533 'סמ עובשה תחיש
:ןויליגה ירודמ
עובשה תרמיא ןייעמה ןמ תבש ןחלוש שדח שי תיעובש הדמע
ץבוק תדרוה הכלהה תניפ םיידוהי םייח היהש השעמ תודיסחה יכרד

רוכז / ארקיו תשרפ * (21.3.97) ז"נשת'ה ינש רדאב ב"י * דורב םחנמ :ךרוע
תיעובש הדמע


הווחתשי אלו ערכי אל


אל ,ררוצה ינפל ספרתמ אל ?ידוהיה יכדרמ לע םכתעד המ
עקר לע ויתודמע תא שימגמ אל וליפאו ,םייוגב בשחתמ
ןמצע דעב תורבדמ תואצותה לבא ?'יותיע'ה


ךלמ לש םיניתנ ונלוכ ונייה .ונלשמ הנידמ ונל התייה אל םירופ סנ שחרתה םהבש םימיב
ויה אלו ם"וא היה אל .םלש םע לע הדמשה תריזג רוזגל לוכי די-ףניהבש ,ץירע יסרפ
.ןיררוע ורבד רחא ןיאו - עבק ךלמה .רזעיהל היה רשפא םהבש םלועב 'לארשי ידידי'

לש אצאצ ,ןמה - םייתרוסמ לארשי יררוצ לש החפשממ אבש ימ היה הזה ךלמה לש םירשה שאר
שי .ךלמה לע המוצע העפשה ול התייהו ,הכלממב הבר המצועו חוכ רבצ אוה .יקלמעה גגא
תכלממב וררוגתהש םידוהיה ברקב הדרחו דחפ תשוחת הרבע ,םירשה שארל הנמתנ רשאכש ,חינהל
.שורוושחא

ידוהי ןואג

ךלמה ידבע לכו" :הליגמה תרפסמ .וז השיגר העשב ידוהיה יכדרמ לש ותוגהנתה תא ןחבנ הבה
."הווחתשי אלו ערכי אל יכדרמו - ןמהל םיווחתשמו םיערוכ ךלמה רעשב רשא

הסרתהבש ןויגיהה המ .רתויב ההומת יכדרמ לש ותוגהנתה תיארנ ,ונימיב ושרתשהש םיגשומב
סח זיגרהל לולע אוה ותוגהנתהבש ששוח וניא יכדרמ םאה ?הכלממב רתויב קזחה שיאה לומ וז
ךירצ ,תאז-לכב לבא ,םדו-רשבל הווחתשמ וניאו ערוכ וניא ידוהי ,ןוכנ ?יוגה תא הלילחו
?ןכ-אל .תרחא תונמדזהב ילוא ,'יותיע'ה אל הז ,ללכבו ,תוביסנב בשחתהל

ינב לכ לש הדמשהה תריזגל רושיא שורוושחא לצא גישמ ןמה רשאכ םג לפקתמ וניא יכדרמ
חתופ וניא םג אוה ."ונממ עז אלו םק אלו" - האגה ותוגהנתהב ךישממ אוה .ידוהיה םעה
ריעה בוחרל אצוי - השוע אוה דחא רבד .הרשפל עיגהל הסנמ וניאו תיטמולפיד הפקתמב
.םימשבש םהיבא לא קועזלו הבושתב בושל םידוהיל ארוק אוה .הרמו הלודג הקעז קעוזו

סנ תא רבד לש ופוסב האיבמה איה ,וז תרשפתמ-יתלבו האג תוגהנתה אקווד - אלפ הז וארו
גוהנלו בשחתהלו לפקתהל עדוי וניאש ,יכדרמ וליאו ,ץעה לע הלתנ םידוהיה ררוצ .הלצהה
.םירופ גחב הכוז לארשי-םעו ,ךלמל הנשמ הנמתמ אוה - 'יותיע'ל עגונב תושיגרב

ונחכונו וניסינ

-ןב ןמה .ידוהיה םויקה דוס תא ונימי יאנידמ לכמ רתוי בוט הארנכ ןיבה ידוהיה יכדרמ
(דאהי'גה) ידוהיה םעה לש ותדמשה םולח תא .ותייווה םצעמ לארשי-אנוש היה יגגאה אתדמה
יכדרמ היה אל ויפלכ תוספרתהב .םירחאו הלאכ םיצוריתל קקזנ אל אוה .ומיא בלח םע קני
.תופסונ תוריזגל דודיע ןתמו הלפשה דבלמ ,המואמ גישמ

-ןובירל הקעזו הליפת דצל ,ויערמ רבחו ררוצה לומ הנתיאו הפיקת הדימע קרש עדי יכדרמ
אלו תויובשחתה אל ,םירותיו אל ,תורשפ אל .לארשי-םע תא ליצהל החוכבש איה - םימלועה
תא ןירקהו ,האג ידוהי היה ושפנב םלוא ,תולגב יורש לארשי-םעש עדי אוה .'תויושיגר'
."הווחתשי אלו ערכי אל" - ותביבס לכ יפלכ הזה ןואגה

אלו םידוהיל בוטש המ ונישע .ידוהיה יכדרמ לש וכרדב ונכלהש םינמז ויה ,ונרודב םג
האצותה ."םומש -ם"וא" :םר לוקב רמול זא וססיה אל םיגיהנמה .םייוגה ורמאיש הממ ונששח
.ולוכ םלועה תכרעהל רבד לש ופוסב הכז לארשי-םעו המצעתהו התנבנ ץראהש ,התייה

תוסנל ,םייוגב בשחתהל - תרחא ךרדב תכלל הנידמה יטינרבק ותפתה תונורחאה םינשב
,םירשפתמו םיבשחתמו םיגוסנו םירתוומ ונאש לככ :אלפ הז הארו .רתוולו רשפתהל ,םתוצרל
תגפוס ונתריב םילשוריב הנוכש תיינב לע הטלחה וליפאש דע ,ימואל-ןיבה ץחלה רבוג ןכ
.ריקל ריקמ םייוניג

אלו ערכי אל" לש ךרדה ,יכדרמ לש וכרדל רהמ רוזחל ךירצש ,רורב חקל היהי הז ילוא
.המלשהו תיתימאה הלואגה סנל םג אלא ,םירופ סנל קר אל הכזנ זאו ,"הווחתשישדח שיםירופ תחמש

תויקש יפלא -תואמ .םיאבו םיברקה םירופה ימי תארקל תוכרעיהה תא םימילשמ ד"בח-יריעצ
םילועל ,םישישקל ,םייאופר םיזכרמב םילוחל ,ןוחטיבה תוחוכל וקלוחי תונמ-חולשמ לש
תא וכזיו הליגמה תא ד"בח ידיסח וארקי וללה תומוקמב .'וכו אלכ-יתבב םיריסאל ,םישדח
.ל"הצ תונמלא םייפלאכל וקנעוי תונמ -חולשמ לש תורדוהמ תוליבח .םירופ תווצמב רוביצה
םהבש ,ץראה יבחר לכב םיסוניכו םיעוריא תורשע םייקמ ד"בח-יריעצ לש היילעה ףגא
איהו ,םירופ תארקל הנכוה תדחוימ תינכת .םימעה -רבח תונידממ םילוע יפלא םיפתתשמ
תדחוימ היווח םילועל הקינעמו ,תוררועתהו קוזיח ירבד םע תירוקמ תידוהי הקיזומ תבלשמ
.חכשית אלש

ימלשוריה םויס

ףדה דומילב יעיברה רוזחמה לש םויסה תגיגח רבעש עובשב הכרענ םע בורבו יגיגח דמעמב
בל'ה לעב ,רוגמ ר"ומדאה ק"כ ידי-לע הנקתנ הז דומיל לע הנקתה .ימלשוריה דומלתב ימויה
-ישארו םיר"ומדאה ילודג תושארב ,םילשוריב המואה-יניינבב המייקתה הגיגחה .ל"צז 'החמש
םיסנכתמה להק תא וררוע הרותה ילודג .'םידיסח וננר' תלהקמ תרישב התוולו ,תובישיה
.ישימחה דומילה רוזחמ תחיתפ םע ,וז השודק הנקתב קובדל

חספ רנימס

הרומ -ןולא תשרדמב ה"יא היהי ,תודיסחה רואב תודהיה תרכהל ,'תעד' לש חספ רנימס
תויוליעפו םילויט בולישב ,םירודיהה לכ םע תורשכבו םיאלמ שפונ יאנתב ,ןורמושבש
םיטרפ .חספ לש יעיבש יאצומב לענייו ,ןסינב ד"י ,חספ ברעב חתפיי רנימסה .םידליל
.08-9455079 :המשרהושטיוואבוילמ יברה לש ויתוחיש יפ-לע דבועמ - תבש ןחלוש
ינונבל 'צ תאמ .ארקיו תשרפל


עדומ-אלה לש וחוכ

ימ איבמ 'תאטח' ןברק .'יולת םשא'ו 'תאטח' תונברקה יניד םיטרופמ ארקיו תשרפ ףוסב
הגגשב אטח םא קפסב יורש םדאה רשאכ ,אטח קפס לע אבומ 'יולת םשא' .הגגשב הריבע רבעש
.םהמ דחא לכאו ןמוש יגוס ינש וינפל ויהש ימ ,איה וז הריבעל תאבומה המגודה .ואל םא
וילע הזכ הרקמב .רוסא ןמוש ,בלח היה ינשה וליאו ,רשכ היה םהמ דחאש ול עדונ ךכ-רחא
.'יולת םשא' ןברק איבהל

."םייתש תב םשאו אקנד תב תאטח" :תונברקהמ דחא לכ לש ילמינימה ךרעה תא תעבוק ארמגה
ןברק וליאו ,'אקנד' יורקה עבטמ לש ךרע לעב תוחפל תויהל בייח 'תאטח' ןברק ,רמולכ
.(!תואקנד הנומשו םיעברא םהש) םיעלס ינש - 'םייתש' תוחפל תויהל בייח וכרע 'םשא'
הנומשו םיעברא יפ רקי ןברק איבהל םדאה שרדנ אטח קפס לעש ןכתיי ךיא ,הלאשה ןאכ תלאשנ
?יאדו אטח לע רשאמ

אטחה תרכה

שח אוה ,אטחש עדוי ידוהישכ .הבושתה אלא ןברקה וניא הרפכה רקיעש ,הנוי ונבר בישמ
- ללכב אטח םא קפסב יורש אוה רשאכ ךא .רתוי לוז ןברקב ול יד ןכלו ,הבושת לש תושגר
ידכ ,רתוי רקי ןברק איבהל וילע ןכלו ,הבושתה שגר תא וב ררועיש יעצמא טוקנל שי
.הבושתל וררועלו אטחה תרמוח תא ול שיחמהל

םיללוחמש םימגפה תא ןקתל ודעונ םינושה תונברקה אולה .םלש וניא ןיידע הז רבסה ךא
יפ רקי תויהל ךירצ 'יולת םשא' םא ,ךכיפל .םגפה תדימכ אוה ןברקה לש ולדוגו ,םיאטחה
ךיא .הגגשב אטחהמ רתוי הברה לודג אטח קפס ללוחמש םגפה םגש עובקל ונילע ,'תאטח'מ המכ
?יאדו אטחמ רתוי םדאה שפנ תא םוגפי אטח קפסש אופא ןכתיי

לשכנ אל קידצ

אטחה השעמ תניחבמ .ןודזב אטחמ הגגשב אטח רומח תמייוסמ הניחבמש ,ךכב ץוענ רבסהה
םלוא .םימש תוכלמ לוע תקירפ אטבמ אוהש ינפמ ,רתוי רומח ןודזב אטחש רורב ,ומצע
.הגגשב אטחב הרתי הרמוח שי ,םדאה לש ימינפה ובצמ תניחבמ

הנואי אל" :רמאנ קידצ לע .הגגשב םג אטחי אל ,השודק לש םלועב ולוכ-לכ יורשש ימ
םג אטחי אלו ,אטח לש תורשפא לכמ ירמגל קתונמ ,קידצ אוהש ימ ןכש ."ןווא לכ קידצל
.ימינפ ער םדאב שיש הדיעמ ,הגגשב ןוועב לשכיהל תלוכיה םצע .תעד-ילבמ

קומע םגפ

םרגש ימינפה םגפה תא ןקתל ידכ ,הגגשב אטח לע 'תאטח' ןברק איבהל םדאה שרדנ ןכל
.ונקתל רתוי לקו םגפה םצמטצמ ךכב ירה ,אטחש עדוי אוהו ליאוה םלוא .אטחה תורשפאל
ובש ערהש חיכומ אוה ךכב ,בוט ובצמש ומצע תא הלשמו אטחש עדוי וניאש ימ ,תאז תמועל
.המכו המכ יפ רקי ןברק ,'יולת םשא' איבהל וילע ןכלו ,רתוי קומע

ותוהמ םגש חוטב היהי םדאהש דע ,השודקבו בוטב קובדל ץוחנ המכ דע דומלל רשפא ןאכמ
.ויתווצמלו ותרותל ,ה"בקל הנותנו הרוסמ ,תעדומ-יתלבה ,תימינפה
(942 'מע ,ג ךרכ תוחיש יטוקל)

םירופ :אשונב םישרדמ - ןייעמה ןמקלמע ינפמ הנגה

אלו ,דיחי ןושלב ,"ךל" - "קלמע ךל השע רשא תא רוכז" (זי,הכ םירבד) רמאנ הרותב
יחו רוביצה ןמ שורפ אוהש ימ ,"ךל" תניחבב אוהש םדאב קר עגופ קלמעש זמר ןאכמ ."םכל"
.עוגפל לוכי קלמע ןיא וב - "םכל" תניחבב אוהש םדא ,תוירבה םע ברועמש ימ ךא .ומצעל
(םירופיסו תועומש)


קפס ליטמ

לכב קפס ליטמו םדאה תא ררקמ קלמע .'קפס' ןיינמכ ,םיעבראו םייתאמ היירטמיגב 'קלמע'
לע ןכל .התנקת יהוז התריבש אלא ,הנקת הל ןיא תורירק לש וז הפילק .השודקבש ןיינע
.רשפא-יא ונקתל יכ ,ותוחמל םיכירצש רמאנ קלמע
(םיסרטנוק םירמאמה רפס)


קיתע רופיס אל

הליגמה תא ארוקש ימ ."אצי אל ערפמל הליגמה תא ארוקה" :רמאנ (א,זי הליגמ) ארמגב
- הווהל םג םיכייש וללה םיעוריאהש שח וניאו ,דבלב קוחרה רבעב הרקש רופיס הב האורו
.אצי אל
(בוט-םש-לעבה)


םיעשר ינש

תא יכדרמ ריגסה המל םירופ תדועסב והולאש ,םינש שש ןבכ דלי היה ץישבייא ןתנוהי יברשכ
עשר םלועב היהו ,תמ שורוושחא היה םא ול תפכא היה המ - שורוושחאל שרתו ןתגב לש םדוס
ךכ ידי-לעו ,שרתו ןתגב וגרהנ דוסה יוליג ידי-לע אולה :ןתנוהי דליה הנע ?תוחפ דחא
...םיעשר ינש ורסחנ

תוקחל השק

תא םליגש דימלתה .הליגמב תועיפומה תויומדה לע הזחמ םירופב םידימלתה ולעה תחא הבישיב
ימכחמ דחא ךכ לע רמא .יכדרמ לש ותומד תא םליגש הזמ עונכש רתיב תאז השע ןמה לש ותומד
הוואגה תדיממ תצק שי ונתיאמ דחא לכב יכ ,ןמה לש ותומד תא גיצהל רתוי לק :רסומה
-תולדגל םיקוקז ךכ םשל יכ ,תוקחל השק יכדרמ לש ויתולוגסו ויתודימ תא םלוא ,תוצירעהו
.תיתימא שפנ
(םילודגה תורואמה)


רוד לכבש יכדרמ

רודו רוד לכב .דיתע ןושלב ,"הווחתשי אלו ערכי אל יכדרמו" :רמאנ (ב,ג) רתסא תליגמב
םע" לכ תא הלילח דימשהל ןמה שקיב ןכל .הווחתשמ וניאו ערוכ וניאש קידצ לארשיב אצמנ
אל אוה םגו ,ומוקמב רחא קידצ םוקי ,יכדרמ תא גורהל חילצי םא םגש עדי יכ ,"יכדרמ
.הווחתשי אלו ערכי
(תמא תפש)


תודחאה חוכ

דחא םע ונשי" (ח,ג רתסא) רמא ,םידוהיה תא דימשהל וענכשל ידכ שורוושחא ךלמל ןמה אבשכ
םידחואמ םהש - "דחא םע" םהש ךכב לארשי לש םחוכש עדי אוה ."םימעה ןיב דרופמו רזופמ
לטבייו םתודחא לטבתת זאש ,םידרופמו םירזופמ םתושעל איה הצעהו - םהיניב הבהא הרושו
.םחוכ
(אחסישפמ םנוב יבר)


יתימא ןקסע

םולש רבודו ומעל בוט שרוד ...ידוהיה יכדרמ יכ" :(י,ג רתסא) הליגמה הדיעמ יכדרמ לע
רוביצל חיטבהל םיגהונ םינקסע .םיליגר רוביצ ינקסעמ ךפהל יכדרמ גהנ ךכב ."וערז לכל
םירזועלו םהיתוחפשמ-ינבל קר האנה תובוט םיקינעמ םה לעופב םלוא ,תובר תוחטבה
ןתנ ,"בוט"ה תא וליאו ,"םולש ירבד" רמא "וערז"ל - תרחא גהנ יכדרמ .םיבורקה
..."ומעל"
(בונמירמ ילדנמ יבר)

עובשה תרמיא


ןוממה תא בבחל

אוה .בהז תועבטמ וינפל איבהל ,הטפאמ 'לארשי בהוא' לעב קידצה שקיב ,םירופ ינפל ,םעפ
.הכורא העש םהב עשעתשהו תועבטמה תא חקל

דגנל עבטמ תרוצ תוארל הצור וניאו ףסכ אנושש ימכ והוריכה ירהש ,ךכ לע והמת ותיב-ינב
.רבדה רשפל והולאש .ויניע

:קידצה בישה

הווצמ וז היהת אל ,םינויבאל ףסכ ןתא םא ,ינאו .'םינויבאל תונתמ' תתל הווצמ םירופב"
תועבטמ יינפל איבהל יתשקיב ךכיפל .םולכל ייניעב בשחנ וניא ףסכה ירהש ,בלה לכ םע
..."יוארכ הווצמה תא םייקא םיינעל וננתאשכ זאו ,ייניעב ןוממה תא תצק בבחל ידכ ,בהזתודיסחה יכרד


ונימיב קלמע

היה אוה .קלמע... לש ותוכזב דיסח השענש ,אינתה לעב ןקזה ונבר ידיסחמ דחא לע רפוסמ
ותרייעל ןמדזנ ,'רוכז' תבשב ,םעפ .הנטק הרייעב ררוגתהש ,'ה-דבועו םכח-דימלת ךרבא
יוותב ןיחבהו ,חרואב ןנובתה 'רוכז' תשרפ תאירק תעשב .וביל-תמושת תא ךשמש ,חרוא-רבוע
ךל השע המ" :ולאשו וילא שגינ האירקה רחאל .קלמע יפלכ הקומע הדילס שחור אוה יכ וינפ
ונברל ,ילש יברל ימע אוב ?תעדל ךנוצר" :חרואה בישה ."?ךכ -לכ ותוא בעתמ התאש ,קלמע
...דיסח השענ ךכו ."ןקזה

שקבמש ימל םיברואש רתויב םינכוסמה םיביואה דחא אוה 'קלמע' ,תודיסחה לש המלועב
'קלמע' רתתסמ ךירבדב" :ורבחל דחא ריעי ,תידיסח תודעוותהב ,תחא-אל .'ה תא דובעל
.עימשהש םירבדה תא בטיה-בטיה שדחמ ןחבי הלהש ךכב ידו ,"ןטק

הנקת ןיא

,תילילש תישפנ הנוכת רקיעב אלא ,וטושפכ םע קר אל קלמעב האור תודיסחהו הלבקה תרות
איה ,קלמע ידי-לע תגצוימש ,וז השיג .'קלמע תפילק' ארקנש המ - תוסחייתה-תרוצ ,השיג
."קלמע רכז תא החמת" אוה היבגל דיחיה ןורתפה ןכלו ,הנקת לכ תרסחו תילכתב הלוספ

םניא םיערה וישעמ ."וב דורמל ןווכתמו ונוביר תא עדוי" אוה יכ ,ל"זח םירמוא קלמע לע
אוה ,לוכה עדוי אוה ,ךפהל .'ה תלודג לע העידי רסוחמ וא וילע הרבגש הוואתמ םיעבונ
.הדגנכ בצייתמ אוה (ךכ םושמ אקווד וא) ןכ-יפ-לע-ףאו - תמאה תא ריכמ

- תיקולאה תולגתהה לש רתויב בגשנה בלשב :הירוטסיהה תמיב לע קלמע לש ותעפוהב היה ךכ
ודמע םימעה לכש העשב ,האלפומה ףוס-םי תעירקו םיתפומו תותואב םירצמ תאיצי רחאל
וז .לארשיב םחליהל קלמע אצי זא אקווד - ה"בקה לש רידאה וחוכ יוליג חכונ םיאתשמ
לומ תיתיזח תובצייתה ידכ דע ,ינויגה רבסה הל ןיאש הפצוח ,ותוהמ םצעב תשרשומה הפצוחה
.רתויב הרורבה תמאה

רשפא המו ומע רבדל רשפא המ יכו .הנקת םוש ול ןיאש טלחומה ערה תא קלמע גציימ ןכל
חצמ-תוזעב בצייתמ אוה ןכ - רתוי עדוי אוהש לככו ,לוכה עדוי אוה אולה ?ול ריבסהל
המחלמ" - תטלחומ הייחד - איה קלמע לומ דדומתהל הדיחיה ךרדה .תמאה דגנ רתוי הלודג
."רוד רודמ קלמעב 'הל

תונקפסו תורירק

ותוא תראתמ הרותה .ונתיאמ דחאו דחא לכ לש ושפנב יוצמש 'קלמע'ה לע תרבדמ תודיסחה
ידוהי .רבד לכ ןנצלו ררקל הייטנה וז .תורירק ןושלמ "ךרק" - "ךרדב ךרק רשא" :םילימב
'קלמע'ה אב .יבויחה ןוויכב לועפל הצורו בהלתמ ,םמחתמ ,תידיסח הרמא וא הרות-רבד עמוש
!'קלמע' הז ."ידמ לודג ןיינע הזמ השעת לא .עגריה ?בהלתמ התא המ" :שחולו ושפנב יובחה

אוה - רתויב ינויגהה היהיו - רבד לכ לע .תדמתמ תונקפס איה ולש תפסונ הלועפ-תטיש
,הזב ןיא .('קפס' היירטמיגב 'קלמע' ,ןכאו) "?תועט וז ילוא ?ןוכנ-אל הז ילוא" :ביגמ
'ה תא דובעל ונממ עונמלו ידוהיה תא ררקל ךכב יד לבא ,ןויגיה םושו ןכות םוש ,ןבומכ
.יוארכ

תנדועמ תשופחתב עיפומ אוה םימעפל .'קלמע'ב תונוש תוגרד תוראותמ תודיסחה ירמאמב
תבשב ,םעפש רפוסמ .רכומ 'קלמע' ותוא הז םצעבש ןיחבהל ידכ קד הנחבה שוח שרדנו ,דואמ
שיש תונושה תוגרדב קסעש תודיסח רמאמ שטיוואבוילמ ץ"יירה ר"ומדא ק"כ רמא ,'רוכז'
יברה לא סנכנשכ .םיעודיה םידיסחה דחא יברה לא עיגה ,םירופ תארקל ,תבש ירחא .'קלמע'ב
רתוי דוע הקד הגרד לע רבדמ יתייה ,'רוכז' תבש ינפל ןאכל עיגמ תייה ול" :יברה ול רמא
..."'קלמע'ב תמייקש


הלואגל הייפיצב


:רמאנש .ולטביי אל םירופה ימי - ...(חישמה תומיב) לטביי תורצה ןורכיז לכש יפ-לע-ףא"
."'םערזמ ףוסי אל םרכזו םידוהיה ךותמ ורבעי אל הלאה םירופה ימיו'
(הליגמ תוכלה ףוס ,ם"במר)

היהש השעמ


יקריעה ררוצה

יבחרל ולש ןונמתה תועורז תא חולשל לחה ינמרגה אבצה .א"שת תנש לש ץיקה ימיב היה הז
םוקמ לכב .התמצוע אולמב תלעופ תינמרגה הדמשהה תנוכמ .חרזמלו הקירפא-ןופצל ,הפוריא
.תימהל םידוהיה לכ לש םתד תחא ,ש"מי רלטיה ררוצה לש וילייח םיעיגמ וילאש

הכיפה קריעב התשענ ,תועובשה גח ינפל רפסמ םימי ,הנשה התואב ןוויס שדוח תישארב
םינמרגה םע םואיתב השענ רבדה .ומש ילע-דישר ,קריע אבצ לש ןיצק דמע השארב .תיאבצ
.האלמה םתכימתבו

לפנ לודג דחפש וילאמ ןבומ לבא .םידרומה ינפמ םשפנ לע וטלמנ קריעב הכולמה-תיב ישנא
.םידוהיה לע לודג דחפ לפנ ,הנידמה ןופצבש ןטסידרוק ירפכבו קריע ירע לכב .םידוהיה לע

לכ תא םירחהל ילע-דישר הרוה ןוטלשה תסיפת רחאל דימ .תובוט ורשיב אל םיעוריאה ,ןכאו
תמגודב ,זוכיר-תונחמל םתרבעה תארקל ,םידוהיה תא רוצעל ולחה דבב דב .ידוהיה שוכרה
גרהנ הכיפהה לש ןושארה הלילב רבכ .םינושארה תונברקה ויה דדגב ידוהי .הפוריאב תונחמה
.ילע-דישר לש ויתוחוכ ידי-לע םידוהי לש טעומ-אל רפסמ

עדונש ,והילא ןב קחצי-חנ יבר הליהקה תא תע התואב גיהנה ןטסידרוקבש ק'גנסיוכ ריעב
הליהקה ינב לכל ארקו ,תינעתו םוצ ,יכב םוי לע זירכה אוה .לודג לבוקמכו שודק שיאכ
.ריעבש לודגה תסנכה-תיבב הקעזו הליפתל ץבקתהל

דעו לודגמל ,ריעה ידוהי לכ תסנכה-תיבב וצבקתה ,הליפתלו םוצל עבקנש ,תרחמה םויב
בל-תוערוק ויה תסנכה-תיבב םויה ותוא לכ ועמשנש תוליפתה .ףטו םישנ ,םישנא ,ןטק
קוכרכמ ,דדגבמ תושק תועומש םיללפתמה לא ועיגה םויה עצמאב .םיקחשל ועיקרה תוקעזהו
ולא תועידי .םידוהיב ילע-דישר לש וילייח ושעש (םימורגופ=) 'דוהרפה' ישעמ לע הרצבמו
.הקעזהו הליפתה תולוק תא ומיצעהו הגאדה תא וריבגה קר

,םוצה םויס רחאלו ברע תעל .ולוכ םויה לכ ךשמב ,תומר תויכב הוולמ ,הליפתה הכשמנ ךכ
.סנל הייפיצבו הקומע הגאד תשוחת ךותמ ,םהיתבל ריעה ידוהי לכ ורזפתה

.קחצי-חנ יבר לש ותיבב וצבקתה ,םיכומסה םירפכב תוליהקה ישארו ק'גנסיוכ תליהק ישאר
םתא םירובס יכו" .הרזגה לוטיבל לועפל ונממ ושקיב םה ,ותשודקבו וב הברה םתנומאב
םתא" :רמאו ףיסוה הכורא הבשחמ רחאל .ההימתב ברה םבישה ,"?יתלוכי לככ השוע ינניאש
."יתלוכי בטימכ השעא ינאו ,הלילה ךשמהב םג תומלוע שיערהלו ללפתהל ופיסות

-חנ יבר .םינונחתבו הליפתב וכישמה םשו תסנכה-תיבל ובש םה .וירבדכ ושע הליהקה ישאר
.הלילה עצמא דע וכשמנ ויתוליפת .םימשל קועזלו ללפתהל ףיסוה םש םגו ותיבב רתונ קחצי
.הלבקה יפל ,'םולח תלאש' השעו הווקמב לבט ןכל םדוק .הנישל ומצע תא ןיכה זא קר
.הנידמב םידוהיה דיתע תאו ילע-דישר לש ודיתע תא תעדל שקיב ותלאשב

הארש קוספ לש ויתולימ ודציר ויניע לומ .םיפערש זוחא קחצי-חנ יבר ררועתה רקוב תונפל
יללכה ונכות .(י,זל םיליהת) "ונניאו ומוקמ לע תננובתהו ,עשר ןיאו טעמ דועו" :םולחב
רגתסה אוה .םירבדה קמועל תדרל שקיב ברה ךא ,דודיעו הווקת לש רסמ ריבעה קוספה לש
.ול הנתינש הבושתב ןופצש דוסה תא ןיבהל ץמאתמ ,רקובה תועש לכ ורדחב

,רמא ויברוקמל .ויתפש לע ךויח לש ןמיסב ןיחבהל היה ןתינ ,ורדחמ קחצי-חנ יבר אצישכ
םרט" ,ברה ףיסוה ,"לבא" .ילע-דישר לש תוביתה-ישאר איה קוספבש "עשר" הלימה יכ
.תוכורא תועשל ורדחב רגתסהו בש תירחש תליפת רחאל ."האולמב קוספה תנווכ תא יתחנעפ

וינפ וארנ םעפה .ורדחמ בוש קחצי-חנ יבר אצי ,החנמה תעש ברקתהב ,םיירהצ תעל קר
- 'טעמ דועו'" .ויברוקמל רמא ,"הבושתה דוס תא יתנבהש ינמוד" .הווקת תואלמו תוריאמ
- רמועל םימי ט"מ ורבעישכ ,יתנבה בטימל .רמוע ט"מ לש תובית-ישאר איה 'טעמ' הלימה
."הרזגה רוסת

תועובשה גח תרחמל םלוא .הדרחו חתמ לש םידחא םימי דוע ופלח ןטסידרוקו קריע ידוהי לע
ילע-דישר .םידרומה אבצ תא וסיבהו ,הנידמה לע ,קריעב והשש ,יטירבה אבצה ילייח וטלתשה
.הנכשה סרפל טלמנ ומצע

תרזג :ברה לש ונוזח םייקתה התע .ואולמב קוספה לכ תא ק'גנסיוכ ידוהי וניבה תעכ
אופא וב םייקתנ .םלענו קלתסה ומצע אוהו ,רמועל ט"מ תואלמב הרסוה ילע-דישר ררוצה
."ונניאו ומוקמ לע תננובתהו"

.רקיו ןוששו החמשו הרוא התייה ןטסידרוקו קריע ידוהילו


(קחצי-חנ ברה ,השעמה-לעב לש ונב ,הפיחמ רשא חנ ,רופיסה חלושל ונתדות)
ץרווש בקעי 'ר םע םיידוהי םייח
"םניח ייובש הנחמ" :ץרווש בקעי


תפותה ךותב הבתכנש הליגמ

האנ רתסא-תליגמ ,ביבא-לתמ ידיסח ידוהי ,ץרווש בקעי 'ר וינפל שורפי םירופ לילב
םינשה םייתשו םישימחב םירופ לכב ומכ לבא .ארוקה רחא בוקעי התועצמאבו ,הרשכו
הבותכה ,תאזה הליגמה תא .הריעז ,תפסונ הליגמ וליעמ סיכב ומע אשיי םעפה םג ,תונורחאה
םינמזבו תוביסנב רכזיהל ידכ ,האירקה םותב קר איצוי ,ירושא בתכל המוד בתכב ,ריינ לע
.הב םילפוקמה םיליגר-יתלבה

הדובעה -הנחמל לבוהשכ 25 ןבכ רוחב היה ,'זדולמ תדבוכמ םיניישעת תחפשמל ןב ,בקעי 'ר
,הייפכ-ידבוע םישימחו םייתאמכ קיזחהש ,ןטק הנחמ היה הז .דלוונכובל ךומסה גרבננוז
הלהנתה הנחמב הדובעה .םינמרגה יסוטמל תכתמ-יפלח ראשו םייניש ילגלג רוצייב וקסעוהש
לע םושרל הווטצנ ,האנ הביתכב ןחינש ,בקעי .תועש הרשע-םיתש תב תחא לכ ,תורמשמ יתשב
ויד לש ןטק קובקב וידיב רתונ ,ותכאלמ תא םילשהשכ .םיישיאה םהירפסמ תא םיריסאה ישגרד
.ויצפח ןיב ונימטהל טילחה אוה .הרוחש

ריינ לילסו שק-הנק

בקעי לא הנפ (ה"שת) הכונח רחאל .היצילג תורייעמ תחאב בר היהש ,רגובמ ידוהי יח הנחמב
,"!ם"תס רפוס ינניא םגו ףלק ונל ןיא לבא" .םירופ תארקל רתסא תליגמ ןיכהל - השקבב
.ברה בישה ,"הליגמ לכב האירק לבקיו ונלש םיאנתב בשחתי ה"בקהש ינחטבומ" .בקעי המת

םוקמב .הביתכ תצונ םוקמב ול שמיש שק-הנק .וידה תיראש ול הנמדזנ עודמ בקעי ןיבה תעכ
לש לזרבה ירונתב םוחה תגרד ןויצל דעונש ,מ"ס העשתכ בחורב ,ריינ לילסב שמתשה ףלק
'ר רפסמ ,"הליל תרמשמ לש תופוצר תועש הרשע-םיתש רחאל יתישע הביתכה תא" .תשורחה-תיב
לכ ךכ .הביתכ לש תועש המכל יתבשייתה ינאו ,םהישגרד לע םידודש ולפנ יירבח לכ" .בקעי
תויתואל המודב בותכל יתלדתשהו ,ונמע היהש 'ברוח' רודיס ךותמ יתקתעה הליגמה תא .םוי
."ם"תס

קספ ברה

הליגמה תא אורקל ךירצש קספ ברה .בקעי לש ןתיבב םיבר םידוהי וזכרתה םירופ לילב
,"ןתיבב הררשש המוצעה תושגרתהה תא ראתל רשפא-יא" .ארקו ךריב םיריסאה דחאו ,הכרבב
.בקעי 'ר רמוא

תוחוכ ידי-לע וירבח תצקמו בקעי וררחוש ,רייאב ד"כב ,ןכמ רחאל יצחו םיישדוחכ
אוה .היכ'צ ןוויכל ,מ"ק 500-כ ןב ,ךרפמ ילגר עסמ לש ומוציעב זא ויה םה .םיינקירמא
.תראפתל החפשמ ןאכ םיקהו ח"שתב ץראל הלע

חפ קיתרנ

קיפסה רבכ זאמו ,ם"תסה תביתכ תונמוא תא דמל ותשירפ םע .תואלמגל שרפ םינש המכ ינפל
.תורדוהמו תורשכ תוליגמ לש לטובמ-אל רפסמ וידכנו וינבל בותכל

קיתרנ תא ורובעב ןיכהש ,'זדולמ אוה םג ,ררלניילק םהרבא ומשש םדא שפחמ אוה םינש רבכ
הליגמה תדרוש התייה אל וידעלב ןכש ,ול תודוהל שקבמ אוה .הליגמה לע ןגמה ,ןטקה חפה
:םילימה תא ,ןמא-השעמ ,קדו ריעז בתכב בקעי טרח קיתרנה לע .הילע ורבעש תואלתה לכב
ץרווש קחצי בקעי ידי-לע בתכנ ,רתסא תליגמ ,ק"פל ה"שת תנש ,גרבננוז םניח ייובש הנחמ"
."'זדולמגרובזניג ףסוי ברה תאמ - הכלהה תניפ


החמשו התשמ

ךורב'ל 'ןמה רורא' ןיב עדי אלד דע" םירופב םסבתהל םדא בייחש ,ל"זח רמאמ םאה :הלאש
?השעמל הארוה אוה ,"'יכדרמ

,עשר ותוא לש ותדועסמ ונהנ הליחתב :התשמ ידי-לע ויה הליגמבש םיעוריאה לכ :הבושת
ךותב ויה ותלפמו ןמה תריזג ןכו ,רתסא האב המוקמבו התשמב יתשו השנענ ןכמ רחאל
.םירופב ןיי תותשל םימכח וויצ ןכ-לע .תואתשמ

איה הנווכהש ,םירבוס םירחא .השעמל הכלה לבוקמ וניא הז רמאמ םתעדלש ,םיקסופ שי
םלוא .'יכדרמ ךורב'ל 'ןמה רורא' ןיב ןיחבמ וניא זאש ,םדרייו ולגרהמ רתוי התשי םדאהש
דחאו" :םייסמו ,םיגייתסמה תא איבמ א"מרה יכ-םא ,הכלהל וז הרמא האבוה ךורע-ןחלושב
."םימשל וביל תא ןווכיש דבלבו ,טיעממה דחאו הברמה

םוש רסחי אלש דע ,הייתשבו הליכאבו הז םויב החמשב תוברהל םדא בייח" :יריאמה בתכ
לע וניווטצנ אלש ,החמשה ךותמ ונמצע תיחפהלו רכתשהל ןיווצמ ונא ןיא םוקמ-לכמו .רבד
האדוהו ךרבתי 'ה תבהאל הכותמ עיגיש ,גונעת לש החמשב אלא ,תוטש לשו תוללוה לש החמש
."ונל השעש םיסינה לע

גהניש וא תיברע תליפתב וא ןוזמה תכרבב ומכ ,תווצמב לזלזל לולע - רכתשי םאש עדויה
.רכתשי אלש בטומ - שאר-תולקב

אלש ידכ םירטוש דימעהל ןיד-תיב םיבייחש קספנ בוט-םויבש ,ריעה שטיוואבוילמ יברה
,ןאכמ .הזכ רבד ונאצמ אל םירופב וליאו ,החמש בורמ שאר-תולקו תוללוהל םעה ועיגי
.יוצר-יתלב ןיינע (הנווכ ילב) הזמ ףעתסי אלש הלעמלמ תדחוימ הרימש שי םירופבש

- "דוס אצי - ןיי סנכנ"ו ,הלבגהמ הלעמל איה םירופ תחמשש ,רבסומ תודיסחה תרותב
שדחמ הרותה תא םילבקמ ךכ ."עדי אלד דע" :תעדה ןמ הלעמלש המשנה תוימינפ יוליג
ולביקש המ ומייק" לארשי לש םשפנ תוריסמ ידי-לעש ,שורוושחא ימיב היהש יפכ ,תומלשב
.הרותה תא שדחמ ולביקו ורזח - "רבכ
ט"משת תויודעוותה .זסק,כ שטיוואבוילמ ר"ומדא ק"כ ק"גא .כ"ונו ב,הצרת ח"וא ע"ושוט .ב,ז הליגמ
.454 ,391 'מע ב"חישארה ףדל

םיניינע חתפמ | ןיעידומ | סופד תיב | תושדח רדח | םידלי רדח | ןויע רדח | ד"בח תיב

תורומש תויוכזה לכ (c)
רואל האצוהה ףגא - זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ
03-9606169 :'סקפ ,03-9607588 'לט ,72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת
ירא-בל ףסוי :"טנרטניא" רודמ שאר * בונורהא ןהכה קחצי ףסוי ברה :ר"וי
chabad@chabad.org.il