528 'סמ עובשה תחיש
:ןויליגה ירודמ
עובשה תרמיא ןייעמה ןמ תבש ןחלוש שדח שי תיעובש הדמע
ץבוק תדרוה הכלהה תניפ םיידוהי םייח היהש השעמ תודיסחה יכרד

המורת תשרפ * (14.2.97) ז"נשת ר"דאב 'ז * דורב םחנמ :ךרוע
תיעובש הדמע


ליגרכ ךישמהל אל


בייח דחאו דחא לכו ,ונלוכ תא עזעזו ונלוכב הכה ןוסאה
םישעמה ןוקיתו הבושת לש ןוויכב םיחקל וכותמ קיפהל


.תובשחמ הברה ררוע ,םעה לכ לע רבעש עוזעזל רבעמ ,רבעש עובשב ונתוא דקפש ארונה ןוסאה
ןוסא לע ךכ ביגמ היהש םלועב םע דוע ןיא .תחא החפשמו דחא םע ונלוכ תמאבש ררבתה םואתפ
העפות איה ,ונלוכ בל תא ברוצש ףתושמ באכמ תעבונש ,תודכלתההו תודחאתהה תשוחת .המוד
.לארשי-םעל תדחוימ

תישענ תילארשיה הרבחהש ךכ לע ורבידש ימ ויה ףא .השלוח לש ןמיס ךכב םיאורה שי
ובש ,תונתנהנו תונרמוח לש ןדיעב אקווד .ןוכנה אוה ךפההש הארנ ךא .העיגפו תירירבש
הברק לש קומע דבור לע ףתושמה לבאה חיכומ ,דבלב ומצע לע דחאו דחא לכ בשוח הרואכל
ונל םישורדה תוחוכה תא קיפהל םילוכי ונא וכותמו ,ונתמצוע רוקמ אוה הז דבור .תוהדזהו
.ןחבמ תעשב

םידוהי ןיב תושגנתה

ןוקיתל עוזעזהו באכה תא םגרתלו הרקש עוריאב ןנובתהל םיווצמ ונא ,םינימאמ םידוהיכ
הזש רמול רוסא ,רוביצה תא הרצ תדקופ רשאכש ,תוינעת תוכלה תא ם"במרה חתופ ךכ .ונישעמ
הבושתל ררועתהל רוביצה תבוח אלא - "ונל עריא םלועה גהנממ הז רבד" - הרקש הרקמ
."םהילעמ הרצה ריסהל םורגיש אוה הזו" ,םישעמה ןוקיתלו

תיינפה הלילח ןאכ ןיא ,םישעמה ןוקיתו הבושת לע םירבדמ ונאשכש ,ריהבהל דימ םיבייח
לש ,ונלש - םישעמה ןוקית .ונתיאמ דחאו דחא לכ תושעל ךירצ - הבושת .תלוזה יפלכ עבצא
םיחקל וכותמ קיפהל בייח דחאו דחא לכו ,ונלוכ תא עזעזו ונלוכב הכה ןוסאה .ונלוכ
.בוטה תרבגהו הבושת לש ןוויכב

אקוודש המוד ,תירוביצ הניחבמ .ןקתל וילעש המ תא דחאו דחא לכ עדוי יטרפה רושימב
ןוסאה עריא הבש ךרדה .ץמאמה רקיע תא םישל ונילע ובש ןוויכה לע זמור ומצע ןוסאה
,ינוציח בייוא ידי -לע אל הרק ןוסאה .הזה ןוויכה תא - עזעזמו יגרט חרואב - תלמסמ
לוכמ ארונהש ,תוא וליאכ ךכב שי .ונלש רחא קוסמב שגנתה ונלש קוסמ רשאכ אקווד אלא
.הזב הז םישגנתמ םידוהישכ הרוק

,םיקוספ רופס-ןיא .תודחאה איה לארשי-םע לש תיתימאה ןגמה-תמוחש ,ונתוא תדמלמ הרותה
החוכבשו ,לארשי -םע לע תודחאה הניגמ המכ דע ,םישיחממ םישרדמב םילשמו ל"זח תורמא
קלחנ םעהו וז השוחת תמסרכתמ תונורחאה םינשב אקווד ,ונרעצל .בייואו רצ לכ דגנ דומעל
םיחוכיווה לכ יכ ונלוכ םישח םואתפ ,הזכ ןוסא ונתוא דקופשכ לבא .םיגלפלו םיקלחל
.תפתושמה תימינפה המקרב עוגפל ידכ םהב ןיאו ,םיילוש תוקולחמהו

תרושקתה לש החוכ

עדוויה םע דימ התוגהנתהבש קפס ןיא .תרושקתה לש התוירחאו החוכ תא ןאכ ןייצל בושח
,ללככ .ימואלה לבאהו ףתושמה באכה ,תודחאה חורל תרושקתה המרת ,וירחאלש םימיבו ןוסאה
תאבה לש םירציו 'גניטייר' ילוקיש הדיצה החינמש ,תיארחא תוגהנתהל המגוד התייה וז
תא הבלמש םרוג איה תרושקתה אקווד הנשה תומי לכ לבא .ללכה יכרוצ לומ ,'םיפוקס'
.הרבחב בוטיקהו תוקולחמה

בוטיקל היזיוולט וא וידר תינכת לצנל רשפא .רצויה דיב רמוחכ איה תרושקתה וז הניחבמ
,תורבדיה תריציל המצע וז תינכתב שמתשהל רשפא .ערקה תקמעהלו חוכיווה תרעסהל ,תודמעה
תוינכתל תוושל םיטילחמ םהש יפואבו םישיגמבו םיכרועב יולת לוכה .תידדה הנבהו תובשחתה
.םהידיבש

ונוצר תא בושו בוש אטבי רוביצה םא .רוביצה ידיב םג ןותנ רבדה הבורמ הדימב םלוא
- חוכיווה תא ןיצקהל אלו תושיגרבו דובכב תויעב ןבלל הסנמש תרושקת עומשלו תוארל
קרו ,תויתימא תויעב הברה ךכ-לכ ונל שי .תונושה תוינכתה יכרוע לע רוביצה ןוצר עיפשי
.ןדגנ דומעל לכונ תודחא ידי-לעשדח שיןימוחנתו הרזע

יתבב ץראה יבחרב ד"בח-יתב ילהנמ ובצייתה ,םיקוסמה ןוסאב םיללחה תומש םוסרפ םע דימ
.ןימוחנתה תושגרו רעצה תעבה דצל ,השורדה הרזעה לכ תא וקינעהו תולוכשה תוחפשמה
רוא-םש ילא .החפשמה תיבב םויב םימעפ שולש ללפתהל ואבש םיניינמל וגאד םיבר תומוקמב
תא 'לארשי-לוק'ל ןויארב ןייצ ,ןוסאב הפסנש ,ל"ז יבוק לייחה לש ויבא ,ןורשה-תמרמ
הלאה םישנאה" :םוקמב ד"בח-תיב להנמ ,ןמטוב הדוהי ברהמ לבקמ אוהש דודיעהו הכימתה
אוה יכ ,רמא ןמטוב ברה ."הרזעלו תוליפתל םוי ידמ ילא עיגמ אוה .הפיה תדה תא םיגציימ
רחא רבד םוש לע בושחל לוכי אוה ןיא ןוסאה זאמו ,םינש המכ רבכ רוא-םש תחפשמ תא ריכמ
.הלוכשה החפשמה לע אלא

םידליהו רשה

ידלי לצא רקיב ראשה ןיבו ,ד"בח-רפכב רבעש עובשב רקיב יקסנרש ןתנ היישעתהו רחסמה רש
עתפוהו ,ישיאה ורופיס תא םידליל רפיס אוה .ד"בח-יריעצ ידי-לע ץראל ולעוהש ליבונר'צ
,היסורב ןורחאה ורוקיב לע ותוא ולאש םידליה .ותדלוה ריע ,קציינוד ריעהמ דלי שוגפל
ןיא" :רשה רמא רוקיבה םותב .אולכ היה ובש קוניצל רזחשכ ותשוחת לע רפיס יקסנרש רשהו
חא ול ןיאש ,הזה רדהנה לעפמהמ הברה הכרעההו תושגרתהה תא עיבהל תולגוסמש םילימ יפב
."ערו

ןושארה םוקמב

,'יח-לוק' תיתדה תירוזאה וידרה תנחתש ,הלעמ היזיוולטלו וידרל היינשה תושרה לש רקס
ןמז ךותב .תוירוזאה תונחתל ןד שוגב הנזאהה יזוחא תא קדבש רקסב ןושארה םוקמב תדמוע
תרדשמ הנחתה .ערו חא ול ןיאש גשיה ,םיזוחא 11.6 לש הנזאה זוחאל הנחתה העיגה רצק
.םא-ףא 93 רדתבשטיוואבוילמ יברה לש ויתוחיש יפ-לע דבועמ - תבש ןחלוש
ינונבל 'צ תאמ .המורת תשרפל


םלועל זז וניאש יוויצ

םוקמ לכב ,רמולכ ."םימלוע-ימלועלו םלועל םייק - 'יל' רמאנש םוקמ לכ" :ל"זח ועבק ללכ
תואמגודה תחא .םלועל םייקתי הזה רבדה - "יל" יוטיבה תא המ-רבד לע טקונ ה"בקהש
:ל"זח םירמוא ךכ לעו ,"שדקמ יל ושעו" רמאנ וילעש ,שדקמהו ןכשמהמ איה ל"זח םיאיבמש
."אבה םלועל אלו הזה םלועב אל ,םלועל זז וניא"

לע רתי ?"םלועל זז וניא"ש רמול רשפא ךיאו ,ברחנ שדקמה-תיב ירהש ,רואיב שרוד רבדה
םייק וניא "שדקמ יל ושעו" יוויצה וליפא אלא ,ברחנ ומצע שדקמה-תיבש דבלב וז אל :ןכ
!'הל שדקמ וישכע תונבל ונידיב ןיא ירהש ,ונימיב

טעמ שדקמ

ולא" :ל"זח ורמא הז לעו ,"טעמ שדקמל םהל יהאו" קוספה לע ססובמ ךכ לע םירבסהה דחא
הזה םוקמה השענ ,שרדמ -תיבו תסנכ-תיב םינוב םידוהישכ ,ןכל ."תושרדמ-יתבו תויסנכ-יתב
.םלועל שדקמה םייקתמ וז ךרדבו ,וב הרוש הניכשהש 'טעמ שדקמ'

-תיב ןיאשכ םג ירהש ,םלועל םייק "שדקמ יל ושעו" יוויצה םגש ןבומ הז רבסה יפ-לע
םייוצמ ובש רתא לכב 'הל םוקמ עובקלו תושעל לארשי-םע לע בויח לטומ םייק שדקמה
,שדקמה לש יחצנה םויקה לע ל"זח ירבד םימייקתמ ךכ .שרדמה-יתבו תסנכה-יתב םהו ,םידוהי
."יל" רמאנ וילעש

תיבב שדקמ

שדקמ יל ושעו" קוספה לע ל"זח רמאמ יפ-לע אוה שדקמה לש יחצנה םויקהש ,דוע שרפל רשפא
לכ ,רמולכ ."לארשימ דחאו דחא לכ ךותב ,םכותב אלא ,רמאנ אל וכותב" - "םכותב יתנכשו
.ה"בקל שדקמ ותיבבו ומצע ךותב תושעל הווצמ ידוהי

עובקל ךירצו לוכי ידוהי לכ .םידוהי ןיינמב וליפא ךרוצ ןיא הז יוויצ םייקל ידכ
ותיבב ה"בקל ןכשמו שדקמ השוע אוה וז ךרדבו ,הליפתלו הרות דומילל ןמזו םוקמ ותיבב
.דעו םלועל יחצנ אוה אליממו ,םוקמהו ןמזה יאנתב יולת וניא הז רבד .יטרפה

םידומעה תשולש

,תוחולהו ןוראה - הרות :דמוע םלועה םהילעש םידומעה תשולש וללכנ שדקמב :רמול שי דועו
ו ;שדקמב התייהש הליפתהו תונברקה תדובע - הדובע ;תיזגה תכשלב הבשיש ןירדהנסהו
.וב ויהש הקדצה יניינעו ןחלושה ידי-לע שדקמה-תיבמ האציש דסחה תעפש - םידסח-תולימג

- וללה םידומעה תשולש לכ תא ליכהל ךירצ ידוהי לכ לש ותיבב השענש יטרפה ןכשמה םג ךכ
הקדצ תתלו (רוביצב םישענ םניאש הליפת יניינעו תוכרב) ה"בקל ללפתהל ,הרות םש דומלל
תיבה היהי ךכ .םיחרוא תסנכהב תוברהלו (הקדצ-תפוק תיבב םיעבוקש ידי-לע ראשה ןיב)
יחצנ ןיינב ,ישילשהו יללכה שדקמה-תיב יוליגל הנכה השענ הזו ,ה"בקל שדקמו ןכשמ יטרפה
.ונקדצ-חישמ תאיבב ,שממ וטושפכ םלועל זז וניאש
(123 'מע ,ול ךרכ תוחיש יטוקל)

הקדצו המורת :אשונב םישרדמ - ןייעמה ןמטפשמב הקדצ

ינפל ביבח הקדצ השועו בל-בידנש יפ-לע-ףאש ונדמלל .המורת תשרפל תמדוק םיטפשמ תשרפ
יפל רשויבו קדצב ונוה השע ןבדנה םא קר םוקמה יניעב הבושח הקדצה תאז-לכב ,ה"בקה
האבה הווצמ"כ ,איה הלוספו המוגפ ;הקדצב תלעות לכ ןיא ,ןכ-אל םא .הרותה יטפשמ
."הריבעב
(ךורב רוקמ)


םירהלו שירפהל

שירפמ םדא רשאכ - דחא הנקב םילוע םהינשו ,המרהו השרפה :םישוריפ ינש המורת הלימל
.השודקלו תוינחורל והלעמו ,ותוימשגמו ותוירמוחמ ותוא םירמ אוה ,השודק לש רבדל ופסכמ
(תוחיש יטוקל)


ףלא יפ ךוכיז

:(דל,די ילשמ) רמאנ הז לעו ,הככ םימעפ ףלא םדאה לש ובילו וחומ תא תככזמ הקדצה תדובע
."יוג םמורת הקדצ"
(רוא הרות)


םיידיבו הפב

םה םירדנ וליאו ,םהידיב קשנל םישנאה םיגהונ הרותה-ירפס תא ,ונמלוע אוה ךופה םלוע
םירדנה תאו הפב הרותה -ירפס תא קשנל - ךפהל תושעל םהילע .םימלשמ םניא ךא הפב םירדונ
...םיידיב ומלשי
(ם"יבלמ)


הברהו טעמ

הנווכב אלש הברה ,הקדצב םלוא ,"הנווכב אלש הברהמ הנווכב טעמ בוט" :רמאנ הליפתה לע
.הדי-לע םישענה דסחהו בוטה תומכ אוה רקיעה הקדצב ןכש ,דואמ בושח ןיינע אוה םג
...םיבוט םירבד רתוי םישוע ףסכ רתוי תועצמאב
(ידאלמ ןמלז-רואינש יבר)


ןבאה הפיא

אל .(םימולהי) תובוט םינבאו ,םתס םינבא - םינבא יגוס ינש םייוצמ רישע לכ לש ותושרב
םולהיהו ובילב תחנומ הטושפה ןבאהש ימ שי - םוקמ ותואב םינבאה תויוצמ םלוכ לצא
.ובילב םולהיהו וסיכב תחנומ ןבאהש ימ שיו ,וסיכב
(טרביורג רכששי יבר)


לוכ ,לוכמ ,לוכב

- ךירצ הקדצל םיפסכ ףוסאלו תכלל :"לוכ ,לוכמ ,לוכב" תניחבב תויהל ךירצ הקדצב
םע הכילהה איה ודובכל םא דיפקהל םדאל ול לאו ,ךכל ןכומש דחאו דחא לכ םע ,"לוכב"
תחקלו .ונממ לבקל רשפא קרש דחאו דחא לכמ ,"לוכמ" - ךירצ הבדנ תחקל .אל וא ינולפ
.טעמ ןתונה לע םערתהל אלו ,אוהש םוכס לכ ,"לוכ" - ךירצ
(קסירבמ רעב-ףסוי יבר)


בל לכב

רשא" (ב,הכ תומש) בותכה ירבדכ ,ץפח בלב תאז ןתונ ,השודקבש רבדל ונומממ בדונה ידוהי
יפכ דחאו דחא לכ ןתונ זאו ,וררועל המיאתמה השיגה תא אוצמל קר םיכירצ ."וביל ונבדי
.תשוחנ ימו ףסכ ימ ,בהז ימ ,ותלוכי
(תוחיש יטוקל)


לבקמ ןתונה

הטוש :הקדצה ןתונ לע ?םירומא םירבדה ימ לע .לטונ חקיפו ןתונ הטוש :רמוא טוידה לשמ
אלא אוה ןיאש עדוי הקדצ השועה חקיפ לבא ,ןתונ קר אוה וליאכ ול המדנ הקדצ השועה
-לעב לש ודי ךותל ןתנו םינפל ודי תא ינעה טשפ" :(א,א תבש) הנשמב זומר הז רבד .לטונ
תוכזב ןכש ,ינעה ןמ לטונש אוה תיבה -לעב אלא ,תיבה-לעבמ לטונש אוה ינעה אל - "תיבה
.ויסכנו אוה םיכרבתמ הקדצה תניתנ
(ןי'זורמ לארשי יבר)

עובשה תרמיא


םידומעה יוו

הדימ םלוא .הרות דמולו תולילו םימי בשוי היהש ,ןדקשו ןדמל ידוהי היה קסמודר ריעב
.ףסכ בהוא היה אוה - וב התייה תחא הנוגמ

.ןויעב 'תופסות'ה םע ארמג יפד השולש דומלל קיפסהו ,שרדמה-תיבב דמלו בשי דחא הליל
ןושלב ארק ,ןדמלה תא הארשכו ,קסמודרמ המלש יבר קידצה שרדמה-תיבל סנכנ ךכ ךותב
."ףסכ םהיקושחו םידומעה יוו" :קוספה

השולש) םידומע 'ו דחא הלילב תדמל אולה" :שריפ קידצהו תוהמת םייניע וב הלת שיאה
..."!ףסכל קקותשמ התא ןיידע - 'ףסכ םהיקושח' ןכ-יפ-לע-ףאו ,(םידומע השיש םה םיפדתודיסחה יכרד


םידסח-תולימג

לארשי-תבהא לש המוקממ קר אל עבונ הז רבד .םידסח-תולימגו הקדצ לע בר שגד המש תודיסחה
-תדובע לש תללוכה תכרעמה ךותב הקדצה לש הלודגה התובישחמ םג אלא ,תודיסחה לש המלועב
םיכז ובילו וחומ םישענ הקדצה ידי -לע"ש ,רמא אינתה לעב ןקזה ונבר .ימצעה ךוכיזהו 'ה
ןקזה ר"ומדא ךפה וללה םילימה רשעב" :ץ"יירה ר"ומדא ק"כ ךכ לע אטבתה ."הככ םימעפ ףלא
,בלח ץימחתב לבותמ םחל תסורפ ולכא םמצע םה .שפנ-תוריסמב הקדצ ילעבל םידוהי יפלא
."הבחר דיב ונתנ הקדצו

השעית וזש ךרוצה תא םג אלא ,הניתנה םצע לש התובישח תא קר אל ושיגרה תודיסחה ילודג
םוש ילב ,םלש בלב ידוהיל דסח-תולימג ןתונה" :אינתה לעב ןקזה ונבר רמא ךכו .םלש בלב
םיחותפ הלעמ ילכיה ירעש - ךומכ ךערל תבהאו יוויצכ ,הבהאב ידוהיל הבוט השועהו ,היינפ
לש ורעצב תופתתשהה ,בלבש שגרה אוה ח"מגה ןיינע רקיע" :רמא ץ"יירה ר"ומדאו ."וינפל
."אליממ האב האוולהה םצע .ורבח

הבוט תושעל דבלבו

תעלש ,דיסחב השעמ .הלא תווצמ םויקל םידיסח לש םתורסמתה לע םירפוסמ םיאלפומ םירופיס
ףסכה לכל קוקז היה אלש רחאמ .ותסנרפל םייוסמ םוכס שדוח לכב ול חלוש ונב היה ותנקז
,ח"מג תניחבב ,תורוע לש תונח לעב ,דחא ידוהיל ונבמ לביקש ףסכה תא רסומ היה ,תחא-תבב
תחא אל .בוחה ןובשח לע שקיבש םוכסה תא ול ןתונ היה הלהו וילא אב היה ףסכל ךרצנשכו
םעזב תלפנתמ התייהש ,תינגרנ השיא התייה איה .רחוסה תשא תא קר תונחב אצמש הרק
,הז קסע ךל המל :ותוא ולאש םעפ .וילא םג ךכ הסחייתהו ,הלעב לש בוחה-ילעב לע תופרחבו
דבלבו ,ךכ לע יתוא ונודיש בטומ :דיסחה הנע ?'השונכ ול היהת אל' לע רובעל ךתוא איבמש
!ידוהיל הבוט תושעל

םליש אל םיתיעה קוצ תמחמ ךא ,דחא דיסחמ ח"מג םעפ הוולש ,ידיסח דמלמ לע רפוסמ דועו
:הוולמה תא הוולה לאש בוחה תא עורפל אבשכ .ךשוממ ןמז רחאל קר אלא ונמזב בוחה תא
תקנעהב" :הוולמה בישה ."?ךפסכ תא תשרד אל עודמו ,בר הכ ןמז ףסכ ךל בייח ינא"
בייח ינא יכו .בוח תעירפ תווצמ ךילע תלטומ התעמו ,ילע לטומה תא יתישע האוולהה
."?ךלש תווצמה תא םייקל ךל ריכזהל

תומשנה דוס

תאמ תושר שקיב םעפ .ח"מג ןרק להינ ,ד"בח-רפכ לש ובר ,ה"ע קילרוג ןמלז-רואינש ברה
,בר ןמז ונממ לזוג רבדהש ןוויכמ ,םירחאל ח"מגה לוהינ תא רוסמל שטיוואבוילמ יברה
ברה ,ןכאו .ןמז ףיסומ אלא ןמז לזוג וניא ח"מגה יכ ,ובישה יברה .שולחו ןקז רבכ אוהו
...שמחו םיעשת ליגב רטפנו ,הנש הרשע-שמחכ דוע ןכמ רחאל יח

הבוט םישוע אל םידסח-תולימגו הקדצ םינתונשכש ,הרכהה תא תובבלב השירשה תודיסחה
ויה ןקזה ר"ומדא ידיסח .ה"בקה ןתונש ףסכב יוארכ םישמתשמו הבוח םיאלממ אלא ,תלוזל
יברה לש ויתורגיאמ תחאב ."ךקלח םג יוצמ - יל ןתונ ה"בקהש הסנרפב" :רמול םיגהונ
יכ ,בוח ןועריפ אוה הז ח"מג רשא רבדה רשפאו ,םלועב אוה רזוחה לגלג" :רמאנ ץ"ייר
."ול בייח אוהש רשפא ןלוגלגו תומשנה דוסב

וריעב דסייל וידיסחמ דחאל שטיוואבוילמ (לאומש יבר) ש"רהמ ר"ומדא הרוה םעפש ,רפוסמו
הינודנה ימדמ תיצחמ ןרקב עיקשי ריעב ש"נא יכרבאמ דחא לכ יכ ,עבק אוה .ח"מג ןרק
:יברה ול רמא ."ןכ תושעל םענכשל לכוא אל ,יבר" :רמאו עתרנ דיסחה .ותנותחל לביקש
אל םאו ,םינתונ םה םהלשמ אל ,םינתונ רשאכש ,םהל רומא .םירבדה ולבקתי - רמוא ינאשכ"
."!םהל היהי אל - ונתיי


הלואגל הייפיצבריאת - הלואגה ןמזב ,אובל דיתעלו ,לארשי לע תחרופ חישמ לש וחור ,תולגה ןמזב"
."םהילע
(ב,א תישארב ,חקור)

היהש השעמ


הניכשהו הנשושה

תומ ירחא .חחפה ה'לסוי ,הלעבמ הנמלאתנש לזייר לש הינבב רוכבה היה רשעה ןב ל'קזייא
םורתל שרדנ םהמ דחא לכ .הידליו הנמלאה לע הסנרפה לוע לש ודבוכ אולמ לטוה החפשמה שאר
.התיבה תוטורפ המכ איבהל דבלבו תנמדזמ הדובע לכב הידי תא החלש לזייר :וקלח תא
ומרת רתוי םינטקה םידליה .הערמל השוחכה םיזוואה תקהל םע תאצל רקוב ידמ לחה ל'קזייא
...םרוסחמ לע וננולתה אלש ךכב םקלח תא

שידק רמאו תסנכה-תיבב ללפתהש רחאל ,רקוב לכב .ותכאלמ תא ל'קזייא בביח ,השעמל
תרייע תא ופיקהש םיקירומה תודשה דחא לא םיזוואה תרבחב אצי ,ויבא תמשנ-יוליעל
אדיוו םיזוואה תא רפסש רחאל .הערמה יחטש תא ופטעש הוולשהו טקשה תא בהא אוה .וירוגמ
ןעשיהל ,םיצעה דחא תולגרמל בשייתהל גהנ ,הערמה לא ךרדב הרובחהמ טמשנ אל םהמ דחא ףאש
.ויפנע וליטהש רירקה לצה ןמ תונהילו ועזג לע

םהבש ,םיעגר םתואב .תוחמש ןתצקמו תובוצע ןתצקמ ,ןטקה ושארב זא ורבע תובר תובשחמ
.לילחה ,בוטה ודידי תא ולימרתמ איצוהל גהנ ,םיברועמ תושגרב האוג הריעצה ושפנ התייה
,םע-תוניגנמ ויה הלא .םיעורה וירבחמ דמלו עמש ןתואש תומיענ ונממ תועקוב ויה הרהמ דע
.רודל רודמ ,ונבל באמ ורבעש

/ התא לודג המ ,רעי ,רעי" :ורמא ויתולימש רישה תמיענ וילע הבוהא התייה דחוימב
הבורק הנשושה התייה זא יכ ,רתוי ןטק רעיה היה וליא / תא הקוחר המ ,הנשוש ,הנשוש
."!דחי ונינש ונייה זא יכ ,הזה רעיה ןמ ינואיצוה וליא / רתוי

תאשל םילילצלו םילימל חינהלו ויניע תא םוצעל ל'קזייא גהנ ,וז המיענ ולילחב ןגינשכ
.םיעוגעגו הגרע לש םיקוחר תוזוחמל םהיפנכ לע ותוא

םידיסחה .תבשה התע הז האצי ,ל'קזייא ררוגתה הבש ,תירגנוהה הרייעה ןמ בר קחרמב
סנכנ קידצה .םהיתבל ורזפתה ,ס'הרש בייל יבר ,םבר תציחמב תבשה תא תושעל ואבש ,םיברה
.רדס וב טילשהל שרדמה-תיבב רתונ שמשה קר .תיבה-ינבל הלדבה ךורעל ותיבל

למלמ ,"ייא ,ייא ,ייא" .הנאו הנא וב ךלהתהו שרדמה-תיבל קידצה רזח הלק העש רובעכ
רמא ,"המ יהיו ,והשמ תושעל םיבייח" .הרימתה ותמוק תא לק טטר דיערה םואתפ .בושו בוש
העש ךותב .ונזוא לע המ-רבד שחלו דומצה ונולגעל ארק ,שרדמה-תיבמ אצי אוה .יטלחה ןוטב
.ךרדל םיינשה ואצי הלק

אוה .ןושאר םוי לש רקובה רבכ ריאה ,הלגעה ךותב הברעה ותנשמ ירכנה ןולגעה ררועתהשכ
הכורא ךרד ואמג הלילה ךשמב יכ ,ןולגעה בשומ לע בשיש ,קידצה ונודאמ עומשל עתפוה
.הירגנוה קמועב םה התעו יסורה לובגה תא וצח ,דואמ

הרק םעפ ידמ .שדחמ םעפ לכב ןיינעהמ שגרתה ,רבעב םימוד םירקמב דמולמ היה רבכש ףא
ךרדה הכרא דימת ,רכז ,ולא םירקמב .תוכשומב זוחאלו דיקפתב ומע ףלחתהל גהנ קידצהש
...ליגרה ןמזהמ שילש וא תיצחמ

.ותניגנ לש המוציעב ,וירוחאמ עתפל חיגהש רודהה ידוהיה לש ותומדמ עגרל עתרנ ל'קזייא
.ךר לוקב שיאה ולאש ,"?טקה ידלי ןאכ ךישעמ המ"

.הנע ,"ונלש םיזוואה רדע תייערב ימיאל ינא רזוע"

.לואשל שיאה ףיסוה ,"?ךירבח ראש ומכ ,'רדח'ב הרות דומיל רבדב המו"

,ידומלתב הכרב יתיאר ףאו 'רדח'ב יתדמל םנמא רבכמ אל דע" .ולפשוה ל'קזייא לש ויניע
תסנרפב הנכסמה ימיאל עייסלו םידומילה-לספס תא בוזעל יתצלאנ יבא תומ זאמ םלוא
.בצעב בישה ,"ונתחפשמ

תושר הנממ שקיב ,ומצע תא גיצהש רחאל .הנמלאה לזייר ינפל קידצה בצייתה העש רובעכ
עיגהל אוה דיתעו דואמ ההובג ותמשנ יכ ,יעד" .ותוסחל ל'קזייא ,רוכבה הנב תא לוטיל
התוא הצפיש ,ןוגה יפסכ קנעמ הל עיצה םג אוה .רמא ,"הנוכנה ךרדב ךלי קר םא תולודגל
.תיבה תסנרפב הנב לש וקלח ןדבוא לע

ושע םה .בייל יבר לא ףרטצהו ומיאמ דרפנ ל'קזייא .העצהל התואינ ,תובר תורצפה רחאל
וידימלתמו בייל יבר לש ורבח ,ה'קלמש יבר ןואגה לש ותבישי לא ,גרובשלקינל םכרד תא
הרותה תולעמב הלעתהו תובר םינש גרובשלקינב רתונ ל'קזייא .שטירזממ דיגמה לש םילודגה
.תודיסחהו

קלתסנ) בילאקמ קיזייא-קחצי יבר קידצה לש ושרדמ-תיב תא ושדג םידיסח ינומהשכ ,םימיל
ךרד ;םולה דעו םיזווא העורכ ותודלי זאמ הכוראה וכרד תא םהינזואב ללוג ,(רדאב 'זב
.(רדאב 'דב קלתסנ) ס'הרש בייל יבר ,ונעמל חרטשו ותוא 'הליג'ש קידצל בייח אוה התואש

םידיסחל רמא ,"'רעיה ריש' תא דחוימב יתבהא ,הדשב ללחמ יתייהש תוניגנמה לכמ"
ירבדל םהינזוא תא וטה םידיסחה ."טעמ תונוש םילימ הז ןוגינל שי םויה םלוא" ,ףיסוהו
.רידנ הניגנ ןורשיכב עדונ ראשה ןיבש ,םבר

המ ,הניכש ,הניכש / תא הכורא המ ,תולג ,תולג" :רישב חצפו רמא ,"ןה םילימה וישכע"
וליא / רתוי הבורק הניכשה התייה זא יכ ,רתוי הרצק תולגה התייה וליא / תא הקוחר
..."דחי ונינש ונייה זא יכ ,תולגה ןמ ונואיצוה
ןמדירפ לשנא ברה םע םיידוהי םייח
האירקל םינוכנ :ןמדירפ לשנא ברה


ןיאמ ימצע תא לאוש ינא םימעפל"
"חוכה

לשנא ברה לש ולעופלו ותומדל יחכונה רודמה תא שידקהל תכרעמב טלחוה םייעובש ינפל רבכ
תיזוחמה םיבדנתמה תדיחי דקפמו לארשי תרטשמב ןופצה זוחמ לש ידוקיפה ברה ןגס ,ןמדירפ
הלעה אל שיא .'אשידק הרבח'ה לש המוי עודיכ אוהש ,רדאב 'ז לגרל ,תאז .םיללח יוהיזל
.תעזעזמו תיגרט הכ הרוצב ילאוטקא םייתניב היהי אשונה יכ ותעד לע זא

םינושארה תוחוכהמ וישנאו ןמדירפ ברה ויה רבעש עובשב יעיברל ישילש ןיבש ארונה ברעב
הנושארה הרזעה ישנא לש םהידי דועב .רועסיה יקוסמ ינש לש תוקסרתהה תריזל ועיגהש
םיבדנתמה םיעבראו ןמדירפ לש םהידי ,תולטבומ ,באכה הברמל ,ורתונ הריזל וקעזוהש
.תיפוס-ןיא התארנש הדובע תואלמ ויה ,ומע ועיגהש

וז דצל וז

ךכ לע יתעדוה" .ןמדירפ רפסמ ,"חטשה לא אובל האירק יתלביק תוקסרתהה רחאל יצחו העשכ"
.בושי-ראשב אלמ בכרהב ונבצייתה העשמ תוחפ ךותבו ,ונלש הדיחיה לש םיתווצה ישארל דימ
םידקפומה םיאולימה ישנא תא ןגראל ןמזל קקזנ אבצהש ןוויכמ לבא ,אבצה לש היה דוקיפה
."השקה הכאלמב ונלחתהו ועיגה רבכש ימ לא ונרבח ,אשונה לע

יעוגיפב הלכו תויודבאתה ךרד ,םיכרד תונואתב לחה ,וייחב ןמדירפ האר תוומו םד הברה
טלחהב שי םיללחה רפסמל" .רתויב השק השוחת ורצי ,יחכונה ןוסאה לש וידממ לבא .רורט
םירוחב לש ןבור ,וז דצל וז ,תופוג שולשו םיעבש ראתל תולוכיש םילימ ןיא .תועמשמ
."תוהזל דואמ השק היה םתצקמ תאש ,םיריעצ

א"קז תדיחי

ינפל (38) ןמדירפ לחה ,דמוע אוה השארבש ןפודה תאצוי הדיחיה לאו הרטשמה לא וכרד תא
הנומ ןכמ רחאל םינש שמח .וירוגמ ריע ,הפיחב יחרזאה רמשמל בדנתהשכ ,הנש הרשע-שמח
הרכהה תא ובילב דילוה םילשוריב 400 וקב עוגיפה .ןופצב הרטשמה לש ידוקיפה ברה ןגסל
םייתנשכ ינפל ,הלופעב עוגיפה .םיללח ףוסיאלו יוהיזל הרטשמה לש הדיחי םיקהל ךרוצב
לש התובישחב בהי ימר ונגסו תונג בקעי זוחמה דקפמ תאו ותוא תיפוס ענכיש ,יצחו
.הדיחיה

,םידרחו םייתד םישנא םבור ,ןופצה רוזא לכמ םיבדנתמ םיעבראכ זכרל חילצה ןמדירפ
יצחו הנשכ ינפל המקוה היתובקעב .ןוסא תונברק יוהיז - א"קז תדיחי תא םיקה םתרזעבו
.םורדה זוחמב םג המוד הדיחי תמקומ ולא םימיבו ,ביבא-לת זוחמב הרטשמה לש המוד הדיחי
.תושק םיכרד -תונואת יללחל יוארה דובכה ןתמב םילפטמ םג םה

הנומאה קר

רודחש ימ קר .וזמ הבוט הרדגה ןיאש המוד .'שדוק-תכאלמ' תאז תונכל תגהונ תרושקתה
לומ דומעל לגוסמ ,םדה ידירש תגיפסו תופוגה יקלח ףוסיאבש השודקה תוחילשה תשוחתב
.וז הארונ הכאלמ

שארב דקפתלו הלאה םיארונה תוארמה לומ דומעל חוכה ןיאמ ימצע תא לאוש ינא םימעפל"
לארשי רבקל האבהה לש המוצעה התובישחב הנומאה קרש ,רובס ינא" .ןמדירפ רמוא ,"לולצ
תושעל חוכה תא םינתונה םה - ול םייואר הכש ימל יברמה דובכה תא קינעהל זעה ןוצרהו
."תאז


גרובזניג ףסוי ברה תאמ - הכלהה תניפ


שדוק-תבש ליל

?תבש לילב התיבה םיאבשכ "ליח תשא"ו "םכילע םולש" םירמוא המל :הלאש

,םידליה תא הליחת ךרבל וגהנש שי .תסנכה-תיבמ םיאבשכ דימ שדקל שי הליחתכל :הבושת
.'ןמא' הילע ונעי (ןלהל האר) םיכאלמהש ידכ םגו ,הכרבה םייקתת תבשה תוכזבש ידכ

תכסמב ל"זח רמאמב ודוסי .ל"ז י"ראה ידימלת ימיב הנושארל גהנוה :"םכילע םולש" טויפ
.ער דחאו בוט דחא ,ותיבל תסנכה-תיבמ תבש-ברעב םדאל ול ןיוולמ תרשה-יכאלמ ינש" :תבש
ןוצר יהי' :רמוא בוט ךאלמ - תעצומ הטימו ךורע ןחלושו קולד רנ אצמו ,ותיבל אבשכו
ראבמ 'קדצ חמצ'ה לעב ר"ומדא ."וחרוכ-לעב 'ןמא' הנוע ער ךאלמו ,'ךכ תרחא תבש אהתש
תבש ולוכש םוי" ןיעמ ,םיכפהה ןיב תרבחמה ,יתימא 'םולש' תגרד הלגתמ תבשבש ,תאז
.אובל-דיתעלש "החונמו

,הבש תושקבה תא רמולמ םיענמנ םירחא .'םימלועה ןוביר' תליפת םירמוא שי ,ןכמ רחאל
.תבשב םדאה יכרוצ תא שקבל ןיאש םושמ

ולוכש (אל קרפ) ילשמ רפסמ םיקוספ ולא .הצורחהו הנמאנה השיאה תא חבשמ :"ליח תשא"
,הבוט השיא הבוט המכ הארו אוב" :ל"זח ורמא רבכו .הרותה אוה לשמנה בור-יפ-לעו ,םילשמ
ןמז אוה תבש לילש םושמ ,הלבקה יפ-לע איה ותרימא רקיע ,ונניינעבו ."הב הלשמנ הרותהש
תוגרדל םלועה תא הלעמו ררבמה חוכה איהש ,'השיא' הנוכמה ,'תוכלמ'ה תריפס תולגתה
-ןב שי ןלוכל ,םלוע-לש-ונוביר :ה"בקה ינפל תבש הרמא" :ל"זח רמאמ יפ-לע ,תאז .תולענ
לארשי תומשנש ,ןאכמ ."ךגוז-ןב איה לארשי תסנכ :ה"בקה הל רמא !גוז -ןב ןיא ילו גוז
.רתוי תוהובג תוגרדמ השודק עפש תוכלמה תדימל תוקינעמ
םע רודיס' .ב,בסר הבושת ירעש .(ו"נש ,היצנו) 'תבש ינוקית' .ט,אי ר"ב .ב,גס תומבי .ב,טיק תבש
'הרות לארשי גהנמ' .6,אער ןקזה ר"ומדא ע"וש .398 'מע תישארב 'הרותה רוא' .א,וטק 'ח"אד
.דסק 'מע 'םיגהנמה ימעט רצוא' .ג,אער
ישארה ףדל

םיניינע חתפמ | ןיעידומ | סופד תיב | תושדח רדח | םידלי רדח | ןויע רדח | ד"בח תיב

תורומש תויוכזה לכ (c)
רואל האצוהה ףגא - זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ
03-9606169 :'סקפ ,03-9607588 'לט ,72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת
ירא-בל ףסוי :"טנרטניא" רודמ שאר * בונורהא ןהכה קחצי ףסוי ברה :ר"וי
chabad@chabad.org.il