייחה רשג .ה,וס ;א,הנ ןקזה ר"ומדא ע"וש .זכ,ומר םש ך"ש .ד,ועש ד"וי ע"וש .הבהא ס"וס ם"במר
.ל"פישארה ףדל

םיניינע חתפמ | ןיעידומ | סופד תיב | תושדח רדח | םידלי רדח | ןויע רדח | ד"בח תיב

תורומש תויוכזה לכ (c)
רואל האצוהה ףגא - זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ
03-9606169 :'סקפ ,03-9607588 'לט ,72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת
ירא-בל ףסוי :"טנרטניא" רודמ שאר * בונורהא ןהכה קחצי ףסוי ברה :ר"וי
chabad@chabad.org.il