534 'סמ עובשה תחיש
:ןויליגה ירודמ
עובשה תרמיא ןייעמה ןמ תבש ןחלוש שדח שי תיעובש הדמע
ץבוק תדרוה הכלהה תניפ םיידוהי םייח היהש השעמ תודיסחה יכרד

הרפ / וצ תשרפ * (28.3.97) ז"נשת'ה ינש רדאב ט"י * דורב םחנמ :ךרוע
תיעובש הדמע


םידרח לש הנידמ


המיא ,דחפ קר שי ,תד-תאנש ןאכ ןיא .רהבתמ לוכה םואתפ
תטמשנ עקרקהש םישח םה .םימייואמ םישיגרמ םישנא .הארונ
םהילגר תחתמ


וללה םילעפמה .םימעה-רבח תונידמב םילעפמ המכ קיזחמש ,עודי םיקסע-שיא ,ידוהי שי
ןאכ שי ,תוירמוח םייניעב .תבשה לכ ךשמב םיתבושו תבשה תסינכ ינפל תועש עברא םירגסנ
ותושיחנ לעו ותנומאב ותוקבד לע ידוהיה תא דואמ םיכירעמ םייוגה לבא .לודג יפסכ דספה
.הרותה יקוח יפ-לע ויקסע תא להנל

םיתבוש םייוגה תוצראב םאש ול רורב היה .לארשיב ןאכ הלודג הרבח הנק ידוהי ותוא
.יקוחה ןותבשה םוי אוה תבשה םוי הבש ,םידוהיה תנידמ ,לארשיב רמוחו-לק ,תבשב ויקסע
הנפ םג אוה .תותבשב םירוגס ויהי ויקסעש ,ומש בייבל בל ,שיאה עידוה תויעבטבו תוטשפב
,םהל ומרגייש ,םידספהה לע םתוצפל ידכ ,תותבשב םהיקסע תא חותפל ובשחש ,םירכושה לא
.שדוק-תבש םויב התיבשה לשב ,םתעדל

.םלועב ונממ יעבט ןיא ,יתרגש ,טושפ רבד ,הרואכל

?הרעסה המ לע

ודגנ םימק םישנא .ךינזוא עמשמלו ךיניע הארמל ןימאמ ךניאו ,המקש הרעסב טיבמ התא
לש הזועמל רדוח אוה .ףסכב תיתד הייפכ טילשמ אוה - !םהל שי תונעט וליאו .ףצק-ףצשב
שי .ביבא-תמרל קרב -ינב תא איבמ אוה .תוינמה ילעבל םידספה םרוג אוה .תוינוליחה
.םיעצמאה לכב קבאמל ,םרחל ,תוממוקתהל תואירק

- שקבמ שיאה לוכה-ךסב המ ?הרעסה המ לע :תחנב לאושו תומהלתהה ףטש תא עגרל רצוע התא
.ןטסיקבזואבו היסורב וילעפמ תא להנמ אוהש םשכ ,ותנומאו ותד יפ-לע ויקסע תא להנל
זאו .ויתובא-תובאו ויתובאכ תבש רומשל אלא ,תבש לוליחמ הטורפ חיוורהל הצור וניא שיאה
."תיטסיניימוח הנידמ ןאכ היהת ףוסב .הלחתהה קר וז" :הבושתה האב

-יטנא הייפכ וז ןיא .תומוקמ המכב ןעטנש יפכ ,תד-תאנש ןאכ ןיא .רהבתמ לוכה םואתפו
עקרקהש םישח םה .םימייואמ םישיגרמ וללה םישנאה .הארונ המיא ,דחפ קר ןאכ שי .תיתד
.הנידמה לכ לע םיטלתשמ םידרחה הנה-הנהש םביל לכב םיענכושמ םה .םהילגר תחתמ תטמשנ

ץרפנ ווק-סוטטסה .ךפהל קוידב םישיגרמ םה אולה .תאז וניבי אל םידרחו םייתד םידוהי
יבחרב םיחתפנ יוליב ירתאו םיקסע רתויו רתוי .תדה יניינע לכב דימתמ ףחס שי .ףרה אלל
תא םיפקוע ןתועצמאבש תונוש תולובחתל הקיתשבש המכסהב תסחייתמ הנידמה .תותבשב ץראה
,תסנכב יתד קוח םוש קקחנ אל תונורחאה םינשה רשעב .רויגהו ןישוריגהו ןיאושינה יקוח
.םייקה לע רומשל בר ישוקב תוסנמ תויתדה תוגלפמה .תאזכ הקיקחל תופיאש ןיא םגש המודו

רבדיהל ,שגפיהל

תיכוניחה תכרעמב הדרחב הלוהמ האנקב טיבמ אוה .יתד-אלה רוביצה לש דחפה תא ןיבהל רשפא
חוכה ינפמו תינוגראה תלוכיה ינפמ ארי אוה .ידרחהו יתדה רוביצה לש תשבוגמה תיתליהקהו
היזיוולטה תוברתש שיגרמ םג אוהו .הבושתב הרזחה תמגממ ששוח אוה .םינברה ידיבש םוצעה
.לארשי תשרומל היואר הפולח תויהל הלוכי הניא

תא ףורטל דמוע הזש םיענכושמ םידדצה ינש .תושוחתה אלא תעבוק תיביטקייבואה תמאה אל
לא םינפ אלו תרושקתה תועצמאב תישענ תורבדיההש ןוויכמו .דחפו המיא יזוחא םהינש .הז
.חבושמ הז ירה וייוטיב תא ןיצקמה לכ הבש ,תוששוגתה תויהל תכפוה וזש ירה ,םינפ

ןיאש חכוויהל ,רבדיהל ,שגפיהל - הדרחהו דחפה סלפמ תא דירוהל הדיחיו תחא ךרד שי
,לארשי-תיב ינומהל גחה תחמש תא איבהל םירופב ואציש ד"בח ידיסח ינומה .רעיב םיבוד
דעצ לכ לע םישגופ םואתפ .םינפ-רואמב םהל םיריזחמ - םינפ םיריאמ םהשכ .תאזב וחכונ
.תידוהי הלימ עומשל םיקקותשמו אבסו אבא תיבב םירכזנש ,םימח םידוהי לעשו

.םידוהי קר שי .םיביוא ןיא .תוברחה-חוצחצ תא קיספהל ךירצשדח שיםיאנותיעל ןוקיסקל

-חולשמ'ל וכז לארשי יאנותיע םלוא ,םירופב ד"בח-יריעצ וקליח תונמ-יחולשמ יפלא-תואמ
,תודהיה לש המלועמ םיגשומ" הבו תרבוח ,'ירבע-ידוהי ןוקיסקל' - ונימב דחוימ 'תונמ
-ישנאמ םיבר רשא ,םיגשומו םיכרע 160-כ ןוקיסקלב ."תרבודמ תילארשי תירבעל םוגרתב
םיעיגמ הלא םימיבו ,תוכרעמה לכב הפטחנ תרבוחה .תשבושמ ךרדב םהב םישמתשמ תרושקתה
המורתה לעו המזויה לע תודוהל םישקבמש םיאנותיעמ ןופלט תוחיש הברה ד"בח-יריעצ זכרמל
.םהל הקינעהש

"חספה תויווח" דירי

ידימלתל דעוימ דיריה .ד"בח-יריעצ לש 'חספה תויווח' דירי ד"בח-רפכב חתפיי אבה עובשב
.חספה גחב תורושקה תויווח ללש םידליל הנקמ אוהו ,םיידוסי רפס-יתבו םידלי-ינג
בולישב ,רדסה-ליל תויווחו הלעפה ;תובוב-ןורטאת ;הלודגה תוצמה תייפאמב רוקיב :תינכתב
םולשתב רוקיבה .הצמו ץמח אשונב יתורחת קחשמ ;תילוק-רוא תינכתו הניגנ ,הריש ,הגצה
לע םיביהרמ םימולצת תרבוחו חספ לש הדגה ,תרדוהמ תישיא הזיראב הצמ - יש לבקמ דלי לכו
.03-9607588 ןופלט .שארמ םאתל הבוח .רדסה-ליל

דודשאב היירפס

םירפס ןכו ,תודיסחה יפנע לכמ םירפס הבו ,תודיסחה תרות תצפהל היירפס החתפנ דודשאב
.םיידיסח ואדיו יטרסב הייפצ תרשפאמו תוידיסח תוטלק היירפסה הליאשמ ןכ-ומכ .םידליל
.08-8660010 'לט

תידיסח הקיזומ

.תידיסחה הקיזומה יבבוחל הגיגח דימת אוה דוד-ןב יכדרמ ידיסחה רמזה קנע לש שדח םובלא
םג .02-5000821 ,'זפ-לג' תאצוה .'דימתלו זאמ ןורבח' טיהלה םהבו ,םיריש הרשע םובלאב
המשו הלועמ תטלקב ונתוא הרישעמ ,טנב םייח 'ר לש וחוצינב ,'םידיסח וננר' תרומזת
.04-663910 'לט .םיידיסח םיסלאוו םישראמ לש הרוש הבו ,'תורצחה דעצמ'שטיוואבוילמ יברה לש ויתוחיש יפ-לע דבועמ - תבש ןחלוש
ינונבל 'צ תאמ .וצ תשרפל


םיסינה לע הדות

לע 'הל הדות תואל ,ה"בקל ידוהי הלעמ הז ןברק .הדות ןברק לש ויניד םיטרופמ וצ תשרפב
יכלוהו םיה ידרוי ןוגכ" :י"שר שרפמ ?הדות ןברק םיבירקמ םידסח וליא לע .ומע למגש דסח
."אפרתנש הלוחו םירוסאה-תיב ישובחו תוירבדמ

ויתואלפנו ודסח 'הל ודוי" :רמאנ םהילעו ,םיליהת רפסב שרופמב םירכזומ הלא העברא
רמאנ אלש המ תא םיליהתה רפסב םיקוספה םילגמ וז ךרדב ."הדות יחבז וחבזיו ,םדא-ינבל
.הדות ןברק בירקהל םיכירצש םה ימ - הרותב שרופמב

םיסינ העברא

לכב הדות ןברק בירקהל ונילע היה ,ונמע ויתואלפנו ויסינ לע 'הל תודוהל ךירצ םא ,םצעב
סלקל ךירצ םשונ םדאש המישנו המישנ לכ לע"ש םירמוא ל"זח .םויב םימעפ המכ וליפאו ,םוי
םתלכאש ימל וכרב" - ןוזמה לע ה"בקל תודוהל ויחרוא תא דמיל וניבא םהרבא רבכ ."ארובל
."ולשמ

ךיתואלפנ לעו ונמע םוי לכבש ךיסנ לע" - וניתוליפתב ה"בקל םידומ ונא ךכ לע ,ןכא
בירקהל בייחתי םדאש תעדה לע הלעי אל לבא ."םיירהצו רקובו ברע ,תע לכבש ךיתובוטו
ידי-לע ה"בקל םידומ רבד לכ לע אלש ןאכמ .םויב םימעפ המכ ףאו ,םוי לכב הדות ןברק
.םיליהתב םיטרופמה םיסינ יגוס העברא לע אלא ,ןברק תברקה

תוישיא תויווח

םהש יפכ םתוא הנומ וניא אוה .םיסינה תעברא תא י"שר הנומ ובש רדסה תא ןוחבל ןיינעמ
הלוח ,םירוסאה-תיב ישובח ,תוירבדמ יכלוה ,םיה-ידרוי :הנוש רדסב אלא םיליהתב םירכזנ
.אפרתנש

.םירצממ םתאיצי םע לארשי-ינב לע ורבעש תוישיאה תויווחל םיאתמ הז רדסש ,רמול שי
ויה ךשמהבו ;רבדמב וכלה ךכ-רחא ;ףוס-םי תעירק - 'םיה ידרוי' לש סנל וכז הליחתב
הלוח' - יעיברה סנה .הנש םיעברא רבדמב םיאולכ ויה ןכש ,'םירוסאה-תיב ישובח' תניחבב
.ןורחא הנמנ ןכלו ,םידיחי לש אלא יללכ סנ וניא - 'אפרתנש

אלככ תולגה

ןברקה תא ןכש ,הדות ןברק בירקהל םיבייח ויה אל ,לארשי-ינב ווחש ,וללה םיסינה לע
םתוחנל ...םהינפל ךלוה 'הו" - 'ה יפ-לע וכלה םה וליאו ,הנכס ששח שישכ קר םיבירקמ
םיעוריאבש םיסינה תא שיחממ רבדה תאז-לכב לבא .הנכס םוש הזב ןיאש יאדו זאו - "ךרדה
.ליגר בצמב םישענ םהשכ ,הלא

,ויכרצ לכ ול שיש יפ-לע-ףא ,תולגב יורש ידוהי רשאכש ,תיללכ הארוה דומלל רשפא ןאכמ
,םלענו רתסנ אוה תולגה ןמזב ריאמש יקולאה רואה .'םירוסאה-תיבב בשוי' תניחבב והירה
יאלמ תויהל םיכירצ םוי לכבש ןבומ אליממ ."תוומלצו ךשוח יבשוי" ללכב ונא וז הניחבמו
ונכילויו ימשגהו ינחורה םירוסאה-תיבמ ונאיצויש ,ונקדצ-חישמ תאיבל הקושתו הייפיצ
.ונצראל תויממוק
(20 'מע ,בי ךרכ תוחיש יטוקל)

הרפ תשרפ :אשונב םישרדמ - ןייעמה ןמותרהט וז

הז אמטנ םא ,םלוע לש ונוביר :השמ ול רמא "םינהכה לא רומא" תשרפל (השמ) עיגהש ןוויכ
עיגהש ןוויכ .השמ לש וינפ ומכרכתנ העש התואב .ובישה אל ?ותרהט אהת המב (תמ תאמוטב)
רפעמ אמטל וחקלו" :(זי,טי רבדמב) רמאנש והז .ותרהט וז ...ול רמא המודא הרפ תשרפל
."תאטחה תפרש
(הבר רבדמב)


הנומאה ףקות

,הבושתכ ,ןכל .הנומא רסוחמ עבנ לגעה אטח .לגעה אטח לע רפכל האב המודא הרפ תווצמ
ףקותמ קרו ךא אוה המויק לכו ,םעט ילב הווצמ ,הקוח איהש ,המודא הרפ תווצמ םהל הנתינ
.הנומאה
(הקרוומ קחצי יבר)


הקיקחכ הרות

דחאתהל ךירצ ידוהיש הרומ ,הקיקח ןושלמ ,"תקוח" ."הרותה תקוח תאז" (ד,טי רבדמב) רמאנ
םע שממ דחא רבד תישענש ,ןבאב תוקוקחה תויתוא תמגודב ,תחא תואיצמ ויהיש דע הרותה םע
.םהיניב דירפהל ללכ רשפא-יאש דע ,ןבאה
(הרות יטוקל)


תומלש ילילכ ןיא

"לוע הילע הלע אל רשא םומ הב ןיא רשא ,המימת המודא הרפ ךילא וחקיו" :רמאנ הרפ תשרפב
וילע הלע אלש ןמיס ,תומלשה לילכ אוהש ,םומ וב ןיאש בשוחה לארשימ םדא .(ד,טי רבדמב)
.וימומ םיבר המכ עדוי וניא ןכלו ,םימש תוכלמ לוע
(ןילבולמ הזוחה)


םיילכש-לע םייוויצ

תווצמה תוברל ,תווצמה לכ ןכש .הרותה תווצמ לכ תא תגציימו תלמסמ המודא הרפ תווצמ
אלא .םעטו המכחמ הלעמלש ןוילעה ןוצרהמ םיעבונש םייוויצ - 'םיקוח' םצעב ןה ,תוילכשה
ןוצר ,'הקוח' תניחבב אוה ודוסי לבא ,המכחב יקולאה ןוצרה שבלתה תוילכשה תווצמבש
.תעדו םעטמ הלעמלש יקולא
(תוחיש יטוקל)


רהטמו אמטמ

אמטמ הרפאש ,אוה הרפה תקוחבש דחוימה יכ ?"הרותה תקוח" המודא הרפ תקוח תארקנ המל
ול תישענ ,הכז םא - הרותה תקוח םג תאז .םיאמט רהטמו םירוהט אמטמ - דחאכ רהטמו
.תוומ םס ול תישענ ,הכז אל ,םייח םס (הרותה)
(הרות ינינפ)


המכחא יתרמא

הרפ לש השרפו ,יתדמע הלא לכ לע :ךלמה המלש רמא .(ד,טי רבדמב) "הרותה תקוח תאז"
.ינממ הקוחר איהו המכחא יתרמא ,יתשפשפו יתלאשו יתרקח המודא
(הבר שרדמ)


לגעהו הרפה

בר רמא .("המודא הרפ ךילא וחקיו" רמאנש יפכ) ?הבקנ וזו םירכז תונברקה לכ המ ינפמ
ךכ .האוצה תא חנקתו ומיא אובת ,ךלמה רמא .ךלמ לש ןיטלפ ףניטש החפש ןבל לשמ :וביא
.לגעה השעמ לע רפכתו הרפ אובת :ה"בקה רמא
(הבר רבדמב)

עובשה תרמיא


תובושתו תולאש

םעה וננה ונא דחא דצמש הדבועה תא ריבסהל רשפא ךיא" :ןימיזדרמ בקעי יבר תא םעפ ולאש
תורצ ונתוא תודקופו םישק םירוסיי םילבוס ונא ינש דצמו ,ה"בקה לש ויבוהא-וינב ,רחבנה
."?וז רחא וזב

:קידצה בישה

."תובושת ןיא - םינימאמ ןיא םאו ,תולאש ןיא - ארובה לש ודסחב םינימאמ םא"תודיסחה יכרד


ןוגינ לש וחוכ

לש החנמ) 'ןיווערד אווער' תעשב איה ד"בח תודיסח לש המלועב רתויב תופיה תועשה תחא
רמאמל הנכהכ ,שטיוואבויל ינוגינמ תוקבדב םירשו וידחי םיבשוי לוכה רשאכ ,(תבש
הריוואל ולשמ ךפונ ףיסומ ןוגינ לכו ,חורה-תולעתה לש העש וז .ךכ-רחא רמאייש תודיסחה
.וז תדחוימ

לכ לש םינושה םינוגינה :וזמ הרתי .תודיסחה לש התייווהמ דרפנ-יתלב קלח אוה ןוגינה
תקפסמ תואצמתה ול שיש ימ .'ה-תדובעב ותטיש תאו וחור תא םיפקשמ תודיסחה יפנעמ ףנע
םא םג ,והשלכ ןוגינ ךייש רצח וזיאל עובקל לכוי ,תודיסחה יפנע לש םינושה םהינוגב
.תודיסחה לש החור תא אטבמ ןוגינה יכ .הנושארה םעפב ותוא עמשי

תוגרד שולש

רבד רמוא וניאש - 'הטוש' ןוגינ :ןוגינב תוגרד שולש" :שטיוואבוילמ ץ"יירה יברה רמא
,הבושתל ררועמה ,םינושארה םידיסח לש ןוגינ - 'אלוממ' ןוגינ ;המואמל ןווכמ וניאו
אוהו םיר"ומדאה דחא רחב וא רביחש ןוגינ - 'ןווכמ' ןוגינ ;םיער תבהאל וא ,תוננובתהל
."הלעמלש םיניינעל ןווכמ

ןוגינ תודוא לע - םינזח ןוגינ :םה םינוגינ השולש" :רמא שטיוואבוילמ ש"רהמ יברהו
- ידיסח ןוגינ ;הליפתב הנווכה ךותמ אב - הליפת לש ןוגינ ;ללכ םירבדמ ונא ןיא הזכ
."הנווכה תא רצוי

תודעוותהו ידיסח ןוגינ" :תורמא רחבמ הנה .ןוגינה לש וחוכ לע ורמאנ םיאלפומ םייוטיב
חתפמ שי ןמואל םלוא .ולשמ חתפמ שי לוענמ לכל" ."דיסחה תדובעב לפלפו חלמ םה - תידיסח
- ןוגינ םינגנמ רשאכ" ."הניגנה יהוז .םילוענמה לכ תא חותפל לוכי אוה ובש ,יללכ
קומעה ץובה ןמ ףא םדאה תא ץלחל ןוגינה לש וחוכב" ."יברה לש ותבשחמב איה תורשקתהה
."שפנה סומלוק - רישהו ,בלה סומלוק איה ןושלה" :רמא אינתה לעב ןקזה ונברו ."רתויב

,קצוקמ לדנעמ 'ר שודקה ברה םשב עמשש ,שטיוואבוילמ ב"שרה יברל םעפ רפיס דחא ידוהי
;רמזל תעדל םיכירצש ירה" :יברה ביגה .עקרקהמ םיחפט השולש םדאה תא תוהיבגמ תורימזש
םע תודעוותה תעב ,םעפו ."ההיבגמ הניאש יאדו וז הרישו ,'תורפה הנרשיו' לש הניחב שי
:רמאו יברה הנענ .ןוזפיחבו תוריהמב ורש םה .ןוגינ םיבוסמה ונגינ ,ב"שרה יברה
ריתה ימו ;בלב דחאו הפב דחא הז ירה ,ינש ןיינעל םירהממו דחא ןיינעב םידמועשכ"
."?תאז

יפוי לילכ

ב"שרה יברה ארק ,חספ לש ןורחאב ,םעפ .הרישה ךרדל םג הבר תובישח םיסחיימ תודיסחב
,וידחי ורישישו הרישב קרפ םיעדויה םידימלתה לכ תא וילא ץבקל ושקיבו םירוחבה דחאל
אוה ללכב ןוגינ יכ ריבסהו ,תרדוסמ ךרדב להנתת הרישהש דיפקהל הרוה אוה .וחוצינב
רמא ,"יפוי לילכ אוה ןוגינה לש רדסה" .שפנבש יפויה תא ררועמ אוהו יפוי לש ןיינע
.יברה

.יוארכ ידיסח ןוגינ רישל דומלל ךירצש םימעפ המכ שיגדה ,ץ"יירה ר"ומדא ק"כ ,ונב
םינוגינה תא רישל שקיב תויונמדזה המכב .'םיינזח םילוסלס' אלב ,אוהש יפכ ותוא רישל
הרישה" :םר לוקב רשש דיסחל םעפ ריעה ב"שרה ויבא יכ ,רפיס אוה .ןוזפיח אלבו תוניתמב
..."'הקד' םג איה יזא ,'הממד' לש ןפואב איהשכ - הקד הממד לוקב תויהל הכירצ

קתנמ ןוגינה היה - ותוא רששכ .תוברעו גנוע שיגרה ובו ולשמ ןוגינ דיסח לכל היה םעפ
'בלה םוטמט' לע 'תודיחי'ב וננולתה רשאכש םידיסח ויה .ובצממ ותוא הלעמו ותוטשפמ ותוא
.הליפתב ןוגינ רישל :הצעל וכז ,(יקולאה רואה תא שיגרמ וניאש ,בלה לש תוהק)


הלואגל הייפיצב


לש םתקדצ םיאור םהש ,םלועה-תומוא ולא - 'ךקדצ םייוג וארו' :היעשי רמא העש התוא לע"
."ךדובכב םיאור ןהש ...םיכלמ ולא - 'ךדובכ םיכלמ לכו' ;ןויצ ילבא
(דל השרפ יתבר אתקיספ)

היהש השעמ


ורשפו םולח

השק ברק לש תועובש רחאל .הנכשה הנידמה דגנ המחלמל אצי ,ףלודור רסיקה ,הימהוב ךלמ
תוומל הפצמ ,ואתב בשי בר ןמז .יבשב חקלנ ומצע אוהו הסובת רסיקה אבצ לחנ ,שיתמו
.הלודגה הלפשההמו םיבולעה םיאנתהמ ותוא לאגיש

ומוקמ לע רצע ידוהיה .הנימב תדחוימ םינפ-תרדה לעב ,ןקז ידוהי ךומסב רבע דחא םוי
וז ןכש ,דואמ שגרתה רסיקה .אלכה ןולחל דעבמ וילא ופקשנש תואכודמה םינפב ןנובתהו
ידוהיה ינפל ןנחתה ,"הנה שג" .וב ןיינעתהו רצע והשלכ חרוא-רבועש הנושארה םעפה התייה
,ההותה ידוהיה תא רסיקה לאש ,"?ינריכמ ךניאה" .ןולחה לא ברקתה ידוהיה .שולח לוקב
..."!הימהוב ךלמ ,ףלודור רסיקה ינא אולה"

ןכא אוה יכ רמאו רזח רסיקה םלוא .ןימאמ-אלכ ידוהיה ארק ,"דואמ הנתשה רסיקה ,ןכ םא"
יגרוס לע ותועצמאב תוכהל לחה אוה .הבע לקמ זחא ןקזה .ענכתשה ידוהיהש דע ,ךלמה
רסיקה קמח תוזירזבו טקשב .םמוקממ םיגרוסה וקתונ ףוסבל .ופפורתה הלאש דע ,ןולחה
.ותיב לא ואיבה הזו ,ידוהיה לא ףרטצהו ואלכמ

יכ ,שקעתה ידוהיה ךא ,ואסיכ לאו ותדלומ לא בושלו לובגה תא יאשחב תוצחל שקיב רסיקה
ביטיהלו ץחרתהל ותוכלמ דוה לע" .ךלכולמו חנזומ אוהשכ וצראל רוזחל רסיקל האנ הז ןיא
."ומע-ינבל האריי םרטב והארמ תא

."םיינרופיצל ינשהו תורעשל דחאה" ,ףסכ ישגמ ינש וכותמ איצוהו ןוראה לא שגינ ידוהיה
,"תאז ךל חכשא אל םלועל ,םלועל" .וינפלש דסחה-בר ןקזב תועמוד םייניעב טיבה רסיקה
.רמא

,ופוג תא התסיכש המחה העיזה .העיז ףוטש ומולחמ ררועתהו ותטימ לע ךפהתה רסיקה
ינש הארו הכומסה הדישב טיבה אוה .הרקל הרהמ דע הכפה ,םלחש םיתועיבה םולח תובקעב
,"סנכיהל שקבמ יתוכלמה רפסה" .רדחה לא תרשמה סנכנ עגר רובעכ .הילע םיחנומ ףסכ ישגמ
.תרשמל הרוה ,"ןיתמיש" .תרופסתל תונותנ ויה אל רסיקה לש ויתובשחמ לבא .רמא

ומולח ןיבל םניב רשק שי םא ומצע ןיבל וניב ההתו לומתאה םוי תוערואמ תא רזחיש אוה
.רזומה

ונזוא לע שוחלל הנורחאב ולחה רסיקה לא רתויב םיברוקמה ןמ המכ רשאכ לחה ןיינעה לכ
.'גארפמ ל"רהמה' ,יאוויל הדוהי יבר ןואגה ,גארפ ידוהי לש םבר לע עלבו הנטיש ירבד
ובריס ןכ-ומכ .םתמח תא הלעה ,םייוגה ברקמ םיבר ןכו םידוהיה ול וקלחש יתוכלמה דובכה
.ותגהנהב תידוהיה הליהקה לש הגושגש םע םילשהל

ידיל איבהל הטלחה םבילב הלמג םמצע ןיבל םניב םיברוקמ םתוא ומייקש םיידוס םינוידב
לע ולפנ ,רסיקה םע הז ןיינעב םהירבד לכש אלא .םשארב םברו גארפ ידוהי לש םשוריג
.דובכ ול שחר ובילבו ל"רהמה לש תגלפומה ותמכח לע עמש ומצעב רסיקה .תולרע םיינזוא
השק הכ הריזג ויניעב וקידצה אל םידוהיה לע ויצעוי ול ורפיסש םירופיסה ,ךכ לע ףסונ
.תפרוגו

םיצמאמ רחאל .הלעבמ הברהב תעד-תלק התייהש ,רסיקה תשא לא התסהה יציח ונפוה ךכ םושמ
דדומתהל רסיקה לע היה תעכ .םתקדצב הענכוש הכלמהו םתמישמב םיצעויה וחילצה םיאלנ-יתלב
.המכו המכ יפ ול השק היה רבדהו ,הכלמה דצמ םיצחלה םע

ול הטישוה ףוסבל .םאישל ותשא לש הילודיש ועיגה ,ותטימ לע הלע םרטב ,םדוקה הלילב
תא לטנ רסיקה .וילע םותחל ונממ השקיבו ,שוריגה תריזג תחסונמ התייה וילעש ,ךמסמ
.ןודינב טילחי רקובה דע יכ הכלמל חיטבהו ריינה

ומצעבו ודובכב םידוהיה לש םבר קר .תולבלובמ ויה םולחה ןמ שערנה רסיקה לש ויתובשחמ
תא דימ וילא קיעזהל ול הרוה ,ורדחל תרשמה בששכ .רהרה ,ימולח תא יל רותפל לכוי
.ל"רהמה

רסמו וינפל בצייתה רסיקה חילש .ל"רהמה לש ותיב די-לע הקירחב הרצענ תיתוכלמה הרכרכה
.חילשה לא ףרטצה הירחאלו הרצק תוהש שקיב ל"רהמה .רסיקה תארוה תא ול

ריכה אל ישארה ברהש הז ךיא" .רסיקה ול ןיתמה רבכ ,ןומראה ןילקרט לא ל"רהמה סנכנשכ
אולה" .תומכחה ויניעב וב טיבה ל"רהמה .הלאשב ףלודור חתפ ,"?הלילב לומתא רסיקה תא
.רסיקל בטיה תורכומ ויהש םילימב בישה ..."!ךכ-לכ הנתשה רסיקה

."?ורתופל םג לכות םאה" ,רסיקה ךישמה ,"ימולח תא התא עדוי ןכ-םא"

שיח .ל"רהמה בישה ,"ותטימ דצל חנומה ךמסמה תא איבהל ידכ ותרשמ תא רסיקה אנ-חלשי"
חכש ומצעב .תטלחומ המהדת תשרא העיפוה רסיקה לש וינפ לע .וידיב ריינהו תרשמה רזח רהמ
בושו םירזגל ריינה תא רסיקה ערקי" .הכלמה ול הרסמש ריינה תא ותטימ דצל שמא חינה יכ
.ל"רהמה ףיסוה ,"הזה גוסה ןמ תומולח והודירטי אל

.ףלודור רסיקה ןיבל גארפ ידוהי לש םבר ןיב םיקודהו םיבוט םירשק ולהנתה םוי ותואמ
הכזש ברה דובכה םע םילשהלו םהיתונויער תא זונגל וצלאנ ערה ישרוח לכ יכ ןייצל רתוימ
.ומצעבו ודובכב רסיקה דצמ םג ל"רהמה תעכ ול
ןמיינ המלש ברה םע םיידוהי םייח
הכלהכ המודא .תלדגמ תיכוכזב םיקדוב םינברחישמה ךלמל הנתמהב ,המודא הרפ

ינפל הדלונש המודאה הרפה לע ונרשבתנ ,הרפ תשרפ תא םיארוק ונא ובש עובשב קוידב
םלוא ,עשעשמ זוירוק לעכ ךכ לע החוויד תרושקתה .םידיסח-רפכבש רעונה-רפכב רפסמ םישדוח
'הריחבה תיב' ללוכ שאר ,ןמיינ המלש ברהו ,'שדקמה ןוכמ' שאר ,לאירא לארשי ברה
.אבו שמשממה חישמל ןמיס הזש םירובס ,םילשוריב

,תומודא תורפ עשת ושענ ינשה תיבה ןברוח דעו ונבר השמ ימי זאמש ,רמוא ם"במרה
האצמנ אל הרשכ המודא הרפ ,עודיה לככ ."הלגיי הרהמ ,חישמה ךלמה השעי תירישעהו"
הבר החמש ררוע הרפה לש ןפודה אצוי היוליג .לארשי-ץרא ימוחתב תונורחאה םינשה םייפלאב
.רוש הירמש ברה םוקמה בר םשארבו רפכה יבשות ברקב

ולשכש תונויסינ

םיכרדה תא ןוחבל תונויסינ ושענו ,שדקמה יאשונ דומילב תוררועתה שי תונורחאה םינשב
,גרבנירג ינד לא םינבר המכ ונפ םינש הנומשכ ינפל .הרשכ המודא הרפ לודיגל תוישעמה
הרפ 'ןיכהל' תוסנל והושקיב םה .המלש-תב הבשומב ,תורפ תחבשהל םייוסינ תווח להנמ
.הפי הלע אל ןויסינה .המודא

תולעב תורפ םילדגמה ,הפוריאב םיאווח םע םיעגמ שדקמה ןוכמ להינ ןכמ רחאל םינש עברא
וא ןהיניב אוצמל הווקתב ,הזה ןזהמ תורפ תואמ ץראל איבהל התייה הנווכה .םודא ןווג
.תויתלהנמ תויעב ללגב הלשכנ וז תינכת םג םלוא .הרשכ המודא הרפ דיתעב ןהמ תוברהל

"לילצ" הל םיארוקו

רבדה עדוויה םע .םידיסח-רפכמ הנורחאה תילגתה הבסהש תושגרתהה תא ןיבהל לקנ הז עקר לע
.ןירדהמל הרשכו המודא ןכא וז יכ דחא הפ ועבק םהו ,הרפה תא קודבל םינבר תצובק העיגה
לככ הרפל הדלונ איהש ,אוה ןיינעמה" .'לילצ' םשה תא הל וקיבדה רעונה-רפכב םידליה
.דלפר ה'לטומ ,רפכה להנמ רמוא ,"ןבל-רוחש היעבצש ,תורפה

רוסיא" ,תולעפתהב ןמיינ ברה ןייצמ ,"תכל תוקיחרמ תוכלשה תלעבו המוצע רבדה תועמשמ"
הדבועהמ םיעבונ ,תומורת םויכ לבקל םינהוכה לש םתלוכי-יאו תיבה-רה ימוחתל הסינכה
לש הרפאמ תוזהל היהי רשפאש עגרב רסות תאזה הלבגהה ,תיטרואת .םיתמ-יאמט םיבשחנ לוכהש
."המודאה הרפה

דחוימ סחי

ואלמיש דע תוכחל ךרטצת המצע הרפה .חישמה תאיבל תוכחל קר ךירצ וישכעו ,שי הרפ ,ןכבו
חנוי םא ,תונבל וא תורוחש תורעש הל וחמצי םא ,לספיהל הלולע םג איהו ,םינש שולש הל
רפאמ תוזהל לכויש ידכ ,הרומג הרהטב ןהוכ לדגל םג ךירצ .םומ הב לופיי םאו לוע הילע
הרפ - ירמגל םינכומ אל ונתוא הספת תואיצמה" :ןמיינ ברה רמוא .םירהטימה לע הרפה
."ןיא רוהט ןהוכ ךא ,שי המודא

תא רמשל םישקעתמ םש .תוניינעתהל דקומ םינורחאה תועובשב התשענ םידיסח-רפכ לש תפרה
דרפנב העור איה ,העיגפ לכמ הילע םירמוש .דחוימ סחיל הכוז 'לילצ' .תוימיטפואה
.הנתמהב המודא הרפ .ישיא רפסמ תאשל הבוחה ןמ וליפא התוא ורטפו ,היתורבחמגרובזניג ףסוי ברה תאמ - הכלהה תניפ


'ךתקדצ'ו 'םימחרה בא'

'ךתקדצ'ו ףסומ תליפת ינפל 'םימחרה בא' םירמוא 'תוישרפה עברא' לש תותבשב םאה :הלאש
?החנמ תליפתב

םיקוספ השולש תבש לש החנמ תליפתב רמול ,רהוזה רפסב רבכ רכזנה ,קיתע גהנמ :הבושת
:וז העשב ורטפנש םיקידצ השולש לע 'ןידה קודיצ' ןיעמ םהב שי .'ךתקדצ'ב םיליחתמש
.דודו השמ ,ףסוי

.החנמב 'ךתקדצ' רמול םיגהונ ןיא - ןונחת וב םירמוא ןיאש ,יגיגח ךיראת תבשב לח םא
לוח ימיבש םשכ ,תבשב (המודכו הרבעש תבשבכ ,םירופ ברע וא) שדוח-שאר-ברע לח םא ןכו
.שדוח-שאר ינפלש החנמב ןונחת םירמוא ןיא

ימיב "םשה תשודק לע םשפנ ורסמש שדוקה-תוליהק" תומשנ רכזל הרבחתנ 'םימחרה בא' תליפת
תבשבו ןוויס םיכרבמ תבשב קר 'םימחרה בא' םירמוא הינמרג תוליהקמ תוברב .'בלצה יעסמ'
ולחש תבשבמ ץוח ,תבש לכב הרמואל וגהנ תויזנכשאה תוליהקה בורב םלוא .באב העשת ינפלש
תותבשבו ,שדוחה תא הב םיכרבמש תבשב 'םימחרה בא' םירמוא ןיא ןכו .םייגיגח םימי הב
.תדחוימה ןתובישח ינפמ ,'תוישרפ עברא' ןהב םיארוקש

הזל ןיאו ,שדוחה תכרבלו תוישרפה תאירקל ךומסב רמאנש המל קר תעגונ תאז תובישח םלוא
.החנמ תליפתב 'ךתקדצ' תרימא לע העפשה

תוריזגל רכז ,רמועה תריפס ימיבש תותבשה לכב 'םימחרה בא' םירמוא תובר תוליהקב
-תותבשב םירמוא ןיא ךא ,'תוישרפ עברא'ב התוא םירמוא ,ד"בח גהנמל .הלא םימיב ועריאש
-תבש דבלמ םיכרבמ-תבשב םירמוא ןיא ,א"רגה גהנמל .ןוויס שדוח םיכרבמ-תבש דבלמ םיכרבמ
.בא שדוח םיכרבמ
,דפר ס"וס ע"ושוט .דית ,גנק 'מע (םילשורי ןוכמ 'צוה) 'םיגהנמ - ל"ירהמ' .א,ונק ב"ח רהוז
.'ותעב רבד' חול .'תוליפתה רצוא' רודיס .כ"ונו ,ה"פרת ,בצרישארה ףדל

םיניינע חתפמ | ןיעידומ | סופד תיב | תושדח רדח | םידלי רדח | ןויע רדח | ד"בח תיב

תורומש תויוכזה לכ (c)
רואל האצוהה ףגא - זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ
03-9606169 :'סקפ ,03-9607588 'לט ,72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת
ירא-בל ףסוי :"טנרטניא" רודמ שאר * בונורהא ןהכה קחצי ףסוי ברה :ר"וי
chabad@chabad.org.il