535 'סמ עובשה תחיש
:ןויליגה ירודמ
עובשה תרמיא ןייעמה ןמ תבש ןחלוש שדח שי תיעובש הדמע
ץבוק תדרוה הכלהה תניפ םיידוהי םייח היהש השעמ תודיסחה יכרד

שדוחה / ינימש תשרפ * (4.4.97) ז"נשת'ה רדאב ו"כ * דורב םחנמ :ךרוע
תיעובש הדמע


?'יטסינמוה רויג' אל המל


רויג שי .'יטסינמוה רויג' ןיאש םשכ 'ימרופר רויג' ןיא
לכ ךשמב לארשי-םעל םירג וחפתסה ותועצמאבש ,דיחיו דחא
תידוהיה הירוטסיהה


הראשוהש הצרפה .ירוביצה םויה-רדסמ תדרוי הניא 'ידוהי והימ' תלאשש םינש תורשע רבכ
ונא ךכו ,תונווגמו תונוש תויעב תררועמ ,תימצעה התרמוח לע ףסונ ,קוחב ןווכתמב
ונמלוע ללחל היעבה התלע עובשה .וז היגוסב בושו בוש םידדומתמ ונמצע תא םיאצומ
.'הרמהה קוח' לש ותומדב

,תובר םימעפ רדושמו בתכנ רבד לכ .החותפו תישפוח תרושקת לש ןדיעב םייח ונא הרואכל
רבדל רשפא יכ חיכומ 'ידוהי והימ' אשונב ררושש םוצעה לובלבה ךא .םינושה םיצורעב
תא ןווכתמב ךופהלו רוביצה יניעב לוח תורזל :רתוי עורג וא .רבד ריהבהל אלו הברה
.תורצויה

תיגוגמד הנעט

םיביטברסנוקהו םימרופרה לש םדמעמב עגפי קוחה ןוקית יכ ,הנעטה הברה העמשנ עובשה
.רקיעהמ תעדה תא חיסהל התרטמ לכש תיגוגמד הנעט וז .'ב גוסמ םידוהיל םתוא ךופהיו

,'יביטברסנוק'ו 'ימרופר' ,'יסקודותרוא רויג' לע םירבדמ המל :הטושפ הלאש לאשנ
דחאו דחא לכל םא ?'יצוביק רויג'ו 'ינוליח רויג' וא 'יטסינמוה רויג' לע םירבדמ ןיאו
הרומש ,ונבש םילרבילה תנעטל ,עודמ ,('ב גוסמ ידוהי אוה ןכ-אל םאו) רייגל תוכזה
?םידוהי םיפוסוליפ וא םיררושמ וא םירפוסל אלו ,םימרופרל אקווד וז תוכז

-הגוה וא תסנכ-רבח ,רוספורפ לש ותוכזמ הדירולפב יחש ייבאר לש ותוכז הלודג המב
הביס םוש ןיא ,ידוהי והימ ומצעל רידגהל יאשר דחאו דחא לכ םא ?לארשיב יחש תועד
-לע רויג תודועת קינעתו ,רויגל םינוכמ חתפת אל יהשלכ תינויער וא תיגולואדיא העונתש
.התטישו הכרד יפ

תוצובקו םינוגראו תוליהק לש תוימיטיגלה ןיבל רויגה ןיב רשק םוש ןיאש אופא רורב
- דיחיו דחא רויג שי .'יטסינמוה רויג' ןיאש םשכ 'ימרופר רויג' ןיא .תידוהיה הרבחב
םינש תואמ-שולשו םיפלא-תשולשמ הלעמל ךשמב לארשי-םעל םירג וחפתסה ותועצמאבש רויגה
ףלא רבעש ימ ;ידוהי אוה - תאזה ךרדב רייגתמש ימ .תידוהי הירוטסיה לש
.היהש יפכ יוג ראשנ - םירחא םיסקט דחאו

םעה תודחא ןעמל

יפ -לע קר ושעיי ,םירויג ומכ ,ןישוריגו ןיאושינש עבוקה קוחה ירוחאמ ןויגיה שי
,םעה לכ לע םילבוקמ ןיאושינה :םעה תודחא תרמשנ וז ךרדבש - אוה ןויגיהה .הכלהה
ןיא .ולוכ ידוהיה רוביצה לע םילבוקמ םירויגה םג ךכו םעה לכ לע םילבוקמ ןישוריגה
וז ךרדב .והער לש וירויגו וישוריגו ויאושינ ביטב שפשפלו ןיסחוי-ירפס להנל ךירצ שיא
.תידוהיה תודחאה לש תיסיסבה המקרה תרמשנ

,םישנא ונכותב שי .יוחיאל ןתינ-יתלב ערק םירצוי - הלא תורגסמ םירבושש עגרב
אל ילוא הז םהל .םינפה-דרשמ לש ילמרופ םושירכ םהיניעב תספתנ תידוהיה תוהזה ונרעצלש
בושח .םהל הרקי תידוהיה תוהזהש םידוהי דואמ הברה שי םשה-ךורב לבא .דירומ אלו הלעמ
ויהי ןישוריגהו ןיאושינהש ןכ-םג םהל בושח .םידוהיל ואשניי םתב וא םנבש דואמ םהל
.לארשיו השמ תדכ

לכ .ותועמשמ לכ תא םושירה דבאי ,םינושמו םינוש קרס 'ירויג'ב ריכת לארשי תנידמ םא
ומוקי .םיילארשיה םימושירל ןומאב סחייתהל לכוי אל ,ול הרקי תידוהיה תוהזהש ימ
התועמשמ תא תופצל ידכ ןוימד הברה ךירצ אלו ,םמצע לשמ ןיסחוי-ירפס ולהניש םינוגרא
.ידוהיה םעה ךותב זא רצווייש ערקה תאו תאזכ תוחתפתה לש הרומחה

והימ עדנ אל םא .תורוד-ירודמ תשדוקמה רויגה ךרד תא תונשל רוסא המואה תודחא ןעמל
?ונל ראשיי רבכ המ ,ידוהישדח שי'אחספד אחמק'ל הבחר דיב ומרת

'אחספד אחמק' לעפמ תא הלא םימיב םימייקמ ץראה יבחרב ד"בח-יתב םייתאממ רתוי
תונידממ םישדח םילוע לש תוחפשמל ןכו ,תוקקזנ תוחפשמ תובברל רשפאמ הז לעפמ .יתרוסמה
יכרצמב ,ףסכב ,הבחר דיב םורתל ארקנ רוביצה .ותכלהכ חספה-גח תא גוגחל ,םימעה-רבח
.ד"בח -יתבב םיטרפ .גחה תארקל םיקקזנ בל חמשל ידכ ,המודכו םידגבב ,ןוזמ

םלועה יבחרב םילייטמל םירדס

,לאפנבש ודנמטקב ד"בח יחילש םיכרועש םיינומהה םיירוביצה םירדסה םימסרופמו םיעודי
םילייטמל םירוכזו רבד-םש ושענש םירדס - םילארשיה םיאלימרתה רובעב ודוהבו דנליאתב
תופתתשהב ,ורפב ירוביצ רדס םג הנשה ךרעיי הלא לע ףסונ ,ןכבו .תחכשנ-יתלב היווחכ
הלא םימיב םיאצוי לארשימ םיריעצ ינש .םוקמב ד"בח חילש עויסבו ורפב לארשי לוסנוק
םמצע םילייטמהו ,לארשימ הסיטב ועיגי ןוזמה יכרצמו תוצמה .רדסל תונכהה תא ךורעל ידכ
.רדסה-לילל תונכהב עייסל ונמזוי

לעוש-תלובישמ תוצמ

םילוכי םניא הלא םישנא .הטיחה ןיערגבש ןובלחל םישיגר הייסולכואהמ םיזוחא ינשכ
תייפאב ,לעוש -תלוביש חמקמ תודחוימ תוצמ הנשה םג םיניכמ םרובעב .תוליגר תוצמ לוכאל
אוה חמקה .הילגנאב רטס'צנמ לש ץ"דבהו םייהטסוו רשא ברה ןיידה תחגשהב ,הנוכמ וא די
-5384342 :םילשוריב ,5793595 -03 :קרב-ינבב םיטרפל .ץראב תישענ הייפאהו היילגנאמ
.02שטיוואבוילמ יברה לש ויתוחיש יפ-לע דבועמ - תבש ןחלוש
ינונבל 'צ תאמ .ינימש תשרפל


תודובעה יתש ןיב

לעו ןסינ שדוח תעיבק לע לארשי-םע תא ה"בקה הווצמ הבש ,שדוחה תשרפ תא םיארוק תבשה
לע רפוסמ הבש ,הרפ תשרפ תא ונארק תמדוקה תבשב ."םכל הזה שדוחה" - חספה תווצמ
.תמ תאמוטמ רהטיהל רשפא התועצמאבש המודאה הרפה תווצמ

הנושארה המודאה הרפה ןכש .הרפ תשרפל תמדוק שדוחה תשרפ ,םיעוריאה רדס תניחבמ
הרפ המלו" :הנועו ,וז הלאש הלעמ ארמגה .ןכשמה םקוה ובש ,ןסינ שדוח-שאר תרחמל התשענ
."לארשי לכ לש ןתרהט איהש ?תמדוק

הבושת-ילעבו םיקידצ

לכ לש ןתרהט איה המודאה הרפה ןכא םא :הלאשה תא הפירחמ קר ארמגה לש וז הבושת םלוא
?ןכשמה תמקהל הרפה תפירש המדקוה אל עודמ ,לארשי

לש הניינע רקיע אוהש - חספ .וללה תוישרפה יתשבש תינחורה תועמשמב הנומט הבושתה
זא ויה םידוהיה לכו לארשי-םע דלונ חספב .םיקידצה תדובע תא גציימ - שדוחה תשרפ
תמועל .םירומג םיקידצ תגרדב לוכה ויה ךכ .דלונש ןטקכ - רייגתהש רגו ,םירג תניחבב
ארק ףא ה"בקה .םיאמט רהטל הדעונ הרפה ירהש ,הבושתה-ילעב תא תגציימ הרפ תשרפ ,תאז
.לגעה אטח לע תרפכמ איהו ליאוה ,'תאטח' הרפל

השודקה תלעמ

הדירומ איהש ךכב םיקידצה תדובע לש התלעמ :ינשה גוסה לע הלעמ שי הדובע לש גוס לכב
המרג (םיקידצה תא תפקשמה) ןסינ שדוח-שארב ןכשמה תמקה םג ךכ .םלועל הנוילע השודק
.הניכשה תארשהל

םה .םהיתונווע לע הבושתב ובשו וטרחתה ךכ-רחאו ךרדהמ וטנ הבושתה-ילעב ,תאז תמועל
םלועה יניינע תא םיככזמ םה הז דגנכ לבא ,רהוטו השודק לש תוהובג תומרל םיעיגמ םניא
.םלועה לש םינותחתה םידברה תא תככזמה איהש ,הבושתה תלעמ וז .רתויב םיתוחנה

הבושתה ןורתי

רסו ,הלילח ,לשכנש ימ קר .אוטחל ילבמ ,םיקידצה תדובעב לועפל שי הליחתכלמש רורב
תדובע תא למסמה ,ןכשמה תמקה ןכל .הבושתה-לעב תדובעב לועפל לוכי ,רשיה ךרדמ
הרפ תשרפ תא םיארוק ונא ךא .הבושתה תדובע תא תאטבמה - הרפה תפירשל המדקוה ,םיקידצה
תא םלועב ורשה רבכ הנושארה םעפב ןכשמה תמקהו שדוחה תשרפ ןכש ,שדוחה תשרפ ינפל
איהש ,הבושתה תדובעל חוכה תא התע םג ונל תתל הפיסומ וז השודק .הנוילעה השודקה
.לארשי לכ לש םתרהט

הפיסומ ,ןכשמה תמקהמ תכשמנה השודקהו שדוחה תשרפ תאירק :התע םג רוכזל ונילע תאזו
דימ םינכומ תויהלו ,רהטיהל ,הבושת תושעל חילצנש ידכ תועפשהו תוחוכ ונילע ףיערהל
-חישמ ידי-לע המלשהו תיתימאה הלואגב ,תיחצנהו הלודגה הרהטלו תירישעה הרפה תפירשל
.ונקדצ
(57 'מע ,בי ךרכ תוחיש יטוקל)

שדוחה תשרפ :אשונב םישרדמ - ןייעמה ןמהנבלכ לארשי

.הנבלה תושדחתה יפ-לע ,שדוחה שודיק תווצמ לע לארשי-םע תא הווצמ ה"בקה שדוחה תשרפב
ןאכ שי ."המחל םלועה-תומואו הנבלל ןינומ לארשי" :(טכ ףד הכוס) ארמגב רמאנ ללכב
- תעקוש םשמששכ םלואו ,םהל רואו םהל בוטש ןמזב קר םייקתהל םילוכי םייוגהש ,זמר
תותיעב םגו ,הלפאו ךשוח תעשב וליפא םימייקו םייח לארשי ,םתמועל .םייקתהלמ םה םילדח
.הנבלכ רוא םה םיציפמ הכשח
(תמא תפש)


לארשי לש םחוכ

דגנ התדימע יפכ איה הרוא תדימו ,םולכ המצעמ הל ןיא הנבלה :לארשי-םע תא תלמסמ הנבלה
.'הב םתוקבד יפכ םה םפקותו םמויק ,םתואיצמ לכ ,לארשי ךכ .שמשה
(תוילגרמ טוקלי)


ונב היולת הלואגה

רמאנש והז ."לאגיל ןידיתע ןסינב ,ולאגנ ןסינב" :(א,אי הנשה-שאר) רמאנ ןסינ שדוח לע
-ינב ישעמב יולת אוה - "םכל" אוה הלואגה שדוח - "םכל הזה שדוחה" :(ד,בי תומש)
.לארשי לש םיבוט םישעמו תווצמה תוכזב אובת הלואגה ;לארשי
(הרות ינינפ)


םייקו יח ךלמה דוד

:הנבלל הלושמ דוד תוכלמש ,זמר ."םייקו יח לארשי ךלמ דוד" רמול םיגהונ הנבלה שודיקב
בושתש ול רורבו המויקב קפקפמ שיא ןיא ,המ-ןמזל הנבלה תמלענ שדוח לכבש יפ-לע-ףא
.דוד ערזמ אוהש ,ונקדצ-חישמ תאיבב דעל ןוכית דוד תוכלמש ונא םיחוטב ךכ ;האריתו
(א"מר)


השכ לטבתהל

הבוחה תלטומ םדאה לעש זמר ."הש שיא םהל וחקיו" :(ג,בי תומש) רמאנ שדוחה תשרפב
רתוי לוטיבה תדימ וב שיש ,'הש'כ ומצע שוחלו ושפנב לוטיבה תדימ תא לועפל
.תומהבה ראשמ
(הרותה רוא)


ןוזפיחב אל

ותוא םתלכאו" (א,בי תומש) רמאנש ,ןוזפיחב ותוא ולכא םירצמב חספה תא לארשי ולכאשכ
אל הסונמבו ואצת ןוזפיחב אל יכ" :(בי,בנ היעשי) רמאנ אובל דיתעל לבא ."ןוזפיחב
."ןוכלת
(הבר שרדמ)


לטבתי ערה

?ןוזפיחב אלש היהת אובל הדיתעה הלואגה וליאו ןוזפיחב התייה םירצמ תאיציש םעטה והמ
חורבל םיבייח ויה ךכיפל .ופקותב היה ןיידע לארשי תושפנבש ערה ,םירצמ תאיציבש יפל
לטבתי ערהו ץראה ןמ האמוטה חור תא ה"בקה ריבעי אובל דיתעל לבא .םירצמבש ערהמ
."ואצת ןוזפיחב אל" אליממו ,ירמגל
(אינת)


דסחבש הרובג

,םימחרהו דסחה תדימ תא למסמ 'יוה םש ."םירצמ תא ףוגנל 'ה רבעו" (גכ,בי תומש) רמאנ
הרובג" תניחבב התייה תורוכב תכמ יכ ."םירצמ תא ףוגנל 'ה רבעו" רמאנ תאז-לכבו
.ויאנוש תא הכמ ,ונבל ותבהא לדוגמש ,באה לשמכו ,"דסחבש
(הרות רוא)

עובשה תרמיא


שיגרמ בלה

בריס אוה .רשב וינפל ושיגהו ,הדועסב רוגמ 'ם"ירה ישודיח' לעב ר"ומדאה בשי םעפ
:בישה ,םירודיהה לכ םע ויה הרשכההו הטיחשה אולהו ,לכוא וניא עודמ והולאששכ .לוכאל
."לוכאל יל חינמ וניא יביל"

םתא יכו" :רמא ,יברל תאז ורמאשכ .הכלהכ הדפנ אלש רוכב רשב היה הזש ואצמו וקדב
היחה ןיב' לידבהל שיש ,רמאנ הרותב .אלו אל ?שדוקה-חורב תאז יתעדיש םירובס
והמו ,הלכואל חינמ בלהש - ?'תלכאנה' שוריפ המ .'לכאית אל רשא היחה ןיבו תלכאנה
רשכ וניאש רבדמ הייחד שיגרמ ידוהי לש בל .הלכואל חינמ וניא בלהש - 'לכאית אל רשא'
."רוהטותודיסחה יכרד


תובהלתהו תויח

דגנ ומכ ,תצרחנ הכ המרוח-תמחלמ תודיסחה תרות השדיק םהילעש םירבד דוע שי םא קפס
ידכ אלא האב אל הלוכ-לכ תודיסחהש ,רמול רשפא תמייוסמ הניחבמ .הרגשהו תורירקה תעפות
היישעה תא םלועה ןמ ריבעהלו ,ידוהי לש 'ה-תדובעב תובהלתהו החמש ,םייח-חור חיפהל
לכ םאכ תודיסחה יניעב תספתנש ,'הדמולמ םישנא תווצמ' תניחבב ,הרגש ךותמש הרירקה
.תאטח

אוה ?הרותה ךרדב ךלוה וניאש ידוהיב רבודמ יכו ?שערה המ לע :לואשל רשפא הרואכל
אצוי אל קר אוה - תווצמה לכ תא םייקמ ,רוביצב םויב םימעפ שולש ללפתמ ,הרות דמול
?ארונ ךכ-לכ הז םאה ;לוע-תלבקב ותבוח תא אלממ אלא ,תובהלתהו החמש בורמ ורדגמ

היח רופיצ

רשאכ םג .הב עשעתשהל בהאש ,תרדהנ רופיצ התייה דחא ךלמל :ךכ תאז ריבסמ ידיסח לשמ
.םחנתהל ךלמה ןאימ ,רופיצה התמשכ .הבבחמ ךלמה זז אל - היתורעש וטרמנו הלגר הרבשנ
אולה :םידבעה והמת .הילא הנפ אל ךלמה ךא ,רוהט בהזמ ,הביהרמ רופיצ ךלמה ידבע ורצי
בישה ?תוצונה תטורמו םיילגרה תרובש ,תמדוקה רופיצה לע םינומ תרשע הלוע וז רופיצ
...םייח חור הב ןיא ,הייפוי םע ,וזו ;יח רבד התייה ,היתונורסח םע ,הנושארה :ךלמה

,תישאר .ןכוסמו רומח רבד ןה תורירקהו הרגשה ןללגבש תוביס המכ תנייצמ תודיסחה
רודיהה אשונב ,לשמל ,יוטיב ידיל אב רבדה .ישעמה םויקה לע םג העיפשמ תימינפה השגרהה
םיאצוי ;ןמויקב רדהל םילדתשמ ןיא ,הבוח יולימכו הרגש ךותמ תווצמ םימייקמשכ :תווצמב
,החמשו תימינפ תויח ךותמ תווצמבו הרותב קסוע ידוהישכ ךא .ידו הבוח-ידי
.רתויב המלשהו הפיה הרוצב ןתושעלו ןהב רדהל לדתשמ אוה

םויקה םצע לע םג עיפשהל בייח החמשהו תויחה רדעה ,ךורא-חווטל טבמב :דועו תאז
,םימייוסמ םירבד בוהאל בייח םדא .קיר ללח ןכתיי אל םדאה שפנב .תווצמה לש יסיסבה
רבדה שוריפ ,תווצמו הרות יניינעב םניא החמשהו גנועה םא .םהמ תונהילו םהב חומשל
- ושפנ תא תואלממו וביל תא תוכשומה ןה םלועה תוואת םאו .םלועה יניינעב העוקש שפנהש
תררוג הריבע'ו ,תווצמהו הרותה ייחב םיידוסי םירבד לע רתוול ול ומרגי ןמזה ךשמב ירה
.'הריבע

שא תבהלש

תווצמ' תניחבב ,תויח ילב רודיהב תווצמו הרות םייקל רשפאש ןוחטיב ונל היה ול םג ךא
ילב ףוג"ל הלשמנ הנווכ ילב הווצמ .ומצעלשכ יתוהמ םגפ ךכב שי - 'הדמולמ םישנא
,הווצמ איה הווצמה .המשנ וב הרסח ףוס-ףוס ,תילכתב םלש 'ףוג'ה היהי וליפא ."המשנ
;םייח-חור ,המשנ - ידוסיו יזכרמ רבד הב רסח לבא ,המשנ ילב איהשכ ףא ךרע הל שיו
תולוטנ 'תופוג' אלו ,'המשנ' םגו 'ףוג' םג ןהב שיש ,םייח תואלמ תווצמ הצור ה"בקהו
!םייח-חור

.רתויב תמצמוצמ םדאה שפנ לע ןתלועפ םג ,החמשו תויח ילב תושענ תווצמהו הרותה רשאכ
תא שדקלו ןדעל ,ךכזל - "תוירבה תא ןהב ףרצל" איה היתווצמו הרותה לש תורטמה תחא
בלה ,התועמשמ תא ןיבמ חומה - היישעה ךילהתב תברועמ שפנה רשאכ .םדאה לש ושפנ-תוחוכ
רשאכ ךא .הווצמה ידי-לע םילעתמו םישדקתמ היתוחוכ זא ירה - 'וכו החמשו הבהא שח
ךות לא אלו םדאה לש היישעה תוחוכ לא קר העיגמ איה ,דבלב 'שבי' ןפואב התוא םישוע
.ותוימינפ

הלכוא שא ךיקלא 'ה יכ' רמאנש יפכ ,שא תבהלש איה תוקולא" :ב"שרה ר"ומדא ק"כ רמא
הרותב 'ה ירבד תא 'הנרמאת יתומצע לכ'ש ,תובהלתה ךותמ ללפתהלו דומלל שי .'אוה
."הליפתבו


הלואגל הייפיצב


- תמאב תאז רמואו ...'חימצת הרהמ ךדבע דוד חמצ תא' הליפתב רמוא ידוהי רשאכ"
."?הלואגה תא ברקל ידכ םויה יתישע המ :ומצע תא לואשל בייח אוה

(384 'מע ,כ ךרכ תוחיש יטוקל)

היהש השעמ


ןויסינב הדימע

םוי .םינמדזמ םיקוסיעמ אצמ הלדה ותסנרפ תא .ךורב-עשוהי 'ר היה םוי-השקו ינע שיא
תולדל דע תויהלמ תסנכה-תיבב תוהשל ףידעה אוה .תסנכה-תיבל תכלל םידקה דחא ישיש
.ותיבבש הארונה

קנרא ולומ האר ותעתפהלו ,ףפוכתה אוה .ץראה לע חנומ היהש השק ץפחב לקתנ וכרדב
ןיבט םילבור תואמ-שולש הנמ אוה .ותוא ושדג םירקי תורטש .ותמישנ הקתענ ,וחתפשכ .ןמש
לע רתי םהב ןיינעתה אל םגו םנכות תא ןיבה אלש ,םינוש םיכמסמ קנראב ויה .ןיליקתו
.הדימה

."םושנל ליחתהלו תובוחה םימ ףוס-ףוס ץלחיהל תונמדזהה הנה" :התייה הנושארה ותבשחמ
ילואו ,תברקתמה תבשה ינפמ ."וילעבל ובישהל יילעו ילש ונניא ףסכה" :תשעתה דימ לבא
.תבשה תאצ דע רתס-םוקמב קנראה תא ןומטל טילחה ,הערכהה תא תוחדל ידכ םג

תסנכה-תיב יאבש ידכ ויפ תא חותפל ךירצ היה אל ,הרייעה ריבג ,בייל-סחניפ 'ר
הרהמ דע .וילע השגרתה הלודג הרצש ימכ הנאו הנא ךלהתה אוה .תרעוסה ושפנב וניחבי
םירקי םיכמסמ םש ויה ךא" ,ובאכ תא הנית ,"ףסכה אלימ" .דבא וקנרא :הביסה העדונ
..."!הביבסה ייוגל רכחומה ישוכר לכ לע יתולעב תא םיחיכומה

הנפנ הזו ודיב תולק עגנ אוה .םיססוהמ םידעצב ריבגה לא ברקתה ךורב-עשוהי 'ר
בשויו םיחטבמ םוקמב ותומלשב אצמנ קנראה" ,שגרנ ךויחב רמא ,"גואדלמ איה תבש" .ורבעל
."תבשה תאצ םע דימ ךילא

ורסמו קנראה תא ףלש ךורב-עשוהי 'ר .רותסמה םוקמ לא םיינשה ורהימ הלדבהה רחאל דימ
םילבורה תואמ-שולש תא איצוה אוה .ןוגהה אצומל לומגל טילחה בייל-סחניפ 'ר .וילעבל
.ךורב-עשוהי 'רל םטישוהו

,אל" .המוקמ לע האפק ןורחאה עגרב לבא ,ףסכה תא לוטיל הטשוה טעמכ ינעה לש ודי
וענכשל הסינ בייל-סחניפ 'ר .רמא ,"הדיבא תבשה תווצמ רובעב םולשת לבקל ןכומ ינניא
.ותעדמ זז אל ךורב-עשוהי 'ר ךא ,ףסכה תא לוטיל בושו בוש

ףיסוה אלא ,רפתשה אלש דבלב וז אל ךורב-עשוהי 'ר לש ילכלכה ובצמ .םימיה ופלח
ולביק יברה .שטיוואבוילמ רעבוד-םולש יבר ,ובר לא עוסנל טילחה ול רצב .רימחהל
תלוכמה לעב ,הרות יידלי תא דמלל ברסמ 'דמלמ'ה" :ויתוקוצמ תא חטש דיסחהו 'תודיחי'ל
."ייללוע תויפ תא ליכאהל המב יל ןיאו ,הפקהב ןוזמ דוע יל ןתיי אלש עידוה

'ר .ןיינעתה ,"?המ-רבד הנורחאל הב עריא אמש ?הרייעב שדח המ" .םירבדל ןיזאה יברה
.ריבגה בייל-סחניפ 'רל דבאש קנראב השעמה תא רפיס ףוסבלו ,וחומב ךכח ךורב-עשוהי

תחכוהש שפנה-תוליצאו ןויסינב ךתדימע" .יברה יתפש לע הלע ןוצר-תועיבש לש ךויח
,"םינומ תרשע ןוילע יפמ ךרבתהל ךל ודמעי ,םילבורה תואמ-שולש תא לוטיל ךבוריסב
לא ,ןזח תויהל ךל ועיצי םא" :יברה ףיסוה ,ותיבל בושל ידכ אציש םדוק .יברה וכריב
..."ברסת

םימיה" .הכומסה הרייעהמ םיחילש ותיב תלד לע וקפדתה דחא םויו ,בר ןמז ףלח אל
לוקב תננוח יכ ונעמש .הנשה רדעיי ונלש עובקה הליפתה-לעבו םיאבו םישמשממ םיארונה
.העצהה תא לביקו יברה תרעהב דיסחה רכזנ עגר ותואב .ול ורמא ,"ברע

-לע-ףא ,ליגרו ןקזכ ,םעונב ךורב-עשוהי 'ר לש ויפמ ועקב ןידה-םוי תוליפת
רובעב ורכש תא םיאבגה ידימ לביק שודקה םויה יאצומב .ךכב הסנתה אל זא דעש יפ
לכ דצמ בוריסב לקתנ ,ותיבל וריזחתש הלגע אוצמל ידכ תסנכה-תיבמ אצישכ .הליפתה
ונמזוה רבכ םינולגעה לכו לודג דירי הכומסה ריעב חתפנ תרחמל יכ ,ררבתה .םינולגעה
,חרוא-רבוע ול ץעי ,"שישק ןולגע ררוגתמ השרוחה די-לע" .הרייעה ירחוס ידי -לע שארמ
."ךעיסהל תואיי אוה ילוא"

.תיבב שיא ןיאש רבס הליחתב .ןולגעה תיב רבעל ךורב-עשוהי 'ר הנפ הרירב ןיאב
,תוחוכ תסיפאב ותטימ לע לטומ היה שישקה ןולגעה .ויניע הארמל עזעדזה ,המינפ סנכנשכ
הסינו םימ ןולגעל שיגה אוה .ותרזעל דימ ץלחנ ךורב-עשוהי 'ר .הרכה ןדבואל בורק
.וששואל

תצינ רוא לש ץוצינו ותיבב עיפוהש ךאלמב טיבה אוה .ויניע תא ןולגעה חקפ םואתפ
ואצמ השעמל יכו םירופס ויעגר יכ ןיבה ךורב-עשוהי 'ר .בר ישוקב רביד אוה .ויניעב
הנומט ינולפ םוקמב יכ ,דוע רמאו ןקזה ול הדוה ויתוחוכ תיראשב .ותמשנ תאיציל בורק
ןיאו ירירעו דומלג אוה ןכש ,הב ץפח דוע ול ןיא תעכ יכו ,ותנקז תעל רמשש ףסכ תליבח
.םישרוי ול

,וכרדל אצי םרטב .הרייעה ינרבקל ארק זאו ,רטפנש דע ןולגעב לפיט ךורב-עשוהי 'ר
!םילבור םיפלא-תשולש הליכה איה .ףסכה תליבח תא אצמו ןקזה הרוה וילעש םוקמל שגינ
ןויסינב ךתדימע" - יברה תחטבהב רכזנ עגר לש קזבהב .ואג ךורב-עשוהי 'ר לש ויתושגר
הדיבאה םוכסמ הרשע יפ קוידב וידיב הנהו ,"םינומ תרשע ןוילע יפמ ךרבתהל ךל דומעת
!בישהש

...ותיבל ובישתש הלגע םג גישהל בייל-עשוהי 'ר חילצה ,ותושרב ברה ףסכהשכ ,התע
ןמדירפ רדנסכלא 'ר םע םיידוהי םייח
"הרותה יפ-לע ללח תייגולונכט" :ןמדירפ


תבשה תרימשו "סומע" ןייוולה

תא אשייש ,'ןאירא' ליטה חולישל תונכהה ומלשוה תיתפרצה האניגב םיליט רוגישל רתאב
לש עקרקה תנחתב ,םשמ ןילימ יפלא קחרמב .ללחל 'סומע' ילארשיה תרושקתה ןייוול
לא דוקיפה רבוע ליטה רוגיש עגרמ .האישב תוכירדה התייה ,לארשיב תיריוואה היישעתה
ןייוולה לש תגרודמה ותסינכל ,תוירלוסה םייפנכה תחיתפל גואדל וילע .ילארשיה תווצה
ינוילימ-תואמ לארשיל תולעל הלולע יהשלכ הלקת .ןיקתה ולועפתלו ןוכנה ולולסמל
.םירלוד

לש תכרעמה תסדנה להנמ ,ןמדירפ רדנסכלא אוה ורוגיש עגרמ ןייוולה תלעפהל יארחאה
יצחו םיימוי דועב :תפסונ היעב הדרט ותחונמ תא .טקשו עונצ ידיסח ידוהי .ןייוולה
.הליעפהלו תכרעמה לע חקפל דוע לכוי אל אוהו תבשה סנכית

ללחב תבש

םיתונכת המכ עצבל ידכ הנחתל קעזוה ישיש םויב .בר חתמב וילע ורבע םיאבה םיימויה
תסינכ לע תרשבמה הריפצה עמשיהבו ,תואבה תועשב הדובעה תא םייסל חילצה אוה .םייחרכה
.החוורל םושנל היה לוכי זא קר .ןולייא-ףונבש ותיבל רדנסכלא םג סנכנ ,תבשה

תבש ילוקיש בולישל םיליגר רבכ תיריוואה היישעתב .םישדוח הרשעכ ינפל היה הז
הרות ירמוש םה טקייורפב הלעפהה תווצ ירבחמ שילשכ .תומדקתמה תוכרעמה ינונכתב
,תבשה ינפל ריבס ןמז ןייוולה רוגיש תא עצבל םילהנמה תא ענכשל וחילצה םה .תווצמו
הרקמל 'תבש תופקוע' תוינכת וניכה ליבקמב .תבשה ךשמב וב םייוסינ לכ תכירעמ ענמיהלו
.חילצה הזו .תוירשפא תולקת לש

ןויצ-ריסא באה

'ר ,ויבא ךלשוה ותדיל רחאל דימ .תיד"בח החפשמל דרגנינלב דלונ (47) ןמדירפ
.לארשי-ץראל םידוהי תיילע ךרוצל םיפסכ סויג ןוועב ,אלכל ,ןמדירפ ןמלז-רואינש
תירבה ינפל םיימוי .רסאמ תונש עבשל ןודינ אוהו תונוטלשה תניחבמ רומח היה אטחה
תכירעל תודגנתה עיבמ אוה ובו ,באה תאמ ,לוכיבכ ,חלשנש קרבמ החפשמה תיבב לבקתנ
.ריעל ץוחמ תויאשחב לומינ רדנסכלאו ,קרבמהמ ,ןבומכ ,המלעתה םאה .ונבל הלימ-תירב

,תישומישה הקיטמתמה ידומיל תא םילשה רדנסכלא .לארשיל החפשמה התלע א"לשת תנשב
,ליחה לש םיעוציב-רקח רודמ שאר היהו םיה-ליחל סייגתה ,תוצעומה-תירבב לחה םתואש
.ותמקה יבלשב זא היהש

הכלהכ היגולונכט

םיינתפאשה םיטקייורפהמ המכב ףתוש היהו תיריוואה היישעתב בלתשה יאבצה תורישה םותב
םלועב תומדקתמה תונידמה תמישרל לארשי תא וסינכהש - םימכחותמ ללח ינייוול - רתויב
.ללחה תייגולונכט םוחתב

ןייוול לש ורוגישו ורוציי תארקל תונכהב תיריוואה היישעתה הלחה םינש עבש ינפל
רמוא ,"תבשה אשונ םע דדומתהל ונילע היהיש יתעדי ןושארה עגרהמ" .'סומע' תרושקתה
ןיב בולישב חלצומ ןויסינ םג אלא ,יגולונכט גשיה קר אל וז החלצהב האור אוה .רדנסכלא
הנידמ להנל טלחהב רשפא" ,ותעדל .רתויב תמדקתמ היגולונכט ןיבל תודהיה תונורקע
."הרותה תולבגמ תרגסמב ,תוינשדח תויגולונכט ליעפהלו תינרדומגרובזניג ףסוי ברה תאמ - הכלהה תניפ


די-תדובעב תוצמ

לכב ףא - םידיסחה לצאו ,רדסה-לילב די-תוצמ אקווד לוכאל םיבר םירדהמ המ ינפמ :הלאש
?חספה תומי

.לארשי ילודג ןיב הנוכמ-תוצמ ןיינעב ףירח סומלופ חתפנ הנש 140-כ ינפל :הבושת
תוחתפתה םע .בטומלו בוטל ,םיבורמ םייונישו םילוגלג תונוכמה ורבע תורודה ךשמב
.ונימי דעו םינורחאה תורודב םג חוכיווה ךשמנ ,תוילמשחה תונוכמה

תוקנל השק םתעדלש ןוויכמ ,ץמח ששחמ ירמגל הנוכמ-תוצמ ורסאש םינורחאה םיקסופהמ שי
םרוגה ,הנוכמה יקלח םומיח םושמ וא ,היצירחב םיקבדנה ץמחה יריישמ בטיה הנוכמה תא
.ליגרכמ רתוי ריהמ ץומיח םתעדל

ומצע קצבה יכ ,םומיחל םיששוח םניאו ,םיקלחה לכ תא בטיה תוקנל רשפאש ורבס םיריתמה
תוריהמב השענ לוכה - הברדאו ,ררקתמ אוה תכתמה ןחלושל ועיגהב דימו ,הברה םמחתמ וניא
ץימחיש ידכ הצוחה טשפתמ וניא ומצע רונתה םוחו ,וזמ וז תודרפומ תוצמה ,תויהש אלבו
יוקינ ,קוריפ ,תוקד 18 לכ הנוכמה לש תטלחומ הקספה םישרוד םה ,ןבומכ .קצבה תא
.הדובעה ךשמה ינפל תיניצר תרוקיבו

הווצמ םשל רדסה-לילב תלכאנה הצמהש םינעוט םירסואה :הווצמ-תוצמ ןיינעל ןוידה
ידי-לע תישענה הצמב הבוח-ידי תאצל ןיא ןכלו ,הווצמ םשל הנווכב תושעיהל הכירצ
-תצמב םג שי תאזו ,היישעה ףוג אלו 'המשל רומיש' קר ךירצש םירובס םיריתמה .הנוכמ
.(ןטקו הטוש ,שרח תייפא תא לסופש המ) הלשמ ןוצר הנוכמל ןיא ירהש ,הנוכמ

."תוצמ תוגוע" בותככ ,תולוגע תוצמב רדהל ושרדש שי

,תורחא תוליהקב םגו .אקווד די-תוצמ לוכאל תוריהזה רתויב תלבוקמ םידיסחה תוליהקב
.רדסה-לילב הווצמה-תוצמל תוחפל םיבר ךכב םירדהמ
רוציקל 'הכלהב םינייוצמה םירעש' :הארו .ט"פ א"ח (ח"לשת םילשורי) 'הכלהב למשחה' רפסב הריקס
תעד הוחי ת"וש ע"עו .טכ 'מע ,ןוויס-ןסינ 'ד"בח יגהנמ רצוא' .ז"פ 'הווצמ תוצמ' .בכ,יק ע"וש
.די ס"וס א"חישארה ףדל

םיניינע חתפמ | ןיעידומ | סופד תיב | תושדח רדח | םידלי רדח | ןויע רדח | ד"בח תיב

תורומש תויוכזה לכ (c)
רואל האצוהה ףגא - זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ
03-9606169 :'סקפ ,03-9607588 'לט ,72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת
ירא-בל ףסוי :"טנרטניא" רודמ שאר * בונורהא ןהכה קחצי ףסוי ברה :ר"וי
chabad@chabad.org.il