531 'סמ עובשה תחיש
:ןויליגה ירודמ
עובשה תרמיא ןייעמה ןמ תבש ןחלוש םירפס תיעובש הדמע
ץבוק תדרוה הכלהה תניפ םיידוהי םייח היהש השעמ תודיסחה יכרד

םילקש / להקיו תשרפ * (7.3.97) ז"נשת'ה רדאב ח"כ * דורב םחנמ :ךרוע
תיעובש הדמע


ללכ דחפל אל


החטבהה םויקל םיכוז םה ,'ה ןוצר תא םישוע לארשי-ינבשכ
ךרומ יתאבהו" :איה תולגה תללק ."דירחמ ןיאו םתבכשו"
"ףדינ הלע לוק םתוא ףדרו ...םבבלב


ןברוח םע הלחה וז הפוקת .תולגה תפוקתמ קלח איה הב םייח ונאש הפוקתה ,הרותה יפ-לע
תא הנביש ,ונקדצ -חישמ תאיב םע םייתסת וז תולג .הזה םויה דע תכשמנ איהו ,שדקמה-תיב
.המלשהו תיתימאה הלואגה לא ונתוא סינכיו לארשי יחדינ תא ץבקי ,ישילשה שדקמה-תיב

העשב ,תולגה תפוקתמ קלחכ הלא ונימי תא בישחהל ןכתיי ךיא ,םישנא םילאוש םימעפ
ןיאש ,ררבתמ רתויו רתוי ךא .וניניע דגנל תחרופו תינבנ איה הנהו ,לארשי-ץראל ונרזחש
ושפנב ךא ,לארשי-ץראב תויחל ידוהי לוכי .תינחורה תולגל תיזיפה תולגה ןיב הקיז חרכהב
.תולגה תכשח ךותב קומע-קומע יורש אוה

?םיארי הממ

הרותה ךרדב וכלי םאש ה"בקה םהל חיטבה ,יניס רבדמב ודדנ לארשי-ינבש םימיב דוע
,הרותה ךרד תא וחנזי הלילח םאו ,הלואג לש םיאנתב תויחל וכזי ,היתווצמ תא ומייקיו
הנממ תולגהו לארשי-ץראב תואצמיההש ,םש םיאור ונא .תולגה לש היתוארומ תא ומעטי זא-יכ
.תולגהו הלואגה לש םינייפאמה דחא קר ןה

םויקל םיכוז םה ,'ה ןוצר תא םישוע לארשי-ינבשכ :הלואגל תולג ןיב יתוהמ לדבה הנה
:ה"בקה חיטבמ דוע .תוששח ןיא ,תודרח ןיא ,תוגאד ןיא ."דירחמ ןיאו םתבכשו" החטבהה
:רמאנ החכותה תורהזאב ,תאז תמועל ."הפוקז המוקב" השוריפש ,"תויממוק םכתא ךלואו"
םידחפ קר אלו ,םידחפ יאלמ םייח הלא ."ףדינ הלע לוק םתוא ףדרו ...םבבלב ךרומ יתאבהו"
."ףדינ הלע לוק"מ אווש-תודרח אלא ,םייתימא

לש תרעצמ תושממתה וז ןכאו ,םילשוריב היינבל רשאב םידחפהו תוששחה תא םיעמוש ונא
םמצע םידוהיהש יפכ דיחפהל םיסנמ םניא םיברעה ."ףדינ הלע לוק םתוא ףדרו" קוספה
ףרוטמ בצקב םינוב םיברעה .ךינזוא עמשמל ןימאמ ךניאו חוכיווה תא עמוש התא .םידחופ
ןובירה םהש ,םידוהיה וליאו ,םירושיא םישקבמ םניאו תושר םילאוש םניא ,ץראה יבחר לכב
!הריבה םילשורי...ב תונבל םאובב תוששחו תודרח םיאלמ ,ץראב יקוחה

רתויב בוטה בשחנש אבצ תלעב ,הקזח הנידמ ."םבבלב ךרומ יתאבהו" - תולגה תללק וז
,םילשוריב רמסמ עוקתל םיאריש םיבשות הברה ךכ-לכ הב שי ןכ-יפ-לע-ףאו ,ןוכיתה חרזמב
.םיברעה תושר תא ולביקש ילבמ

חצנל ונחוכב

םידחפה תדימ ןיבל תווצמה תרימשלו תודהיה םלועל הברקה ןיב םאתימ שי הרקמב אל
ךלואו" תשוחתל רתוי בורק אוה ןכ ,ותרותו ה"בקה םע רתוי רושק ידוהיש לככ .תוששחהו
לוק םתוא ףדרו" תללק רתוי וב תמייקתמ ןכ ,תודהיה ןמ קחרתמ אוהש לככו ,"תויממוק םכתא
."ףדינ הלע

,ימינפ ןסוח ונל הקינעמ איה .ולוכ םלועה לומ דומעל חוכ ונל תנתונה איה הרותה
שושחל םיליחתמ ,תודהיה תורוקממ םיקתנתמשכ ,תאז תמועל .ךרדה תקדצב הנומאו תושיחנ
.ףדינ הלע לוקמ

.הנכס לש הבר הדימ םהב שי ,ןווכמב םתוא םיריבגמה שיש ,וללה םידחפהו תודרחה
,םיאור ןכא ונא .תודרחה תא שממל לולע אוה ,וינפמ םידרחו םיארי ונאש האור בייואהשכ
הגרדהב תרבוג ןכ ,המוח-רהב היינבה תטלחה לע םעה ךותב תימינפה תרוקיבה תרבוגש לככש
.םהימויא תמצוע הלועו םיברעה לש םתזועת

לש הדיקפת .ןחבמ ללכל הלא םימויא ואובי םיבורקה םימיבש תורשפא ללכמ איצוהל ןיא
זועו הנומא לש חור חיפהל ,ינש דצמ ותרותבו 'הב ןימאמה רוביצה לשו דחא דצמ הגהנהה
דומעל םיעדוי ונא .ונמצע לש לצה ינפמ דחפל ונל לאש ,רוביצל רמול ךירצ .םעה ברקב
.וניקולא ריעו ונצרא ןעמל ריחמ םלשל ףאו םינחבמב

.חצנל ונחוכבו ,םישק םינחבמב דומעל םידיתע ונא בורקה ןמזבםירפס- רודו רוד לכב םירצמ תאיצי

ןירג לאיתוקי ברה תאמ
רבחמה תאצוהב
תודיסח ירמאמ םיראבמה םירפס תאצוהב רבחמה ךישממ ,םדוק רפס לבקתנ הבש החלצהה רחאל
תינחורה הדובעב םירצמ תאיצי לע רבדמה שטיוואבוילמ יברה לש רמאמ אבומ ןאכ .םיידוסי
.'מע 158 .שפנ לכל הוושו בחר רואיב ול הוולנו ,קסופמו דקונמ אבומ רמאמה .םדאה שפנב
.03-9606733 'לט

- ימנ אקיד

קנרפ קחצי תאמ
םייהדלפ תאצוהב
רפס ןאכ שיגמ ,תימרא תארוהב החמתמש ,הטיסרבינוא-הבישי רגוב ,ב"הרא דילי ,רבחמה
,םצע-תומש ,הייטנ תוחול ,לעופה תכרעמ ,תימראה הפשל אובמ רפסב .ילבבה דומלתל קודקד
.'מע 160 .דימלתל םיליגרתו םהיגוסל םייוניכ

- חמצת ץראמ תמא

ותבס םייח תאמ
דמח ירפס תאצוהב
לש םהייח תא ראתמה ,הלועמ יתורפס רפס שיגמ ,םימודא הלעמ רדסהה תבישיב מ"ר ,רפוסה
םיקתרמ םירופיסו ,ןשי חוחינ תלעב ,תחבושמ תירבע .הירוסבש בלח איה ,אבוצ-םרא ידוהי
.03-6888466 .'מע 214 .םירופיס השולש רפסב .םימש-תאריו הרותב םיגופסה

- םיצוק לע דוקרל

רטכפ הרש תאמ
תרבחמה תאצוהב
ךות ,לארשיב תיב םיקהל םיימעפ התסינ ,ב"הראל הרקעש ,השיא לש יטנתוא םייח-רופיס
,תמא רופיסה יטרפ לכש הדיעמ תרבחמה .הנומאה חוכב ,תולק-אל תויודדומתהו לבס ,םיישק
.08-9741063 'לט .'מע 151 .םישנא לש תומש המכמ ץוחשטיוואבוילמ יברה לש ויתוחיש יפ-לע דבועמ - תבש ןחלוש
ינונבל 'צ תאמ .להקיו תשרפל


רפאה ןעמל שאה

דומלל רשפאש ,ןאכמ .ןכשמב ושענש תוכאלמה (ט"ל) עשתו םישולש ןה תבשב ורסאנש תוכאלמה
ידי-לע ירהש ,וארוב תא דובעל ידוהי ךירצ הבש ךרדה תא ןהיתוכלה יטרפמו וללה תוכאלמהמ
ינחורהו יטרפה 'ןכשמ'ה תא םינוב םג ונא ןדי-לעו וטושפכ ןכשמה הנבנ וללה תוכאלמה
.ונלש

לש) שנוע הילע םיבייחש 'הרעבה' לש הרדגהה .שא תקלדה ,הרעבה - איה תוכאלמה תחא
םדא ,לשמל .רפא קיפהל ידכ ףאו םמחל ,ריאהל - תילכת ךרוצל הרעבה איה (תבש לוליח
,יהשלכ תלעות הפירשהמ קיפמ וניאו תיחשמ אוהש םושמ ,שנועמ רוטפ - ורצחב ןחלוש ףרושה
.בייח - רפאל קוקז אוה םא לבא

היואר הכאלמ

הניא המצעל איהשכ שאה .םדאה שפנב תינחורה הדובעב הרעבהה תכאלמ יהמ םידמל ונא ןאכמ
קלח תויהלו הכאלמ בשחיהל היואר םדאה שפנב שאה תקלדה .הכאלמ רדגב הניאו תילכת
."רפאל ךירצ" - תילכת האיבמ איהשכ קר ,'ה-תדובעמ

תא ריעבהל שרדנ ידוהי ."םדא תמשנ 'ה רנ" :רמאנש יפכ ,המשנה תבהלש איה םדאה שפנב שא
הזע הקושת - 'שפנה תולכ' תגרדל עיגיש דעו ,ובילב תשגרומו היולג היהתש ,המשנה שא
.יפוס-ןיאה יקולאה רוקמב ללכיהלו תולעל

תילכת הניא היילעה

'הל הבהאה שא תא ריעבי אוה .המצע ינפב תילכת איה תאזה תולעתההש ,בושחל םדא לוכי
הזע הקושתב רעבת ושפנ .'ה רואל הקושתו תולעתה תושגרב ולוכ-לכ יורש היהיו ,ושפנבש
.ויניעב ספאכו ןיאכ ויהי הזה םלועה יניינע לכו ,הניכשב קובדלו ףוגהמ תאצל

-לעש הכאלמ הניא תאזכ שאו ,התרהטב שא וז .תיתימא הרעבה הניא וזש ,תרמואו הרותה האב
המע איבהל הכירצ איה ,ןכשמה ןיינבמ קלח היהת תאזה שאהש ידכ .'הל ןכשמ םינוב הדי
."רפאל ךירצ" - ירמוחה םלועב תילכת

תיתימאה היילעה

ןאכו .הפירשה ירחא ראשנ אוה ןכלו ,רמוחה לש רתוי ירמוחהו ימשגה קלחה אוה רפא
'הל הבהאה שא לש תוררועתהה לכ .ןותחתה רמוחה - רפאה אקווד איה שאה תילכתש ,םירמוא
.ןותחתה הזה םלועב אקווד תווצמהו הרותה םויקב קוזיח איבהל - תילכת םשל תויהל הכירצ

האירבה תילכת איה וכוכיזו ןותחתה הזה םלועה רוריב ןכש ,םיינשה ןיב הריתס ןיא תמאבו
זא-יכ ,ירמוחה םלועה לש וכוכיזב קסוע ידוהי רשאכ אקוודש ,אצמנו ,ה"בקה הל הוואתנש
תאזכ הדובע אקווד .ה"בקה לש ןוילעה ןוצרה תא םישגמו רתויב הנוילעה הגרדל הלעתמ אוה
הלודגה היילעה דע ,היילעה תילכתל םדאה תא הלעמ אליממו ותילכתל םלועה תא האיבמש איה
.ונקדצ -חישמ ידי-לע המלשהו תיתימאה הלואגב רתויב
(187 'מע ,ול ךרכ תוחיש יטוקל)

םילקש תשרפ :אשונב םישרדמ - ןייעמה ןמםילקש דגנ םילקש

לארשי לע םילקש לוקשל ןמה דיתעש םלועה היהו רמאש ימ ינפל עודיו יולג :שיקל שיר רמא
,("ךלמה יזנג לא איבהל הכאלמה ישוע ידי-לע לוקשא ףסכ רכיכ םיפלא-תרשעו" :ןמה רמאמכ)
."םילקשה לע ןיעימשמ רדאב דחאב" :הנשמב רמאנש והז .וילקשל ןהילקש םידקה ךכיפל
(ד,גי הליגמ)


שא לש עבטמ

רפוכ שיא ונתנו" ול רמאש ןוויכ ...וירוחאל עיתרהו ה"בקה ןמ השמ עמש םירבד השולש
דובכה אסיכ תחתמ שא לש עבטמ ןימכ ה"בקה לטנ ?שפנ רפוכ ןתיל לכוי ימ :השמ רמא ,"ושפנ
.ונתיי הזכ - "ונתי הז" :השמל ול הארהו
(בי השרפ הבר רבדמב)


שפנה לש שא

שא לש עבטמ ה"בקה ול הארה .שפנה לע רפכל וחוכב טושפ עבטמש ןכתיי ךיא המת ונבר השמ
לש שא ךותמו תובהלתהו תויח ךותמ ןתנית אלא ,הניתנ םתס היהת אל הניתנה םאש ,ונדמלל
.שפנה לע רפכל החוכב תאזכ הניתנ - שפנה תממורתמו הלעתמ הזבש ,השודק
(קצוקמ לדנמ-םחנמ יבר)


שאו ףסכ

.שא תניחבב אוה עבטמש ,זמר שי ךכב ."ונתי הזכ" :ול רמאו שא לש עבטמ השמל הארה ה"בקה
שמשל לוכי עבטמה ךכ ,סורהלו לבחל םג הלוכיו ,םמחמו עינמ חוככ ,ליעוהל הלוכי שאש םשכ
שרוש תויהל ,הלבחלו סרהל םג שמשל לוכיו ,םיבוט םישעמכו הקדצכ ,םילענו םיבוט םירבדל
.ער לכל
(ךלמילא םעונ)


תומלשו תיצחמ

אוה ומצעל אוהשכ ידוהיהש ,ונדמלל ?אקווד "תיצחמ" היהי עבטמהש הרותה הדיפקה עודמ
םייולת םישוריפה ינשו .ינש ידוהיו ה"בקה - ?םלש תויהל ומילשמ ימו ,'תיצחמ' תניחבב
םיכוז םה ךכ ידי-לעו ,'םלש רבד' דחי םהינש םישענ ,תלוזל רזוע םדאשכ ןכש ,הזב הז
.ודי-לע ךרבתהלו 'הב קובדל
(שטיואבוילמ ר"ומדא ק"כ)


ינשה יצחה

ןכש ,לקשה תיצחמ קר תתל לארשי-ינב ווטצנ ןכל .תונוועה לע רפכל האב לקשה תיצחמ
ונתוא קחודה ,ערה רצי תא ,חידמהו תיסמה תא ארבש ,ומצע תא ארובה בייח היינשה תיצחמב
.אוטחל ונתוא התפמו
(אחסישפמ םנוב יבר)


םיינעו םירישע

לע ."לקשה תיצחממ טיעמי אל לדהו הברי אל רישעה" :(וט,ל תומש) רמאנ לקשה תיצחמב
השעיי אל אוה - "טיעמי אל" ינעה ןכו ,הקדצ ןתיי אלש ךכב הברי אל ורשועש תעדל רישעה
.לקשה תיצחמ ןתייש ךכב רתוי ינע
(רפש ירמא)


םידיפקמ םירישעה

רודיהב תאז םימייקמ םהו ,"הברי אל רישעה" יוויצה לע רובעל אלש דואמ םילדתשמ םירישעה
...םויה דעו זאמ בר
(ימע לא תושרד)

עובשה תרמיא


המשל הקדצ

תאו ושפנ-רמ תא יברה ינפל ךפשו דורמ ינע םעפ עיגה בונמירמ לדנעמ-םחנמ יבר לש ותיבל
.בל-בוטו חמש ותיבמ אצי הזו ,ינעל ורסמו האנ ףסכ םוכס וסיכמ קידצה איצוה .ותקוצמ

םוכס וסיכמ קידצה איצוה ,רזחשכ .בושל ול אורקל יברה שקיב ,ינעה אציש רחאל הלק העש
.רבדה רשפל והולאשו ךכ לע םיברוקמה ואלפתה .ול ןתנו ףסונ

יב וללוחש עוזעזה תא עיגרהל ידכ היה הז ,הנושארה םעפב ול יתתנשכ" :קידצה בישה
ןכל .ימצע ןעמל אלא ,הקדצ תווצמ םשל היה אל הז ,ןכ-םא .םינטקה וידלי תקוצמ לע וירבד
."המשל הקדצ תווצמ םייקל הבדנ ול יתתנ זאו תינשב ול יתארקתודיסחה יכרד


החמשב דימת

םירבד םתמועלו ,דיסחל 'םימיאתמ'ש םירבד לש המישר םעפ טריפ שטיוואבוילמ ש"רהמ יברה
- םיאתמ אל דיסחל .החמשב תויהל - םיאתמ דיסחל" :רמא םירבדה ןיב .ול 'םימיאתמ אל'ש
לש רודכו החמש לש רודכ אוה דיסח" :םינושארה םידיסחה לש םגתפ שי ."תובצעב יורש תויהל
."שא

.ןהיניב לידבהל רשפא-יאש דע ,תודיסחה לש םיבושחה היתונורקעמ דחא איה החמשה ,ןכאו
,החמש ךותמ 'ה-תדובע לע קר אל בר שגד ומש ,תודיסחה ירומ לכ ויתובקעבו ,ט"שעבה ונרומ
.וישעמ לכבו ויתוחרוא לכב חמש היהי דיסחהש ועבת אלא

הווצמ לש החמש

םה .םידיסח ושענש ,תודיסחה לש םינושארה תורודב םינקזה םינואגה דחא לש וינב לע רפוסמ
ונבר לא םינבה וסנכנ .ךכל הטנ אל אוה ךא ,תודיסחה לש המלועל םהיבא תא םג ברקל וסינ
ליאוהש וא ,תודיסחל וברקל םהיבא לע עיפשהל םהיצמאמב וכישמי םא ולאשו אינתה לעב ןקזה
החמש ול שי םא ,יברה םתוא לאש .ולבלבל יאדכ אל ,הדובעבו הרותב קסועו ןקז רבכ אוהו
לע םהיבא דמוע ,הכוסה ןיינב תא םירמוג םהשכ ,תוכוס ברע לכבש ,םינבה ונע .הווצמ לש
ליחתהל ולבלבל ךירצ אל ,הווצמ לש החמש ול שי םא" :יברה םהל רמא .ךכסה תא קשנמו לספס
."השדח ךרד

ןכש ,רבד 'השדיח' אל ללכב תודיסחה .תודיסחה תטיש לש 'שודיח' החמשה ןיאש וילאמ ןבומ
תודוסיה תא דחוימה הרואב הריאהו השיגדה קר תודיסחה .'םישודיח'ל הקוקז הניא הרותה
.הל יוארה םוקמה תא הלביק החמשה םג ךכ ידי-לעו ,םלועמו זאמ תודהיב םימייקש

.התובישח לעו התלעות לע ,החמשב ךרוצה לע םימעפ רופס-ןיא רבודמ ל"זח ירמאמבו ך"נתב
גילפמ ,ויתוכלהב ,ם"במרה ."החמשב 'ה תא ודבע" :םיליהתמ עודיה קוספה תא ןייצנ םא יד
.החמשה חבשב םיאלפנ םירבד ורמא הלבקה ירומ םג .החמש ךותמ תישענה 'ה-תדובע לש החבשב
תא וז חורב שרפמ םג אוה .החמשה תוכזב קר תולענה ויתוגשה לכל הכזש ,רמא ל"זיראה
יפל .'החכות'ב רמאנש ,"בבל בוטבו החמשב ךיקולא 'ה תא תדבע אל רשא תחת" קוספה
ותוא תדבע אל ךא ,ךיקולא 'ה תא תדבע םנמא :רומאל ,"החמשב"ה לע איה השגדהה ,ושוריפ
.אטחה והזו ,החמשב

אלא ?לארשי -םעל תולג תבייחתמ החמשה רדעה םושמ קר יכו :ךכ לע לאוש ןקזה ונבר ,בגא
התייה וליא ןכלו ,לארשי יאטח תמחמ םיררועתמש םיגורטק לטבל החוכב החמשהש ,ריבסמ אוה
.םיגורטקה םימלענ ויה ,התומלשב החמשה

שאר-תולק אל

ןיינע איה החמשה .וזמ הלודג תועט ךל ןיאו ,שאר-תולק םע החמשה תא םימעפל ההזמ ןומהה
ןיב הרורב הנחבה הניחבמ תודיסחה .רעוס דוקירב תצרפתמ איהש העשב םג - רתויב יניצר
.תוככדזהו תולעתה ידיל איבהל התומכ ןיאש ,החמשה ןיבל ,קיזמו ער רבד איהש ,תוללוהתה

לש ותוחכונ תשגרהמו האירבה לש תיקולאה תודחאב הנתיא הנומאמ תעבונ תיתימא החמש
הדילומ - "השוע אוה הבוטל ,ה"בקה השועש המ לכ"ש הרכהה םג .םוקמ לכבו ןמז לכב ה"בקה
םגש ,רמולכ ;"הלגנהו הארנה בוט"ב םג ול ביטיי ה"בקהש ,חוטב ןימאמה ידוהיה .החמש
.יולג בוט היהי הז רשב יניעב

רסוחבו הייפכב אלו ,ןוצרבו הבהאב םירבדה תא השוע םדאהש הדיעמ 'ה-תדובעב החמשה
-לכ בושח ןכל .תווצמהו הרותה םויקב םימעפל םיכורכש םיישקה תא הליקמ םג החמשה .הרירב
."החמשב םיברמ" םהבש ,רדא שדוח ימיב טרפבו ,החמשב היהת 'ה-תדובעש ךכ


הלואגל הייפיצב


,ךכיפל .אובל דיתעל םיקידצל תושעל ה"בקה דיתעש הדועסל ןמוזמ אוהש ימ ?חמש ימ"
."חמש אוה - הלואג תדועס אובתשכ
(במ יתבר אתקיספ)

היהש השעמ


הקדצהו קידצה

קידצ שיא ררוגתה ונלש רפכב .הקצליבוק-ןאילאפ - םיטפרקה ירהב חדינו ןטק רפכב יתדלונ
.הביבסה ייוג יניעב םגו לוכ יניעב שודקו קידצ בשחנ אוה .לזיו יכדרמ-לאקזחי יבר -

לבא .הלענו שודק םדא אוהש ונעדי ,ותלודג תא ריתסהו תוטשפב גהנתהש יפ-לע-ףא
ינא ימ ינפל יתטלק ימצע ינא .םיתיעל תאז החיכשה תוירבה םע תברועמהו הטושפה ותוגהנתה
.היהש השעמ תובקעב דמוע

(310) י"ש לובטל תכללו רקוב לכב םוק םיכשהל גהנ ןכ-יפ-לע-ףאו ,השק הלחממ לבס אוה
ירבע ינשמ וינפל םידקו םייוג תורשע םיאצוי ויה ,הווקמל ךלוה היהשכ .הווקמב תוליבט
תוברה םינשה לכ ירחא םג ינממ חכשנ אל הזה אלפומה הארמה .ותכרבב תוכזל הווקתב ,ךרדה
.זאמ ורבעש

רפסל ועדי לוכה .ותורענב רבכ הביבסה לכב םסרפתהל לחה יכדרמ-לאקזחי יבר לש ומש
ותומד .ושפנ תחונמ תא תדרוט םדא לכ לש הקוצמ לכו הרצ לכש ,ריעצה רענה לע תוממותשהב
,ןוזמ יכרצמ סייגל ידכ ,תואטמסה ןיב ישיש םוי ידמ ץצורתמה ,ריעצה הבישיה רוחב לש
.תבש ברע לכב רפכה לש ופונמ דרפנ-יתלב קלחל התייה - תוינע תוחפשמ רובעב םיצעו םידגב

הרייעה בר שמישש ,לזיו רזעילא-המלש ברה ,ודוד תבישיב השוע היה עובשה תומי לכ
:רבדה היה ךכו .דסח ישעמל ולש האלנ-יתלבה ףחדה ךותמ ויה ויאושינ םג .ובונרט

אוה .ויתורצ תא וינפל הניתו ,דורמ ינע היהש ,דמלמ הבישיב וינפל בצייתה דחא םוי
ועדויב .וינוע תמחמ האישהל חילצמ אוה ןיאו ,הקרפל ןמזמ עיגה רבכש תב ול שי יכ רפיס
םיפסכ סויגל ותוא םותרל דמלמה הוויק ,םיינעל הרזעבו הקדצ יניינעב קסוע רוחבה יכ
.ותבל הינודנ רובעב

,אנ -האר" :רעצב רמא ףוסבל .ינעה דמלמה תייעבל הנכ תופתתשהב בישקה יכדרמ-לאקזחי
תואית םא ךא .יילע דבכ אשמה ןכש תובר ךל עייסל לוכי יניא הינודנה ןיינעב ,יריקי
..."הינודנב ךרוצ ילב ךתב תא תאשל ןכומ היהא ,ךכל

תרגובמ התייה ףאש ,ינעה 'דמלמ'ה לש ותב תא ,יכדרמ-לאקזחי ,ללוהמה רוחבה אשנ ךכ
...םינש המכב ונממ

התלוכתו ,םידוהימ לביקש םיפסכל תחאה .הקדצל ףסכ תורעק יתש רידת ובצינ ונחלוש לע
םיינעה ןיב קליח םתואו ,םייוגמ לביקש םיפסכ רבצ היינשב .םידוהי םיינעל הדעוי
.םייוגה

אל ,ותקדצו ותרותמ תונהיל ידכ וילא םירהונ ולחה םיברו הביבסה לכב ומש םסרפתנשכ םג
םתוא רכמו ,םימרותמ סייגש ,אלמ ףסכב םיתב הנק אוה .הקדצה יניינעב ץצורתהלמ קספ
.תונמלא דעסו םקרפל ועיגהש םימותי םיריעצל םיטיהר גישה ןכ-ומכ .םיינעל לזומ ריחמב
,בושו בוש ריהצהל היה גהונ ,"יבר ינניא" .תינפגס תועינצב ותחפשמו אוה ויח העשב-הב
..."םשל ריבעמו ןאכמ חקולש הקדצ יאבג םתס אלא"

תריב ,גרובסרפב רשא הלודגה הבישיב יידומילמ השפוחל התיבה יתרזחשכ תחא םעפ היה הז
.תיברעו החנמ ללפתהל ידכ תסנכה-תיב לא יתרהימו העיקשל ךומס הלגעהמ יתדרי .היקבולס

יל בישה אוה .םולשל יכדרמ-לאקזחי יבר לש ודי תא ץוחלל יתשגינ ,הליפתה המייתסהשכ
החפשמל ףוחד ח"מגב ול עייסל לכוא םא יתוא לאש בגא-ךרדבכ .'םכילע םולש'בו די תציחלב
.תקקזנ

היה אל ,הבישי רוחב לוכה-ךסב יתייה ימצע ינאו הרישע התייה אל יתחפשמש ןוויכמ
.הכובנ הלאשב יתבשה ,"!?רוזעל לכוא רבכ ףסכ המכב" .בר ףסכ יתושרב

שמחו םישולשו (םייכ'צ) םינורק םירשעו האמב םכתסמ הזו" ,רמא ,"ךל שיש המ לכב"
."תוטורפ

עדוי ינניא ימצע ינא וליפאש העשב ,יסיכב שי ףסכ המכ עדוי יברה ןיינמ" .םומה יתייה
.יתהמת ,"?תאז

הז ןיא םצעב ,וישכע בושח אל" .ותלקלקב ספתנש ימכ ,וינפ לע הלע הלק הכובמ לש טבמ
ךתושרב רשא תא יל ןת .ףסכה רקיעה" .הלולסמל החישה תא בישהל הסנמכ רמא ,"ללכ בושח
."םידחא םימי דועב ךל ריזחא ינאו

תא יתנקור .ןטקו לודג ,םיקנרא ינש ויה יסיכב .קידצל ברסל יתעד לע יתילעה אלש ןבומ
...תוטורפ שמחו םישולש ןטקבו ,םינורק םירשעו האמ ואצמנ לודגב .ןחלושה לע םתלוכת

תומד בורקמ שוגפל יל קינעהש תוכזה לע ,הז שודקו קידצל הדות ינא ריכמ םויה דע
דעומ דועב יתצלחנ ותוכזב ןכש ,ייח םצע לע םג הדות ול ריכמ ינא השעמל .ולשכ תדחוימ
לכ לארשי-ץראל הלע ,אפיל בוט-םוי" :יל רמא םימעפ המכ .לארשי-ץראל יתילעו הפוריאמ
הלודג הפירש ינא האור" :יל הנע ?'רחואמ אל' שוריפ המ ,יתלאש לע ."רחואמ אל דוע
."עדוי ינניא היטרפ תא ךא ,לארשי-תיב לע תשגרתמ המויאו

וידיסח להקמ דרפיהל בריס ,ינריהזהל עדי ףאו הארש המ הארש יפ-לע-ףא ,ומצע אוה
.ד"יה ,תונחמל םהמע ךלהו םיברה ויצירעמו

(םילשורי ,רוא-לה 'ל בוט-םוי ר"דה :רופיסה חלוש)
רריפ ךלמילא ברה םע םיידוהי םייח
ל"וחב ףוחד חותינל סיטהש קוניתו רריפ ברה


םיאפור םיהדמש ללוכ ךרבא

עמוש התא זאו ,םואתפ םילגתמ םה ,והשלכ יתרקוי סרפב םיכוז םה רשאכש םיבוט םישנא שי
,םלעופ תוכזב םתוא ריכמ רוביצהש םישנא שיו .רחא וא הזכ אשונב הרבחל םרת ינולפש
רריפ ךלמילא ברה אוה הזכ .םהיפלכ השח הרבחהש הכרעהלו הרקוהל יוטיב אלא וניא סרפהו
.הנשה לארשי סרפ ילבקממ דחא רבעש עובשב זרכוהש ,קרב-ינבמ

םירשקב ,ףסכב ינויחה עויסהמו תויאופרה ויתוצעמ ונהנש םישנאה יפלא-תואמ ךכ לע ודיעי
תואמל םג ומכ ,הלא לכל .'אפרמל הרזע' - םיקהש ןוגראהמו ונממ ולביקש יאופר דויצבו
-לע ךלהמ ךאלמ אלא ,ינומלא ונניא רריפ ברה ,םלועבו ץראב םיריכבה םיחתנמהו םיאפורה
.המדאה ינפ

םינוילימ הוושש דויצ

רפסל ולש תוחונה רסוחו ותועינצש ,רריפ ברה רפסמ ,"הנש הרשע-הנומשכ ינפל לחה לוכה"
םירבחה דחא קקזנ דחא םוי .ללוכב יתדמלו ריעצ ךרבא זא יתייה" .ןיעל םיטלוב ומצע לע
הזה הרקמה תובקעב .םיבר םיישקב ונלקתנו ותרזעל םירבח המכ ונמתרנ .רקי יאופר רישכמל
."יאופר דויצ תלאשהל ןוגרא םיקהל יתטלחה

.האופרה םלועב תומייקש תושקה תויעבל רתויו רתוי ותוא וסינכה ןוגראל תוברה תוינפה
.םייחכונה וידממל 'אפרמל הרזע' תא האיבהש ,הקימניד הרצי וילא םינופל טישוהש הרזעה
ןוילימ יצחו השולשכל העיגמ תללוכה ותולעש ,ןווגמו בר יאופר דויצ ןוגראה קיזחמ םויכ
ירישכמ ,םירוטינומ ,היפרתויזיפ ירישכמ ,ןצמח ילכמ ,םיעונלק ,םיכנ-תולגע .רלוד
ןכ-ומכ .ץראה יבחרב םילעופה םיפינסה תששמ דחא לכב םילאשומ הלא לכ .דועו היצלהניא
.םייטרפ םיסנלובמא הנומשב 'אפרמל הרזע' קיזחמ

םומה רוספורפה

םינשה ףולחב .ומצעב רריפ ברה אוה רריפ ברה לש ולעפמב דחוימב שגרמה קרפהש המוד לבא
לעב ,ןואג אוה רריפ" .הפ-ירועפ םיאפורה תא תחא אל ריתומש ,םוצע יאופר עדי רבצ
-חתפב 'ןורשה' יאופרה זכרמה להנמ רמוא ,"יטילנא חומו יעדמ ןויגיה ,םלשומ ןורכיז
."וז תישונא העפותמ םומה ינא" .הווקת

רקוב ידמ .קרב-ינבב זלעב לש יזכרמה תסנכה-תיבב תירחש תליפת רחאל ליחתמ ותדובע םוי
רריפו ,םייאופר םיקית םיאיבמ םה .ותייעבו שיא-שיא ,םישנא םירשעכ םש ול םיניתממ
.רחא דעומל השיגפ עבוק וא ץעיימ ,ןחבאמ ,לעלעמ ,עמוש

םוי-רדס

'ולש' םילוח רקבמ ,םיאפור םע שגפנ ,םינושה םייאופרה םיזכרמב רויסל אצוי אוה םשמ
לש תוסומע תועש שולשל ודרשמל בש אוה יצחו שולש העשב .םהב לופיטה רחא בורקמ בקועו
דע תכשמנו ,להק תלבק הליחתמ יצחו ששב .הכרדהו הצע םישקבמה םישנא םע ןופלט תוחיש
.הלילב םייתש וא תחא דע ןופלט תוחיש לש רוזחמ דוע חתפנ זא .הלילב הרשע-תחא

.ןוגראה ישארמ ,ישיבא 'ר רמוא ,"יונפ וקהש תחא הקד וליפא ןיא וללה תועשה לכ ךשמב"
םילדתשמ ,ישפנה ןיינעב" .רריפ ברה תא ונלאש ?הזה יזיפהו ישפנה לטנב םידמוע ךיא
רשאבו .לבסו באכ הברה ןאכ םיאור יכ-םא ,הרקמ לש ופוגל הלוקש הרוצב בושחלו קתנתהל
..."רזוע ה"בקה ,םייזיפה תוחוכלגרובזניג ףסוי ברה תאמ - הכלהה תניפ


הלדבהב םימשבו רנ

?הלדבהב םימשבה לעו רנה לע םיכרבמ המ ינפמ :הלאש

.תופסונ תוכרב םימכח ונקית ,התאצב תבשה תא שדקל האבה ,הלדבהה תרגסמב :הבושת

םימכח וגיהנה ןכל .הקלתסנש תבשה לש 'הרתי המשנ'ה לע שפנה תרעטצמ תבש-יאצומ לכב
.בוט חירב החמשלו העיגרהל ידכ ,םימשבב חירהל

- ינחיר ץע לע ,"תוריפב בוט חיר ןתנ רשא" - ללכ-ךרדב םיכרבמ לכאמ-ירפ לש וחיר לע
םמודהמ וא יחה ןמ קפומה םשוב לעו ,"םימשב יבשע ארוב" - בשע לע ,"םימשב יצע ארוב"
ארוב" םיגוסה לכ לע ךרבל וגהנ תבש-יאצומב לבא ."םימשב ינימ ארוב" - (קפס לע וא)
.ל"נה םיטרפב םיאיקב לוכה ןיאש םושמ ,םינימה לכל דבעידב הליעומה הכרב ,"םימשב ינימ
.התכלהכ הכרבה תא ךרבל ידכ ,"םימשב ינימ" תיטרפה ותכרבש םשוב ףרצל ףידעו

רכז .שא ןהמ אציו ,וזב וז ןשיקהו םינבא יתש ןושארה םדא לטנ הנושארה תבשה יאצומב
תדחוימ שאה יכ ,"שאה ירואמ ארוב" תבש-יאצומ לכב רנה רוא לע ךרבל ל"זח ונקית ,הזל
.שדחמ התע הארבנ וליאכו ,תבשה יאצומב רתוהו תבשב הב שומישה רסאנש ךכב

לש - ףידע) דחי תורנ המכ הב שיש הקובא לע 'שאה ירואמ ארוב' ךרבל רחבומה ןמ הווצמ
.רואב שי הברה םינווגש יפל ,"ירואמ" ךרבי דחא רנ קר ול שי םא םג לבא ,(הוועש

הכרבה רחאל םיגהונ ןכל .ורואמ תונהיל רשפאש ,שממ ותברקב אלא רנה לע םיכרבמ ןיא
,וב ךרבתהל ןמיס ןהיטוטרסב שיש ,םיידיה תופכב םג טיבהל םיגהונו .םיינרופיצב טיבהל
תא טושפל םג גוהנו ,דחי םתוא םיאורו דיה ףכ ךותל לדוגאה לע תועבצא עברא םיפפוכ ןכלו
.םיינרופיצה םע ןהירוחאמ ןתוארלו תועבצאה

-יאצומב התוא האורשכ דימ שאה לע ךרבל וילע ,הלדבהל רשכ הקשמ וא ןיי ול ןיאש ימ םג
.ול שי םא םימשבה לע ךרבל ןכו ,תבש
.צחר ,זצר 'יס ןקזה ר"ומדא ע"ושו כ"ונ ,ע"ושישארה ףדל

םיניינע חתפמ | ןיעידומ | סופד תיב | תושדח רדח | םידלי רדח | ןויע רדח | ד"בח תיב

תורומש תויוכזה לכ (c)
רואל האצוהה ףגא - זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ
03-9606169 :'סקפ ,03-9607588 'לט ,72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת
ירא-בל ףסוי :"טנרטניא" רודמ שאר * בונורהא ןהכה קחצי ףסוי ברה :ר"וי
chabad@chabad.org.il