530 'סמ עובשה תחיש
:ןויליגה ירודמ
עובשה תרמיא ןייעמה ןמ תבש ןחלוש שדח שי תיעובש הדמע
ץבוק תדרוה הכלהה תניפ םיידוהי םייח היהש השעמ תודיסחה יכרד

אשת תשרפ * (28.2.97) ז"נשת'ה ר"דאב א"כ * דורב םחנמ :ךרוע

תיעובש הדמעובשנש תוקונית ,ןכ


רסוח ,תושעל המ לבא ,הז תא םירמואש םיבהוא אל דואמ םה
לוכמ רתוי ךכ לע דיעמ תודהיה יאשונב םהלש הנבההתומוקמ המכבש םושמ ?המל תאז לכו .תשגורו תשעור לארשיב תיתוברתהו תיתונמאה הליהקה
תנווכמ רתויב הזעה האחמה .רסומו תודהי יכרעב תועגופה 'תוריצי' גיצהל ורשפא אל ץראב
בצמב ןיליפתב רוטע םדא הארנ ובש םולצת ןג-תמרב ןואזומ ילתוכמ ריסהל הטלחה יפלכ
.'יוטיבה שפוח' ירחוש םיקעוז ,'תונמאה לע הרוזנצ' .ןיטולחל עונצ-יתלב

לש חיש -וד ןאכ שי .לארשי-םע יקלח ןיב הרועפה םוהתה קמוע תא בוש תפשוח תאזה השרפה
דע עזעדזה ,הזה םולצתה תא הארש יתרוסמ וא יתד ידוהי לכ .הלימה ןבומ אולמב םישריח
טרפבו ,ילארשי ןואזומב תאזכ 'הריצי' גיצהל ןכתיי ךיא ןיבהל לגוסמ וניאו ותמשנ קמוע
וזעה ללכב ךיא הניבמ הניא תיתונמאה הליהקה ,תאז תמועל .רוביצ יפסכמ ןמוממה ןואזומ
.הזה 'יתונמא'ה םולצתה תא ריסהל


םיניבמ אל


ןיא .ידוהיה םיגשומה םלועל תושיגר םוש וב ןיאש רוד ןאכ חמצ םינשה ךשמבש ,ררבתמ
טושפ וללה םישנאהש ןיבהל ךירצ .היכרעבו לארשי-תדב עוגפל ןווכמ ןוצרב אקווד רבודמ
הדער אל ךיא ,ךמצע תא לאושו תאזה 'הריצי'ב טיבמ התא .םהישעמ תועמשמ תא םיניבמ םניא
לעו ןיליפתה תועמשמ לע גשומ םוש ול ןיא הארנכש ,איה הבושתהו .םלצ ותוא לש ודי
.הטופק וא למיירטש ומכ ,'םייתד לש רזבא' הז ויניעב .ןתשודק

שי גשומ הזיא ?ןיליפתה יפלכ ידוהי שחש השודקה שגר לע םיעדוי ויתימעו םלצ ותוא המ
?ןיליפת םיחינמש העשב הבשחמה תרהטו ףוגה ןויקינ תא חיטבהל ודעונש תוכלהה לכ לע ול
אלש דבלבו תומל ורחבש םיטושפ םידוהי לע ,םיאלפומ םירופיס םתואמ דחא םעפ-יא ועמש םאה
?ןיליפתה תשודקב עוגפל

תוקונית' לש רוד ונלצא חמצ ,ןכא .רעצמו ביצעמ אוה ,םמוקמו זיגרמ הזה השעמהשמ רתוי
םתרכה יפ-לע יכ ,הז תא םהל םירמואש םיבהוא אל דואמ םה .הלימה ןבומ אולמב 'ובשנש
םהלש ילמינימה הנבהה רסוח ,תושעל המ לבא .םיליכשמו םינובנ ,םירגוב םישנא םה תימצעה
םירומג 'תוקונית' םה םצעבש תינוציח הרימא לכמ רתוי םהילע דיעמ תודהיה יאשונ יפלכ
.תודהיה יניינעב


תרושקתה תא םיבצעמ


הבר העפשה ול שיש ,ליעפ רוביצב אלא ,ידוהי רוביצ םתסב רבודמ ןיאש ,רתוי דוע רומח
תוברתהו חורה ייח תאו םינושה תרושקתה יצורע תא םיבצעמ וללה םישנאה .ונייח לע רתויב
רוביצה לא תודהיה יפלכ םישח םהש רוכינה תשוחת תרדושמ וז ךרדב .לארשיב םעה ינומה לש
.רעונה-ינבו םידליה לא טרפבו ,בחרה

.שרופמב תאז םירמוא ףאש םהב שי .הלילח ,םימע ינש לעופב ןאכ ווהתיש הנכסה תרבוג ךכ
תא םיניבמ םניא םה ?תווצמ ירמוש ,םידרחו םייתד םידוהי םע םתוא רשוק המ ,תמאב יכ
.ידוהיה םיגשומה םלוע לכמ וקתונש רחאמ ,תידוהיה תודחאה תועמשמ

ןיבהל םילדח םה ,םמצע לשמ תומלועב םייח םישנא רשאכ .הרבחב ערקה ךלוהו רבוג ךכ לשב
רשאכו .םמצע ךותמ תובוגת םילבקמו םמצע לא םירצויו םירדשמ ,םיבתוכ םה .והער תא שיא
םואתפ תזעה ךיא םיניבמ םניאו ןוהמיתב ךב םיטיבמ םה ,העד עיבהל שקבמ ,חרזאה ,התא
...םהלש הריציה תחמש תא עירפהלו אובל

-ץרא לע חוכיווה רבדב קר אל ורבד תא רמא רוביצהש ,רורב היה תונורחאה תוריחבה רחאל
תידוהי הריווא ץראב הצור אוהש עבק רחובה .תיתוברתה םלועה-תסיפת לכ לע אלא ,לארשי
םיססהמ - יונישה תא ללוחל םדיבש הלא לבא .רתוי תסייופמ ,רתוי תיתרוסמ ,רתוי
.רתוי ינסרוד השענ ףא יתוברתהו יתרושקתה םלועהו ,ופלח םישדוח הרשע .םיששוחו

!?תאזה הנידמה ימ לש

שדח שי
םכידליל ידוהי ךוניח ונת


םירוהל אורקל ןמזה הזו ,רפסה-יתבו םידליה-ינגל םושירה תנוע המוציעב תאצמנ הלא םימיב
,החיכומ תואיצמה .םהידליל ישרוש ידוהי ךוניח קינעהל םחוכב שיש ךוניח תודסומב רוחבל
.תחנ ונממ תוורל םילוכי םירוהה םגש ,ישרושו יכרע ידוהי רוד חימצמ הזכ ךוניח אקוודש
םידליל םידעוימה ,ד"בח רפס-יתב תורשעו ד"בח לש םידלי-ינג תואמ םילעופ ץראה יבחרב
.ללהה תא וילע םירמוג לוכהש ,הלועמ ךוניח םיקינעמו ,לארשיב רוביצה תובכש לכמ


ואדיווה תועצמאב ןכשמו הלואג


- תחאה .ואדיווה תועצמאב םיידוסי תודהי יאשונ תושיחממה תוטלק יתש דוע ולבקתנ תכרעמב
.הלואגהו חישמה תאיב לש םיגשומה םלועל רהוצ תחתופה תיעוצקמ תטלק ,'תרחא תיווזמ'
תא השיחממש ,ןכשמה - היינשה .6431447 -03 'לט .ליכשמ רוביצל רתויב המיאתמ תטלקה
,'םיבחרמ' תאצוהב .(וללה תועובשה לש תוישרפה תוקסוע ובש אשונ) וילכו ןכשמה יאשונ
.02-6536550 'לט


"תרוקשתל יד"


תדמוע הזה ןייפמקה ירוחאמ .'תרוקשתל יד' םיזירכמה םיטלש עיפוהל ולחה ץראה יבחרב
תא אטבל ןייפמקה תרטמ ,וירבדל .ןידרוג םחנמ ר"דה תושארב ,'תנגוה תרושקת' תתומע
.לארשיב תמייקש תנזואמ-יתלבהו תנגוה-יתלבה תרושקתה יפלכ רוביצה שחש חורה-תרומ
,רתוי תנזואמו תנגוה תויהל התוא ץלאת תרושקתה לע ירוביצ ץחל תלעפהש ,הנימאמ התומעה
ןופלטל היינפ ידי-לע לבקל רשפא םיטלש .םעה לש ובורל םירקיה םיכרעה תא דבכלו
.02-9932648

שטיוואבוילמ יברה לש ויתוחיש יפ-לע דבועמ - תבש ןחלוש
ינונבל 'צ תאמ .אשת תשרפליניס-רהב םוי םיעברא

הדיעמ הרותהו ,הליל םיעבראו םוי םיעברא םש ההש ,הרותה תא לבקל םורמל השמ הלעשכ
רשפא-יא ,הכלהה יפ-לע אולהו ?הזכ רבד ןכתיי ךיא ."התש אל םימו לכא אל םחל" :וילע
- םימי העבש םולכ לכאי אלש עבשנש םדאש דע ,םימי העבשמ רתוי הייתשו הליכא אלב תויחל
!"'אווש תעובש' וז ירה

ראשנ ,םורמב ונבר השמ לש ותייהש ימיב םג :דחא רבסה .םירבסה השולש ךכ לע םיאצומ ונא
ידמ ללוח ה"בקה אלא .הנישו הקשמ ,ןוזמ שרד ופוג .הזה םלועב םדא-ןב לש ליגר עבט לעב
הליכא אלב אלמ דוקפתבו םייחב ראשיהל השמ חילצי ףוגה עבט תורמלש ,ידימת סנ ומויב םוי
.הייתשו


המוצע החמש


יורש היה ,יניס-רהל השמ הלעשכ .גירח יעבט עוריא אלא סנ ןאכ ללוחתה אל :ינש רבסה
ותחמשו ותדרט בורמ .הרותה תלבק ךרוצל ,ינש דצמ הלודג תוזכרתהבו דחא דצמ המוצע החמשב
בער היה ןכא ףוגה .םיירמוחה ויכרצ לע ורבגש דע םיינחורה ויתוחוכו ולכש וקזחתה
.הרותהמ ותובהלתה תמחמ ,ףוגה לש ויתושירד תא ללכ שח אל השמ ךא ,ףייעו

םיכאלמש םשכ .םיכאלמ לש םעבטל ימשגה ועבט הנתשה ,יניס-רהל השמ הלעשכ :ישילש רבסה
ופוגש רחאמ ,הלא םיימשג םיכרצל קקזנ אל ונבר השמ םג ךכ ,הייתשלו הליכאל םיקוקז םניא
,תופייעו אמצ ,בער ללכ שח אל ,הז רבסה יפ-לע .םורמ יכאלמ לש םפוגכ השענש דע הלעתנ
.וללה םיגשומה םימייק אל הבש תינחור הגרדל הלעתנש םושמ


ידימת סנ


דגנכ םינווכמ וללה םירבסהה תשולשש רמול שי ,"םייח םיקולא ירבד ולאו ולא" ללכה יפ-לע
תוחולה תא לבקל ,הנושארה םעפב הלעשכ .יניס-רהל ונבר השמ הלעש םימעפה שולשמ תחא לכ
םייסינ ויה וללה תוחולהש םשכ .הייתשלו הליכאל קקזנ אלש ידימת סנ ול השענ ,םינושארה
הליכאל קקזנ אל ופוגו ונבר השמל סנ השענ ךכ - "םיקולא בתכמ" ,"םיקולא השעמ" -
.הייתשלו

ןעמל ויתושקבבו ויתוליפתב ךכ-לכ דורט היה ,לגעה אטח לע רפכל הלעשכ ,היינשה םעפב
.הייתשו הליכא אלב םייקתהל לוכי היהו ,ופוג יכרוצ תא שיגרה אלש דע ,לארשי-םע


ךאלמ ומכ


השענ ופוגש דע ,ההובג הכ תולעתהל עיגה ,םיינשה תוחולה תא לבקל הלעשכ ,תישילשה םעפב
.הייתשו הליכא ומלועב ןיאש ,ךאלמ תניחבב

וללה דוהה ינרק ."וינפ רוע ןרק" - דוהה ינרקל השמ הכז תישילשה םעפה רחאל אקווד ןכל
אקווד התייה וז תוככדזהו ,המשנה רואב וריאה השמ ינפש דע ,תוימשגה תוככדזה לע תודיעמ
.ךאלמ תגרדל עיגהש דע ,השמ לש ופוג ךכדזנ זאש ,תישילשה םעפב

(172 'מע ,ול ךרכ תוחיש יטוקל)
לארשי יקידצ :אשונב םישרדמ - ןייעמה ןמ
שארה קלתסמשכ


לש םהיאטח איה ךכל הביסהש תעדל םיכירצ ,לארשי-ינב שאר אוהש קידצ םלועהמ קלתסמ רשאכ
רשאכ :רמולכ ."םהידוקפל לארשי-ינב שאר תא אשת יכ" (די,ל תומש) קוספב ךכל זמר .לארשי
- "םהידוקפל" איה הזל הביסה ,לארשי -םע לש שארה קלתסמשכ - "לארשי-ינב שאר תא אשית"
.(תונורסח ןושלמ "םהידוקפל") לארשי -ינב תדובעבש תונורסחהו םיאטחה ללגב

(םייחה רוא)לקשה תיצחמ


,(עברא ןבכ זא היהש) ע"נ ב"שרה יברה ודכנל לבור יצח 'קדצ-חמצ'ה ר"ומדא ק"כ ןתנ םעפ
תואה - 'תיצחמ' הלימל ךביל םיש :'קדצ-חמצ'ה ךישמהו ."לקשה תיצחמ ךל ירה" :ול רמאו
תוקוחרה תויתואהו ,יח - 'יו 'ח ןה הילא תובורקה תויתואה .זכרמב איהו קידצל תזמור 'צ
והירה ונממ קחרתמה וליאו ,יח אוה קידצל רשוקמו בורקש ימש ,ונדמלל .'תו 'מ ןה הנממ
.תמ תניחבב

(םירופיסו תועומש)דחא קידצ ליבשב


יבר רמא אבא-רב אייח יבר רמא .ארבנ םלועה דחא קידצ ליבשב וליפא :רזעילא יבר רמא
."םלוע דוסי קידצו" (הכ,י ילשמ) רמאנש ,םייקתמ םלועה דחא קידצ ליבשב וליפא :ןנחוי

(ד,חל אמוי)םיקידצ לש םחוכ


םירמוא םיקידצהו ;סעוכ אוה ,'ךכו ךכ התא המל' :ורבחל רמוא םדא וליפא :קחצי יבר רמא
םמצעל הבוט ושקיב אלש ?םישנענ םניא המלו .םישנענ םניאו סעוכ וניאו '?המל' :ה"בקל
.לארשיל אלא

(ינועמש טוקלי)תלעופ קידצ תייאר


תועושי לועפל הלוכי וז 'הפיקמ' העפשה ,ומע רבדל הכזש ימ טרפבו ,קידצ תוארל הכזש ימ
.ול הכח - המהמתי םימעפל םאו ,ותיב-ינבו אוהה שיאה ברקב

(שטיוואבוילמ צ"יירה ר"ומדא)השוב אלמתמ


עמוש אוה רשאכו .קידצ לש ויתומא 'דב דמוע אוה רשאכ השוב אלמתמ בלה םוטמט וב ןיאש ימ
.תימינפ תוררועתהב הכוב והירה ,קידצהמ תוררועתה ירבד

(םירוביד יטוקיל)רוסיא םיאור אל


יפכו .עומשל וצר אלש המ ועמש אלו תוארל וצר אלש המ ואר אלש םילודג םיקידצב ונאצמ
האר אל אוהו ם"וכע בלח תועטב ול ושיגה םעפש ,ליבונר'צמ םוחנ יבר קידצה לע רפוסמש
בלח" :(ו הנשמ ב קרפ ,הרז הדובע) הנשמה ירבד יפ-לע תאז ריבסה ןכמ רחאל .בלחה תא ללכ
.ללכ ותוא האור ידוהי ןיא ם"וכע ותוא בלחש בלח - "והאור לארשי ןיאו ם"וכע ובלחש

(ו"סרת םירמאמה רפס)?קידצ והמ


סנכנ םעפ .רתויב טושפ ידוהי ךא ,לודג רישע היהש דיסח היה שטיוואבוילמ ב"שרה יברל
רבסה אלא ,תוליצאה םלועמ םירבסה יברה יל רמאי לאו ?קידצ והמ" :ולאשו יברה לא דיסחה
םוי םתס לש הטושפ הליפתבש ,הז אוה קידצ" :רמאו יברה ךייח ."ותוא ןיבא ינא םגש ,טושפ
."הליענ תליפתב ךל שיש וזמ רתוי הלודג הבושת תוררועתה ול שי ,לוחעובשה תרמיא?ןיינמ תובהלתה

אוה .ויפוגיסבו ותשודקב עודי היה ,שטירזממ דיגמה לש ודימלת ,הרודמאמ לקייח-םייח יבר
.וכרוצ ידכ לכוא היה תבשה תודועסב קרו ,תבש ברעל תבש ברעמ םוצל גהנ

.הווצמ םשל ,הלח תיזכב קפתסהו ,ןחלושה לע הכרענש הדועסב עגנ אל דחא תבש ליל
:ריבסה אוהו ,רבדה רשפל והולאש ,ותואירבל וגאדש ,ויברוקמ

ןיאמ - הלודג הכ תובהלתה :ימצע תא יתלאש .הרתי תובהלתה יתשגרה תבש תלבק תליפתב"
תתל אופא הלילח .ול היופצה הדועסהמ שגרתמש ,ףוגהמ האב תובהלתההש ,יתעדב הלעו ?האב
..."ותוואת תא ףוגל

תודיסחה יכרדתובצעה האלה

אל ,םורגל הלולע איהש וז ומכ הדירי לבא ,הריבע הניא תובצעה" :ןילרקמ ןורהא יבר רמא
הער הב התארו תובצעה תא רתויב הקיחרה תודיסחה ."רתויב הרומחה הריבעה םורגל הלוכי
םישודקה וניתובר" :ויתורגיאמ תחאב ץ"יירה ר"ומדא ק"כ בתוכ ךכ .רתויב תנכוסמ הלוח
רומג רוסיאב הורסאו ,הער הדימ איה ,אימשד יליממ םג ,תובצעהו הגאדה רשא ,רמוא ורזג
הנממ ראשיי אל רשא הירחא רקעלו םידיסח תלחנמ השרגל ,תותימ עברא ןידב הונדו ,טלחומו
."בר דספה איבמה ,ער חירד חיר םג

.ותשרב םדאה תא ליפהל התרטמש ,רציה לש הלובחת איה תובצעהש ,םיריבסמ תודיסחה ירפס
-רצי לש ויתומיזמ לומ דומעל לוכי וניא םדאה זאו ,תודבכו תולצע ידיל האיבמ תולצעה
תוכשמנה ,תודבכו תולצעב (רציה תא) וחצנל רשפא-יא" :אינתה רפסב רמאנ ךכו .ערה
םישנא ינש ןוגכ" :הזל לשמ איבמ אינתה לעב ."החמשמ תכשמנה ,תוזירזב םא-יכ ...תובצעמ
לקב חצוני ,תודבכו תולצעב אוה דחאה םא הנה ,הז תא הז ליפהל הז םע הז םיקבאתמה
."ורבחמ רתוי רוביג אוה םא םג ,לופייו


רציה תלובחת


.הרותב םיעובק םירועיש לע דיפקהו רוביצב ללפתה אוה .ינוונח ,דיסח היה 'קדצ-חמצ'ל
ןפואמ הרוחש הרמ וילע הלפנ םעפ .םיברב תודיסח רמאמ לע רזוחו הליפתב ךיראמ היה תבשב
ול רמא .וביל-רמ תא וינפל ךפשו יברה לא סנכנ .ובצמ לע דואמ רעטצהו בצעתהו ,ותדובע
בוש .ךתדובעמ ךתוא לבלבל ידכ הרוחש הרמ ךב הליטהש ,תימהבה שפנה תשרב תדכלנ" :יברה
."'ה-תדובעב התא קסועש לע החמש ךמצעב ררועו ,וישכע דע תגהנש יפכ גוהנל

,ויאטח לע םדאה תא חיכומ אוה .רציה ףטעתמ הבש 'השודקד אלטצא' לש גוס איה תובצעה
וב רידחהל אלא ,ומירהלו ונקתל הניא תיתימאה ותמגמ לבא ,ויתונורסח לע ותוא רסיימ
לש תושוחתמ תודיסחה הריהזמ ןכל .ותשרב וליפהל רתוי לק ול היהי ךכ-רחאש ידכ ,תובצע
.םדאה לש םיימוי-םויה םיקוסיעה עצמאב תוררועתמ ןה רשאכ ,ינחורה בצמהמ תחנ רסוח
.תובצעה תדוכלמב וליפהל התרטמש ,רציה לש הלובחת אלא ןאכ ןיאש דואמ ןכתיי

תלבקל ילכה .הלעמלמ עפשה תורוניצ תא תולקלקמ הרוחשה הרמהו תובצעהש ,דוע רמאנ רהוזב
.םדאל ןתינש עפשב םימגופ תובצעה ידי-לע ןכלו ,הוודחהו החמשה אוה הנוילעה הכרבה


החמשל ילכ


לע ךכ-לכ בר שגד תודיסחה המש ,םדאה שפנב אצמיהל תולולעש תוערה תודימה לכמש ,ןיינעמ
התונגב רבודמ תודיסח ירמאמ הברהב םגו ,םיקרפ השולש ךכל םישדקומ אינתה רפסב .תובצעה
.תובצעה לש

וז יכ םדאה עדוי ,סעכה לשמל ומכ ,הער הדימ לכב :םידיסחה ילודגמ דחא םעפ תאז ריבסה
לוכי וניאש לע לצנתי יאדו ?ןסעכ התא עודמ :ותוא לאשנ םא .הב שייבתמו הנוגמ הדימ
תוביסהש ,אוה חוטב ןאכ .תובצעב רבדה הנוש .וז הער הדיממ רטפיהלו ומצעב טולשל
?בוצע התא עודמ :הלאשה לע .ובצמב שייבתמ אוה ןיא ןכ-לעו ,תוקדצומ ותובצעל והואיבהש
וילע יכ ,רמול שי הזכ שיאל .תימשג וא תינחור ,תרחא וא וז הקוצמ ללגב בוצע ינא :בישי
.תובצעה תועורזל לופיל ול הלילחו םיישקה לכ תורמל חומשלו ץמאתהל

הביס איה תימצעה תושיה תשגרה וליאו ,החמשל ילכ איה הוונעה :תודיסחה ילודג ורמא
רבד ול רסחש לע בצעתמ אוה ןכלו ,לוכה ול עיגמש בשוח ומצע יניעב אוה רקיש ימ .תובצעל
.ול ןתינש המ לכ לע הדות אלמ אוה יכ ,חמש וינעה לבא .רחא וא הזהלואגל הייפיצב
הבושת ושעיש ,הלעבל השיאהו ונבל באה הפצמש הממ רתוי לארשיל ןהל הפצמו בשוי ה"בקה"
."םלועל ברחי אלש ,שדקמה-תיב םהל הנביו םתוא לאגיש ידכ

(אל הבר והילא-יבד אנת)
היהש השעמםיכזה םימה

גלשה יתיתפ .המח םירכיא-תוורפב ףוטע ,בונידמ ךלמילא-יבצ יבר קידצה ינפל בצייתה שיאה
ריוואה-גזמב השעש ךרדה לע ודיעה םיהובגה ויפגמ לעש ץובה ישוגו וליעמ לע ורבטצהש
.רעוסה

תא .םיכומסה םירפכה דחאב םיכרד קדנופ יתושרב .ינא רכוח" ,ותרצ תא שיאה הנית ,"יבר"
םע ,'ה ךורב ,יתרדתסה םינשה ךשמב .ימוקמה ץירפהמ ןכ-םג ורכחש ,יבאמ יתשרי קדנופה
קדנופה םגו םיכרד-ירבועב עפושמ וניא ונלש רפכהש יפ-לע-ףא ,םולשתה יניינעב ץירפה
ףרוחה םלוא .הריבס הסנרפ יל וקפיס רפכה יבשותו םינמדזמה םיחרואה .תוחוקלמ המוה וניא
הזה בצמהו ,םיבר תועובש רבכ םמושו קיר דמוע קדנופהש ךכ ידיל איבה ,ךכ-לכ השקה ,הזה
."ימחל הטמ תא לילכ רובשל םייאמ

,"?ינולפ רפכב רג התא םאה" .והשמ ךייוחמ טבמ ולומ דמועה ירפכב ןתנ בונידמ קידצה
.לאש

.קדנופה לעב בישה ,"יבר ,ןכ"

תוגרדמ םרגו לולת םיפער גג לעב ,םירצו םיכומנ תונולח לעב ,ץע-ףירצ ותואב ןיידע"
.רוקחל קידצה ףיסוה ,"?תישארה הסינכה לא ליבומה ןטק

.עתפומ ,ירפכה בישה ,"ןכ םנמא"

.תועשעושמ טעמכ התע וארנ ויניעו רתוי דוע וצרחנ קידצה לש ויניע תויווזב םיצירחה
."?זאמכ םיכזו םיבוט םימ לש עפש תתל הפיסומ ןיידע ךרצחבש העודיה םימה ראב םאהו"

.המהדת בורמ ונושל תא עלב טעמכש ,ירפכה בישה ,"!ןכ !ןכ"

."תחוורמ הסנרפבו בוט לכב ךתוא ךרבמ ינאו ,םולשל ךתיבל עס" ,קידצה םיעטה ,"ןכ-םא"

ךא .רדחהמ תאצלו ובג תא תונפהל דמע רבכו ,קידצל הדות תולימ המכ םגמג ךובנה ירפכה
יילע ךכ-לכ םיבר םיטרפ עדוי יברה ןיינמ" :לואשל זעהו ותמהדתמ תשעתהל לחה עגר ותואב
."!?יישעמ לעו

.ךל רפסאו בש ,הצור התא םא לבא" .קידצה רמא ,"ןשיו ךורא רופיס רבכ הז ,וא"

תועובשו םימי .ןילבולמ 'הזוחה' ,ובר לא וכרד תא ריעצ ךרבא השע תובר םינש ינפל"
,םדו-רשבמ הבוט שקבל אלש - וילע לביק השוחנ הטלחה .הטורפ ןיא ודיבו ,םיכרדב לטלטיה
םוש ויפל אוביש אלב םידחא םימי וילע ופלח ךכ .ןתמזימ תוירבה תאז ול ועיצי ןכ םא אלא
.לכאמ-רבד

.חונמה ךיבא תע התואב להינש םיכרדה קדנופ תא אצמו ,ךלש רפכל ךרבאה עיגה דחא ברע"
ישוקב ךאש ,שושתה ךרבאה .קדנופה תא האלימש םירכיא תרובח םע קוסע ךיבא היה העש התואב
שיאש אלב ,תוניפה תחאב טעמ חונל בשייתה ,קדנופה לא ליבומה תוגרדמה םרגב הלעו ספיט
.וילא בל םישי

אוהו ,וב ןיחבה אל תיבה-לעב .בער ךרבאה ראשנ ,םדאמ הבוט שקבל אלש טילחהש ןוויכמ"
,ותניחבמ ןובשחב אב אל הז רבד .ויפב תאז שקביש ילבמ החוראל הכזי אל הזה םוקמבש ןיבה
.םוקמה תא בוזעלו םוקל טילחה ןכלו

וינפ תא ותוארב .וב ןיחבהו תונולחה דחאמ ושאר תא ןטק דלי עתפל איצוה הטמל דרישכ"
ול תוכחל ךרבאל ארק אוהו וילע םימחר דליה לש ריעצה ובילב וררועתנ ,ךרבאה לש תושוחכה
.עגר

םיכרד -ירבוע חראל דימת חמש יבא' :רמאו ךרבאה לא דליה אצי ,ההות דמוע ךרבאה דועב"
ראשיהל ילבו המואמ םועטל ילב ןאכמ תכלהש ול עדוויי םא ומצעל חלסי אל םלועל .םיינע
.'הליל תנילל

בערה חרואה תא לביק באה .וב לפטל ידכ ויבאל אורקל רהימ דליהו קדנופה לא רזח ךרבאה"
םחל םש ויה .בוט לכב סומע ןחלוש וינפל ךרע רהמ-שיחו ,תיבבל 'םכילע םולש' תכרבב
.דועו םיליבהמ המדא-יחופת ,חולמ גד ,חלמו

ןמ םימ איבהל תתרשמה תא חלש קדנופה לעב .דואמ אמצ ךרבאה היה ,ונובער תא רבשש רחאל"
.ךרבאה המת ,'!?ךרצחבש ראבה ןמ םימ באוש ךניא עודמ' .רפכה זכרמבש ראבה

תייקשהל קרו ךא םישמשמ םה יכו ,ךכ-לכ םימיעט םניא ראבבש םימה יכ ,ריבסה קדנופה לעב
,ךרבאה רמא ,'תתרשמה בושתש דע ןיתמהל חוכ דוע יב ןיאו דואמ אמצ ינא לבא' .תומהבה
.רצחבש ראבה ןמ םימ טעמ ול איבהל שקיבו

.הבר האנהב הנממ םגלו האלמה סוכה תא זחא הז .וחרוא תשקבכ תושעל רהימ קדנופה לעב"
וחראמל ךרבאה רמא ,'הער םתביד תא איצוהל תטלחה יכ הלא םימ ואטח המב עדוי ינניא'
.'ידועמ יתמעט םרט ,ךכ-לכ םימיעטו םיכז םימ יכ ,ךל עודי יווהל' :ףיסוהו

אוה םג םעטיש ךכ לע דמע ךרבאה לבא .ינחלס טבמב שוחכה ךרבאב טיבה קדנופה לעב"
דמע ,םימהמ חראמה םגלשכ .םימהמ םוגלל ושקיבו ודיבש סוכה תא ול טישוה אוה .םימהמ
חרואה קדצ יכ ול ררבתה התע .דוריה םביט תאו ורצחבש ראבה ימ תא בטיה ריכה אוה .םהדנ
."!'ןדע-ןג םעטכ' םימה לש םמעט יכו וירבדב

ומצמטצה הז לש ויניע .ירפכה יניע ךות לא רשייה טיבהו ורופיסמ לדח בונידמ קידצה
אוה בערה ךרבאהו דלי ותוא אוה ינא" ,תושגרתהב ארק ,"!ההא" .החוורל ורעפנ דימו עגרל
."!יברה... אלא רחא אל

ךרבמ ,ייפלכ העש התואב תיליגש םימחרה תושגר תוכזבו" ,ךלמילא-יבצ יבר ךייחתנ ,"ןכא"
."הנפת רשא לכב החלצהב ךתוא ינאלדנמ םהרבא םע םיידוהי םייח?ידוהיה שוכרה רזחוי םאה .לימרתהו םהרבא
ידוהיה שוכרה לע קבאמה

לע אשנ ותואש ,ןטקה לימרתה תא לדנמ םהרבא רמוש ןיידע ,ביבא-לתב ולש תונייה תונחב
עריא רבדה .הירטסואבש טאטשיונ -הניו הרייעב ראופמה התיבמ הטלמנ ותחפשמש העשב ובג
.םיצאנה ידי-לע הירטסוא חופיס ,'סולשנא'ה רחאל םידחא םימי ,1938 תנשב ףרוחה ףוסב

אבא םע יתכלה תבש לילב" :תוערואמה תא בטיה רכוז אוה לבא ,עבש ןבכ דלי זא היה אוה
ודמעשכ שממ ,רקובב .ריעה לא רדוסמ דעצמב סנכנ יצאנה אבצה תא וניארו תסנכה-תיבל
ףדגלו ףרחל ולחהו תסנכה-תיבל 'םיצקש' המכ וסנכנ ,שדוקה-ןוראמ הרותה-רפס תא איצוהל
.הפ תוצפל זעה אל שיאו ,הירטסוא לש הנמשו התלוסמ ,שיא תואמ-שולש םש ויה .םידוהיה תא
."םויה דע יבילב ברוצ הזה הזחמה


העבק תרזועה


רקובב" :םהרבא רפסמ .תרזוע...ה הנתנ הנורחאה הפיחדה תא .חורבל ךירצש דימ טילחה ויבא
ונל העידוהו ,יצאנ ןיצק ,הלעב תייוולב ,םינש ונתוא התרישש תיבה-תרזוע העיפוה
הלחה ךכ-רחאו ,ןולסב הסרוכה לע החוורתה איה .הלש - ונשוכר לכ הז עגרמ יכ ,תיגיגח
."אמיא לש בהזה יטישכת תא דונעל

ידוהיל יופצה רמה דיתעה לע תועומש וצצורתה" .טלמיהל ורחבש םיטעמה ןיב התייה ותחפשמ
ותחפשמ לכ טעמכ .באכב םהרבא רמוא ,"עומשמ םהינזוא ומטא םידוהיה בור לבא ,הירטסוא
.הירגנוהל חורבלו לובגה תא תוצחל ורהימ וירוה לבא ,הדמשהה-תונחמב התפסנ תבחרומה
היילעב ,טפנ-תילכמב םשמו ,רוחשה םיבש הנראוול דע וכישמה ,הבונדה ךרואל וטש טשפדובמ
.לארשיל ,תיקוח-יתלב


הרישע הליהק


דבלמ ךרע -יצפח םוש ונמע חקינ אלש וטילחה אמיאו אבא" .ןטקה ולימרת תא ףטלמ םהרבא
הברהל ןווכתמ אוה "לוכה" רמוא םהרבאשכ ."םש רתונ לוכה .יחרכה ןוזמו ןיליפתהו תילטה
.בר ןמוזמ ףסכו םימסא ,םילודג םימרכ ,ןיי יפתרמ ,ראופמו קנע תיב :דואמ

תחאל הבשחנ איהו ,שפנ ףלא םינומשו האמכ ונמנ 'סולשנא'ה ינפלש הירטסוא ידוהי תליהקב
םיאפור ,םילודג םירחוס ,םילעפמ ילעב ויה הינבמ םיבר .הפוריאב תורישעה תוליהקה
קר הירטסוא ידוהימ םרחוהש ללשה לע חוודמ הנורחאל הלגתנש יצאנ ךמסמ .ןיד-יכרועו
.םירלוד ןוילימ םייתאמכ לע דמוע אוהו ,'סולשנא'ה רחאלש םינושארה םישדוחה תשולשב


תפומל לופיט


םיירטסואה םיקנבה ינש לא ,ןכמ רחאל דדשנש שוכרה ןכו ,הזה ףסכה רבעוה ,ךמסמ ותוא יפל
.'קנב לורטנוק' - וז הרטמל דחוימב םקוהש ףסונ קנבלו ,'קנב רדנאל'ו 'טלאטשנא טידרק'
.ברה שוכרה דבלמ ,רלוד דראילימכב הירטסוא ידוהימ םרחוהש ףסכה תא תדמוא הכרעהה

,םהרבא רפסמ ,"םינש המכ ינפל" .תחא הקוחש הרוגא וליפא האושה יטילפ ולביק אל הכ דע
השישק לש התשקב לע ונרשבתה ובו ,ירטסואה ירוביצה ןוירטונהמ בתכמ ונתחפשמ הלביק"
ןמז רובעכ .ידוד ידי -לע תרמשמל הל ורסמנש בהז תועבטמ 21 ונידיל בישהל תירטסוא
,םכרע לע ולע תועבטמה תריכמב ןוירטונה לש לופיטה תואצוה יכ ,תפסונ העדוה ונלביק
..."ותחרט לע ןוירטונל םלשל םישרדנ ונחנא ןכ-לעו

גרובזניג ףסוי ברה תאמ - הכלהה תניפחרוא תוולל

?ותאצב חרואה תא תוולל ךכ-לכ בושח המל :הלאש


ןמ הבורמ היוולה רכש" :ם"במרה ןושלבו ,היוול תווצמ תא רתויב ובישחה ל"זח :הבושת
ןמ אצויה םדא לכ ווליש םיחולש דימעמ ינוריעה ןידה-תיבש ,היה גוהנ םדק-ימיב ."לוכה
.הלילח םימד וכפש וליאכ בותכה םהילע הלעמ - הז רבדב ולצעתנ םאש ,ורמאו ,ריעה

תומא עברא ורבח תא הוולמה לכו ,הברה רכש ול שי ,תומא עברא וליפא ,ורבח תא הוולמה
.וכרדב קוזינ וניא רבח ותוא - ריעב

ןכל .הנכס יכרדב ךליו העתי לבל ,הנוכנה ךרדה תא עסונל תורוהל יווילה דעונ ,תוטשפב
,("הסרפ דע - וברל דימלת" ןוגכ) וז הווצמל ל"זח ונתנש םירועישה לע םויכ םידיפקמ ןיא
.יוארכ תונמוסמו תובשוימ ןבור ונימיב םיכרדה יכ

ראובמ ךכו) רתוי הקומע תועמשמ שי יווילב יכ ,תומא עברא תוולל הבוח ןיידע םלוא
םגו ,הוולמה לש ותעדו ותנווכל ךשמהכ ,הלעמלמ הרימש חרואל ןתונ רבדהש ,(רהוזב
.וכרד ךרוא לכל חרואה לע רומשל םיפרטצמ הוולמה לש םיכאלמה

הקדצל תתל ףסכ םוכס ול רוסמל םיגהונ שי .ךרדל הדיצ ול ןיכהלו עסונל גואדל שי
םניא הווצמ יחולש" ל"זח ורמא ירהש ,וכרדב הווצמ-חילש היהיש ידכ ,ודעיל ועיגהב
.םינהוכ תכרבב וכרבל םיגהונ שי .(תובר םימעפ שטיוואבוילמ יברה גהנ ןכו) "ןיקוזינ

םלענ חרואהש דע ןיתמהל הוולמה לע .ותיבל רוזחל הוולמל רמול חרואל ול לאש ,לבוקמ
.ויניעמ

יכ' (א ילשמ) רמאנש ,הרותב קוסעי - היוול ול ןיאו ךרדב ךלהמה" :ל"זח םימייסמו
."'ךשארל (הרותה ירבד) םה ןח תייוול

.א,וכת מ"וח ע"מסו השמ-יכרד ,ג-ב"ה ד"יפ לבא 'לה ם"במר .ב,דק א"ח רהוז .א"שרהמו ,ב,ומ הטוס
ג"ס 'םיחרוא תסנכה' ךרע ,תידומלת הידפולקיצנא .זצ ןמיס 'שפנהו ףוגה תרימש' .זט,יק םייחה ףכ
.אלק 'מע ט ךרכ -

ישארה ףדל

םיניינע חתפמ | ןיעידומ | סופד תיב | תושדח רדח | םידלי רדח | ןויע רדח | ד"בח תיב

תורומש תויוכזה לכ (c)
רואל האצוהה ףגא - זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ
03-9606169 :'סקפ ,03-9607588 'לט ,72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת
ירא-בל ףסוי :"טנרטניא" רודמ שאר * בונורהא ןהכה קחצי ףסוי ברה :ר"וי
chabad@chabad.org.il