526 'סמ עובשה תחיש
:ןויליגה ירודמ
עובשה תרמיא ןייעמה ןמ תבש ןחלוש שדח שי תיעובש הדמע
ץבוק תדרוה הכלהה תניפ םיידוהי םייח היהש השעמ תודיסחה יכרד

ורתי תשרפ * (31.1.97) ז"נשת'ה טבשב ג"כ * דורב םחנמ :ךרוע
תיעובש הדמע


?"תמא-ישנא" שי הפיא


אקווד םלוא .תיטרקומד הרבחב ינויח דיקפת רומש תרושקתל
תוניגהבו רשויב גהנת איהש דיפקהל חרכה ,התובישח םושמ


טפשמו הגהנה ןונגנמ ןגראל ורתי לש ותעצה לע םיארוק ונחנא (תיתימאה) עובשה תשרפב
יארי ,ליח ישנא" תריחב לע תרבדמ העצהה .ונבר השמ ידי-לע הלבקתנש העצה ,לארשי-םעב
הדיקפתש תכרעמ התנבנ ךכ .םעה תא טופשל היהי םדיקפתש ,"עצב יאנוש ,תמא ישנא ,םיקולא
.רשויו קדצ ,רדסו קוח לע רומשלו הרבח גיהנהל

,הלאשה ביבס תססות תירוביצה תכרעמה .תומוד תולאשב תקסוע תילאוטקאה עובשה 'תשרפ' םג
הרטשמה תריקחש ךכ לע םירבדמ לוכה .תרושקתב אמש וא תיטילופה תכרעמב הנומט תותיחשה םא
יתש ךותמ והשימ ;רודישה תושרב וא תיטילופה תכרעמב וא - המדא-תדיערב םייתסהל תבייח
.ןידה תא תתל ץלאיי וללה תוכרעמה

לש היתונעט דגנמו ,תרושקתה לע תבקונו הפירח תרוקיב לש םירכומה תולוקה םיעמשנ עקרב
."היטרקומדה לש הרימשה בלכ" איהשו "התבוח תא תאלממ לוכה-ךסב" איהש תרושקתה

?יכוניח דיקפת

?הרבחה לש "הרימשה בלכ" תויהל תרושקתה תא הנימ קוידב ימ .הז ןיינעב טעמ רהרהל יאדכ
עוצקמל םינופ םישנא םאה ?תרושקתה תא העינמה איה הרבחה לש התומדל הגאדה םאה
וא םסרפל םא הטלחהה םאה ?הרבחה לרוגל הקומע הגאד תננקמ םבילבש םושמ קר תואנותיעה
?םייכרע םילוקיש לשב קרו ךא תלבקתמ המ-רבד םסרפל אלש

איהש הנעטב תרושקתה לא אב רוביצה רשאכ .תועיבצה ןמ טעמ-אל וז הנעטב שיש הארנ
- רעונה שפנ תא םיתיחשמשו םישדוקמ םיכרע םיסמורש ,םעה לרומב םיעגופש םירבד תמסרפמ
תא ףקשל אלא ,לרומל גואדל וא ךנחל וניא תרושקתה דיקפתש ,הנעט תרושקתה ירבוד םיגיצמ
?םנורגב םעה יכרע תוממורש ימכ םיעיפומ םה ןאכ םואתפו .הרבחה ינפ

הרבחב ינויח דיקפת תרושקתל שיש קפס ןיא .עצמאב יהשלכ הדוקנב תאצמנ ,דימתכ ,תמאה
עדימל קוקז ,ויגיצנ תא שדחמ םעפ ידמ רוחבל תוכזה תא ומצעל שקבמש רוביצ .תיטרקומד
-יתלב םישעמ תושעלמ רוביצ יגיהנמ עיתרהל היושע םג תרושקתה .םהילדחמו םהישעמ לע ןימא
םגש דיפקהל שי ,תרושקתה לש התובישח םושמ אקווד םלוא .ופשחיי םירבדהש העידיב ,םירשכ
.תוניגהבו רשויב גהנת המצע איה

חוקיפ ינונגנמ

םיחפנמ .ינויצסנסהו בוהצה ןוויכל רתויו רתוי הטונ תילארשיה תרושקתה ,רעצה הברמל
םיקדוב אל ,דחא דצ לש הסרג ץמאל םיטונ ,תידדצ-דחו תתוועמ ךרדב תודבוע םיגיצמ ,םירבד
םייניצרו םידבוכמ םיאנותיע שיו ,תרושקתה לש התדובע ךרדב םיידוסי םימגפ הלא .יוארכ
.תונמדזה לכב ךכ לע םילבוקש

עגרב .תרושקתה-ילכמ םיבר לש תויתד-יטנאהו תויטילופה תויטנה ןה תוחפ אל תורומח
סכנב תעגופ איה ,חוכיווב הדמע תטקונ אלא יביטקייבוא ףיקשמ תויהל הקיספמ תרושקתהש
איה .ץוחבמ הירקבמ לכמ רתוי המצעב תרושקתה תעגופ וז ךרדב .התונימא - הלש רתויב רקיה
.ןומא הב תתל לדח רוביצה ןכש ,הלקשמו החוכ תא תדבאמ

רתוי ריאשמ םייקה בצמה לבא ,"עצב יאנוש ,תמא ישנא" ויהי םיאנותיעה לכש תופצל השק
חרזאלש םושמ ,קייודמ-יתלבו תוועמ עדימ םסרפל ששוח יאנותיעה ןיא ,םויכ .תוצרפ ידמ
לולע ורכשש ,רקיו ךבוסמ ןיינע אוה הביד טפשמ .ומצע לע ןגהל םילכ ןיא טעמכ עגפנה
םיששוח םניא םיאנותיעהש ,המצע הדליגה לש ףוג איה תונותיעה תצעומ .ודספהב תאצל
.וילעב תא תחא אל ךשונ הרימשה בלכש ,אצוי ךכו .וינפמ

םיספל תרושקתה תא וריזחיש ,הרקבו חוקיפ ינונגנמ דילות תיוושכעה השרפה אקווד ילוא
.התמשאב ,הל דבאש ןומאה תא הל ובישי םגו םיניקתו םינוכנשדח שיל"הצ תונמלאל טבשב ו"ט תביסמ

-רפכל ,טבשב ו"ט ,רבעש ישימח םויב ואב ,ץראה יבחר לכמ ,ל"הצ תונמלא םישישמ רתוי
קינעהל התרטמש ,ד"בח -יריעצ לש תיתרוסמ תוליעפ וז .תונליאה גח תחמשב חומשל ,ד"בח
.באהו לעבה לש ורדעיה תאש רתיב שגרומ םהבש ,גח ימיב אקווד ל"הצ תונמלאל דודיעו החמש
םדאה יכ" אשונב תדחוימ תיתייווח תינכתמ ונהנ ןהו ,תיגיגח ברע-תחורא השגוה תופתתשמל
תינכת דצל ,ץראה םהב החבתשנש תוריפה יאשונב הריציו תיתרבח הלעפה הבלישש ,"הדשה ץע
תא יל תוקינעמ םכתציחמב השוע ינאש תועשה" :עוריאה םותב הרמא ןהמ תחא .הרישע תיתונמא
."םהל הקוקז הכ ינאש דודיעהו קוזיחה

"רצואה תיב"

תיב' תא רוביצה תורישל ליעפמ ,הזע לבחבש םורד-רפכב ןכושה ,'ץראהו הרותה' ןוכמ
הניתנה יכרדב ידמ רתוי קמעתהל ילב תוקריו תוריפ רשעל דחאו דחא לכל רשפאמה ,'רצואה
תומורתה תשרפה ךרד תא ריבסמה רדוהמ ןולע ץיפמ ןוכמה .ינש רשעמ ןוידפבו ינע רשעמ לש
יגוסמ דחא לכל הנשל ח"ש 25) הז ךרוצל 'רצואה תיב'ל ריבעהל שיש םוכסה תאו תורשעמהו
.07-6847325 :םיטרפל .(רשעמה

תיסורב תודהי

דחאה :םישדח םירפס ינש ולבקתנ תכרעמב .ךלוהו רשעתמ תיסורה הפשב תודהיה ירפס ףדמ
לע יונב אוהו ,ליכשמ רוביצל דעוימ ,יקסבוחימד בייל-הירא תאמ ,'עובשה תשרפל תונויער'
היינשה ,טשפה ךרדב תחאה ,תונויער -תוחיש שולש תושגומ השרפ לכל .הרותה תוישרפ רדס
םוגרת - ינשה רפסה .08-8501313 'לט .'מע 785 .תודיסחה יפ-לע תישילשהו שרדה יפ-לע
אוהו 'מע 340 הז ךרכב .בוט-יכ והילא ברה תאמ ,ירלופופה 'העדותה רפס' לש ינשה וקלח
.02-5001286 'לט ,'עדיבא' תאצוה ידי-לע ץפומשטיוואבוילמ יברה לש ויתוחיש יפ-לע דבועמ - תבש ןחלוש
ינונבל 'צ תאמ .ורתי תשרפל


תלוזה דובכ

קר אלא) תוגרדמ תועצמאב חבזמה לא ולעי אלש םינהוכה תא הריהזמ הרותה ורתי תשרפ ףוסב
:התרהזא תא הרותה הריבסמ ?עודמו ."יחבזמ לע תולעמב הלעת אלו" :(עפושמ שבכ ידי-לע
הזב שיו ,תועיספה תא ביחרהל ךירצ תוגרדמב היילעב ןכש ."וילע ךתוורע הלגית אל רשא"
.חבזמה ינבא לש ןדובכל וניאש רבד ,הוורע יוליג ןיעמ

ירהו" :שרדמה יפ-לע י"שר רמואש יפכ ,ורבחל םדא ןיבש תוגהנתהל הארוה תדמלנ ןאכמ
אל ךרוצ םהב שיו ליאוה הרות הרמא ...תעד םהב ןיאש וללה םינבא המו - רמוחו-לק םירבד
המכ תחא לע - ונויזיב לע דיפקמו ךרצוי תומדב אוהש ,ךרבח ,ןויזיב גהנמ םהב גהנת
."המכו

תושיגרמ ןניא םינבאה

-לקב דומלל ונא םיכירצ ,ינש ידוהי תוזבל רוסאש ,הזה רבדה תא םאה - הלאשה ןאכ תלאשנ
ךערל תבהאו" תווצממ בייחתמ םגש ,ינויגהו טושפ רבדב רבודמ הרואכל ;חבזמה ינבאמ רמוחו
?הרותב םינוש םירוסיאמו "ךומכ

אל ,תינש .ןויזיבה תא תושיגרמ ןניא םינבאה ,תישאר .דחוימ טרפ םידמל ונא ןאכ אלא
היילעב אלא ,(שדקמה םוחת לכב רוסאה רבד) ןויזיבו שאר-תולק לש תוגהנתהב ןאכ רבודמ
-לק ,םינבאב רסאנ הזכ רבד םג םאו ."ןויזיב גהנמ"כ תואריהלו שרפתהל הלוכיש תוגרדמב
.תלוזה יבגל ךכב רהזיהל שיש רמוחו

חבזמהמ רמוחו-לק

תא שיגרה עגפנה רשאכ אקווד איה 'תשוב' לע תלוזה תא תוצפל הבוחהש ,ארמגב העד שי
הנתינ אל ףאו ,ןשי היהש העשב ובילעה אוה - "תמו ןשי ושייב" ,לשמל ,םא םלוא .השובה
םולשתמ שייבמה רוטפ זא ירה - תמ ןכמ רחאל דימ ןכש ,םירבדה תא עומשל תונמדזה ול
.'תשוב'

,ןויזיבה לע עדוי וניא ומצע שייבתמהש הרקמב ףאש ,חבזמה ינבאמ רמוחו-לקה אב הז לעו
ןויזיבכ שרפתהל הלוכיש הלועפ קר אלא ,שממ ןויזיב לש רבד השוע וניא שייבמה םא וליפאו
.הלאכ םישעממ רהזיהל שי זא םג -

םימש דובכ

תומדב" אוה ךרבחש ךכב - תלוזה תא תוזבל רוסיאב רתוי קומע טביה זמרנ י"שר ירבדב
.ה"בקב םג םיעגופ ,תלוזב םיעגופ רשאכ ירה ,םיקולא םלצב ארבנ םדא לכו ליאוה ."ךרצוי
ןיא ,העיגפל עדומ וניא ומצע תלוזה רשאכ םג ירה ,לוכה עמושו לוכה האור ה"בקהש רחאמו
.ה"בקה יפלכ רבדה תרמוחמ עורגל ידכ ךכב

תא םידבכמו לארשי תבהאב םיגהונשכ :יבויחה ןוויכב רמוחו-לק ,ילילשה דצב ךכ םאו
ה"בקה לש ותבהא תא הלגמו תררועמ וז הבהא .םימש דובכלו 'ה תבהאל יוטיב ךכב שי ,תלוזה
המלשהו תיתימאה הלואגה תא איבמו םימעה יניעב וליפא לארשי דובכ םירמ אוהו ,לארשי-םעל
.שממ דימו ףכית
(119 'מע ,אכ ךרכ תוחיש יטוקל)

הרות-ןתמ - ורתי :אשונב םישרדמ - ןייעמה ןמ?הליג ימ

הליג ימ :םהל הרמאו לוק-תב האצי "עמשנ"ל "השענ" לארשי ומידקהש העשב :רזעילא יבר רמא
ירוביג ויכאלמ 'ה וכרב" (כ,גק םיליהת) רמאנש ?וב םישמתשמ תרשה-יכאלמש ,הז זר יינבל
."עומשל" ךכ-רחאו "ישוע" הליחתמ - "ורבד לוקב עומשל ורבד ישוע חוכ
(א,חפ תבש)


רהה תלעמ

רהה ןכש .ותוככדזהו רמוחה תולעתה תא אטבמ רההש םושמ ?רה לע אקווד הרותה הנתינ עודמ
תניתנ תנווכ םג וז .הלעמל הממורתהש המדא אוה רההש אלא ,המדאמ םייושע םהינש רושימהו
.םלועה תוימשג תא ולעיו וככזי לארשי-ינבש ,הרותה
(ש"ת םירמאמה רפס)


תולעלו תולעל

תומש) "והצקב עוגנו רהב תולע םכל ורמשה" - לארשי-ינב תא השמ ריהזה הרות ןתמ תעב
רהמ םילועש ךכב ידש תרמואה הסיפתהמ ורמשיה :קצוקמ לדנמ-םחנמ יבר תאז שריפ .(בי,טי
.הלעמ-הלעמ תולעל לדתשהל םיכירצ אלא ,טעומב םיקפתסמה ןמ תויהל רוסא .והצקב םיעגונו

שפנ ,הנש ,םלוע

,םלוע תובית -ישאר "ןשע" ."ולוכ ןשע יניס רהו" :רמאנ (חי,טי תומש) הרותה ןתמ תשרפב
תא היחמש תויחה וז - 'שפנ'ו ,ןמזה בחרמ - 'הנש' ,םוקמה בחרמ אוה 'םלוע' .שפנ ,הנש
.רמוחה

חוכה ונתינ זאש ,איה הרות תעשב היהש ןשעה תועמשמ :אינתה לעב ןקזה ונבר תאז שריפ
.םייקולא תויחו רוא םהב סינכהלו ןמזהו םוקמה תא תולעהלו ררבל תלוכיהו

שא ךותמ הרות

'ה וילע דרי רשא ינפמ" :(חי,טי תומש) בותכב רמאנ ךכו .שאב םירושק הרות ןתמ יניינע
תומימח ךותמ תויהל םיכירצ ,הליפתב 'ה-תדובעו תווצמהו הרותה יניינע לכש ונדמלל ."שאב
.הרות ןתמב ןתינ הזל חוכהו ,שא יפשרו
(א"שת םירמאמה רפס)


חמשו רכומ

רכומה- ורבחל ץפח רכומ םדא ,םדו-רשב תדימ :םדו-רשב תדימ ה"בקה תדימכ אלש הארו אוב
יכ" :(ב,ד ילשמ) רמאנש ,חמשו לארשיל הרות ןתנ ,ןכ וניא ה"בקה לבא .חמש הנוקהו בוצע
."ובוזעת לא יתרות םכל יתתנ בוט חקל
(הבר תישארב)


העקבו רה

הנתינ אל עודמ ,ןכ-םא .םירהה לכמ ךומנה אוהש יפל ,יניס רהב הנתינ הרותהש רמאנ שרדמב
ירהש ,אשנתמ וניאש ךכב שודיח לכ ןיא ,םולכ ול ןיאו קיר אוהש ימ אלא ?העקבב הרותה
- עונצ אוה ןכ-יפ-לע-ףאו תואגתהל המב ול שיו קיר וניאש ימ לבא ;תואגתהל המב ול ןיא
.תואגתהל המב הל ןיא העקב יכ ,העקבב הרותה הנתינ אל ןכל .תיתימא תועינצ וז
(תוחיש יטוקל)


םוקמו ןמז לכב

תקולחמ שי (ופ תבש) ארמגב ןכש ,רורב וניאש ןמזב םגו רבדמב ימתס םוקמב הנתינ הרותה
םוקמב היולת הניאו תיחצנ הרותהש ,ונדמלל .וב העבשב וא ןוויסב השישב הנתינ הרותה םא
לבא ,ןמרג ןמזהש תווצמו ץראב תויולתה תווצמ שי הרותה תווצמ יטרפב םנמא .ןמזב וא
.םיבצמה לכבו םינמזה לכב ,תומוקמה לכב תמייק התוללכב הרותה
(טנלסמ לארשי יבר)

עובשה תרמיא


תמא-שיא

תונמל וטילחה .תונחמ ינשל קלחנ רוביצהו ,ןייד יונימ ןיינעב תקולחמ הצרפ ןילבול ריעב
.םידדצה לכ לע לבוקמ אוהש החנהב ,ררובל קידצה ןימינב יבר תא

."?ינא אקווד המל" :ןימינב יבר םלאש

."תמא-שיא התאש םושמ" :ול ובישה

.'עצב יאנוש תמא ישנא' םהש םיטפושב ורחב יניס רבדמב" :רמאו קידצה לש וינפ ורדקתה
תמא-ישנאל הנווכה אלא ?וז תפסות הרמאנ המ םשלו ,דחוש חקיי אל תמא-שיאש רורב אולהו
..."תמא-ישנא םהש םהילע ורמאיש םיבהוא םניאש - םירבד לש דחוש םיאנוש םגשתודיסחה יכרד


שיה לוטיב

הברה ורביד הבש תידיסח תודעוותהמ הלילב רחואמ םעפ רזחש ,היסורב דחא דיסח לע רפוסמ
."?םש ךלוה ימ" :ורבעל ארקו רטוש וב ןיחבה וכרדב .תישיאה 'תושי'ה תא לטבל ךרוצה לע
'לוטיב'" :תינטנופס בישה ,תודעוותהב רבודש המל תונותנ ויה ויתובשחמש ,דיסחה
..."ךלוה

לוטיב' גשומה אוה ,טרפב ד"בח תודיסחבו ,ללכב תודיסחב רתויב םיידוסיה םיגשומה דחא
,תאטח לכ םאכו ער לכ שרושכ תספתנ 'תושי'ה .תימצעה 'תושי'ה תשגרה תא קלסל - 'שיה
.ןפואו הרוצ םושב םייקתהל הל חינהל אלו 'תושי'ה תא לטבל אוה םלועב םדאה דיקפתו

םצע איה 'תושי' .רתוי הברה בחר אוה ,רבד לש ותימאל .הוואגל ההז וניא 'תושי' גשומה
רבכ איה הוואגה .יולת-יתלבו יאמצע רבדכ םייק ינאש השגרהה םצע ,ימצעה םויקה תשגרה
תאז םעו ,וינעו עונצ תויהל םדא לוכי ךא .'תושי'ה תוצרפתהו תוטשפתה לש תמייוסמ הרוצ
.'שיה לוטיב' לש הז םוחתב הבר הדובע וינפל שי

תאטח לכ םא

תואיצמל ונמצע תא םישיגרמ ונא .תמאה וזש םושמ - תוטשפב אוה 'שיה לוטיב'ב ךרוצה
ונתייווה לכש ,איה תמאה .תמאה תא םיאור ונניאש םושמ ,המצע תוכזב תמייקש תיאמצע
,םיבשוח ,םימשונ ,םימייק ונא םא .ונתוא היחמו ארובש יקולאה חוכהמ םיעבונ ונמויקו
םויק םוש ונל ןיא .שדחמ עגר לכב ונתוא היחמו םייקמ ה"בקהש ינפמ הז ירה ,םישיגרמ
השוחת שיגרמ אוה - ומצע תוכזב םייקש רבדכ ולש 'ינא'ה תא שיגרמ םדאשכ .ונלשמ ימצע
.תיקולאה תמאה תא הרומג הריתס תרתוסש

וז ."יניתישע ינאו ירואי יל" :(ג,טכ לאקזחי) הערפ ירבדב יוטיב ידיל אב 'תושי'ה איש
וז השגרה היוצמ רתוי תוקד תורוצב .ימצע תא יתישע ינאו יל ךייש םלועה :'שי'ה תיצמת
תא יתישעש רמוא ינניא םא .ונממ קלח תוחפל ,יל ךייש םלועה לכ אל םא .םדא לכ לש ובילב
םירבד תושעל ןכומ ינא םנמא .יאמצע ,ןוביר ,ישפוח ימצע תא שיגרמ ינא תוחפל ,ימצע
םייוסמ לובג דע לבא ;ה"בקה ינפל יתופיאשמו ייוואממ קלח לטבל ןכומ ינא ;תלוזה ליבשב
לטבתהל ןכומ ינניא ;'שי' ראשיהל הצור ינא יהשלכ הדוקנב .ילש 'תושי'ה לובג דע -
.ןיטולחל רסמתהלו

,םיילילשה םישעמה לכב ןנובתנ םא .םיערה םירבדה לכ םיעבונ 'תושי'ה לש וז השגרהמ
רחא םיררגנ ,הזב הז םיעגופ ,הזב הז םימחלנ םישנא המל .'תושי' לש ןיערג םכותב אצמנ
לש וייוואמ תא אלמל םיפאושו 'שי'ל םמצע תא םישיגרמ םהש ינפמ לוכה - ?תונוש תוואת
תוואתה לכ םהל ויה אל - 'שי'ל םמצע תא םישיגרמ אלו םילטבתמ ויה וליא .הזה 'שי'ה
.וללה

ןוויכמ .'שי'ה איש אוהש ינפמ ?רתויב תוחנה םלועל ימשגה הזה םלועה בשחנ המל
לשמ יאמצע םויק לכ הל ןיאש ,תמאה תא הלגמ איה ןיאו תיאמצע תואיצמל תימדנ תוימשגהש
.יקולאה חוכב םייולת המויקו התייווה לכשו המצע

קידצה תלעמ

,'שי'ל ומצע תא שח תוחפו רתוי לטבתמ אוהש לככ .םדאה לש ותגרד תא תעבוק 'תושי'ה תדימ
ול ןיא קידצה .ה"בקל רתויב לטב אוהש ,קידצה לש ותלעמ .רתוי ההובג הגרדב בצינ אוה ןכ
ךנוצר לטב" :הנשמה ירבדכ ,ה"בקה לש ונוצרל ןיטולחל לטב אוה ;תישיא 'תושי' לש השגרה
."ונוצרכ ךנוצר השע" :רתוי ההובג המרב וא ,"ונוצר ינפמ

המ תא רמוא אוה ןיאש םינימאמ םה יכ ,קידצ לש וירבדל רוהרה אלל תייצל םינכומ םידוהי
לע רמאנש רתויב לודגה חבשה .הצור ה"בקהש המ ,הצור הרותהש המ תא אלא ,הצור ומצע אוהש
תולטבתהה יכ ."'ה דבע השמ םש תמיו" :תולטבתה לש וז הדוקנ אטבמ ותוקלתסה םע ונבר השמ
.השודקה תינבנ וביבסש יזכרמה ריצה איה


הלואגל הייפיצב- הבושתב ורזחיש ידי-לעו ,לארשימ דחאו דחא לכ בלב הבושת ירוהרה סינכי חישמ"
"םהל לחמיו ולוכ םלועה לע ה"בקה לש וימחר וררועתי

(ב,א תישארב לע קידצ ירפ)
היהש השעמ


המייקתה הכרבה

ונבשי ,יכונאו ,רתוי םיריעצה הנינפו לחר יתויחאו ךורב-לאלצב יחא .ה"צרת תנשב היה הז
.הירופיסל בשק בור ונבשקהו ל"ז אייפ-הקבר ונתבסל ביבסמ םיפרפרש לע

איה .ץיק ידמ ונלצא חראתהל אובל הגהנ אתבס .הינווליסנרטבש דארא ריעב זא ונררוגתה
,םייתעש לש העיסנ התייה וז .ונריעמ מ"ק 80 קחרמ הקוחרה הדש-תרייעב הררוגתה המצע
.הנשל תחא לש עצבמ היה הז םימי םתואבו

-ענעצ"ה תרבחב ןמזה תא הלבמ התייה ,השאר לע תחפטמבו ההכ הלמשב דימת השובל ,אתבס
הלצינש ,םימש-תארי השיא התייה איה .עגרל הדימ שמ אלש ,הלש ("הניארו הניאצ") "ענער
.הליפתלו דומילל יונפ עגר לכ

ונל רפסל הנממ םישקבמו הביבס םיפסאנ ונייה ,םידליה ,ונחנאו ,הקיספמ התיה םעפ ידמ
הדמל דציכ ונל רפסל הגהנ איה .הלא םירופיסל ןיזאהל ונל היה לודג גונעת .הירופיס תא
הילגר תא תאשל התצר ךיא ;ףכ תעיקתב םירוהה התוא וכדיש ךיא ;םינבה םע 'רדח'ב התודליב
תונהילו וריכהל הדמלש דע ,'יגני'ג'ה באז אבס תא הפוחה תחת הנושארל התארשכ חורבלו
.ויתוכילה תומיענמו ותמכחמ

ימיב ב"הראל עסנש ,לאלצב ,ריעצה הנבמ םייח ינמיס לבקל התווקת לע תרפסמ התייה דוע
םירופיס דועו .(צ"חרתב השממתה ןכאש הווקת) ומלענ ויתובקעו הנושארה םלועה-תמחלמ
.החפשמה לע דימת ובסנש

:אבה רופיסה תא אתבס ונל הרפיס רקוב ותואב

רגש ,םחנמ 'ר ,ויבא ותוא חקל ,ה"לרת תנשב ,תווצמ ליגל עיגה ל"ז באז אבסשכ
תבש התואב וחראתה םה .זנאצמ ר"ומדאה ,םייח יבר קידצה לא ,זנאצל ,היצילגבש בוקפורטסב
.זנאצב ורגש ונתחפשמ לש םיברה םיבורקה וא םירחאה םיחאה דחא לצא וא ,רזעלא 'ר לצא
הלש םיבר םיפנע ירה ,'םידגנתמ' לש החפשמ הרוקמב איה ונתחפשמש ףא יכ ,רמאיי םיירגוסב
.תודיסחל םיברוקמ םמצע תא ואצמ

יברה .ונבלו ול ותכרב תא שקיב אוה ,קידצה לצא לבקתהל חילצה םחנמ 'ר וננקז-ונבסשכ
זאו ,ריעצה רענב ןחובו ךורא טבמ זנאצמ יברה ןתנ ,ודרפנש ינפל .וכריבש המב וכריב
לא ףסאית םשו לארשי -ץראל תולעל הכזת התא" :ול רמא דועו ,םימי תוכיראב וכריבו ףיסוה
."ךיתובא

,לארשי -ץראל תולעל םלח אל אוה .74 ןבכ םימי םתואב היה אבס .אתבס לש הרופיס ןאכ דע
.רופיסה לע וניהת תצקו

רמשמ'ו ףלחתה הינמורב רטשמה ,היינשה םלועה-תמחלמ האב .תובר תורומת ולח ןכמ רחאל
,אתבס ,אבס ורבע ךכ .זוחמה תריבל הדשה-ירעמ ונופ םידוהיה .ןוטלשל עיגה 'לזרבה
.ונריעב רוגל םהיתוחפשמו םידודה

םינושארה ונייהו ,לאלצב ידוד-ןב םע ,המחלמה םויס ינפל ,ד"שת תנשב הצרא יתילע ינא
ידי-לע השבכנ הליחת .דיל דימ ריעה הרבע ,דאראב ,תיבב וליאו .החפשמה לכמ ץראב
אתבס .המחלמה המייתסנ ףוסבל .םינמורה ידי-לע ךשמהבו םיסורה ידי-לע ךכ-רחא ,םירגנוהה
.רכינב ו"שתב הרטפנ םולשה-הילע

,הינמור תודהי לש הבור-בור תא היתועסמב התלעהש ,'הינבליסנרט' היינאב ,י"שת תנשב
.ונתחפשמ תיראשו יידוד לכו ה"ע יירוה םג ולע

יתדודו ותשא ,ןימינב ידוד ומעו ,אבס םג הלע ,א"ישת תנשב ,היינאה לש הנורחאה העסמב
-חתפל ועיגה םוי ותואבו ץראה תמדא לע םהילגר וכרד עובשב ןושאר םויב .א"חלבת הרש
.םהיתוחפשמ םע יידודו יירוה ובשי םש ,הווקת

הדבועה םצע לע דואמ חמש ךא ,שושתו ףייע ,תואיר תקלדב הלוח אוהשכ הצרא עיגה אבס
לכ .םיכלוהו םילזוא ויתוחוכש היה הארנו ותלחמ הרבג ךכ ךותב .שדוקה-ץראל תולעל הכזש
קלח םע הב תויהל ףאו ץראה רפע תא ןנוחל ותוא הכיזש לע 'הל תודוהל קיספה אל העש התוא
.ותחפשממ רכינ

- יכונאו יתשא .וארובל ותמשנ תא ריזחה ישיש םויל רוא .וייח לע אבס קבאנ םימי השימח
תא תוארלו הווקת-חתפב תבשב חראתהלו אובל וננוכתה - הפיחב ןוינכטב יתדמל ןמזה ותואבש
.יח לכל םייח אבס קבש ,רקובב תבש ברע ,ישיש םוי ותואב ,רומאכ םלוא ,אבס

םילימה ומשרנ ותבצמ לע .הווקת-חתפ לש ןשיה ןימלעה-תיבב םימלוע תחונמל אבוה אוה
ירחא וננובאדל ךא ,השודקה ונצראל תולעל הכז .ולצא םימייוקמ םיקידצ תוכרב" :תואבה
."א"ישת 'א רדא 'יב רטפנ ,הנש א"צ יח .ונתיאמ חקלנ םידחא םימי

לע הזה אלפומה רופיסה .באז-דוד ,ומש לע ארקנ ןכמ רחאל םיישדוחכ דלונש רוכבה וננב
ףיסומ ,היטרפ לכ לע היולימ לעו ,השממתהש ינפל הנש םינומשל בורק הנתינש קידצה תכרב
קזחתהלו קזחל הנווכ ךותמ רודל רודמ ותוא םיליחנמ ונחנא .ונתחפשמב רפוסמ תויהל
.םיקידצה ירבדב הנומאב


(עבש-ראבמ רנזולק הדוהי-הירא-םחנמ ,רופיסה חלושל ונתדות)
איבל םהרבא םע םיידוהי םייח
"תדחוימ הטיש ונחתיפ" :איבל םהרבא


רוויעה םדאל הרותה רוא

תרכומ הניאש היעב וינפל הדמע ,הבישיב דומלל ,הינתנמ ריעצ רענ ,איבל םהרבא שקיבשכ
,הלפאב ששגל ץלאנ דומלתה םלועב וכרד תא .רוויע דלונ םהרבא - וליג-ינב םירענה ראשל
.ארמגהו הנשמה ןושל תא אורקל תורשפא ול היהתש אלב

דילקהל הגהנ הלש יאנפה תועשב .ותרזעל המתרנ ,ותקוצמ לע העמשש ,קרב-ינבמ הבוט השיא
היה התע .רשואמ היה םהרבא .ליירב תפשב תדחוימ הספדה תנוכמב ,ארמגהמ םיפד ורובעב
הל התשע 'תררוחמ'ה ארמגה לע העומשה .וירבח רתי לככ ,הילע רוזחלו ארמג דומלל לוכי
ובילב ערזנ רבכ תע התואב .םיפסונ םירוויעמ תוינפ תרבג התואל ועיגה הרהמ דעו ,םייפנכ
.םירוויעל תדחוימ שדוק-תיירפס דיתעב םיקהל ןויערה םהרבא לש

המישרמ הקופת

העבראל בא אוהו החפשמ םייתניב םיקהש ,(31) םהרבא .הנש הרשע-שמחמ רתוי ורבע זאמ
תודהי ירפס ןוכמ - ה"ליסמ ןוגרא תא םיקה םירבח המכ םע דחי .רגתאה תא שמימ ,םידלי
םע ך"נת רואל-איצוה רבכ אוה .ידמל המישרמ ותבונתו םינש ששכ לעופ ןוכמה .לבגומה םדאל
,םירוזחמ ,ימלשוריה דומלתהו ילבבה דומלתה תותכסמ תיברמ ,סולקנוא םוגרתו י"שר שוריפ
.ליירב בתכב ןבומכ לוכה - דועו םייחה-רוא ,ן"במר ,ארונטרב שוריפ םע תוינשמ ,םירודיס

בתכל" .םיבר םיפד ספות ליירבה בתכ יכ ריבסמו ,םהרבא רמוא ,"הטושפ הניא המישמה"
אל ספות ,לשמל ,ך"נתה ןכל ."תועבצאה תוירכ יפ-לע עבקנש ,ילמינימ לדוג שי ליירבה
שמתשמה ץלאיי ך"נת דעב ,לשמל .םאתהב רזגנ ריחמה םג !םילודג םיכרכ רשע-העבשמ תוחפ
.ח"ש תואמ-עשתמ רתוי םלשל

שידח דויצ

יתשו םיבשחמ השולשב רבודמ .שידח דויצ תועצמאב ללכתשהל ה"ליסמב וחילצה ןמזה תצורמב
ןוכנ" .התוא תרקיימ םג ךא הכאלמה תא הלקמ וז הדבוע .ליירב בתכל תודחוימ תוספדמ
רמוא ,"רצק ןמז ךותב ,ליירב בתכב רפסל בשחוממ רמוח לכ ךופהל ונתורשפאב שי ,םויהל
דע ןכש ,ןוכמה לש ולובי ירפמ םינהנ ל"וחמ םגו ץראה לכמ םירוויע ,וירבדל .םהרבא
םיחילצמ םג ונחנא" .ליירב בתכב שדוק-רפס םוש גישהל רשפא היה אל טעמכ ,ותמקהל
רמוא ,"רמוחה לש השגהה תמרב ,םירוויעל םלועב תודבוכמו תולודג רואל-תואצוהב תורחתהל
ףרפרל רוויעה לש ותלוכי רסוחב ץוענ ,רוויעל חקיפ ןיבש םילדבהה דחא :המגודל" .םהרבא
ונחנא .הלימ לכו תוא לכ ויתועבצאב אורקל ץלאנ אוה ;המ-רבד רתאל ידכ רפסה ידומע ןיב
ונשדיח םג .המודכו תואקספ תליחת ,םיקרפ-ישאר אוצמל תרשפאמש תדחוימ הטיש ונחתיפ
טסקטל תוירקיע ןניאש תורעה תוהזל תורשפא ,תויליע תורתוכ ומכ ,םיגוהנ ויה אלש םירבד
."דועו

רשואמ םדא

הרות תצברהב םויב תועש המכ קסועה ,ללוכ ךרבא םויכ אוה םהרבא ,ןוכמב ותדובע לע ףסונ
רמוא םא ,הריפכל ייניעב בשחיי הז") ללמוא ומצע שח אל םלועמ ,וירבדל .הבושתב םירזוחל
הסחייתה ינש דצמ ךא ,ותולבגוממ המלעתה אל דחא דצמש תכמותו המח הביבסב לדג אוה .("ןכ
.הרומג תוטשפב רמוא אוה ,"רשואמ םדא-ןב שרופמב ינא ,ןכ" .ליגר םדא לאכ וילאגרובזניג ףסוי ברה תאמ - הכלהה תניפ


שודיקהמ המיעט

?הבוח ידי תאצל ידכ יחרכה רבדה המכ דעו ,שודיקה ןיימ םימעוט עודמ :הלאש

הריש ןיעכ ,הרימאה רחא ונממ תותשל אוה ורקיע ,ןיי סוכ לע רמאנה רבד לכ :הבושת
אולמ' רועישכ ןייהמ התשיו שדקמה בשייתי שודיקה רמג םע דימ ןכל .ןייה לע תרמאנה
.(האנ ברה יפל ק"מס 44=) ינוניב םדאב 'תיעיבר' בור אוהש 'וימגול

רועישכ תותשל לוכי וניאש ימ .הבוח ידי ואציי םיבוסמהו שדקמהש ידכ תיחרכה וז הייתש
.ךכב יד דבעידבש ,ךוניחל עיגהש ןטקל וליפאו ,רועישכ תותשל םיבוסמה דחאל ןתיי ,הז

תפרטצמ םיינש תייתש ןיאו רועישה תא תותשל דחא בייח ,אינתה-לעבו ףסוי-תיבה תעד יפל
וליפא הז לכ .רתוי וא םיינש תייתש ףרצל דבעידב רשפא ,הרורב-הנשמה תעדל .הז רועישל
.ללכ םעט אל ומצע שדקמה םא

ןיאו ,דבלב הווצמ בוביחל תאז ךא ,סוכהמ טעמ םיבוסמה לכ ומעטיש רחבומה ןמ הווצמ
.הבוח ידי האיציה תא תבכעמ וז המיעט

היעשי) רמאנש ,"הדועס םוקמב אלא שודיק ןיא" :ל"זח רמאמ םויק לע דיפקהל חרכה םלוא
אוהש גנועה היהי םש ,שודיקה איהש ,תבשה תאירק םוקמב - "גנוע תבשל תארקו" :(גי,חנ
.עמושה ןיבו שדקמה ןיב ,שודיק ידי ףא אצי אל - דעס אלו שדיקש ימ .הדועסה

'תיעיבר' התש םא ףא קחדה תעשבו ,תונוזמ ינימ וא םחל 'תיזכ' שודיקה םוקמב לכאש ימ
סוכמ המלש 'תיעיבר' תייתשב קפתסהל רשפא קחדה תעשבו) 'הדועס םוקמ'כ ול בשחנ - ןיי
שי ,תונוזמ ינימ ול ןיאו תצק שלח ובילש ימ .(םויב קר הזב םיליקמ םידרפסהו ,שודיקה
.תוריפב קפתסהל הרורב -הנשמהו םידרפסה תעדל םויב םיליקמ

םועטל ללוכ ,המואמ לוכאל ול רוסאו ,שודיקה תבוח ידי אצי אל - רומאכ לכוא וניאש ימ
.הז שודיקמ
.ד,צק ןקזה ר"ומדא ע"וש .םש ףסוי טוקליו כ"ונ ,ה,ג,א,גער ,די-גי,אער ע"וש .א,זק .א,אק םיחספ
.ט-ז,גער .הכ-דכ,ברעישארה ףדל

םיניינע חתפמ | ןיעידומ | סופד תיב | תושדח רדח | םידלי רדח | ןויע רדח | ד"בח תיב

תורומש תויוכזה לכ (c)
רואל האצוהה ףגא - זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ
03-9606169 :'סקפ ,03-9607588 'לט ,72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת
ירא-בל ףסוי :"טנרטניא" רודמ שאר * בונורהא ןהכה קחצי ףסוי ברה :ר"וי
chabad@chabad.org.il