525 'סמ עובשה תחיש
:ןויליגה ירודמ
עובשה תרמיא ןייעמה ןמ תבש ןחלוש שדח שי תיעובש הדמע
ץבוק תדרוה הכלהה תניפ םיידוהי םייח היהש השעמ תודיסחה יכרד

הריש / חלשב תשרפ * (24.1.97) ז"נשת טבשב ז"ט * דורב םחנמ :ךרוע
תיעובש הדמע


הווקת דבאל אל


אובי .ףרוע הל הנפמ בורה םא םג הפקותמ תדבאמ הניא תמאה
התמצוע אולמב רהזתו רוזחת איהו םוי


םנוצרמ ורסמ םידוהי .ןורבח תאיצי ונילע התחנ ,םירצמ תאיצי תא םיארוק ונא ובש עובשב
באכה לע העירק וערק םידוהיהו וחמשו ולהצ םיברעה .בייואו רצ ידיל תובאה ריע תא
ךכ-לכ .הווקתה תוצפנתה תבאוכ ,ןורבחמ הגיסנה םצע תבאוכש הממ תוחפ אל ,םצעבו .ארונה
ךרדל רוזחיו תשעתי לארשי-םעו הנפמ ללוחתיש - תווקל וניצר קויד רתיל וא - וניוויק
.הרק אל הזו ,הנוכנה

ונחנא .הילא םידעוצ ונאש םוהתה קמוע תא תוארלמ תומוצע םעה ןומה יניע ,רעצה הברמל
ונל שי ןיידע .תימואל-ןיבה הליהקה ידי-לע תולוענ היתותלדש ,הארונ תדוכלמב םידוכל
עגרה אובישכ .רתויו רתוי ונילע תרגוס איה טא-טא לבא ,תדוכלמה ךותב עונל בחרמ טעמ
.(היהת אל ויה) ידמ רחואמ תויהל לולע ,ריקה לא ונבגו דומענש

לעפת ,תופסונה תוגיסנהו ןורבח ןיינעב הלשממה לש התדימע תא העירכהש הקימניד התוא
יפותב האכה ,אבצ תוחוכ תעונת ,םיברעה דצמ םימויא ,ינקירמא ץחל :תאש רתיב ךשמהב
סרתמ הלילח לופיי ךכ .תילארשיה תרושקתה דצמ תוטוב תופקתהו ימואל-ןיב יוניג ,המחלמה
.וניסכנ לכ תא הגרדהב דבאנ ונאו ,סרתמ רחא

יופצ אל רבד םוש

השק .תדוכלמה תא ץורפל ידכ םישורדה שפנה תוחוכ הלשממה ירבח ברקב ואצמנ אלש בוצע
תאכדמ .ונביבס קנחה תבינע קודיה ריחמב (!דואמ ינמז) ינמז טקש תונקל ורחב המל ןיבהל
הלפשהו בצע ,באכ תשוחתו לארשי יביואל ךכ-לכ הלודג החמש םיקינעמ םה אקוודש הבשחמה
.הנעמל תויראכ ומחלנש לארשי-ץרא יבהואל

חור תא שדחמ חיפהלו תשעתהל ונילע ,תובבלב םירבטצמה םישקה תושגרה תקירפ ירחא לבא
.הווקת לש עפשל תורוקמ אוצמל רשפא ומצע הזה ךילהתב אקוודש ,המוד .דודיעהו הווקתה

ךחוגמה רבדה .שארמ יופצו יעבט היה אל רבד םושש ,הלעמ תונורחאה םינשה שמח תריקס
הפצ אל שיא .וללה םינשה לש תיטילופהו תינידמה תונשרפה ירמאמ תא אורקל אוה רתויב
לוכיש םלח אל שיא ,ף"שא םע ןתמו-אשמל ררגיי ןיברש ךירעה אל שיא ,לופית רימש תלשממש
שדחמ תולעל ןימיה לכוי חצרה ירחאש לליפ אל שיא ,הלשממ-שאר לש חצר ונלצא שחרתהל
םאה .ךרדה לש הריהמ ךכ-לכ הסירק הלגתת השדחה ןימיה תלשממבש ןימאה אל שיאו ,ןוטלשל
?ירקמ הז לכ

תגשהב םיכשוממה םיבוכיעה ומכ ,םינבומ םניא וללה םיכלהמה ךותבש םינטקה םיטרפה םג
-לכב ילוא ,דסח רחא דסח ,תונמדזה רחא תונמדזה ונתנ םימשהמ וליאכ הארנ .ןורחאה םכסהה
המכ ויה םינורחאה םישדוחה תעבשב .תונכסה-תרה ךרדב הכילההמ ונב רוזחנו תשעתנ תאז
.וצמחוה ןה ךא ,תדוכלמה תותלד תא ץורפל היה רשפא ןהבש ,זפ-תויונמדזה המכו

םימחרבו דסחב

,בושו בוש ונל חיכוי אוה .ונשטיי אלו ונבזעי אל ה"בקה לש הזה דסחהש םיחוטב ונא
-ץרא ןוזח (הלילח) 'תמ' יכ םינשרפה לכ םירובס םויכ םאו .הרוק יופצ-יתלבה אקוודש
ידיב התומלשב ראשיתו הרפעמ רענתת לארשי-ץרא יכ לוכ-יניעל ה"בקה חיכוי ,המלשה לארשי
.לארשי-םע

תוחוכה תא וכותב אצומ וניאו הריזגה םע םילשמ לארשי-םעש ,ונתדרחל ,הארנ עגרכ םא םג
אצומ םיאור ונניא םא םג ;טועימ תדמעל וקחדנ ןכוסמה ךילהתה יללוש םא םג ;הדגנ דומעל
הל הנפמ בורה םא םג הפקותמ תדבאמ הניא תמאה .ונתווקת תא דבאנ אל - ךובמהמ ילאיר
.התמצוע אולמב רהזתו רוזחת איהו םוי אובי .ףרוע

יד ה"בקה רמאי ילואו .םימחרו דסח ךותמו הריהמ היהת תוחכפתההש םיווקמ םג ונחנא םלוא
.ונקדצ-חישמ ידי -לע המלשהו תיתימאה הלואגב - המלשה העושיה תא ונל איביו וניתורצלשדח שיםעה לכל םינפה

הלעפהל תינכת הגצוה ,םילשוריב עובשה ךרענש ,ד"בח-יתב ילהנמ לש יצראה סוניכה זכרמב
סוניכב .םימדקתמ םיינרדומ םיעצמאב ,רעונו םידלי ינודעומ לש תיתייווחו תנגרואמ
ןכ-ומכ .ד"בח-יריעצ תרגסמב םילעופה ,ץראה יבחרב ד"בח-יתב ילהנמ 200-מ רתוי ופתתשה
םע ההדזמ הניא איה יכו ,םעה יקלח לכל תונפומ ד"בח תודיסח לש הינפ יכ ,סוניכב שגדוה
בקע לטוב ,סוניכה תא לוענל רומא היהש ,יגיגחה עוריאה .תיטילופ העונת וא הגלפמ םוש
.ןורבחמ ל"הצ תגיסנ תמחמ באכהו רעצה תריווא

ןורבחב תבש

ותרתוכ וז - "הלפנ אל ,םינבהו תובאה ריע ,ןורבח !ןאכ ונחנא ,הארונה הטלחהה תורמל"
,ורתי תשרפ ,האבה תבשב .ןורבחב ידוהיה בושייה ידי-לע ץראה יבחרב ץפומש זורכ לש
עוריאה .ריעב ידוהיה בושייה תא קזחל ידכ ,עברא-תיירקלו ןורבחל םיפלא ה"עב ואובי
.קינטוג קחצי-ףסוי ברה דיגנה תוסחב

ץראה תבהא

רפס-יתב ידימלתל תדעוימש תדחוימ תינכת ץראה יבחרב ד"בח-יתב םיליעפמ טבשב ו"ט תארקל
הליחנמ ,ד"בח-יריעצ זכרמ ידי-לע קפוהש ילוק-רוא ןויזיח הזכרמבש ,תינכתה .םידלי-ינגו
ץע םדאה יכ" קוספה יפ-לע ,ידוהיל ןליאה ןיבש הקיזה תאו לארשי-ץראל הבהאה תא םידליל
."הדשה

הרמזו הריש

תקנעומש ,'יבצה ץרא' תחאה .תושדח תוטלק יתש ולבקתנ תכרעמבו ,הריש-תבש איה תבשה
יתיעת" ,היינשה תטלקה .לארשי-ץרא אשונב םיריש הרשע הבו ,7 ץורע לש םיניזאמה ןודעומל
.םייתרוסמ םגו םישדח ,םייחרזמ שדוק -יריש רחבמ הבו ,תאיג השמ רמזה לש ,"דבוא השכשטיוואבוילמ יברה לש ויתוחיש יפ-לע דבועמ - תבש ןחלוש
ינונבל 'צ תאמ .חלשב תשרפל


ידוהי לש תונמוא

,םהירחא םיפדורה םירצמה תא וארו ,ףוס-םי ינפל ועיגהו םירצממ לארשי-ינב ואציש רחאל
וז הקעז ךא ."'ה לא לארשי -ינב וקעציו דואמ וארייו" :ה"בקה לא קועזל ולחהו ולהבנ
ויסינ תא ואר התע הזו ,לארשי -ץראל םאיביש םהל חיטבה ה"בקה אולה :תנבומ הניא
.םליציש וב חוטבל םהילע היה ןכ-םאו ,םירצמ תאיציב םילודגה

ה"בקהש יאדו ירהש ,ללפתהל ךרוצ היה אל - ה"בקה לש ותחטבהב ונימאה םא :םייתשהמ תחא
לש וחוכב תוקפס םבילב ולפנ העש התואב םאו ;םירצמה ידימ םליציו ותחטבה תא םייקי
!?וחוכב (הלילח) םינימאמ םה ןיאש ימל הליפתב תלעותה המ ,םעישוהל ה"בקה

תובאה לש םכרד

-ינב העש התואבש ,שרפמ אוה ."וקעציו" הלימה לע ושוריפב י"שר בישמ תאזה הלאשה לע
.לארשי-ינב לש הליפתהו הקעזה תוהמ תא ריבסמ אוה ךכב ."םתובא תונמוא ושפת" לארשי

ךכו .דימת גהנתמ אוה ךכש ,ולש תוליגרהו ךרדה וז .םדאה לש העובק תוקסעתה איה תונמוא
התייה הליפתהו ,תורידתו לגרה ךותמ 'ה לא ללפתהל ,בקעיו קחצי םהרבא ,וניתובא וגהנ
ינפל םשפנ תא ךופשל וצרו שפנ-תולעתה ושיגרהשכ וא הרצ תעשב קר אל וללפתה םה .םתונמוא
.(תואמגוד המכ ךכ לע איבמ י"שרו) בצמ לכבו תע לכב ,דימת וללפתה םה .'ה

הרצ תעש

יאדו .םהירחא םיפדור םירצמה תא וארשכ לארשי-ינב לש םתקעזו םתליפת תוהמ התייה וז
ךרוצ ושחש העשב ךא .לארשי-ץראל םאיבהלו םליצהל ותחטבהב וחטבו 'ה תעושיב ונימאהש
.וללפתהו "םתובא תונמוא וספת" ,'ה לא רתוי םיבורק תויהל

ולא םירובידש הארנ ,'וכו "םירצמב םירבק ןיא ילבמה" ןנואתהל ולחה ךכ-רחאש יפ-לע-ףאו
םילימב םבאכ תא םיקרופ הקוצמו הרצ תעשבש םדא-ינב לש םעבטכ אלא ,הנומא רדעהמ ואב אל
וללפתהו 'הב ונימאה וז העשב םג לבא ."ורעצ תעשב ספתנ םדא ןיא" ל"זח ורמא ןכלו ,תושק
."םתובא תונמוא"ב זוחאל לגרה ךותמ

ידוהיב ןימאהל

תויהל םיכירצ דומילהו הליפתה .הרות דומללו ללפתהל ךירצ ידוהי ךיא דומלל רשפא ןאכמ
הכלהה תא תעדל ידכ דומיל קר אל ,רמולכ .תידימתו העובק תוקסעתה - "תונמוא" לש הגרדב
.'ה תדובע - ונתואיצמ לכ וזש הרכה ךותמ אלא ,יהשלכ הרטמ םשל הליפת וא

הייטנ םוש םהב תרכינ אלשכ םג ,םידוהי ברקל לדתשהל שי ,תלוזה לע העפשהב םג ךכו
איה ונתדובע .תיתימאה ותונמוא וזו 'ה תא בהוא ותוימינפב ידוהי לכ ןכש ,תודהיל
'הב ןימאמ אוה ןכאש ויתוחוכ לכב שוחי ומצע אוה םגש דע ,יוליגה לא םלעההמ התולגל
.ודבעל הצורו
(52 'מע ,אי ךרכ תוחיש יטוקל)

ףוס-םי תעירק :אשונב םישרדמ - ןייעמה ןמתותכ עברא

רוזחנ :תרמוא תחאו ,םיל לופינ :תרמוא תחא .םיה לע וניתובא ושענ תותכ עברא :אינת
םיל לופינ הרמאש וז .םדגנכ חווצנ :תרמוא תחאו ,המחלמ םהמע השענ :תרמוא תחאו ,םירצמל
רמא םירצמל רוזחנ הרמאש וז ."'ה תעושי תא וארו ובציתה" (גי,די תומש) השמ םהל רמא
השענ הרמאש וז ."םלוע דע דוע םתוארל ופיסות אל םויה םירצמ תא םתיאר רשאכ יכ" :םהל
םתאו" םהל רמא ,םדגנכ חווצנ הרמאש וזו ."םכל םחלי 'ה" :םהל רמא ,המחלמ םהמע
."ןושירחת
(ב,י תינעת ימלשורי)


שפנ-תוריסמ

אל ףוס-םי תעירק תעב ךא ,חספה תטיחש - הווצמ תושעל לארשי ווטצנ םירצמ תאיצי תעשב
המגמב לארשי-ינב ויה העש התואב ."ןושירחת םתאו" אלא יהשלכ הווצמ תיישע לארשימ השרדנ
.םיבוטה םישעמה לכ לע םילוע התוכזו החוכ ןכש ,רבד םושב ךרוצ ןיא זאו ,שפנ-תוריסמ לש
(בו'צכוסמ םהרבא יבר)


המוחל ךפהנ םיה

םינומא םירמושש העשב ."המוח םהל םימהו" :(בכ,די תומש) הרותב רמאנ ףוס-םי תעירק לע
- וזמ הרתי אלא ,לטבתמ 'םי'הש דבלב וז אל ,םיב וליפא וירחא םיכלוהו ותרותלו ה"בקל
.ןגמ תמוחל ךפהנ ומצע אוה
(תוחיש יטוקל)


לארשיל הבהא

,השמ קעצ תמאב עודמ .(וט,די תומש) "ילא קעצת המ" השמל ה"בקה רמא ףוס-םי תעירק תעב
התייה הלודג הכ אלא ?םיה לע הלפמ םירצמל ליחניו ותחטבה תא אלמי 'הש חוטב היה אל יכו
דוע לוכי היה אלו ותונלבס תא לוכיבכ דביא ,םרעצ תא האר רשאכש ,לארשיל השמ לש ותבהא
.וביל תושגרתה ךותמ קעצ אלא ,קפאתהל
(תמא תפש)


השמבו 'הב הנומא

לארשי-ינב ורמא ףוס-םי תעירק לש סנה לע אקווד עודמ :ןי'זורמ לארשי יבר תא ולאש
?רבדמב םהל ועריאש םיסינה ראש לע הריש ורמא אלו ,הריש

-םי תעירק לעש אלא ,הריש לארשי ורמא ףוס-םי תעירק לש סנה םצע לע אל :לארשי יבר הנע
ידיל ואב ףוס-םי תעירק תוכזבו ,"ודבע השמבו 'הב ונימאיו" :(אל,די תומש) רמאנ ףוס
.הרישה הרמאנ ךכ לע - ודבע השמבו 'הב המלש הנומא
(תודיסחה יזנגמ)


הליפתמ הלעמל

ללפתהלמ םרצע עודמ ."ןושירחת םתאו" השמ םהל רמא ,'ה לא ללפתהל וצר לארשי-ינב רשאכ
תדמועש רחאמ יכ ,הליפתל םוקמ היבגל ןיאש הגרדממ האב ףוס-םי תעירק אלא ?'ה לא
ךלמ ינפל דמועש ימ לשמכ ,טלחומ לוטיב ידיל איבהל רבדה ךירצ הנוילע הכ העפשה תולגתהל
.ךלמל ותולטבתה תמחמ ללכ רבדל לוכי וניאש ,לודג
(אינתה לעב ןקזה ונבר)


הריש םירמוא ןיא

,הריש רמול תרשה-יכאלמ ושקיב ?"הלילה לכ הז לא הז ברק אלו" (כ,די תומש) רמאנש והמ
.הריש םירמוא םתאו םיב םיעבוט יידי ישעמ :ה"בקה םהל רמא
(ד,י הליגמ)


רצקל תע

בייואהו ,רגוס םיהו ,רעצב םייורש יינב .ךיראהל תעו רצקל תע :השמל ה"בקה ול רמא
.(וט,די תומש) "ועסיו לארשי-ינב לא רבד" - !?הליפתב הברמו דמוע התאו ,ףדור
(הבר תומש)

עובשה תרמיא


םיאב אל המל

םינש רחאל .ןילבולמ 'הזוח'ה לצא םתויהב דחי ומע דמלש רבח היה ץישפורמ ילתפנ יברל
.דבלב םיטעמ ודקפ והער תא וליאו ,םינומה ורהנ ילתפנ יבר לא .םיר"ומדא םהינש ושענ

ךילא םיאב םיברש ,יחוכמ לודג ךחוכ המב" :ילתפנ יבר תא לאש רבחהו ,םיינשה ושגפנ םעפ
."?םיאב םה ןיא יילא וליאו

ינניא תמאב - יב םיאצומ המו יילא םיאב המל" :בישה ,ותונינשב עודי היהש ,ילתפנ יבר
..."ךילא םיאב אל עודמ שרודו לאוש התאש םושמ - עדוי ינא ךילא םיאב אל המל לבא ,עדויתודיסחה יכרד


הדובעו הלכשה

,םיטשפומו םיקומע םיניינע תראבמ תודיסחה תרות .הברה תעדלו הברה דומלל שרדנ דיסח
ףעוסמהו בכרומה הנבמה תא ןיבהל וילע .םהב יקב תויהלו שורדה ןויעב םדמלל ךירצ דיסחו
הקומע תילכש הרכהל עיגהל ,םיינחורה תומלועה תולשלתשה רדסב יקב תויהל ,םדאה שפנ לש
ןכאש ימ .תודיסחבש 'הלכשה'ה קלח אוה הז לכ .'וכ היתווצמו הרותה תוהמבו ה"בקה תלודגב
.'ליכשמ' הנוכמ הנבההו דומילה םוחתב ההובג הגרדל עיגה

הרקיע .ושפנ תונוכתו ויתודימ ןוקיתבו ומצע ךוכיזב בר למע עיקשהל דיסחה שרדנ תעב הב
ןכ-ומכ .ובילו ושפנ תא רהטמו 'ה ינפל ושפנ תא םדאה ךפוש הבש ,הליפתב תאזה הדובעה לש
,תימינפ תימצע הדובע לש תיללכ תכרעמבו הטימה לעש עמש-תאירקב העיגיו למע הברה ןאכ שי
.'דבוע' ארקנ ךכ השועש ימ .ישממ ימצע ןוקיתל 'הלכשה'ה יניינע לכ תא םגרתל התרטמש

רקיע השעמה

איה העידיה אל .'ליכשמ'ה לש אלו 'דבוע'ה לש ותומד תא אקווד סנ לע הלעמ תודיסחה
אוהש םימעפ 'ליכשמ' ראותה .םישעמה ןוקיתבו תודימה ךוכיזב לעופ ידיל התאבה אלא רקיעה
םג וב שי םיתיעל ךא ,הנבהו העידי לש ההובג המרל עיגהש ,דיסח לש ותלעמ תא אטבל אב
.'דבוע' וניאו דבלב 'ליכשמ' אוה - רומאל ,השק תרוקיב תמינ

רוחב לאש םעפש ,('דימתמ ה'ציא' הנוכמה) ץיברוה קחצי 'ר םסרופמה דיסחה לע םירפסמ
."?'הדובע' םשל וא 'הלכשה' םשל ,תודיסח דמול התא המ םשל" :'םימימת-יכמות' תבישיב
תכיפה לע םא - הפיזנב והכזת ולש הבושת לכ יכו תדוכלמ ול תנמוט הלאשה יכ ןיבה רוחבה
ןויער וחומב קירבה זאו .'דבוע' ראותה תליטנ לע םא דבלב 'הלכשה' לש ןיינעל תודיסחה
.םולשל ורטפו קחצי 'ר ךייח ..."אלש יאדו 'הלכשה' םשל" :בישה אוהו

םהל שי - לעופב הדובע אלב תודיסח ירבסהו תודיסח" :ונבל םעפ רמא ב"שרה ר"ומדא ק"כ
תעשב שפועמ םוקממו ער חירמ קוחירה ןידכ ,הזמ קחרתמו רבדב שח ידיסח ךנוחמ .ער חיר
רזחש דע ,ץ"יירה ר"ומדא ק"כ ,ונבל ךכ-לכ ועגנ וללה םירבדה ."הרותה דומילו הליפתה
תעדמ ראיבש םירואיבה לכ תא ףרשו ,תודיסח יניינע רואיבב ומצעל םשרש ויבתכ לע רבעו
.ומצע

תפומכ "דבוע"ה

יברה .תימינפ הדובע אלב תודיסח דומיל ןיינעב תודיסחה ילודג ורמא רתויב םישק םייוטיב
תא לטונו ךכ לע חכושש ימ .לעופב הדובע איה תודיסחה תילכת" :וירמאממ דחאב בתוכ ב"שר
'ה םש תא ללחמ אוה - ''ה םש בקונו' רמאנ וילע - הדובע אלב תודיסחה לש הלכשהה
."(ללחו בקנ ןושלמ 'בקונו')

- תודיסחב העידיהו הנבהה אוה רקיעהש בשוחש ימ" :הז ןיינעב רמוא ץ"יירה ר"ומדא ק"כ
-םש-לעבה ידי-לע םיריעסמ םיעוריא המכו המכ רחאל התלגתנ תודיסחה .לכיהל םלצ סינכמ
הז אבו ,םייחה ךותל תודיסח סינכהל המישמה תא ויפתכ לע ןקזה ונבר לטנ ןכמ רחאלו ,בוט
."ונממ טלמיהל רשפא-יאש תערצ עגנ הז ירה ...םישודקה וניתובר תודיסח תא הזבמו

הב שי העבטמ בלה תדובע וליאו רק אוה לכשהש ,'הדובע'ל 'הלכשה'ה ןיב ירקיעה לדבהה
לע אוה שגדה רשאכ וליאו ,תורירק שי ולש הדובעב םג ,רקיע ולצא לכשהש ימ ןכל .תומימח
אקווד תודיסחה תממורמ ןכל .בלה תדובע לש תומימחה תשגרומ 'הלכשה'ב םג ירה ,'הדובע'ה
.המגודו תפומ תויהל הכירצש תידיסחה תומדה תא וב םיאורו 'דבוע'ה תא


הלואגל הייפיצבעישומו לארשי יניע ריאמו ורוד תמוקו (חישמה לש) ותמוק (ה"בקה) היבגמ העש התואב"
"וב דומעל הלוכי ןושלו המוא לכ ןיאו ,ומע

(ט"צת זמר ,ס היעשי ינועמש טוקלי)
היהש השעמ


'הבלורשי'ו 'לורשי'

םשב והשמ .'הבלורשי' ומשו ןטק ירכנ רפכל ןי'זורמ לארשי יבר קידצה םעפ עיגה וידודנב
תא ריבסהל עדי אל םהמ שיא ךא ,רפכה ינבמ המכ לא הנפ אוהו ,וביל-תמושת תא ררוע הזה
.ומצע תא קידצה לאש ,"'לארשי' תא ריכזמה םש םע םייוג לש רפכל המ" .םשה רוקמ

לכויש הווקתב ,רפכה ינקזמ דחא לא תונפל ול ועיצה ,וכרדב ךישמהל דמעש םדוק דחא םוי
ורמא ,"רפכה תודלותב אילפהל יקבו ,האמ ןבכ ,דואמ ןקז שיאה" .ןיינעה לע רוא ךופשל
.קידצל

.רפכה הצקב העוערו הנטק התקבל עיגה ףוסבל .שיאה לש וירוגמ םוקמ תא שפיח לארשי יבר
רהנה ימ ךות לא הכותמ םידחא וצפק םעפל םעפמו ,התקבה תניגב הרקרק םימ תופוע תדע
.התיזחמ דבלב םידחא םירטמ קחרמב רבע וילוקיעמ דחאש ,םילולצה

וידי ,שוחכ ופוג ,הכומנ ותמוק .וינפ יצירחב הרכינ תגלפומה ותנקזש םדא חתפ תלדה תא
,עגר רובעכ םלוא .ההות טבמב קידצב טיבה הליחתב .תונרעו המכח וקיפה ויניע ךא ,תומורג
.רמא ,"סנכיה ,אוב" .ויפ תויווזב ןמתסה לילק ךויח .ויניע עבמ הנתשה

המל רכוז התא ילוא" .קידצה תא ןרקסש אשונל ועיגה ןכמ רחאלו הרצק החיש ולגלג םה
."?לארשי ידוהיה םשל הז םש ןיב רשק שי םנמואה" ,לאש ,"?'הבלורשי' םשב רפכה ארקנ

תמינב ףיסוהו רמא ,"רכוז ינאש יאדו" .וחצמב ושרחנ םיפסונ םיטמק .ויניע תא םצע ןקזה
..."?רוכזא אל ינאש" :ןובלע

:רפסל לחה אוהו

תויאיגהו םירהה ןיב ירדע תא יתגהנו ןאצ העור יתייה .תובר םינש ינפל היה הז
ינאצ תא איבהל גהונ יתייה ברע תעל .םדא-ינבב בשוי םרט םימיה םתואבש ,רוזאב םיקירומה
.ןנואמיצ תא תוורהל ידכ ,םירהה ןיב רבועה רהנה לא

ינשה םויב םג היה ךכ .רדענ דחא שבכש יתיליג ,תואלכמל ינאצ תא יתרזחהשכ ,דחא םוי
.רקובב הערמל יתאצוהש רפסמהמ רסח היה דחא שבכו רזוח יתייה םוי לכב .םיאבה םימיבו
,תוריהמב יתממורתה .השולח הקאנ יתעמש ,םיצעה דחא תחת חונל יתבשייתהשכ ,דחא םוי
.תופרוטה ויניש ןיב ללמואה שבכהשכ רדעה ןמ קחרתמה קנע באז תוארל יתקפסהו

באזב יתנחבה םיירהצ תעל .יביבס םייניע עבש יתחקפו חונל ימצעל יתישרה אל תרחמל
לכב לבא ,הרזעל אורקל יתלחתה .הדרחו דחפ יתפקתנ .רדעה לא םיישירח םידעצב ברקתמה
םג אלא ,ירדע לרוגל קר אל יתששח ינאו ,יילא ברקתה באזה .היח שפנ האצמנ אל רוזאה
.ייחל

תועש תולבל גהנש דדובתמו טקש ידוהי ,(לארשי=) לורשיב הכומסה העבגה לע יתנחבה םואתפ
,ומשב יתקעז ,"!לורשי ,לורשי" .ומע איבמ היהש םירפסבו ויתובשחמב עוקש ,עבטב תוכורא
.יתרזעל אוביש ידכ

.דקוי טבמ באזבו יב ןתנ ,ומוקממ לורשי םמורתה ,ינממ רצק קחרמל עיגה לודגה באזהשכ
באזה ,תמאבו .העבגה ימורממ ירבעל ארק ,"אל םלועל ,הערל ךב עגפי אל באזה ,דחפת לא"
.תמו חנצ םואתפו ,לערומ ץח גפסש ימכ וילגר לע דנדנתה ,םידעצ המכ דוע דעצ

ותואמ .שודק םדא אלא וניא ידוהיה לורשי יכ יתנבה עגר ותואב .ץק היה אל יתואתשהל
טשפ ,ותודדובתה םוקמל עיגהשכ ,רקוב לכבש יתנחבה .וישעמו וידעצ רחא בוקעל יתלחתה םוי
.הליבטל םיננוצה רהנה ימ ךות לא סנכנו וידגב תא

.םיאופקה רהנה ימל סנכנו ,םוקמל עיגמ ותוא יתיאר ,רקה ףרוחה לש ומוציעב ,דחא םוי
לא תוקבדנ וילגר תופכ יכ יתיארו ץע ירוחאמ יתרתתסה .וילא יתברקתהו ומולשל יתששח
לש ולבסב טיבהל יתלוכי אל .הנבלה חרקה תבכש לע ועיפוה םד ימתכ .ףלקתמ רועהש דע חרקה
.ינכריב אוהו ,חרקה לע תושבי תוילטמ וינפל יתשרפו וילא יתשגינ .יאלפה ידוהיה

טעמ םגלו רהנה דיל רבעשכו ערב שח דחא םוי יכ ,םיירפכה יירבחמ דחא רפיס ןמז רובעכ
ועדי לוכהש דע ,םירופיס המכ דוע ופרטצה הזה רופיסל .תרכינ הבטה הרהמב שח ,וימיממ
ידוהיבו באזב רופיסה תא יירבחל יתרפיס .תואלפומ יופיר תולוגס שי הזה רהנל יכ רפסל
.תודחוימה ויתולוגס ןאכמו רהנה תא ךריב אלפומה ידוהיה יכ ומיכסה םלוכ .לורשי

.יאלפה ידוהיה לש ומש-לע ,'הבלורשי' לכ יפב ארקנו הזה רפכה דלונ ךכ

ירחא ."תובוט םינשו םימי תוכיראב ךתוא ךרבמ ינא" :יל רמאו לורשי ילא ברק דחא םוי
לבק .רפכה לש ומש רוקמ תא ךלצא ררבי רשא ידוהי ךתיב לא אובי דחא םוי" :ףיסוה עגר
םיבוט םייח ךל חיטבמ ינא זא דע .רופיסה לכ תא ול רפסו תופי םינפ רבסב ותוא
..."םירשואמו

.ןורחאה וטפשמ תועמשמ תא בטיה ןיבהש הארנ .ונורגמ העקב החנא .ורופיס תא םייס ןקזה

תא חפנ ןקזה יכ עדונ תרחמל .םולשל ונממ דרפנו גלפומה ןקזל הדוה ןי'זורמ קידצה
.ותמשנ

רפיס ,"ומצעבו ודובכב בוט-םש-לעבה ונבר אלא היה אל לורשי ותוא ,םינמיסה לכ יפל"
.ןי'זורמ לארשי יבר קידצה ןכמ רחאל
לארשי (ירנה) םייח ר"ד םע םיידוהי םייח
םינייוול תרושקת ,היגרנא ,םימ"כמ :לארשי ר"דה


ונל איצממ קרב-ינבמ קינד"בח
םיטנטפ

- לארשיב החתופש השדח האצמה םייניעה יאפור תליהק ברקב םילג התכה תועובש המכ ינפל
'פורפה לש תבהלנה ותכימתל התכז השדעה .טקרטקמ םילבוסל הנתשמ דוקימ תלעב קיטסלפ תשדע
ידי-לע השכרנו ,רמושה-לתב אביש יאופרה זכרמב םייניע רקוחו חתנמ-אפור ,ןיקלב לאכימ
.'סקטיאס' תרבח לש רבעב הלהנמו המיקמ ,יזרא יפא םיקסעה-שיא

בשחנ אוה .לארשי (ירנה) םייח ר"דה ,קרב-ינב בשות ד"בח דיסח דמוע האצמהה ירוחאמ
הקינכמה ,הקינורטקלאה ימוחתב רתויב םיריהזמה םיטנטפה יאיצממו םינעדמה דחאל םויכ
םיטנטפ המכ דועו לארשיב ומש לע םימושר םיטנטפ העשת תוחפל .לארשיב היגולונכטהו
.םתוידוס ינפמ ומש לע םימושר םניא ,ל"הצ ליבשב חתיפש ,םיפסונ

םוצע לאיצנטופ

אוה ינילקה ןורתפה" .לארשי ר"דה ריבסמ ,"הייארה תלוכיב תרכינ הדיריל םרוג טקרטקה"
תלגוסמ וז השדעש איה היעבה .המוקמב קיטסלפ תשדע תלתשהו תיעבטה השדעה תרסהל חותינ
תוגוז המכל ןכמ רחאל קקזנ טקרטק חתונמ לכ ןכל .דבלב תחא הדוקנב הייארה תא דקמל
דוקימה תייעב לע תרבגתמ יתחתיפש השדעה .םינתשמה הייארה יכרוצ יפ-לע ,םייפקשמ
."הנתשמה

לארשיב" .םוצע הלש ילכלכה לאיצנטופהש ,רמוא ,האצמהה לע ותוסח תא סרפש ,יזרא יפא
הפוריאבו ,םיחותינ ןוילימ 1.6-כ ב"הראב ,הנשב טקרטק יחותינ ףלא 20-כ םיכרענ דבלב
.םילצלצמל האצמהה תא םגרתל עדיי רבכש וילע הקזח ."הנש לכב םיחותינ ןוילימכ

יאנכטכ ליחתה

וליעפה 'איבל'ה טקייורפ ילהנמ .םינש רשעכ ינפל ןוטסובמ ץראל הלע (60) לארשי ר"דה
העש התואב .וילא ועיגה ךכו ,תונורשיכה בטימ תא םהילא ץבקל ידכ ל"וחב 'תוחומ ידייצ'
.םייאבצ םיחותיפב תקסועה ,'ןואטייר' תרבחב ריכב סדנהמ היה

ויתונורשיכ תרזעב .הכמסהו ראות לכ לוטנ ,טושפ יאנכטכ לחה 'ןואטייר'ב וכרד תא
בר יעדמ עדי שוכרל חילצה ,ולש המיהדמה הסיפתה תלוכיו המוצעה ותונרקס ,ןפודה-יאצוי
.םינוש םימוחתב

,הזל קוקז יתייה אל" .תיתרקויה יט-ייא-םא תטיסרבינאב ,םימיל שכר ימדקאה ראותה תא
רבדהו ראות לעב אוה ,ריכבה ןעדמה ,םחיש-שיאש םיענכושמ ויה ייתימעמ םיברש ןוויכמ ךא
.ךויחב רמוא אוה ,"ימשר ראות גישהל ךרוצ יתיאר ,ןוכנ היה אל

םמעתשהל אלש ידכ

לכ אלב .היגולוכיספל ר"ד ,לארשי הנליא ,ותייער תא םג ריכה ןוטסובב הטיסרבינואב
הז ועדוותנשכ .ימוקמ ד"בח דיסח ,רנייש לבייל ברה םע רשק םיינשה ומייק םהיניב םואית
.םיאלמ םיידוהי םייחל ףתושמב ועיגהש דע וליגש השדחה ךרדב וידחי ךישמהל וטילחה ,הזל

,קשנ-ילכ ,םימ"כמ - ויקוסיעו ותואצמתה ימוחת לש םיהדמה ןווגמב אוה םייח לש ןורתיה"
המ" .ותייער תרמוא ,"דועו םיבשחמ ,הקינורטקלא ,הקיטפוא ,םינייוול תרושקת ,היגרנא
דקמתמ ינניא םלועל" .בישמ אוה ,"דחא טנטפ לע רבדל השק" .םילאוש ונחנא ,"?אבה טנטפה
..."םמעתשהל אלש ידכ ,ןמזב-וב םיאשונ המכב אלא דחא ןיינעבגרובזניג ףסוי ברה תאמ - הכלהה תניפ


ןומיזב ןוזמה תכרב

?ןוזמה תכרבב ןומיזה לש ומעט המ :הלאש

הלעמ שי ,ןוזמה תכרבב םג ךכ ,רוביצב הליפתב תדחוימ הלעמ שי הליפתבש םשכ :הבושת
.השולשב תוחפל וא הרשעב - םיברב התוא םיכרבמשכ תדחוימ

ללהו חבש שיש ןוויכמ ,תחא הכרבל םיפרטצמ ,דחיב םחל ולכאש (רתוי וא) םישנא השולש
תאז וכמס .םלוכ תא איצוהל ןמזמה יאשר ןכל .םיבר ןושלב וכרביו ופרטציש ךכב 'ה ינפל
לדוג (םירחאה םיינשה) ובה - (ןמזמה) ארקא 'ה םש יכ" :(ג,בל םירבד) קוספה לע
."וניקולאל

סוכה ונל ןת" ןוגכ ,המידקמ הרימאב הכרבל הנמזהו הנכה תושעל ןמזמה לע ,רהוזה יפ-לע
םגו ,"םלוע דעו התעמ ךרובמ 'ה םש יהי" :םינועו ."!ךרבנ ,יתובר" :גוהנכ וא ,"ךרבנו
.ךכ לע רזוח ןמזמה

ובוטבו ולשמ ונלכאש ךורב" :םינוע םירחאהו "!ולשמ ונלכאש ךרבנ" :םהל רמוא ןמזמה
תא ריכזהל םיבייח ,(רתוי וא) הרשע םה םא .םהירחא תאז רמואו רזוח ןמזמה םגו ,"ונייח
וניקולא ךורב" :םינועו ."!ולשמ ונלכאש וניקולא ךרבנ" רמולו ,ןומיזה תכרבב םשה
."...ונלכאש

.םתבוח ידי םירחאה תא איצומו לוקב ןוזמה תכרב לכ תא ךרבמ ןמזמהש ,היה ירוקמה ןידה
לע הליחתכלו .ןמזמה םע םמצעב םיכרבמ לוכה ,יוארכ םיניזאמ ןיאש ןוויכמ ,השעמל ךא
תוליהקה לכב אלש אלא ,"לוכה תא ןזה" דע ,הנושארה הכרבה תא םר לוקב ךרבל ןמזמה
.הזב םירהזנ

.וירחא הכרבב םיבייחש רועישב רבד לכ לכאש ישילש םמע ףרצל םילוכי םחל ולכאש םיינש
םילוכי ,םחל ולכאש העבש .םימ וליפאו ,הקשמ 'תיעיבר' וא קצומ ןוזממ 'תיזכ' ונייהד
.הרשעב ךרבלו ,רומאכ רחא ןוזמ ולכאש השולש םמע ףרצל
.י,גפק ןקזה ר"ומדא ע"וש .כ"ונו ,ב,ר ;ב-א,זצק ;א,בצק ;ז,גפק ח"וא ע"וש .ב,חמ ;א,המ תוכרב
.ז,גפק ןחלשה ךורע .ח,זפק .א,בצקישארה ףדל

םיניינע חתפמ | ןיעידומ | סופד תיב | תושדח רדח | םידלי רדח | ןויע רדח | ד"בח תיב

תורומש תויוכזה לכ (c)
רואל האצוהה ףגא - זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ
03-9606169 :'סקפ ,03-9607588 'לט ,72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת
ירא-בל ףסוי :"טנרטניא" רודמ שאר * בונורהא ןהכה קחצי ףסוי ברה :ר"וי
chabad@chabad.org.il