529 'סמ עובשה תחיש
:ןויליגה ירודמ
עובשה תרמיא ןייעמה ןמ תבש ןחלוש שדח שי תיעובש הדמע
ץבוק תדרוה הכלהה תניפ םיידוהי םייח היהש השעמ תודיסחה יכרד

הווצת תשרפ * (21.2.97) ז"נשת'ה ר"דאב ד"י * דורב םחנמ :ךרוע
תיעובש הדמע


תעדל רוביצה תבוח


אל טעמכ המל .בושח רבד לכ לע חוודל הרומא תרושקתה
ףשוחה ,ינקירמאה סרגנוקה לש רומחו גיאדמ חוד לע ונעמש
?ונרוזאב תונכוסמ תויוחתפתה


ונל רתומ ,םיחבש ונל םיקלוח םייוגהש העשב יכ ,ונתוא תדמלמ הרישעה תידוהיה הירוטסיהה
לכ .םלועה לכ דגנ - 'אקווד' לש ןיינע הבורמ הדימב אוה ידוהיה םויקה .גואדל ליחתהל
ןכל .םלועה תעדל דוגינב ויה ויתורודל ידוהיה םעה השעש םיבושחהו םילודגה םירבדה
.הרהזאה תורונ ונבילב תוקלדנ ,םכשה לע ונל תוחפוט םלועה-תומואשכ

םה .ןוטגנישווב הלשממה-שאר לבקתנ ןהבש תומימחהו הדהאה לע םיחוודמ תרושקתה-ילכ
אלא .תפומל הילידיא .ןבלה תיבב רנבאו ריאי לש םהיללעמ לע םירואיתב שממ םיכפתשמ
.ריחמ שי רבד לכל ובש ,יניצ םלוע הז .םירבח לש םח תיב ונניא ינידמהו יטילופה םלועהש
.לשמל םילשוריב .םלשל םירומא ונלוכ הזה ריחמה תא

םינורמתו תונכה

ונמוקמב שקעתת אל איה לבא .דסח לש תוכלמ איה ללכבו ,לארשי לש הדידי ןכא איה הקירמא
ןרמתל הסנמ איהו ,ןוכיתה חרזמב םיפסונ םיסרטניא הל שי .ונל םיבושחה םירבדה לע
ךמסמה תא םהינויכראב 'אוצמל' םינקירמאה וחילצה אל דציכ הפי םירכוז ונחנא .םהיניב
...ןאריט ירצמ תא םוסחת םירצמש הרקמב ברעתהל ובייחתה ובש

םניא וללה .תוחוקפ םייניעב השענה תא םינחובש ,םישנא םג םיבשוי ןוטגנישווב לבא
הגאד םיעיבמ םה םיימינפ תוח"ודב .םיידיה תוציחלו תושיגפה ,םיקוביחה רחא יבש םיכלוה
.םולשל אלו המחלמל ךרענ יברעה םלועה יכ םיאור םה .ונביבס תויוחתפתההמ הרומח

ףלדוה חודה .ינקירמאה סרגנוקה לש ויתודעוומ תחא ידי-לע הנורחאל רסמנ הזכ חוד
המו ,אלמה חודה עיגה ונידיל .וב קוסעל ךרוצ התאר אל תילארשיה תרושקתה ךא ,הצוחה
םלועה לכ קסוע ,וניניב םיחכוותמו םיגגוח ונחנא דועב .גיאדמו דיחפמ טושפ - ?רבדנ
.המחלמל תונכהו םימואית ,םינורמתב יברעה

תירוזא המחלמ ףס לע דמוע ןוכיתה חרזמהש דואמ ןכתיי" :תואבה תורושב חתפנ חודה
אבצ ישנאו םיחרזא ,ןטסיקפו ןריא ,ברע יטילש יכ םיחוודמ רוזאב םיבר תורוקמ .הלודג
-ןיאמ תונמדזה הרצונש דע ,ךכ-לכ הלודג לארשי לש תיחכונה התועיגפ יכ םיענכושמ ,דחאכ
הלא םימלסומ םיגיהנמ ...לארשי לש התדחכהל איביש ךילהתה תא - תוחפל - ליחתהל הומכ
."רוזאב תומייק ויה אל הכ דעש תויטקטו תויגטרטסא תותירב רפסמ ושביג

תנכוסמ תוננאש

תמקה ,לשמל .םינורחאה םישדוחב רוזאב םישחרתמש םיכלהמה תא טורטורפב ראתמ חודה ךשמהב
דגנ הלודג המחלמ"ל תונכהה תא זרזל דעונש ,ןריאו קריע ,הירוס ןיב 'ףתושמ דוקיפ'
תיגטרטסא הפקתמ" הלגרות ובש ,םירצמ לש - '96 רדאב' - קנע יאבצ ליגרת ,לשמל ."לארשי
,לארשי לובגל ךומס הז ללכבו ,יניסב םירצמ םידקפמ רויס ןכמ רחאלו ,"לארשי דגנ קמועל
.םולשה ימכסה תרפה ךות

וללוחי" םיניטסלפה :ותיצמת .הירוסל תיניטסלפה תושרה ןיב םכסה הנושארל ףשוח ח"ודה
דוקיפ רקנוב םקוה יכ חודה הלגמ ןכ-ומכ ."ןופצב המלסה לש הרקמב ילארשיה ףרועב תומוהמ
יבחר לכב קשנ ינסחמו תשומחת ,דוקיפ יזכרמ לש תשר" תינבנ יכו ,תומוק עברא קמועב הזעב
."בטיה םירצובמו םייעקרק-תת םלוכ ,העוצרה

,ועדי םה םירופיכה-םוי תמחלמ ינפל םג לבא ,תאז לכ םיעדוי םיטינרבקהש חינהל שי
התייה וז .תוטלחהה ילבקמ לע םג העיפשהש ,תוננאש תשוחתב יובש היה רוביצה וליאו
חכונ םיינדשחו םיגאדומ היהנ תוחפלש בייחתמ אל תאז תובקעב םאה .העודיה 'היצפצנוקה'
?וניביוא דצמ המחלמל תופיקמ תונכה לע תורומח הכ תועידי

םירותיו ינפמ שטיוואבוילמ יברה ידי-לע ונרהזוה םג לבא ,םיימיטפוא תויהל ונכנוח
.םחרי בוטה 'הו .םהיתואצות ינפמו וניביואלשדח שיתירבב ואב

םבור ,'ליבונר'צ ידלי'מ םידלי העשת וניבא םהרבא לש ותירבב וסנכנ עובשה ןושאר םויב
,םילשוריב ןוספלוו םש לע יאופרה זכרמב וכרענ תותירבה .הנורחאל ץראל התלעש הצובקהמ
רחאל .םייהסוש ףסוי ילא ר"דה ךרע תותירבה תא .םידליה ירוה לש םתמכסה הלבקתנש רחאל
לש ותירבב סנכיהל הלא םיכר םידלי לש זעה םנוצרמ שדחמ םעפ לכב שגרתמ אוה יכ ,רמא ןכמ
.וניבא םהרבא

!תוריהז

ןוגרא רואל -איצוה ,לארשיב ראודה-יאתב תוירנויסימ תורבוח לש תינומהה הקולחה תובקעב
תותכהו ןויסימה לש תומכחותמה הלועפה תוטיש תא הגיצמה תרדוהמ תרבוח 'םיחאל די'
םינוגראהו ,ןויסימה תולועפל ירקיע דעיל תכפוה לארשי ,תרבוחה יפ-לע .תונושה
ןכ-ומכ .דבלב לארשיב הלועפ ךרוצל (!) רלוד ןוילימ 100 לש םוכס וסייג םיירנויסימה
-5700005 :םיטרפל .ך"נת דומיל וא תודהי יגוחכ םיתיעל תווסומה ,הלועפה תוטיש תוגצומ
.03

"חספה תויווח" דיריל המשרה

םידלי-ינג ידימלתל דעוימ דיריה .ד"בח-יריעצ לש 'חספה תויווח' דיריל המשרהה הלחה
חתפיי דיריה .חספה גחב תורושקה תויווח ללש םידליל הנקמ אוהו ,םיידוסי רפס-יתבו
תייפאמב רוקיב :תינכתב (10.4) ןסינב 'גב לענייו (30.3) ב-רדאב א"כב ה"יא ד"בח-רפכב
הניגנ ,הריש ,הגצה בולישב ,רדסה-ליל תויווחו הלעפה ;תובוב-ןורטאית ;הלודגה תוצמה
- יש לבקמ דלי לכו םולשתב רוקיבה .הצמו ץמח אשונב יתורחת קחשמ ;תילוק-רוא תינכתו
ץלמומ .רדסה-ליל לע םיביהרמ םימולצת תרבוחו חספ לש הדגה ,תרדוהמ תישיא הזיראב הצמ
.03-9607588 ןופלטב םשריהלו םידקהלשטיוואבוילמ יברה לש ויתוחיש יפ-לע דבועמ - תבש ןחלוש
ינונבל 'צ תאמ .הווצת תשרפל


תודחאב תוגרד יתש

םהיתומש וקקחנ ןהילעו ,םהוש ינבא יתש תועובק ויה לודגה ןהוכה שבלש דופאה תופתכ לע
השישה תומש תאו ,תחאה ןבאה לע םתומשמ השיש" :הרותה תרמוא .לארשי יטבש רשע-םינש לש
."םתודלותכ - תינשה ןבאה לע םירתונה

וקקחנ י"שר יפל :ם"במרהו י"שר הזב וקלחנ ."םתודלותכ" היהי תומשה רדסש השיגדמ הרותה
יפל היה תומשה רדס ,ם"במרה יפ-לע םלוא .םהיבא בקעיל ודלונש רדסה יפל םיטבשה תומש
הפלז ינב םהירחא ,ההלב ינב םהירחא ,האל ינב הליחתב ,רמולכ .תונושאר ודליש תוהמיאה
.לחר ינב ףוסבלו

הכרבל יואר ימ

הרותה .תומשה תקיקח לש התרטמ רואל ןבוי רבדה ?וז תקולחמ לש תימינפה התועמשמ יהמ
'ה ינפל םתומש תא ןורהא אשנו" - 'ה ינפל ןורכיז תויהל ודעונ םהושה ינבא יתשש ,תרמוא
רוכזיש ידכ ,םיטבשה תא ה"בקה ינפל ריכזהל איה הקיקחה תרטמ ."ןורכיזל ויפתכ יתש לע
.םתקדצ תא

אוה יזא ,"המלש תחא המוק"כ דחואמ לארשי-םע רשאכ .לארשי לש םתודחאב יולת הז רבד
ןאכמ .ותכרבל יואר אוה ןיא - םעה ךותב דוריפ הלילח שי םא םלוא .'ה ינפל תולעל יואר
.םיטבשה לכ לש םתודחא תא אטבל הרומא םיטבשה לש תומשה תקיקחש

םאו בא

םיטבשה תא םינומשכ :ורכזוהש תועדה יתשב תופקתשמ ןהו ,תוגרד יתש שי וז תודחאב םלוא
הקולח םוש ילב ,האלמ תודחא ונינפל שי ,םהיתוהמיאל סחייתהל ילבמ ,םתדיל רדס יפל
ןאכ שי - םהיתומא רדס יפל םתוא םינומשכ ,תאז תמועל ;בקעי ינב םלוכ אלא ,תוצובקל
.תרחא םא ןהמ תחא לכלש ,תוצובקל הקולח

תוקלחתה םלוא ,דלווה תואיצמ םצעל רוקמה אוה באה :קונית לכ תדילב אטבתמ הז לדבה
תא אטבמ באה ,רמולכ .ןויריהה ישדוח תעשת ךשמב ,םאה ידי-לע תישענ םינושה םירביאה
וליאו ,תוקלחתה םוש ןיא הבש הדוקנב ,ינושארה םשרושב םה םירבדהש יפכ תודחאה ןויער
םירביא ןאכ שי תאז-לכבו ,תונוש תומרל הקולח שי רבכ ובש בצמב םג תודחא תאטבמ םאה
.דחא םדא לש םינוש

הטמל םג תודחא

לש ףתושמה שרושה דצמ איהש יפכ תודחאה שי :הלא תוגרד יתש שי לארשי-םע לש ותודחאב םג
ןאכ םג איהש יפכ תודחאה שיו ;ןהיניב תוקלחתה םוש ןיא וז הגרדבש ,לארשי תומשנ לכ
.תחא הביטחכ םידחואמ םלוכ ןכ-יפ-לע-ףאו ,תונוש תוקולחו םינוש םיטבש שי רשאכ ,הטמל

דצמ איהש יפכ תודחא - תודחאה לש הנושארה הגרדה תא תמאות תומשה רדס רבדב י"שר תטיש
,תוהמיאה יפל - היינשה הגרדה לע רבדמ ם"במרה ,ותמועל .בקעי ינב ,ינושארה שרושה
-ףאו ,תונוש תוצובקל וקלחנו הטמל ודרי םהש יפכ םג לארשי יטבש לש תודחאה תא תאטבמש
.דחא םע ינב םלוכ ןכ-יפ-לע
(146 'מע ,ול ךרכ תוחיש יטוקל)

שדקמהו ןכשמה :אשונב םישרדמ - ןייעמה ןמםלועה רובט

-תיבו ;לארשי -ץרא עצמאב םילשורי ;ותיעצמאב תבשויש ,םלוע לש ורובט איה לארשי-ץרא
הייתשה ןבאו ;לכיהה עצמאב ןוראהו ;שדקמה-תיב עצמאב לכיההו ;םילשורי עצמאב שדקמה
.םלועה תתשוה הנממש ,לכיהה ינפל
(אמוחנת שרדמ)


שודק םוקמ

ןיד תיל" :סולקנוא םגרתו ,"הזה םוקמה ארונ המ" (זי,חכ תישארב) רמאנ שדקמה םוקמ לע
.("טוידה םוקמ הז ןיא=) "טוידה רתא

ןילימ" םיארקנש ,תורמאמ הרשעב ארבנש םושמ ,"טוידה רתא" תניחבב ולוכ הזה םלועה
רמאנ תורמאמה תרשע לכב ןכש ,"טוידה רתא" וניא שדקמה םוקמ ,תאז תמועל ."אטוידהד
קוספ םש) בותכה ירבדכ "היווה" םש לש יוליג היה שדקמה םוקמב וליאו ,"םיקולא רמאיו"
."הזה םוקמב 'יוה שי ןכא" (זט
(שטיוואבוילמ ר"ומדא ק"כ)


?ה"בקה ןכיה

םיסינכמש םוקמ לכב :הנעו ?ה"בקה לש ונכשמ םוקמ ןכיה :קצוקמ לדנמ-םחנמ יבר תא ולאש
איה םדאה תוימינפ םא - "םכותב יתנכשו שדקמ יל ושעו" :(ח,הכ תומש) רמאנש והז .ותוא
תא וב הרשא - "םכותב יתנכשו" - יזא ,ותאריו 'ה תבהא ובילב שיש ,'שדקמ' תניחבב
.יתניכש

תודהיה תדוקנ

רמאנ אל 'וכותב' :ל"זח ושרד ."םכותב יתנכשו שדקמ יל ושעו" :רמאנ (ח,הכ תומש) הרותב
"שדקמ" םייק לארשימ דחאו דחא לש ובילב .לארשיב דחאו דחא לכ ךותב ,'םכותב' אלא
ידוהיהש בצמ לכבו דמעמ לכב ,דימת התומלשב תמייק וז הדוקנ .תודהיה תדוקנ וז ,ינחור
.הלודג תבהלש אצת ץוצינהמש דע ,וז הדוקנ ררועלו תולגל ונתבוח .אצמנ
(ג"שת תוחישה רפס)


דיעה ןכשמה

ידוקפ" לכש תודע היה ומצע ןכשמהש םושמ ,(אכ,חל תומש) "תודעה ןכשמ" ארקנ ןכשמה
היה וליא ןכש ,הליעמ םוש הלילח םהב התייה אלו ,םינוכנ ויה - םיפסכה ןובשח - "ןכשמה
'ה ינא" ירהש ,וב הרוש התייה אל הניכשהו ןכשמ היה אל הז ,הליעמ וא הבינג לש ץמש ןאכ
.(ח,אס היעשי) "הלועב לזג אנוש
(ם"יבלמ)


בלב שדקמ

ובילב הנבנ ,(ח,הכ תומש) "םכותב יתנכשו שדקמ יל ושעו" :לארשי-ינבל רמא ה"בקה רשאכ
-תיב' - חישמה תאיב דע דלוויהל דיתעש ידוהי לכ לש ובילב ןכו ,םש היהש ידוהי לכ לש
לודגו שודק תיב ותוא הלגתמו ףקתשמ היה ,שדקמה-תיבל סנכנ היה ידוהי רשאכ .ןטק 'שדקמ
.ולש ןטקה שדקמה-תיב ךותב
(ו"צרת תוחישה רפס)


השגרהו הרכה

:(א,ד הגיגח) ארמגה ירבדכ ,שממ הייאר תניחבב ,תוקולאב השגרהו הרכה התייה שדקמה-תיבב
ספת וכותל סנכנש ימ .שממ רחא םלועכ שדקמה היה ןכל ."תואריל אב ךכ תוארל אבש ךרדכ"
.שודיח לש רבדכ אלו ,וילאמ טושפה רבדכ תוקולא שיגרהו
(ב"ערת םירמאמה רפס)


ףסכה תא שדקל

בהזהש םשכו .הזב אצויכו ובהזמו ופסכמ ,ולש תושרה ירבדמ םג "ןכשמ" תושעל םדאה לע
םהש דע ולש תושרה ירבד תא שדקל םדאה בייח ךכ ,ןכשמהמ קלח םמצעב ושענ ןכשמב ףסכהו
.םישודק ויהי םמצע
(תוחיש יטוקל)

עובשה תרמיא


תיתימא הלודג

םהל יתייהו לארשי-ינב ךותב יתנכשו" קוספה תא ךכ שריפ רדנסכלאמ ךינה יבר קידצה
ערוג רבדה ןיא תאז-לכב ,לארשי-ינב ךותב ותניכש תא הרשמ ה"בקהש יפ-לע-ףא - "םיקולאל
.וב לארשי-םע לש הרכההמו ודובכמ

תכלל יתטלחהו ,לודג קידצכ עודי היהש ,דחא םדא לע יתעמש ,בר ימצעל יתשפיחשכ" :רפיסו
רחאל .וילא יתכרעה התחפ ןכ ,ותציחמב יתיהשש לככ ךא ,דואמ ונממ יתלעפתה הליחתב .וילא
ותומד הלדג ןכ ,רתוי ויתרכיהש לככ ,ולצא .וילא יתכלהו קצוקמ יברה לע יתעמש ןכמ
."וינפמ יתארי המצעתנו ייניעב

."תמצעתמ איה ןכ ,הילא םיברקתמש לככ - תיתימא הלודג לש הביט הז" :םייסותודיסחה יכרד


הרהט תליבט

,תבש ברעב קר אל םילבוט םידיסח .דבכנ םוקמ הווקמב הליבטל רומש דיסח לש וייח תוחרואב
,הליבטה לע םשפנ תא ורסמ םידיסח .הליפתה תארקל םוי לכב אלא ,תבשה תשודק תלבקל הנכהכ
ויה וימימ םא וליפא ,רהנב לובטל וכלה ,רדוסמ הווקמ םוקמ תברקב היה אל רשאכ ,תחא אלו
.םימב םילבוטו חרקה תא םירבוש ,ןזרגב םידייטצמ ויה םה .םיאופק

ינפל רקוב לכב תוליבט (310) י"ש לובטל דיפקמ היהש ,םדוקה רודה ידיסחמ דחא לע רפוסמ
תלחממ ששואתה ךאשכ ,םעפ ."?ינהא יאמ - הליבט אלב" הליפת :ויפב רוגש היה .הליפתה
םירק ויהש) םימשגה רצוא ימב לבטו דרי ?השע המ .םיממ קיר ואצמו הווקמל ךלה ,תפחשה
עדונשכ .(תפחשב הלחש ימל ןכש-לכ ,אירב םדאל םג הנכס ששח ךכב היהו ,םייקנ-אל דואמו
דיסחה הנע ."!שממ םייח תנכסב תלבוגה תואירב תנכס וז ירה" :ודגנכ סירתה ,ןלבל רבדה
..."!?שבי רוזחלו הווקמל תכלל ?המ" :תוטשפב

הווקמה תוכזב

לש תוגרדל םדאה תא איבמ אוה לבא ,הווצמ וניא הווקמ" :םירמוא ןילרקמ ןרהא יבר םשב
בוט-םש-לעבהש ,רמאנ בוט-םש רתכ רפסב ."האיבמ הניא רתויב הלודגה הווצמהש הרהטו השודק
רבסומ תודיסחה ירפסב .רידת לבוט היהש תוליבטה תוכזב - גישהש תוגרדהו תוראהה לכל הכז
.שפנה תרהטב אלא ,(ךכב ךרוצ שיש םירקמב) ףוגה תרהטב קר אל הליבטב ךרוצה

-רבד לכל הבוט הנכהלו שפנה תרהטל הליעומ הווקמב הרהטה" :תודיסחה ירפסב רמאנ ךכו
יפכמ רתוי ףוגה תא תככזמו ותאמוטמ ףוגה תא תרהטמ הרהט-תליבט" :רמאנ דועו ."הווצמ
."(ותככזמו ותרהטמ הליבטהו ,היה אל רוהט םגש אלא ,אמט היה אל הליבטה ינפל םג) היהש

ןיינע הז ללכ-ךרדב .תוליבטב תונוש תונווכ שי ןכ-ומכו ,תוליבט לש םינוש םיגוס שי
לש םיגוס השולש לע ויתוחישמ תחאב רבדמ ץ"יירה ר"ומדא ק"כ .תוהובג תוגרדב 'ה-ידבועל
שי .ךוכיזלו הרהטל קוקזה םייוסמ ישפנ חוכל תנווכמה ,תיטרפ הרהט-תליבט שי" :תוליבט
ישובל' תרהט התרטמש הליבט שיו .בלה תא תרהטמה הליבט שי .ןיחומה תרהט התילכתש הליבט
."השעמהו רובידה ,הבשחמה - 'שפנה

הליבט לש החוכ

.תודיסחה ינפלש םימודק תורודב םג םיאצומ ונא הרהטה תליבט לש התובישח תא ,השעמל
ירחוסל ףסכ תוולהל גהנש ,ל"רהמה ימיב ,גארפ ריעב רתויב טושפ ידוהי לע לשמל רפוסמ
הזה שיאה הוולמש ףסכה - האלפומ העפות לע רבדל םירחוסה ולחה טא-טא .'קושה ימי'ב ריעה
ידוהי ותוא יכ ול עדונש דע ,ךכ לע המת ,ל"רהמל רבדה עדונשכ !החלצהל הלוגס וב שי
.םוי לכב הרהט תליבט לע דואמ דיפקמ

םואתפ לבלבתמ היה םעפל םעפמש ,דימלת היה ןילבולמ אנכש יבר ןואגל יכ רפוסמ ןכ-ומכ
בלה תא תקזחמו הרותב חומה תא תקזחמה ,הרהט-תליבט לע דיפקיש ,ובר ול ץעי .ודומיל תעב
םימש-ארי ידוהי היהש ,הבודפמ ם"רהמה לש וימיב הליהקה שאר לע םג רפוסמ ךכ .הליפתב
תפוק יפסכב תונבל בריסו ,םילבוקמה וגהנש הרהטה תוליבטל גועלל גהנ ךא ,הקדצ-לעבו
ם"רהמה תצעב .ןורכיזה דוביאב םואתפ הלח דחא םוי .הבודפ ינבל שדח הווקמ להקה
,הרהט תליבט וילע לבקי יכ ,ול רמא והילא יבר .םש-לעב והילא יברל ,אקארקל והוליבוה
.אפרתנו השע ןכו

דיפקהל םילאושל יברה ץעיימ תובר םימעפש םיאצומ ונא שטיוואבוילמ יברה לש ויתורגיאב
.םינוש םיניינעל הלוגס ,וז הרהט תליבט לע


הלואגל הייפיצב


."דובעש ןהירחא ןיא ךליאו ןאכמ לבא ,דובעש ןהירחא שי לארשי לע ורבעש תולואגה לכ"
(חיק רומזמ םיליהת שרדמ)

היהש השעמ


םשה שודיק

.אלקוד ונריעב ררוגתהש ,םטשרבלה לאקזחי יבר קידצה לש ושרדמ-תיבב ףפותסהל יתייה גהונ
ךרוע היהש העשב ויתושרד .רתויב שפנ-ןידעו עונצ שיא היהו קדצ-הרומו ןייד שמיש קידצה
בלב ורידחהש תימינפה תומימחבו ןהבש תשבוכה תמאב ,אלקודב רבד-םש ויה ,ונחלוש תא
.ןהיעמוש

ומשו ינמרג ןיצק לש ותטילשו וחוקיפל ריעה הלפנ היינשה םלועה-תמחלמ לש םעזה תונשב
ולע ,םידוהיל רושקה לכב ךא ,הדימ-הנק לכ יפ-לע ץירעו בל-ער שיא היה אוה .ש"מי רבול
.ןהיתודג לע ותוירזכאו ותועשר

ול בסהש רבדה .הביס לכ אלב םהב ללעתהלו םידוהי דוצל ,ריעה תוצוחב ךלהתהל היה גהונ
הליחתב ותוא הכמ היה ,ןקז לעב ידוהי רבול ספתשכ .םהינקז חוליג היה ,לוכמ רתוי האנה
לש םהינקז .ונקז תא חלגי הזש ידכ ,רפסה לא וררוג ןכמ רחאלו ,םד בוז דע ,תונמאנ תוכמ
.וז תעשורמ ךרדב וזזגנ םיבר םידוהי

קר .םויה תועש לכב ותיבב רתתסהל גהנ ,רבול לש ויללעממ דואמ ששחש ,לאקזחי יבר קידצה
תליבטל ךלוהו ותיבמ שרח אצוי היה ,בוחרב התארנ אל םדא לגרש העשב ,רקוב תונפל םדקומ
.ותיבב רגתסמו בש היה הירחאל .הווקמב תירחש

קידצה אצישכ .ריעה תובוחרב רבול לייט הליל ותואב .ב"שת רדא שדוח תישארב היה הז
ןקזה רוטעו םינפה-אושנ ידוהיה לש וינפ הארמ .הז לוונמ וב עגפ ,העובקה ותליבטל
.חצר -תוכמ והכהו וילע לפנתה אוה .ןיצקה לש ותמח תא תחאב ררוע ,תובעה

לש ותונח לא תוסגב וררג זא .םויה ריאהש דע ,תודחא תועש וב ללעתהו ותוא הכה ךכ
לפשומהו לובחה קידצה הארמלו ,ידוהי היה ומצעב רפסה .ונקז תא חלגי הזש ידכ ,רפסה
בר ןמז ול ריתוה אל ,ותקר לא ןווכמה ,רבול לש וחדקא הנק לבא .ותמשנ יקמע דע עזעדזה
.ויתוארוה לכל תייצל ץלאנ אוהו ,תובשחמל ידמ

תא ררוע רבדהו ,קידצו בר אלא ,הרושה ןמ ידוהי םתס אל וינפל יכ ןיבה לוונמהש הארנ
!רעתב !םיירפסמב אל" ,רפסה לש ונזוא ךות לא םעזב חרצ ,"התא עמוש" .רתוי דוע ונובאת
."!ונקז תא חלגת רעתב

רסוה שודקה ןקזהו חצרמה תוארוהל תייצל ץלאנ םד-תתוש בלב .הרירב הרתונ אל רפסל
םינידעה וינפ ראות םג אלא לובח היה ףוגה קר אל ,תעכ .קידצה לש וביל-ןובאדל ,רעתב
.תחשוה םיליצאהו

אשנ אוה .קידצה לש ותיב לא םישנא המכ ונפסאתה ,םירופ-ןשושב ,ןכמ רחאל םימי המכ
תעושיל לארשי -םע קוקז ולא םימיב םג ,זא ומכ יכ ,םיעטהו םירופה סנ לע םירבד ונינפל
.יסינ ןפואב 'ה

רמא ,"םכינפל תודוותהל ינא הצור" .בל-ערוק יכבב קידצה ץרפ ,םירבדה ךותב ,םואתפו
קבאיהל יילע היה .ינקז תא לוטיל רורא עשר ותואל יתרשפאש לודגה יאטח לע" ,קונח לוקב
.הגופה אלב הכבו הכב ךכ ."שממ שפנ-תוריסמ ידכ דע ,ול דגנתהלו וב

לבא .השעמ תעשב ותוגהנתה תא קידצהלו ומחנל ונתיאמ המכ וסינ ,ורעצו ויכב תא ונתוארב
ןוויכמ ,רעתב אקווד ינקז תא חלגל ונוצר יכ שרופמב רמא לוונמה" .עומשל הבא אל קידצה
רובעל אלו גרהיהל הרותה הווצמ ,הזכש הרקמב .הרותה ןיד לע ינא רבוע ךכב יכ עדיש
ןקזה חלוגי אלש דבלבו ,תומלו ישפנ תא רוסמל יילע היה !'אנאסמד אתקרע' לע וליפא
."!רעתב

ינווע ןיגב" :רמאו ושאר תא םירה ףוסבל .'ואטח' לע הרמ תוכבל קידצה ףיסוה בר ןמז
.ונתוא ועזעז םירבדה ..."התימ ןיד יילע ינא לבקמ ,הז

ץרפ אוה .קידצה תיבב רבול םואתפ עיפוה ,רדאב ב"כ ,ישיש םויב ,קוידב עובש רובעכ
.ןגוהכ יותש אוה יכ וב היה רכינ .םימיא-תוחרצב המינפ

לא שגינ אוה .וכרדמ וזזו ןיצקה הארמל ודערנ תיבה-ינב .טעמ חונל ברה בכש העש התואב
.תיבב ץצורתהל לחה קומא זוחאכו ,חתורה ריסה תא לטנ ,תבשל ןימחה ודמע רבכ ובש ,רונתה
הליג םואתפ .והשמ תונשל והשימ לש ודי-לאל היה םא בר קפס םגו ותנווכ תא ןיבה אל שיא
לע עבעבמה ריסה תלוכת תא ךפש ,ןשי קידצה דועבו ,המינפ סנכנ אוה .קידצה לש ורדח תא
.וינפ

תוכהל לחהו םידבכ םיצפח ספת אוה .הקופיס לע רבול לש חצרה תוואת האב אל ןיידע ךכב
.ותמשנ תא חפנש דע ,ושארב קידצה תא םהב

שדוק -תבש ברעב ,םוי ותואב דוע .דבכ לבאב לוכה ופטעתנ הרמה הרושבה ריעב עדוויהב
ומש-לעו הבונישמ קידצה לש ודכנ היהש) םאטשרבלה לאקזחי יבר קידצה אבוה ,רדאב ב"כ
.הרובקל ,ותטימ-ילכ םע ,(ארקנ

.רוהטהו שודקה ומד םוקיי 'ה


(קרב-ינבמ ךילרא דוד-ןורהא 'ר :רופיסה חלוש)
ץיבלדנמ ףסוי םע םיידוהי םייח
"האמחמ אוהש געל" :'ץיבלדנמ


האיציה םע הנושארה הלאשמה
תוריחל

םעפה וז .תיטרפ הידוה תדועס ,רבעשל ןויצ ריסא ,'ץיבלדנמ ףסוי ךורעי הבורקה תבשב
הלע םוי ותואבו מ"הירבמ שרוג א"משת ןטק םירופב .הז םויב גגוח אוהש הרשע-עבשה
.הצרא ותולע םרטב דוע הדגאל התייה ותומד ןכש ,גיצהל ךרוצ ןיא 'ץיבלדנמ תא .לארשיל
.תוחפ תצק םיעודי ,האלפומה וייח תכסמ תא םיביכרמה םיטרפה םלוא

ץמיאו תודהיה תא בזע ויבא .קסניוודמ ד"בח דיסח ,ובס םש לע ארקנ (50) 'ץיבלדנמ ףסוי
לע רסאמ תונש ששל ןודינו תונוטלשה םע באה ךבתסה ג"כשת תנשב .םזינומוקה תא םוחב
.ידוהיה ץוצינה תא ונב לצא תיצה הזה ערואמה ."היסור לש םיילכלכה םיסרטניאב העיגפ"
תובקעב ,הנש ירחא אלכהמ ררחוש אבא" .הגירב הלעפש תידוהי רעונ תעונתל ףרטצה ויתובקעב
אוה ילש ןוויכהש יל רורב היה זא רבכ" .'ץיבלדנמ רפסמ ,"ותואירבב הרומח תורדרדיה
."היסורמ תאצל

סוטמ תפיטח

םה .תודהיו תירבע ידומילב קסעש יתרתחמ ידוהי ןוגרא 'ץיבלדנמ םיקה ןכמ רחאל םייתנש
תנמא .רוביצב תודהי ידומיל קוחה יפל ורתוה ובש דיחיה םוקמה ,תסנכה-תיבב ףסאתהל וגהנ
לארשי-םע ךוניח ,לארשי-םע תלואגל הייפיצו הנומא" :הלאה םיפיעסה תא הללכ ןוגראה
."לארשי-ץראל הדוקפ םויב היילע ,תודהיל

.גרובסרטפ -טנס די-לעש הפועת הדשמ ןטק סוטמ ףוטחל זעונ ןויסינל ףתוש היה ל"שת תנשב
םידוהיל בוט לוכיבכ ויפלש יטייבוסה רקשה תא ךירפהלו היסורמ תאצל התייה הרטמה"
לע .ואלכנו וספתנ ןורחאה עגרב .רמוא אוה ,"התוא בוזעל םיניינועמ םניא םהו היסורב
ורמוה ימואל-ןיב ץחל ידי -לע .םלוע-רסאמל ןודינ ףסויו ,תוומ ןיד רזגנ וירבחמ םיינש
ירהב רוגס הנחמב םינש הרשע-םיתשל תחפוה ףסוי לש ורסאמו ,םלוע-ירסאמב תוומה ירזג
.לארוא

שידקה חסונ


אלש יתעדוה .הפיכל יתכפה התואש הטחממ יל התייה" .תווצמ רומשל תיפוס טילחה הז בלשב
תאזב יתיאר ינא לבא ,'טאנפ' יתוא וניכו יל וגעל לוכה .תבשב דובעא אלו תופרט לכוא
.רמוא אוה ,"האמחמ

ןתנ תא הנושארל שגפ אלכב .םירימחמ םיאנתב רסאמ תונש שולשל הנחמב טפשנ ותויתד ללגב
לש ויבא רטפנשכ" .םיתורישה תורוניצ תועצמאב רשק םהיניב רוציל וחילצה םה .יקסנרש
."ותוא קזיח דואמ הזו ,שידקה חסונ תא וילא ריבעהל יתחלצה ,ןתנ

ןיליפת גוז


דוע יואר ונניא יכ ול ועידוה םש .הווקסומב ב-ג-קה זכרמל 'ץיבלדנמ חקלנ א"משת תנשב
-יתלב היווח ול הנמדזנ ,הניווב ,רבעמה תנחתב .הנידמהמ שרוגי יכו תיסור תוחרזא תאשל
לארשיו ןמפנורב רגדא םהבו ,םידוהי לש הדבכנ תחלשמ םש יתשגפ" :רפסמ אוה .הליגר
.'ןיליפת חינהל' :דימ יתבשה .תושעל הצור ינאש ןושארה רבדה המ יתוא ולאש םה .רגניז
לא רשקתה ,ירורחש לע עדונשכ יכ ,רפיס יתעתפהל .ןיליפת גוז וקיתמ רגניז ףלש םוקמב-וב
..."ןיליפת גוז ירובעב תונקל ושקיב יברהו שטיוואבוילמ יברה

הקוסעת זכרמ' לוהינ ןיבו 'ללוכ'ב הרות דומיל ןיב ונמז תא 'ץיבלדנמ קלחמ םויכ
.םילשוריב םיקהש 'םילועל


גרובזניג ףסוי ברה תאמ - הכלהה תניפ

ותיינעו "וכרב"

?הליפתב םימייוסמ תומוקמב תרמאנ איה עודמו ,'וכרב' תרימא תועמשמ המ :הלאש

ול הנענ רוביצהו ,'ה תא ךרבל רוביצל התועצמאב ארוק ןזחהש הכרב איה 'וכרב' :הבושת
."דעו םלועל ךרובמה 'ה ךורב" :רמואו

ןזחה היה ונמזבש יפל ,תיברעבו תירחשב עמש-תאירק תוכרב ינפל איה 'וכרב' תרימא רקיע
יתאירקל ומיכסה :רמולכ ,'וכרב' םהל רמא ןכלו ,ולא תוכרבב ותבוח ידי רוביצה תא איצומ
.םתבוח ידי םיאצויו םיכרבמו םינוע םהו .ימע וכרבו

,עמש תאירק תוכרבב ליחתה וליאכ הז ירה ,'וכרב' רוביצה-חילש רמאש רחאלש ,תעדל יאדכ
.הווצמ ךרוצל וליפא זא רבדל רוסא ןכלו

תאירק לע םיווצמה ,םתא :רוביצל רמול ,הרותה תכרבל 'וכרב' םידקמ הרותל הלועה ףא
.ומע םיכרבמ וליאכ בשחנ םתיינעבו .ימע וכרבו יתאירקל ומיכסה ,ינומכ הרותה

עמשיש ידכ ,םר לוקב 'וכרב' רמול ןזחה ךירצ ןכלו ,ןיינמ אלב 'וכרב' םירמוא ןיא
.םר לוקב הרמואו רזוח ,שחלב הרמא ןזחה םא .הנעיו רוביצה

,רוביצה םע הנוע אוה ד"בח גהנמל ."ךרובמה 'ה ךורב" תיינעב ףתתשהל בייח ןזחה םג
.םהירחאל הנוע םירחא םיגהנמלו

.םתיינעב ןזחהו רוביצה וגהני ןכו ,ושאר ןיכרי 'וכרב' רמואשכ

ימש ףידעו ,הליפתה ירחא 'וכרב' תא בוש ורובעב םירמוא ,'וכרב' עמש אלש םדא שי םא
רוביצהו ,דיחיב ללפתמש ףא ,הליפתב םיאתמה םוקמב ודמועב ,ומצעב תאז רמאי עמש אלש
.ול הנוע

וצמיא וניתורודב .הרשע-הנומש תליפת ירחא דימ 'וכרב' רמול גהנמ היה ורבעש תורודב
םירמוא שי .הליפתה םויסבש ןורחאה שידקה רחאל 'וכרב' דימת רמול ידרפסה גהנמה תא םיבר
.ד"בח גהנמ ןכו ,תבש לילב קר םירמוא שיו ,לוחב קר ותוא
הידפולקיצנא .טס ,זנ ,ג"ס דנ 'יס ןקזה ר"ומדא ע"וש .כ"ונו ו"ס טלק ,גלק ,זנ 'יס ע"וש
.פק 'מע א"ח גהנמו הכלה ירעש .ופר 'מע ד ךרכ - 'וכרב' ךרע ,תידומלתישארה ףדל

םיניינע חתפמ | ןיעידומ | סופד תיב | תושדח רדח | םידלי רדח | ןויע רדח | ד"בח תיב

תורומש תויוכזה לכ (c)
רואל האצוהה ףגא - זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ
03-9606169 :'סקפ ,03-9607588 'לט ,72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת
ירא-בל ףסוי :"טנרטניא" רודמ שאר * בונורהא ןהכה קחצי ףסוי ברה :ר"וי
chabad@chabad.org.il