539 'סמ עובשה תחיש
:ןויליגה ירודמ
עובשה תרמיא ןייעמה ןמ תבש ןחלוש םירפס תיעובש הדמע
ץבוק תדרוה הכלהה תניפ םיידוהי םייח היהש השעמ תודיסחה יכרד

ירחא תשרפ * (2.5.97) ז"נשת'ה ןסינב ה"כ * דורב םחנמ :ךרוע
תיעובש הדמע


יתדע רעפ ןיא


ךלי הז ךילהתו ,תודעה ןיב תוציחמה תומלענ טא-טא
.שיא ןיינעמ וניא רבכ תמאב יתדעה אצומה .םצעתיו
.ונרגבתה


רתוי הקזח המצועב ףא ילואו ,יתדעה אשונה שדחמ ץרפתמ הנהש המדנ היה חספה-גח ברע
.הדיחיה הביסה וז ןיאש הארנ ךא ,חספה-גח ללגב רקיעב ,הרעסה הככש םייתניב .רבעבמ
תוחורה תרעסהל וב שמתשהל ןויסינ לכו ,יתדעה ןיינעל יתימא דוסי ןיא םויה לש לארשיב
.יתוכאלמ אלא וניא

לוכי ,רשכומו בוטש ימ .םוסחמ בשחיהל לוכי וניא רבכ יתדעה ןיינעה ,ונלש תואיצמב
.חרזמה תודע ינב םה תיחכונה הלשממה ירשמ תיצחמש הדבוע .םימוחתה לכב םדקתהלו חילצהל
אל שיא ,םירשהמ דחאו דחא לכ לש ואצומ תא ןייצל ץמאתמו יאנותיע םק היה אל םא ,םצעבו
.ונרגבתה .שיא ןיינעמ וניא רבכ תמאב יתדעה אצומה יכ .ךכ לע ותעד תא ןתונ היה

תיתימאה הנכסה

רעפ לע רבדל רשפא-יא - רתויו רתוי יתרגש רבד םישענ תונוש תודע ינב ןיב ןיאושינ רשאכ
השקתמ אוה ,ךייש אוה הדע וזיאל ותוא םילאוש רשאכש ,ישילש רוד שי רבכ רשאכ .יתדע
- קריעמ אתבסו הקירמאמ ינש אבס ,היינמית אתבס ,ינלופ דחא אבס ול שיש רחאמ ,בישהל
ךלי הז ךילהתו ,תונושה תודעה ןיב תוציחמה תומלענ טא-טא ?יתדעה אשונל שי תועמשמ וזיא
.םינשה תצורמב םצעתיו

אצוי תניחבב ןה לבא ,םשו הפ תומייק ןיידעש תויתימא תויעבמ ןיע םילעהל ידכ ךכב ןיא
חופיק לש דירש לכ לטבל הבוחו ,לפטל שי תויתדוקנה תויעבב .ללכה לע דמלמש ללכה ןמ
.דחא םעל תודעה לכ לש תיתגרדה תוגזמתה איה תטלשה המגמה לבא .יתדע עקר לע הילפאו

ףא ילואו ,םייתד םניאשל םייתד ןיב קחרמה םע תוביטימ ןניא תופלוחה םינשה ,תאז תמועל
וליאו ,רתוי םייתד םישענ םייתדה .ךופהה ןוויכב תולעופ תומגמה ןאכ .ותוא תוביחרמ
תוממורתמ רוכינה תומוח .יתד-ידוהי ןיינע לכמ תוקתנתמש תוצובק שי םייתד-אלה ברקב
.וללה תוצובקה ןיב ףתושמ רבד ללכב שי םא םיהותש ימ שי רבכש דע ,גיאדמ רועישב

המחלמ אל ,קבאמ

ונא .רוביצב םינוש םיקלח ןיב יתימא קבאמ ןאכ שי לבא ,םעה תודחא לע הברה םירבדמ
קלח ותוא .רחא רוביצמ הגהנהה תא לטונ םייוסמ רוביצ ובש ךילהת לש ואישב וישכע םייוצמ
תבוטל הגהנהה תא דבאמ אוהש שיגרמ ,םינשה לכ ךשמב התוא להינו הנידמה תא םיקהש רוביצב
,םינוש םיטועימ לש תורבחתהל תקהבומ המגוד ויה תונורחאה תוריחבה .םעב תורחא תוצובק
.הנידמה לש תיעבט הגיהנמ המצע תא התארש תיליעה ידימ ןוטלשה תא ולטנו בורל ויהש

,חוכה יזכרמ ראש לע ומתוח תא עובטל שקבמ ,ץראב בורה השעמל אוהש ,הזה רוביצה וישכע
רטשמה לש םיבושח הכ םילכש ןכתיי אלש ,רמוא אוה .טפשמה תכרעמו תרושקתה םשארבו
.קחשמה םש םצעב הז .בורה תדמעכ אלש ,טועימ ידיב יתמגמ חרואב ולהוני יטרקומדה

לע בקונ חוכיו וניניב שי לבא ,םיחא ונלוכ ,םידוהי ונלוכ .המחלמ הזב תוארל ךירצ אל
תודהיה יכרע לע תנעשנש ,תידוהי הנידמ ןאכ תוארל הצור לארשיב רוביצה בור .ךרדה
.קבאמה שוטנ וז הדוקנבו ,ךכב םיצפח םניאש ימ שי .תרוסמהו

לש ופוסב ."םתולג ףוסב הבושת תושעל לארשי ףוס"ש ,הרותה לש התחטבהב םינימאמ ונחנא
םקו ותבצחמ רוצל ידוהיה םעה רזוח ,םימעה לככ הנידמ ןאכ תונבל תונויסינה תורמל ,רבד
ןוקיתה .תידוהי הנידמכ ,עונל הרומא איה םהבש םייתימאה םיספל הנידמה תא ריזחהל ידכ
.הרותה החיטבה ךכ יכ ,ללוחתי הזה

-חישמ ידי-לע המלשהו תיתימאה הלואגב ,"םילאגנ םה דימ" - ךשמהה םג ללוחתי ךכ ךותבו
.ונקדצםירפס- חנעפ תנפצ

ןיזור ףסוי יבר ןואגה תאמ
'ךלמה רה ןוכמ' תאצוהב
םיבותכש ,םימוצע םישודיח םיאלמ וירפסו ,'יבו'צוגורה ןואגה' ויוניכב עדונ רבחמה
בחר רואיב דצל ,םיזחוא םיינש קרפ לע םישודיחה ואב ןאכ .תובית-ישארבו תויתיצמתב
.8584518 -08 'לט .'מע 168 .םידמולה רוביצ ינפל ןואגה תרות תא חתופש

- ןכהו חבט

ארק םייח-ףסוי ברה תאמ
'דודל ליכשמ' ןוכמ תאצוהב
תשדוחמ הרודהמ וזו ,םינש םייתאמכ ינפל יח רבחמה .הקידבו הטיחש תוכלה תא םכסמה רפס
.02-6240066 'לט .'מע 169 .םיקיתע םיסופד יפ-לע הגומ ,ןזור םהרבא 'ר לש ,תקייודמו

- תפומ ירופיס

ןמרדור ןמלז תאמ
'תצרפו' תאצוהב
לש תירבעב תדבועמ ,תדחוימ הרודהמ ןאכו ,םירפס ןווגמב ועיפוה רבכ בוט-םש-לעבה ירופיס
.שדוק-יררהב םרוקמש ,םירופיס השישו םישימח םירצואה םיכרכ ינש .שפנ לכל הוושו ונימי
.03-9606559 .תפומ ירופיס ןכא

- וניאישנ וניתובר

יקצנימק קחצי-ףסוי תאמ
'תונייעמ' תאצוהב
ד"בח יאישנ לש םהייחמ םירופיסו םהיתודלות תא תרפסמה ,םידליל הרדיסב ישילש רפס
,שטיוואבוילמ (ןוסרואינש רעבוד-םולש יבר) ב"שרה יברב קסוע יחכונה רפסה .םהיתורודל
.03-9606201 'לט .'מע 227 .ד"בח תיבל ישימחה יברהשטיוואבוילמ יברה לש ויתוחיש יפ-לע דבועמ - תבש ןחלוש
ינונבל 'צ תאמ .ירחא תשרפל


תוצרל ךירצ ידוהיש המ

-שדוק לא הרוסא הסינכ ינפמ ויחא ןרהא תא ריהזהל ונבר השמל ה"בקה הרומ השרפה תליחתב
תומ ירחא" רמאנ יוויצהש ,המידקמ הרותה םלוא ."שדוקה לא תע לכב אובי לאו" - םישדוקה
?הז רוסיא ןיבל ןרהא ינב תומ ןיב רשקה המ ."ןרהא ינב ינש

ןנוצ לכאת לא" :אפור ידי-לע רהזוהש הלוחמ לשמ הירזע-ןב רזעלא יבר םשב י"שר איבמ
אלש ,בחטב בכשת לאו ןנוצ לכאת לא" :ריהזהו ינש אפור אב ןכמ רחאל ."בחטב בכשת לאו
תא השיחממ איהש ןוויכמ ,רתוי הליעי ינשה אפורה לש ותרהזא ."ינולפ תמש ךרדכ תומת
.תוארוהה תרפהבש הנכסה

תדחוימ השחמה

,הלוח .ומצע לשמה ךותמ הלוע הז רבד ?הנכסה תשחמהל ןורהא קקזנ הז יוויצב אקווד עודמ
םוקמב הביכשו םיננוצ םימ תייתש ידי-לע ומוח תא דירוהל קקותשמ ,הובג םוח ול שיש
לע רובגל החוכב ןיאש ןוויכמ ,הייד הליעי-יתלב ןאכ תויהל הלולע הליגר הרהזא .רירק
לע רבגתש איה - הנכסה לש השחמה המע שיש הרהזא אקווד .ומוח תדרוהל הלוחה לש ותקושת
.ותואירב תא ןכסלמ וענמתו הלוחה לש ותקושת

.םישדוקה -שדוקל סנכיהל ותוא הכשמש ,ה"בקל המוצע הקושת וב התייה ןהוכה ןורהא םג ךכ
סנכיהלמ קפאתהל וחוכב היהי אל ,"שדוקה לא תע לכב אובי לא" יוויצה תורמלש ,ששח היה
שיחמהל ידכ ,"'ה ינפל םתברקב" וינב לש םתומ תא הרותה הריכזמ ןאכ אקווד ןכל .המינפ
.רבדבש הלודגה הנכסה תא וינפל

"ךחרוכ לע"

.םוקמ לכבו ןמז לכב ידוהי לכל תויחצנ תוארוה שי הז רופיסב םג ,הרותה ירופיס לככ
ונממ תשרדנה תילכתהש יפ-לע-ףא .תיקולאה השודקל הלודגה הקושתה תא ץמאל שרדנ ידוהי
תויהל רבדה ךירצ ותניחבמ ירה ,ה"בקל 'הריד' ונממ תושעלו הזה םלועב אצמיהל איה
."יח התא ךחרוכ לע" תניחבב

םא .ה"בקב קובד תויהלו םלועה תולבגממ תאצל - הכופה תויהל הכירצ תישיאה ותקושת
,ה"בקה לש יוויצה םושמ קר הז ירה ,ףוגהמ תאצלו וז ותקושת תא אלמלמ ענמנ אוה לעופב
.ךרבתי ול 'הריד' הזה םלועה תא תושעל ודיקפת רבדב

םיכפה ינש

אוה ירה ,ונממ תשרדנה תילכתה תא םינפמ ידוהי םא .תירשפא-יתלב הרואכל וז השירד
תאצל קקותשהל וילעש םירמוא םאו ;ףוגהמ תאצל אלו הזה םלועב אצמיהל אקווד קקותשמ
?ותוחילש תא אלמלו הזה םלועב אצמיהל תמאב תוצרל ןמזב-וב לוכי אוה ךיא ,ףוגהמ

רשאכ ךא .ירשפא רבדה ןיא ,ולש-ותואיצמ ירדגב םדאה יוצמ דוע לכ ןכאש ,איה הבושתה
ןוצר אלא ,ומצע לשמ ןוצר ול ןיא זא-יכ - ה"בקל ותועצמאבו ונבר השמל ירמגל רסמתמ אוה
ינש תא תאשל ידוהי לכ לש וחוכב םג שי ,םיכפה אשונ ה"בקהש ןוויכמו ;ולש-ונוצר אוה 'ה
.וללה םידגונמה תונוצרה
(117 'מע ,ז ךרכ תוחיש יטוקל)

רמועה תריפס :אשונב םישרדמ - ןייעמה ןמתועובשו םימי

ורפסת" רמאנש ,םימי תונמל הווצמ .תועובש תונמל הווצמו םימי תונמל הווצמ :ייבא רמא
."ךל רפסת תועובש העבש" רמאנש ,תועובש תונמל הווצמו ,"םוי םישימח
(ד,זי הגיגח)


הרותו חמק

םאש ,זמרל .הרותה תלבק םוי ,תועובשה גח ןיבל רמועה תאבה םוי ןיב תרבחמ רמועה תריפס
.והערב רושקו יולת דחאה ;חמק ןיא הרות ןיא םאו הרות ןיא חמק ןיא
(גארפמ ל"רהמה)


רופסל דימת

אבאל ורמא ,ג"נרת-א"נרת םינשב ,הריפסה ימי לש תודעוותהב :רפיס ץ"יירה ר"ומדא ק"כ
אבא יניעב דואמ ןח אצמ םגתפה ."םירפוס ויה ןקזה ר"ומדא ידיסח" :(ב"שרה ר"ומדא)
.םירופס םימיה םג זאו ,תורופס תויהל תוכירצ תועשה .הדובע לש הניינע והז" :רמאו
האנ היהי רחמהש לדתשהל שי ללכב .דיתעב לועפל שי המו ולעפ המ תעדל ךירצ ,ךלוה םוישכ
.םויהמ רתוי הברה
(םוי םויה)


תכשמתמ הווצמ

םיגהונש ומכ ,רמועה תריפס לש הנושארה הכרבב 'ונייחהש' תכרב םיכרבמ ןיא המ-ינפמ
םיעברא ,םימלש תועובש העבש רופסל איה רמועה תריפס לש הווצמהש יפל ?תורחא תווצמב
.הלטבל הלילח היהת ךריבש 'ונייחהש' תכרבש אצמנ ,רופסל דחא םוי חכשי םאו ,םוי העשתו
(ץנימ ם"רהמ)


ריפס ינבא

היהי "םכל"הש תושעל ךירצ - "םכל םתרפסו" .(ריפס ןבא ומכ) תוריהב ןושלמ אוה "םתרפסו"
הדימ לכש ,םדאבש תודימה עבש רוריבב - "תומימת תותבש עבש" ידי-לע השענ רבדה .ריהב
הניא תבש יכ ,"תותבש עבש" תניחבב ויהי ןמצע תודימה עבשו ,עבשמ הלולכ היהת הדימו
.רוריב הכירצ
(םוי םויה)


הווצמה תומלש

הרהמב המוקמל שדקמה-תיב תדובע ונל ריזחי אוה ןמחרה" :םירמוא ונא רמועה תריפס רחאל
ןברק תא םיבירקמ זאש ,שדקמה ןמזב קר תגהונ רמועה תריפס תווצמ הרותהמש יפל ."ונימיב
הנבייש םיללפתמ ונא ךכיפל ,שדקמל רכזכ ןנברדמ קר איה הווצמה הזה ןמזב וליאו ,רמועה
.הרותהמ הבויחכ ,הווצמה תא בוש םייקנ זאש ,שדקמה-תיב
(קחצי טוקלי)


םוי םישימח

םישימחה םוי שדקיו םישימח רופסי לוכי ."םוי םישימח ורפסת" (זט,גכ ארקיו) הרותב בותכ
םיעברא רופסי לוכי ."הנייהת תומימת תותבש עבש" (וט,גכ ארקיו) רמול דומלת ,דחאו
הנמ ?דציכ אה ."םוי םישימח ורפסת" רמול דומלת ,העשתו םיעבראה םוי שדקיו הנומשו
.לבויכ ,םישימח םוי שדקו העשתו םיעברא
(םינהכ תרות)


םישימחה רעש

הלולכ ןהמ תחא לכש ,תודימה עבש דגנכ םהש ,םימי העשתו םיעברא םירפוס רמועה תריפסב
רעש תכשמהל עיגהל איה הריפסה תנווכ .עשתו םיעברא - דחיבו ,תורחאה תודימה עבש לכמ
,"םוי םישימח ורפסת" (זט,גכ ארקיו) בותכב רמאנש והז .הניבה תניחב אוהש ,םישימחה
םיעברא תריפס ידי-לעש ,ןאכ שי זמר אלא .םימי העשתו םיעברא אלא םירפוס ןיא אולהו
.םישימחה רעש תא םיכישממו םיעיגמ ,םימי העשתו
(ד"שת םירמאמה רפס)

עובשה תרמיא


בלה תא עורקל

ושיבלהל קידצה שקיב .תובחס-ייולב שובל היהש ינע םעפ שגפ ץיבנרקסמ לדנעמ-םחנמ יבר
.םיערק שובלל ותושקעתה תביסל לאשו יברה אלפתה .בריס ינעה םלוא ,םישדח םידגב

ימחר תא םיררועמ םהש ןוויכמ ,הסנרפל הלוגס םה םיעורקה םידגבה" :ינעה הנע
..."תוירבה

בלה תא עורקל בטומ ,םדו-רשב ימחרל תופצלו םידגבה תא עורקל םוקמב" :רמאו יברה חנאנ
..."םימש ימחרב תוכזלותודיסחה יכרד


תובבלה דוריפל אל

לארשי-תבהא איה תודיסחה לש הלוכ-לכ .לארשי תאנשמ רתוי רומח רבד ןיא ,ידיסחה םלועב
רבד לכ לע םידיפקמ ויה דחוימב .והשלכ ידוהיל האנשמ תוענמיה רמוחו-לקו ,ידוהי לכל
.םידיסח ןיב הבהאה ךפהכ שרפתהל לוכיש

קוספב חתפנש דחוימ תודיסח רמאמ ט"נרת תנשב רמא שטיוואבוילמ ב"שרה ר"ומדא ק"כ
-תאנשו תובבלה דוריפ לש םהיתוביסו םתוהמ תא הבחרהב ריבסמ אוה ובו ,"םכתאמ וצלחה"
תודעוותהב הרקש עוריא היה הז רמאמ בותכלו רמול ול םרגש רבדה .םנקתל ךרדהו םניחה
סוכ ךותל 'םייחל' ורבחל גוזמל שקיב םידיסחה דחאו ,יברה םע םידיסח ובשי .תידיסח
יברה .הנממ התש ןכמ רחאל קרו הפטש ,סוכה תא חקל הלה .רחא והשימ הנממ התש ןכל םדוקש
.'וצלחה' רמאמה תא רמא תאז תובקעבו ,ךכ לע דיפקה

ךכ םתס האנש

הביס אלב ,ךכ םתס ורבח תא אנוש דחאהש ,השוריפ םניח-תאנש יכ ,יברה רמוא רמאמ ותואב
דעונש ץורית אלא הז ןיא לבא ,ואנוש אוה הללגבש יהשלכ הנעט איצממ אוה םימעפל .תיתימא
אוה .תלוזל םוקמ תנתונ הניאש ,ותושי תשגרה - איה תיתימאה הביסה .האנשה תא קידצהל
.תלוזל האנשה תעבונ ןאכמו ,ותואיצמ תא טעממ תלוזהו ,ומצע יניעב בושח

הנוב דחאו דחא לכ .'ה ידבוע ברקב אקווד רתויב הצופנ םניח תאנשש ,םש רמוא אוה דוע
רבחתהלו דחאתהל ןכומ וניא דחאהו ,אקווד ולכשו ותעד יפ-לע ,הדובעבו הרותב ,ומצעל המב
לדתשמ אוה ,ןורסיח ורבחב אצומ אוה םא .ורבח תדובעבש בוטה תא לטבמ שיא שיא .והער םע
םצעל עגונ וניאש ,ינוציח אלא וניא ןורסיחה םא ףא) םינומ תרשע וביחרהלו ולידגהל
ללכ ץפח וניאו ובילב ורבח תא אנוש אוהש ,הדיעמ וז תוגהנתה .(תלוזה לש ותדובע
.ותומצע תשגרהו ותושי ?וז האנשל הביסה יהמו .ותבוטב

טרפבו ,הבירמ ךותמ אצוי םולש ןיא" :רמאנ אינתה לעב ןקזה ונבר לש ויתורגיאמ תחאב
."הנממ ונליצי ןמחרה ,םימש םשל תקולחממ תודלונ תואלתהו תורצה בור .םימש םשל תקולחממ
,שממ לכאת ןדבא דע !תקולחמה השק המכ" :בתוכ ,'יעצמאה ר"ומדאה' ,רעבוד יבר ,ונבו
."תוימשגבו תוינחורב

םיעווע חור

,םיעוויע חור" - איה תובבלה דוריפלו תקולחמל תירקיעה הביסהש ,הריבסמ תודיסחה תרות
רבחה קעציש המכו ,ומע וניא ורבח בלש ול המדנ .םדאה בלב תסנכנש תקולחמ לש הער חור
דע ,דימת הער וילע בושחיו ,ורבח לש רבסה לכ ליעוי אלו ,ול ןימאי אל ,רבדה ןכ-אלש
ורבח בלב הלע אל םלועמש ,אמלעב תונוימד אלא וניא הז לכו .ואנוש אוהש המדי ורבח םגש
היה רבדה לכש ואריו וריכי זאו ,האנשה הלכת בר ןמז רובעכש ,רבדל היארו .וילע ער םוש
תונטק ינפמ .קוצמו רוצמ ,עפשה טועימ איה וז הער חורל הביסה םימעפל .ורקיעמ רקש
םדאה .עפשה יוביר - איה הביסה םימעפלו .ולכאי ועורז רשב שיאו הז תא הז ולבלבי ,תעדה
."וחור תוסג ינפמ טעוב אוהו בוט בורמ ןמש היהנ

.'תולדגד ןיחומ' - התובישח תא שיגדהל הברמ תודיסחהש הנוכתמ תעבונ לארשי תודחא
,ועבטל דגונמה ,ךופה רבד םג לובסל לגוסמ ,בחר חומ ול שיש םדא .תעדה תבחרה ,רמולכ
וא ךופהה רבדה ןיא ותעדו ולכש בחור ללגב .המודכו ותוא םיטינקמשכ לובסל לוכי ןכו
אוהש ימ ךא .םיכפה ינשל םג םוקמ שי - ויד בחר םוקמב ןכש ,ולצא םוקמ םיספות הטנקהה
.המודכו והוטינקישכ ןכש-לכו ,ול דגנתמש רבד לובסל לוכי וניא ,'תעדה תונטק' לעב
ןיחוממ האב תודחא .םיכפה ינש תלבוס הניא תעדה תונטק .קונית ומכ אוה וז הניחבמ
.תונטקד ןיחוממ - תקולחמ .תולדגד


הלואגל הייפיצב


םהל ומשו' רמאנש .וירבד יפ-לע וכליי לוכהו םעב גוליפ היהי אל חישמה ךלמה לש וימיב"
."'דחא שיא' אלא 'דחא שאר' ןיאו ,חישמה ךלמ והז - 'דחא שאר
(ב,ב עשוה ק"דר)

היהש השעמ


הלילב תפומ

תא לטלט רעוסה ריוואה-גזמ .הטפאל ךרדה-םא לע תודבכב הענ רחוסה לש הסומעה ותלגע
קיתווה ןולגעה לבא .התומדקתה תא ושקה תוקומעה ץובה תוילולשו דצ לא דצמ הלגעה
.החטבב הלגעה תא ליבוהו הלא לכמ עתרנ אל הסונמהו

התשענ עגרל עגרמ .ההובג התשענ גלשה תבכש םגו תוחורה וקזחתה םייתניבו דרי הלילה
תא דואמ ודיבכהו םינפואב וקבד גלשב םיברועמ ץוב ישוג .רתויו רתוי השק העיסנה
.העיסנה

תא זיזהל וחילצה אל םה - םיסוסב ןולגעה לש ויתופלצה לכ וליעוה אל .הלגעה הרצענ זאו
ועקש ךכ ,הצלחל ןולגעה ץמאתהש לככו ,תינעבוט הציבב ועקש הילגלג .המוקממ הלגעה
.דועו דוע םילגלגה

אל םלועמ זא דעש ,םינמאנה ויסוס לא שגינ אוה .ותרדאב ףוטע ,הלגעהמ דרי רחוסה
!?הרקי הרוחס הסומע הלגעה רשאכ ,הזכ רעוס הלילב אקווד" .רעצב םהב ןנובתהו ,והובזכא
.למלמ ,"!?הלילה אקווד

תא ץלחל תרובגת םשמ איבהל ידכ הכומסה הטפא לא תשגל ושקיבו ונולגע לא הנפ ול רצב
,"ירמגל עקשת הלגעהו ידמ רחואמ היהי םרטב ,םינתרבג השולש-םיינש םשמ אבה" .הלגעה
.ןנחתה

ןיחבהו הירעשב סנכנשכ קר .הרייעה לא ץורל לחהו ונודא תווצמכ תושעל רהימ ןולגעה
חוכ-ילעב םישנא וישכע גישא ןיינמ" .תרחואמה העשב רכזנ ,הב התרשש תטלחומה הטלעב
ןוויכמ .ומצע תא לאש ,"!?ץובב העקשש הלגע ץלחל ידכ הזכ ריווא-גזמב ימע אובל ותואייש
ולזמ ריאיש דע ,הרייעה תוצוחב טטושל ןולגעה ףיסוה ,םעט היה אל תעבוטה הלגעל בושלש
.םידקיש ימ - רחשה וא

לש שרדמה -תיבל עיגהו רואה תובקעב ךלה אוה .תונולחה דחאמ עקוב שולק רוא האר עתפל
ןטק רנ ודיל ,שרדמה-תיב תניפב בשוי םונצו ריעצ ךרבא אצמו המינפ סנכנ אוה .הטפא
.ודומלתב עוקש ולוכו

תאז-לכב הסינ הרירב-ןיאב ךא .הז םונצ ךרבאמ ול חמצת אל תישממ הרזע יכ ןיבה ןולגעה
המכ שפחמ ינא .הרייעה ןמ הסרפ קחרמ ,ץובב העקש רחוסה ינודא לש ותלגע" .וב תולתיהל
רחוסה ינודא יכ ינא חוטב" .ךרבאל רפיס ,"הלגעה ץוליחב ונל ועייסיש חוכ-ילעב םישנא
.םיעטה ,"הבידנ דיב םהל םלשי

רבס הליחתב .וירחא ןולגעה תא ליבוהל רהימו וליעמב ףטעתה ,ארמגה תא רגס ךרבאה
יכ טלק דואמ רהמ לבא .המישמל םימיאתמה םישנאה יתב לא ואיבהל ותנווכב יכ ןולגעה
קיבדהל ןויסינב ,וידעצ תא זריז קרו רבד רמא אל ןולגעה .ריעל ץוחמ לא ודיעצמ ךרבאה
.ךרבאה לש ותכילה בצק תא

'תרובגת' ליבשב" .סעכו המהדת אלמתנ ,םונצה ךרבאה םע רזחש ונולגע תא רחוסה הארשכ
.בישהל המ היה אל ןכסמה ןולגעל .לאש ,"!?גלשבו רוקב ,המלש העש ןאכ הלבמ ינא תאזכ

וכישמתש העשה העיגה ,הברה יד ןאכ םתבכעתה רבכ" .רחוסה ירבדמ ןיטולחל םלעתה ךרבאה
.ומצע לא רבדמכ ,טקשב רמא ,"םכתעיסנב

.ןולגעה המת ,"?ךתנווכ המ"

.תוטשפב ךרבאה בישה ,"!םככרדב וכישמתו םיסוסב ףילצת ,ךבשומ לא הלעתש יתנווכ"

.ןולגעה ןיבה אל ,"?השעת המ התאו"

.הבושתה האב ,"הריעה םכתא רוזחאו הלגעה ךותל סנכא ינא"

ףילצה ,ובשומ לע ספיט אוה .תייצל ןולגעל ומרג ,בר ימינפ עונכש ךותמ ורמאנש ,םירבדה
.ץובה ןמ הלגעה תא ורקעו םמוקממ וקניז םיסוסה - אלפ הז הנהו ,םיסוסב

ןיב .הרושה ןמ םדא אוה ןיא יכ וניבהו ,ךרבאב ןולגעהו רחוסה וטיבה תואתשמ םייניעב
.םלעיהלו הכותמ ץופקל רהימ ךרבאהו ,הטפא תא הלגעה התצח ךכ ןיבו ךכ

תא הריג חירה .הלילב הלעפש םחלה תייפאמ לש החיר םפאל עיגה הרייעה ינפ-לע םפלחב
תא לוטיל םהל עיצהו תופי םינפ רבסב םלביק הפואה .סנכיהלו רוצעל וטילחה םהו ,םנובער
.ירט םחל רכיכב םשפנ תא בישהלו םהידי

טבמ הלע ומייסשכ .קתורמ םהל ןיזאה הפואה .םרופיס תא שיאה ינפל וללוג רחוסהו ןולגעה
םונצו ריעצ ךרבא ןאכ יתשגפ אל םלועמו ,ידי-ףככ הטפא תא ינא ריכמ" .ויניעב האתשמ
אלב םכידימ קומחל ול םתחנהש ןכתייה ,םכירבדכ םא לבא" .רמא ,"תואלפנו םיסינ ללוחמה
."!?ותכרב תא וליפא םתשקיבש

לע הלע זוב לש טבמ .המינפ הקמח ,ליעמב הפוטע ,המונצ תומדו תלדה החתפנ עגר ותואב
ותוא ליכאהל למע ינא ייפא תעיזב .רומג ןלטב" ,ויחרואל רמא ,"ינתח הז" .הפואה ינפ
."ותיב-ינב תאו

...םגמג ,"!ץובהמ ונתוא ץליחש ךרבאה הז אולה !אוה הז" .ןולגעה ינפ לע הלע ןורוויח

.למלמ ,"ןכתיי אל ,ןכתיי אל" .ךומס אסיכ לע טטומתה ,רבדה תא הפואה טלקשכ

וילא הבש רשאכ .הרזע ול טישוהל רהימו ונתוח לש ותליפנ לוק תא עמש הפואה לש ונתח
.ותחילס תא שקיבו ונתח ינפל ושאר תא הפואה ןיכרה ,וחור

שודקה ידוהיה' ויוניכב םימיל עדונש ימ לש ורוא םלועל תולגתהל לחה הליל ותואב
.'אחסישפמ
רבור לאינד םע םיידוהי םייח
םיקיתע םירפס רוזחש :רבור לאינד


אבצל (תבשב אל) תתוצש ידוהיה
םאנטייו

הכירכ - התוא םיעדוי םיטעמ קרש הכאלמב קסועו רבור לאינד בשוי ןטק הכאלמ-תיבב
רובעב םיקיתע םירפס רומישב קסוע אוה שדוק-ירפס לש תויפהפי רוע תוכירכ דבלמ .תיתונמא
לבקתמש דע ,ףד ירחא ףד ,םילמנ-תדובעב רזחשמ אוהש םיררופתמ םירפס שי .םינפסאו תוירפס
.תשגרמ היווח אוה ושושימ םצעש רפס

,םזי'צב דלונ אוה .הנוילעה החגשהה ידיב ,אילפהל אוה םג בצועמ םייח רופיס וירוחאמ
היינש ,םייניש יאפור לש תחא .תוידוהי תוחפשמ שולש הב ויה .הטוסנימ ןופצב הנטק הרייע
.יאקיטמתמ באהו הירוטסיהל הרומ םאה .לאינד לדג הבש תישילשהו ,םיטיהר ינכוס לש
.והשלכ יוטיב ןתינ אל םידוהי םתויה תדבועל

םידוהיל תונרקס

.ידוהי גשומל עדוותנ ךכו ומא לש הירוטסיהה ירפסב לעלעל גהנ אוה .םירפס בהא לאינד
תונמדזהה .אשונל תמייוסמ תונרקס וב הררועתה ךא ,תווצמ רמוש ידוהי האר אל םלועמ
.ןכ -ירחא םינש המכ ול הנתינ ,םירפסב ארקש גוסהמ םידוהי שוגפל

חלשנ ,תופשל שוח לעבכ הטילקה יקדבמב הלגתנש ,לאינד .םאנטייו תמחלמ ימיב היה הז
.וקיסקמ לובג דילש וסאפ-לא ריעב ,ב"הרא אבצ לש תופשל רפסה-תיבב תימאנטייו דומלל
.םימאנטייווה לש יאבצ-םינפה רשקל תתוצמ שמשל דעונ לאינד

תילרוג השיגפ

איה הפש לכ ,תימאנטייו ירחא" .רתויב השק איה וירבדלש ,הפשה ידומיל וכשמנ יצחו הנש
רשפא תימאנטייוובש (MA) "המ" הלימה תא ןייצמ אוה המגודל .ךויחב לאינד רמוא ,"הלק
'דש' ךרד ,'אמא'ב לחה ,תילכתב הנוש תועמשמ דחא לכל רשא ,םינוש םינוט השישב התוגהל
...'סוס'ב הלכו

ויה הלא .תורזומ תויומד יתשב ןיחבה ,סיסבבש תסנכה-תיב דיל רבעשכ ,דחא יצייק םוי
תומשנ רותיאל 'םינמזה ןיב' תפוקתב וחלשנש ,קרוי-וינב ד"בח תבישימ םירוחב ינש
םה לבא" .רמוא אוה ,"םיעבוכ ישבוח ,ןקז ילעב םיריעצ יתיאר הנושארל" .תועות תוידוהי
יסוי - םירוחבה דחא לש ומש ,בגא ."המח החיש וניניב הרשקנ הרהמ דעו ,םינפ-יריאמ ויה
.(...?והשימל רכומ) קינטוג

בלחו םחל אלב

הנתינש השפוחה תאו ,הנענ לאינד .שטיוואבוילמ יברה רצחב רוקיבל ותוא ונימזה םיינשה
רבכ סטייה-ןוארקמ .יברה רצחב הייהשל לצינ ,תיזחל ותאיצי ןיבו םידומילה םות ןיב ול
עיגה הלא לכ םע .םייסיסב שדוק-ירפסבו ידיסח-ידוהי ןעטמב דייוצמו תיציצו הפיכב אצי
,תויורכ םיינזואב הממיה לש תובר תועש הליב םשו ,ב"הרא אבצ לש ידוסה ןיעידומה סיסבל
.םיללכושמ הטילק ירישכמ דיל

רתוי .רפסמ אוה ,"תותבשב דבוע אלו רשכ קר לכוא ,הפיכ שבוח ינאש יידקפמל יתעדוה"
.ושארב סנכנ 'קו'ג' הזיא ןיבה אל וירבחמ שיא .בלחו םחל אלב וליפא םייקתהל ץלאנ הנשמ
תכשוממ םידומיל תפוקתל יברה רצחל רזח אבצה רחאל .תודעומ וינפ ןאל עדי רבכ אוה לבא
תוירפסה יפדמ תא ראפמו ,ד"בח-רפכב דבועו רג אוה .ןאכ ותחפשמו אוה וישכעו .הבישיב
.תידוחייה ותדובעבגרובזניג ףסוי ברה תאמ - הכלהה תניפ


'ונילע' תליפת

?'חבשל ונילע' תרימאב הליפתה תא םייסל םיגהונ המל :הלאש

-שאר לש ףסומ תליפתבש 'תויוכלמ'ה רדס ךותמ החוקל ,הרוקמב ,'ונילע' תליפת :הבושת
םירמוא שיו .וחירי שוביכ תעשב הנקיתש ןונ-ןב עשוהיל םיסחיימ הליפתה רוביח תא .הנשה
קידצהו ,שנענו עשוהי ןמזב םרחב לעמש) ןכע רביח - "...הווקנ ןכ לע" - ינשה עטקה תאש
ינפב דמוע 'ןכ לע' עטקהש חכומ תורוקמ המכמ .ומש לש תובית-ישאר - (ןידה תא וילע
.דחי םהינש תא דימת רמול גוהנ יכ-םא ,ומצע

ךשמב ויהש תוריזגבו הרוזנצב םרוקמ םתצקו ,םיגהנמ ייוניש המכ שי וז הליפת חסונב
תורצנה ידסיימל הנווכ םהב ואצמ םייוגהש ,םייוטיב המכ לשב ,וז הליפת לע תורודה
.םאלסאהו

שי) ונקית - ולוכ םלועה לכ לעו ונילע םימש תוכלמ לוע תלבק לש הרהצה - הנכות ללגב
לכ רחאל - י"ראה יפ-לעו ,םוי לכב הרמואל (יאכז-ןב ןנחוי ןברל הנקתה תא םיסחיימ
.(הליענ רחאל קר - םירופיכה-םויבו ,ףסומ םויסב קר - ףסומ וב שיש םויב) הליפת

םג תאז םירמוא שיו .הנבל שודיק ןוגכ ,םינוש םיסקט םויסב םג 'ונילע' רמול םיגהונ
.הלימ-תירב רחאל

שי ,'ונילע' רמוא רוביצהשכ ."החמשבו הנווכב ,האריבו המיאב" ,הדימעב 'ונילע' םירמוא
ךירצ ,הרמזד יקוספב ןוגכ ,וב קיספהל רוסאש םוקמב םידמוע םא .התרימאל ףרטצהל
.רוביצה םע תווחתשהל

ק"כ .םילילאה ןויזיבל - "קירלו לבהל םיווחתשמ םהש" תרימא רחאל קוריל קיתע גהנמ
הווהתמ רובידמ יכ ,הקיקרה םעט" :ריבסה שטיוואבוילמ (קחצי-ףסוי יבר) ץ"יירה ר"ומדא
-ןורא דגנכ קוריל ןיא .לגרב קורה תא םיפשפשמ דימו ,"הז קורמ תונהיל םיצור ןיאו ,קור
.שדוקה
.ז,גמ .דל,אי ללוכה רעש .ג,הס לקשה תיצחמ .ב,טק ןקזה ר"ומדא ךורע ןחלוש .ה,טעק ד"וי ז"ט
.ית 'מע א"ח םהרבאד אתולצ רודיס .מ"פ רצקה ע"וש .תבט 'ט 'םוי םויה' .אי,דכ .ג,גי ןחלשה תוצק
.וכרעב לארשי רצוא .'ונילע' ךרע ,ב"ח (ץלזנייטש) לארשי-ןבא ןידע ברהל 'הליפתהו רודיסה'ישארה ףדל

םיניינע חתפמ | ןיעידומ | סופד תיב | תושדח רדח | םידלי רדח | ןויע רדח | ד"בח תיב

תורומש תויוכזה לכ (c)
רואל האצוהה ףגא - זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ
03-9606169 :'סקפ ,03-9607588 'לט ,72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת
ירא-בל ףסוי :"טנרטניא" רודמ שאר * בונורהא ןהכה קחצי ףסוי ברה :ר"וי
chabad@chabad.org.il