524 'סמ עובשה תחיש
:ןויליגה ירודמ
עובשה תרמיא ןייעמה ןמ תבש ןחלוש שדח שי תיעובש הדמע
ץבוק תדרוה הכלהה תניפ םיידוהי םייח היהש השעמ תודיסחה יכרד

אוב תשרפ * (17.1.97) ז"נשת טבשב 'ט * דורב םחנמ :ךרוע
תיעובש הדמע


שפנ-תוריסמ לש תפומ


האלפומה ותגהנהב ,ד"בח תודיסח לש הדוס איה שפנ-תוריסמ
הנש םיעבראמ רתוי ךשמב יברה לש


יבר ,שטיוואבוילמ םדוקה יברה קלתסנ הז םויב .טבשב 'י אלוליהה םוי לוחי וז תבשב
,ןוסרואינש לדנעמ-םחנמ יבר ,ומוקמ -אלממו ונתח הלע ואסיכ לעו ,ןוסרואינש קחצי-ףסוי
ינש אופא רשוק הזה םויה .'שטיוואבוילמ יברה' ראותב ולוכ םלועב רכומו עודי זאמש
.תולובג הל ןיאש שפנ-תוריסמ לוכמ רתוי תלמסמ םתומדש ,הלא לארשי יאישנ

יטסינומוקה רטשמה לומ חיכוהש האלפומה שפנה-תוריסמ תוכזב דחוימב םסרפתה ץ"יירה יברה
ןעמל םייחה ןוכיס - רתויב טושפה ןבומב שפנ-תוריסמ התייה וז .תיטייבוסה היסורב ץירעה
ךנחל ידכ ומויב םוי ידמ םהייח תא ונכיס ויחילשו וידיסח תואמו ומצע אוה .תודהיה םויק
.הלימ-תירב ךורעלו רשכ רשב קפסל ,הרהט-הווקמ םיקהל ,תודהיה חורב םידלי

לא תאצל חילצהו םיטסינומוקה ידימ לצינ 'ה ידסחב םלוא .תוומל ןודינו רסאנ אוה ,ןכאו
הרימשה לש שדוקה-תכאלמב םיכישממו היסורב םיראשנ םינמאנה ויחילש דועב ,ישפוחה םלועה
לועפל ףיסוה ךא ,ץוצרו רובש היה ,ורסאמ ןמזב תושק הנועש ,יברה .תודהיה תלחג לע
תא חינה ,ושפנ-תוריסמב ,אוה .תודהיה םויק ןעמל הקירמאב ךכ -רחאו ןילופבו היווטלב
.ומוקמ-אלממו ונתח קנע-ידממל ביחרהו ססיבש הלודגה הירפמיאל תודוסיה

הגהנה לש דוס

יאנתב שפנ-תוריסמ וז .רחא גוסמ שפנ-תוריסמ וניאר ,שטיוואבוילמ יברה ,ומוקמ-אלממ לצא
םיבאשמה ,תוחוכה לכ תריסמב אלא ,םייחה ןוכיסב אקווד רבודמ ןיא .ישפוחה םלועה
האלפומה ותגהנהב ,ד"בח תודיסח לש הדוס איה וז שפנ-תוריסמ .לארשי-םע ןעמל םייוואמהו
.הנש םיעבראמ רתוי ךשמב יברה לש

.ותגהנה תונש לכב השפוח לש דחא םויל ףא תאצל אלש יברה לש ותטלחה וז שפנ-תוריסמ
ינומה תא תולילב לבקל ,לארשי -םע לש ויתויעבל ירמגל רסמתהל תונוכנה איה שפנ-תוריסמ
קינעהל ידכ ןושאר םוי ידמ תועש הנומשו עבש דומעל ,םהיבתכמ לע בישהל ,לארשי-תיב
.לארשי ללכל ויתוצעו ויתוכרבמ

בוט הארנש המ תושעל אל - ד"בח תוליעפל יברה ביצהש ןורקיעה איה שפנ-תוריסמ
."תושעל םילוכי םניא וא םיצור םניא םירחאש המ תושעל הכירצ ד"בח" אלא ,ד"בחל ליעומו
םירחא שי רשכ רשב" :תורשכה יניינעב קוסעל םא ולאשש ,דבוכמ יד"בח ברל םעפ רמא ךכו
..."רשכ רשב לוכאל וצריש םידוהי 'רצייל' ךדיקפת ;רצייל םינכומש

עירתהו ריהזה

היבשויו לארשי-ץרא תא ןכסל תונויסינב יברה לש תרשפתמ-יתלבה ותמחלמ איה שפנ-תוריסמ
םיגוחב תוירלופופ ןניא עימשמ אוהש תודמעהש עדי יברה .לארשי יביואל םירותיו ידי-לע
אלו וללה םילוקישה לכמ םלעתה אוה ךא .'הקיטילופ'ב תוברעתה ךכב םיאורה שי יכו ,םינוש
.ץראה יבשות לכ תא תושפנ-תנכסב ודימעי הלאכ םירותיווש עירתהלמו ריהזהלמ קספ

םינשב ונלוכ וניאר תורמה תואצותה תא .ויתורהזאל ועש אלו ולוקב ועמש אל ,רעצה הברמל
וביל קמועמ ךכ-לכ קעז ןכלו ,שירחהל היה לוכי אל ,שארמ תאז לכ הפצש ,יברה .תונורחאה
.וז ןוסא-תרה ךרדב וכלי םא שחרתהל דיתעה ינפמ עירתהו רוהטה

אוה .המלשהו תיתימאה הלואגה תווקת - ןלוכמ הלודגה הווקתה תא ונל ןתנ םג יברה םלוא
לכל ארקו ,ונקדצ-חישמ לש בורקה ואובב הנומאה תא לארשי-תיב ינומה ברקב ררועו הביל
הנומאב ונא םינימאמ .הלא םישק םימיב ונלש תנעשמה וז .ותארקל ומצע תא ןיכהל ידוהי
-ףרהכ םירצממ ואצי לארשי-ינבש םשכו ,'ה תעושי תא תוארל הכזנ שממ דימו ףכית יכ ,המלש
.ונקדצ-חישמ תא ןאכ הארנו וניניע תא םואתפ חקפנ ךכ ,ןיעשדח שיאלוליהה םוי תוגהנה

יברה עבקש םיגהנמה יפ-לע גהנתהל ד"בח ידיסח םיגהונ ,טבשב ד"וי אלוליהה םוי ,תבשב
לש ויתודסומל הקדצ םינתונו המשנ-רנ םיקילדמ שדוק-תבש ברעב .א"ישת תנשב שטיוואבוילמ
,קיפסמ וניא םיאורקה רפסמש םוקמבו) הרותל תולעל דחאו דחא לכ לדתשמ תבשב .יברה
'ינגל יתאב' תודיסחה רמאממ םיקרפ םידמול .(הרותה-תאירקל םיניינמ המכל םיקלחנ
יבחרב ד"בח-יתב ידי-לע ה"יא וכרעיי הלא תויודעוותה .תוידיסח תויודעוותה םיכרועו
.ץראה

םיחולשה סוניכ

יצראה סוניכה םילשוריב 'סנסנר' ןולמב ה"יא ךרעיי אבה עובשב ישילשו ינש ,ןושאר םימיב
סוניכה .ד"בח-יריעצ תרגסמב םילעופה ,ץראה יבחרב ד"בח-יתב ילהנמ 200-מ רתוי לש יתנשה
יכרד וב ושבוגיו ,תודהיה תשרומ תקמעהלו תובבלה בוריקל לועפל ךרוצה ןמיסב דומעי
ךרעייש ,םיחולשל יגיגח העדצה ברעב לעניי סוניכה .הבורקה הנשל ד"בח יחולש לש הלועפה
-ישיאו םירע ישאר ,תסנכ -ירבח ,םירש ,הלשממה-שאר ,םינבר תופתתשהב ,המואה-יניינבב
,ץראה יבחרב ד"בח-יתב ילהנמ לש הרוסמה םתדובע תא סנ לע ולעי הז ברעב .םיפסונ רוביצ
.םימשבש םהיבאל לארשי בל בוריקל הלילו םמוי םילעופה

ליבונר'צ ידלי לש 27-ה הצובקה

-יריעצ ולעהש 'ליבונר'צ ידלי' לש עבשו םירשעה הצובקה לארשיב התחנ עובשה ישילש םויב
הכ דע ולעוהש 'ליבונר'צ ידלי' ןיינמ עיגמ ךכב .םידלי השימחו םירשע הצובקב .ד"בח
-רפכב םרובעב ומקוהש םידחוימה תונועמב םיטלקנ םידליה .תואמ-עבראו ףלאמ רתויל לארשיל
.םתחפשמ-ינבו םהירוה תיילע דע והשי ןאכו ,ד"בחשטיוואבוילמ יברה לש ויתוחיש יפ-לע דבועמ - תבש ןחלוש
ינונבל 'צ תאמ .אב תשרפל


הלואגל חוכה

הכה הלילה תוצחב ."הזה םויה םצעב" - םויה יצחב היה םירצממ לארשי-ינב ואצי ובש ןמזה
לבא ,"ימע ךותמ ואצ ומוק" :םהל רמאו ןורהאלו השמל הערפ ארק זאו ,םירצמב רוכב לכ 'ה
.םויה תוצחב התייה לעופב האיציה

תאצל םיאשר ויה אל םג לארשי-ינב ,םויה עצמאב התייה לעופב האיציהש דבלב וז אל
."רקוב דע ותיב חתפמ שיא ואצת אל םתאו" :ונבר השמ ידי-לע ווטצנ ןכש ,הלילב
עצמאב ואצי םה לעופב ךא ,םירצממ תאצל תושרה ןתמל ואיבהש םיסינה ועריא הלילב ,ןכ-םא
.םויה

תקולחמה שרוש

ללה תרימא ןיינעב לליה-תיבל יאמש-תיב ןיב תקולחמ לש הדוסיב תדמועה איה וז הדבוע
,ללהה לש ןושארה רומזמה תא קר זא םירמוא ,יאמש-תיב יפל .חספה תליכא םדוק ,רדסה-לילב
ואצי יכו" :יאמש-תיב לש םקומינ ."םירצממ לארשי תאצב" - ינשה רומזמה תא םירמוא ןיאו
."?םירצמ תאיצי ריכזמ אוהש ,םירצממ לארשי

,תאז ."םירצממ לארשי תאצב" קרפה תא םג הז בלשב רבכ םירמואש לליה-תיב םירבוס םתמועל
יד ירה ,ךכש ןוויכמו ."הלואג יצחל ועיגה אל ןיידע ,רבגה תורק דע ןיתממ וליפא"ש םושמ
."לארשי תאצב" רומזמה תרימא תא רשפאל ידכ "הווצמב ליחתה"ש הדבועה םצעב

לעופהו חוכה

קדצה הרואכל ,םירצממ האיציה ןמזב היולת הרימאה םא ירהש ,ןבומ וניא יאמש-תיב לש םמעט
-תיב םירבוס אופא עודמ ."הלואג יצחל ועיגה אל ןיידע" רחשה תולעב םגש ,לליה-תיב םע
אל ןיידעש ףא - ותליכא ירחא לבא ,חספה תליכא םדוק רומזמה תא רמול רשפא-יאש יאמש
!?ורמאל רשפא רבכ - םירצממ לארשי זא ואצי

םיטונ יאמש -תיבש ,אוה (םהיניב תורחא תוקולחמל ומכ) וז תקולחמל ידוסיה םעטה אלא
,םתמועל .לעופ ידיל האצי אל ןיידעש ףא ,הזונגה תלוכיה ,'חוכב'ה יפ-לע םירבד ןוחבל
.לעופ ידיל אבש יולגה בצמה - 'לעופב'ה אוה עבוקהש םירובס לליה-תיב

חוכה ןתינ

ןוויכמ ,רדסה-לילב "םירצממ לארשי תאצב" תרימאל םוקמ ןיא םצעבש ,לליה-תיב םירובס ןכל
תמחמו ,"הווצמב ליחתהש ןוויכמ" - רחא םעט שי ןאכש אלא .םירצממ ואצי אל ןיידע לעופבש
.דימ "לארשי תאצב" רמול רשפא אלא ,חספה תליכאל ןיתמהל ךרוצ ןיא םג הזה םעטה

קר אל ,"םירצממ לארשי תאצב" רמול רשפא 'חוכב'ה בלשב רבכש םירמוא יאמש-תיב םלוא
חספה תליכא םדוק ןכל .םירצממ האיציה םצע לע 'הל חבשכ אלא ,"הווצמב ליחתהש" םושמ
ירחא לבא .םירצממ האיציל חוכה ןתינ אל ןיידעש ןוויכמ ,רומזמה תא רמול רשפא-יא ןיידע
ךכב יד ןכלו ,הלואגל חוכה ןתינ רבכ ,םירצממ תאצל לארשי-ינב וכז ותוכזבש ,חספה תליכא
.םירצממ האיציה םצע לע "לארשי תאצב" רמול ליבשב
(69 'מע ,ו ךרכ תוחיש יטוקל)

הנשה-שאר ,טבשב ו"ט :אשונב םישרדמ - ןייעמה ןמ
תונליאללארשי-םעו תונליאה

רופכה יציח ,תכלשב ורשנ וילע .ףרוחב אופקו ףושח ,םורע דמוע ץעה :"הדשה ץע םדאה יכ"
ול ןיאש המדנ ,וב םיטיבמשכ .ורקועל ורמאו ותוא ולטלט תוזע תופוס ,ריבכמל וב ועגפ
,ודובכל םיגגוחו וב םיחמש ונא ,ףרוחה לש ומוציעב ,תאז-לכבו .חורפלו בלבלל יוכיס
ינחורה םבצמו תולגה תורצב םינותנה ,לארשי ךכ .תראפתל תוריפו םילע שבליש הנומא ךותמ
.חישמ לש ורוא ,הלואגה רוא םקרנ הזה לבסה ךותב אקווד ךא ,תוטטומתה ףס לע טעמכ הארנ
(בוקטרו'צמ ר"ומדאה)


םדאהו ץעה

חוכל ,ורוקמל דימת רבוחמ ץעהש םשכ ."הדשה ץע םדאה יכ" :(טי,כ םירבד) רמאנ הרותב
הליבש םינשה הלא - ותויח רוקמל דימת רושק תויהל ךירצ קסע-לעב ךכ ,המדאבש חמוצה
.םלועה יניינעב קוסעל אציש םדוק ,הרות לש הלהואב
(תוחיש יטוקל)


םכח-דימלתו ץע

רמאנש םושמ אלא ?אוה הדש ץע םדא יכו ,"הדשה ץע םדאה יכ" רמאנש והמ :ןנחוי יבר רמא
ןוגה םכח-דימלת םא ?דציכ - "תרכו תיחשת ותוא" רמאנו "תורכת אל ותואו לכאת ונממ יכ"
."תרכו תיחשת ותוא" - ואל םאו ,"תורכת אל ותואו לכאת ונממ" - אוה
(א,ז תינעת)


םדאבש ץעה

תלאש .תושגרה ,תודימה םה םדאבש 'חמוצ'ה .רבדמו יח ,חמוצ ,םמוד שי ומצע םדאב םג
?ולכשב הרואכל איה םדאה תלודג אולהו ,ויתודימב איה םדאה תובישח יכו ,איה ארמגה
אוה רשאכ קר םלש לכשה םלוא ,"םכח דימלת" ,לכשה איה םדאה תלעמ םנמא :ארמגה הבישמ
."ןוגה דימלת" אוה זאש ,השעמה לעו בלבש תודימה לע עיפשמ
(תוחיש יטוקל)


םינבל עטונ

ןעוט םינש המכל הז :ול רמא .בורח עטונ םדא האר .ךרדב ךלהמ לגעמה ינוח היה תחא םעפ
רמא ?ונממ לכאתו הנש םיעבש היחתש ךל ירב םולכ :ול רמא .הנש םיעבשל :ול רמא ?תוריפ
.יינבל עטא ינא ףא ,יל יתובא ועטנש םשכ ,םיבורחב םלועה תא יתאצמ ינא :ול
(א,גכ תינעת)


לארשי-ץראב טבשב ו"ט

ישודיח' לעב) ריאמ -קחצי יבר ודימלתמ קצוקמ לדנמ-םחנמ יבר שקיב טבשב ו"ט תדועסב םעפ
הנשה-שאר תייגוסב לופלפב ריאמ -קחצי יבר חתפ .םויה יניינעמ םירבד רמול ('ם"ירה
.שריפו השקה ,ץריתו לאש ,ןליאל

ןנובתהלו תודשל תאצל ונל היה יד ,לארשי-ץראב ונייה ול :לדנמ-םחנמ יבר ול רמא
,לארשי-ץראב ,םש .לופלפה ךרדב אלו ,וטושפכ ןליאל הנשה-שאר והמ ןיבהל ידכ תונליאב
."ינושע" אלא "ינושרד" רמוא ןליאל הנשה-שאר ןיא
(המכחה טוקלי)


קרס ןליא אל

ןליא - "הדשה ץע םדאה יכ" :גלפומ ןדמל היהש םיכרבאה דחאל רמא ידאלמ ןמלז-רואינש יבר
תויהלו םיקסופהו דומלתה לכב יקב תויהל םדא לוכי ךכ ,קרס ןליא אוה תוריפ השוע וניאש
.ינש ידוהיב רוא תקלדה אל םא ,ךתדובעו ךתרותב תלעותה המ .קרס ןליא םולשו סח
(םירוביד יטוקל)


גורתאל זמר

דחוימ ןליאל הזב וזמר .דיחי ןושלב "ןליאל הנשה-שאר" :רמאנ (א,ב הנשה-שאר) הנשמב
האנ גורתאל וכזיש טבשב רשע-השימחב ללפתהל ודיפקה תובר תוליהקב ךכיפל .גורתאה אוהו
.אבה תוכוסה-גח תארקל
(רכששי ינב)

עובשה תרמיא


םויהו םעפ

,ותואירבל וגאדש ,םידיסחה .השפוח לש דחא םויל ףא ,עודיכ ,אצי אל שטיוואבוילמ יברה
.הרצק השפוחל תאצל ולדשל תוסנל ,ה"ע בונמנ ןסינ ברה ,םידיסחה ינקזמ דחא לע וליטה

םיר"ומדאה םג אולהו" :רמא ףוסבל .אוושל ךא ,וענכשל הסינו יברה לא ןסינ ברה סנכנ
."!?אפרמ תומוקמל תאצלו תורצק תושפוח לוטיל וגהנ םימדוקה

ובשי םימדוקה םידיסחהש םושמ ,השפוחל תאצל ולכי םימדוקה םיר"ומדאה" :יברה ךייח
..."דומללו תבשל יברה בייח ןכ-לעו ,השפוחל םיאצוי םידיסחה םויה .ודמלותודיסחה יכרד


תורשקתה

,'תורשקתה' גשומב תודיסחה תקסוע תובר .תודיסחה תודוסימ אוה דיסחל יבר ןיב רשקה
'תורשקתה'ה לש התובישח לע םירבדמ .יברה ןיבל וניב רוציל למע דיסחהש רשקה תא אטבמה
לכ תא רדוחו ףיקמ יברה םע ולש רשקהש ימ אוה יתימא דיסח .הקימעהלו הקזחל םיכרדה לעו
.יתימא 'רשוקמ' ארקנ הזכ דיסח .ושפנ ימינ

בתכ ,םינפ לא םינפ ותוארל הכז אלש ,שטיוואבוילמ ץ"יירה ר"ומדא ק"כ לש וידיסחמ דחא
בישה יברה .תישיא וריכמ וניאש יפ-לע-ףא וילא רשקתהל לוכי אוה ךיא לאשו בתכמ וילא
ילש תודיסחה ירמאמ תא דמול אוהשכ .הרותה דומיל ידי-לע איה תיתימאה תורשקתהה" :ול
יתשקב תא םייקמ אוהשכו ;תודעוותהבו דומילב םידיסח םע רבחתמ אוהשכ ;תוחישה תא ארוקו
."תורשקתהה איה הזב - םידומילה ינמז תרימשבו םיליהת תרימאב

יברל הבהא

דיסחה ןיבש קומע ישפנ רשקב טושפ רבודמ תוגרדה לכ ינפל ךא ,תורשקתהב תונוש תוגרד שי
ותרות יפ-לע גהנתהל זע ןוצרו יברל הלודג הבהא לש שגר - תוטשפב איה הנווכה .יברל
עובקל וגהנ םירשוקמה םידיסחה" :ויתורגיאמ תחאב ץ"יירה ר"ומדא ק"כ בתוכ .ויתוארוהו
,בלב תשגרומ הבהאב ,יברה תא בוהאל ,טושפ .םברל הבהא ישגרב ררועתהל תדחוימו העובק תע
תעימש ,יברה םע 'תודיחי' םמצעל ויה םירייצמ העש התואב .םינבלו השיאל רשב-תבהא ומכ
."יברה םע תודעוותה וא תודיסח רמאמ

:'קדצ-חמצ'ה ר"ומדא ק"כ רמא .יברל םג אלא דיסחל קר אל תמרות ,דיסחה דצמ וז הבהא
ןייטצהש ,והילא-השמ 'ר ומשו דיסח ול היה ."םיעיקר תעקוב - םתכרבו םידיסחה תבהא"
אוה ןמחרה' ןוזמה תכרבב רמוא והילא-השמ רשאכ" :וילע רמא 'קדצ-חמצ'ה .יברל ותורשקתהב
לעופב האבו הלעמל בוט ירפ ותכרב השוע - הבהא ךותמ - 'ונברו ונרומ וננודא תא ךרבי
."הטמל בוט

רמאנ ךכו .דיסחה לא יברהמ - תידגנ תורשקתה םג תררועמ יברה לא דיסחה דצמ תורשקתהה
ןנובתהלו םהילא םירשוקמה תא ריכזהל םעפל םעפמ וגהנ ד"בח יאישנ" :'םוי-םויה' ץבוקב
רפוסמו ."וב םיננובתמש הז לש םיימינפה ויתוחוכ תא ררועמ הז רבד .םתורשקתהבו םתבהאב
ימשג קחרמש יפ-לע-ףא תאז םישיגרמ ויה ,םתוא ריכזמ היה יברה רשאכש ,םידיסחה ילודג לע
.םהיניב דירפה בר

תוקלתסהה רחאל

יפ-לע 'ה-תדובעב דוסי איה אלא ,ויתוכרב תלבק ךרוצל קר אל הצוחנ יברה לא תורשקתהה
ןכל .ה"בקב קבד ולוכ-לכו תישיא העיגנ לש ץמש וב ןיאש ,יבר לש ותלעמ .תודיסחה ךרד
לא וז תורשקתהל םיקוקז ,תיקולאה תמאה ןיבו םהיניב הדירפמ תימצעה תושיהש ,םעה ינומה
.השודקה לא רתוי דוע ברקתהל ולכויש ידכ ,יברה

אוה .ונבר השמ - ןושארה יברב לחה ,רודו רוד לכב םייתימאה לארשי יעור לש םדיקפת הז
עצוממ' הנוכמ אוה תודיסחה תפשב ."םכיניבו 'ה ןיב דמוע יכונא" :לארשי-םעל רמוא
רשקמו רבחמו ה"בקה ןיבו לארשי-םע ןיב דמועש ,םייניב-גרד ןיעכ שמשמ אוה יכ ,'רבחמה
'הב הנומאה תומלשש םושמ ,"ודבע השמבו"ל דומצ "'הב ונימאיו"ה ןכל .'ה לא םעה תא
.וילא תורשקתההו "ודבע השמ"ב הנומאה ידי-לע אקווד תושעיהל תולוכי וב תוקבדהו

,רהוזב רמאנ םיקידצ לע .ותוקלתסה רחאל םג תויהל הכירצו הלוכי יברה לא וז תורשקתה
םהירשוקמו םהידימלת םילוכי ןכלו ,םהייחבמ רתוי םתוקלתסה רחאל םילעופו םייח םהש
,לארשי יאישנב רמוחו-לק ,קידצ לכב ךכ םאו .םעפשו םרוא תא לבקלו םהילא םירושק םויהל
."םתיערמ-ןאצ ובזעי אל לארשי יעור" :רמאנ םהילעש


הלואגל הייפיצב


,םידמה ירותפכ תא חצחצל אלא רתונ אלו ,םינכומ םידמוע רבכ .הלואגל ןכומ רבכ לוכה"
."ונקדצ-חישמ ינפ תלבקל הכילהה תארקל

(שטיוואבוילמ ץ"יירה ר"ומדא)
היהש השעמ


יברה תצע

ינא .עפשב יתלביק רבכ תוכרב ,יבר" .יכבב ררימו ובר ינפל ץוצרו רובש דמע באה
ןנחתה ,"ונשאר לע ונתב הטימהש ןוסאהמ ונתוא ץלחתש ,הצע תוחפה לכל וא ,החטבה שקבמ
.קונח לוקב

יבר שי םש ,ןילקורבל עוסנל ךילע ךכ םשל .שקבמ התא הצע" .ובל קמועמ חנאנ ר"ומדאה
םידוהי תלצהל רושקה לכב תואלפ ללוחל חילצה רבכש םירפסמו ,שטיוואבוילמ ר"ומדאה ,ריעצ
."תחש תדרמ

יבר ,ונתח תיילעו שטיוואבוילמ םדוקה יברה תוקלתסה רחאל תונושארה םינשב היה הז
,קרוי-וינב תוידוהיה תונוכשה תחא תבשות ,תידרח החפשמ .הגהנהה אסיכ לע ,לדנעמ-םחנמ
רבכ םיינשהו ,יוג ,רוחש ריעצ םע תעעורתמ הריכבה םתבש ,ררבתה רשאכ ,המהדתב התכוה
!הנותח...ל ךיראת ועבק

הצרמ ,ההובג הלכשה לעב היה ריעצה .והותב ולע םיינשה ןיב דירפהל םירוהה יצמאמ לכ
רעצמ םשפנ תא ועדי אל םירוהה .וירחא יבש הכלה היידוהיה הריעצהו ,תוללכמה תחאב חילצמ
.השובמו

דעומל םידחא תועובש ורתונ ,ןילקורבב "ריעצה יברה" לא תונפל ובר תצע תא באה לביקשכ
תוכחל ילב יברה םע 'תודיחי'ל םירוהה וסנכוה ,ותופיחדו הרקמה תרמוח ללגב .הנותחה
.רותל

םלביק יברה .הל וכזש םינפה-תלבקמ ועתפוה ,יברה לש ורדחל תרחואמ הליל תעשב ועיגהשכ
.םוגעה םרופיס תא וללוג רשאכ םג וינפ לעמ ושמ אלש ,ןוחטיבו הוולש תעבהבו םינפ-רואמב

תיינק ,תונכהה תומדקתה לע תולאש לואשל ףיסוהו יברה לאש ,"?הנותחה העבקנ יתמל"
םהל ןיאש וריבסה םה .תולאשה לע באכב ונע םימהדנה םירוהה .תיבה-ילכ ,םיטיהרה ,םידגבה
רבכ םיטיהרהו םידגבה ,םהל עודיה לככ .הנותחל תונכהב תררוסה םתבל עייסל הנווכ םוש
.ונקנ םרט תיבה-ילכ ךא ,ונמזוה

יברה ףיסוה ,"?תאז םישוע םתייה ןכיה ,תיב-ילכ םכתבל תונקל םיטילחמ םתייה וליא"
,קרוי-וינב הלודג וב-לכ תונח לש המשב בקנ יברה .םיכובנ ודמע םירוהה .ןיינעתהל
.תוינקה תא םש ךורעל םהל ץעיו ,תידוהי תולעבב

.תונחה לעב םע שארמ םואית ךות ,עצבל םהילעש םידעצ המכו המכ יברה טריפ ןכמ רחאל
.הנממ קיפהל שקבמ יברה תלעות וזיא רורב היה אל םירוהלו ,ירמגל תיטסטנפ העמשנ תינכתה

-יתלב הייאר תלוכי תלעב תוישיא םהינפלש ושח דחא דצמ .תברועמ השוחתב ורדחמ ואצי םה
ברקתמש יגרטה ןוסאהמ םישולת םהל וארנ יברה תצע ןכו החישה ןונגס לכ ,ינש דצמ .תיתרגש
.הזל הז ורמא ,"ריעצ תמאב הזה יברהש הארנ" .ךלוהו

ושגפנ םה .דיספהל המ םהל ןיא רבכש םישאונה םירוהה וניבה ,הנותחה דעומ ינפל עובשכ
.שטיוואבוילמ יברה תצע לע ול ורפיסו ,ישיאה םרופיס תא וינפל וחטש ,וב-לכה לעב םע
ומע םכיסו וידבועמ דחאל ארק ,תונחה ןמ ואציש רחאל .הלועפ ףתשל האלמ תונוכנ עיבה אוה
.תינכתב וקלח תא

ומליש היינקה ףוסב .תיב-ילכ לש הלודג היינק עוציבל ,םתב םע םירוהה ועיגה תרחמל
!םיבנג" .תוקעזב תונחה לעב עתפל ץרפתה ,"!ילש קנראה !ילש קנראה" .תאצל ודמעו
.הרטשמל דימ גייחו קועצל ףיסוה ,"!םיבנג

תא לוענל ורוה הליחתב .םילליימ ןהירפוצש תודיינ המכ וב-לכה חתפ לומ ורצע תוקד ךותב
לש הילכב קנראה אצמנ הרהמב .םינוקה לש םהילכב קדקודמ שופיח שפחל ולחהו וב-לכה תותלד
.תבה

.וליעוה אל ,םירוהה לש - ןבומכ ,םישועמה - םהינונחתו הלש רבשה תוקעז לכ
.הבורקה רצעמה תנחתל םשמו תדיינה לא הריעצה הלבוה םיקיזאב תולובכ הידישכ

איה ןיא םא קודבל ושקיב םירקוחה .רצעמב הריעצה תא בכעל טלחוה תינושאר הריקח רחאל
.רוזאב הנורחאל ויהש תובינג תרושב תברועמ

לככ .הרבשנ - רבד לכל תועשופ םע רצעמ-אתב תבשוי המצע תא םואתפ האצמש ,הריעצה
לווע אלב ,וז הרומח השרפב הכבתסה דציכ ןיבהל החילצה אל ,םיעוריאה תא רזחשל התסינש
.הפכב

לע םחרלו גואדל ולחה ,וניבה אל התרטמ תאש ,תינכתה םע הלועפ ופתיש הליחתבש ,םירוהה
ולביקשכ ,םיימוי רובעכ םהל ררבתה ןיינעה לכ לבא .התוכבתסהל ומרג םהידי-ומב םהש ,םתב
.אלכהמ םהילא חלשנש ,תבה לש בואכהו רסוימה הבתכמ תא

םג יל היה .תדחפמו הכוב ןמזה לכ ינא" .תבה הבתכ ,"םדריהל יתחלצה אל וללה םיימויב"
תחנ ,דציכ עדאש אלב יתעלקנ וילאש ,הזה עוריאה לכש הנקסמל יתעגה .שפנ-ןובשחל בר ןמז
..."םכל יתמרגש שפנה-תמגע ללגב ,הרהזה תואכו םימשמ שנועכ ילע

ינפמ תמאה תא ריתסהל ולכוי אל בושש וניבה ,לוקה תא ועמששכ .ןופלטה לצלצ עגר ותואב
החישה .ולש םינופלטל המצעב הבישמ הניא םתב עודמ ול רפסל עבת שיאה ."דעוימה ןתחה"
דוע םייקא אלשו ,בוחרה ןמ חחרפ ינניאש הל ורסימ" .תזגרנ ןופלט תקירטב המייתסה הרצקה
."רהוסה-תיב ילתוכ ןיב הלבמו הבינגב תמשאומה הרוחב םע רשק םוש

...םויה דעו זאמ ,ונממ ועמש םירוההש תונורחאה םילימה הלאןמטוב ןנחוי ברה םע םיידוהי םייח
םילועל תותירב :הלועפב תימע ןורי


תותירב םיפלא-תעבש

-תירב ךורעל תוינפ הנומש ,ןמטוב ןנחוי ברה ,הרדחב ד"בח-תיב להנמ לא ועיגה דחא עובשב
הברה ךכ-לכב דבב דב לפטל שרדנ אל םלועמ ,ךכב הסנתה רבכש ףא .םישדח םילוע ידליל הלימ
.'קחצי-ףסוי תירב' ןוגרא ןיבל וניב רשקה רצונ ךכ .תותירב

לוכה ,ןוגראל יתינפש עגרהמ" .ןמטוב ברה רמוא ,"אילפהל ליעי היה ןוגראה לש לופיטה"
םילומינה תנומש תא ףסאש ,ראופמ סובוטוא הרדחל עיגה םיימוי רובעכ .תוריהמב להנתה
הזב .םיריעז םיחותינל שמשמה םילופיט-רדחל ,םילשוריל ונעסנ .םהיתוחפשמ-ינבו םידעוימה
.ראשה לכו הרשע-עבשה ןב ירוגירג ,הנומשה ןב השאס ,ששה ןב לוואפ וסנכנ הז רחא
םהו םילומינל 'ךריבש ימ' ךרענ הבש ,הווצמ תדועס םוקמב הכרענ ,תותירבה ומייתסנשכ
."המודכו ,ןבואר ,לאכימ ,והילא - םיידוהי תומשב ורחב

בר שוקיב

תחא לגר לע םכל ירהו ,עובשב םימעפ עברא וא שולשב ליפכהל רשפא הרדחמ עוריאה תא
יברה לש ומש תא אשונ אוהו ,םינש עבשכ ינפל םקוה 'קחצי-ףסוי תירב' .ןוגראה לש ורופיס
,ל"וחב ןתצקמו ץראב ןבור ,תותירב םיפלא-תעבשכ ןוגראה ךרע הכ דע .שטיוואבוילמ םדוקה
םיצלחנ ונאו תותירבל בר שוקיב רצוי ינומהה היילעה לג" .םימעה-רבח תונידמב רקיעב
קר םיכירצ םישנאה" .ולהנמו ןוגראה םיקמ ,תימע ןורי 'ר רמוא ,"עויסה אולמ תא שיגהל
."םישוע ונחנא ראשה לכ תא .תירבב םנוצר לע עידוהלו ונילא תונפל

תוכרענ עובש ידמ .םייגרוריכ םיחתנמ םתצקמ ,םילהומ השישו םישולשכ םע רושק ןוגראה
'קחצי-ףסוי תירב' ליעפמש תואפרמה שולשמ תחאב תומייקתמ ןה .תותירב תורשע המכ
לוכהש אדוול ידכ לומינה תיב לא להומה עיגמ תירבה תרחמל .ןופצבו זכרמב ,םילשוריב
.הרושכ

םיסינ לש הרדס

לש ותירבב םידוהי דועו דוע איבהל ולש יתימאה טהלהו ןורי 'ר לש ךוראה ןקזה ירוחאמ
רמושה' ךינחכו הפיחב למרכה-רדה דיליכ .יתרגש-אל םייח לולסמ לפוקמ ,וניבא םהרבא
...תוישיאה ויתופיאש דקומב ויהי תותירבש ותעד לע הלעה אל ,'ריעצה

,ןוירש תרייסב ןיצק שמיש הבש ,ג"לש תמחלמב ורשב לע הווחש ,ותרדגהכ ,םיסינ לש הרדס
הליל לכב רמול לחה הנווכהו הכרדה לכ אלל .וייח תוהמ לע תשדוחמ הבישחל ותוא הררוע
היגולופורתנא דומלל לחהשכ ,ךכ-רחא .עמש תשרפ לש ןושארה קוספה תא הנישה ינפל
תא ושע וידחי .הייחב םיכרד תמוצב ןכ-םג הדמעש ,ותייער תא שגפ ,ןוינכטב היגולויצוסו
.תודיסחה לאו תודהיה לא םכרד

הערל לעופ ןמזה

.םילומינ םניאש םישדח םילוע ףלא םישימחו האממ רתוי לארשיב םויכ םייח ,ותכרעהל
:הערל לעופ ןמזה ,הז ןבומב יכ שיגדמו רמוא אוה ,"םהמ דחא לכל עיגהל םיסנמ ונחנא"
הנש .םיכסיש םייוכיסה בור ,הלימ-תירב ךורעל ול םיעיצמו סוטמה שבכמ דרוי הלועהשכ"
."השק רופיס רבכ הז - םייתנש ירחא .רבדל המ לע שי דוע ,ץראל עיגהש ירחא

.02-5711231 ,050-209901 :'קחצי-ףסוי תירב' לש ןופלטה ירפסמגרובזניג ףסוי ברה תאמ - הכלהה תניפ


תוקספהב הניש

?ןושילו רוזחל ותעדבו ,הלילה עצמאב ותנשמ ררועתהש ימ תושעל ךירצ המ :הלאש

רמול וילע - המודכו לוכאל וא שבלתהל ,ותטיממ םוקל ותנווכב םא - לוכ-םדוק :הבושת
.רקובב ומוקב ומכ ,ןיגוריסל םימעפ שש ותטימ די-לעש ילכה ןמ וידי לוטילו 'ינא הדומ'

בוש וידי לוטיי ,ויכרצל אצי .הנפתיש דע יהשלכ הכרב רמאי אל ,םיתורישל קקזנ אוה םא
.'רצי רשא' תכרב רמאיו ,(ןיגוריסל םימעפ שש לוטיל הזב םג םירימחמ שיו)

.'המשנ יקולא' תכרב תא 'רצי רשא' ירחא דימ ךרבי ,ןמז ךשמ רע תויהל ותעדב םא

'ה םש תרכזה אלב םעפה רמאית וז הכרב .'המשנ יקולא'ב ליחתי ,ויכרצל אצי אל םא
.("םיתמ םירגפל תומשנ ריזחמה ךורב" :רמאי ךכ) התמיתחב

התמיתחבו התחיתפב 'ה םש אלב 'ליפמה' תכרב רמאי ,הליל דועב ןושיל רוזחל הצרישכ
תא רמאי ,תיפוס םוקישכו ,("ודובכב ולוכ םלועל ריאמה ךורב ...הניש ילבח ליפמה ךורב")
.התומלשב 'המשנ יקולא' תכרב

.ןיגוריסל םימעפ שש וידי תא בוש לוטיי ,האבה המכשהב

ןיתממו םק רבכ םא הלילה תוצח םדוק םג "םיידי תליטנ לע" ךרבל שי ,'יח שיא ןב'ה יפל
קר ךרבל יואר ,אינתה לעב ברה ךורע-ןחלוש יפל .ןושיל דימ רזוח וניאו תוצחב דומלל
םע וגהנמכ בוש הכרבה תא ךרביו חכשי רקובבש ששח שיש ןוויכמ ,השעמל םלוא .תוצח רחאל
.ותנשמ תיפוס םקשכ אלא 'םיידי תליטנ לע' ךרבל יוצר אל ,תוכרבה ראש

היהתש ידכש ,ףיסוהו .רקובב אלא 'םיידי תליטנ לע' ךרבל ןיא 'הרורב הנשמ'ה תעדל
.הליחת ויכרצ השעי ,תועדה לכל הכרבה
:(ק"ודהמ) ןכו ,םש ןקזה ר"ומדא ע"וש .ח,ו א"גמ .תוכרבה תנווכ ףוס ,'םויה רדס' .א,בצ ע"וש
םייחה ףכ .גי,ד הכלה רואיב .ו-ה,ו ת"עש .306 'מע א"ח ע"ושל תופסוהב ,ורודיס .די.ו,ד .ז,א
.בס-אס.בנ,דישארה ףדל

םיניינע חתפמ | ןיעידומ | סופד תיב | תושדח רדח | םידלי רדח | ןויע רדח | ד"בח תיב

תורומש תויוכזה לכ (c)
רואל האצוהה ףגא - זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ
03-9606169 :'סקפ ,03-9607588 'לט ,72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת
ירא-בל ףסוי :"טנרטניא" רודמ שאר * בונורהא ןהכה קחצי ףסוי ברה :ר"וי
chabad@chabad.org.il