540 'סמ עובשה תחיש
:ןויליגה ירודמ
עובשה תרמיא ןייעמה ןמ תבש ןחלוש שדח שי תיעובש הדמע
ץבוק תדרוה הכלהה תניפ םיידוהי םייח היהש השעמ תודיסחה יכרד

םישודק תשרפ * (9.5.97) ז"נשת'ה רייאב 'ב * דורב םחנמ :ךרוע
תיעובש הדמע


תואמססה ירוחאמ


םישיש ינפל ללוחתהש יתימאה חוכיווה תא םויכ ריכמ ימ
?תונויצה תלאשב הנש םיעבשו


םוקמב תואמססב בושחל םישנאל םורגלו תואמססב רבדל םילדתשמ ינרדומה קווישה םלועב
ךירצ םימעפל לבא .רצומהמ לקשמ רתוי שי הזיראלו ןכותה ןמ רתוי הבושח תימדתה .ןויגיהב
.ןהירוחאמ שי המ תולגלו תואמססה תא חותפל

יטנא' יוטיבה תא הברה עומשל םייופצ ונא הנידמל תואמצעה םוי ברע לש הלא םימיב
אל שיאו ,תואשילקה לע ורזחי רעונה-ינבו םינומהה .םידרח םידוהיל תוסחייתהב ,'םינויצ
.םפוגל םירבדב ןודל יוארה ןמ ךכ םושמ אקווד ילוא .ןיינעה תוהמ לע בושחל הסני

ןווכמ ףוליס

הנחמ' ומכ שממ ,הקיר היגוגמד אוה 'םינויצ יטנא'ו 'םינויצ' חנומב שומישה ,ונימיב
םא ,אוה חוכיווה לכ אולה ?םולשה דעב ונניאש והשימ שי יכו .'םולשה יביוא'ו 'םולשה
.המחלמה תנכס רבגת ךכ ידי -לע אקווד אמש וא ,םולשה תא איבת תוגיסנהו םירותיווה ךרד
.קפס אלל ליעי הלומעת יעצמא והז ךא

ולבקתו ,תונויצ יהמ יוצמ ילארשי חרזא םויה ולאש .'תונויצ' גשומב שומישה םג ךכ
-ץרא לע רומשל - השוריפ ונימי תפשב תונויצ .הבוט תוחרזא - םצעב ןתועמשמש תובושת
וישכע .'וכו 'וכו םינגומ רב-יחרפ ףוטקל אל ,ןוגהו רשי חרזא תויהל ,הייקנ לארשי
יוטיבה תא לארשיב לודג רוביצל םיקיבדמ רשאכ ,התסהה םצעב וא ,ףוליסה תמצוע תא וניבת
.'םעה בייוא' אוה הזה רוביצהש ,השוחת םיעטונ ךכ .'םינויצ יטנא'

זא .תונויצה תלאשב הנש םיעבשו םישיש ינפל ללוחתהש יתימאה חוכיווה תא םויכ ריכמ ימ
םא - לארשי-םע לש ותוהמ תלאש הדמע קרפה לע .םיצע תעיטנבו םיסימ םולשתב ללכ רבוד אל
לש ותוהמ תא תונשל ופאש תונויצה תובא .ותרותבו ותדב ודוחייש םע וא םימעה לככ םע אוה
תדהמ תקתונמ תידוהיה ותוהזש ,ינוליח ידוהי - 'שדח ידוהי' ןאכ רוצילו ידוהיה םעה
.דבלב םיימואל םיביכרמ לע תנעשנו

הבהאה הווסמבש ,הנכסה תא ואר וללה ?תאזכש תונויצל ודגנתה םיבוטו םיברש אלפ הז םאה
ודגנתה אל םה .םייתד-יטנאהו םיינוליחה תודוסיה תא לארשי-תיב ינומה וגפסי ןויצל
תונויערב הרותה תרמהל ,תוינוליחל ודגנתה םה ;לארשי-ץראל הבהא לש ןבומב תונויצל
.הלואגה תווקת םוקמב הנידמה םולח תדמעהל ,םיימואל

תידוהי הנידמ

באוכ ידרחהו יתדה רוביצה .ןוגה וניא - איהה הפוקתל םיכיישה םיגשומב םויכ שומישה
קחשל םיצור םא .םירז ידיל לארשי-ץרא ילבח תריסמ תא רחא רוביצ לכמ רתוי םויכ
תריסמ לע םיחמשו םיששה ,צרמ ישנאמ רתוי 'םינויצ' םה אקוודש ןועטל םילוכי ,היגוגמדב
.םיברעל ןורבח

ןאכ שי .תוירבה תא תועטהל הליחתכלמ ודעונש ,הלא םיחנומב שמתשהלמ לודחל יוארה ןמ
התומד לע אוה חוכיווה .'םינויצ יטנא'ל 'םינויצ' ןיב חוכיו וניא הז לבא ,יתימא חוכיו
םיכירצ צ"גבה וא הרותה םאה .התחלצהב םיצור לוכהו תמייק הדבוע איהש - לארשי תנידמ לש
?'היחרזא לכ תנידמ' וא תידוהי הנידמ תויהל הכירצ וז םאה ?הנידמה לש הקוחה תויהל

לע ינחור קבאמ לש ומוציעב היורש איה ןיידע .םישימחה התנשל תסנכנ לארשי תנידמ
רשק שיש םינימאמ ונא .הדמשה ימויאלו תוימויק תונכסל הנותנ ןיידע איה ליבקמבו ,היפוא
ןכ ,תווצמהו הרותה יכרע לע תססובמה ,רתוי תידוהי הנידמ וז היהתש לככ .םירבדה ןיב
."תויממוק םכתא ךלואו ...ץראב םולש יתתנו" :ותרותב ה"בקה תוחטבה ומייקתי

.ונקדצ-חישמ ידי-לע הלואגה - תיתימאה הלואגל הנכה וז היהתש ,רקיעהושדח שילארשי ידלי תוכולהתל םיננוכתמ

,רמועב-ג"ל לש תויתרוסמה תוכולהתה תארקל תוכרעיהה המוציעב תאצמנ ד"בח-יריעצ זכרמב
-לע תוכרענה ,הלא תוכולהת ."לארשי ידלי לכ דחי" - המסיסב ,םעה תודחא ןמיסב ודמעיש
םידלי יפלא הארמו ,םלועבו ץראב םייחה תרוסמב ובלתשה רבכ ,ץראה יבחרב ד"בח-יתב ידי
הזחמ רבכ אוה - הרותהו םעה תבהאל םיארוקה םיטלש םהידיבשכ ,םירעה תובוחרב םידעוצה
דחוימ יש ללוכ ,שורדה דויצה תא םיפינסה 210-ל קפסמ ד"בח-יריעצ זכרמ .ונצראב ץרפנ
ופתתשי הבו ,םילשוריב םייקתהל הרומא רתויב הלודגה הכולהתה .שדח ןורפס - דלי לכל
.ריעה יבחר לכמ הרותה-ידומלת ידלי

םימודקב השדח הנוכש

םויב היהת - םימודק - ןורמושב ןושארה תולחנתהה רתאב השדח הנוכשל הניפה-ןבא תחנה
תופתתשהבו שורפ ריאמ ברה ןוכישה רש ןגס דמעמב ,צ"החא 3:00 העשב ,תואמצעה םוי ,ינש
ימרוג רושיאב ,מ"ק 12 ךרואב ,הדעצ םייקתת ןכל םדוק .םיפסונ רוביצ ישיאו םיכ"ח ,םירש
.םויה לכ ךשמב םירישי םירודיש רדשי 7 ץורע .ןוחטיבה

"תודהיה םלוע" תונכרצה תכורעת

-ב"י ,יעיבר -ינש םימיב ,תישישה הנשה וז ךרעית 'תודהיה םלוע' תיתדה תונכרצה תכורעת
-14:00 תועשב ,ןג -תמר 20 ןוירוג-ןב 'חר ,'ןיעידומ' ימלואב ,(19-21.5) רייאב ד"י
-יתבל ןורכיז-תוחולו טוהיר ,ם"תס ,שדוק-ירפס ,השודק-ישימשת םיגצומ הכורעתב .21:00
םייקתי ידרחהו יתדה רוביצל רוידו היינב דירי םג .'וכו תודהיב תוטלקו תונכות ,תסנכ
.03-9678555 'לט ,'רפוש םוסרפ' ידי -לע תנגרואמ הכורעתה .21:00-16:00 תועשבשטיוואבוילמ יברה לש ויתוחיש יפ-לע דבועמ - תבש ןחלוש
ינונבל 'צ תאמ .םישודק תשרפל


הכאלמכו קסעכ לארשי-תבהא

לארשי תבהא ,ןכאו ."הרותב לודג ללכ" אוהש ,"ךומכ ךערל תבהאו" יוויצה עיפומ ונתשרפב
.תודיסחה תטיש ,דסייש הטישה דוסיכ התוא עבק ט"שעבהו ,"הרותה לכ תוללכ" תבשחנ

לכב קסעתה וימי לכ .וב הרעבש המוצעה לארשי-תבהאב עודי היה בו'צידרבמ קחצי-יול יבר
יכ ,הליג אוה םלוא ."לארשי לש םרוגנס" לוכ יפב הנוכש דע ,לארשי-תבהאב ותמשנ טהל
.ט"שעבה יפמ עמשש תדחוימ הרות תוכשב ובילב העבקוה וז הנוכת

תיבב ןיתמהל אל

'הכאלמ'ש שריפו ,"הלטב הפוס הכאלמ המע ןיאש הרות לכ" הנשמה לע הרותה תא רמא ט"שעבה
תוקסעתה הילא ףרצל חרכה ,הרותל םויק היהיש ידכ .לארשי-תבהאב תוקסעתה - הנווכה
.לארשי-תבהאב

םדאהש הכאלמו קסע התייה וליאכ לארשי-תבהאב קוסיע ,רמולכ ,'הכאלמ' לע אוה ןאכ שגדה
אוביו ותרוחס לע עמשי והשימש דע ותיבב ןיתממ וניא אוה ?קסע-לעב והמ .הילא רסמתמ
ותרוחס תא םסרפל ץמאתמ ףאו לודג טלש הלות ,ןאוס םוקמב תונח חתופ אוה .התונקל
.התונקל ואוביש ידכ ,םיפסונ םיעצמאב

רסח המ ררבל

עיקשהל אלא ,הרזע שקביו אובי תלוזהש דע ןיתמהל אל .לארשי-תבהאב קוסעל שי וז ךרדב
רסמתהלו ,תוינחורב וא תוימשגב ,ול רסח המ ררבל :ינש ידוהיל רוזעל ידכ ץמאמו הבשחמ
.וז הווצמב תיתימא תוקסעתה ,לארשי-תבהא לש 'הכאלמ' וז .ורוסחמ תא אלמל ידכ שפנו בלב

םצע דבלמ .תוימשגב הבוט תיישע ידי-לע איה ינש ידוהי ברקל ךרדהש ,דמיל ט"שעבה
היהיש דע ,תלוזה לש וביל תא ברקמ רבדה ,הזכ עויס תשגהב שיש לארשי-תבהא לש הווצמה
שי אלא ,םיינחור םיניינעב ימשג עויס תונתהל ןיאש רורב .םיינחור םיניינעל םג ילכ
לש וביל תא תברקמ םיימשג םיניינעב הרזעה םצע לבא ,םיאנת םוש ילב ינש ידוהיל רוזעל
.םיינחור םיניינעל םג תלוזה

היישעה תומלש

השענ אוהש דע ,וילגר לע תלוזה תא םידימעמ רשאכ איה לארשי-תבהאב קוסיעה לש תומלשה
עיפשהל לגוסמ עפשומה רשאכ .םירחא תויחהל וחוכב שישכ ,רמולכ ,'חיפטהל תנמ-לע חפוט'
.התומלשל היישעה העיגמ זא-וא ,םירחאל קינעהלו

והזיא" :םירמוא ל"זח .ךכ רבדה ןיאש תעדל םהילע .םירחא דמלל םחוכב ןיאש םינעוטה שי
ליחנהל וילע םתואו ,וב קר שיש םירבד שי םדא לכבש ,ןאכמ ."םדא לכמ דמולה ,םכח
םימייקתמ ,ךכ םישועשכ .תלוזה םע דסח לומגל ותבוחמו ,'רישע' אוה הלא תודוקנב .םירחאל
עפש תא ,לבקמלו ןתונל ,םהינשל קינעמ ה"בקה - "'ה םהינש יניע ריאמ" :קוספה ירבד
.םימשה ןמ ותכרב
(260 'מע ,א ךרכ תוחיש יטוקל)

החכות תבוח :אשונב םישרדמ - ןייעמה ןמוחיכוה אל

:(ו,א הכיא) רמאנש ,הז תא הז וחיכוה אלש ליבשב אלא םילשורי הברח אל :אנינח יבר רמא
לארשי ףא ,הז לש ובנז דצב הז לש ושאר ,הז ליא המ - "הערמ ואצמ אל םילייאכ הירש ויה"
.הז תא הז וחיכוה אלו עקרקב םהינפ ושבכ רודה ותואבש
(ד,טיק תבש)


םיברע לארשי

םדא ךירצש ,ונדמלל ,"אטח וילע אשת אלו ךתימע תא חיכות חכוה" (זי,טי ארקיו) רמאנ
אשונ ,אטוח דחאשכו ,הזל הז םיברע לארשי יכ ,ואטח תא אשיי אלש ידכ םג ורבח תא חיכוהל
.ורבח םג ויאטח תא
(ןוזנתנ בייל-הירא יבר)


םדקומ יאנת

- החכותל םדקומ יאנת הז ."ךיחא תא אנשת אל" רמאנ "ךתימע תא חיכות חכוה" יוויצה ינפל
,החכותה הלעפ אל םא ןכש ,"אטח וילע אשת אלו" ךכ-רחא רמאנ ןכל .תלוזה תא אונשל אל
.בלה ןמ םיאצויה םירבד ויה אל ךירבדש ,םשא התאש יאדו
(םוי-םויה)


הבוחו הווצמ

,עמשנ וניאש רבד רמול אלש הווצמ ךכ ,עמשנה רבד רמול הווצמש םשכ :האליע יבר רמא
יבר .(י"שר - החכות לבקמש ימל חיכוה) "ךיתימע תא חיכות חכוה" :(זי,טי ארקיו) רמאנש
."ךבהאיו םכחל חכוה ,ךאנשי ןפ ץל חכות לא" :(ח,ט ילשמ) רמאנש ,הבוח :רמוא אבא
(ד,הס תומבי)


םימעפ האמ

הניא תחא הרימא ."םימעפ האמ וליפא" איה החכותה תבוחש רמאנ (אל אעיצמ-אבב) ארמגב
םהילע ורזחי םא לבא ,ןגוהכ ועמשנ אל םימעפלו ןגוהכ ורמאנ אל םירבדה םימעפל .הקיפסמ
.הנוכנ העימשו המיאתמ הרימא ידי-לע עמושה לצא וטלקיי תחא םעפש יאדו ,םימעפ האמ דע
(הרות ינינפ)


הנתשה ימ

יתחכותל ועמש אל יירוענב :ותנקז תעל רמול ליגר היה ,אנודרוהמ דיגמה ,לארשי יבר
יכו .דרח ידמ רתוי ינאש קומינב ,יל ועמש אל בוש יתונקזב ;ייד דרח ינניאש הנעטב
.םתינתשה םתא ,אל ?יתינתשה ינאש םתא םירובס

אפורה תחלצה

םשכ ,שפנה ילוחל רסמתהל תלוזה תא חיכומה לע .שפנה ילוח שי ךכ ףוגה ילוח שיש םשכ
רמשנו רהזנ ומצע אוה רשאכ קר ןכתית אפור תחלצהש םשכו .ףוגה ילוחל רסמתמ אפורש
.ומצע תא הליחת חיכומ אוהשכ קר איה חיכומה תחלצה ךכ ,ץילממ אוה םהילעש םירבדהמ
(םירוביד יטוקיל)


תימצע החכות

תוחפל ןיינע ותוא אוצמל חיכומה ךירצ ,תלוזה יפלכ קר תנווכמ החכותהש םירקמב םג
תילילשה ותוגהנתה לע ומצע תא חיכוהלו ומצעל תונפל וילע ותחכותבו ,ומצעב םג 'תוקדב'
ןאכמ ביטיהל אוה םג טילחיש ,ורבח לש ובילל ועגייו וטלקיי םירבדהש דע ,ולצא איהש יפכ
.וכרד תא אבהלו
(ח"שת םירמאמה רפס)

עובשה תרמיא


חיכוהל ךיא

ךיא ונממ דמלש רמאו ,הקירז ול קירזהש אפורב שטיוואבוילמ קחצי-ףסוי יבר ןנובתה םעפ
:ורבח תא חיכוהל ידוהי ךירצ

ךירצ .םיידיה תא ץוחרל שי .ןבל קולח שבול אפורה .טחמה תויקנ תא קודבל שי הליחת
רמוחב םיידיה תא םיאטחמ ןכמ רחאל .המהוז ץמש םש יובח ילוא ,םיינרופיצה תא םג קודבל
הנידע הריקדב זאו .הקירזה תא קירזהל םיננוכתמ ובש םוקמה תא םג םיאטחמו ,יוטיח
.הפורתה תא םיקירזמ

תא תלעופ החכותה זאו ,ורבח תא חיכומ אוהש םדוק ומצע תא ןיכהל ידוהי ךירצ ,רמא ,ךכ
רוציל הלולע ףא איה ,חילצת אל החכותהש דבלב וז אל ,הלא תונכה םישוע ןיא םא .התלועפ
...רתוי דוע ןכוסמ םוהיזתודיסחה יכרד


םימש-תארי

השודקב קבדיהלו ובהאל בלה תא תררועמו 'ה תלודג תא רקיעב השיגדמ תודיסחהש יפ-לע-ףא
,שנועה ינפמ הארי אל .רתויב הקומעו תימינפ םימש-תארי השירשה איה תאז-לכב ,תיקולאה
(ד,גנ חרק) 'הרות-יטוקל' ורפסב ריבסמ ןקזה ונבר .אטחה םצעמ דחפו ה"בקהמ הארי אלא
הצממ הניא שנועה ינפמ האריה .ומצע אטחה ןמ ארייתהל - אוה 'אטח תארי'ב שוריפה רקיעש
םלועה תוראה תא לבקל הל רשפאמו שפנל ןוקית איבמ שנועה ןכש ,ומצע אטחה לש ותרמוח תא
.'ה רואמ םדאה תא קיחרמ ומצע אטחה וליאו ,אבה

,ש"רהמ יברה ,ויבאל רמא ,ןיליפת תחנה תלחתה ליגל עיגה ב"שרה ר"ומדא ק"כ רשאכ
:ויבא ול רמא .ךכל עיגהל ידכ תושעל וילע המ לאש אוה .תמאב םימש-ארי תויהל ונוצרבש
םירבדהשכ - הנווכה 'יקב' .'םירמוא שיו'ה לכ םע ,ונבר ךורע-ןחלושב יקב תויהל ךילע"
.וז הכלהל ךיישה ףוגב רביא ותואב תשגרומ תויהל הכירצ הכלה לכ .תוהמה לכ תא םיריאמ
ירביא תא ליגרהש ,וילע רפוסמ ,ןכאו ."תושעל םהילע המ 'עומשל' םיכירצ ףוגה ירביא
.ךורע-ןחלושב בותכש המ םמצעב ושעיש ופוג

בר לש ותנעט

-תאריב ותוריהז לדוג לכש ,שטיראפמ לליה יבר דיסחה לש הרמא ב"שר יברה ינפל ורזח םעפ
ביגה .(אלפומ םימש-ארי היה ןכא אוהו) תודיסח יניינע ובילב וטלקייש ידכ אוה םימש
תויחב םימש-תארי שיגרהל ידכ אוה םתטילק ביטו תודיסח יניינע לכש ,רמוא ינאו" :יברה
רודיה יבגל ללכ ךרע תלעב הניא - תידיסח הלכשה לש רתויב הלודגה תוקיתמה .תימינפ
."הווצמ לש רודיהד

'האליע הארי'ו (הנותחת הארי=) 'האתת הארי' םיגשומה תא םעפ שריפ ץ"יירה ר"ומדא ק"כ
םדאהש - 'האתת הארי'" :רמאו .תודיסחה תרותב הברה םירכזומש םיגשומ ,(הנוילע הארי=)
הרות" :הבישי-רוחבל רמא םעפו ."ןוילע תויהל הצריש - 'האליע הארי' ;ןותחת אוהש עדיי
."תויציצ ילב ןטק-תילטלו תורונ ילב תילמשח תשרבנל ?המוד איה המל םימש-תארי ילב

םיעמשנ וירבד ןיאש ,שטיראפמ לליה יבר דיסחה ינזואב םעפ ןנואתהש םייוסמ בר לע רפוסמ
םה םימייקמ" :לליה יבר ול רמא .ותעד תא םילבקמ םניא הדעה יסנרפו ותליהק ישנא ברקב
איצוהו דואמ רמרמתה ברה ..."'ןיעמשנ וירבד םימש-תארי וב שיש םדא לכ' ל"זח ירבד תא
ול םיקלוחש ,םיעדונ םינברמ תובושתו תולאש יבתכמ ןכו םינואגמ לביקש הכימסה תודועת תא
ןמ היארה וליאו ,ריינמ תויאר הלא :לליה יבר הנענ .וחבשב םיברמו ןואג רותב דובכ
...ועמשיי ךירבדו םימש-תאריב ףסוה .היח היאר איה ארמגה

םימי ויה

" רמא ךכו ,"םימש-תארימ ץוח םימש ידיב לוכה" ל"זח רמאמ תא םעפ שריפ ש"רהמ ר"ומדא
- םימש-תארימ ץוח ;םינתונ אל - םיצור אלשכו םינתונ םיצורשכ - םימש ידיב לוכה
..."דימת םינתונ - םימש-תארי םישקבמשכ

םימש-תאריו ,קזח רתויה ץיחה תא רבוש תמאה" :בתוכ אוה ץ"ייר יברה לש ויתורגיאמ תחאב
."!םילטבתמ לוכה - םימש-תאריו תמא ינפב .לזרבו םינבא לש רדג תצרופ תיתימא

ץרא -ךרד התייה םעפ" :הלא ונימיל םדק-ימי ןיב לדבהה תא ראתמ אוה ויתוחישמ תחאבו
היה ,הכרב תושעל ךירצ היהשכ ,טושפ ידוהי וליפא .םימש-תארי דצמ ,הרותה תויתוא ינפל
תיישעב םעפ יתקחיש יתודליב .רפעבו םיבשעב תוחפל ןתוא הקינש וא ,וידי תא הליחת לטונ
אוה אל - םויה .יתדרחנו - 'ורבדב היהנ לוכהש' ךרבמ ןנג ךיא יתעמש ךכ ידכ ךותו ,הריס
."ותוא תעמוש הכרבה אלו הכרבה תא עמוש


הלואגל הייפיצב


ושיגרי רשאכ ךא .תולגה תא הלילח ריבגי רבדהו ,תולגב םהש לארשי וחכשי םימיה תירחאב"
."הלואגה אובת זא-וא - וחנאייו תולגה לוע תא
('ם"ירה ישודיח' לעב םשב)

היהש השעמ


ןויסינ ידיל ינאיבת לא

ילייח םיבשוי ובש רדחב .וחיריב 'ןנח' הנחמ .םיירהצב 12:25 העשה .ל"שת חספ לש יעיבש
ליל ןיבש ,תררחושמו הזילע הריווא הרוש חנצומה ל"חנה לש םיפדרמהו םיבראמה תקלחמ
.ימוי קשנ רדסמ ינפל תוקד שמח לש תיתרגש הריווא .והנשמל דחא םיבראמ

ושאר .הזילעה תטפטפל ףתוש וניא ,הקלחמבש םיטעמה םייתדה ןמ ,מ"י ,דחא לייח קר
ינאיבת לא ,םלוע לש ונוביר" :עמשיי אל ולוקו תוענ ויתפש .וידי תופכ יתש ןיב גאדומה
..."ןויזיב ידיל אלו ןויסינ ידיל אל

תופוקתה תחא התייה וז .ץאוס תלעת לש תימורדה הרזגב הקלחמה התייה ןכל םדוק םיישדוח
התייה ,םיירהצה -רחא תועשב ,םוי-םוי .תודיבא הב הגפס ףא הקלחמהו ,הרזגה לש תושקה
חוכל וניתמהו בראמב ובכש ובש דעיל ,הללוסה ךרואל מ"ק המכ לש עסמל תאצוי הקלחמה
התייה הנכסה .איהה הדוקנב רודחל היה רומא יניעידומ עדימ יפ-לעש ,ירצמ ודנמוק
.תישחומ

רסוח ,תונטק תויואמר לוכמ רתוי אנש ,טעמ השקונ ךא רוסמ דקפמ ,יסוי ,הקלחמה דקפמ
,דחוימב רשכומ לייח היה אל םנמא 'י .ךירעה םגו בהא 'י ונעדוימ תא .תעמשמ רסוחו רשוי
- וילע תלטומה המישמו ,תמא ותלימש רוחב ;עמשוממו ןוגה ,רשי קזחומ היה תאז-תמועל ךא
.תעצבתמ

תומישמה גוסב ,וב ןומאב ,וילא ישיאה וסחיב יוטיב ידיל האב 'י תא מ"מה לש ותכרעה
.תושפוחב... ףאו לביקש

ימויה עסמה תעשב :השעמה היה ךכו .וב ןומאה תא 'י קידצה אל דיחיו דחא אשונב ךא
התייה בראמה ינפל דחא רטמוליקכ .םיכלכלתמ קשנה-ילכ ויה ,תקבואמה ךרדב ,בראמל ךוראה
שדחמ םידמוע ,טעמ םיחנ ,ותוא םיקנמו םקשנ תא םיקרפמ ויה םילייחה ,תרצוע הקלחמה
.ההובג תוננוכ ובייח םוקמה יאנת .בראמה לא האלה םיכישממו קשנ רדסמל

קשנה תא תוקנל ול רתומ יכ תואדווב עדי ,ריעצ רוחב ,'י !תבשה תייעב הסנכנ ןאכ לבא
הלועפ וז םאה !?רדסמה ךרוצל קשנה תא קרפל םג ול רתומ םאה ךא .בראמה ינפל קבואמה
?תבשב רוסאש ,להונ לש ןיינע וא תינויח

תא :ןורתפ אצמ אוה .קשנה תא קרפלמ ענמיהל טילחה קפסה תמחמו ,עדי אל וז הלאשל הבושת
היה רדסמב .רדסמה דע םייקנה םיקלחה תא איבחהו ,האיציה ינפל בטיה הקינו קריפ קשנה
.קשנה תא שדחמ ביכרמו םייקנה םיקלחה תא גיצמ

םע ראשיהל ,הרומח תעמשמ תריבע ןאכ התייה םלוא ,םירתוימ קוריפו הבכרה ומצעמ ךסח ךכב
ירחא תבש ותומכחתה תא ריתסהל חילצה 'יו ,ךכב שח אל שיא .העיסנה לכ ךשמב קרופמ קשנ
.תבש

תעקבב םיפדרמלו םיבראמל החלשנו ,הלעתב התמישמ תא המייס הגולפה .תועובשו םימי ופקנ
היעב לכ 'יל התייה אל םש .התוחפ הנכסהו רתוי םילק ויה םש תעמשמהו חתמה .ןדריה
...חספ לש יעיבש ותוא דע .ולש 'תבשה ליגרת'ב

תא ,וכרדכ ,ןמט 'י .רדסמה תארקל םקשנ תא וירבחו 'י וקינ ,בראמה רחאל ,רקוב םע
זא .בכרל שחו קשנה תא תוריהמב ביכרה 'י .ףדרמ תוננוכ הזרכוה עתפל .תיקשב םיקלחה
.12:30 העשב קשנ רדסמ לע זרכוהו לוטיב תעדוה הלבקתנ

רדסמה ןמ ותוא ורטפי םעפהש רשפא ?רדסמה ךרוצל קשנה תא קרפי םאה .חפב לפנש עדי תעכ
לאשי םא היהי המ ךא .תיסחי הלק תעמשמה התייה ןאכ ןכש ,קשנה תא קרפל ונוצר-יא לשב
לכ יכ הלגי םצעבו תמאה לע הדוי םאה ?הלעתב םיבראמה ןמזב גהנ דציכ מ"מה יסוי ותוא
...?ןומאב לעמ םצעב הפוקת התוא

."ןויזיב ידיל אלו ןויסינ ידיל אל ינאיבת לא" :תחא הליפת ובילב אשנ הברה ותקוצמב

תא תוחדל ידכ ,הרושב ןורחאה םוקמה תא ספות 'י .רדסמל םיאצוי םילייחה - 12:29
!המ יהיו קשנה תא קרפל אלש הטלחה ובילב ךא רחרחס ושאר .תונערופה

,יסוי מ"מה .ופגב רדסמל עיגמ ,הגולפב דיחיה יתדה דקפמה ,השמ ,התיכה דקפמ - 12:30
םשו הפ .תוקד המכ דוע וניתמה לוכה .עיגה אל - רדסמ לכל עיגהל דיפקה םוי ותוא דעש
.הלילה בראמ ינפל ןושיל תכלל וצר רבכ םילייחה ןכש ,מ"מה לש ורוחיא לע תוניטר ועמשנ

ןיב רובעל לחה אוהו כ"מה השמ לע ץחלה רבג ,תומסרופמה תוקדה עבש ורבעשכ ,12:37-ב
תיתודידי הצירקב ורטפ ,'י ,ןורחאה לייחה לא עיגהשכ .קשנה-ילכ תא קודבל םילייחה
םייתסה ,בויחב הנענשכ .יקנ וקשנש חוטב אוה םא 'י תא לאש קר אוה .חמש גח תכרבבו
.םהילענ תא ץולחל ולחהו םהיתוטימ לא וקניז םילייחה .רדסמה

,"!?קשנ רדסמל םיבצייתמ אל עודמ" .מ"מה יסוי לש תוסועכה וינפ וארנ עגר ותואב קוידב
.לאש

.םילייחה ובישה ,"!קדב רבכ כ"מה השמ !תייה אל התאו ונבצייתה"

.יסוי זגר ,"12:30-ב ונעבק לבא"

.חור-ירצק תולוק ועמשנ ,"תחא ינפל עבר רבכ וישכעו ,ןוכנ"

..."!ילש ןועשל הרק המ" .דצ לא דצמ ולטלטו ונועש תא ריסה מ"מה יסוי

..."ךינפל ינא הדומ" :'י לש ויתפש ושחל ,ותכימשב לברוכמ ,ותטימב


ישיאה ורופיס לע מ"י ברל הדות
ןמניה םייח םע םיידוהי םייח
הליפת לש החוכ .רודיסהו ןמניה םייח


דרשש רודיסה

ויפדש ,ןטק ,רוחש רודיס ,תדחוימ הספוק ךותב ,רומש אתא-תיירקמ ןמניה םייח לש ותיבב
ריכזמ הזה רודיסה .ופוג לכב טטר רבוע הספוקה תא חתופ אוהש םעפ לכב .םהידיצב םיכורח
.הזה ןמזבו םהה םימיב ול ושענש םיסינ לש תכסמ ול

יתדה לייחה היהו ,ןוירש תרייסב שבוחכ םימיה תשש תמחלמב תריש (56 ןב םויכ) םייח
דמע ,םימיה תשש תמחלמ הצרפ ובש ,ז"כשת רייאב ו"כ ,ינש םוי רקובב .תווצב דיחיה
ויה אלש יפ-לע -ףא .קשנל וירבחמ המכ וביבסו ,ןיליפתבו תילטב רוטע תירחש תליפתל
םהל עייס םייח .יהשלכ הליפת ללפתהל םה םג וצר הברק המחלמ לש תועש ןתואב ירה ,םייתד
ולטוה ןכמ רחאל רצק ןמז .הנווכבו תוקבדב וללפתה ותואש רצק הליפת עטק ורודיסב רוחבל
.ברק ילא

עגפנ לחזה

קורסל היה ,ןוירש תרייסכ ,םדיקפת .ליבומה לחזב עסנ ןכלו ,דקפמה תווצ םע הנמנ םייח
תעונת לכ לע תוחוכל חוודלו ,םהירחאש םיקנטל םיחונ תומדקתה יריצ רוחבל ,חטשה תא
.ןושארה ירצמה דעיה שבכנ םיירהצה תעש דע .האנ התייה תומדקתהה .בייוא

לע תופצל ידכ העבג לע ספיט םייח לש לחזה .האלה עונל חוכה ךישמה הרצק הקספה רחאל
תוחוכל ךכ לע וחוויד רשקב .םיילארשיה תוחוכל ןיתמהש ירצמ בראמ וליג םה .חטשה
,ךומסב ץצופתה ןושארה זגפה .םיזגפ שא םרבעל החתפנ ,רוחאל בוסל ושקיבשכ ךא .םהירחאש
.ומוקממ זוזל לגוסמ היה אל לחזהו העגפנ תרשרשה

החגשהה יסינ

וקשנ תא קר ומע לוטיל ץלאנ םייח .שוטנל דקפמה הרוה ןכלו ,ןכוסמ - תחיינ הרטמ תויהל
הצירה תעשב .רוחאמ ריאשה רודיסהו תילטה ,ןיליפתה הבש תיקשה תא וליאו ,שבוחה קית תאו
.וישנא ראש תא םג תולעהל ודקפמל הרוהו וילע קניז ,ילארשי קנט דקפמה ההיז

ינויגה רבסה םייחל ןיא םויה דע .ירצמ זגפ וב עגפ עתפלשכ תיטיא העיסנב ךישמה קנטה
אל םיברה קנטה יבשוימ שיא .ץצופתה זא קרו עקרקה לא לפנ ,חירצהמ קילחה זגפהש הדבועל
הכשמנ המחלמה .שאב הלועה שוטנה לחזב וירבחו םייח וניחבה ,רוחאל החירב בגא .עגפנ
.לעשו דעצ לכ לע החגשהה די תא האר םייחו

ולצינ םיללפתמה

- יש ול ורסמו הביטחהמ םיאנוכמ ינש םייח לא ושגינ ,המחלמה ףוסב ךרענש םויסה רדסמב
ןיב םיינשה ורייס ברקה םותב יכ ררבתה .םלש ראשנ ובורבו וקלחב קר ףרשנ אוה !רודיסה
לחזל ועיגהשכ .םבצמ תא קודבל ידכ ןכו תופוג וא םיעוצפ תולגל ידכ ,םישוטנה םילכה
.וסויג ברע םייחל הבתכנש השדקהה ובו ,רודיסה תא וכותב ואצמ ,םייח לש ףורשה

ןורחאה דומעל עיגהשכ .שדוק-תדרחבו תונידעב וב לעלעו רודיסה תא םהידימ לטנ םייח
םויה לש 'רמועה תריפס' העיפומ ובש דומעה והז יכ הליג אוה :דער וזחא - רודיסהמ רתונש
ךותמ רקוב ותואב ללפתהש ימ לכ" :םייח ףיסומו .זגפומה לחזה תא שוטנל ץלאנ ובש
."העיגפ לכ אלל המחלמה תא רבע ,רודיסהגרובזניג ףסוי ברה תאמ - הכלהה תניפ


םינורחא םימ

?ןוזמה תכרב ינפל 'םינורחא םימ' םילטונ המ ינפמ :הלאש

הווצמ (א :םימעט ינשמ איה הדועסה םויסב תחא םעפ םיידיה תא לוטיל ל"זח תנקת :הבושת
'תימודס חלמ'ב העיגנל ששחמ - הבוח (ב .'ה תא ךרבל שדקתהל ידכ םיידיה תא תוקנל -
.םייניעל ןכוסמה

םיששוח ןיאו ,רתויב הרידנ הנכסהש ןוויכמ םינורחא םימ לוטיל םידיפקמ םניא םיבר
ירחא םהידי ץוחרל םיליגרה לבא .ם"וכסב םילכואש ןוויכמ ,הכרבל םיידיה ןויקינל
םדא לכש ןוכנ ,הלבקה יפ-לע טרפבו ,השעמל .ןוזמה תכרב םדוק תאז תושעל םהילע ,הדועסה
.ןכ גוהנל תוכירצ םישנ םגש םיקסופה שיו .םינורחא םימב רהזיי

גהנמל םלוא .לכאמב םיעגונה ,םינותחתה דיה יקרפ ינש תא לוטיל שיש ,םיקסופה ובתכ
םושמ ,דבלב תועבצאה הצק תא םילטונ ,ד"בח גהנמ ןכו ,םידרפסהו םידיסחה ילודגמ םיבר
הל םינתונו ,גרטקת אלש ידכ ,'ארחא-ארטס'ל ןתינה קלחה םה ולא םימ רהוזה רפס יפ-לעש
.וז הליטנ ינפל ויתועבצא ץחור ,ןויקינל קוקזה .ןורחאה הצקה תא קר

םימ לוטיל אלש םידיפקמה שי ,רומאה םעטהמ .ילכ ךותלו ילכ ךותמ םימה תא םיכפוש
תכרב תארקל .ןוזמה תכרב לש וא שודיק לש סוכהמ אל יאדוובו ,ףסכ לש סוכמ םינורחא
.םתוסכל וא ןחלושה לעמ םילוטנה םימה תא ריסהל גוהנ ןוזמה

,ןתוא םיריבעמ ,ד"בח גהנמל ,ךכ-רחא .הטמ יפלכ תועבצאה תא םיליפשמ הליטנה תעשב
.ןבגנל יוצר .םייתפשה לע ,תוחל ןדועב

.הברה תוהשל אל ףאו ,הרות ירבדב וליפאו ןוזמה תכרבל םינורחא םימ ןיב קיספהל רוסא
.ךרבמש ינפל בוש וידי לוטיי ,קיספה םאו
ר"ומדא ע"וש ,כ"ונו אפק 'יס ח"וא ע"וש .ב,דנק ב"ח רהוז .י"שריפבו ,ב,גפ אמוי .א,הק ןילוח
'יס א"דיחהל עבצאב הרומ .ד,ח ש"צומ 'סמ ,םידיסח תנשמ .םש ףסוי טוקליו םייחה ףכו ב"נשמ ,ןקזה
,ונ 'יס שפנהו ףוגה תרימש .22 'מע ,ד"בח-םיגהנמה רפס .טפ 'מע ,ק"הל ,ב"שת תוחישה רפס .דיק
.נ"שו ,וע קרפ רצקה ע"ושו
ישארה ףדל

םיניינע חתפמ | ןיעידומ | סופד תיב | תושדח רדח | םידלי רדח | ןויע רדח | ד"בח תיב

תורומש תויוכזה לכ (c)
רואל האצוהה ףגא - זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ
03-9606169 :'סקפ ,03-9607588 'לט ,72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת
ירא-בל ףסוי :"טנרטניא" רודמ שאר * בונורהא ןהכה קחצי ףסוי ברה :ר"וי
chabad@chabad.org.il