523 'סמ עובשה תחיש
:ןויליגה ירודמ
עובשה תרמיא ןייעמה ןמ תבש ןחלוש םירפס תיעובש הדמע
ץבוק תדרוה הכלהה תניפ םיידוהי םייח היהש השעמ תודיסחה יכרד

אראו תשרפ * (10.1.97) ז"נשת טבשב 'ב * דורב םחנמ :ךרועתיעובש הדמע

?םימ"בעב ןימאמ ימ


הזע ההימכ ונכותב שי תוילנויצרהו המדקה הטעמל תחתמ
והשמב זחאיהל קומע ימינפ ךרוצ םישיגרמ ונחנא .הנומאל
ינחור והשמ ,ןויגיהלו לכשל לעמש


ןיא ובש םוי טעמכ ןיא .םימ"בעה תד תרבוצש המיהדמ הצואתל םידע ונחנא הנורחאה תעב
תא םיקדוב םייניצר םישנאש םעפ לכבש ,הדבועה .ונמלוע ללחל םירזייחהו םינצוחה םירדוח
תא ךכשל ידכ הב ןיא - תוליגר עבט תועפותכ וא תוחיתמכ םילגתמ םה ,תוידוסיב םיאצממה
המ-םושמש ,הלודגה התיחנל עובשה ונתוא וניכה רבכ וללה .םימ"בעה ידיסח לש םתובהלתה
.אובל הששוב

םמוקמ תא ונימיב םיפילחמ םימ"בעהש הארנ .םהינימאמ דגנו םימ"בע דגנ רבד םוש ונל ןיא
םצע לע תעדה תא תתל יאדכ לבא .םעפ לש תודגאהמ םידמגהו םינוקרדה ,תוצלפמה לש
,יעדמ ,ינתלכש םלוע תויהל רמייתמש םלועב ךכ-לכ תילנויצר-אל העפות לש התוחתפתה
.ינרדומ

ןנוגתהל דומלל

,םינותיעב תובתכ המכ .תרושקתה לש החוכ לע הדיעמ העפותהש ,רוכזל שי הנושארבו שארב
ידי-לע 'ופטחנ' וא םימ"בע 'ואר'ש םישנא לש 'תויודע' תצק ,היזיוולטב םייתש וא תינכת
ןיידע רוביצב םיבר הכ עודמ ןיבהל השק ."והשמ הזב שי"ש ענכושמ רבכ ןומההו - םינצוח
תא םיפטוש םצעבש םישיגרמ םניאו ,תרושקתה לש תויצלופינמה ינפמ ןנוגתהל םיעדוי םניא
.תנווכמ תויתמגמב םחומ

תאזה הייהנה .ןויגיהל רבעמש המל ,ןירותסמל הלודגה הייהנה לע רבדה דיעמ רקיעב ךא
תונומאה לש ןופטישב הינמיס תא םיאור ונא .םירזייחב תמייתסמ הניאו הליחתמ הניא
.קוחרה חרזמהמ הצחמל םיילילא םינממס דעו םיסנאיסמ ,טוראט דעו היגולורטסאמ ,תונושה
םיפחסנ ,'םייניבה-ימי'ב םייח 'םייתד'השו אליעלו אליעל םיינרדומ םה יכ םיחוטבש םישנא
.ידמל יביטימירפ ןזמ לבה-תונומא ולוכש םלועל םואתפ

ונחנא .הנומאל הזע ההימכ ונכותב שי תוילנויצרהו המדקה הטעמל תחתמ יכ ,חיכומ רבדה
אקווד ילוא .ינחור והשמ ,ןויגיהלו לכשל לעמש והשמב זחאיהל קומע ימינפ ךרוצ םישיגרמ
.הזה יסיסבה ךרוצה תא רתוי דוע הפירחה תצאומה תיגולונכטה תוחתפתהה

םישפחמ םידוהי

ןכל .םידוהי לצא אקווד תאש רתיב תילגתמ ,תימלוע-ללכ העפות איהש ףא ,תאזה הייטנה
.תונושה תויטסימה תותכבו קוחרה חרזמב םידוהי לש דואמ םיהובג םירועיש אוצמל רשפא
אקווד יכ .םלועה תייסולכואב םידוהיה זוחאמ ךורע-ןיאל לודג וללה תוצובקה לכב םרועיש
.םישוחל רבעמש המלו תוינחורל ההימכה דואמ תטלוב םידוהיה לצא

תרכ ה"בקה .השודקלו תוינחורל רחא םע לכמ רתוי קוקז ידוהיה םעה ןכש ,אלפ הז ןיא
םע רשק ול ןיאש ידוהי .וניתומשנב קומע הקוקח תאזה תירבהו ,יניס-רהב תירב ונמע
אוה ןיאש ןוויכמו .ול רסח קומע והשמ .טקש רסוח שח אוה .רסחב שיגרהל בייח ,ה"בקה
.ונממ ףדונ תוינחור לש חירש רבד לכ רחא ההונ אוה ,הז רסח אלמל דציכ עדוי

ימ םג .ןימאמ אוה ידוהי לכש ,טרפב תודיסחהו ללכב תודהיה תנעט תא חיכומ רבדה ,םצעב
קלח איהו ונתמשנב הקוקח הנומאה .ןימאמ אוה ףא וביל ךותב - ןימאמ וניאש ןעוטש
.םוי-םויה ייחב םלוה יוטיב הל םינתונו התוא םילגמ ונחנא המכ דע ,איה הלאשה .ונתיאמ

םויקלו ותרות דומילל ,'הב הנומאל - םייעבטה היקיפאל הנומאה תא םיבתנמ ןיאשכ
לש ןופטיש איה האצותה .םירחא םיקיפא הל שפחלו הכרד תא ששגל הליחתמ איה - ויתווצמ
-רודכ ינפ-לע םעפל םעפמ םיתחונש םימכחותמ םירזייחב הנומא דע ,תונושמו תונוש תונומא
...םישנא לש םפוגב 'םייעדמ םיחותינ' םיכרועו ץראה

ונמלוע תא ןקתיו אוביש ,חישמל הייפיצל יוטיב אלא הניא םימ"בעל הייפיצה ילואו
.הלוחה


םירפס


- םיידיסח תורצוא

'ד"בח רפכ' תכרעמ תאמ
'ד"בח רפכ' תיירפס תאצוהב
ןועובש יפד לעמ םינשה ךשמב ועיפוה רשא ,םיידיסח םירופיס תרדס םישיגמה םיכרכ ינש
'לט .תקתרמו תחלוק ןושלב ודבועו הדיפקב ורחבנש ,םיירוקמ םירופיס ןאכ שי .'ד"בח רפכ'
.03-9606154

- דחוימה ךוניחהו גירחה דליה

ןהכ-דמלמ םימחר ר"ד תאמ
רבחמה תאצוהב
תורוקמה ךכ לע םירמוא המ .גירחה דליל תדחוימ בל-תמושת תנתינ תונורחאה םינשה תורשעב
.אשונב ךרעש ףיקמ רקחמ רחאל ,םילשוריב דחוימה ךוניחב חקפמ ,רבחמה שיגמ תאז ?ונלש
.02-5639830 'לט .'מע 210

- ךומכ ךערל תבהאו

ןמרטיר באז תאמ
רוא-הרות תאצוהב
הברה .לארשי -תבהא לש הז בושח אשונב םידליל דבועמ רמוח שיגהל ףסונ ןויסינ ונינפל
לכ לש רקויהו וז הווצמ לש םינושה הינפ תא םיאטבמה ,תוידיסח תורמאב םירטועמ ,םירופיס
.03-9606066 'לט .'מע 287 .תונומתב הוולמו דקונמ ,רדוהמ ריינ .ידוהי

- םייחה

בוקחצי סלכימ דוד תאמ
רבחמה תאצוהב
אשונב קסוע רבחמה .קתרמו ףלאמ רפסבש רמוחה ךא ,םילד םיעצמאב התשענ םגש ,תיטרפ האצוה
229 .האושה דעו המשנה תוהממ ,האירב דעו היצולובאמ .םתילכתו םתוהמ ,םרוקמ ,םייחה
.09-357634 'לט .הכר הכירכ ,'מע


שטיוואבוילמ יברה לש ויתוחיש יפ-לע דבועמ - תבש ןחלוש
ינונבל 'צ תאמ .אראו תשרפל


הלואג לש תונושל עברא

.הלואגה תרושב תא לארשי-ינבל רשבלו רוזחל ונבר השמ תא ה"בקה הווצמ ונתשרפ תליחתב
,"יתלאגו" ,"יתלצהו" ,"יתאצוהו" :הלואג לש תונושל העבראב רמאנ תאזה הרושבה
.ןיי לש תוסוכ עברא רדסה-לילב תותשל ל"זח ונקית הלא תונושל עברא רכזל ."יתחקלו"

תוסוכ תועצמאב אקווד הלואגה לש תונושלה עברא תא םינייצמ ונא עודמ ,הלאשה ןאכ תלאשנ
!עברא אלו שולש אקווד םיחקול ונא תוצמ םלוא ?רדסה רקיע איהש ,הצמה ידי-לע אלו ןיי

ןייו הצמ

שולשל קר רושק הצמה ןיינעש אלא ,הלואגה תונושלל תורושק תוצמה שולש םגש ,איה הבושתה
ידי-לע אקווד אטבתהל הלוכי תונושלה עברא לכ לש תומלשה וליאו ,תונושלה עברא ךותמ
.הצמה ידי-לע אלו ןייה

םירצממ הלואגב תוקסוע ןכותמ שולשש ,דימ םיאור הלואגה לש תונושלה עבראב םיננובתמשכ
תבסומ - "(םעל יל םכתא) יתחקלו" - תיעיברה ןושלה ."יתלאגו" ,"יתלצהו" ,"יתאצוהו" -
.םעל ול תויהל ה"בקה ונתוא חקל הבש ,הרותה ןתמ לע אלא םירצממ האיציה םצע לע אל

םיבלש ינש

.תולגהמ האיציה םצע - הנושארה הגרדה .םירצממ האיציב תויללכ תוגרד יתש םצעב ןאכ שי
תאמוט ךותב קומע םיעוקש ויה םה .הלואגל םייואר ויה אל ןיידע ,םמצע דצמ ,לארשי-ינב
.םלאגו ןורחאה עגרב םהילע הלגנ ה"בקהו ,םירצמ

רבכ ןאכ .םמצע חוכב שדקתהלו תולעתהל ולחה לארשי-ינב ובש ,ינשה בלשה ליחתה ןכמ רחאל
תוכזב .הרותה תלבקל (םייואר ושענו) וננוכתה הדי-לעש ,םהלש תימצע הדובע העיפוה
יוג" ראותל םייואר ושענ הרותה תלבקל םעיגהבש דע ,וככדזהו ולעתה ,םהלש וז תושדקתה
."םיקולאל םכל יתייהו םעל יל םכתא יתחקלו" - תיעיברה ןושלה תזמור הזל ."שודק

ןייב םעט

לש םבצמ תא תלמסמ איהו ,'ינוע םחל' איה הצמה :ןייל הצמה ןיבש יתוהמה לדבהה םג והז
התייה אל םירצמב לארשי לש םתדובע ךכ ,םעט ןיא המצע הצמבש םשכ .םירצמב לארשי-ינב
דצמ ,הלעמלמ האב הלוכ-לכ אלא - תמייוסמ תינחור הגרד לע םידיעמש - הגשהו םעט ךותמ
."יתלאגו" ,"יתלצהו" ,"יתאצוהו" - הלואג לש תונושל שולש קר שי וז הגרדב .ה"בקה

תישיא תולעתה שי רבכ הבש ,'ה-תדובעב רתוי ההובג תומלש למסמ ,םעט וב שיש ,ןייה םלוא
עברא לכ יוטיב ידיל םיאב ןייב אקווד ןכל .הדובע ידי-לע האבש ,ההובג תינחור הגרדו
ונאש הביסה וז .יניס-רה לע הרותה ןתמל תנווכמה ,"יתחקלו" ןללכבו ,הלואגה תונושל
קרו ,הלואגה לש תונושארה תונושלה שולש דגנכ - תוצמ שולש אקווד רדסה-לילב םיחקול
.הלואגה תונושל עברא לכ דגנכ אוה ןייה
(43 'מע ,וכ ךרכ תוחיש יטוקל)רוביד :אשונב םישרדמ - ןייעמה ןמתורקי םילימ

- םייתפש לרע" :סולקנוא םגרתמ .(די,ו תומש) "םייתפש לרע ינאו" :ה"בקל רמא ונבר השמ
לבח ןכלו ,רקי רובידה ןכש ,הרקי ולצא הלימ לכש ןעט השמ :ךכ תאז שרפל שי ."ללממ ריקי
.'ה ירבדל עמשי אל יכ שארמ עודי ןכש ,הערפ לא תכלל
(החסישפמ םנוב יבר)


הלימה ךרע

(גי,ד סומע) איבנה ךכ לע הנוע ?שממ הב ןיא אולהו ,הלימ לש הכרע והמ םילאוש םיבר
םיהובג םירה ארב ה"בקה :רמולכ ."וחיש המ םדאל דיגמו חור ארובו םירה רצוי" :קוספב
וז הדבוע .םילודג םירה תררופמו תקחוש חורה ןכ-יפ-לע-ףאו ,שממ הב ןיאש חור ארב םגו
וחוכב ,שממ וב ןיאש יפ-לע-ףאש ,רובידה לש וחוכ והמ - "וחיש המ" םדאה תא תדמלמ
...תומלוע בירחהל
(הרות לש הנייעמ)


הבוט ןושל

.ןושל ול הנקו ךלה .קושב הבוט הדיצ יל הנק ךל :ודבע יבטל רמא לאילמג-ןב ןועמש יבר
ךל יתרמא ,הז ךיאה :ול רמא .ןושל ול הנקו ךלה .קושב הער הדיצ יל הנק ךל :ול רמא בוש
הנממ :ול רמא ?ןושל יל תינק ער רבד תונקל ךל יתרמא ,ןושל יל תינק בוט רבד תונקל
.הנממ הער ןיא - הער איהשכו ,הנממ הבוט ןיא - הבוט איהשכ .ערה הנממו בוטה
(הבר ארקיו)


םדאה רקיע

שפנל םדאה יהיו" (ז,ב תישארב) רמאנש יפכ ,םדאה תייווה רקיע והירהו לודג חוכ רובידל
- איה םדאה תייווה רקיע ,רמולכ .תרבדמ שפנל - "אללממ חורל" :סולקנוא םגרתו ,"היח
.תרבדמ שפנ תויהל
(ייחב ונבר)


תושגרה ריבגמ

ףיסומ אוה ,הבהא ירבד רבדמ םדא רשאכ .ןשילחהל וא תודימה תא ריבגהל רובידה לש וחוכב
,ךכ לע רבדמ םדא רשאכ ,סעכב ןכו .ורוביד ינפלמ רתוי ,ורבחל ותבהא תא ךכב לידגמו
.ירמגל לטבתמ אוהש דע שלחנ סעכה - קתוש אוה רשאכו ,וריבגמו וקזחמ והירה
(ט"נרת םירמאמה רפס)


םלועל דירוהל

,ויפב דימ הרמוא היה ,יהשלכ הגשה וחומב תלפונ התייה רשאכש ,גהנמ היה שטירזממ דיגמל
םלועל ותגשה תא 'ךישמה' ורוביד ידי-לע ןכש .ותנווכ תא דימת וניבה אל םיעמושה םא ףא
.ולא םירבד גישהל ,םלועה הצקב אוהש ףא ,רחא םדא םג לוכי ךליאו ןאכמו ,הזה
(ןקזה ר"ומדא ירמאמ)


הייקנ ןושל

טיבה .ונושל תא ול תוארהל ושקיבו ,וקדבו אפור וילא אב ,ךברוא שריה-יבצ יבר הלח רשאכ
ךכש ינא עדוי ,ןכ םנמא" :ברה חנאנ ."הייקנ הנניא ,יבר ,ךלש ןושלה" :רמאו אפורה הב
..."הייקנ ןושל לעב םויכ והימ ,םיברה וניתונוועב ןכש ,אוה

הלגמ רובידה

רובידה קרו היולג הניא הבשחמה ןכש ,יוליגה לא םלעהה ןמ רבד תאצוה אוה רובידה ןיינע
זונגה בוטה תא ורובידב הלגמ ,תלוזה לש ותלעמבו וחבשב רבדמה ,ןכל .תלוזה לא הלגתמ
.וילע הבושחו תיבויח העפשה שי וז הלועפלו ,והערב
(תוחיש יטוקל)עובשה תרמיא


יתימא סרוקיפא

ןחלושל בסמ היה תבשב .השמ-םהרבא 'ר ונב םע ,הינמרגב ןמז-קרפ ההש אחסישפמ םנוב יבר
.וירבדב םיצצולתמ ויה םה ךא ,הרות-ירבד םהינפל רמואו םוקמה יבשות םע

,הרות-ירבד םהינפל רמאי אלש ול זומרי האבה תבשבש ,קידצה ול רמא .ךכ לע ונב ול ריעה
.רהזיהל עדיי ךכו

הפ םיבשויש אנ-רוכז" :ונב ול ריעה ,ותרות-ירבדב חותפל קידצה דמעשכ ,ןכמ רחאלש תבשב
."םיסרוקיפא

שח םהמ והשימש עגרב .הלילח םיסרוקיפא םניא םינמרגה םידוהיה" :ארקו קידצה קעזנ
,הכמ רחא הכמ גפסשכ םג .יתימא סרוקיפא היה הערפ .'לארשי עמש' קעוצ אוה דימ - ושארב
..."'ולוקב עמשא רשא 'ה ימ' רמול ףיסוה


תודיסחה יכרד


םוטמטמ רהזיהל

ובצמ לע וביל תא ךפושו ידיסח עיפשמ לא אבש םדא .הלשמ םיגשומ םלועו הלשמ הפש תודיסחל
לכ ןאכ ןיאו .'בלה םוטמט' וא 'חומה םוטמט'מ לבוס אוה יכ ,עומשל יושע ,דוריה ינחורה
םג לובסל םילוכי הנממש תינחור היעב וז .'םטמוטמ'כ וגיצהלו הלילח וב עוגפל הנווכ
.קירבמ חומ ילעב םישנא

,(גמ,אי ארקיו) "םב םתאמטנו" קוספה לע .תורשכה אשונמ םיריכמ ונא 'םוטמט'ה גשומ תא
ןוזמ ןכש ,'םוטמט' לש םייוסמ גוסל ןכא איה הנווכהש ,רמאנ ("םתמטנו") 'א ילב בותכש
לש הייצנגילטניאל רושק וניאש םוטמט לש גוס אופא שי .'בלהו חומה םטמטמ' רשכ וניאש
.'םטמוטמ' אוה - תידוהי הניחבמ .םלועה יניינעב ותמכח תדימלו םדאה

.ףרט ןוזממ םרגנש 'םוטמט'המ רתוי הנידע ,ןבומכ ,הז גשומ לש ותועמשמ ,תודיסחה תרותב
םג םילוכי ,ןכ-יפ-לע -ףאו .'ה-ידבוע ,תווצמב םיקדקדמ ,םימש-יארי םידוהיב רבודמ ירה
.'בלה םוטמט' וא 'חומה םוטמט' המשש וז הלחמב תוקלל םה

תישגר תוהק

םיטלקנ םניא םיינחור םירבד .השודק יניינעל תמייוסמ תומיטאבו תוהקב רבדה אטבתמ ,ללככ
,םישגרמ ,םיניינעמ ,בטיה םינבומ םירבדה - םינושה םלועה יניינעב רבודמשכ .יוארכ
,'ה-תדובעב םינידע םיאשונל טרפבו ,תווצמו הרות יניינעל םיעיגמשכ םלוא .םיררועמ
.בלהו חומה ךות לא םירדוח םניאו םירצענ םירבדה - 'םוטמט' עתפל עיפומ

םיחיכומ םלועה יניינעבש םישנא .הרותה רוא תא לבקלמ םוטא חומה - 'חומה םוטמט' שי
םיארנ םירבדה ךל .תודהיבו הרותב םירושקש םירבד ןיבהל םיחילצמ םניא ,הבוטו הפי הנבה
.םתניב םהמ הלטינ הלא םיניינעב אקווד וליאכ .םיטלוק םניא - םה לבא ,ידמל םיטושפ

םדא .השודקבש םירבדל תמייוסמ תישגר תוהק וז .'בלה םוטמט' הנוכמ ,רתוי קד ,ינש גוס
רבדה תא ריבסהל לוכיו תילכש תובהלתהו תויח שיגרמ ,םייוסמ יקולא ןיינע בטיה ןיבמ
תוכיראב ןיינעב ןנובתמ שיאה .םירבדה תא שוחלו ררועתהל ברסמ וליאכ בלה לבא ,םעט-בוטב
וילע םישוע םניא םירבדה .לוענו םותח וליאכ הז לבא ,בלב תמייוסמ השוחת ררועל הסנמו
.םשור םוש

הז םדא .םייחה ןיבל שגרהו הנבהה ןיב םימעפל םייקש קתנ - רתוי דוע קד ,ישילש גוס
ךילהתה הז בלשב ךא ,םימיאתמ תושגר ובילב ררועל חילצמ ףאו ,םירבדה תא בטיה ןיבמ
- תימוי-םויה תוגהנתהבו םייחה-חרואב אטבתהל התייה הכירצש ,תשקבתמה הנקסמה .רצענ
.םישעמה לע עיפשהל םיחילצמ םניא בלהו חומה .האב הניא

בל-ןורביש :הפורתה

,תונוש תוגרדב ,תומיטא - םלוכל ףתושמהו ,'םוטמט'ה תלחמ לש םינוש םיגוס םה הלא לכ
םעה בל ןמשה" :(י,ו היעשי) קוספה ירבדכ ,איה ךכל תירקיעה הביסה .השודקבש םיניינעל
אפרו בשו ןיבי ובבלו עמשי וינזואבו ויניעב הארי ןפ ,עשה ויניעו דבכה וינזואו הזה
תוואתב הלכו רוסיא תוואתב לחה ,תוואתה ןמושמ - "םעה בל ןמשה"מ ליחתמ לוכה ."ול
לע תישממ העפשה ךכל שי ,םלועה תוגונעת רחא ההונו ובל-תורירשב ךלוה םדאשכ .רתיה
.השודקבש םיניינעל ,םיקד םיינחור םיניינעל רתוי המוטאו ההק תישענ איה .ושפנ

רובשל - איה תירקיעה הצעה .וז היעב לע רבגתהל ידכ תודיסחה תרותב תואבומ תונוש תוצע
תוארלו ומצע תא ליפשהלו שטבל שרדנ םדאה .ימצע 'שוטיב' ידי-לע תימצעה תושיה תמוח תא
-ןורבישל עיגיש דע ,ותולפש לכ תא ומצע ינפל ףושחל ךירצ אוה .ולש םיתוחנה םידדצה תא
.'ה רוא תלבקל בלהו חומה תא חתופו ,תוואתה ןמוש תא קלסמ הז שוטיב .שפנה-תורירמלו בל


הלואגל הייפיצב


ואובי ,תואלפנהו םיסינה תא וארי לוכהו שדקמה-תיב דריישכ ,ונקדצ-חישמ תאיב רחאל"
."םכיתומחלמו םכיתוברח ותיבשה :םהל רמאי חישמו .ודבעל וצריו חישמה לא םלועה-תומוא
(םישרדמה רצוא)היהש השעמ


םויאה ץיפש

םלועה -תמחלמ ימיב ,תיצאנה הפוריאמ זלבמ חקור ןורהא יבר קידצה לש ותלצה לולסמ
.ינמרג-יסורה לובגה ירבע ינשמ ,תואטגו רותסמ תומוקמ ,תורייע ,םירע ןיב רבע ,היינשה

טעמכ םהבש םירקמ רופס-ןיא ויה ,וידכנו וינב ,ותיב-ינב לכ תא דביא הבש ,וז ותסונמב
תא םג ובוחב ןמוט הלאה םירקמה דחא .וידימ לצינ סנ חרואב קרו תוומה-ךאלמ וגישה
.תולפשהו עורה איש לא הרדרדיהש הבולע תידוהי שפנ לש הרופיס

התודידב ללגב .ץינשיו החוכשהו הנטקה הרייעל יברה עיגה ןלשימרפו להוקסב וידודנ ירחא
טעמ הב אוצמל היה רשפאו הילא םביל תא םיצאנה ךכ-לכ ונתנ אל ,ךלמה-ךרדמ הקוחירו
תא םילעהלו ואיבחהל ץמאמ לכ ושע ויברוקמו ,רגניז ןורהא םשה תחת רתתסה יברה .החונמ
.ומויק רבד

.םיצאנל םריגסהל ידכ םידוהי רתאל אבש ,ופטסגה לש שרח-ןכוס ץינשיוול עיגה דחא םוי
שרחה-ןכוסש םהל עדונשכ רתוי דוע הרבג םתדרח .ולרוגל ששחמ הגאד ואלמתה יברה יברוקמ
.ץיפש ידוהיה אלא וניא

םייפגמ לעונ ,המוק ףוקז ,תובוחרב טטושל גהנ ץיפש .ןטשל ותמשנ תא רכמ הזה שיאה
הרהמבש רורב היה .םינמרגה םיחצרמה רתי תמגודכ ,לוגרפ ודיב זחוא ,םיצצונו םיהובג
.ןמז לש הלאש אלא התייה אל וזו ,קידצה לש ואובחמ םוקמ תא תולגל חילצי

יכדרמ 'ר ,םהמ דחא .ץיפש לש ונוויכמ היופצה הערה ינפ תא םדקל םיכרד ושפיח םיברוקמה
תושגר וב ררועל היושע יברה ןיבל ץיפש ןיב השיגפש הוויק אוה .ןכתסהל טילחה ,ךילרא
תא בעתנה ןכוסה לש הרגסהה תוואת דבאת ,ודיצמ המזויה אובת םאש ,ךירעה ןכ-ומכ .הטרח
.הצקוע

קוסע ינא תעכ" :תונצחשבו זובב בישה ץיפש ,ךפהל .התרטמ תא הגישה אל וז הלועפ לבא
ורמאנ הבש תויסראה ..."יתוא שוגפי אוהו ותוא שוגפא רבכ םויה אובב ,הגאד לא לבא ,ידמ
.ךילרא לש ופוגב הלחלח הריבעה םירבדה

הנומתל .םייתעבש הנכסה הרבג ,הרייעב יברה לש ותואצמיה לע רוריבב עדי ץיפששכ ,תעכ
דרשמ לא שגינ אוה .הינכוב וטגב הדובעה-הנחמ לע הנוממ היהש ,יודנל רזעילא 'ר סנכוה
.םתעידיל ריבעהל ץיפש קיפסה רבכ המ םינפבמ דומלל ידכ ,הקארקב ופטסגה

התא עדויה" .הדנוק 'ררהיפ-םרוטשרביוא' ,תידוהיה הקלחמה שאר תא שגפ דרשמל ועיגהב
התאו" :הדנוק ףיסוה ףא ,יודמל לש ותדרחל .יודנל תא לאש ,"?ץינשיווב רתתסמ חקור ברהש
."!יסורה שוביכה םוחתמ עיגה ץינשיוול יכ עדוי יאדו

לוגירב דשחמ רתוי רומח רבד היה אל םיצאנה יניעב .תדחוימ הנכס הנומט התייה וז הרעהב
רורב היה הלא לש םניד .יסורה םוחתהמ םיטילפה לכ וללכנ וז הרדגהב .םיטסינומוקה ןעמל
.ידימ תוומ - יונישל ןתינ-יתלבו

.תיבה-ינב לש םתמישנ תא הרצע ותעפוה .יברה רתסוה ובש תיבב עיתפמב ץיפש עיפוה תרחמל
הכ תוריהמב תאז תושעל חילצהש הדבועה ךא ,םוקמה לא עיגי אוה דחא םוי יכ םהל רורב היה
.הפרטל תרחשמה היחכ ,הפצוחבו תוסגב רדחל רדחמ רבע אוה .םתוא המיהדה - הבר

,םינברה ,םתאש יתרבס ינא" :סעכב ויפ תא םהילע רעפ ,וביל לע רבדל תיבה-ינב וסינשכ
והשימ עמש םעפ םאה ?ינממ םיפצמ םתא המ יכו .לכש-ירסח םכלוכש יתחכונ תעכ .םיחקיפ
..."!?ידוהיל יהשלכ הבוט יתישע ,ץיפש ,ינאש

קליס דימו ,רדוחו ףיקת טבמב וב טיבה יברה .הרצק היינשל קר תוארל קיפסה יברה תא
תא בזע אוהו ,ץיפש לש ותוגהנתהב יוניש םוש היה רכינ אל עגר ותואב .ויניע תא ונממ
.רבע לכל םימויא רזפמ אוהשכ תיבה

הרידב דוע ראשיהל לכוי אל זלבמ יברה" .יברה לש ותיבב עיפוהו בש םידחא םימי רובעכ
,תרחא הריד שפחל ךירצ" :ריהבהו ץיפש ףיסוה זא לבא .הלהב ופקתנ םיחכונה .רמא ,"תאזה
המזויל חינהל ונממ ושקיב ,יברל ותגאד רשפ תא וניבה אלש ,םיברוקמה ."יברל רתוי היואר
.ותרטמל םיאתמו בוט םוקמהש הנעטב ,תימואתפה

ךא ,חצורכו ןלזגכ הארנ בוחרב ךלהשכ .יברה לש ותיבב תועיבקב עיפוהל ץיפש לחה זאמ
איבמ היה אוה .רתוי תוידוהי ,רתוי תוכר ושענ ןה .וינפב והשמ הנתשה ,יברה לא סנכנשכ
.ופטסגה תוינכת לע תובושח תועידי

ץיפש .יברה לש ותיב לא ךירנייה ונגסו ,הדנוק ,תידוהיה הקלחמה שאר ועיגה דחא םוי
יברה=) "רעניבאר רעדנואוו"ה םהיפב הנוכש ימ תא םמצעב שוגפלו אובל םתוא ענכיש
לש וטולימל ןמז רובעכ ועייס הז רוקיב תוכזבו ,קידצהמ תוקומע ומשרתה םנמא םה .(יאלפה
ץינשיווב הכרענ רצק ןמז רובעכ ןכש ,וייח תא הליצה וז הרבעה .הינכוב וטגל יברה
.ולסוח םש ורתתסהש םידוהיה לכו ,(לוסיח תלועפ=) 'הייצקא'

זא רבכ .יכבב וינפל ץרפ ףא םעפ אל .ולזמ עור לע תוכבל ץיפש גהנ ,יברה לצא וירוקיבב
.ולסחי ופטסגהו םויה קחרי אל יכ חוטב היה

אלממ ודועבו ,יהשלכ המישמל ופטסגה םעטמ חלשנ ץיפש יכ ,עדונ בר-אל ןמז רובעכ ,םנמאו
...םמעטמ רחא חילש ידי-לע לסוח ,התוא


סילא םהרבא םע םיידוהי םייח


ןופלטב תווצמו תיאלקח הדובע :סילא םהרבא


בוט ןוצר הברהו ,ןופלט ,דחא שיא

ןוגראמ סילא םהרבאכ ומצע תא גיצהש םדא ד"בח-יריעצ זכרמל רשקתה תועובש המכ ינפל
.אבס-רפכב ףינס שי ד"בח -יריעצל םא לאש ,ונוגרא לע םילימ המכב רפיסש רחאל .'ח"מגלט'
החפשמ ןיבל ףינס ותוא ןיב רשקל רשפא םא לאש אוה זאו ,תיבויח ןבומכ התייה הבושתה
.הכימתל םיקוקז הידליו הנמלאהו ,םיכרד תנואתב רבכמ אל הפסנ החפשמה יבא" .אבס-רפכב
רצונ ברע ותואב דוע ."תיגולוכיספו תילרומ הכימת אלא" ,ריבסהל רהימ ,"תיפסכ הכימת אל
.לפוט ןיינעהו רשקה

חיכומש לעפמ ,'ח"מגלט'ה ,םהרבא לש ידוחייה לעפמה םע ונתוא השיגפה תאזה ןופלטה תחיש
.דיב דחא ןטק ןופלטו בוט ןוצר הברה לעב ,דחא םדא ללוחל לגוסמש המ בוש

םיכרצנו םיח"מג

תא .תודוסי ידרחה בשומה לא ריעה ןמ רובעל וטילחה ותייערו (34) םהרבאשכ לחה לוכה
םייחה ול וקינעהש הוולשהו טקשהמ הבורמ האנה באשו ,תואלקחב רימה יאקיפרגכ ועוצקמ
םע רשקה ול רסח היה .וילע קיעהל תאזה הרתיה הוולשה הלחה דחא םוי לבא .בשומב םישדחה
.ןויערה וחומב קיזבה ,רבשיהל דמע רבכשכ ,זאו .ריעב ליגר היה וילאש םישנאה

יתרמא" .רפסמ אוה ,"ץראה יבחרב םילעופש םיברה םיח"מגה ןיינעב יתרהרה דחא םוי"
דצמ .תעדה לע הלעיש םוחת לכב הרזע םישיגמש ,םיח"מג הברה ךכ-לכ שי דחא דצמ ,יבילב
םילעמ םניאו ,וללה םיח"מגה לש םמויק לע ללכ םיעדוי םניאש םיקקזנ םישנא הברה שי ינש
רבחל ךרד אוצמל ךירצש יתבשח .רוזעל חמשיו היינפל הפצמש והשימ שי הז עגרבש םתעד לע
."םיח"מגה ןיבל םיכרצנה ןיב - םיינשה ןיב

תווצמ לש ןכדש

עדימ וידיב זכרמ אוה .םיח"מג לש ןכדש ומצע האור םהרבא .'ח"מגלט'ה ןויער דלונ ךכ
הרזע תשקבמה היינפ תלבקתמש עגרב .םינווגמ םיח"מג לעו םינוש םימוחתב םיבדנתמ לע םוצע
.םיאתמה בדנתמה וא ח"מגה ןיבל הנופה ןיב רשקמ אוה ,םייוסמ םוחתב

לש התייה תונושארה תוינפה תחא" .ןויערה תלעפהל םינושארה םימיה תא בטיה רכוז אוה
הידלי תא קיסעיש והשימל הקוקז איהו טטומתהל תדמוע איה יכ הרפיס םאה .הקוצמב החפשמ
ןיב יתרשיק .בדנתהל התצרש ססובמ תיבמ הריעצ יילא הרשקתה תרחמל .םיירהצה רחא תועשב
.רפסמ אוה ,"םייתשה

תליאב ףינס

דע תועיגמו םיכודיש תאיצמ ךרד תורבוע ,םיקקזנל םיכרצמ תגשהב תוקסוע תולבקתמש תוינפה
ונוגראש שיגדמ םהרבא .ל"וחב םיכבוסמ םיחותינל ןומימ תורוקמלו יאופר דויצל תושקב
םיח"מגל םיקקזנה תיינפהו ,םידדצה ינש ןיב רשקמ אלא אוה ןיאו םיפסכ סויגל ןרק וניא
.תורחא דסח תודוגאלו

םירשעמ רתויב ולש םיפינס ןיעמ םיליעפמה םישנא דוע וילא ףרצל חילצה הנורחאה תעב
רתי לכל דימ רבעומ ונתיאמ דחא לכל עיגמש עדימ לכ" .ל"וחב וליפאו ץראה יבחרב תומוקמ
םהרבא לש ודיקפת םיבר םירקמב .וירבדכ ,"שדחה עדימה לכב םינכדועמ ונלוכ ךכו ,םיפינסה
יכ החמשב םהרבא ונל רשיב םידחא םימי ינפל .רוזא ותואב וגיצנ לא היינפה תא בתנל
-9412337 - הממיב תועש 24 ח"מגלט) ."תליא...ב ונלש השולשו םירשעה ףינסה חתפנ םויה"
.(08


גרובזניג ףסוי ברה תאמ - הכלהה תניפ

הווצמ תדועס

?הווצמ תדועס וז םאהו ,המודכו האופר ,הלצה לע הידוה תדועס ךורעל רוקמה המ :הלאש

למגה םויב" תאז השעש ,וניבא םהרבא היה 'הל הידוהכ "לודג התשמ" ךרעש ןושארה :הבושת
הקינימ הלימג ,הלימ-תירב לגרל היה הז םא םימכח וקלחנו .(ח,אכ תישארב) "קחצי תא
.דועו הווצמ-רב ,(םייתנש ליגב)

,ללככ .תונוש תוכלהל רשאב תועמשמ שי ,הווצמ תדועס איה תמייוסמ הדועס םא הלאשל
:םיגוס המכל תוקלחנ ולא תודועס

הווצמ איהש ,התשמה ימי תעבשו ןיאושינ תדועס ןכו .םירופו בוט-םוי ,תבש תודועס
.
הכוסב הבישי החוד התייה ל"זח ימיב ויהש םיאנתבש דע ,הרותה-ןמ

יפתתשמל .תכסמ םויסו הנמזב הווצמ רב ,ןבה-ןוידפ ,הלימ-תירב תודועס ,הנממ הטמל
ףתתשהל םינמזומה לע הווצמ .בא שדוחב ןיי תותשלו רשב לוכאל וליפא וריתה ולא תודועס
הב שי םא םג ,םויה הנמזש הווצמ תדועס תבש ברעב עובקל רתומ .הלימ-תירבב טרפבו ,ןהב
.ליגרה ןמ לודג התשמ

ויהיש ידכ ,ערואמה ןיעמ הרות-ירבד וא תוחבשתו תוריש ןהב רמול ךירצש תודועס
.הכונח תדועס םג תועד המכלו ,הנמזב אלש הווצמ-רב ,תיב תכונח ןוגכ ,הווצמ תודועס

.תונוזמ ינימב קפתסהל רשפא קחדה תעשבו ,אקווד םחלב תושעל שי הדועסה תא

סנה םסרפל וא ,םוקמל חבש תתל ידכ השועש לכ" :ל"שרהמה בתכ הווצמ-רב תדועס לע ונוידב
הרכזנ 'ריאי תווח' רפסבש הווצמה תודועס תמישרבו ."הווצמ תדועס אוה לוכה - הווצמה וא
.הידוה תדועס םג שרופמב
ע"ושו ,כ"ונ ;ב,ערת ;ו,מרת ;ב,חסקת ;י,אנקת ;ב,עת ;ז,דמת ;א,וטת ;ב,טמר ;ב,הכר ח"וא ע"וש
רצוא .הנ ,(ק"הל) ת"ש'ה תוחישה רפס הארו .ע ,ריאי תווח ת"וש .זל,ז ק"ב ש"שי .םש ןקזה ר"ומדא
.ונ,ב"נס ,אכ תישארב המלש הרות .נ"שו ,זמר-חלר,א תירבהישארה ףדל

םיניינע חתפמ | ןיעידומ | סופד תיב | תושדח רדח | םידלי רדח | ןויע רדח | ד"בח תיב

תורומש תויוכזה לכ (c)
רואל האצוהה ףגא - זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ
03-9606169 :'סקפ ,03-9607588 'לט ,72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת
ירא-בל ףסוי :"טנרטניא" רודמ שאר * בונורהא ןהכה קחצי ףסוי ברה :ר"וי
chabad@chabad.org.il