536 'סמ עובשה תחיש
:ןויליגה ירודמ
עובשה תרמיא ןייעמה ןמ תבש ןחלוש םירפס תיעובש הדמע
ץבוק תדרוה הכלהה תניפ םיידוהי םייח היהש השעמ תודיסחה יכרד

עירזת תשרפ * (11.4.97) ז"נשת'ה ןסינב 'ד * דורב םחנמ :ךרוע
תיעובש הדמע


םלועה לומ םידוהי


לומ לומעל ותלוכיב ידוהיה םעה ןחבנ ורצוויה תישארמ
לומ יסיסבה תומיעה םלוא ,םלועה הנתשה זאמ .םייוגה
וניעב דמוע לודגה םלועה


תבשב .לאגיהל לארשי םידיתע ובו םירצממ וניתובא ולאגנ ובש ,ןסינ שדוחל ונסנכנ עובשה
תאיצי סנ תארקל לארשי -םעמ השרדנש הנכהה לע תרפסמה ,'שדוחה' תשרפ תא ונארק הרבעש
.םייוגה לכ לומ תידוהי תושיחנבו חור-זועב גוהנל ושרדנ םידוהיה .םירצמ

.חספ ןברקל וטחשל ידכ ,םימי העברא תיבב וקיזחהלו ,הש תחקל יקולאה יוויצה היה הז
ןאצה ןכש .ןויסינב לארשי-ינב תא דימעהל התייה תיבב השה תקזחהב הרטמהש ,םיריבסמ ל"זח
תא טוחשל םתנווכבש םלועו םע לבק ריהצהל םידוהיה ושרדנ ןאכו ,םירצמה לש םלילא היה
ועתרנ אלו םייוגה לומ תושיחנב ודמעש הדבועה תוכזב אקווד .'הל ןברקל ירצמה לילאה
.לאגיהל וכז ,םהמ

ונדגנ םלועה

דוע ,השעמל .םייוגה לומ דומעל ותלוכיב ידוהיה םעה ןחבנ ורצוויה תישארמ ,ןכ-יכ הנה
לע ,'ירבעה' ארקנ וניבא םהרבא .וז העפות לש ףירח יוטיב םיאצומ ונא םירצמ תאיצי םדוק
דמוע דימת אוה - ידוהי לש ותוהמ וז יכ .ינשה רבעהמ ולוכ םלועהו דחא רבעב בצינש םש
.ולוכ םלועה דגנ

תורשעב .תוימשיטנא הזל וארק .לבסו םד יוור ,םילא יפוא שבל הז תומיעש םינמז ויה
בורמ ץוח) םלועה תונידמ בורב הלוספ תוימשיטנאה םויכו ,םלועה ןדעתה תונורחאה םינשה
.וניעב דמוע םלועה ןיבל ידוהיה םעה ןיב יסיסבה תומיעה םלוא .(המודכו ברע תונידמ

בושו בוש דכלתהל ןכומ ולוככ ובור םלועהש הדבועה תא םיינויגה םיחנומב ןיבהל רשפא-יא
ונחנא .תגייוסמ -יתלב הכימת ונב ךומתל םיכירצ ויה ,הרואכל .תוילארשי-יטנא תוטלחהב
ץרא .ןוכיתה חרזמב הדיחי היטרקומד ,האושהמ לצינש ףדרנ םעל טלקמ ,הנטק הנידמ
-יתלב ,תוינדור תונידמ םיפקומ ונחנא .םייתוברתו םיינמוה םיכרע םילבוקמ הבש ,תינרדומ
,חצרו רורט ינוגרא םע רמ קבאמ םילהנמ ונא .ונדימשהל תחא אל ואציש ,תויטרקומד
םלועהש יוארהמ היה אל םאה .םימימת םידליו םישנ ,םיחרזא גרה לש םיעשפ ונב םיעצבמה
?םיברעה תא הנגיו ונב ךומתי

םלועה יבחרב .לארשי תא דימת הנגמו םיברעה ןימיל בושו בוש בצייתמ םלועה .ןכ-אל ךא
המו .םדאה דובכ תלפשהו םייוניע דעו תונדורמ ,תומחלמ דעו בערמ ,תוארונ תויעב שי
הנוכש לש התיינב - ם"ואה לש ןוחטיבה תצעומ תא הנורחאב (!) םימעפ עברא רבכ קיסעמ
.תידוהיה הנידמה לש תינובירה הריבה-ריעב תחא הנטק

תותשעתה ינמיס

,םינוש היהנ דימת .םימעה לככ היהנ אל םלועל ."ןוכשי דדבל םע" :רמאנ רבכ הז לע
-לכ ונתוא הנגיו ,גוסינו לפקתנש לככ ונל עירי םלועה .גרוח חא לאכ ונילא וסחייתיו
.ונל םיינויחה םיסרטניאה לע ןגהלו אירב םעכ גהנתהל הסננש תמיא

תורגתהל ךרוצ ןיא .םלועה לומ בצייתהל תלוכיה אוה ידוהיה םעה לש ומויק דוס םלוא
.ויביתכת יפ-לע ונייח תא להנל םינווכתמ ונניאש ולוכ םלועל ריהבהל בושח לבא ,םייוגב
.םכשה לע תוחיפטו תואמחמ תרומת ןוחטיבהו םויקה תא ןכסל ונתעדב ןיא

וז ךרד ןאל וניבה םואתפ .'םולשה ךילהת' תוילשאמ תוחכפתה ינמיס םיארנ הנורחאה תעב
- 'וכו הנושארה הגיסנה לע הטלחהה ,תוחצרמה רורחש ,ןורבחמ הגיסנהש בשחש ימ .הליבומ
תונבל ונל םיחינמ ןיא הנוכש וליפאו ,הרק הזמ ךפהה יכ חכונ ,םלועה לש ויצחל תא וככרי
.םוהתה לא הריהדה תא רוצעלו תשעתהל ןויסינה לחה זא-וא .ונתריב םילשוריב

.חילצנו 'ה ונל רוזעי - ונלש לע תושיחנב דומענ םא .ןחבמ ימי םה םיאבה םימיהםירפס- י"שר שוריפל םירואיב

שטיוואבוילמ יברה תאמ
ת"הק תאצוהב
ואב ןאכ .הרותה לע י"שר שוריפל יברה לש םיאלפומה וירואיב תא םיליכמה ,םיכרכ השימח
.תוירוקמה תוחישה תא ןייפאמה ,ונימב דחוימה ןתמו-אשמה ילב ,תויתיצמתב םירואיבה
.9607588 -03 'לט .ןמדירפ והילא 'א ברה ידי-לע הכרענ הרדסה

- ךתודהי תא עד

קלירג השמו הדיסח לאומש תאמ
םירשק תאצוהב
זא וכזש ,'ךתודהי תא עד' ידומע 'בירעמ' ןותיעה יפד לע ומסרופ ב"משת-ג"לשת םינשב
לכל קתרמו ןווגמ רמוח .םתעשב ומסרופש יפכ םידומעה ופסאנ ןאכ .הבר תוניינעתהל
.02-5377767 'לט .תיממע הפשב תודהי תרבסהב ןיינעתמה

- םיסונאה תובקעב עסמ

ץנימ ןימינב תאמ
'לארשי תרוסמ' תאצוהב
אצי ג"צרת -ב"צרת םינשב .'טאלבגאט עשידיא סאד' ידייה ןותיעב יאנותיע היה רבחמה
ןאכו ,ןותיעב םיכשמהב םתעשב ומסרופ םירבדה .ירביאה יאה-יצחב תודהיה ידירש םע שגפמל
.'מע 300 .קתרמ רפסל וצבקנו ומגרות

חספ לש תודגה

,םייאנ-ןב ףסוי יברל ,'םדאל דיגמ' - תחאה .ןמסרפל יוארש תודגה יתש ולבקתנ תכרעמב
'לט .'מע 220 ,תינועבצו תרטועמ הכירכ .די-בתכמ הנושארל העיפוהש ,וקורמ ימכח ילודגמ
ללוכו ם"במרה שרדמ שאר ,אטופח םהרבא ברה תאמ ,'םינבו תובאל' - היינשה .03-6185013
-747925 'לט .'מע 350 .הדגהה לע תוינרות תוכרעמו םירואיב הבו ,הווקת-חתפב ל"חמרה
.052שטיוואבוילמ יברה לש ויתוחיש יפ-לע דבועמ - תבש ןחלוש
ינונבל 'צ תאמ .עירזת תשרפל


ןסינב הלואג

,הבושתה שדוח םג אוה ירשת .'ה-תדובעב תונוש םיכרד יתש םיגציימ ירשתו ןסינ םישדוחה
לבקמ אוה ולש תוררועתהה רחאל קר .ויכרד תא רפשלו 'ה לא בושל ,ררועתהל םדאה שרדנ ובש
האיבמש ,הטמלמ תוררועתה - 'אתתלד אתורעתא' הנוכמ וז ךרד .הלעמלמ ןתינש הכרבה עפש תא
.הלעמלמ תוררועתהה תא

יכלמ ךלמ םהילע הלגנ" ובש ,םירצמ תאיצי לש שדוחה אוה ,סנ ןושלמ ,ןסינ ,תאז תמועל
ויה אל םמצע דצמ לארשי-ינב .עבטהמ הלעמלש םילודג םיסינב ,"םלאגו ה"בקה םיכלמה
- 'אליעלד אתורעתא' הנוכמ וז ךרד .הלעמלמ דסח לש תוררועתהכ האב איהו ,הלואגל םייואר
.הטמל ןאכ םדאה םג ררועתמ החוכמו ,הלעמלמ האבש תוררועתה

השלוחו חוכ

:ל"זח ךכ לע םירמוא ."רכז הדליו עירזת יכ השא" - ונתשרפ תליחתבש קוספב זמורמ רבדה
."רכז תדלוי - הליחת תערזמ השיא ,הבקנ תדלוי - הליחת עירזמ שיא"

,ה"בקל זמורו 'עיפשמ'ה אוה שיא .'לבקמ'הו 'עיפשמ'ה יגשומ תא םיגציימ השיאו שיא
-תסנכ - תילמסה תועמשמבו ,ןותחתה ,'לבקמ'ה איה השיאה וליאו ,םלועל עפשה אב ונממש
רדעהו השלוח תלמסמ הבקנ וליאו ,תוצרחנו תופיקת ,המצועו חוכ למסמ רכז ,ןכ-ומכ .לארשי
.תופיקת

הטמלמ תוררועתה

רשאכ - "הליחת עירזמ שיא" :ל"זח לש ל"נה רמאמה תא תודיסחה תרות הריבסמ הז יפ-לע
איה האצותה - "הבקנ תדלוי" זא-יכ ,הלעמלמ תוררועתהב ,ה"בקהמ ,הלעמלמ האב העפשה
הניא םדאה לצא זא תרצונש תוררועתהה ,רמולכ .המצועו חוכ יד הב ןיאש ,'הבקנ' תניחבב
.ןמזה ךשמב גופל הלולע איהו ,הייד הקזח

-תסנכ ,'השיא'ה דצמ ,הטמלמ האב תוררועתהה רשאכ - "הליחת תערזמ השיא" רשאכ םלוא
- "רכז תדלוי" זא ירה - שדקתהלו תולעתהל הסנמו ומצע תוחוכב ררועתמ ידוהישכ ,לארשי
.ןמזה ףולחב תכעוד הניאש ,העובק ,תיתימא תוררועתה ,'רכז' תניחבב איה האצותה

םידוגינ בוליש

.הטמלמ האבש תוררועתהה תא ןייצמש שדוח ,ירשתב אובת הדיתעה הלואגהש העד שי וז הביסמ
אלו לארשי-םע לש תוררועתהה חוכמ אובל הילע ,תיחצנו העובק היהת הלואגהש ידכ ןכש
.ירשת שדוח לש וניינע הזו ,הלעמלמ האבש תוררועתהכ

רמאנ הדיתעה הלואגה לעש םושמ ,"לאגיל םידיתע ןסינב ,ולאגנ ןסינב"ש איה הערכהה םלוא
- הלעמלמ תוררועתהכ אובת איהש יפ-לע-ףא ,רמולכ ."הב דלוי שיאו - שיא רמאיי ןויצלו"
ןאכ ."הב דלוי שיאו" - 'רכז' לש המצועהו חוכה לכ הב היהי תאז-לכב - "שיא רמאיי"
לש תולעמה לכ הב שי ('ןסינ') הלעמלמ האבש תוררועתה םגש ,אלפומה בולישה היהי
הירחא ןיאש תיחצנ הלואג ,המלשהו תיתימאה הלואגה היהת וז ןכלו ,הטמלמ האבש תוררועתהה
.תולג
(231 'מע ,א ךרכ תוחיש יטוקל)

ערה ןושל :אשונב םישרדמ - ןייעמה ןמםיאב םיעגנ המל

לעו ,ערה ןושל לע - םיאב םיעגנ םירבד העבש לע :ןנחוי יבר רמא ינמחנ-רב לאומש בר רמא
לעו ,לזגה לעו ,חורה -תוסג לעו ,תוירע יוליג לעו ,אווש-תעובש לעו ,םימד תוכיפש
.ןיעה-תורצ
(א,זט ןיכרע)


?םדא תליכא

:םייתשה ןיב רשק שיו ,םירוסא תולכאמ ינידב תקסועה ,ינימש תשרפל הכמסנ םיעגנ תשרפ
תולכאמ תליכאמ םירהזנ םידוהיש אלא ,ערה-ןושלו תוליכר ןוועב רקיעב םיאב םיעגנה
ללכ םירהזנ םניא םה ןיא ןכ-יפ-לע-ףאו ,הנטק תעלות ועלבי אמש הברה םיקדובו םירוסא
...יח ותוא םיעלובו םנושלבו םהיפב ותוא םיסעולש ,םדא תלילזב
(טנלסמ לארשי יבר)


בשיי דדב

יפל ?"ובשומ הנחמל ץוחמ בשי דדב" :(ומ,בי ארקיו) הרות הרמאש ערוצמ הנתשנ המ :אינת
."בשי דדב" הרות הרמא ךכיפל ,והערל שיא ןיבו ותשאל שיא ןיב (ערה ןושלב) לידבה אוהש
(ד,זט ןיכרע)


היוצמ הדימ

אב םדא יוניכהש ,רמאנ רהוזב .שונא ,רבג ,שיא :םירחא תומשב םג םדאה ארקנ הרותב
היהי יכ םדא" :(ד,גי ארקיו) םיעגנ תשרפב רמאנ ןכל .ההובג הגרדמ לעבו בושח שיא ןייצל
הדימ ונרעצלו ,ערה-ןושל לע שנועכ םיאב םיעגנה ןכש - "תרהב וא תחפס וא תאש ורשב רועב
.םיבושח םישנא לצא רתויב היוצמ וז הנוגמ
(הציב'זיאמ ףסוי-יכדרמ יבר)


הייקנ ןושל

רמא ונושלב טיבה רשאכ .וקדבו אפור וילא אב ,ןינוק לש הבר ,ךברוא שריה-יבצ יבר הלחשכ
וניתונוועב ןכש ,ינא עדוי ,ןכ םנמא" :ברה חנאנ .הייקנ הניא ,יבר ,ךלש ןושלה :ול
..."?הייקנ ןושל לעב םויכ והימ םיברה

םימד תוכיפשמ השק

גרוה ערה ןושל רפסמהו ,תחא שפנ אלא גרוה וניא גרוהה לכש .םימד תוכיפשמ ערה ןושל השק
.הרמאנ וילעש םדאהו ולבקמה ,ורמואה :השולש
(אמוחנת שרדמ)


אלמ ריוואה

ןושל דוע ןיא יכו ,ערה ןושל ןוועב האב תערצה אולהו ,םיערוצמ ונימיב םיאור ונניא המל
וליאש ,תאזכ הדימב ערה ןושל אלמ ריוואה םויכש םושמ קספ הז שנוע אלא ?לארשיב ערה
...שאר דע לגר ףכמ םיערטצמ םלוכ ויה תערצב תוירבה ךכ לע ושנענ
(ךישלא)


ערהו בוטה הנממ

.ןושל ול הנקו ךלה .קושב הבוט הדיצ יל הנק ךל :ודבע יבטל לאילמג-ןב ןועמש ןבר רמא
תונקל ךל יתרמא ?הז ךיא :ול רמא .ןושל ול הנקו ךלה .קושב הער הדיצ יל הנק :ול רמא
בוטה הנממ :ול רמא .ןושל יל תינק ער רבד תונקל ךל יתרמא ,ןושל יל תינק בוט רבד
.הנממ ער ןיא - הער איהשכו ,הנממ בוט ןיא - הבוט איהשכ ;ערה הנממו
(הבר ארקיו)

עובשה תרמיא


תמאו רקש

אווש -תועומש םהילע ץיפמ היהו ,תודיסחלו םידיסחל דגנתה יקרוו ריעה ירישעמ דחא
.םידיסחה דגנ קר רבדמ היהו ,רהזנ יקרוומ קחצי יבר לש ודובכב םלוא .בזכ-תולילעו

ול רמא ,שיאה וילא סנכנשכ .רישעה תא וילא ןמזל שקיבו ,יברה ינזואל םירבדה ועיגה
:קידצה

םה יכ םהילע דיעמ ינאש ,םימלשו םיארי םידוהי לע םלועמ ויה אלש םירבד תודבל ךל המל"
לכל רפסו אצ ,הז םוקמב .ער םש איצומו ןרקש בשחיתש ךפוס אולה ,םימתבו תמאב 'ה-ידבוע
שיחכהלו ךדגנ םוקל שיא זעי אלש ינא חוטב ךכ לע - םיערה יישעמ תאו יתותיחפ תא םלועה
."ךירבד תא

.קידצה לש וידיסחמ השענו םירבדהמ עזעדזה שיאהתודיסחה יכרד


הבשחמב ערה ןושל

אל ןכל .בויחה תרבסהב רקיעב אלא ,הלילשה תשגדהב ךכ-לכ הקסע אל ,התוהמ םצעמ ,תודיסחה
טעמה ןמ םלוא ,תוליכרו ערה-ןושל רוסיא ומכ םיאשונב בר קוסיע תידיסחה תורפסב םיאצומ
תעדה לע תולעהל ןיאש דע ,רתויב סואמ רבדכ תספתנ ערה-ןושל יכ ,הלוע הז אשונב יוצמש
.הלאכ םיניינעב קוסעי דיסחש

ךירצ - וריכמ וניא םא םג - ידוהי לע בוט-אל רבד עמושה" :רמוא ,לשמל ,בוט-םש-לעבה
לע םירפסמש רבדה תמא םא :רעצמ בצמה ,ךכ ןיבו ךכ ןיב ןכש ,בר רעצ רעטצהל עמושה
אולה - רבדב תמא ןיא םאו ;ובצמ לע רעטצהל שיו בוט-אל בצמב יורש אוה אולה ,ינולפ
..."ער םש איצומ לש הגרדל רדרדיה ידוהיש לע רעטצהל שיו ,בוט-אל בצמב יורש רפסמה

ערה ןושלב שריח

.'שריחה' והוניכ לוכהש רעב-והילא 'ר דיסחה היה שטיוואבוילמ ש"רהמ יברה ידיסחמ דחא
רמאמ עמש ותודליבש םושמ ,שריחה ול וארק תאז-לכבו ,םדאה לככ העימש רשוכ לעב היה אוה
םיכירצ אל ערה ןושלו תוליכרש ,יברה רמא םירבדה ךותבו ,'קדצ-חמצ'ה ר"ומדאמ תודיסח
.תוליכרו ערה ןושל קבא וליפא עמש אלש דע ,ובילל קומע ךכ-לכ ורדח םירבדה .עומשל

ליטק יאתילת ןושל" (ב,וט ןיכרע) ארמגה רמאמ תא וידימלת םע םעפ דמל בוט-םש-לעבה
.(םירבדה םירפוסמ וילעש שיאהו עמושה ,רפסמה תא - השולש תגרוה ערה ןושל=) "יאתילת
,ינחורה םלועב איה הגירההש אלא ,השולשה תא לעופב תגרוה ערה ןושל ןכאש ,ט"שעבה ריבסה
.הז ונמלועב רומח ימשג חצרש םשכ ,רתויב רבדה רומח ובש

וילעש ימל םג אלא ,לבקמלו רפסמל קר אל הקיזמ ערה ןושל עודמ הריבסמ םג תודיסחה
תאצוה ,עודיכ ,אוה רובידה ןיינעש אלא ?םדא ותוא לש ואטח המב :הרואכלו .םירבדה ורמאנ
רבכ םדא לש ותונגב רובידה םצע םג ךכו .יוליג לש בצמל (הבשחמ) םלעה לש בצממ רבד
שיאב ורביד אלול .ול קיזהל לולע ומצע הז רבדו ,יוליגה לא םלעהה ןמ ובש ערה תא איצומ
.תוילילש תואצות ררוג אלו ,םלענו זונג תויהל ףיסומ ובש ערה היה ילוא ,תוער

עשפ לע אטח

ונבר בתוכ ךכו .הבשחמב וליפא ערה ןושלמ רהזיהל ךרוצה עבונ לארשי-תבהא לע ברה שגדהמ
והער תבהא עוקתל שפנו בל לכב חורטל אנו אנ" :(בכ ןמיס ,שדוקה-תרגיא) אינתב ןקזה
הנפדהי - הלעת םאו .םלועל בל לע הלעת אלו ,םכבבלב ובשחת לא והער תער תא שיאו .ובילב
הרז הדובע דגנכ ערה-ןושל הלודג יכ .שממ הרז הדובע תבשחמ ומכו ,ןשע ףודנהכ ובילמ
לכל עדונ רבכו !המכו המכ תחא לע הבשחמב - ךכ רובידב םאו ,םימד תוכיפשו תוירע יוליגו
."בטומל ןהו בוטל ןה ,רובידה לע הבשחמה ןורתי בל-םכח

ול רופתיש ידכ טייחל דב ומא הנתנ ,דלי היהשכש ,שטיוואבוילמ ב"שרה ר"ומדא לע רפוסמ
תיראשב דליה ןיחבה הדידמה תעשב .הדידמל הפילחה תא איבהו ותדובע תא השע טייחה .הפילח
לצנתהל ליחתהו דואמ שייבתה טייחה .םישמ-ילבמ התוא ךשמו טייחה לש וסיכמ הצבצבש גירא
םאה החיכוה ,טייחה ךלהשכ .'וכו וסיכב התייה תועטב קרשו ומצעל וז תיראש תחקל בשח אלש
המ-ןמז .והשעמ לע הכבו דואמ רעטצה דליהו ,ידוהיל םינפ-תנבלהו השוב םרגש לע הנב תא
ולאש .םינפ-תנבלה ןוועל ןוקית שקיבו ,ש"רהמ ר"ומדא ,ויבא לא דליה שגינ ןכמ רחאל
המ ויבאל רפסל בריס המל דליה תא הלאש תינברה .רפסל בריס דליה םלוא ,עריא המ ויבא
ערה-ןושל ןווע םג ףיסוהל יילע ,םינפ-תנבלה ןוועב יתלשכנש יד אל" :דליה בישה .הרק
..."!?תוליכרו


הלואגל הייפיצב


אוה םירומיש ליל' (:רמאנש) ...לאגיהל םידיתע ןסינבו ולאגנ ןסינב :רמוא עשוהי יבר"
."תישארב ימי תששמ אבו רמושמה הליל - ''הל
(יר ןמיס ,בי קרפ תומש ינועמש טוקלי)

היהש השעמ


בר לש וחוכ

תומכ חספה םדוק ןיכהל וגהנ ןילופב רשא בובל לבחבש זירוס ריעב רכישהו ןייה ירחוס
הדבועב הצוענ התייה הז גהונל הביסה .חספה רחאל דימ הריכמל דעונש ,רכיש לש הלודג
.רכישה ירחוס לש םתסנרפ רקיע היה וילעש ,לודגה דיריה בובלב ךרענ היה חספה רחאל דימש

םהידיב טוקנ היה הז גהנמ .גחה רחאל דע ,ירכנל רכישה תא םירכומ ויה חספה עיגהב
.ודגנכ וחמ אל םלועמ רשא ,ח"בה וימחו ז"טה לש םהימימ דוע ,הנד תמדקמ

לארשי יבר ןואגה - זירוסל שדח בר הנמתנ (ךרעב) ה"קת תנש לש חספה גח ינפל המ-ןמז
,ירכנל םייק ץמח םירכומ רשאכ" :תופירחב ודגנ אצי גהנמה רבד ןואגל עדונשכ .ד"באב
הארנ רבדה - גחה רחאל דע יוגל ורכומל ידכ חספה םדוק רכיש ןיעדויב רצייל לבא ;אחינ
."!הרומג המרעהכ

תבש תשרדבו ,וז ותארוהב קפתסה אל אוה .הז גהנממ לודחל םירחוסה לע ןואגה הוויצ
יודינו םרח לש הרומחו השק ןושל טקנ םעפה .עבקש הכלהה קספ תא םיברב עידוהו בש לודגה
.רוסיאה לע רובעל זעיש ימ לכ דגנכ

ארמה לש ורוסיא תא רפהל םתעד לע ולעה אלו ןידה תא םהילע ולביק זירוס ירחוס בור
ןוכנ היהש המ יכ ,טילחה דחא רחוס םלוא .םתסנרפב השק העיגפ םרגש יפ-לע-ףא ,ארתאד
.דיתעל םג ןוכנ ,רבעב

ומכ ,םילוגד םיקסופ לש םתעד לע קולחלו תורוד לש גהנמ לטבל שדחה ברה לש וחוכב ןיא"
ומוקמ ןיא יכ טילחה ,תווצמב קדקדמו םימש-ארי היהש רחאמ ךא .ובילב רמא ,"ח"בהו ז"טה
.תרחא ריעל רוקעל הטלחה הלמג ובילב .ברה לש ויקספ םיפקת הבש ,וז ריעב

שדח היחמו םירוגמ םוקמ רותל ידכ זירוסמ רחוסה אצי ,חספה לש םינושארה גחה ימי תרחמל
ךרדה ןמ עטק .ןוזמו תוצמ ,םידגב טעמ הילע סימעהו סוסל הלגע םתר אוה .ותחפשמלו ול
.וילע תטלתשמ המותס הדרח שח רעיל סנכנשכ .רעיה ךותב רבע

עתפל וחיגה םיכרד-ידדוש השולש .םיקדצומכ וררבתה ויתוששחו תובר תוקד ופלח אל ,ןכאו
לש ובג לע הלגעה ןמ ץפק אוה .ויתונותשע תא דביא אל רחוסה .ורבעל וקניזו םיצעה ךבסמ
תא םידדושל ריתומ אוה דועב ,הריהמ הריהדב ץרפו הלגעה תורסומ תא ןיע-ףרהב ריתה ,סוסה
תא רמש ובש ,ןטקה ולימרת תא ובג לע סימעהל קיפסה ףא תאז ותושעב .התלוכת לע הלגעה
.ומע לטנש תוצמה

ששח אוה .ךלמה-ךרדמ קחרה ,רעיה ךבסב קומע סנכנ יכ רחוסה ןיחבה ךרוצה יד קחרתהשכ
.ול קיצהל בערה םג לחה םייתניב .םידדושה םש ול ובראי אמש ,אב הנממש ךרדה לא רוזחל
םושמ ובצמב ןיא םא טבלתה עגרל .וידי תא לוטיל ידכ םימל קקזנ אוה ךא ,ומע ויה תוצמ
לע רובעי אל הקוצמ תעשב םג יכ טילחה ףוסבל .םיידי תליטנמ ותוא רטופה שפנ-חוקיפ
.ןידה

.אצמ אל םימ ךא ,טטוש תומלש תועש .םימ רוקמ שפחל לחהו ואובחממ חיגה הרירב-ןיאב
.דרי ברעהו ופקנ תועשה ."יידי תא לוטא םרטב לכוא אל" :ולשב אוה ךא ,ךלהו רבג ונובער
.םימ שופיחל םינורחאה רואה יעגר תא לצנל טילחהו רתיו אל רחוסה לבא

דע .עשורמ לוק וילע םיערה ,"!ףוס-ףוס ,התא הנה" .ופרועב תזחוא הנתיא די שח םואתפ
יאדו התא" .ורמא ,"ךירחא ונשפיח םויה לכ" .רקובב שגפש םידדושה תשולשב ףקוה הרהמ
..."יח אצי אל שיא ןיידע ונלש םיידיהמ ,יביבח ,אל .תונוטלשל ונילע ןישלהל ץורל תיצר

ומולחב .הלילב םלח ארונ םולח .רעסנ רקובב ררועתה ,זירוס ריעה בר ,ד"באב ןואגה
רחוסה .עתפומ ,ברה לאש ,"?ןיינעה המב" .ותרזע תא שקבל אבו רכישה רחוס וינפל בצייתה
רבדה .םידדושה ידי-לע ותחיצר תאו ריעל ץוחמ לא רקובב ותעיסנ תשרפ תא וינזואב ללוג
.ושפנ קמוע דע ברה תא עזעז

הניפו דצ לכמ יישעמ תא וקדב" ,ורופיסב רחוסה ךישמה ,"הלעמ לש ןיד-תיבל יתעגהשכ"
עריאש - יחצריה תוביסנ ללגב דחוימבו םימש-תאריב יתגהנ ימי לכש ןוויכמ יכ וטילחהו
םצעש ןעטו גרטקמ ךאלמ עיפוה זא ךא .ןדע-ןגב ימוקמ - םיידי תליטנל םימ שופיח ךלהמב
.ותארוה תא רפיש ימ לע יודינו םרח רזגש ,ברה תווצמ לע הריבעב הדלונ יתיבמ יתעיסנ
תומלועה ינשמ דרטנ ימצע תא אצמא אלש ידכ יודינהו םרחה תא יילעמ רסה ,אנא ,יבר תעכו
."דחי םג

.ברה המת ,"!?םימשב יחוכ לודג ךכ ידכ דע"

.רחוסה בישה ,"ןכ םנמא"

.יודינו םרחה תריזג תא רחוסה לעמ ריסהל ברה םיכסה דימ

האצמנ הרהמב ,ןכאו ,םולחב ול ורסמנש םינמיסה יפל ,רעיב שפחל תאצל דימ הרוה ברה
םיוולמה ינזואב השעמה יטרפ תא תושגרתהב ןואגה ללוג היוולב .רחוסה תפוג רעיה הבעמב
,וירבד תא ברה םייס ..."דחא חקלמ רתוי קיפהל ונילע הזה םוגעה רופיסהמ" .םיברה
.הבשחמל בר רמוח הליהקה ינבל וריאשהש
ןמיירפ יקוש םע םיידוהי םייח
הריציה תגספ .םילשורי תדגהו ןמיירפ יקוש


תא תוארלו םירצמ לע רפסל
םילשורי

לכל תקתרמ היווח אוה דיריב רויס .ימואל-ןיבה םירפסה דירי םילשוריב םייקתמ עובשה
לש וידי ישעמ ,'םילשורי ירעש תדגה' - תחא הריצי לש הרופיס תא רפסל ונרחב .רפס בבוח
םעה תריב ,םילשוריל הנש 3000 תואלמ תא ןייצל טילחה אוה .ןמיירפ יקוש ימלשוריה ןמאה
.הילע הרוש שדוקה-ריע לש החורש ,חספל תרדוהמו הייפהפי הדגה בוציע ידי-לע ,ידוהיה

.עודמ ןיבהל טלחהב רשפא ,בורקמ הב םיננובתמשכ .ותריצי לע ןמיירפ למע םינש עברא
הנשמה ימימ ,םילשורי לש יווה ירויצ ללשב תרטועמ ,ריעה ירעש תנומש יפל תבצועמ הדגהה
היפד ןיב רויס .דקונמ םירפוס בתכב הבותכו בהז תועבטהו םירויאב תטשוקמ ,דומלתהו
,תראופמ הכירכ רדה בורב תפטוע הלא תא .ןואזומב רוקיבכ והומכ (מ"ס 25 לע 32) םייקנעה
.אילפהל בצועמ ףסכ סט הזכרמבש ,חבושמ רוע לש

תיתונמא החפשמ

תאזו ,ןמיירפ לש ויתודגה תא הידיב הקיזחמו רדסה ןחלושל תבשוי המלש החפשמ תומדל השק
ףא וא ,גונעתה תא ומצעל תושרהל לכויש ימ לבא .(!הדגהל רלוד 3600) הובגה ריחמה ללגב
.הליגר-יתלב היווח קפס אלל ול תחטבומ ,הב לעלעל ול ןמדזיש ימ

שמיש םש ,הקיתעה ריעב לדג הנידמה םוק דע .םילשוריב יעיבש רוד רבכ אוה (58) ןמיירפ
תונמאה לא ךשמנ רגבתהשכ .'םייח ץע'ב דמל ותודליב .'הברוחה' תסנכה-תיבב שמש ויבא
לש םינוש םידדצב םיקסוע ,השמו דג ,ויחא ינש םג .'לאלצב' הימדקאב תומלתשהל הנפו
ינשהו ,הריזג תודובעו תורדוהמ תובותכ רויצב החמתמה ,ם"תס רפוס אוה דחאה .די-תונמא
.תכתממ לשו ץע לש תונמא יצפחב קסוע

הריציו הרות

תונמאה תיירלג תאו ותיב תא םיקה םש ,הקיתעה ריעה לא ןמיירפ בש םימיה תשש תמחלמ רחאל
אוה ךא ,ןויצע-שוגבש תרפא בושייב ררוגתהל רבע הנורחאה הפוקתב .המש 'יונ-טלא' ,ולש
.םש רג ןיידע אוה וחורבו הקיתעה ריעבש ותיבב קיזחהל ףיסומ

ברה יפמ ימויה ףדב רועישב עובק ףתתשמ ינא רקובב" :הריצי םע הרות דומיל בלשמ ןמיירפ
לש המלועל בש ינא םיירהצב .הקיתעה ריעב ילש וידוטסל עסונ ינא ךכ-רחא .תרפאמ ןיקסיר
."הכומסה 'לובז תיב' תבישיב אתורבחב דמולו הרות

תדחוימ הארשה

,תוליגמ יקיתרנ םהיניב .רוהט ףסכ לש רקיעב ,הקיאדוי ירצומ רציימ אוה ולש הירלגב
- ויתוריציב םינשנו םירזוחש םיביטומ שי .ףסכמ םייושע שדוק-תונורא וליפאו תויכונח
תוריצי דצל .הניגנ-ילכו םינימה תעבש ,אמית-ןב הדוהי לש תויחה עברא ,תוצייצמ םירופיצ
שמח תאו תובא-יקרפ תא רייצמ אוה ,לשמל ,וישכע .ףלק לע רייאל ןמיירפ הברמ ףסכה
.תוליגמה

קלח איה םילשורי ,יתדלונ זאמ" .ויתוריצי תגספ תא האור אוה ולש תיחכונה הריציב לבא
םירישעמ הלא ,םייחה ןונגסו םישנאה ,הריוואה ,השודקה ,ריוואה .ייח תייווהמ דרפנ-יתלב
:טושפ המ ?וז המישר םייסנ ךיא .רמוא אוה ,"הנימב תדחוימ הארשה יל םיקינעמו יתוא
!םילשוריב האבה הנשל
גרובזניג ףסוי ברה תאמ - הכלהה תניפ

תיב תויחל חספ ןוזמ


?דמחמ תויח לש ןוזמב חספל תורשכ לע דיפקהל ךרוצ שי הדימ וזיאב :הלאש

-ךרדב השענ םימ םע עגמב אבש (ןופישו לעוש-תלוביש ,הרועש ,הטיח) ןגד ןימ לכ :הבושת
טרפבו ,תויתכלה תויעב שי ץמח-תבורעתב וליפא .חספב האנהבו הליכאב רוסאו ,'ץמח' ללכ
.םייח-ילעבל התוא םיליכאמ רשאכ

םיליכמו ,דמחמ תויחל םידעוימה ןוזמה ירצוממ םיברב ץמח לש תיניצר היעב שי ןכל
רעבל םיבייח .ןגד ירגרג םג ליכהל תולולעה תופועל תובורעתב ןכו ,הטיחב םרוקמש םיביכר
.חספב םייחה -ילעב תא וב ןיזהל רוסאש יאדוו ,יוגל ורכומל וא הז ןוזמ

רשפא ,הזכ ןוזמ אצמנב ןיא םא .תונברה רשכהב ,חספל םיבלכ ןוזמ קושב שי הנורחאל
םג .זרואו תוינטק ףיסוהלו ,תומצע אלב םיגדו רשב ירצומב חספה ךשמב םיבלכה תא ליכאהל
.תומצע אלב םיגדו רשב ולכאי םילותח

המ-ןמז .םהירוריפו תוצמ-חמק וא ,(הדשה ןמ ,ירט םג קושב שי) יקנ ןחוד ולכאי םירופיצ
.תוריפו תוקריב םג םליכאהל רשפא

םינטק םירוריפ ולכאי םג םיגדה בור .דבלב םיעלות וא תוצא ליכמה ןוזמ ולכאי יונ-יגד
.םימי עובשל ללכ ןוזמ ילב םיאירב םיגד ריאשהל רשפא הרירב-ןיאב .םיגד וא רשב לש

םיברועמ ןיאש אדוול שי םלוא ,תוינטקמ היושעה תבורעתב ליכאהל רשפא םיזוואו תולוגנרת
המודכו סרית ,זרואב םליכאהל םג רשפא .(תבורעת ינוכמ המכב יוצמש יפכ) ןגד יריגרג הב
.חספל םירשכ

לכל ןכומ ץמח-ןוזמ םע םייחה-ילעב תא ריאשהל רשפא ךיא ךמסומ בר לואשל שי הרירב-ןיאב
יוג שיש וא ,םייחה -ילעב םע רוגס ןוזמה רשאכ תאזו) יוגל םנוזמ םע םרכומלו ,חספה ימי
.(חספב הז ןוזמב םליכאהל גאודה
.רנזור לאכימ ר"ד רנירטווה - ישיא עדימ .חמת ס"וסו במת ס"ר ח"וא ע"וש הארישארה ףדל

םיניינע חתפמ | ןיעידומ | סופד תיב | תושדח רדח | םידלי רדח | ןויע רדח | ד"בח תיב

תורומש תויוכזה לכ (c)
רואל האצוהה ףגא - זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ
03-9606169 :'סקפ ,03-9607588 'לט ,72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת
ירא-בל ףסוי :"טנרטניא" רודמ שאר * בונורהא ןהכה קחצי ףסוי ברה :ר"וי
chabad@chabad.org.il