527 'סמ עובשה תחיש
:ןויליגה ירודמ
עובשה תרמיא ןייעמה ןמ תבש ןחלוש םירפס תיעובש הדמע
ץבוק תדרוה הכלהה תניפ םיידוהי םייח היהש השעמ תודיסחה יכרד

םיטפשמ תשרפ * (7.2.97) ז"נשת טבשב 'ל * דורב םחנמ :ךרוע
תיעובש הדמע


?עבוק ימ :םיכרע


תא עבוק םג אוהו ,םייתימא םיכרעל דוסיה אוה יקולאה וצה
,םירחא םיכרעב שגנתי אלש ידכ ,ךרע לכ לש ויתולובג
תוחפ אל םיבושח


-יכלמ ךלמ הלגתנ ובש ,ימעפ-דחו ריעסמ עוריא - יניס-רה דמעמ לע ונארק רבעש עובשב קר
תא טרפל הרותה הליחתמ עובשה .תווצמו הרות םהל ןתנו םלש םע יניעל ה"בקה םיכלמה
תוירחאה תולובג ,ןיקיזנ יניד ,'םיטפשמ' - ?םיאצומ ונא המו ,'ה יפמ ונלביקש תווצמה
אופא תלאשנ .תנקותמ הרבח לכב שי םתומכש ,םייתרגשו םיליגר םיקוח ראשו ,םירמוש לש
-רה לע הרותה-ןתמ לש טיטרמהו דחוימה דמעמה ונל איבמש הלודגה הרושבה וז םאה ,הלאשה
?יניס

.תנקותמ תישונא תוברת לכב הרואכל םימייק ,רשויו קדצ לש תוגהנתה תומרונו רסומ יכרע
ירה ,םינושה םיכרעה ןיב שיש םילדבהה תורמלו ,תוגהנתה לש תירסומ תכרעמ שי הרבח לכל
.הרבחב ללכה לשו טרפה לש םיניקת םייחל תרגסמ :דיחא ,המודמכ ,אוה ללוכה-ךסה

ביצהל תחרוט איהו ,םדאה-ינב לש םטופישל רסומה תא חינהל הטונ הניא הרותהש אלא
-רה דמעמל תורישי הרותה הדימצמ רסומה יניד תא :וזמ הרתי .הלשמ תירסומ תכרעמ רוריבב
.ישונאה לכשה אלו יקולאה וצה אוה רסומה לש תוכמסה רוקמש ,שיגדהל ידכ ,יניס

םיצחלב דומעל

הלעמל אוה 'םיכרע' גשומה םצע ,ללכב .םיכרע דילוהל לוכי וניא ןויגיהה ,רבד לש ותימאל
בשחיי אל הז םג - ףסכ חיוורהל ;ךרע םושמ הזב ןיא - םיירהצ-תחורא לוכאל .ןויגיההמ
בער םדא ןעמל םיירהצ-תחורא לע רתוול לבא .תולבוקמ תוישונא םייח תומרונ הלאש ףא ,ךרע
.רקיע לכ ינויגה השעמ הז ןיאו ;ךרע והז - הקדצל ףסכ תתלו

המל ,לשמל .םיכרעל תחתמ עקרקה תא ךכב טימשמ ,ןויגיהה לע םיכרעה תא ססבל הסנמש ימ
.חכוותהל רשפא הז לע לבא .ךממ ובנגי אלש ידכ ,בונגל אל ךל יאדכ :םירמוא ?בונגל אל
!ינממ ובנגיש ןוכיסה תורמל ,בונגל יל יאדכ אקווד ילוא :לשמל

.דבלב םייתלעות םיכרצ לש המרל ותוא הדירומ ,הבינג רוסיאל תאזכ הקמנה :ןכ לע רתי
לש תיתרבח המכסומ לע טילחהל רשפאו ,הבינג ינפמ ןנוגתהל ידכ הדלפ-תלד ןיקתהל רשפא
והשמ ןיא הבינגה רוסיאב יכו ?רבד ותוא הז םאה .הבינגמ ןנוגתהל ידכ 'םיבנוג אל'
!?ינממ ובנגיש ןיפיקעב עונמל ךרוצה רשאמ רתוי טלחומ

ךכ .םיכרצה יפ-לע שמגתמו ףפוכתמ אוה .םיצחל ינפב דומעל לגוסמ וניא םג ישונא רסומ
םתוכז תא ודביא םישלחו םינקזו ,םייחה תשודקל םירושקה םיכרעה תונוש תורבחב ונוש
עציבו 'יראה עזגה' תונוילע לע 'תירסומ' הירואת 'רואנ'ו 'ינרדומ' םע חפיט ךכ .תויחל
העינכ אל םא ,ונימיב האוגה תונריתמה יהמו .תושונאה תודלותב רתויב םיארונה םיעשפה תא
חתפל םדאה ןמ ענמי המ - ישונאה לכשה ידיב ןותנ רסומה םא ?םדאה לש וירציל הרבחה לש
!?ויתוואתו ויתונוצר יפ-לע תורופתה 'תוירסומ' תוירואת

דרוסבאה תגיגח

תיתימאה הביסה .טלחומ יקולא וצ חוכמ קר םייקתהל םילוכי םיעובקו םייתימא םיכרע
רבידה אוה םייחה תשודקל דיחיהו דחאה קומינה ."ובונגת אל" :וצה איה הבינג לע רוסיאל
עבש'ש םשכ ,ידוהיה רסומה לש ויתודוסי תא תוביצמה ןה תווצמה ."חצרת אל" :יקולאה
.יללכה ישונאה רסומה תא תותיתשמה ןה 'חנ-ינב תווצמ

הלגתנש דרוסבאל ונתוא איבהל לוכי ,םיטלחומ םיכרעב ןגועמ וניאש ,ישונאה רסומה
רחביהל יברע לש ותוכז ןעמל טהלב וקבאנ םידוהיה תנידמב רוביצ ירחבנ רשאכ ,עובשה
תא םיעבוק םגש ,םייתימא םיכרעמ םיקתנתמ רשאכ הרוק הז .םידוהיה תנידמ תלשממ-שאר...ל
.תוחפ אל םיבושח ,םירחא םיכרעב שגנתי אלש ידכ ,ךרע לכ לש ויתולובגםירפס- בקעי ראב ינועמש

ןנער בקעי תאמ
ןנער די תאצוהב
שגד ןתמ ךות ,םייניע תוריאמ תויתוא .'ינועמש טוקלי' לש השדחה הרודהמה לש תומש ךרכ
םיקוספה לש תורוקמה ןויצ דצל ,תושק םילימל רואיב דומעה ילושב .םיקוספ יטוטיצל
.(ןג-תמר ראוד 101 לגיס תיירק) .'מע 606 .םירמאמהו

- םיארונ םירופיס

רנדיק בקעי תאמ
למרכ תאצוהב
םיירוקמ םירופיס ובו ,רנדיק בקעי 'ר דיסחה רביחש םירופיסה ץבוק לש תיעדמ הרודהמ
,תורעה ופסונ ,לאגנ הילדג לש ,וז הרודהמב .םינושארה תודיסחה ילודג לע םייטנתואו
.(םילשורי 11 תותלאשה לעב 'חר) .'מע 138 .םירבסהו תואוושה

- םייניע תשודק

גיסיוט ןורהא תאמ
רדנסכלא ןוכמ תאצוהב
.תוארל יואר ןיאש המ תוארל אלש רהזיהל חרכההו הייארה לש התובישח לע ףיקמ טוקיל
תודבוע' דעו 'ויניע רמושה רכש' ךרד ,'םייניעה תובישח'ב לחה ,םיקרפ רשע-השימח
.6777042 -03 'לט .'מע 550 .טרופמ חתפמ רפסה ףוסב .'לארשי ילודגמ תוגהנהו

- םיברה יכזמ תלעמ

יללה הדוהי תאמ
'תילגת' תאצוהב
רפסה לכ .םרכשו םתוכז ,םתבוח ,םיברה יוכיז ןיינעב םינורחאהו םינושארה ירפסמ טוקיל
חיכוהל םילוכיה" ,"תרצונ ךכ םשל" :םיירקיע םיקלח העברא .םיאשונ יפל ךורעו דקונמ
.02-6868510 .'מע 205 ."םיברה יכזמ לש םרכש" ,"חיכומל דוסי-יאנתו תוגהנה" ,"םיקתושושטיוואבוילמ יברה לש ויתוחיש יפ-לע דבועמ - תבש ןחלוש
ינונבל 'צ תאמ .םיטפשמ תשרפל


םדאה שפנבש רושה יניד

םת רוש .דעומ רושל םת רוש ןיב הנתשמ ןידה .חגנ רוש לש וניד תא הרותה תטרפמ ונתשרפב
,חוגנל ועבטש דע ,תובר םימעפ קיזה דעומ רוש וליאו ,ללכ-ךרדב קיזמ וניאש רוש אוה
.ןיד-תיב ינפל םימעפ שולש וילעבב ורתה רבכו

ללכב רוש .םדאה שפנב םימייק ןחגנה רושה יניד םגו ,םידבר המכב דמלנ הרותב רבד לכ
תודימ םג הב שי .חרכהב הער הניא ,המצעל איהשכ ,וז שפנ .םדאבש תימהבה שפנה תא למסמ
אלש וילע רומשל ךירצש רוש תניחבב איה םלוא .השודקל םותרל רשפאש ,בר חוכו תובוט
.םיקזנ םורגי

דעומו רזוח

םירבדל הוואתמ איה ןיא התאירב םצעמ .'םת רוש' - אוה תימהבה שפנה לש יעבטה בצמה
'םת' תניחבב הז ירה ,הריבעב תלשכנ תימהבה שפנהשכ ןכל .תורתומ תוואתל קר אלא ,םירוסא
.הז אטח לע הבושתב בושל תיסחי לקו ,ליגרה עבטהמ הגירח וז -

אוה זא -וא ,"רתיהכ ול השענ"ו ותושעל לגרתמ אוהש דע אטחב לשכנו רזוח םדאה םא םלוא
ימכ ותוא םיאור ונא זאו ,ולש תיעבט תוגהנתהכ תישענ תילילשה תוגהנתהה .'דעומ' השענ
.אוטחלו רוזחל דעומש

המלש הבושת

איה ,'םת' תגרדל 'דעומ רוש' ריזחהל ךרדה ,ןכבו ?הזכ בצמ לע הבושת םישוע דציכ
וב ןישמשממ תוקוניתה ויהיש" דע ,ךכל ןמיסה תא רידגמ ם"במרה .חוגנל אלש וליגרהל
.'םת רוש' תויהל רושה רזוח זא-וא "חגונ וניאו

תימהבה ושפנ תא ךכזל בטיה למעו ויאטח לע המלש הבושתב בש ידוהישכ :'ה תדובעב םג ךכ
ותואב" :ארמגה תרמואש יפכו ,וב לשכנש רבדה ודיל אבש דע ,היתוואת ףקות תא לטבלו
ונממ עקופ זא .אטוח וניאו - (לשכנו דעמ הבש תואיצמ התוא ול תנמדזמש ,רמולכ) "םוקמ
.'םת' תויהל בש אוהו 'דעומ רוש' יוניכה

תולעב תרבעה

ןיד ונתרזעל אב ןאכ ?ךכ ידכ דע הככזלו ושפנ לע לומעל חילצמ וניאש םדא השעי המ ךא
םג - םירחא םילעבל ,תרחא תושרל רבע דעומה רושה םאש ,קסופ ם"במרה :רושה ינידב ףסונ
ךרדב וילא םיסחייתמש ,םישדח םילעב ול שי רשאכ ןכש .'םת רוש' ןידל וניד הנתשמ זא
רוש לש עבט ול ןיא רבכש דע ,ועבט םג הנתשמ ,םינושארה וילעב לש תוסחייתהה ךרדמ הנוש
.דעומ

רובעל לוכי ,'דעומ'ה ןיד תא תימהבה ושפנמ לטבל הצורה ידוהי :'ה-תדובעב םג ךכ
םישעמב ,הרות דומילב - השודק לש שדח םלועב ותוהמ לכ תא עיקשהל - 'תרחא תושר'ל
רציה תטילש ותוא תבזוע אליממ - השודקה תושרב ולוכ-לכשכ ,זאו .הליפתה תדובעב ,םיבוט
תומימת ןושלמ 'תומת'ל דעו ,'ותומת'ל בושל וחוכב שי ךכ .םהב לגרוהש תונווע םתואב
."שממ בוט רצי ומכ" רומג בוטל תכפהתמ תימהבה שפנהש ,תומלשו
(102 'מע ,ול ךרכ תוחיש יטוקל)

רקשו תמא :אשונב םישרדמ - ןייעמה ןמחורבלו קחרתהל

."קחרת" הב רמאנש הדיחיה הריבעה וז ."קחרת רקש רבדמ" (ז,גכ תומש) הרותב רמאנ
...ונממ חורבלו רקשהמ קחרתהל וילע הבוח אלא ,רקשמ וניא םדאהש יד אלש ,ונדמלל
(ילופינאמ אשוז יבר)


תמאה ערז

הליחת ותוא םיערוז ןיא םא חמוצ וניא רבד םוש ."חמצת ץראמ תמא" (בי,הפ) םיליהתב רמאנ
.תמאה הלועו תחמוצ ,המדאב רקשה תא םירבוקשכ - רקשה אוה תמאה ערז .המדאב
(קצוקמ לדנעמ-םחנמ יבר)


תמא תפיט

.תוינחורב תמא דעב ןכש-לכו ,הובג ריחמ הלעמלמ םימלשמ ,תוימשגב וליפא ,תמא תפיט דעב
(י"שת ,םחנמ תרות)


רקשל קיספהל

קיספהל ןמזה עיגה :אטבתהו םידיסחה ינקז םע תודעוותהב םעפ בשי ץ"יירה ר"ומדא ק"כ
,ץיבוקנשיבמ ןרהא יבר דיסחה .םירקשמ - םייחש ןמז לכ :רמא בוד-ןושרג יבר דיסחה .רקשל
םוי תוחפל יל ןת ,יתרקיש הנש םיעשת ,םלוע לש ונוביר :רמא ,הנש םיעשת ןב ןקז היהשכ
.רקש אלב דחא
(ד"שת תוחישה רפס)


תמאל ךוניח

,רקש ודמלל אבש םושמ ,ול ןתונ וניאו רבד ךל ןתא קוניתל םדא רמאי אל :אריז בר רמא
."רקש רבד םנושל ודמל" (ד,ט הימרי) רמאנש
(ד,ומ הכוס)


םיילגר יתש

יתש שי 'ת 'מ 'א תויתואהמ תחאו תחא לכל) תחא לגרב 'רקש'ו םיילגר יתשב 'תמא' תויתואה
וניא - רקשו ,םייוקמ - תמא השועש לכ :(דבלב תחא לגר 'ר 'ק 'ש תויתואל וליאו םיילגר
רדסב תקחורמ 'א תואה) ןיברוקמ רקש לשו הזמ הז ןיקחורמ תמא לש תויתוא .םייוקמ
תמא :(וזל וז תובורק 'רקש' תויתואה וליאו ,'ת תואהמ תקחורמ וזו ,'מ תואהמ תויתואה
.ןזואה ירחא דמוע רקשו תושעל השק
(ינועמש טוקלי)


השק הדובע

םינש הרשע-שולש .רקשה דגנ הדובעה ומכ יל השק היה אל רבד םוש :רמא ץירוקמ סחניפ יבר
.רקשה תא ינממ יתקליס לבא ,םצע לכו רביא לכ יב הרבש איהו ,יתדובע הכרא

ןלזגו בנג ,ןרקש

םויב ןיב לזוג םנמא ןלזגה ;םיאור ןיאב ,הלילב בנוג בנגה :ןלזגמו בנגמ עורג ןרקשה
,הלילבו םויב רקשמ - ןרקש לבא .דחפמ אוה םיברהמ וליאו ,דיחיה ןמ קר לבא ,הלילב ןיבו
.םיברלו דיחיל
(םלקמ דיגמה)


תמא רבוד תוחפל

- הרות יתדמל םא ינולאשיו אבה םלועל אובאש העשב :רמוא היה קסנ'זילמ ךלמילא יבר
,יל ורמאי ,ןכ םא .אל - ?םיבוט םישעמבו תווצמב תקסע .אל - ?הליפתב תרהזנ .אל :רמוא
התא יואר דבלב הז םעטמו ,תמא רבוד התא ,"קחרת רקש רבדמ" בותכה תא םייקמ התא ירה
...אבה םלועה ייחל
עובשה תרמיא


הקדצ אלו רקש אל

רישע היה אוה .שטיוואבוילמ (לאומש יבר) ש"רהמ יברה לש דיסח ררוגתה ץיבוני ריעב
ובצמב ןנובתה ,הטימה לעש עמש תאירק תעשב ,םעפ .'ה דבועו םימש-ארי םג ךא ,לודג
,הטלחה וילע לביק עגר ותואב .תמא תרימאב רתוי רהזיהל וילעש הנקסמל עיגהו ,ינחורה
.הקדצל לבור השימחו םירשע ןתיי ,אבהלו ןאכמ רקשיש רקש לכ דעבש

עמששכ .ותטלחה לע דמלמל רפיס רישעה .הרות וידלי תא דמילש ,ידיסח דמלמ ןסכאתה ותיבב
..."הסנרפ םידוהיל היהת !רקשת" :רמא ,דמלמה תאז

.וז ותרעה לע ש"רהמ יברה וב ףזנ ,שטיוואבוילל דמלמה ןכמ רחאל עיגהשכתודיסחה יכרד


תמאה תא שפחל

דבוכמ בר םינשה תוברב השענש ,שטיוואבוילבש 'םימימת-יכמות' תבישי ידימלת יריחבמ דחא
.תמאה שופיחב הלילו םמוי ונקסע" :הבישיב הריוואה תא םעפ ראית ,םילשוריב ררוגתהו
עיגהל ונל רוזעי ה"בקהש - ונבילמ תעקוב תחא הלאשמ התייה ,תודעוותהב םיבשוי ונייהשכ
."תמאה לא

םיכובנ םיריעצ ללכ-ךרדב םהש ,ונימי לש 'תמא ישפחמ'ב ןאכ רבודמ אלש רוכזל יואר
לעו הרותה לע םידקוש ,'ה-יארי ,הבישי ידימלתב רבודמ ןאכ .םייחל תועמשמ םישפחמש
ןכ-יפ-לע-ףאו .תודיסחבו הלגנב תונדמל לש הדבכנ הגרדל עיגה רבכ םהמ דחא לכו ,הדובעה
.תמאה לא עיגהל םהל רוזעי ה"בקהש - שילש תועמדב תויודעוותהב םיכוב ויה

תורהזא שולש

תא םידמול ,םדא-ינבכ ,ונחנא המכ דע ,איה הלאשה .תמאה ןה תווצמהו הרותהש קפס ןיא
ךותמ תווצמ םייקלו הרות דומלל רשפא .םימתבו תמאב היתווצמ תא םימייקמו תמאב הרותה
ךותמ - תמאב ושעיי םירבדהש ,איה הלודגה הלאשמה .תונוש תוידדצ תוינפ םשל וא הרגש
.רוהטו םלש בלב ,ה"בקב תיתימא תורשקתה

דחא לכ .ורבח לש ובילב המ עדוי םדא ןיא .םירקשמ םישנא" :ץ"יירה ר"ומדא ק"כ רמא
םריתסהל ץמאתמ אוהו ,ודבל ול קר םיעודי םיימינפה תונורסחה .ודיב ודוסו ךלהתמ דחאו
אלש (א" :םירבד השולש לע וריהזה ,ב"שרה ר"ומדא ק"כ ,ויבא יכ ,רפיס אוה ."תלוזהמ
."ותוא תומרל תלוזל תושרהל אלש (ג .תלוזה תא תומרל אלש (ב .ומצע תא תומרל

קר היהתש ,העונת לכ רקבל .תמאה תא שפחל עבת ןקזה ר"ומדא" :אבומ 'םוי םויה' ץבוקב
הזיא ,לעופו הדובע לכ .םלועה תא ךופהל ךירצש םיבשוחש ומכ הניא וז הדובע .תמאה יפכ
,יעבדכ הליפתבש םילימה ירואיב ;הנווכב הכרב :ךכב קיפסמו יד ,תיתימא הנווכב ,ויהיש
-רבד אוהש העידיה ידכ ךות ,שמוח קוספ דומיל ;'דמוע התא ימ ינפל' העידיבו בלה תנכהב
."הביחבו הבהאב ורבח תא ברקל ,הבוט הדימ ;םיליהת קוספ תרימא ;'ה

תמאל בורק ימ

ץ"ייר יברה .תועיבצהו רקשה ןמ רתוי הנוגמ רבד ןיא .תמאה לע דואמ הדיפקמ תודיסחה
;תמאל המדנ רקשהש ךכ לע אלא ,ומצע רקשה לשב ךכ-לכ וניא םלועה רקש לע זגורה" :רמא
."הרבו הייקנ הראשנ תמאהו ,תמאהמ רקשה תא תאטאטמ תודיסחה תדובע .תמאל רקשה תא םישוע

הבש ,'יתנוטק' העודיה שדוקה-תרגיא תא בתכ ,ורסאממ אינתה לעב ןקזה ונבר אציש רחאל
תמא תדימב ,םבילו םחור ליפשהל קר ...םהיחאמ םבבל םור יתלבל" :וידיסח תא ריהזמ אוה
תמא תדימב' םילימה לע רתוומ יברה היה ול" :ש"רהמ ר"ומדא ק"כ ךכ לע רמא ."בקעיל
."תמאה תדימ תא עבות יברה לבא ,םידיסח ףלא םישימח דוע וילא םיעסונ ויה ,'בקעיל

םג המע איבהל הלולע המכחה .םיטושפ םישנאל הרתי הביח תודיסחל תעדונ וז הביסמ
רתוי בורק ,הדימה לע רתי םכח וניאש ,טושפ שיא אקווד .תמאה ילגר תא תקחודש ,תוימומרע
וניאש םדא לבא ,הטוש בהוא ינניא" :שטיראפמ לליה יבר םסרופמה דיסחה רמא ךכו .תמאה לא
."תמאל רתוי בורק - ךכ-לכ םכח

הרסחש ןנואתהו 'תודיחי'ל םעפ וילא סנכנש ,ב"שר יברה לש וידיסחמ דחא לע םירפסמו
וישכע רמוא ינאש המ םגו" :רמא םירבדה ךותב .תיתימא הניא ותדובע לכו ,תמאה תדימ ולצא
ףוסבל .'וכו תמאב תורמאנ ןניא ןמצע הלא םילימ םגש רמול ףיסוה ךכו ."תמאב אל הז -
."תמאב - תמאה תא שפחמ אוה" :יברה וילע רמא .ףלעתה


הלואגל הייפיצב


.חישמה ךלמל םיכלוה ,םיבוהז השולש-םיינש לע ורבח םע ןיד םדאל שישכ ,אובל דיתעל"
."ולצא רפעכ בהזהו ףסכהש ,ןאכמ לוט - ךל בייח אוה המכ :רמוא אוהו

(זפ םיליהת שרדמ)
היהש השעמ


םיבייחמ םישרושה

,דול בשות ,היסורמ הלוע ,ד"בח דיסח ,ןהכרב ןתנ 'ר .םירופיכה-םוי תמחלמ ימיב היה הז
,ךרדל ואצי םה .םימחולה םילייחה תא דדועלו חמשל ידכ ,תיזחה לא וירבחמ המכ םע אצי
יקובקבו ,שטיוואבוילמ יברהמ הלוגסל תועבטמ ,םיליהת ירפס ,ןיליפת תוגוזב םידייוצמ
.'םייחל' תרימאל הקדוו

הלעתה תא וצח רבכ ל"הצ תוחוכ .החוור תשוחת לש תמייוסמ הדימ הררש רבכ העש התואב
יבוט תא ודביא םהמ םיברש ,םילייחה .המת םרט המחלמה ,תאז םע .ירצמה אבצה לע ומייאו
.תישפנו תיזיפ םישושת ויה ,םהירבח

הלילה תא הריעה ,ןגאווסקלופה בכרמ העקבש תידיסחה הרישה .הרושכ הלהנתה העיסנה
.ךרדה ידיצב ונחש ,םילייח לש תואושתב הרובחה תא התכיזו

ררוג םוקמל אבוה ,ותויחהל אווש יצמאמ לש העש רחאל .בכרה עונמ הבכ םידיפרמ קחרה-אל
וטילחה ,ןמז זבזבל וצר אל םידיסחהש ןוויכמ .ךומס הנחמבש הנדסל בכרה תא ררגש ,יאבצ
דע ועסנ ובו ,ם"לחזל ולע םש .'הווצמ' זועמל םתוא האיבה וזו ,תיאבצ תיאשמל תולעל
.רמה םגאה

'ר ,הרובחהמ דחאו ,םילייחה לכ תא סניכ ,ינשוש קחצי ל"אס ,ד"גמה .98 דודג הנח םוקמב
תועבטמ םהל וקליח ןכמ רחאל .דודיעו קוזיח ירבד םילייחה ינפל עימשה ,קיסרק בד
.הלודג התייה החמשהו ,'םייחל'ו

אוה .תוחל םייניעבו תובוצע םינפב דצב דמועה ,םיאולימ לייחב ןהכרב ןיחבה החמשה ךותב
ימ ןיאו ,תווצמל ונב סנכיי רצק ןמז דועב יכ ,רפיס ,ומש ןהד המלש ,שיאהו ,וילא שגינ
.הרותל הלעיש העשב ודיצל דומעיו דמעמה תארקל ותוא ןיכיש

,ד"בח -רפכב םירבחל ןפליט ברע ותואב דוע .לפוטי ןיינעהש חיטבהו ותוא עיגרה ןהכרב
.יברעמה לתוכה דיל ,הדעומב הכרענ הרותל היילעה .ו"ית דעו ף"לאמ רענל וגאד םהו

,לכואה רדח תא םתושרל דימעה ד"גמה .'הווצמ' זועמל םיקינד"בחה ורזח הלילב רחואמ
בוריק לש דואמ המח הריווא הרצונ הרהמ דע .םלואה תא םיבר םיניצק ואלימ החוראה םויסבו
תושר תא שקיבו ומוקממ רענתה םואתפ .רהרוהמ הארנש ןיצק דצב דמע העש התוא לכ .תובבל
.רובידה

םוי .'חזמ'ה בצומב רשק-ןיצק יתשמיש השתהה תמחלמב .ץוביקב יתלדגו יתדלונ" :רפיס ךכו
אל .ןיליפת חינהל םילייחל ועיצהש ,םיקינד"בח המכ בצומל ועיגה ,םיירהצ תעשב ,דחא
יתחנה רבכש זמרכ ,ידי לע םהל יתנמיס .םתיא תמעתהל יתיצר אל םגו ,חינהל יתיצר
.ןיליפת

תרובח םוקמל העיגה ברעב .השפוחל ,התיבה יכרדב ,םיבצומה דחא ךרד יתעסנ םוי ותואב"
,זע שאר-באכ יתשח ומוציעב .עפומל יתכלה ינא םגו ,םילייחה תא עשעשל ידכ ,םינרדב
.הרכה ןדבואל דע חתפתהו רימחהש

רקשה ןיבו הערה השגרהה ןיב רושקל אלש יתלוכי אל ,לופיטה תלבק רחאל ,יתררועתהשכ"
חינהל יל עיצהו קינד"בח ,םיימוי רובעכ ,יתטימ לא עיגהשכ .םיקינד"בחל יתרקישש
הבטה יתשח ,ןיליפתה תחנה רחאל דימ ,םנמאו .החמש בורמ ישפנ תא יתעדי אל ,ןיליפת
."תרכינ

שגינ ,םייסשכ .םימעפנ ,ול ובישקה לכואה םלואב םיניצקה .ןיצק ותוא רפיסש רופיסה הז
,ןור-בל ריאמכ ומצע תא גיצה ןיצקה .בתכה לע רופיסה תא תולעהל ושקיבו ןהכרב וילא
לש ראודה את לא עיגה ןמז רובעכ .השע ןכא ךכ .רופיסה תא בותכי ותיבל עיגישכש חיטבהו
.ויטרפל רופיסה ובו ריאמ לש ובתכמ ןהכרב

יתשפיח אוה .ריאמ תא רתאל תוסנל קשח ןהכרב לש ובילב רועינ דחא םוי .םינש ופלח זאמ
,ותבותכ תאו ומש תא אצמ הפטעמה לש ינשה הדיצב .ובתכמ תא יתאצמו ויתוריינ ןיב
.הפיחב ,ותיבב ןופלטה רפסמ תא רתיא התועצמאבו

אבו ייתונבו יתשא תא חקול ינא ,ןתנ" :תושגרתהב ריאמ ארק ,ולוק תא ההיזשכ דימ
,ותיב-ינבו ריאמ וילא ועיגה ,הבאושה-תיב תחמשב ,א"משת תוכוס דעומה-לוחב ."!ךילא
.הכוסב תיגלטסונ םירבח תודעוותהל

ריאמ .ןהד המלש - ףסונ חרוא הכוסה חתפב עיפוה םואתפ :ןהכרב ןיכהש העתפהה האב זאו
םינש עבש" .והער יפתכ לע שיא תושגרתהב ולפנ ,ףתושמה םתורישמ הז תא הז וריכהש ,המלשו
.ולמלמ ,"ונשגפנ אל

שדוחב ,ןכמ רחאל םינש עברא .ותחפשמו ריאמ םע רשק םייקל ןהכרב ףיסוה השיגפ התוא זאמ
.לאש ,"?שגפיהל םילוכי ונחנא יתמ" .ריאמ היה הז .ותיבב ןופלטה לצלצ ,מ"דשת רדא

-בע קית ודיבו ,הפיכ שבוח... אוהשכ עיגה ריאמ .הפיחב םיינשה ושגפנ םימי המכ רובעכ
הידימלת לע הליטה ותב לש הרומה יכ ,ריאמ רפיס ןכמ רחאלו תומימחב וקבחתה םה .סרכ
התאו" ,רפיס ,"12-ה תב יתב תרזעל יתמתרנ" .םהיתוחפשמ ישרוש לע ריקחת ךורעל - המישמ
."!בוט -םש-לעבה דע םיעיגמ ונתחפשמ ישרושש - ?יתאצמ המ עדוי

םיטפרקב ספדנשו ,יבס-יבא רביחש ,ומש 'ףסוי די' ,רפס יתאצמ" :תושגרתהב םייס ריאמו
תרוסמ תא רומשל ויאצאצמ שקבמ אוה הבש ,ותאווצ העיפומ רפסה ףוסב .טעומ םיקתוע רפסמב
..."תווצמ רומשל יתלחתה זאמ .םהיתובא
רנזור לאפר םע םיידוהי םייח
"םילמסה תא חנעפל" :רנזור


םייחה לש םילמסה ןודיח

קסועש ,רנזור לאפר לש ותטיש תיצמת וז - "םילמסב םיבשוח לבא ,םילימב םירבדמ ונחנא"
םיתומיעה לכ ומכ ,םייתד-םניאשל םייתד ןיב םיחתמה ,ותעדל .םילמס חותינ ,הזילנאוימסב
ינשה דצהש םילמסה תועמשמל עדומ היה דצ לכ ול ,םלעיהל ףאו ךכרתהל םייושע ויה ,הרבחב
.וחור יניעב האור

יתדה םדאל .למס םג איה תבשה ,תוכלההו תווצמה לע ףסונ" .םיגדמ אוה ,"תבשה ,לשמל"
םירבדמ םישנאה ינש .שפוח תלמסמ תבשה יתד וניאש ימ יניעב ךא ,שפנה תולעתה לש למס איה
םילמסה ,ותעדל ."םחומב םירייטצמש םינושה םילמסל םיעדומ ויהיש ילבמ ,םיחכוותמו
םילמסב עגופ והשימש ונל המדנ רשאכ השק םיביגמ ונחנא ןכלו ,ונשפנב קומע םיצוענ
.ונל םישדוקמה

יטרפ באכ

.ןונבלב לפנש יברק לייח ,םהידלי תעבראמ דחא ותייער הרובדו לאפר ודביא יצחו הנש ינפל
ינניאו ,תובאוכו תושק תויעב םע ילא םיאב םישנא" .ולש יטרפה באכה תא ריתסהל הסנמ אוה
תויעבב לפטמ אוה ."ילש יטרפה באכה ללגב רתוי בוט םתוא ןיבהל לוכי ינאש ורמאיש הצור
םה זאו ,םמצעל ורציש םילמסה תא חנעפלו תוהזל םישנאל עייסמ ינא" .ותטיש תרזעב
.רמוא אוה ,"םכותב םילובכ תויהל םיקיספמ

אלמ תוריש תריש ,סירפמ לארשיל עיגה 18 ליגב .וייחב הברה תושעל קיפסה (48) רנזור
- ןוברוס תטיסרבינואמ םיימדקא םיראת השולש ול שי .םידומילל סירפל רזחו ל"חנב
םיראת ינש ןכו ,םיימואל-ןיב םיסחיבו לארשי-םע לש הירוטסיהב ,תיללכ הירוטסיהב
ןוכמב תידוהי הירוטסיהל הצרמ שמיש ,ט"לשת תנשב לארשיל הלעש םדוק .הארוהב
תלהנהב רבח היהו ,םייתנשכ ךשמב להינ םג ותואש ,סירפב תודהיה ידומילל יאטיסרבינואה
.סירפב האושה רקחל ןוכמה

תומילא לש םילמס

לארשי-םע תודלות לע הצרה ,ל"הצ לש הלכשהל רפסה-תיב להנמל הנמתה ץראל הלעש ירחא
שולשכ ינפל .תוצופתה -תיב לש רקחמה תקלחמ תא להנמ אוה ג"משת תנש זאמו ,לרב-תיבב
.הזילנאוימסה תטישב לופיטל יטרפה ןוכמה תא םיקה םינש

,םיגורה וא תויווג תוארל" :תומילא לש םילמס הברה ונילא תרדשמ תרושקתה ,ותעדל
שי ןמצע תושדחב .דואמ םילא והשמ הזב שי - םנב לפנ ובש םויב םילוכש םירוה ןייארל
ללכב וז ,'הקיטילופופ' .רבדל םישנאל םירשפאמ אל .ןויארה תרוצב וליפא ,הארונ תומילא
."ילולימ ףורגיאל הריז

הפיכה תועמשמ

'למס'בש הדבועה תא ןייצמ שרדמה .הבר-שרדמ...ב הזילנאוימסה תטישל ןיכומית אצומ רנזור
רשפא ותועצמאבש תוגרדמ -םרג ןיעמ הווהמ למסה םג ,םלוסה ומכ" .תויתוא ןתוא 'םלס'ו
.ריבסמ אוה ,"שפנה ךותב םייובח תומוקמל עיגהלו םיקוחר תווצק רבחל

שודג למס איה הפיכה" :ושאר לעש הפיכה תועצמאב םג םיגדמ אוה םילמסה לש םחוכ תא
.תבש תרימשו רשכ ןוזמ תליכאל תודעכ הפיכה תועמשמ תא ןיבמ דחא םדא .הנתשמ תועמשמ
ןכל .תידוהיה תדב םינומטה םיכרעה לכ לש תומלגתה תויהל הפיכה שבוחמ הפצמ רחא והשימ
.םירבדמ םילמס ."לשמל ,רשוי רסוחב ספתנ הפיכ שבוח םדאשכ ךכ-לכ עזעדזמ אוהגרובזניג ףסוי ברה תאמ - הכלהה תניפ


הלכ יאוב

?ברעמ ןוויכל םיבבותסמ ,'ידוד הכל' טויפב ,'םולשב יאוב' תרימאב עודמ :הלאש

.הפוחל הלכ תסנכהכ תבשחנ תבשה תלבקו ,לארשי-תסנכל גוז-תב תארקנ תבשה :הבושת

היה אנינח יבר .תבשה ינפ תא לבקל (רצחל וא הדשל) הצירב םיאצוי ויהש ,רפוסמ ארמגב
דמועו ,תבש ידגבב ףטעתמ היה יאני יברו ,"הלכ תארקל אצנו ואוב" :רמואו ,ךלוהו דקרמ
."!הלכ יאוב ,הלכ יאוב" :רמואו

ק"מרה .'ידוד הכל' טויפה תא ץבקלא המלש יבר לבוקמה רביח ,הלאה םייוטיבה יפ-לע
םיארקנה םירומזמה ראש תאו 'הננרנ וכל' ןכ-ינפל רמול וניקתה ץבקלא המלש יבר וסיגו
.'תבש תלבק'

איה תבש תלבקו ,"ברעמב הניכש" :ל"זח ורמאש ןוויכמ ,ברעמל םינופ הז זורח תרימאל
,תסנכה-תיבל הסינכב לבא שי םא תוארל ידכ ,ןכ וגיהנהש םירמוא שי .הניכשה ינפ תלבק
םג לבא .ברעמב איה הסינכה תסנכה-יתב בורב ,ןכאו .תבשה תשודק תא םילבקמ םרטב ומחנלו
יכ - ברעמל םינופ ,םילשורי ןוויכל - המורד םיללפתמ םשש ,ןורימב י"בשרה ןויצבו תפצב
.ןושארה םעטכ רקיעה

,'שפנ' תגרדב הרתי המשנ תפסות םילבקמ 'הלכ יאוב' תרימא תעשבש ,רמאנ י"ראה יבתכב
.הלילה תשודק תניחבמ

יבתכב וליאו ,ליגר לוקב םירמוא ןתואש ,"הלכ יאוב" םיימעפ קר תורכזומ רהוזבו ארמגב
.םימעפ עבש תאז םירמוא ויהש שיו .שחלב םירמוא התואש ,תישילש םעפ םג תרכזומ י"ראה
ר"ומדא ע"וש .כ"ונו ,ב,בסר ח"וא ע"וש .ב,בער ,ג"ח רהוז .םש ח"רו א"עס בל ק"ב .א,טיק תבש
'מע ב"ח שדוק-תבש 'םהרבאד אתולצ' רודיס .ז"ס ז"יפ ללוכה רעש .חכ,אסר םייחה ףכ .ד"ס םש ןקזה
.26 'מע 'ד"בח יגהנמ - םיגהנמה רפס' .אמ 'יס ,'נ"כהיב תוכלה - ףסוי תנשמ' .ךליאו טנ ,טלישארה ףדל

םיניינע חתפמ | ןיעידומ | סופד תיב | תושדח רדח | םידלי רדח | ןויע רדח | ד"בח תיב

תורומש תויוכזה לכ (c)
רואל האצוהה ףגא - זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ
03-9606169 :'סקפ ,03-9607588 'לט ,72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת
ירא-בל ףסוי :"טנרטניא" רודמ שאר * בונורהא ןהכה קחצי ףסוי ברה :ר"וי
chabad@chabad.org.il