537 'סמ עובשה תחיש
:ןויליגה ירודמ
עובשה תרמיא ןייעמה ןמ תבש ןחלוש שדח שי תיעובש הדמע
ץבוק תדרוה הכלהה תניפ םיידוהי םייח היהש השעמ תודיסחה יכרד

לודגה תבש ,ערוצמ תשרפ * (18.4.97) ןסינב א"י * דורב םחנמ :ךרוע
תיעובש הדמע


םלועה תא ןיכהל


יברה עיבטהש םתוחה תא וילע אשונ הז רודב יחה ידוהי לכ
תא בלשל אלא ,םלועהמ דחפל אל .הפוקתה לע שטיוואבוילמ
וכותב תודהיה


ראותב ,שטיוואבוילמ יברה לש ותדלוה-םוי ,ןסינב א"י תא תונכל גוהנ ד"בח ידיסח ברקב
תיבה אלמתנ" ותדלוה-םויבש ,ונבר השמ ,ןושארה לארשי העור לע רמאנ ךכ .'ריהבה םוי'
רוא ולוכש םוי אוה ,רודה לש לארשי אישנ דלונ ובש םויה ,רודו רוד לכב ךכו ."רוא ולוכ
.תוריהבו

,ונבר השמ לש ותדלוה-םויש ,ארמגה ירבדמ דומלל רשפא קידצ לש ותדלוה-םוי תובישח לע
הז שדוחבש םושמ ,ותמיזמ עוציבל רדא שדוח תא רחב ררוצה .ןמה תריזג תא לטיב ,רדאב 'ז
דלונ םג הז שדוחבש עדי אל ןמה םלוא .לארשי-םעל ער ןמיס ךכב האר אוהו ,ונבר השמ תמ
לש ותדלוה-םויש ,אופא ונא םיאור ."התימה םוי לע רפכיש הדילה םוי אוה יאדכ"ו ,השמ
הער הריזג לטבל הזה םויה חוכבש דע ,תורוד -ירודל תוכזו החמש לש םוי השענ לארשי אישנ
!ומצע השמ לש ותוקלתסה רחאל תובר םינש

סנה-לעבו סנה

,יברה לש השודקה ותמשנ םלועל הדרי ובש ,ריהב םוי ותוא רחאל םינש שמחו םיעשת ,םויה
תא וילע אשונ ,הז רודב יחה ידוהי לכ ,ונלוכ ."וסינב ריכמ סנה-לעב ןיא" תניחבב ונא
םוחת לכב אוצמל רשפא ,ותטישו וכרד ,יברה לש ותעפשה תא .הפוקתה לע יברה עבטש םתוחה
.ונרוד לש תודהיה ייחב

תודהיה תא הרומג תויעבטב בלשל תלוכיה אוה יברה ללוחש רתויב אלפומה רבדה ילוא
םימשיימ ול שי םויכש ,הז בוליש .םירשעה האמה יהלש לש ינרדומה םלועה ךותב תודיסחהו
.יברה לש וידי ישעמ אוה ,םיבר

ךות ינרדומה םלועה ךותב בלתשהל ,תחאה :תויורשפא יתש יתד ידוהי ינפל ודמע ןכל םדוק
תועינצ ,תורשכ יניינעמ ,וקה לכ ךרואל ורבע םירותיווהו תורשפה .תורשפתהו רותיו
םע דחא הנקב תולוע ןניאש םלוע-תופקשה לש רחא וא הזכ ץומיאל דעו תווצמב רודיהו
ינרדומה םלועה ךותב בלתשהל ןויסינה לע רתוול התייה היינשה תורשפאה .הנמאנה תודהיה
תודהיש החנה ךותמ ,תויתדה תורגסמה ךותב תורצבתהו תורגתסה ,רמולכ .וילע עיפשהלו
.תחא הפיפכב תויחל םילוכי םניא ינרדומ םלועו תיתימא

הניחבמ רקיעב אלא ,תישעמ הניחבמ קר אל ,לוכו לוכמ יברה ללש תאזה החנהה תא
ילכ תויהל לכוי אל הרותה ליבשב ארבנש םלועהש ,יברה רמא ,ןכתיי אל .תיגולואדיא
,הברדא .תישרוש תודהי ןיבל םלועה ןיב יתוהמו יתימא דוגינ שיש לבקל רשפא-יא ;המושייל
.םלועה לש תורגסמהו םילכה ךותב אקווד תודיסחהו הרותה רוא תא סינכהל ונתבוח

םלועה ןוקית

ןורהאכ גוהנל ךירצש ,הנשמה ירבד לע ססבתה אוה .ךרדה תליחתב דימ יברה עבק לודג דוסי
תא - "הרותל ןברקמ" לע אוה שגדה ."הרותל ןברקמו תוירבה תא בהוא" היהש ,לודג ןהוכ
ילבמ ,התשודקבו התומלשב ראשיהל תבייח הרותה .ךפהל אלו הרותה לא ברקל ךירצ תוירבה
.תוירבה לש םנוצרל 'המיאתהל' תוסנל

םהיתוחרואו םתוהמ לכב וגצייש ,יברה לש ויחולש ץראה-רודכ ינפ-לע רזפתהל וליחתה ךכו
לע ודיפקה תאז-לכבו ,תינרשפ תודהי וליפא התייה אל םהבש תומוקמל ועיגה םה .וז ךרד
שממ - הרהט-תואווקמ ,תורשכ ,ךוניח ,תסנכ-יתב ,אלמ ןקז .ירוקמה ידיסח-ידוהיה יפואה
ךא ,ירשפא רבדהש ונימאה אל םישנא .תורשפו םירותיו םוש ילב ,םיידרח םיזוכירב ומכ
.יברה לש וחוכב ,ללוחתה אלפה

ינפ תא לבקל רומאש רוד ,ונרוד לש ותוהמ לע רתוי הבחר הייארמ תעבונ וז םלוע-תפקשה
ונקדצ-חישמ איבי הבש ,הלואגה לש התוהמ וז ירהו .הלואגל ןושאר רוד תויהלו ונקדצ-חישמ
ונלאגיו אובי ."דחיב 'ה תא דובעל ולוכ םלועה תא ןקתיו" - אלמה ונוקיתל םלועה תא
.שממ בורקבשדח שיתויוליעפו תויודעוותה

יבחרב ד"בח ידיסח .שטיוואבוילמ יברה לש 95-ה ותדלוה-םוי ,ןסינב א"י לח הז ישיש םויב
יבחרב ד"בח-יתב .תווצמב םיברה יוכיזלו תודיסחו הרות תצפהל תוליעפה תא םיריבגמ םלועה
םויב ה"יא םייקתת תיזכרמ תודעוותה .הז הלוגס-םוי ןויצל תויודעוותה םיכרוע ץראה
-20:00 ,א תשר) 'תבש תארקל' וידרה תינכת רבעות םג ישימח םויב .ד"בח-רפכב ברעב ישימח
תודיסחלו יברה לש ותומדל שדקותו ,ד"בח-רפכב ד"בח -יריעצ תיבמ יח רודישב (22:00
.ד"בח

תורשכ תופורת

רואל-האציש חספל תורשכה תופורתה תרבוחב רזעיהל לוכי ,חספה ימיב תופורתל קקזנש ימ
הדעו ידי-לע הרשוא תופורתה תמישר .תיללכה םילוח-תפוקב תורשכלו תדל הקלחמה םעטמ
,םולשת אלל תצפומ תרבוחה .תורשכה יפוג יגיצנו לארשיל םיישארה םינברה השארבש תדחוימ
.חספל תורשכ תופורת ורחביש ידכ םיאפורה ינפל הגיצהל יוצרו

ןורבחל םילוע

תרצע ךרעית צ"החא .ןורבחל תינומה לגרל היילע היהת ,חספ דעומה-לוח לש 'א ,יעיבר םויב
הלפכמה תרעמ .ןורבח רורחשל הנש םישולש ןויצל ,ידיסחה רמזה ילודג תופתתשהב ,תיזכרמ
.9965333 -02 'לט .ץראה יבחר לכמ תועסה .םויה לכ ךשמב החותפ היהת

היתב-תרכזמב רויס

ימיב יתדה רוביצה לש םילויטה תפמ לע תולעל תשקבמ ,הקיתווה ןורבה תבשומ ,היתב-תרכזמ
,הביבסה יבשותל תויוליעפו םיינרות םירועיש תנגראמה ,'רבילהומ ברה זכרמ' תתומע .חספה
-9349616 'לט .הדיח-בתכ יפ-לע ,םידחוימ םירתאב רייסלו םוקמב רקבל רוביצה תא הנימזמ
.08שטיוואבוילמ יברה לש ויתוחיש יפ-לע דבועמ - תבש ןחלוש
ינונבל 'צ תאמ .חספל


אינע אמחל אה

םיזירכמ ונאש ,איה תוטשפב םירבדה תנווכ ."אינע אמחל אה" םילימב הליחתמ הדגהה תרימא
לכאיו אוביש בער לכל םיארוקו ,םירצמ ץראב וניתובא ולכאש 'ינועה םחל' איהש הצמה לע
;לארשי-ץראב האבה הנשל ,ןאכ הנשה" הווקתב םימייסמ ףוסבל .חספיו אוביש ךרצנ לכלו
."ןירוח-ינב האבה הנשל ,םידבע הנשה

שי ובש ןפואה תא אטבמ הנכותש רמול שי ,הדגהה תליחתב וז הקספ ועבק ל"זחש רחאמ םלוא
םמורתהל - הניינעש ,תיתימא םירצמ תאיציל עיגהל ךרדה םג וזו ,הדגהה לכ תא אורקל
.םירצמ תאיצי לש הניינע תא שממ תווחלו ,ןמזה תולבגמ תוברל ,הזה םלועה תולבגממ

םויה םירצמ תאיצי

עוריא אלא ,רבעב הרקש רופיס קר הניא םירצמ תאיציש תושיחממ "אינע אמחל אה" םילימה
לעש וללה תוצמה ,הז - "אינע אמחל אה" םירמוא ונא ןכל .וישכעו ןאכ שחרתמו הרוקש
.םירצממ םתאיציב וניתובא ולכאש 'ינועה םחל' אוה ,וננחלוש

.תוימשגהו תוירמוחה תולבגממ תאצל ,רמולכ ,םירצממ תאצל ךרדה םג תזמורמ 'אינע אמחל'ב
קר .'םירצממ תאצל' לכוי אל ,תובישחו ךרע תלעב תואיצמ ומצע תא שיגרמ םדאה דוע לכ
תוימשגה תולבגמ תא ץורפל וחוכב שי ,תולטבתהה תילכתב ,ןויבאו ינעכ ומצע שוחיש רחאל
.תיתימא תוריחל עיגהלו

םינמזומ לוכה

תא שיגרמ םדאה דוע לכ ."לוכייו יתיי ןיפכד לכ" - םירבדה ךשמהל הנכהה איה וז הרכה
םיקרפל ןכש ,'ךירצד לכ'ו 'ןיפכד לכ' ןימזהל לוכי אוה ןיא ,תיאמצע תואיצמכ ומצע
.וידגנתמו ויאנוש ומכ ,םימייוסמ םישנא תללוש תימצעה ותואיצמ

וליפא ןימזהל ותלוכיב שי ,הרומגו תיתימא תולטבתהל ,'אינע אמחל'ל עיגמ אוהש רחאל קר
תלוזה ןיא ,תאזכ תולטבתהל עיגמ אוהש רחאל ןכש .הפי ןיעב תאז תושעלו ,ויאנוש תא
.ונחלוש לא םינמזומ לוכה אליממו ,דוע ול עירפמ

האבה הנשל

-ינב האבה הנשל ...לארשיד אעראב האבה הנשל" - הקסיפה םויסל הנכהה םג איה וז השוחת
ךיקולא 'ה יניע רשא ץרא" רמאנש ומכ ,השודקה תארשה איה לארשי-ץרא לש התוהמ ."ןירוח
קר .השודקה תארשה תא עירפמ אוה ירה ,תיאמצע תואיצמכ ומצע תא שיגרמ םדאה דוע לכ ."הב
.השודקה תארשהל - 'לארשי -ץרא'ל עיגמ אוה 'אינע אמחל' לש השוחת ידי-לע

םדאה שרדנ תיתימא תוריחל עיגהל ידכ ."ןירוח-ינב האבה הנשל" - םויסה םג ןאכמו
.הרומג תולטבתה ידי-לע איה ךכל עיגהל ךרדהו ,האירבה לש תולבגמה לכ לעמ תולעתהל
ףוס-ןיאה םע רבחתמו םלועה תולבגממ םמורתמ אוה ,ספאו ןיאכ ומצע תא שיגרמ ידוהישכ
.תוריח לש תיתימא השוחתלו תיתימא םירצמ תאיציל עיגמ אוה זאו ,יקולאה
(262 'מע ,ז ךרכ תוחיש יטוקל)

חספה גח :אשונב םישרדמ - ןייעמה ןמלודגה תבש

תמייתסמ וז תבשב הרטפההש ינפמ :ךכל םימעט המכ .'לודגה תבש' תארקנ חספ ינפלש תבשה
לודגה 'ה םוי אוב ינפל איבנה הילא תא םכל חלוש יכנא הנה" (גכ,ג יכאלמ) קוספב
.רוביצה ינפל ("לודגה") ריעה בר שרוד וז תבשבש םושמ ,םעט דוע ."ארונהו
(הרות ינינפ)


ץמח תקידב

וליאו 'ה שי 'הצמ'בש אוה לדבההו ,'צו 'מ תויתואהמ תובכרומ 'הצמ'ו 'ץמח' םילימה
שי 'חבש ,אוה ןהיניב לדבהה .ןתרוצב תומוד וללה תויתואה יתש .'ח המוקמב האב 'ץמח'ב
בוטה רצי ןיב לדבההש ,זמר ןאכ שי .ןוילעה וקל תילאמשה לגרה תא תרבחמה הנטק הדוקנ
תקידב תבוח םדאה לע תלטומ ןכל .םהיניב ןיחבהל השק תחא אלו ,הרעשה טוחכ אוה ערה רציל
.תובוט ןניאש תולועפ ןיבל תובוט תולועפ ןיב בטיה ןיחבהל ,ץמח
(שטיוואבוילמ ר"ומדא ק"כ)


רדסה-ליל

לק רבדה אהי אלו ,הדגהו רדסה תווצמ ונקיתש םימכח רמאמ םייקל המיאב דרח םדא לכ אהי
ליכשי ,םהב הדפקה ןיאש םדאה יניעב הארנש רדסה-לילב שי םירבד המכ םא ףא .ויניעב
.םהב קיר רבד םוש ןיאש םמייקל ותעדב
(ל"ירהמ)


םדא-ןב תויהל

ךשמב ,קחצי ףסוי" :םעפ יל רמא (ב"שר יברה) יבא :שטיוואבוילמ ץ"יירה ר"ומדא ק"כ רפיס
תלדה תחיתפ תעשב דחוימב .רוזעי 'ה זאו ,םדא-ןב תויהל םיצורש בושחל םיכירצ רדסה-ליל
."םיינחור םירבד לע אלא םיימשג םירבד לע שקבל אל .איבנה והילאל
(ד"שת חספה גח תוחיש)


עברא

,ביבאה גח ,תוצמה גח ,חספה גח - גחל תומש העברא :עברא רפסמל תדחוימ תועמשמ שי חספב
,יתלצהו ,יתאצוהו - הלואג לש תונושל עברא דגנכ ,תוסוכ עברא םיתוש .ונתוריח ןמז
.תוישוק עברא םילאוש ןכו .הרות הרביד םינב העברא דגנכ .יתחקלו ,יתלאגו
(הרות ינינפ)


דקתשאד עשרה

םושמ :םהל הנע ?תושדח תודגה הנש לכב םיסיפדמ המ םשל ,ץישפורמ ילתפנ יבר תא ולאש
...תורודה תדירי חכונ ,רומג קידצ הנשה בשחנ רבכ דקתשא לש עשרהש

ךייח ימי לכ

לכ .(ה,א תוכרב) "חישמה תומיל איבהל ךייח ימי לכ" :הנשמה ירבד תא םיריכזמ ונא הדגהב
איה תולגה לש תיתימאה התילכת .המצעל הרטמ הניא תולגהש תעדלו רוכזל ונילע םייחה
תאיב תא זרזנו ברקנ ךכבש הנווכב םירודח תויהל םיכירצ ונישעמ לכו ונתדובע .הלואגה
.חישמה
(םירוביד יטוקיל)


"םינב העברא דגנכ"

םישורד עשרה ןוקיתל ןכש .ונקתיו וברקי םכחהש ידכ ,םכחה ןבל ךומס אצמנ עשרה ןבה
.בטומל עשרה תא ריזחהל םחוכב ןיא לואשל עדוי וניאש ןבהו םתה ןבה .םילודג תוחוכ
.וילע וז הבוח תלטומ ןכלו ,םכחה קר תושעל לוכי וז המישמ
(שטיוואבוילמ ץ"יירה ר"ומדא)

עובשה תרמיא


םתו עשר

לש התונגב רבדמ היה רדסה-לילב .ותונינשבו ותמכחב עודי היה ץישפורמ ילתפנ יבר
:רמא ךכו .תושפיטה

,ודוקדקב חומ שיש ,עשרה אלא ?םתה ןמ עורג עשרה אולהו ,םתה ינפל עשרה הנמנ המל"
..."םת ראשיי םלועל םתה לבא ,הבושתב רוזחל לוכי

:רמא דוע

לש ונוביר :םכחה ללפתמ ךכש אלא ?םתה תא אלו עשרה תא אקווד םכחה דיל ודימעה המל"
המ ךא ,בטומל וריזחהל רשפאו חקיפ עשרה .הטוש דיל אלו עשר דיל ינדימעתש בטומ ,םלוע
..."?הטושמ תופצל רשפאתודיסחה יכרד


יברה לש תוצמה

שיא=) ןיילפ'צכ זא יתריש .ה"לשת תנש עצמאב ךרעב לחה שטיוואבוילמ יברה םע ילש רשקה
יסקודותרואה ברה יתייה ,השעמל .הקסלאב רשא ףרודנמלאב ינקירמאה ריוואה-ליח סיסבב (תד
תשוחתב הלחהש הפוקת .הז חדינו אופק םוקמב יתריש םינש שולשמ הלעמל .הנידמה לכב דיחיה
.המוצע קופיס תשגרהב המייתסנו השק תודידב

יתוא הרביח ,קרוי-וינ תונוכשמ תחאב רענכו דליכ יתלדג הבש החותפה תיתדה הריוואה
- ךירדמכ ןכ-ירחאו ךינחכ הליחת ,רבח יתייה הבש - אביקע-ינבכ העונת לא רתוי הברה
רז היה ,יברה לא תטלחומ תולטבתהב לגדש ,ידיסחה ןויבצה .שטיוואבוילכ תודיסח לא רשאמ
תא לצנל דידי תצעל יתיעש ,קרוי-וינב רצק רוקיבל יתנמדזנ רשאכ ,תאז-לכבו .יל
.שטיוואבוילמ יברה לצא 'תודיחי'ל סנכיהל ידכ תונמדזהה

עבראמ רתוי ופלח וניאושינ זאמ :רתוי הבושח הביס יתוא הפחד יביל רתסבש איה תמאה
םג ועיגה יברה לש תואלפומה ויתוכרב לע םירופיסה .ןטב-ירפב ונדקפנ אל ןיידעו םינש
.יינזואל

םיניתממה לש ךורא רותב ,רק ףרוח ליל תוצחב םידמוע יתייערו ינא ונמצע תא ונאצמ ךכו
ספתש ןושארה רבדה .המינפ ונסנכנו תלדה החתפנ ובש עגרה עיגה .יברה לש ורדחל סנכיהל
ול שיש ,שטיוואבוילמ יברה לש דרשמה הז .דרשמה לש תינפגס טעמכה תוטשפה היה יתוא
!?םילודג םירישע םהיניב ,םיבר הכ םידהואו םידיסח

עתפל .דובכ -תרדה הקיפמ ותוזחש ,םינפ-אושנ שיא .יברה בשי ,ןחלוש ירוחאמ ,רדחה הצקב
.יברב ורוקמש רהוז ,יינפ תא ףטוש רהוז וליאכ יתשגרה

עגונה לכב םש םירדתסמ ונא דציכ ןיינעתה אוה .יתייער םע החישב יברה חתפ הליחת
,תוידוהיה םישנה עונכשל תוצרמנ רתיב לועפל יתייער בל לע רביד אוה .תווצמ תרימשל
אשונב המע חחוש ךכ-רחא .הווקמב הליבטל ,הקסלאבש תוימרופרה ףאו תורגובמה ןללכבו
םוחת אוה דחוימה ךוניחהש עדי יברה םא יתיהת .םידחוימ םידליב לופיטו םידלי ךוניח
?הז ידוחיי םוחתב תואיקבהו עדיה ול ןיינמ ,יתהמת ,ללכבו .יתייער לש ימדקאה תוחמתהה

לא תונפל יתבשח ,ונעגה המשלש תירקיעה הביסה תא ץימחנ אלש ידכ ,זאו ,ופקנ תוקדה
וטבמ תא יברה יילא אשנ ,הפ תוצפל יתקפסה םרטב ךא .םידליב ונכרביש ושקבלו יברה
,םהיבאמ ףא םילודג ,םינבר ויהי םינבהש ,תונבו םינב םכל ויהיש" :לחיא בחר ךויחבו
."תודהיה יניד תא רומשל תופסונ תונב ודמלי תונבהשו

תושעל לכואש המ לכ" :יתייער לא בוש יברה הנפ ,העשה תיצחמכ הכשמנש ,'תודיחי'ה ףוסב
."השעא - םכתוחילש םוקמב םידוהיכ תויחל םכל עייסל ידכ ישיא ןפואב

-לע יתשקבתנ .הקסלאב הבוטל ונילע אבה חספה-גח תארקל ונכרענ ןכמ רחאל יצחו םיישדוחכ
ךכו ,ויגהנמו ידוהיה גחה תועמשמ לע רמאמ ןיכהל םיניצקה ןודעומ ןואטיב יכרוע ידי
עיגהל ולכוי תוחפלש ידכ ,םהיסיסבמ םידוהי םילייח ררחשל יתלוכי לככ יתלעפ .יתישע
העשב הב .תוידוהי תוחפשמ םע אתווצב גחה תא גוגחל ,'גרוקנא וא סקנבריפ ,תונכשה םירעל
.םילייח םתואל חספל רשכ ןוזמ תנכה לע יתלמע

תומכ תוארל יתמהדנ .קרוי-וינמ קנע חולשמ ירובעב עיגהש העדוה יתלביק חספ ינפל עובשכ
לש ותארוהב ונילא וחלשנ תוצמה יכ ,יל ררבתה הרהמב .די-תדובע ,תורומש תוצמ לש המוצע
םילייחה לכלו ונל תודעוימ תוצמה יכ ,רמאנ חולשמל ףרוצש קתפב .שטיוואבוילמ יברה
.רוזאב םיתרשמה םידוהיה

םייח לוהינל עגונה לכב הל עייסל ,יתייערל יברה ןתנש תישיאה החטבהב יתרכזנ םואתפ
.תוצמ ונל חולשל ללכ יברהמ ונשקיב אל ,תישאר :הלופכ התייה יתומעפתה .םיניקת םיידוהי
לכל תוירחאב תאשל ול םרג המ ,חספל תורדוהמ תוצמל ונל גואדל ןוכנל אצמ םא םג ,תינש
תכרפומ יברה יבגל תאזה הלאשה יכ יתנבה םימיל) !רוזאב םידוהיה הקירמא אבצ ילייח
.(...הדוסימ

ןיתמהל יתצלאנ םיתיעל .תוצמה חולשמב יבורו ישאר קוסע יתייה חספ דע ורתונש םימיב
םילקה םיסוטמה תעגה דע ,'גרוקנא לש ימואל-ןיבה הפועתה-למנ לולסמ לע הלילה עצמאב
תוסיטהמ המכב יכ ,ךויחב רכזנ ינא .הקסלא יבחרל םכרדב ,דבלב תורצרצק תוינחל םש ורצעש
הליבחל סחייתהל ךילע" .ואתב ןקיזחהל ונממ יתעבתו סייטה ידיל תוצמה תליבח תא יתרסמ
..."םיריבשו םינידע תיכוכז-ילכ הב ויה וליאכ

ותרישש ,םיאפור בור-יפ-לע ,םיידוהי םילייח ידיל ןכרד תא ואצמ יברה לש ויתוצמ
.תיסורה ריביסל תקשונה םונו ינופצה בטוקבש ויבצוק תמגוד ,רתויב םיחדינה תומוקמב

הקיז לעב שיא - יברה חלשש תוצמה תא ולביקש םילייח םתואמ דחא יתשגפ םינש רובעכ
תורומש תוצמ אלא לכוא אוה ןיא חספ ותוא זאמ יכ ,רפיס אוה .ךכמ רתוי אל ךא ,תרוסמל
ימאימב וא קרוי -וינב לכוא דציכ ,הלאכ תוצמ יתלכא םלועה ריצ לע םא" .די-תדובע
..."ךכמ תוחפב קפתסהל

לא רשאכ ,האבה הנשב חספ תארקל אקווד ונשח ונל יברה לש רתוי הלודגה ותגאד תא לבא
.ונינב תעברא רוכב ,השמ-ריאמ - טועפ חרוא ףרטצה ונלש רדסה ןחלוש

(ןלוגה-תמרבש ןיפסיחב ד"בח-תיב להנמ םויכ אוה רבה לארשי ברה)תודיסחה יכרד


ידיסחה םלועב חספ

תאיצי ,ינחור ץמח רועיב שי .תינחור הדובע לש םלש םלוע אוה ידיסחה םלועב חספה-גח
.הקומע תימינפ תועמשמ חספה יניינע לכ םילבקמ ךכ .םיינחור רורמו הצמ ,תינחור םירצמ
.הז אלפומ םלוע םיפקשמה םירופיס רחבמ ןאכ איבנ

רבד לכא אל ,שטירזממ דיגמה ,וברל הנושארה ותעיסנמ רזח 'אינת'ה לעב ןקזה ונבר רשאכ
ומשויי וברמ לביקש תונווכה לכש אדוול ,ץמח תקידבל תונכהב דורט היה יכ ,ןסינב ג"יב
רתוי זא ול היה אלש העשב ,תאזו ,הלילה לכ הכשמנ המצע הקידבה .לעופב הקידבב ולצא
.(265 'מע ו"צרת תוחישה רפס) דחא רדחמ

דמולו ,הלילה תוצח ירחא יצחו םייתעש חספ ברעב םק היה שטיוואבוילמ ב"שרה ר"ומדא
.(86 'מע ב"שת תוחישה רפס) גחה יניינעב - םייח ץע ירפו םייח ץע - הלבק ירפסב

ףוג ילב המשנ

חספה-גח דובכל יל ורפת ,רשע ןב דלי יתייהשכ" :שטיוואבוילמ צ"יירה ר"ומדא ק"כ רפיס
יתקסע ,הווצמ-תוצמ תייפאו ץמח תפירש ירחא ,חספ ברעב .תושדח םיילענו השדח הפילח
אלש יתרהזנו ,(ב"שר יברה) יבא לש ורדחב תאז יתישע .ןייה יקובקב לעמ תומתוחה תרסהב
.תושדחה םיילענה קרבב םוגפל אלש רקיעבו ,ידגב תא ךלכלל

ונחלוש דיל בשויה רשמ לשמ רבסומ תודיסחה תרותב' :יל רמאו ייתובשחמ ךלהמב ריכה יבא"
דרי רשהש ןכתייה .תומצע םסרכמו בלכה דמוע ןחלושה תחתו ,םינדעמ ינימ לכב ךורעה
לכתסהל יתשייבתהו ,יילע ועיפשה םירבדה '?תומצע םסרכל ןחלושל תחתמ בשייתיו ואסיכמ
.(74 'מע ג"שת תוחישה רפס) "!ךוניח ארקיי הזל" :יברה םייסו ."םישדחה יידגבב דוע

ךרוע היה רדסה תא .תילכתב ינחור שיא היהש םושמ ,'ךאלמה' הנוכ שטירזממ דיגמה לש ונב
.רדסב 'ךאלמה' דמוע ןכיה תוארל ושמשמ תא דיגמה חלש ,ןמוקיפאה תליכא רחאל ,םעפ .ודבל
רמול בוש דיגמה וחלש .("אינע אמחל אה") "אה ,אה" תרימאב קוסע אוהש רמאו רזח חילשה
אלל ךא ,ויבא ירבד תא תרשמה ול רסמ ."אה ,אה" :ולשב אוהו ,הצמ תיזכ לוכאל ךירצש ול
...ףוג ילב המשנ לבא ,הצמ לוכאל הכירצ ףוגב המשנ :דיגמה רמא .ליעוה

חישמה שרפי ךיא

לודגה קלחה תאו םיריאשמ ןטקה קלחה תא .םייתשל תיעצמאה הצמה תא םירבוש 'ץחי'בש גוהנ
,הצמה תא םיבוסמה דחא דדמ ,'קדצ-חמצ'ה ר"ומדא תיבב רדסב ,םעפ .'ןמוקיפא'ל םיחינמ
םיכירצש לודג" :יברה הנענ .'ןמוקיפא'ל וחינהל ידכ ,רתוי לודג םיאצחהמ הזיא תעדל ידכ
.(86 'מע ב"שת תוחישה רפס) ..."ונממ לודג ןטקה - ותוא דודמל

טושפ שיאש המ .הלגעה לע תולעל רשפא חספה-גחב :שטיוואבוילמ ש"רהמ ר"ומדא ק"כ רמא
.הלודג הדובעב 'דבוע'ו 'ליכשמ' לעפי אל ,תומימת ךותמ הדגהה תרימא ידי-לע לועפל לוכי
,תולעפתה לעב היה ןמחנ 'ר .ב"שרה ,יברה ןבל םירבדה תא רפיס ,ןמחנ 'ר ,יברה לש ותרשמ
.(321 'מע ו"צרת תוחישה רפס) תועמד ויניע וגלז ורופיס תעבו

ךתוא לאשא ,אבא" רמוא היה ןכ ינפלו ,תוישוקה עברא תא לואשל גהונ היה ש"רהמ יברה
יברה תא עמש רשאכו ,רומג דיסח היה אלש דחא ידוהי רדסב ולצא בשי םעפ ."תוישוק עברא
.(324 'מע ו"צרת תוחישה רפס) דחפמ דוערל ליחתה "תוישוק עברא ךתוא לאשא ,אבא" רמוא

תא חישמה ךלמ שרפי ךיא עומשל ימצעל לחאמ ינא" :צ"ייר יברה רמא רדסה תכירע תעב םעפ
.(235 'מע ו"צרת תוחישה רפס) "הדגהה


הלואגל הייפיצב


-ינב לש ןוחטיבה תוכזב ,ונימיב ךכ ,ןוחטיבה תוכזב לארשי ולאגנ םירצמ תלואגבש םשכ"
."שממ ונימיב הרהמב ונלאגי ה"בקהש םיכוז - 'אובל יתעושי הבורק'ש לארשי
(שטיוואבוילמ ר"ומדא ק"כ)

שטיוואבוילמ ר"ומדא ק"כ תודוא םיידוהי םייח
תוגיהנמהו רפסה שיא .שטיוואבוילמ ר"ומדא ק"כ


תונואגה תא הפשחש הדגה

רפסה היה הז .תואתשהב םייניע ףשפשל םישנא הברהל םרג ,ו"שת תנשב עיפוהש ,ןטק רפס
.תוירבה יניעמ תרתסנ ותלודג התייה ןיידע םימי םתואב .שטיוואבוילמ יברה רביחש ןושארה
ןויעו דומילב ונמז לכ תא עיקשהו םישנא םע עעורתהל טעימש ,םנפומ שיא היה ויפואב
.םירפסב

יבר) ץ"יירה יברה ,וימח .םיצאנה ידימ לצינש רחאל ,קרוי-וינל עיגה םינש שמח ינפל ךא
תודסומ המכ לעו ד"בח תיירפס לש רואל-האצוהה לע ודיקפה םנמא ,שטיוואבוילמ (קחצי-ףסוי
אל וילא םיברוקמה וליפאו ,ותלודג תא עינצהל תאז-לכב חילצה יברה לבא ,םיפסונ םייזכרמ
.תמאב והוריכה

עונצ םש

םע ,חספ לש הדגה' :רפסה לש ומש .הרותה יספות ברקב עוזעז ללוחו הזה רפסה עיפוה םואתפ
םינוש םירפס ךותמ טקלמכ רבחמה תא גיצמש ,עונצ םש .'םירואיבו םיגהנמ ,םימעט יטוקל
אצמ רפסה תא חתפש ימ םלוא ,('םירמא יטוקל' ורפסל ארק אינתה לעב םגש ,בגא ,ןיינעמ)
.הרותה ינמכמ לכב המיהדמ תואיקב ףשוחש ,ונימב דחוימ רוביח וינפל

תורוקמ לש אלפומ לולכמ וב שי .הדגהה לש הריעז הידפולקיצנא ןיעמ אוה יברה לש ושוריפ
תורוקמו םיקומינ ;ויגהנמו רדסה-ליל תוכלה ;תורודה ךשמב םהילוגלגו הדגהה יעטקל
בגא תוררועתמש תוישוק ץורית ;תועדה לכ לש זכורמ ןויצ ךות ,םינושה םיגהנמלו תוכלהל
הזב הז בלושמ לוכהו .םרואיבו תואחסונ ילדבה ;םהימעט דצל ד"בח יגהנמ ;הדגהה תאירק
.רתויב תיתיצמתו תיניינע ,הרצק ךרדב

"תידגהה תורפסב הנינפ"

,ןיוז ףסוי-המלש ברה ,תינרותה תרוקיבה ןמאו עדונה ןואגה חבשמ 'םירפסו םירפוס' ורפסב
."דיסח ונניא רשאכ דיסחכ ,לארשימ םדא לכל המיאתמו ,התמגוד םיטעמש האלפנה הדגהה" תא
,שדוק תדובעל לוח תרדגהמ םידיסח לש םתדילסמ ששוח יתייה אלמלא" :דוע בתוכ אוה ךשמב
."תידגהה תורפסב הנינפ - םינפ לכ לע .הנושאר הגרדממ תיעדמ הדובע יהוזש רמוא יתייה

'םיינחמ') ןדמ ריאמ ,רקחמהו רפסה שיא לש ורמאמב םיאצומ ונא תפסונ תניינעמ תומשרתה
ידיסח לש םגיהנמו םבר תעכ ,ידיסח ר"ומדא ,רבחמהש הדבועה העיתפמ" :(ז"ישת בל ןויליג
המוק רועיש לעב גולוליפ ,הנושאר הגרדממ יעדמ רקוחכ (...) הלגתמ ,ולוכ םלועב ד"בח
,תורוקמ לש יעדמה חותינהו רוריבה רשוכבו רשיה ולכשב ,המוצעה ותואיקבב אילפמה
."תפומל תקייודמו תיתיצמת ,הרצק ןושלב לוכהו ,ארקמ לש וטושפ ,רחואמו םדקומ ,תואחסונ

םלשוה אלש רוביח

ומסרופ ןתצקמש ,ויתובושת .תונוש תוינרות תולאשל דקומ יברה השענ הדגהה םוסרפ רחאל
-תורגא' הרדסב ,תונורחאה םינשב קר ועיפוהו םייטרפ םישנא ידיב וראשנ ןבורו ןתעשב
.וחתפל םירחשמה לש בחרה ןווגמה תאו המוצעה ותונואג תא תוחיכומ ,'שדוק

לעב לש ורודיס לע ףיקמ רוביחמ קלח תויהל הרומא התייה הדגהה יכ ,וליג יברה יברוקמ
קלח הז םגו .וז ותנווכ תא םישגהל יברהמ ,הארנה לככ ,וענמ הגהנהה תודרט םלוא .אינתה
.לארשי-םע ןעמל בירקהש הלודגה הברקההמגרובזניג ףסוי ברה תאמ - הכלהה תניפ


ותכלהכ ןמוקיפא

?'ןמוקיפא'ה ירחא המואמ םילכוא ןיא המל :הלאש

םיאיבחמ לודגה קלחה תא .םיקלח ינשל תיעצמאה הצמה תא םיסרופ 'ץחי'ה בלשב :הבושת
םינועש' - "ינוע םחל") ומוקמב םיריאשמ ןטקה קלחה תאו ,הבושח הווצמ אוהש ,ןמוקיפאל
.הדגהה תא וילע רמול ידכ ('םירבד וילע

ונהייש ידכ ,הדועסה לכ ףוסב חספה ןברק לש השה תא םילכוא ויה שדקמה-תיב ןמזב
ןיא ותליכא רחאל .םילכוא םירשהו םיכלמהש ךרדכ ,הלודגו תובישח ךרד היהתו ותליכאב
.הפהמ חספה םעט רובעי אלש ידכ ,רבד םילכוא

,הדועסה ףוסב ,חספל רכז ,הצמ 'תיזכ' לוכאל ונילע הבוח ,חספ ןברק ונל ןיאש ,וישכע
.הביסהב ולכואל ךירצ הליחתכלו .(ןתפל ונייה) 'ןמוקיפא' ארקנה אוהו

.הדועסה םות דע ולכואל ואובי אלש ידכ ,דרפנב ותוא םיחינמו הפמב םיפטוע ןמוקיפאה תא
הפמב ףוטעה ןמוקיפאה תא חקול ('ןמוקיפאה רמוש' ,ןבה - תורחאב) באה ,חרזמה תוליהקב
תורורצ םתוראשמ" ,םירצממ וניתובא ואצי הככ :םידליל רפסמו ,רזוחו אצוי ,ופתכ לע
.(דל,בי תומש) "םמכש לע םתולמשב

תרומת םהמ ותוא םידופו) ןמוקיפאה תא 'םיבנוג' םידליהש זנכשא תוליהקב ץופנ גהנמ
,בנגה ןמ ולש תא בנוגהש ,ל"זח רמאממ יברה ריעהו .ךכ גוהנ אל ד"בחב לבא ,(יהשלכ הנתמ
.הבינג םעט םעוט אוה ףא

אמצי םאש ,ןכמ רחאל םיאמצ תויהל אלש ידכ ,ךרוצה יפכ תותשל שי ,ןמוקיפאה תליכא ינפל
.םימ תותשלו םיקסופ תצק תעד לע רובעל ול וריתי ,דואמ

לכאנ היה אלש ,חספה ומכ ,(12:40 :ץראה זכרמב) הלילה תוצח ינפל ולכואל רהזיהל ךירצ
.תוצח דע אלא
ר"ומדאל ,חספ לש הדגהל םיגהנמו םימעט יטוקל .םש ןקזה ר"ומדא ע"וש .חעת-זעת 'יס ע"וש
.'לארשי יטבש יגהנממ - םיגהנמ טוקלי' .שטיוואבוילמישארה ףדל

םיניינע חתפמ | ןיעידומ | סופד תיב | תושדח רדח | םידלי רדח | ןויע רדח | ד"בח תיב

תורומש תויוכזה לכ (c)
רואל האצוהה ףגא - זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ
03-9606169 :'סקפ ,03-9607588 'לט ,72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת
ירא-בל ףסוי :"טנרטניא" רודמ שאר * בונורהא ןהכה קחצי ףסוי ברה :ר"וי
chabad@chabad.org.il