541 'סמ עובשה תחיש
:ןויליגה ירודמ
עובשה תרמיא ןייעמה ןמ תבש ןחלוש שדח שי תיעובש הדמע
ץבוק תדרוה הכלהה תניפ םיידוהי םייח היהש השעמ תודיסחה יכרד

רומא תשרפ * (16.5.97) ז"נשת'ה רייאב 'ט * דורב םחנמ :ךרוע
תיעובש הדמע


ןוזח חיפהל


זוע םשפנ תא אלממו םישנא ןברדמש ,עינמ חוכ אוה דיתעה
ויתובקעב םירחא ףחוס םג אוהש ועבט ןוזחה .המצועו


תא וגיצה ,תולאש לע ונע םה .ל"הצו הנידמה יטינרבק דצמ תועפוה לש עפשב ונכרבתה עובשה
תוחורה-ךלה לש תינכדע בצמ תנומת ונלביק .םהיתוכרעה תא וטריפ ,םתוינידמו םתפקשה
לוהינ ונלביק הלא לכ םוקמב .תוגיהנמ ,םולח ,ןוזח - רסח היה דחא רבד .תרמצב ררושה
.יגולונכט לעפמו תילכלכ הרבח םילהנמש םשכ ,שבי

ךותב ונעקש המכ דע השיחממ קר ןוזחה לש ונורסחב ללכ םישיגרמ םניא םיברש הדבועה
לע וטלתשהש תויניצהו תורירמה ,לוכסתה תא ריבסהל לוכי ומצע הז ילוא .הרופאה הרגשה
,ןוזחהו םולחה תא םהמ ולטנש םישנא לש הקוצמ תותוא הלא .לארשיב ירוביצה םילקאה
.השבי היטרקורויב םע םתוא וריאשהו

?ראשנ המ

יוטיב ידיל איבמ ,םישנא ןברדמש ,עינמ חוכ והז .ןוזח רעוב ובילבש ימ ידיב ןותנ דיתעה
םיטעמ ןיידע םא םג ,ןוזחה ישנא .המצועו זוע םשפנ תא אלממו ,םהיתוחוכו םנורשיכ תא
.ויתובקעב םירחא ףחוס אוהש ועבט ןוזחה יכ ,םיבר ויהי רבד לש ופוסב ,םה

- םולח היה ילש אבאל" :דחא רענ רמא ,רעונה-ינב לש םבצמ לע םינש ינפל םייקתהש ןוידב
רענ ."?תינוכמ דוע תונקלו סלפמ דוע תונבל - יל ראשנ םולח הזיא .ןיאמ שי הנידמ תונבל
המ לאו םולחל המ לע םצעב ול ןיאש ,ריעצה רודה לש לוכסתה תשוחת תא תודחב אטיב הז
.ףואשל

שפנל ןוזמ וניא הז לבא .תינרמוחה תונתפאשה ומוקמ תא תספות ,הזכ םולח ןיא רשאכ
.הכובמו תויניצ ,לוכסתל הליבומש ,תימינפ תונקיר לש השוחת תראשנ ךכו ,תידוהיה

רעונה -ינב לש םביל תא אלממש דיחפמה ןוזחה חכונ ,תישחומ הנכס םג שי ןוזחה תכיעדב
םה .די-גשיהל רתוי תונתינו תוישחומ תושענו תוכלוה םהיתופיאש תא םיאור וללה .םיברעה
לע םימלוח רבכ םה םמצע ןיבל םניב .ךרדבש תיניטסלפה הנידמה תא החיר תא םיחירמ רבכ
.עומשמ ונינזוא םימטוא ונחנא קרו ,(היהת אל ויה) םתנידמ תמקה ירחאש בלשה

לודגה ןוזחה

רעונ -ינב שי .המצוע-בר ןוזח םעפמ םהבש םילודג םירוביצ שי םויה לש לארשיב לבא
לש םיפסונ םיקלח בושיי לע םימלוח הלא .יכרע-ינחורה רושימב רקיעב ,הכפהמ לע םימלוחש
םעה תא ריזחתש ,תיתוברתו תינחור הכפהמב ץולח-ליח תויהל םיפאוש הלא .לארשי-ץרא
תראופמה דרפס תודהי תרטע תרזחהל םיגרוע הלא .הנומאו תודהי לש םיגשומה םלועל לארשיב
,המצועהו חוכה ןאכמ .תידוהי הניפ לכב תודיסחו הרות יזכרמ תמקהל םילחיימ הלא .הנשויל
.החלצה רחא החלצה 'ה תרזעב םיליחנמש

שי .לארשיב רעונה-ינב לכ בלב ידוהי ןוזח חיפהל םיכרד אוצמל םיבייח הנידמה יטינרבק
רשפא םרואלש םיכרע שי .םייתכלממ רפס-יתב ידימלתל םג ידוהי םולחו ןוזח קינעהל םיכרד
ךרדה וזו ,היצביטומב הדיריל תיתימאה הבושתה וז .ולוככ ובור ידוהיה רוביצה תא דכלל
.ידוהיה בלב םייובחה תוחוכה תא שדחמ ררועל

קוח לח הקיזיפב םאש ,ולצא רקיבש ילארשי ךוניח שיאל םעפ רמא שטיוואבוילמ יברה
המשנה לש תוחוכהש רמוחו-לק ,דוביאל תכלל לוכי וניא רבד םושש עבוקה ,'רמוחה רומיש'
םהילא וחתפיש עגרב ךא ,םימלענו םירתתסמ םה רתויה לכל .לסחתהל םילוכי םניא תידוהיה
.םתולגלו םררועל קר ךירצ .ידוהיה רעונבו ידוהיה םעב תוחוכ שי .ולגתי - ןוכנ ביתנ

לודגה ןוזחה תומשגתה תארקל םידמוע וננה וישכע אקווד :אוה ךופהנ .ןוזחה ןדיע םת אל
המ לע שי .ונקדצ -חישמ ידי-לע המלשהו תיתימאה הלואגה ןוזח - לארשי יאיבנ לש אלפומהו
!ףואשל המ לאו םולחלשדח שיודעצי םידלי רתוי

ומייקתיש תולודגה םידליה תוכולהתל תונכהה לש ןמוציעב םינותנ ץראה יבחרב ד"בח-יריעצ
לש רתוי לודג רפסמל הנשה םיכרענ ."לארשי ידלי לכ דחי" :המססב ,רמועב ג"לב ה"יא
יברה תאירק יפ-לע תוכרענ תוכולהתה .םידלי לש רתוי הלודג תופתתשהלו תוכולהת
.םינשה-תבר תידוהיה תרוסמל ךשמהכ ,שטיוואבוילמ

םירודיש םוי

'יח-לוק' וידרב רמועב ג"לב ה"יא םייקתי 'אפרמל רזע' תדוגא תבוטל דחוימ םירודיש םוי
תדוגאל דחוימ תיב תיינבל ןומימ גישהל דעונ הז המרתה םוי .(זכרמה רוזאב ,םא-ףא 93)
רוסמל רשפא תומורת .לארשי סרפב הנשה הכז ,רריפ ךלמילא ברה ,השארב דמועהש ,וז דסח
.03-5785542 'לטב

סינות ינב תלוליה

יאחוי-רב ןועמש יבר לש ודובכל אלוליה הנש ידמ םייקל םיגהונ ץראה יבחרב סינות יאצוי
תואלפנהו םיסינה ירופיס תא םירפסמ וז אלוליהב .הרדגב 'םילשורי ירעש' תסנכה-תיבב
ה"יא היהת אלוליהה .םיעדונ םימכחו םילודג םינבר ויח הבש ריע ,סבג ריעהמ הדעה ימכחמ
.08-9453127 'לט .םינטייפו רוביצ-ישיא ,םינבר תופתתשהב ,ברעב 6 העשב לחה יעיבר םויב

"תעד" רנימס

שדוק-תבש ברעב ה"יא חתפיי ,תודיסחה רואב תודהיה תרכהל ,'תעד' לש רמועב ג"ל רנימס
,הינתנב 'זנאצ ילג' ןולמב ,רמועב ג"ל ,רייאב י"ח ןושאר םוי דע ,רייאב ז"ט ,האבה
.'תישארב השעמ' :אשונב קוסעי רנימסה .םידליל תויוליעפ בולישב ,םיאלמ שפונ יאנתב
.08-9455079 :המשרהו םיטרפשטיוואבוילמ יברה לש ויתוחיש יפ-לע דבועמ - תבש ןחלוש
ינונבל 'צ תאמ .רומא תשרפל


ישיאה ךוכיזה תובישח

יוויצב הזומר איהו ,תורחאה תווצמה לכמ התוא תדחיימה הדוקנ שי רמועה תריפס תווצמב
לארשימ דחאו דחא לכש ,התועמשמ הריפסה תבוחש ,םידמל ונא "םכל" הלימהמ ."םכל םתרפסו"
םויבו ,םוי רחא םוי ,רמועה תריפסב ולצא ורבע םימי המכ ,ולש םימיה תא רופסל בייח
.תועובשה גח תא גוגחי - ולש הריפסל םישימחה

שי ובש דחוימה םויה הרותב עבקנ גח לכל :םירחאה םיגחה לכמ תועובשה גח הנוש םג ךכב
םישימחה םויל עבקנ אוה אלא ,הרותב רדגומ ךיראת שרופ אל תועובשה גחל וליאו ,ותושעל
.רמועה תריפס לש

גחה ךיראת

שדוחה תא ושדיק הבש הפוקתב .ןוויסב 'וב לוחי אל תועובשה-גחש תורשפא ןכתית וז הביסמ
,לשמל .ןוויסב 'זב וא ןוויסב 'הב לוחי תועובשה-גחש תורקל לוכי היה ,הייאר ידע יפ-לע
תריפסל םישימחה םויה - תועובשה-גח לח היה ,דבלב םוי ט"כ ינב ויה רייאו ןסינ םא
.ןוויסב 'הב גחה לח ,םוי 'ל ינב ויה םישדוחה ינששכ וליאו ,ןוויסב 'זב - רמועה

רבועה םדא .וב 'זב וא ןוויסב 'הב תועובשה-גח תא גוגחי ידוהיש בצמ ןכתיי םויכ םג
דחאה ודיצב ,ךיראתה ףלחתמ ובש יפרגואג וק) 'ךיראתה וק' תא רמועה תריפס ימי ךותב
הריפס ,ולש םימיה יפל רופסל ףיסומ ,(ינש םוי רבכ ינשה ודיצב וליאו ןושאר םוי ןיידע
וא 'הב אלא ןוויסב 'וב היהי אל ולש םישימחה םוי .םוקמה ינב תריפס תא תמאות הניאש
.תועובשה גח תא זא גוגחל וילעו ,(ךיראתה וק תא הצחש ןוויכב יולת) וב 'זב

הלעמלמ עובק

ןתמ ןמז" הליפתב רמול לוכי וניא וב 'זב וא ןוויסב 'הב תועובשה-גח תא גגוחש ימ םלוא
רשפא הזה םויב ךרענ תועובשה -גח רשאכ קרו ,ןוויסב 'ו אוה הרותה ןתמ דעומ ."ונתרות
ןיינע אוה אלא ,תישיאה הריפסה יפ -לע הנתשמ וניא הז רבד ."ונתרות ןתמ ןמז" רמול
.לארשי-םע לכל עובק

,לארשימ םדא לכ לש תישיאה ותדובעב יולתה ,ישיא דחא :םיטביה ינש תועובשה-גחבש ןאכמ
.הלעמלמ עובק אוהש ,יללכ דחאו

םיניינע ינש

ומצע תא ךכזי םא .תעבוקה איה תישיאה ותדובע םהבש םירבד שי :ידוהי לכל הארוה ןאכמ
תריפס לש תינחורה הדובעה וזש) ויתודימ לש תויופעתסהה עשתו םיעברא לכ תא ןקתיו
.םייוארו םיככוזמ םניא ןיידע םירחאהש יפ-לע-ףא ,הרותה תא הלעמלמ לבקל הכזי - (רמועה

טלחומ ןפואב םינתינ םהו םדאה תדובעב םייולת םניאש הרותב םיניינע םתוא ,תאז םע
.ה"בקה דצמ ךכל ועבקנש םידחוימה םינמזב קר לבקל רשפא הלא םיניינע - הלעמלמ
(998 'מע ,ג ךרכ תוחיש יטוקל)

ינש חספ :אשונב םישרדמ - ןייעמה ןמויה ימ

ונורא יאשונ ?ויה ימ םישנא םתוא .(ו,ט רבדמב) םדא שפנל םיאמט ויה רשא םישנא יהיו"
ןיקסוע ויהש ,ויה ןפצלאו לאשימ :רמוא אביקע יבר .ילילגה יסוי יבר ירבד ,ויה ףסוי לש
,רהטיל םילוכי ויה רבכ ,ויה ףסוי לש ונורא יאשונ םא :רמוא קחצי יבר .אוהיבאו בדנב
ןהלש יעיבש לחש ,ויה הווצמ תמב ןיקסוע אלא ,רהטיל ויה ןילוכי ,ויה ןפצלאו לאשימ םא
.חספ ברעב תויהל
(ד,הכ הכוס)


?ערגינ המל

.חספ ןברקמ ץוח ,עובק דעומ הל שיש הווצמל ןימולשת לש תורשפא שיש ונאצמ אל הרותה לכב
םהל ןתינש וכז ןכלו ,"ערגינ המל" ושקיבו וננחתהש לארשימ םישנא ויה חספ ןברקבש םושמ
בלב וצמאתיו ושקעתי לארשישכ - ךכ היהת לארשי לש םתלואג ףא .הווצמה תמלשהל רחא דעומ
.הרהמב אובת איה - הלואגה תא שקבל שפנו
(קסמודרמ ןהכה המלש יבר)


רחואמ אל םלועל

וא "אמט" אוהש ימ ףא .ןקתל רשפא דימת ,ידמ רחואמ הז ןיא םלועל יכ ונדמלמ ינש חספ
.תאז ןקתל ודיב זא םג - ונוצרמ התשענ תוקחרתההש - "םכל" הז םא וליפאו ,"הקוחר ךרדב"
(םוי-םויה)


הרותב שדחל

שדחל רשפא ךכ ,"ערגינ המל" הנעטב ינש חספ תווצמ תא שדחל וחילצה לארשי-ינבש םשכ
רודל םג ןתניי אל עודמ ,"?ערגינ המל" ה"בקהמ שקבל ידוהי לע .וז השקב ידי-לע הרותב
לבקמ אוה וז העיבת ידי -לע ?'םיכאלמכ םינושאר'ה וכזש יפכ הרותב שדחל ונלש םותיה
התתימאל ןווכלו הרותב שדחל הכוז אוה ,ותלוכי יפכ הרותב עגייתמ אוהשכו ,הלעמלמ עויס
.הרות לש
(שטיוואבוילמ ר"ומדא ק"כ)


הווצמ הרסח

תווצמ ה"סשלו ,םדאה ירביא ח"מר דגנכ ,השע-תווצמ ח"מרל תוקלחנ הרותבש תווצמה ג"ירת
המיאתמה הווצמ תיישעב ותומלשו ונוקית ידיל עיגמ רביא לכ .וידיג ה"סש דגנכ ,השעת אל
עודמ ,חספה תיישעמ םירוטפ ונחנא םא ,"?ערגינ המל" םיאמטה תנעט התייה וז .ול דחוימב
ירמגל םתוא הרטפ אל הרותה ןכש ,םתנעטב וקדצ ,ןכאו !?וז הווצמ ונל הרסחש םישיגרמ ונא
.ינש חספ תושעל ויה םיבייחו
(הרות ינינפ)


קסע-ילעב תנעט

.םלועהמ הלעמלש ,להוא יבשוי לש הדובעה לע הרומ רבדהו ,הציפקו גוליד ןושלמ אוה חספ
םוי תבשל ונתיאמ םג רצבנ עודמ ."?ערגינ המל" םינעוטו קסע ילעב םהש םידוהי םיאב
הנוילע הגרד ,'ינש חספ' ןתינ הלא םידוהיל אקוודש ,איה הבושתה ?הרות לש הלהואב הלילו
ונממ תושעלו ימשגה םלועה ךותב תוקולא תולגל לגוסמ קסע-לעב קר ןכש ,חספב רתוי דוע
.ךרבתי 'הל הריד
(שדוק תוחיש)


החדנ רוביצ ןיא

שיא .(אי-י,ט רבדמב) "ינשה שדוחב ,'הל חספ השעו ...שפנל אמט היהי יכ שיא שיא" :אינת
.האמוטב ותוא םישוע אלא ,ינש חספל םיחדנ רוביצ ןיאו ינש חספל החדנ (דיחי)
(ד,וס םיחספ)

עובשה תרמיא


שפנ-תוריסמ

.רתויב םירקי תודיסח יבתכ לש רפס היה ,'אינת'ה לעב ,ידאלמ ןמלז-רואינש יבר לש ותיבב
.וב ןייעל אלש רתויב הרומח הרהזא יברה בתכ רפסה תכירכ לע

ףרשנ םכותב .םירקי די-יבתכו םיבר םירפס ופרשנו יברה לש ותיבב הפירש הצרפ תחא םעפ
רעבוד יבר ,ונב תא לאשו ,רפסה לש ונדבוא לע דואמ רעטצה יברה .הזה רקיה רפסה םג לילכ
.הלילשב ,ןבומכ ,בישה ןבה .רפס ותואב ץיצה םא ,(וירחא ומוקמ תא אלימש)

תא היחמ תייה ?דחא רמאמ וא רחא קרפ רכוז התא ילוא" :שורדלו רוקחל באה ףיסוה
."!רפסב ןייעל אלש הרומח הרהזאב תרהזה אולה" :תושגרתהב ןבה בישה ."!ישפנ

..."?תודיסחה תרות רובעב שפנה-תוריסמ ןכיה לבא" ,יברה הנע ,"ןכ"תודיסחה יכרד


הליפת-לעבו ןזח

-ילעב תא םהינפ-לע ורכיב .םייעוצקמה םינזחה תא ךכ-לכ ובהא אל תודיסחה לש המלועב
תא ריכיו ברע לוק לעב היהיש ךירצ הליפת-לעבש רורב .ללפתהל םיעדויש ימ - הליפתה
תובבל תא תררועמ ותליפתש ימ - בל-לעב תויהל ךירצ אוה רקיעב לבא ,תונוכנה תומיענה
.םיללפתמה להק

הליפת-לעב" :רוביצ-חילש שמישש ,וידיסחמ דחאל םעפ רמא שטיוואבוילמ ש"רהמ ר"ומדא ק"כ
:אטבתה תרחא תונמדזהב ."םיברה תא איטחהל ודיבו ,םיברה תא תוכזל ודיב - ףסה לע דמוע
תא איטחמ אוה בור-יפ-לע ,ןזח וליאו ,םיברה תא הכזמ אוה בור-יפ-לע ,הליפת-לעב"
.(96 'מע ב"שת תוחישה רפס) "םיברה

םיאנת השולש

ינפל עד' - דמוע אוה ימ ינפל עדוי ושארש ימ אוה הליפת-לעב" :בתוכ ץ"יירה ר"ומדא ק"כ
ינפל ודמעב םדאה תא אלמל הכירצש ,הלודגה דובכה-תרדה תא גישמ לכשה .'דמוע התא ימ
.(העת 'מע ח צ"יירה ר"ומדא שדוק-תורגיא) "גישמ לכשהש המ תא שיגרמ בלהו ,םלועה ארוב

םינפוא ינש הזב שי" :'להקל הצורמ' תויהל ךירצ ןזחש הכלהה תועמשמ תא ריבסה םעפ
תוירבה חורש ,להקל הצורמה ,םימעפלו ,להקל הצורמ אוה ןזחה םימעפל :םיליחתמ הממ יולתו
.(ז"פרת הרות-תחמש תחיש) "ןזחה אוה - ונמיה החונ

סנרפתהל המכסה םעפ ונממ שקיב שטיוואבוילמ ב"שרה ר"ומדא ק"כ ידיסחמ דחאש םירפסמ
;הווקמב הליבט ילב דומעה לא שגיי אלש (א :םיאנת השולשב םלוא ,רבדל םיכסה יברה .ןזחכ
.םינזחה ךרדכ ,הלימ התוא לע םיימעפ רוזחי אלש (ג ;ותילטב ושאר תא הסכיש (ב

רחאל .דומעה ינפל ללפתהל דבכתהו ,שטיוואבוילל םעפ עיגה ,תונזחמ סנרפתהש ,דחא דיסח
ושפנב זוע דיסחה ביהרה הדועסה תעב .ב"שרה ר"ומדא ,יברה לצא 'שודיק'ל ןמזוה הליפתה
דחוימב תצמאתהש תומוקמב :יברה ול הנע .ויניעב ןח האשנ ותליפת םא יברה תא לאשו
...חלצומ היה אל - ביטיהל

הרצה לכ וז

רש תודועסה תחאב .(רישל עדוי) ןגנמ היה םהמ דחא ;םיחרוא ינש שטיוואבוילל ועיגה םעפ
אוה הזה "וניאטח ינפמו"הש ,ינשה חרואה ריעה ."וניאטח ינפמו" םילימה לע תונזח עטק
,ב"שרה ר"ומדא ,יברה םלוא ,הז תונזח קרפ ןיחלה ןזחהש רמול ןווכתה אוה .ןזחה לש ,ולש
לש אוה - ונלש 'וניאטח ינפמ'הש ,הרצה לכ וז ירה" :ביגהו ,חרואה ירבדב תרחא המינ עמש
.(245 'מע א"ישת םירמאמה רפס) ..."תלוזה

ותליפתש ,יתימא הליפת-לעב היה אוה .ןזחה רסיא היה שטיוואבוילב תועודיה תויומדה תחא
ונחנאו"ל עיגמ היהשכ ,םירופיכה-םוי תליפתב .םיללפתמה לכ בלב הבר תושגרתה הררוע
המיענ ול התייה "םינהוכהו" תרימאב .תסנכה-תיב לכב תחא השבי ןיע הראשנ אל ,"םיערוכ
ש"רהמ יברה היה 'םיערוכ' תרימאב .שדקמה-תיבב םירש ויה ךכ תרוסמה יפ-לעש ,הרצק
יברה ,ונב ךכ לע ריעה .ןוגינה בצק יפל ,םיידיב םימעפלו הפב םימעפל ;הניגנב ועייסמ
יבר לש ויתוניגנממ אל ,אבא לש ויתונווכמ רקיעב העבנ םיללפתמה לש םתוררועתה" :ב"שרה
.(26 'מע ד"שת תוחישה רפס) "הניגנב םג ךרוצ היה תאז-לכבש אלא .רסיא

קרב הרייעב הכה ,'הדובעה רדס' תרימא תעב ,םירופיכה-םויב ,םעפש ,רפוסמ הז רסיא לע
,תונולחל דעבמ הארנש ןשעה תמחמ .םיללפתמב הזחא הלהב .םיתבה דחאב הצרפ הפירשו זע
יברהמ ץוח ,הצוחה וצר םיללפתמה לכ טעמכ .ומצע תסנכה-תיבב תזחוא שאה יכ היה המדנ
ךישמה אלא ,השענ רשא לכב ללכ שיגרה אל אוה ?רסיאו .וביבס םידמועהו ומוקמב רתונש
.(28 'מע ד"שת תוחישה רפס) רבד עריא אל וליאכ ותליפתב


הלואגל הייפיצב


היה וליא ...וניתורצ לע ללכ בושחל אלו ,הניכשה תולג לע אלא ןנואתהלו גואדל ונל ןיא"
."דימ םילאגנ ונייה יאדו - הניכשה רעצ לע קר ונרעצו ונתמגמ
(בשיו ה"ד תומש ,ךלמילא םעונ)

היהש השעמ


שק לש הירא

םגש ,בייל -השמ יבר ןואגה היה םהבש םיעודיה דחא .הינדמלב העודי התייה דורב ריעה
תוגייתסה אוה םג עיבה ,ויתימעמ םיברכ .ריעבש םידבכנה תסנכה-יתבמ דחא לש וברכ ןהיכ
.תודיסחה ךרדמ

עיגה דחא םוי .הלש לוכיעה תכרעמב תירותסמ הלחממ ןמז הז הלבס תסנכה-תיב יאבג לש ותב
ותב םע יאשחב עוסנל טילחה ול רצב .קסנ'זילמ ךלמילא יבר קידצה לש ועמש היבא ינזואל
הניכהש והשלכ לישבתמ םועטל ותבל הרוה ךלמילא יבר .התאופרל הכרב שקבל ידכ קידצה לא
!תחאב וקספ התוא ווילש םיבאכה - אלפ הז הנהו ,תינברה

ךכ-לכ .קסנ'זילמ קידצה לש ותשודק חוכמ תולעפתה זוחא ולוכ ,דורבל יאבגה בש הרהמ דע
תוקחתהל ידכ קידצה לא ומצעב עוסנל וב קוחדל ףאו ברה תא ודוסב ףתשל טילחהש דע ,לעפתה
.וישעמו וכרד לע

,ללכבו" ,ןעט ,"הרות לוטיב םושמ הזב שי" .העצהל ףקותב בייל-השמ יבר בריס הליחתב
םיטושפ םידוהי ינומה םהירחא םיררוגה 'םיקידצ' לש הז שדח גוסמ החונ יתעד ןיא
."םימימתו

ןכאש אצמיי םא .ויניעב םירבדה תא ןוחבל ונבר לש ותבוחמ ,הברדא" .הפרה אל יאבגה לבא
והזש ררבתי םא ךא ;וירחא רוהנלמ םירחא אינהל תאש רתיב לכוי ,יתימא קידצב רבודמ ןיא
."!אווש-תודשח תרסהלו תמאה רקחל המורת ךכב היהת ,תמא לש קידצ

ידיסחה יברה םע חחושל דציכ ןנכת ךרדה לכ .קסנ'זילל עסנו בייל-השמ יבר הצרתנ ףוסבל
.הרותב ותוקבדו ותונדמל תדימ תא ןוחבל ידכ ,ול גיצהל תוינרות תולאש וליאו

הבר המ .םולשל ודי תא ץוחלל ידכ קידצה תיב לא הנפו ישיש םויב קסנ'זילל עיגה אוה
,םיבר םידיסחל גיהנמכ יכ חוטב היה אוה .עונצו ןטק תיב ולומ האר רשאכ ותעתפה התייה
לכ אללו ,ומצעב יברה בצייתה תלדב רשאכ הרבג ותמהדת .רדוהמ תודימ-תיבב יברה ררוגתמ
.תוביבחב וכריבו די ול טישוה םינוניג

לש ויניע .רמאו חתפ ,"דורב ינואג םע הנמנ ודובכ יכ ינא עמוש" .המינפ ונימזה יברה
וינפ לע התלע הבזכא תעבה ."רופיס ודובכל רפסל ינא הצור ,ןכ םא" .ורוא בייל-השמ יבר
:ורופיסב חתפו ךכמ םלעתה קידצה לבא ,בייל-השמ יבר לש

השעמ תא חיצנהל ידכ .ועינכהו וב םחלנ ,היראב לקתנש חוכ-ברו ץימא שיא היה םעפ"
ןעמל ,ותיב חתפב ביצה ץלחופה תא .שק האלימו היראה לש ותוורפ תא רוביגה טשפ ,ותרובג
.ותלודג תא בשו רבוע לכ עדיי

רעי תויח ועיגה ,רוביגה לש ותיב חתפב בצינה ינתמיאה היראה לע העומשה הטשפתהשכ"
םש היה .ברקתהל וזעה אל דחפ בורמו ,קוחרמ היראה תומדב וטיבה םה .ןכלמב תוזחל תונוש
לעושה וילא ברקתה .רביא עינמ אוה ןיא יכ ןיחבהו היראב תוכשוממ הפצש ,םורע לעוש
שקה תא ףשחו הוורפה הטעמ תא תחאב ערק ,ופאב המשנ ןיאש חכונשכ .תולק וב עגנו תוריהזב
..."וקלתסהו קוחצב תויחה לכ וצרפ זא-וא .הליכהש

ידכ !?קסנ'זילל דורבמ ומצע תא חירטה ךכ םשל .האתשמו המת קידצב טיבה בייל-השמ יבר
רבכ !?םיירהצה-רחא תבש ברעב וב תונעל רתוי בושח רבד קידצל ןיא יכו !?םירופיס עומשל
,דבכנה יחרוא ,אנ-בש" .ויתובשחממ רענתה ךלמילא יברשכ ,ותיינסכאל בושלו תונפל דמע
.ןיזאהל אלא הרירב הרתונ אל בייל-השמ יברל ."ףסונ רופיס ךל רפסאו

םוי .שדח דגב ומצעל תונקל םלועמ ול הרשפא אל הקוחדה ותסנרפש ןויבאו ינע שיאב השעמ"
רופתל ושקיבו טייח רשעתמה ינעה וילא ארק .הלודג השורי וקלחב הלפנו ולזמ לזמתנ דחא
המכ רובעכו ,שאר דעו לגר ףכמ שיאה תא טייחה דדמ .םידיגנה גהנמכ ,רדוהמו שדח דגב ול
.תפסונ הדידמל ותיב לא בש םימי

תוכיס ץענ ,םשלו ןאכל ךשמ ;םילק םירפתב רופתה דגבה תא ופוג לע טייחה הלעה תוריהזב"
שקבמ ןוצל ךא יכ ומותל רבס ,אד-ןוגכב לגרוה אל ודועמש ,ירטה רישעהו .םינמיס ןמיסו
,'יתומכש ריבגב לזלזל התא זעמ דציכה' .ותוזבל אלא הניא ותנווכ לכ יכו טייחה ול
.וילע םיערה

,'רדוהמ דגב רופתל תרחא ךרד ריכמ ינניאש אלא ,הלילח' :ושפנ תא עדי אל ךובנה טייחה"
.לבלובמו ךובנ ותיינסכאל בש רשא ,ברה וחרואמ קידצה דרפנ ולא םילימב ."לצנתמכ רמא

רשפא :הבשחמה קרבכ וב התכה םואתפו .תבשה תארקל ויתונכה תא םילשהל הנפ בייל-השמ יבר
לש הירא אלא יניא יכ ,יל זומרל שקיב םאה .םירזומה וירופיסב יילא קידצה ןווכתה
רדהתמה ןויבאו ינע יברה יב האור םנמואה ?יילא ןווכמ ינשה ורופיס םג ילואו ...?שק
...?ךוחיג ידכ דע ,רישע ידגבב

התעמ הנתשה יברה לע וטבמ .תסנכה-תיב לא דעצ ,קימעמ ישפנ רוריב לש תובשחמ ףופא
.קידצה לש הרמא לכו העונת לכ טולקל םייתעבש ודדחתנ וישוח .ירמגל

ףרטצה ותוכזב .קסנ'זילמ ךלמילא יבר לש ןמאנה ודיסחל בייל-השמ יבר היה תבש התואמ
.בוסאס ריעב הלודג םידיסח תדעל גיהנמ ומצעב היה םימילו תודיסחה ךרדל
'ץיבקדוד דוד ברה םע םיידוהי םייח
?קותמ אציי זעמ .ןיינבו סרה


לעו ...ןויצ םורמב וננרו ואבו"
"רהצי

םיפירצה סרהו רהצי בושייהמ תוחפשמה לש תעזעזמה יוניפה תלועפ לע ריבס רבסה ןיא שיאל
םיקינעמ םישקה תוארמה רחאל ומקש םימוצעה האחמה ילג ,רורב דחא רבד .וררוגתה םהבש
רשע הנורחאה תבשב וספת תונופמה תוחפשמה לש ןמוקמ תא .קותמ אציי זעמש הווקתל דוסי
.םילהואבו תוככסב תבשה תא הב ושעו ,העבגה לא עבקה בושיימ תינמז ורבעש ,תוחפשמ

לש רוטרנגה קפיסש למשחב םמצעב ושמתשה ףא אלא ,שיא וניפ אלש דבלב וז אל ל"הצ תוחוכ
בר ,'ץיבקדוד דוד ברה .םהילע הלא ורשהש תיתבשה הווחאה תריוואמ ונהנו םיבשייתמה
.'ב רהצי'ל 'א רהצי' ןיב ויתודועסו ויתושרד תא תבשב קליח ,םוקמב היחה חורהו בושייה

תנווגמ הייסולכוא

ל"הצ לש ל"חנה תלהנמ תאירקל ונענש ,תונושארה תוחפשמה עברא םע תינמנ 'ץיבקדוד תחפשמ
זאמ .הנש הרשע-שולשכ ינפל עריא רבדה .יחרזא בושייל תיאבצ תוזחאיהמ םוקמה תא וכפהו
,םיקוור הבישי ידימלת תורשע המכ דועו תוחפשמ םישימחכ וב םיררוגתמ םויכו םוקמה חתפתה
.קמעבש ףסוי רבק תבישיב םבורב םידמולה

םיכייתשמה םישנאו 'רדסה תובישי' ירגוב הב שי .דואמ תנווגמ תימוקמה הייסולכואה
ןורמוש ימוחתב תונוש תודובעב םתסנרפ תא םיאצומ םיבשותה תיברמ .םינוש םיידיסח םימרזל
תללוכה העונצ תיאלקח תיתשת בושייה ביבס ומיקה ףא םהמ המכ .ץראה זכרמב םטועימ קרו
.תימוקמ היירגנ םג שיו .ןויסינ יבלשב םיפסונ םילודיג המכו הת ילודיג ,םרכ ,הרגדמ

ביהרמ ףונ

- םיבושיי השולש דוע לא רבוח אוה .םיזירג רה לש ךישממה סכרה לע ןכוש רהצי בושייה
תא שיחממ םגו ,ביהרמ ףונה .םכש תא םהבוג ימורממ םיפטועה - הכרבו רמתיא ,הרומ-ןולא
דודשא דעו ןופצב הרדחמ ,םייניעה דגנל תשרפנ ףוחה תלפש .םוקמה לש תיגטרטסאה ותובישח
.העקבה לא תולפתשהה דע ,םירהה תעוצר לכ ךינפלו חרזמל טבמ .םורדב

םימנוד 500 לע סרפתהל תננכותמ הבחרהה תינכתו ,םנוד 200 תללוכ ולש ראתמה תינכת
וטילחה יצחו הנשמ רתוי ינפל .תוחתפתהה תוינכת תא האיפקה תמדוקה הלשממה םלוא .םיפסונ
םכש תבישימ םירוחב המכו ןה .תוינכתה לש עונצ שומימב ליחתהל טרבלאו ןייטשנרב תוחפשמ
לכ תא ורבעש הנידמ תומדאב רבודמ" .םייערא םינבמ השולש הכומסה העבגה לע ומיקה
.'ץיבקדוד ברה רמוא ,"ןיע םילעהל הפידעה תמדוקה הלשממה וליפא .תוינורקעה תוקידבה

ביחרהלו חתפל

,תותבשב עובק םילויט ריצ םיבשותל תשמשמ ,דחא רטמוליקכ קחרמ ,תרבודמה העבגה לא ךרדה"
תבשה זאמ ,וירבדל .'ץיבקדוד ברה רמוא ,"העבגה חטש תא םג ןמזמ ףיקמ רבכ בוריעה טוחו
,םויב םימעפ שולש תוליפת .'העבגה' לא בושייב תינחורה תוליעפה לש הרקיע הרבע הנורחאה
.דועו םיינרות םירועיש

תא ביחרהל םהמ וענמי אל בושש ,םינימאמ םיבשותה .המלבנ קנחה תמגמש רהציב םיווקמ תעכ
.ול םייוארה םידממל בושייה תא חתפלו םבשומ ימוחתגרובזניג ףסוי ברה תאמ - הכלהה תניפ

יח לכ תמשנ

?תבש לש תירחשב 'יח לכ תמשנ' תליפת תא םיפיסומ עודמ :הלאש

םיסחיימ ."המיענב ורמאל ךירצו ,דואמ הלועמו רקי אוה הז חבש" :םיקסופה ובתכ :הבושת
ישארב הזל זמר .חטש-ןב ןועמשל התוא םיסחיימ שיו ,הלודגה תסנכ ישנאל הליפתה רוביח תא
הליפתה .תמשנ ,וניפ וליאו ,הנה דע ,ךל המדי ימ ,דע ןכוש :הלחתהל ףוסהמ ,םיעטקה
הידוהכ םג הנממ םיעטקו ,חספ לש הדגהה םויסמ קלחכ ,'רישה תכרב' יוניכב דומלתב העיפומ
.םימשגה לע

לחה (ללכב 'הרמזד יקוספ' ומכ) תועיבקב הגהנוהו ,רהוזה רפסב רבכ תרכזומ תבשב התרימא
המשנה תסינכל הנכה איה 'תמשנ' תרימאש ,םיראבמ ל"ז י"ראהו רהוזה .םינואגה תפוקתמ
.תבשה תוליפתב הרתיה

רזוח ,("...'ה התא ךורב") 'ה תרימא ינפל רכזנ םא ,'חבתשי' רמול לחהו הרמאל חכשש ימ
הרמאל בייח וניא זנכשא יקסופו א"מרה תעדל ,'ה םש רמא רבכ םאו ,רדסכ 'תמשנ' רמול
'רוא רצוי' ינפל הנרמאיש ,ובתכ םידרפס םיקסופו םילבוקמ םלוא .הליפתה רחא וליפא ,דוע
'וכרב' הנע וליפא ,ףסוי ע"רגהו יח -שיא-ןבה תעדלו .('חבתשי'ב בוש םייסי אל ךא)
.םש הנרמאי

יקוספ ללפתהש ימ תא ףילחמו) תבשב תירחש לש רוביצה-חילש ליחתמ ,םיזנכשאה גהנמל
זא םירמואו) 'ךלמה'מ םיארונ םימיבו ;'תומוצעתב ל-אה'מ - םיגחב ;'דע ןכוש'מ (הרמזד
.(הנשה לכבכ 'בשויה' אלו ,'בשוי ךלמה'

ינידש רבתסמ ,'חבתשי' תכרבמ קלח איה 'תמשנ'ש םיקסופבו ארמגב תועד שיש ןוויכמ
.עמש-תאירק תוכרבב הקספהה ינידל םיהז ויהי הב הקספהה
.םש ףסוי טוקליו ל"היב ,אפר 'יס כ"ונו א"מר ,רוט .א,חלק ,ב"ח רהוז .א,חיק םיחספ .ב,טנ תוכרב
ב"נשמ הארו .נ"שו ,ךליאו חש 'מע ,ג"ח שדוק-תבש ,םהרבאד אתולצ רודיס .ג ק"ס כ"פ ללוכה רעש
.ב"סר אנ ל"היבבישארה ףדל

םיניינע חתפמ | ןיעידומ | סופד תיב | תושדח רדח | םידלי רדח | ןויע רדח | ד"בח תיב

תורומש תויוכזה לכ (c)
רואל האצוהה ףגא - זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ
03-9606169 :'סקפ ,03-9607588 'לט ,72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת
ירא-בל ףסוי :"טנרטניא" רודמ שאר * בונורהא ןהכה קחצי ףסוי ברה :ר"וי
chabad@chabad.org.il