532 'סמ עובשה תחיש
:ןויליגה ירודמ
עובשה תרמיא ןייעמה ןמ תבש ןחלוש שדח שי תיעובש הדמע
ץבוק תדרוה הכלהה תניפ םיידוהי םייח היהש השעמ תודיסחה יכרד

ידוקפ תשרפ * (14.3.97) ז"נשת'ה ש"דאב 'ה * דורב םחנמ :ךרוע
תיעובש הדמע


םידוהי ונלוכ ,םצעב


םע םולש גישהל ידכ דואמ קוחר תכלל םינכומ םישנא
דועצל יד ,םידוהיה ,ונכותב םולשל עיגהל ידכ .םיברעה
והער תארקל שיא םידעצ ינש


תיתרוסמה תונחמה תקולח היפלו ,השדח הירואת ונצראב עמשיהל הלחה םינורחאה תועובשב
םעה יקלח ןיב תקולחמה-וקו ,לטבתהל תדמוע ,'לאמש'ל 'ןימי' ןיב ,תילארשיה הרבחה ךותב
הנחמה' לש הלשממש הדבועה לע תססבתמ וז הירואת .םייתרבחו םייתד ,םירחא םיאשונב רובעי
'לאמש'ל 'ןימי' ןיב יתוהמ לדבה דוע ןיא אליממו ,ולסוא לולסמב איה םג תררגנ 'ימואלה
.לארשי-ץרא אשונב

הרומח הב תכלוה איהש ךרדה .היכמות הב ולתש תווקתה תא תצפנמ ןכא הלשממה לש התוינידמ
רבשה תוחפ אל רומח ךא ,לארשי לש הדיתעל רתויב תנכוסמ איהש םושמ הנושארבו שארב
האב איהש העשב אל םא היגולואדיאו ךרד תנחבנ יתמ יכו .תרצוי וז תוינידמש יגולואדיאה
האב ,ןוזחהו הנומאה תא םישגהל זפ-תונמדזה תנתינש העשב אקווד ,ןאכו ?השעמה ןחבמל
.תבאוכ הכ תעד-תשלוחו תוסיפר

רורב םאתימ

םייתימאה םיכילהתה תא הניבמ איה ןיאש םושמ תויחטשב הקול ל"נה הירואתה םלוא
חוכיוול ליבקמ לארשי -ץרא ןיינעב חוכיווה ,ןיינעה קמועב .םעה ךותב םיללוחתמש
לש ותקיז ןיב טלחומו רורב םאתימ שיש םידיעמ םירקסה לכ .םייתרוסמהו םייתדה םיניינעב
,לארשי-תדל רתוי בורק םדאש לככ .לארשי-ץרא יניינעב ויתודמע ןיבל תרוסמלו תדל ידוהי
.ךפהלו ,םיברעל םירותיו ללוש אוה ןכ

ימכסהל תוצרחנבו תופיקתב הדגנתה הלוככ הבור תידרחהו תיתדה תודהיהש ירקמ הז ןיא
םה ,תויתד-יטנאה םהיתודמעב םיעודיה ,ינוציקה לאמשב םישנא םתואש ירקמ הז ןיא .ולסוא
ךא ,םידדצה ינשמ ,ללכה ןמ םיאצוי ןבומכ שי .םיברעל םירותיווב םיקהבומה םיכמותה
.ללכה תא קזחמ קר ללכה-ןמ אצויה

חוכיווה אוה תילארשיה הרבחה ךותב יתימאה חוכיווהש ,רתויו רתוי ררבתמ םינשה ףולחב
לככש םושמ ,ףירחמ קר חוכיווה ,רעצה הברמל .םיפסונ םיאשונ םירזגנ ונממו ,יתדה
אלש ימ םג ,הנש םישולש ינפל םא .םיבטקה ןיב תוקחרתהה תרבוג םינשה תופלוחש
רתויו רתוי םויכ ,אבסו אבא תיבמ יתרוסמה ידוהיה םלועה תא ריכה תוחפל תווצמ רמש
.תידוהיה היווהה לש דוסיה-יגשומ תא ללכ םיריכמ םניא םישנא

תושופחתה תחת

אוה ךא ,יתדעה רעפהמ גאדומ וניא ילארשיה רוביצה יכ ,הלעהש רקס םסרופ רבעש עובשב
ףירחיו רבגי ףא יתדה בוטיקהש רובס רוביצה לש לודגה ובור .יתדה רעפהמ דואמ גאדומ
תורבדיה חתפל תוסנל םעט ןיא יכ םשו הפ םיעמשנש םירובידה רתוי דוע םיגיאדמ .דיתעב
.הליחתכלמ יוכיס רסח רבדהש םושמ ,םעה יקלח ןיב

וניא ידוהי םא .םישרושה דע עיגה רבכ תידוהיה הקיזב םוסרכהש ,םיחיכומ וללה םירובידה
בוטיקהש ירה - ומע-ןב ,ויחא אוה ,וייח-תוחרואב ונממ הנושה ,ינשה ידוהיהש דוע שיגרמ
.ידוהיה םויקה תשוחת םצעב רתויב תיסיסבה המקירה דע עיגה רבכ

קינעהל ,וידחי רבדיהל - ונחנא םייח יצפח םא טוקנל ונילע הבוחש הדיחיו תחא ךרד שי
אלא ףתושמ סיסב ונל ןיא .תודהיה לש המלוע תא ,רעונה-ינבל דחוימבו ,בחרה רוביצל
תווצק לכמ םידוהי תורודה לכ ךשמב ודחיאש םילימה הלא - "לארשי עמש" .תודהיהו הרותה
לש בחרה ןווגמה תא היתחת תסנכמש גגה-תרוק וז - תסנכה-תיב ,םיגחה ,הרותה-רפס .לבת
.לארשיב תודעו תוליהק

עיגהל ידכ .םיברעה םע םולשל עיגהל ידכ דואמ קוחר תכלל םינכומש םישנא ונכותב שי
קלסל ,תוציחמ ליפהל .והער תארקל שיא םידעצ ינש דועצל יד ,םידוהיה ,ונכותב םולשל
.םידוהי ונלוכ םצעב (םירופ ופורפא) תושופחתה לכל תחתמש תולגלו ,תומודק תועדשדח שיםירופל תונכה

ד"בח-רפכב יצראה זכרמב .םיאבו םיברקה םירופה ימי תארקל הלא םימיב םיכרענ ד"בח-יריעצ
לש תורדוהמ תוליבח .םירופה ימי ינשב וקלוחיש תונמ-חולשמ לש תויקש תואמ התע םיזרוא
לש םידחוימ םיתווצ ידי-לע ,ל"הצ תונמלא םייפלאכל םירופה םויב וקנעוי תונמ-חולשמ
הליגמה תא וארקיו ד"בח ידיסח ואובי ,אלכ-יתבל ומכ ,םייאופרה םיזכרמל .תונבו םישנ
.םירופ תווצמב רוביצה תא וכזיו

םילוע םידלי

תרגסמב הצרא ולעוהש ,'ליבונר'צ ידלי' לש הנומשו םירשעה הצובקה לארשיב התחנ עובשה
לימוג םירעהמ ,םידוהי םידלי העבשו םירשע הצובקב .ד"בח-יריעצ לש דחוימה טקייורפה
לארשיל הכ דע ולעוהש 'ליבונר'צ ידלי' ןיינמ עיגמ ךכב .ליבונר'צל תוכומסה ריזומו
דע והשי ןאכו ,ד"בח-רפכב םרובעב ומקוהש םידחוימה תונועמב םיטלקנ םידליה .1450-כל
.םתחפשמ-ינבו םהירוה תיילע

תודחא עפומ

.תובבל ברקל דעונש ,דחוימ ילקיזומ עפומ םירופ תארקל םייקמ 'לארשי תודחא' ומשו ןוגרא
ופתתשיו ,ביבא-לתב 'לייחה-תיב'ב ,ברעב 8:30 העשב ,רתסא תינעת יאצומב םייקתי עוריאה
.םניח הסינכה םילייחל .תרוסמו תודחא לש םיריש ורישיש ,םייתד-אלו םייתד םירמז וב
.18725 יונמ ,6750750 -03 תירותיא

םירופ תגצה

תנומת הכרעב .'שממ תכאלמ' ידי-לע הקפוה ,הליגמה רופיס תא תרפסמש ,םירופ תגצהל הכרע
.8503044 -08 'לט .רופיסה יפל תופלחתמש תונומת עבשו עקרשטיוואבוילמ יברה לש ויתוחיש יפ-לע דבועמ - תבש ןחלוש
ינונבל 'צ תאמ .ידוקפ תשרפל


תולעתהב םיבלש השולש

:רמאנש יפכו ,לארשי -םע ךותב הניכשה תארשהל ילכה היה רבדמב לארשי-ינב ונבש ןכשמה
לש םויסה בלש לע םיארוק ונא ,ידוקפ תשרפב ,עובשה ."םכותב יתנכשו שדקמ יל ושעו"
."ןכשמה תא אלמ 'ה דובכו דעומ -להוא תא ןנעה סכיו" - הכאלמה

המורת תוישרפב .וילכו ןכשמה תיינבב תוקסועה תוישרפה תרדסב הנורחאה איה ידוקפ תשרפ
לש לעופב עוציבה לע רפוסמ להקיו תשרפב .תונושה תוכאלמה לע םייוויצה ונתינ הווצתו
- רקיעל דע ,לעופב ןכשמה תמקה לע רפוסמ ידוקפ תשרפבו ,וילכ תריציו ןכשמה תיינב
.ודי -לע האבש הניכשה תארשה

הלעמלמ תוררועתה

:ה"בקל םדאה ןיב רשקה רצוויהל לוכי ותועצמאבש הנבמה תא םיאור ונא הזה םיעוריאה רדסב
ןתונו לארשי-םע תא ררועמש ,ה"בקה לש ותמזויב אבש יוויצ - הלעמלמ יוויצה אב הליחתב
ןכשמה תא הנובש ,לארשי-םע תדובע האב ינשה בלשב .ותיא תורשקתהל ךרדה תאו חוכה תא
.לארשי -םע רציש ןכשמה ךותב הלגתמו ןכוש ה"בקה רשאכ ,ה"בקה םע רשקה רצונ זאו .לעופב

השודקה תא הפיערמ ,הניכשה תארשהל ילכה תריצי איהש ,ןכשמה תיישע םצע םג םנמא
רשאכ תרצונש השודקה תארשה יבגל לבא ,ה"בקה םע לארשי-םע תא תרשקמו הטמל הנוילעה
.ספאכו ןיאכ איה ירה ,ןכשמב שבלתמו ןכוש ומצע ה"בקה

הטמלמ תוררועתה

.ה"בקל ידוהי לכ ןיבש תורשקתהב תנוכתמ התוא תמייק ךכ ,ןכשמה תמקהב היה הז רדסש םשכ
.תולעתהל חוכ ןתמ םג אלא דבלב תוררועתה הניאש ,הלעמלמ תוררועתהה איה לוכה תליחת
םמורתמו ומצע תא שדקמ ,ומצע תוחוכב ררועתמ םדאהש ,הטמלמ תוררועתה אוה ינשה בלשה
.ותוירמוחמ

תורשקתהה תומלש .ה"בקה ןיבל םדאה ןיב תיתימא תורשקתה רצוויתש ליבשב יד אל ךכב םלוא
תא םמורמ ה"בקה רשאכ - הלעמלמ תפסונ תוררועתה האב הטמלמ תוררועתהה רחאל רשאכ איה
.ארובה ןיבל םדאה ןיב יתימאה רשקה רצונ זא .ולש םייפוס-ןיאה תוחוכב ותוא שדקמו םדאה

הלעמלמ תוררועתה בושו

איה ךא ,תולעתהו תוככדזה לש תמייוסמ הדימ הב שי ומצע דצמ םדאה לש תושדקתהה םג םנמא
ותוא שדקמו םמורמ ה"בקה רשאכ םדאה הל הכוזש תולעתהה תמועל ספאכו ןיאכ תבשחנ
רחאל ,הלעמלמ תוררועתהכ אבש ,הזה ישילשה בלשה אקווד אוה רקיעה ןכלו .אוה-ויתוחוכב
.הטמלמ האבש תוררועתהה

םלועה תא ךכזמש אוה ,הטמלמ םיאבש םירבדה םע הלעמלמ םיאבש םירבדה ןיבש הזה רוביחה
איה ,תולגה ןמז ךשמב ונלש הדובעה םג ךכו .'ה רוא יוליגל ילכ ותוא השועו ימשגה הזה
-חישמ ידי-לע המלשהו תיתימאה הלואגה תעב הלעמלמ אוביש לודגה יוליגל םלועה תא הניכמש
.ונקדצ
(933 'מע ,ג ךרכ תוחיש יטוקל)

הקדצ יאבג :אשונב םישרדמ - ןייעמה ןמהקדצ יאבגכ השמ

יפ-לע -ףא אלא ?ידיחי רבזג השענ ךיא ,השמו .םיינשמ תוחפ רוביצה לע הררש ןישוע ןיא
:(אכ,חל תומש) רמאנש ,םהידי לע בשחמו םירחאל ארק ,הרובגה יפ-לע ןמאנ קידצה השמ היהש
."ןהוכה ןרהא ןב רמתיא דיב ...השמ יפ-לע דקפ רשא תודעה ןכשמ ןכשמה ידוקפ הלא"
(הבר תומש)


ןובשחו-ןיד תתל

הז .ןובשחו-ןיד םעה ינפל איבהלו ןכשמה ידוקפ תא קודבלו רופסל הוויצ ומצע ונבר השמ
ןמאנה ףאו .ןובשח םהמ ועבתיש דע וכחי אלש ,םינמזה לכ יאבגל ,םיאבה תורודל תפומו תוא
.ותרבד לע ול ונימאיש רוביצהמ שורדי אל רשיהו
(השמ תרות)


יאבג לש וקלח

רמאו" :רמאנ ךשמהבו ,"הקדצ יאבגמ יקלח אהי :רמוא יסוי יבר" :רמאנ (ב,חיק תבש) ארמגב
אוה רמאמה לש ינשה וקלח ."וב ןיאו ותוא םידשוחש ימ םע יקלח אהי :יסוי יבר
.תויקנ וידישכ - "וב ןיא"שכ ףא םידשוח הקדצ יאבגב - ןושארה לש וכשמה
(םימכח תחיש)


לגעהו ןכשמה

אצי אל ףסאנש ברה בהזהמש יפ-לע-ףא ,לגעב וליאו .הטורפו הטורפ לכ וקדבו ובשיח ןכשמב
.השקה אלו לאש אל ,ןובשחו-ןיד שיא שרד אל ,ןטק בהז לגע אלא
(ןח ירמא)


דשחהמ קחרה

ןיאש יוחמת יאבג .םמצעל םיטרופ ןיאו םירחאל םיטרופ - קלחל םיינע םהל ןיאש הקדצ יאבג
םתוא ןינומ ןיא - הקדצ לש תועמ .םמצעל םירכומ ןיאו םירחאל םירכומ - קלחל םיינע םהל
.(דחא אלא הנומ וניאו לטונ אוה םיינש ורמאי אלש) תחא-תחא אלא םייתש-םייתש
(ב,ח ארתב אבב)


שיערמ ימ

תומש) םתס רמאנ בהזה לע ךא ,תשוחנהו ףסכה תובדנב השענ המ טרופמ ידוקפ תשרפב
השענ המ רמאנ אלו ,"לקש םישולשו תואמ-עבשו רכיכ םירשעו עשת הפונתה בהז יהיו" (דכ,חל
תועבטמ רתויה לכלו תשוחנ תועבטמ םירדונש ימ ,תוטורפה ינתונ :םלוע לש וכרד וז .וב
דיב םינתונה וליאו ,ןובשחו-ןיד עובתלמו תומלוע שיערהלמ םיקסופ םניא ,םירופס ףסכ
.תומלוע םישיערמ םניאו הקדצה יאבגל םינימאמ ,בהז םתניתנש ,הבחר
(ןרהא תיב)


באילהאו לאלצב

היה באילהאש ונאצמ אל ךא ,ךמסיחא-ןב באילהא היה לאלצב דצלש רמאנ (גכ,חל תומש) הרותב
לאלצב דיל ובישוה באילהא תאש הארנ .לעופב דבעש בותכ לאלצב לע קר אלא הכאלמב השוע
."םיינשמ תוחפ רוביצה לע הררש ןישוע ןיא"ש םושמ
(תופי םינפ)


ורמאי אלש

םא .הקדצ לש קנרא ךותב םנתונ אלא ,וסיכ ךותב םנתיי אל ,קושב תועמ אצמש הקדצ יאבג
לש קנרא ךותל םנתונ אלא ,וסיכ ךותל ףסכה תא ןתיי אל ,קושב וערפו וריחב השונ היה
.(בנוג אוה הקדצ לש תועמ ורמאי אלש) םלטיי - ותיבל אובישכלו ,הקדצ
(ב,ח ארתב אבב)

עובשה תרמיא


חוטב רבד

ץבקל ידכ ,לארשי תוליהקב תועסמל תובורק םיתיעל תאצל גהונ היה ןאלשימרפמ ריאמ יבר
.ךכ םשל בר הכ ןמז זבזבל יאדכ םא ,והולאש םעפ .הקדצל םיפסכ

:ריאמ יבר בישה

.ןדע-ןגל סנכיהל שקיבו ןדמל םשל עיגה .הלעמ-לש ןיד-תיבב יתדמע ובו םולח יתמלח םעפ"
ןתמה' :ול ורמא .הליפת-לעב קידצ עיגה .'המשל הרות תדמל םא הליחת ררבל שי' :ול ורמא
והוסינכה דימ .הקדצ-לעב היהש ,טושפ ידוהי אב ףוסבל .'םימש-םשל תללפתה םא ררבנש דע
תושפנ תא היחה לעופב אולה ,םימש-םשל הקדצ ןתנ םא בושח הז המ' :ורמאו ,ןדע-ןגל
."'םיבערה

..."חוטב רבד אוה הקדצב קסעהש ,יתטלחה העש התואמ" :קידצה םייסתודיסחה יכרד


םידיסח תבהא

םידיסחה .םידיסח תבהא - שדח גשומ הדילוה איה ,תודיסחה השירשהש לארשי-תבהא לע ףסונ
רפוסמ .שממ םיחא תבהא ומכ התייה םידיסח תבהא .םהיניב התרשש הלודגה הבהאב ונייפאתה
-ריעב םיחא ינש ןיב התרשש הלודגה הבהאה תא ראתל הצרש ,םינושארה םידיסחה דחא לע
.הזל הז םידיסח תבהא ומכ איה םתבהאש אטבתהו ,וירוגמ

ול תונקל שרדנ םידימלתהמ דחא לכ .וידימלת ברקב וז הבהא שירשה בוט-םש-לעבה ,השעמל
.בוט רבח

תלוזה לע טיבהל ;לארשי תבהא תדימ תא בוט-םש-לעבה שירשה רתויב םיטושפה םידוהיב םג
-תבהא תלועפ לדוג םצוע תא רעשל םילוכי ונא ןיא" :ט"שעבה רמאו .דבלב - הבוט ןיעב
לש ןיד-רזג םיערוק - וקחד תעשב םליג-ןבו םרבח לע םיבר םימחר םיררועמה םירבח .םיער
."םיכורא םייחל - תוומה תאו ,הכרבל הללקה תא םיכפוה םה .הנש םיעבש

תחא החפשמכ

יפ-לע ,תחא החפשמכ ויהי םלוכ םידיסחהש - ןה תודיסחה יכרד" :רמאנ 'םוי-םויה' ץבוקב
,יידידי ייבוהא ןכ-לע" :שדוקה-תורגיאמ תחאב בתוכ אינתה לעב ןקזה ונבר ."הבהאב הרות
חמצ'ה ר"ומדא ק"כ ךכ לע רמא ."ובילב והער תבהא עוקתל שפנו בל לכב חורטל אנו אנ
."ןקזה ר"ומדא לש ודידיו ובוהא השענ - ובילב והער תבהא עקותש ימ" :'קדצ

שיאו שיא לכ" :שממ תחא החפשמ ינבכ היהת םידיסחה תדעש ךכ לע ושפנ תא רסמ ןקזה ונבר
ךניח אוה ."הלודג הביחו הבהאב היהי תלוזל טשומה עויס לכו ,הסנרפב ורבח תבוט שורדי
ותוהמב ורבחמ הנוש רביא לכש ,שממ דחא ףוגכ ,הווחאבו הבהאב דימת תויהל םידיסחה תא
לועפל יוארו אירב ףוגה ,זא קרו ,זא .הזל הז םירזועו דחי םירושק םלוכ ךא ,ודיקפתבו
.םלש םדאכ ויתולועפ

ןקזה ונבר ידיסח ."ךתלוז תבהאכ - ךמצע בוהא" :םגתפה רוגש היה םידיסחה ינקז ברקב
.'ילש'ל 'ךלש' םימידקמ ויהו ."ילש איהש םשכ ךלש איה - יל שיש םחלה תפ" :םירמוא ויה
(שכרנ עבט) ינש עבט אלו ,עבט איה םידיסח לצא םיער -תבהא" :ב"שרה ר"ומדא ק"כ רמאו
-רסח דלונש ימ ומכ ,םומ-לעב אוה - הז ןיינע ול רסחש דיסח .(דלומ עבט) ןושאר עבט אלא
."לגר-רסח וא די

ונקדצ-חישמ דע

םיניינעה ךיאו ,ךלצא עמשנ המ" :יברה ותוא לאש .'תודיחי'ל ש"רהמ יברל סנכנ דחא דיסח
ררוגתמה ינולפ דיסח לש ובצמ לע בר רעצ יל שי לבא ,םשה-ךורב" :דיסחה בישה ."?ךקסעב
ינא המב ,יבר .ול םירוק םיילאימולשה םירבדה לכ ,רבד םושב החלצה ול ןיא .ונלש בושייב
לוכי התא ,ןכא" :יברה הנע ."הכרב ול ונת ,יבר" :ורמאב ,יכבב ץרפו ."?ול רוזעל לוכי
ךכ ידי-לע ונממ ריסמ אוה ,ורובעב שקבמו ורבח לש ורעצב רעטצמ ידוהישכ .הברה ול רוזעל
,דיסחל ורסמו וסיכמ עבטמ איצוה יברה ."םישקה םינידה לכ תא רבושו םיגורטקה לכ תא
היהישו ידוהיל הבוט תושעל לכותש ךרבתי םשה ךל רוזעי .ךלש ףתוש תויהל ינוצרב" :ורמאב
."החלצהב

ולאש ,גרוברטפב העודיה םינברה תפיסאל עסנ רשאכש ,'קדצ חמצ'ה ר"ומדא לע רפוסמו
היה יברה) "?ללכה םע הרוק היה המ ,םכמצע תא םתנכיס ךיא" :ןיזולוומ קחצי יבר ןואגה
הנע .(תד יאשונב הלשממה ירש ינפל םיפיקתהו םיפירחה וירבד ללגב ,הלודג הנכסב זא יורש
-חישמ תאיב דע םתוא החנת םידיסחה לש םתודחא ,תינשו .םינב יל שי ,תישאר" :יברה ול
."ונקדצ


הלואגל הייפיצבםירמושה לארשי -ינב םה - הלילה לכו םויה לכ םירמוש יתדקפה םילשורי ךייתומוח לע"
."הלילבו םויב הילע םיללפתמו םילשורי ןיינבל דימת םיפצמו
(ו,בס היעשי ק"דר)

היהש השעמ


הרכשו תבש תרימש

לא יתאצי ןכמ רחאל .הבישיב יתדמל הרשע-שש ליג דע .וקורמבש ורפצ ריעב יתדלונ
רפס-תיבל יתעגה ףוסבלו ,תונוש תויורשפא יתנחב .עוצקמ דומלל ידכ ,סאפ הלודגה ריעה
.טוטרשה תכאלמ דומילל יתלבקתה םש .םיטטרשל

םוקמ גישהל דואמ היה השק הפוקת התואב .היינשה םלועה-תמחלמ הצרפ םייתניב .םינש ופלח
םילטבומ וכלהתה םישנא .םידוהי לצא המכו-המכ-תחא-לעו ילש עוצקמב דחוימב ,הדובע
.םהיתוחפשמ תאו םמצע תא םייקל םהל רשפאתש הדובע רחא תושאונ ושפיחו

.הלשממה רובעב ץע ירצומ קפיסש ,ומש 'ובוס רודא' ,תורגנל לודג לעפמל יתעגה ךכ ךותב
העבש לעפמה דבע העשה יכרוצ ללגב .םידוהיו םיברע וב ודבעו םיתפרצ תולעבב היה לעפמה
.הגופה אלב ,עובשב םימי

להנמ ינפל יתבצייתה .המ יהיו תבשה תא ללחא אלש יבילב יתרדנ לעפמה ירעשב יתבצייתהשכ
רבד ול יתרמא אל תבשה ןיינעב .ינלביק רצק ןויאר רחאל .הדובעל ימצע תא יתעצהו הדובעה
.רבד יצחו

יל וחינה אל עגרל םלוא .םיחבשב יתוא התכיז ףאש ,הבר תוצירחב יתדבע עובשה לכ
ישארב תולעהל יתחלצה אל ,והשלכ ןורתפ אוצמל יתצמאתהש לככ .תברקתמה תבשה לע תובשחמה
.היעבה ןמ ינצלחיש ןויער

אל יכ ןיטולחל יל רורב היה םלוא .לעפמה לא תולשוכה יילגר יתוא וליבוה תבשה העיגהשכ
.לטב דומעל יתראשנ ךא ,לעפמב יתדמע תא יתספת .יירוטיפב יל הלעי רבדה םא ףא ,דובעא

-יתלבה הרק ףוסבל .ידיל רובעי הדובעה להנמש ילבמ תפלוחש הקד לכ לע ה"בקל יתידוה
תא חיסהל ידכ ,ידדצ והשמב קסעתמכ םינפ יתדמעה .יילא םג עיגה הדובעה להנמו ענמנ
לע יל ריעה אוה .תנווכמה יתתיבשב ןיחבה הארנה לככו ,ךורא טבמ יב ןתנ אוה לבא ,ותעד
.ולש עובקה תרוקיבה לולסמב ךישמה אוהו רבד יתבשה אל .הדובעל ףרטצהל ינזריזו ךכ
.םולשב הפלח הנושארה תבשה .החוורל יתמשנ

הארנ ,תבשב יתדובעמ יתוטמתשה ןיינעב ,ייבגל תובשחמ ולא-יא ויה הדובעה להנמל םא םג
המוד היה הזה עובשה .העש יפל תוחפל ,ונממ ןתוא החיכשה םיאבה םימיב יתנגפהש תוצירחהש
.האבו הברקה תבשה לע תובשחממ תעה לכ חדק יחומ לבא ,תוצירחב ודבע יידי .ומדוקל

ועגנ אל יידי ךא ,לעפמב יתבצייתה תבשה עיגהב .קוידב בצמ ותואב ימצע תא יתאצמ בושו
הרקמב םתס אב םא עדוי ינניא .ידי-לע רובעל הדובעה להנמ םידקה םעפה .םיצעבו תונוכמב
.יירחא בוקעל ידכ הליחת הנווכב אמש וא

המינב לאש ,"?דבוע ךניא עודמ" .ויתומיעפ בצק תא יביל ריבגה ,יילא אב ויתיארשכ
,דובעל ליחתת אל םא" :רמא ,יתקיתשב יתכשמהשכ .ותלאש לע רזח אוה .יתבשה אל .תננוצ
..."םידוהיה לצא הדובע ךל שפחלו םוקמה תא בוזעל ץלאית

יתפסוה .יתעד תא וניש אל היתובקעבש תודרוטה תובשחמהו הדובעה להנמ לש ותרעה םג
בוש עסופ הדובעה להנמ תא יתיאר הנהו ,הלק העש הפלח .המואמ תושעל אלב ,ימוקמב דומעל
.יפוגב רבע דער .ומצעבו ודובכב לעפמה להנמ וילא הוולנ .ודבל אב אל םעפה .ירבעל
.יללגב םיאב םהש חוטב יתייה

אל לבא ,לעפמה להנמ לש וינפ תא ריכמ ינאש יל היה המדנ .יילא םיינשה ועיגה הרהמ דע
דעו לגר ףכמ יתוא ןחב להנמה .ויתיאר ןכיה רכזיהל יתלוכי אל םגו ,ךכב חוטב יתייה
תא בושו בוש םיריכזמ םתוא יתעמש .הדובעה להנמ םע שחלתהל לחהו ושאר תא בבוס אוה .שאר
.טוטרש חנומה

הרשמב טטרש לעפמל ןיא זאמו ,ותדובעמ רטפתה לעפמה טטרשש תועובש המכ הז יכ יתעדי
לוהינ לע ףסונ ,טטרש שמשל םג אופא ץלאנ ,הכאלמה תא עדיש ,הדובעה להנמ .האלמ
הדובעל ימצע תא עיצהל יתזעה אל ימצע ינא .דואמ וילע השקהש רבד ,לעפמב הדובעה יניינע
.לעפמב תוריכבה תחאכ הבשחנש ,וז

תמייסשכ תיעוצקמה ךתדועת לע יתמתח ינא ,העוט ינניא םא" :לעפמה להנמ יילא הנפ םואתפ
."תוטטרשל רפסה-תיבב ךידומיל תא

.יתבשה ,"ןכא" .תורכומה וינפ תדיח יל הרווחתנ הז עגרב

.ויניינעל הנפו רמא ,"ןושאר םויב ידרשמב בצייתה ,ןכ םא"

תשוחתו תינמזה הלצהה תורמל .םיצעה לעפמ לש טטרשכ יתדובע תא יתלחתה ןושאר םויב
ירשוא ימיש יתששח .תבשה תייעב יל הקיצהו הבש ,יופצ-יתלבה םודיקה יל בסהש קופיסה
.הבורקה תבשב םציקל ואובי

:ול יתעדוהו לעפמה להנמ לא יתשגינ .המזויה תא יידיל לוטיל יתטלחה םעפה .האב תבשה
רמא אל ףוסבל .וינפ לע הלע ןורוויח .ויפמ םילימה וקתענ עגרל ."תבשב דבוע ינניא"
הכרד אל ילגר ףכו ,בר ןמז לעפמה טטרש שמשל יתפסוה .המלשה תואל ושארב דינה קר ,הלימ
.תותבשב לעפמב

חוכיווב םדא ינחצינ אל םלועמ יכ ,עד" :לעפמה להנמ יל רמא ,בל-יוליג לש עגרב ,םעפ
..."יתוא חצינ ,ריעצו ןטק ,דחא ידוהי .ינעינכהל חילצהש ןושארה התא .והשלכ קבאמב וא


(עבש-ראבמ ירכז-ןב לאפר ,השעמה-לעבו רופיסה חלושל ונתדות)
םיובגניז יטומ םע םיידוהי םייח
םניח-תבהא תוכזב :םיובגניז


הקיזומה תועצמאב בוטיקב םחליהל

םישולשכ ינפל ידיסחה רמזה תומיב לע עיפוהל לחהש 'אלפה-דלי' תא בטיה םירכוז םיבר
,'םכיניע םורמ ואש' רש אוה .רימז לשכ לולצו קד לוק עקוב ונורגמו ודיב רוניכשכ ,הנש
דליה ,םינש ורבע .םחל סנ אל םויה דעש םיריש דועו ,'יתלאש תחא' ,'חרפי רמתכ קידצ'
.'לארשי תבהא' - שדחה וטילקתב ונילא בש םיובגניז יטומ הנהו .ראשנ אלפהו לדג

.בוט יותיעב האב שדחה טילקתה תעפוה ,וז הניחבמו ,הרתי החמש לש ןמז אוה רדא שדוח
הרותב םיקוסע ויהיו' ,'תעמש ילוק' - םייבצק םתצקמו םיטקש םתצקמ ,םיריש הרשע
,םניח-תבהא תוכזב' רישה םלוכ לעמו ,'ץראה תא יתתנ ךערזל' ,'ןימאמ ינא' ,'הדובעו
.טילקתה לש וטומה אוהש ,'לארשי תבהא

רוניכה םע דליה

יבוט לצא תונזח דמלש ,ויבא .שמח ליגב תיעוצקמה וכרד תא לחה ,34 ןב םויכ ,יטומ
לחה דליה .ןטקה ונבל ןורשיכה תא שירוה ,הילצרה וריעב הליפת-לעב שמישו ץראב תונזחה
הכז הנומש ליגב .רוניכ תניגנב הברעה ותריש תא הוולמ אוהשכ ,תונוש תומיב לע עיפוהל
דצל הריש יברעב עיפוהל ריעצה דליה לחה הרהמ דע .םיריעצ תונורשיכל תיצרא תורחתב
.ידיסחה רמזה ילודג

תוקהל לש החירפ התייה םינש ןתואב .'םירבצ יחרפ' תלהקמ לש הנלוס היה ותורענ ימיב
תא .תורחאו 'קרוי-וינ יחרפ' ,'וטנורוט יחרפ' ,'ןודנול יחרפ' :םלועה לכב םידלי
וז הפוקתב .הדקפמל הנמתנ ןמזה תצורמבו ,תיאבצה תונברה תקהל ןלוסכ השע יאבצה ותוריש
.תוצופתב תוידוהי תוליהק דצמ בר שוקיב לשב ,ל"וחב תועפוהל הנושארל הלהקמה האצי

תוחדינ תוליהקב

עיפוה אוה .ל"וחב ולזמ תא הסינ ךכ-רחא .'ונחמש' טילקתב בוש יטומ 'ץרפ' אבצה ירחא
יתעפוהל התייה םיבר תומוקמב" .תוחדינ תוידוהי תוליהק ינפל ראשה ןיב ,םלועה ביבס
:ססקט ,ןוטסויב ול התייהש העפוהב רכזנו יטומ רמוא ,"תודהי תצפה לש תישחומ תועמשמ
ילש העפוהה תובקעבו ,תודהיה ךרד תא הבזע יכ יל הרפיסו השיא יילא השגינ העפוהה ףוסב"
התשענ איה יל עודיה לככו ,ריעב ד"בח זכרמל התוא יתינפה .תווצמ תרימשל רוזחל הררועתה
."הבושת-תלעב

המייתסנש טילחה רפסמ םישדוח ינפל רשאכ ,'הרזח' לש םייוסמ טקא השע ומצע םיובגניז םג
םילולכש בלשמ וירבדלש יחכונה וטילקת לע למע זאמ .לארשיל בש אוהו ולש תוצופתה תפוקת
.ל"וחמ ומע איבהש רקי הטלקה דויצ ידי -לע ,רתויב םימדקתמ םיילקיזומ

תובבל ברקל

םורתל טילחה אוה .תונורחאה םינשב המצעתנו הרבגש בוטיקה תריוואמ דרחנ ןאכל ובוש םע
םשה תא תאשל שדחה טילקתה היה רומא הליחתכלמ" .הקיזומה ידי-לע תובבל ברקל ,וקלח תא
,חתמהו בוטיקה תריווא תא יתיארו ץראל יתעגהשכ לבא" ,םיובגניז רמוא ,"'תעמש ילוק'
."שדחה טילקתה תא ול שידקהלו לארשי-תבהא אשונב דחוימ ריש בותכל יתטלחה

רמז דצל יטומ עיפוי ובו ,ביבא-לתב םייקתיש ,דחוימ ברע וישכע םיניכמ וינגרמאו אוה
.דחא םע ונלוכ םצעבש הרכהה תא קימעהלו תובבל ברקל הווקתב ,ירלופופ יתד-אלגרובזניג ףסוי ברה תאמ - הכלהה תניפ


רוביצ תינעתב תוחילס

?רוביצ תינעתב 'תוחילס' רמול גהנמה רוקמ המ :הלאש

ויהי תונברקהו ברח תויהל שדקמה-תיב דיתעש עדוי דוד היה" :שרדמב ל"זח ורמא :הבושת
העשב :דודל ה"בקה רמאו ,ןהיתונוועל הרפכ היהי המב לארשי לע רעטצמ היהו ,ןילטב
,החילס רדס ינפל ורמאיו ,םהיתונווע לע ודוותיו ... דחי יינפל ודמעי ...תואב תורצהש
."םתוא הנעא ינאו

גוהנש יפכ) 'ונל חלס' תכרבב ,ץ"שה תרזח ךותב תוחילסה תא רמול היה קיתעה גהנמה
הז ןיאו ,(תיעצמאה הכרבב תוחילסה תא םירמואש ,םירופיכה-םוי תוליפתב זנכשא תודעב
םיטויפב תוכיראה ללגב םלוא ."הכרב התוא ןיעמ" אוה רמאנהש ןוויכ ,'קספה' הווהמ
.ליגרה 'ןונחת'ב ,הרשע-הנומש תליפת ירחא תוחילסה תא רמול םיקסופה ופידעה ,תושקבבו


דרפס תוליהקב .זנכשא תוליהקב גוהנ ןכו ,תירחשב רקיעב תוחילסב וכיראה םינואגה ןמזב
,'ןישוביכ ירבד' םג םירבדמו םעה םיצבקתמ זאש ,החנמב וכיראהש ויה םינורחאה תורודב
.הנשמב רומאכ


;םייודיו ;ןהירחאלו ןהינפל תושקבו םימחרה תודימ הרשע-שולש תוללוכ תוחילסה
החילסו הבושת רקיעב םנכותש ,תזרוחמו תצלמנ ןושלב םיבותכה הניחת ירבד םהש ,'םיטויפ'
םיקוספ םירמוא ןכו .הלואגה בוריקל תושקבו התולגב המואה לבס תרכזה ,םיאטחה לע
.וללה םיאשונב תונוש תוליפתו


.'תוחילס' לש רתוי בחרומ חסונ םירמוא (םתצקב וא) הבושת ימי תרשעבו לולא שדוחב
ויהש תוינעתב ,("ןטק רופיכ -םוי") שדוח-שאר-ברעב םג תוחילס רמול גוהנ תובר תוליהקב
תוליהקב ועבקנש םיפסונ םיכיראתבו ("ב"הב") תוכוסו חספ ירחא זנכשא תוליהקב תוגוהנ
.תונושה
-ןבא 'ע ברהל 'הליפתהו רודיסה' הארו .םש םייחה ףכו כ"ונ ,ג ,וסקת ע"ושו י"ב .גכ ,אטוז והילא
.103 ,ב ,לארשי
ישארה ףדל

םיניינע חתפמ | ןיעידומ | סופד תיב | תושדח רדח | םידלי רדח | ןויע רדח | ד"בח תיב

תורומש תויוכזה לכ (c)
רואל האצוהה ףגא - זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ
03-9606169 :'סקפ ,03-9607588 'לט ,72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת
ירא-בל ףסוי :"טנרטניא" רודמ שאר * בונורהא ןהכה קחצי ףסוי ברה :ר"וי
chabad@chabad.org.il