542 'סמ עובשה תחיש
:ןויליגה ירודמ
עובשה תרמיא ןייעמה ןמ תבש ןחלוש שדח שי תיעובש הדמע
ץבוק תדרוה הכלהה תניפ םיידוהי םייח היהש השעמ תודיסחה יכרד

רהב תשרפ * (23.5.97) ז"נשת'ה רייאב ז"ט * דורב םחנמ :ךרוע
תיעובש הדמע


תמייקתמ החטבהה


17%-כ תווצמהו הרותה לא וברקתה תונורחאה םינשה ששב
.שיא ןוילימ יצחמ רתוי םהש ,ץראב תידוהיה הייסולכואהמ
?הרק הז ךיא


התצר אל ןיידע תרושקתה קרו רבכמ עדוי רבכ רוביצהש המ תא רוביצל תרושקתה התליג עובשה
,קימעמ רקחמ וכרע ףוס -ףוס .תורוקמה לא הביש לש ןוויכב תינומה תוררועתה שיש - תעדל
תונורחאה םינשה ששב יכ ,ונל ורשיבו ,םישנא 2255 ףיקהש ,ולדוגב גירח םגדמ ורקס
ןוילימ יצחמ רתוי םהש ,ץראב תידוהיה הייסולכואהמ 17%-כ תווצמהו הרותה לא וברקתה
.שיא

.םהידליל תודהיל ךוניחה תא וריבגה רוביצהמ 16% .ןמצע דעב תורבדמ ןכא רקחמה תואצות
העפות איה יכ םירובס 33% קר .תיבויח איה הבושתב הרזחה תעפותש םיבשוח רוביצהמ 53%
תקתונמ המצע איה התייה המכ דע דיעמה ןותנ תרסומ המצע תרושקתה ,ךוחיגה הברמל .תילילש
רוביצהמ 77%"ש אצמנ ומצע רקחמב ירה ,שיערמ יוליג הידיבש הרובס איה דועב .רוביצהמ
..."דואמ לדג וא לדג תונורחאה םינשב הבושתב םירזוחה רפסמ יכ םיכירעמ

םהילאמ ואב

םישנא .ךכ-לכ תיארנ הניא איהש םש לע ,'הפוקשה הרזחה' - םש שי רבכ ןורחאה לגל
אל ןיידע .ץוח יפלכ ,ןושארה בלשב תוחפל ,האריי רבדהש ילבמ תווצמו הרות ייחל םיברקתמ
םוקמו הביבס התואב םיראשנ .תבש םירמושו רשכ םילכוא ,ןיליפת םיחינמ לבא הפיכ םישבוח
.הרות ירועישל תועיבקב םיכלוה לבא ,הדובע

תוליעפל םתוברקתה תא םיסחיימ םיברקתמהמ 26% קרש ,רקחמה יאצממב דחוימב ןיינעמה רבדה
הביס ילב וא (44%) םהייחב יתועמשמ עוריא ללגב וברקתה ראשה לכ .םייתד םימרוג לש
ידוהי ךוניחל וכז אלש ,לארשי-תיב ינומהש ,האלפומ העפות ונינפל ,רמולכ .(30%) תקהבומ
.ותרותו 'ה לא שדחמ רבחתהל םמצעמ םואתפ םיררועתמ ,תודהיה םלוע תא וריכה אלו

:(אי,ח סומע) איבנה חיטבה ךכ .וז העפותל רבסהה תא אוצמל ידכ תכל קיחרהל ךירצ אל
תא עומשל םא-יכ םימל אמצ אלו םחלל בער אל ,ץראב בער יתחלשהו 'ה םואנ םיאב םימי הנה"
לארשי ףוסש הרות החיטבה רבכ" :(ה,ז קרפ הבושת תוכלה) ם"במרה בתוכ םג ךכ ."'ה ירבד
."םילאגנ םה דימו - םתולג ףוסב הבושת תושעל

הדבכ תוירחא

לש הזה גוסה תא שטיוואבוילמ יברה הפצ הנש םיעבראמ רתוי ינפל רבכש ,אוה ןיינעמה
-תבב םינומהה תא איבת אל םנמאש ,ףקיה-תבחר תוררועתה היופצש רביד זא רבכ .תוררועתהה
רבד לש ופוסב ךופהת תומכה לבא ,רתוי םינטק םייונישל אלא ,הרומחכ הלק לע הרימשל תחא
.תוכיאל

ןמ רתוי הבושח תומכהש הפוקת וז וישכע" :(296 'מע ,ב ךרכ תוחיש יטוקל) רמוא אוה ךכו
טיבהל ילבמ ,לארשי הנחמו ילגדב תידוהי רתויש המכ סינכהל לדתשהל ךירצ אליממ .תוכיאה
."תוכיאב םג אליממ ףוס -ףוס ףסותי ,תומכב ףסותי רשאכ .תיתוכיאה העפשהה תדימ לע

,דועו תווצמה 'יעצבמ' תרגסמב ,יברה לש תולודגה ויתולועפ תא ןיבהל שי הז עקר לע
רשאכש ,ריבסה תובר םימעפ .תווצמהו הרותה םע והשלכ רשק ידוהי לכל ליחנהל ודעונש
תיקולאה המשנה רבכ השעת ,תוישעמה תווצמה םויק ידי-לע ,ידוהי לש ותמשנל רהוצ םיחתופ
.ראשה תא וברקבש

תוגהנתהה .הריבכ תוירחא שוחל ךירצ תווצמו הרות רמוש ידוהי לכש םימיב םייח ונא
ינומה יבגל תעבוק ,הדובעבו שיבכב ,סובוטואב ,בוחרב תווצמ ירמוש םידוהי לש תישיאה
יביהאמ ןיב תויהל ףואשל ךירצ דחאו דחא לכ .תודהיה לא םתוברקתה תדימ תא לארשי-תיב
.ךפהל הלילח אלו תוירבה לע םימש-םש

!"םילאגנ םה דימו" - החטבהה ךשמהל הכזנ טק-טעמ דועושדח שיתוכולהתל ונלוכ

םינגראמש םילודגה םידליה תוכולהת םלועהו ץראה יבחרב וכרעיי ,רמועב ג"ל ,ןושאר םויב
הנשה ופתתשיש םידליה ינומהמ דחאו דחא לכ ."לארשי ידלי לכ דחי" המסיסב ,ד"בח-יריעצ
,'בלה לש םייניעה' ומשש ,ןורפסה .הפהפי ינועבצ ןורפס - דחוימ ישב הכזי ,תוכולהתב
ראשיהל ידכ תושעל המ העדי הנורוויע תורמלש הילרטסואב תרוויע הרענ לש הרופיס תא רפסמ
.ימוקמה ד"בח-תיבב תוכולהתה לע םיטרפ .היידוהי

תרעמל הכולהת אצת ןכמ רחאל .צ"החא 3:00 העשב ,הלודג הלוליה ה"יא םייקתת ןורבחב
.זנק-ןב לאינתע

ןמזה לע דיפקהל

רוביצל םיארוק לארשי ינבר .שדוק-תבש יאצומב רמועב ג"ל תורודמ תא םיקילדמ הנשה
יואר .תבשה תאצ ינפל ןתקלדהבו תורודמה תנכהב קוסעל וליחתי אל םידליהש דיפקהל
.םידליה תעדותל תאז ואיבי םירגובמהש

29-ה הצובקה

,םידלי 25 הצובקב .'ליבונר'צ ידלי' לש 29-ה הצובקה ץראל העיגה רבעש ישימח םויב
ידי-לע הכ דע ולעוהש םידליה רפסמ עיגמ ךכב .ליבונר'צ רוזאבש בוגינר'צו לימוג םירעהמ
.1457-ל ד"בח-יריעצ

רהוז םידמול

לש ימלוע דומילל הנווכה .הנשה תרבגומ הפונתל הכוז הרבעש הנשב הדלונש תירוקמ המזוי
דומלל וילע לבקל ארקנ דחאו דחא לכ .שודקה רפסה לש םימויס ףלאל עיגהל ידכ ,רהוזה רפס
.םלועב םגו ץראב הבר תונעיהל הכוז המזויה .ז"נשת לולאב ה"כ דע רהוזהמ םיפד השימח
.02-5612121 :תופרטצהלשטיוואבוילמ יברה לש ויתוחיש יפ-לע דבועמ - תבש ןחלוש
ינונבל 'צ תאמ .רמועב ג"לל


עפשה רוקמכ הרותה

תוימינפ תא תולגל לחהש אוה י"בשר .יאחוי-רב ןועמש יבר לש אלוליהה םוי אוה רמועב ג"ל
רקיעש ,הרותה תודוס תולגתהל ולחה ונממו ,רהוזה רפס תא בתכ אוה .דוסה תרות ,הרותה
.ותוא תאלממה תיקולאה השודקה תא םלועב תולגל - םניינע

ל"וחל אצי וידימלתמ דחא :שרדמה רפסמש רופיסב אוצמל רשפא י"בשר לש ותדובע תוהמ תא
יאלמתה ,העקב העקב" :ארקו ןורימ דיל העקבל םבר םאיצוה .וירבח וב ואניק .רשעתהו
םתאש ועד ךא ,םכל וחק :וידימלתל רמא י"בשרו ,םירניד העקבה האלמתה דימ ."בהז ירניד
.וחקל אלו םידימלתה וניבה .אבה םלועב םכקלחמ םילטונ

הריתסמ תולגה

."ותונמוא ותרות" :רמאנ וילע .י"בשר לש דחוימה וחוכ יוטיב ידיל אב הזה רופיסב
דרויש ינחורהו ימשגה עפשה לכ לש רוקמה איה הרותה .הרותה התייה ותוהמ לכ ,רמולכ
הכרב ,ימשג עפש ול ויהי ,הרותה תא לארשי-םע םייקי םאש ,ה"בקה חיטבמש יפכו ,םלועל
.םיכרצה ראש לכו םולשו

הז ןכש ,הנממ עבונה עפשה ןיבל הרותה ןיבש רישיה רשקה תא ךכ-לכ םיאור אל תולגה ןמזב
לש רוקמה איה הרותה ,םירבדה תתימא דצמ םלוא .תמאה תא הריתסמ איהש ,תולגה לש הניינע
וניאש ,לודג עפש םלועב היהי ,תמאה הלגתתשכ ,הלואגה ןמזב ןכלו .םלועל דרויש עפשה לכ
.ותומלשב זא היהיש הרותב קוסיעה לש האצות אלא

תמאה יוליג

וריתסה אל תולגהו ןברוחה ןכל ,הרותה איה ותואיצמ לכו ליאוהש ,ךכב י"בשר לש ותלודג
החוכ תא וידימלתל תוארהל אופא הצרשכ .םתתימאל םהש יפכ םירבדה וארנ ותניחבמו ,ויבגל
.'בהז ירניד האלמ העקב'ב יוטיב ידיל האב ודמלש הרותהש םהל הארה ,הרותה לש התעפשהו

תמאה לש םלעהו רתסה ררוש םלועב רשאכ ,תולגה ןמזב םג תולגל ,היה י"בשר לש וחוכ
ידי-לע רקיעב השע תאז .הלואגה ןמזב היהתש יפכ ,םירבדה לש תיתימאה םתוהמ תא ,תיקולאה
וידימלתל הארה ,ימשגה דמימב םג םירבדה תא שיחמהל ךרוצ היהשכו ,הרותה תוימינפ יוליג
.וטושפכ הזה םלועה יגשומב םג םוצע ימשג עפש הבינמ הרותה יכ

חישמה רוד

-לע .הלא ונימי דע ,תורודה לכל תאז רסמ ךכ ידי-לעו ,ותרותב י"בשר רידחה הז וחוכ תא
םילגמ ,תודיסחה יאישנ ידי-לע התלגתנש יפכ ,הרותה תוימינפ טרפבו ,הרותה דומיל ידי
.שממ ימשגה רושימב היוטיב תא םיאורש דעו ,תיקולאה תמאה תא םלועב

תניחבב אוהש רהוזב רמאנ וילעש ,חישמה תאיב לש רודה ,הז ונרודב םירבדה םיפקת דחוימב
דע ,היתועפשה לכ ולגתי ,התצפהו הרותה תוימינפב קוסיעה ידי-לע ,ןכ-םא .י"בשר לש ורוד
.וטושפכ תוימשגב הלגנהו הארנה בוטה
(286 'מע ,א ךרכ תוחיש יטוקל)

רמועב ג"ל :אשונב םישרדמ - ןייעמה ןמתבהלש שא םוקמ

,יאחוי-רב ןועמש יבר לש אלוליהב תחא םעפ היה ,'םייחה רוא' לעב ,רטע-ןב םייח יבר
לע הלוע היהו רומחהמ דרי ,שודקה רבקה לא ונממ םילועש רהה ילגרל ברקתהשכ .ןורימב
."!תבהלשו שא םוקמל ,סנכנ לפשה ינא ןכיה" :קעוצו העוג היה ךרדה לכו ,וילגר לעו וידי
.הלודג החמשב חמש היה אלוליהה תעבו
(םיכלמ דובכ)


ןידהמ םלועה תא רוטפל

םוימ ,ןידה ןמ ולוכ םלועה לכ תא רוטפל ינא לוכי :יאחוי-ןב ןועמש יבר םושמ ורמא
ילמלאו .וישכע דעו םלועה ארבנש םוימ - ימע ינב רזעלא ילמלאו .וישכע דעו יתארבנש
.ופוס דע םלועה ארבנש םוימ - ונמע והיזוע-ןב םתוי
(ב,המ הכוס)


ריתסה אל ןברוחה

ברחנ אל ,יאחוי-רב ןועמש יבר ומכ ,תוהובג תומשנ ינפל :רמא ,אינתה לעב ,ןקזה ונבר
םהינפל ריתסה אל ןברוחה ירחא םג ןכלו ,תוליצאה םלוע לש תומשנ ויה הלא ןכש .ללכ תיבה
.המואמ ןברוחה
(ןומירה חלפ)


םינייוצמה םיגחהמ

אצוי היה .םינייוצמה םיגחה ןמ רמועב ג"ל היה ,רעבוד יבר ,'יעצמאה' ר"ומדאה ק"כ לצא
ויה .תואירב ימעטמ וילע רוסא היהש רבד ,ש"יי םגל ךא ,הדועסל וידי לטונ היה אל ,הדשל
ג"לל םיפצמ ויה הנשה לכ .םידלי תדילל רושקש המ לכב רקיעבו ,םיתפומ הברה זא םיאור
.רמועב
(םוי-םויה)


הרות-תחמש ןיעמ

דומיל לש םויס ,רמועב ג"לב הנש לכב תושעל גהנ ,ט"שעבה לש ודכנ ,'זובי'זממ ךורב יבר
תובהלתהב תופוצר תועש המכ וב דקרו ודיב רהוזה רפס תא חקל ,םויסה השענשכ .רהוזה רפסב
.הרות-תחמש ןיעמ הז םוי ול היהו ,המוצע תוקבדבו
(העדותה רפס)


החמש םוי

םויב ונב רזעלא יברו ל"ז יאחוי-רב ןועמש יבר ירבק לע ךליל םיגהונש לארשי ץרא גהנמ
ןברוח לע 'םחנ' תליפת םוי לכב רמול גהונ היה אוהש ,יולה םהרבא יבר דיעהו .רמועב ג"ל
ובר ול רמא הליפתה תא םייסשכ .ןורימב ותויהב 'םחנ' תליפת רמא רמועב ג"לב םגו ,תיבה
אוה ןכלו ,ותחמש םויב וז הליפת רמא המל ,ול רוסמל רמא יאחוי-רב ןועמש יברש ,ל"זיראה
.הז םויב הניחת רמול ןיאש ירה .לודגה ונב ול תמש ,היה ןכו .בורקב 'םחנ'ב היהי
(גצת 'יס םינקז תרטע)


"חמש להוא"

להוא' אוה ןורימ :הז יוטיב יתעמש ,ןורימב יאחוי-רב ןועמש יבר ןויצב תויהל יתיכזשכ
לכ ומצע לע חקל אוה .חמש יבר אוה יאחוי-רב ןועמש יבר .םיקזחתמ - םשל םיאבשכ ,'חמש
.הווצמהו הרותה םויקב (םולשו סח) םירסחמ לארשי-ינבש המ
(םירוביד יטוקיל)


תוחטתשהה ןיינע

:םירבדמ םישנא יתעמש ,השודקה ונצראב יתייהשכ :שטיוואבוילמ ץ"יירה ר"ומדא ק"כ רפיס
,אייח יבר לצא יתייה :וא .רזעלא יבר לא ךלוה ינאו ,יאחוי-רב ןועמש יבר לצא יתייה
.תוחטתשהה ןיינע והז - תומימתב תאז םירמוא םא .אביקע יבר לא ךלוה ינאו
(א"שת תוחישה רפס)


היילע-ינב

ינבו ינא - םה ףלא םא .םיטעומ םהו היילע-ינב יתיאר :יאחוי-ןב ןועמש יבר םושמ ורמא
.םה ינבו ינא - םה םיינש םא .םהמ ינבו ינא - םה האמ םא .םהמ
(ב,המ הכוס)

עובשה תרמיא


םיבשוחו םירבדמ

ושקיב םימי םתואב .ורדחב דדובתהו םלועה ןמ וימי בורעב שרפ קצוקמ לדנעמ-םחנמ יבר
הביבסב םירפכה דחאמ טושפ רכיא עיגה תחא םעפ .םלביק אל ךא ,ולצא לבקתהל וידיסחמ םיבר
יברה תאמ שקבל אב אוהו התלח ותרפש בישהו ,הרק המ והולאש .תופיחדב סנכיהל שקיבו
.םילחתש ,הילע ללפתיש

.שיאה תא וילא סינכהל הרוה לוכה תעתפהלו ,יברל םירבדה תא ועידוה

לבקל תואינו 'ה-תדובע יניינעב לואשל ואבש םישנא לבקל בריס עודמ ןכמ רחאל והולאש
ידוהימ ,הרפ לע בשוחו הרפ לע רבדמה ידוהי בטומ" :קידצה בישה .הרפ לע שקבמה טושפ שיא
..."הרפ לע בשוחו ה"בקה לע רבדמהתודיסחה יכרד


תוננובתה

הז .ול עריאש השעמ לע רעטצמ היה וימי לכש ,םינושארה ד"בח ידיסח ילודגמ דחא לע רפוסמ
לחה ,רויכה לומ דמוע ודועב .תיברע תליפתל וידי תא לוטיל רויכל שגינשכ ,דחא ברע היה
האר םואתפ .תועשה ףולחב ןיחבה אלש דע הב עקשו ,תודיסחה תרותב הקומע היגוסב ןנובתהל
...תיברע ללפתה אלש תולגל להבנו ותוקמעתהמ ררועתה זאו ,םויה ריאה רבכש

ילודג לצא היה ,תואיצמה תשגרהמ םדאה תא ירמגל האיצומש ,תוננובתה לש הזכ גוס
השענה תא ללכ ושוחיש ילבמ ,תוכורא תועש תוננובתהב עוקשל םילגוסמ ויה וללה .םידיסחה
.תוננובתהה אשונל תודיסחה תסחיימש הבורמה תובישחה תא שיחמהל ידכ ךכב שי םלוא .םביבס

שולשו םייתש ,םעפ

רקיע" :(טעש 'מע ,י ךרכ שדוק-תורגיא) ויתורגיאמ תחאב ץ"יירה ר"ומדא ק"כ בתוכ ךכו
ןמז וב בכעתהלו ,שולשו םייתש ,םעפ םידמולש ןיינעב ןנובתהל ,אוה תודיסחה דומילב לודג
איהו ,טרפו טרפ לכ לע איהש ,תיטרפ החגשה לש ןיינעה תא דמול רשאכ ,המגודל .םייוסמ
תוקיתמב בכעתהלו ,תעדה תקמעהב וב ןנובתהל שי - בטיה וניבמו ,ארבנה תויח המצע
םעט ןתונו ,לגרההו עבטה יונישל םרוג הזו ,בלבו חומב בטיה ןיינעה טלקנ זא .לכשומה
."הווצמהו הרותה קסעב ימינפ תויחו

םיעברא בושחלמ ,םימעפ םייתשו םיעברא דחא ןיינע בושחל בטומ" :רמוא ידיסח םגתפ
תא םינפהלו טולקל - תוננובתהה לש הניינע לכ הז יכ ."הז רחא הזב םיניינע םיינשו
םיתיעל .והשלכ יוניש וב וללוחיש ילבמ ,םיבר םירבד דומלל לוכי םדא .דמלנה אשונה
ןיינעה השענ תוננובתהה ידי-לע .ןיבמו עדוי אוהש םירבדל רומג דוגינב גהנתהל ףיסוי
.וילע עיפשמ אוה זאו ,ותייווהמו ונממ קלח

םג וז .הליפתה תדובעב יזכרמ קלחכ ,תוננובתהה אשונ תא דחוימב החתיפ ד"בח תודיסח
הליפתה םדוקש וז ןה ,תוננובתההש ןוויכמ ,תשרוד תידיסחה הליפתהש ךשוממה ןמזל הביסה
שי .תוננובתה לש םיגוס המכ ןיב הניחבמ תודיסחה .בר ןמז הכירצמ ,הליפתה ךותבש וז ןהו
םדוקש תוננובתהה האב ךכ-רחא .ןיינעה לש וקמועל הרידח הרקיעש ,דומילה לש תוננובתהה
תוננובתהה האב ןכמ רחאל .דמלנה ןיינעבש תויחה תא שוחל ןנובתמה הסנמ הבש ,הליפתה
.תדמלנה היגוסבש תוקולאה תשגרה הניינעש ,המצע הליפתבש

תושגר ררועל

ב קרפ תליחת) ם"במרה רמוא ךכ .ותאריו 'ה תבהאל עיגהל םדאה לוכי תוננובתהה ידי-לע
ויאורבו וישעמב םדאה ןנובתישכ ?ותאריו ותבהאל ךרדה איה ךאיהו" :(הרותה ידוסי תוכלהב
ךרדה ,רמולכ ."'וכו בהוא אוה דימ - ךרע הל ןיאש ותמכח ןהמ הארי ,םילודגה םיאלפנה
םדאה בלב דילוהל החוכב וז תוננובתהו ,ותלודגב ןנובתהלו בושחל איה 'ה תבהאל עיגהל
.'הל הבהא לש תושגר

םיאב דחא םוי ךא .דחוימ שגר םוש ויפלכ םישח אלו והשלכ םדא םיריכמ ונא ,לשמל
דסח ישעמ השועש ,בל-בוט ,קירבמ םדא השעמל אוה הזה 'רופא'ה שיאהש ונל םירפסמו
ונאש םישיגרמ םואתפו םירבדה תא םיעמוש ונא .'וכו ךכ לע עדיי שיאש ילבמ םיאלפומ
.'הל הבהא תושגר בלב ררועל רשפא שממ וז ךרדב .ותברק תא םיצורו ותוא םיבהוא

,"תבהאו" הרותה ונתוא הווצמ ןכלו .הרטמה תא גישת אל הריהמו תיחטש הבשחמש ןבומ
ידי-לע קר .'ה-תלודג לע תוננובתהב חוכו ןמז עיקשהל ,רבדל בל-םישל ,ןנובתהל - רמולכ
םדא לכ בייח הבש הווצמה וזו ,תיתימא 'ה-תבהאל עיגהל לכונ תדמתמו הקימעמ תוננובתה
.לארשימ


הלואגל הייפיצב


,םימחרב תולגה ןמ ואציי ,רהוזה רפס אוהש ,םייחה ץעמ םועטל לארשי םידיתעש תוכזב"
."רכנ לא ומע ןיאו ונחני דדב 'ה" םהב םייקתיו
(ב,דכק ,אשנ ,אנמיהמ איער)

היהש השעמ


רטפנ םע דסח

.םריעבש םייחה -תיב תא רמועב ג"לב דוקפל וגהנ לימוה יבשות םג ,לארשי תוליהקמ הברהבכ
הרייעה תובאו םהיתובא ירבק תא דוקפל םאובב ,םדא-ינב לש הרע העונת תיארנ הלחה רחש םע
.הרותב םילודגו השעמ-ישנא ,םידיסח -

ןיב םירייסמ ,םיירהצ תעל םיעיגמ ויהש ,'אשידק הרבח'ה ישנא לש םתעפוה הטלב דחוימב
ידכו השענה לע בורקמ דומעל ידכ השענ רבדה .תובצמה בצמ תא םינחובו םיקיתעה םירבקה
.ןוקית ןועטה תא ןקתל

םוקדבו םירבקה ןיב ורבע - הליהקבש היילעה-ינב םע ונמנש - 'אשידק ארבח'ה ישנא
.השעמ תעשב ולבקתנש תוטלחהה תא וב םשרו סקנפ ודיב קיזחה הרובחה שאר .שאר-דבוכב

ךומס תיבב םיסנכתמ 'אשידק הרבח'ה ישנא ויה ,תקדקודמה הקידבה םותכ ,םויה בורעב
.'תמא לש דסח' יניינעב תובושח תוטלחה תלבק לשו םירבח-קוביד לש הווצמ-תדועסל

יבר עדונה ןואגה ,לימוה לש הבר םג םוקמל עיגמ היה הדועסה לש המוציעב יכ היה גוהנ
לש םהידימלת ילודגמו הרותה תועוצקמ לכב ןואג ,קיזייא יבר .הרובחה לא ףרטצמו ,קיזייא
,בל-יבבושמ הרות ירבד תעמשהבו 'םייחל' תמיגלב דבכתמ היה ,םינושארה ד"בח יר"ומדא
.דחאכ םהב םירוזש רתסנו הלגנש

לש םהירבק תא דוקפלו םייחה-תיבב ומצעב רקבל קיזייא יבר היה ליגר ןכל םדוק דוע ךא
יתרגש רוקיב ךרכנ תחא הנשש דע .הנשב הנש ידמ היה ךכ .ול ומדקש הילודגו הרייעה ינבר
.ןיינע ררועמו ןפוד-אצוי ערואמב הז

שמשה לגלג .וגהנמכ ,םייחה-תיב לא ושמש תייוולב לימוה לש הבר עיגה רמועב ג"ל ותואב
אוה .רוחצה ונקז תא טילבהו עקרקה לע ברה תומד לש ךורא לצ ליטה ברעמ יתאפבש םודאה
םהמ דחאו דחא לכ דיל המ-רבד למלממ ,דוקפל היה ליגר םתואש ,םירבקה ןיב רבוע הארנ
.האלה הנופו

הנפ ,םיירטהו םינורחאה םירבקה ורכנ הבש ,השדח הקלחל ,תורבקה-תיב הצק לא ועיגהב
ןכא םא אדוול שקבמכ ,הבצמה לא ויניע בריק קיזייא יבר .הנבולב הקיהבהש תחא הבצמ רבעל
.ושארב תולק ןהנהו הילע תורחה תא ארק אוה .שפיח התוא

ךמע אבהו הרייעה לא רהמ שג" .וילא ברקתהל ושמשל ןמיסו וירוחאל וינפ תא הנפה עתפל
.ןזרגה ודיבו ,קיזייא יבר לא שמשה בש םידחא םיעגר ףולחכ .ול הרוה ,"דבכ ןזרג

ךיראתו ומש תא קר ראשה .רטפנה לע ומשרנש םיחבשה לכ תא קחמו ןזרגה תא ףנה וישכע"
.קיזייא יבר ול הרוה ,"ותריטפ

םירמואש יפכ השע" .תוצרחנבו תוריהבב ותשקב לע בש קיזייא יבר .ססהמ הארנ םומהה שמשה
.רמא ,"ךל

םיבוטה וישעמ טוריפו דובכה יראות תא קוחמל לחהו ןזרגה תא שמשה ףינה תודעור םיידיב
וישכע" .ןוצר-תועיבש תעבה קיזייא יבר לש וינפ לע הרכינ ,ותכאלמ תא םייסשכ .רטפנה לש
.וילע וארנ ןיידע תושגרתהה ינמיסש ושמש תא ררוע ,"'אשידק הרבח'ה לש הדועסל שגינ

ישנא לש םהינזואל םג ועיגה םירבדה .השעמה רבדב הרייעה לכב העומשה הטשפ הבר תוריהמב
.האריבו דובכב םבר ינפ תא ומדיק םכרדכ רשא ,'אשידק הרבח'ה

ואוב םע דימ רמאו קיזייא יבר חתפ ,"תידוהי המשנ םע דסח התע הז תושעל יתיכזש יירשא"
ררועש ההימתב ויפ תא םיחכונהמ ימ הצפ םרטב דוע שח םידחה וישוחבש הארנ .הדועסה לא
.והשעמ

,רמא ,"םייחל" .ול השגוהש ש"ייה תיסוכמ טעמ םגלו 'לוכהש' ךריב ,בשייתה קיזייא יבר
:ןושארה וטפשמ תא שרפמ לחהו

תוחכונבו העונצו הנטק היוולב רבקנ אוה .טושפ ידוהי לימוהב רטפנ םידחא תועובש ינפל"
תונדמלב ןייטצה אל ,םירחא םיברכ ,הז שיא .םכתאמ המכ לשו החפשמ-ינב לש תמצמוצמ
דעמ םג ךא ,תובר תווצמ םייק וייחב .בל-םחו רשכ ידוהי היה ךא ,הרתי תוקדצב וא תדחוימ
...הרושה ןמ ידוהי ,רוציקב .ונלוכ ומכ ,םשו הפ

ודמע רבכו ,םיערהו םיבוטה וישעמ לכ ולקשנ ,הלעמ לש ןיד-תיב ינפל שיאה עיגהשכ"
ןבל שיש חול ומע אשונ ,ךאלמ םואתפ חיגה זאו .יוארה ומוקמ לא וחלשלו וניד תא קוספל
.ורבק לע שיאה לש וינב וביצהש הבצמה התייה וז .קיהבמו

ותרחו ,ותומ רחאל ןורחא דובכ - םמצעל אמש וא - םהיבאל קולחל וטילחה םינבהש רבתסמ"
תאז וארשכ .ללכ םהל יואר היה אלש םיראתו םיחבש תושודגו תוכורא תורוש הבצמה לע
.'!?הבצמה לע םיקוקחה םיגלפומה םיראתלו םיחבשל יוסיכה ןכיה' :ורמא םיניידה

םיחבשהו םיראתה לכ וקחמנשכ התע .רטפנה תמשנ םע הזה םויה אופא יתישע לודג דסח"
לא אובת ותמשנו שיאה לש וניד תא הלעמ-לש ןיד-תיב ינייד ףוס-ףוס וקספי ,םינוכנ-יתלבה
.וירבד תא לימוה לש הבר םייס ,"הל יוארה רכשל הכזתו המוקמ
דרע קחצי 'ר םע םיידוהי םייח
םינורחאה םירנימסה דחאב םיפתתשמה להקמ


לא הלגנהמ :םימדקתמל םירנימס
רתסנה

ירבק הזה םויב םידקופה שי ,יאחוי-רב ןועמש יבר לש ורבקל רמועב ג"לב תולעל םיגהונ שי
,הרותה תוימינפ לש קימעמ דומילל הזה םויה תא שידקהל םירחובש שיו ,םיפסונ םיקידצ
- תופתתשמה תוחפשמה םישימחכ ,לשמל ,םה הלאכ .םלועל התולגל לחה יאחוי-רב ןועמש יברש
םימי השולש ךשמב .'תישארב השעמ'ל םעפה שדקומה ,'תעד' רנימסב - םייתרחמו רחמ ,םויה
לש הרואל - "אכלמד אתונמרוה שירב" - רהוזה רפסל 'החיתפה רמאמ' לש וקמועל תדרל וסני
.ד"בח תודיסח תרות

תותבש תמייקמש ,תודיסחה רואב תודהיה תרכהל ,'תעד' תדוגא ץראב תלעופ םינש שש רבכ
ךא תודהיה תא םיריכמש םישנאל ,ב בלש ןיעמ תויהל הדעונ 'תעד' .ליכשמ רוביצל םירנימסו
.בר שוקיב הזל שיש ררבתמו .הרותה תוימינפ לש ןוויכב רקיעב ,קמוע לש דמימ םישקבמ

תוימינפה רחא שופיחב

ימ םהב שי .יניצרו יתוכיא טלחהב אוה 'תעד' לש םידומילה תוינכתב סנכתמש רוביצה
,םהבש הוושה דצה .תווצמו הרות ייחל רבכמ אל ועיגהש הלאכ דצל ,םתודלימ תווצמ םירמושש
.תודיסחה תרות ,הרותה תוימינפ אקווד קינעהל הלוכיש ימינפה רואה תא םישפחמ םלוכש

לכ ךשמב םייקתה םדוקה רנימסה .תוחפשמ םינומשכ לע דמוע רנימס לכב םיפתתשמה עצוממ
םיאשונ םג שי לבא .הזה ןמזב םירצמ תאיצי תועמשמב קסעו הרומ-ןולא תשרדמב חספה ימי
יארב הקיזומ' ,'רתסנה תרותו היתפואמוה' ,'הלבקה יפ-לע הקיטנג' .רתוי םיינועבצ
.דועו 'תודיסחה

תודהיו היתפואמוה

.'ברה זכרמ' תבישי רגוב ומצעב אוה ,'תעד' ירוחאמש היחה חורה ,תובוחרמ דרע קחצי
,םיבר םישנא ברקב" .היבתכלו היתונויערל תופשחיה תובקעב ללס תודיסחה םלוע לא וכרד תא
תוינחורל הייטנ הנורחאה תעב תרבוג ,םייתד -אל ףאו םיימואל-םייתד ,םידרח ,םיגוחה לכמ
.רמוא אוה ,"הקמעהלו

םיפתתשמ וילא איבהל דחוימ ץמאמ השענ ,תיעוצקמ הקיז לעב אשונל שדקומ רנימסהשכ
תויעבט יופיר תוטישל ףתושמה דצב קסעש רנימסה תארקל ,לשמל ,ךכ .םוחת ותואב םיחמתמה
האמכ ופתתשה ומצע רנימסב .ץראב םיתפואמוהה לכ רנימסל ונמזוה ,דוסה תרותמ םינכתלו
רנימסה ירחא" .רנימסה תובקעב תודיסחה ידומיל תא ודסימ ףא םתצקמו ,םיריכב םיתפואמוה
אשונב ,דבוכמ תפואמוה ,רנימסב םיפתתשמה דחא חתופש סרוק לע העדומ ביבא-לתב יתיאר
.ךויחב קחצי רמוא ..."'תודהיו היתפואמוה'

תידוהי היגולוכיספ

םירקמה בורב" :דרע קחצי רמוא .םיידימ םיכפהמ ללוחל ודעונ אל םג וללה םירנימסה
וראשנ םירחא .תודיסחה לש היכרדל םיברקתמ הגרדהבש םישנא שי .ןמז ךרואל איה העפשהה
."התנתשה םמלוע-תסיפת לכ םצעב לבא ,ויהש יפכ הרואכל

לביק ויתובקעב .תודיסחה רואל 'םדאה שפנו היגולוכיספ' אשונב רנימס םייקתה רבכמ אל
קיעה תלבוקמה שפנה תרותב ידוהיה ןפה לש ונורסח יכ בתכש עדונ יתד גולוכיספמ בתכמ דרע
לא יתשיגב יתוהמ ךפהמ לח ,הז םוחתב רסחה תא אלימש ,רנימסה תובקעב" .םלועמו זאמ וילע
.גולוכיספה בתוכ ,"יילפוטמגרובזניג ףסוי ברה תאמ - הכלהה תניפ


הכלהכ תרופסת

?שולש ליג דע םינב רפסל אלש םיגהונ המל :הלאש

.ןקזה תתחשה רוסיאמ - רתוי רומח ףאו - דרפנ רוסיא אוה תואפה חוליג רוסיא :הבושת
תא חלגל רוסאש ,השעת -אל תווצמ וז ."םכשאר תאפ ופיקת אל" :(טי ארקיו) הרותב רמאנ
,הז רעיש םיחלגמ רשאכש ןוויכמ ,'הפקה' ארקנ רבדה .לאמשמ וא ןימימ ,םייעדצבש רעישה
.לוגיע תרוצ שארה רעש לבקמ

הדוקנב ינשה והצק ,(ןוילעה) חצמה הצקב דחאה והצקש שלושמה אוה 'האפ' ארקנה םוקמה
הליחתמש םוקמב ,ןזואל תחתמ ןותחתה והצקו ,ןזואה תא חותמל רשפא הילאש רתויב הנוילעה
.(ןזואה עצמא דע תואפב קפתסהל םיליקמ שי) הנותחתה יחלה

ךרואב תורעש ריאשהל שי .ירמגל רפסל רוסא (ותצקמ וליפאו) הז רוזאב לדגה רעישה תא
ךומס םיחלגמ ןיא דוע לכ ,רתוי ץצקל םיליקמ שיו .השרושל הרעשה הצק תא ףפוכל רשפאמש
תא ריהזהל ךירצו ,ןודינב הרתי תוריהז ךירצ ,שארה רעש תא ירמגל חלגמש ימ .שממ רשבל
.ךכ לע רפסה

ועיגהשכ םיירפסמב ןצצקמ היה ל"ז י"ראה ,הברדאו) תוכורא תואפה תא ריאשהל הווצמ ןיא
תא םיצצוק םניאש שיו ,ןזואה תחתמ דע תולדג ןתוא ריאשהל וגהנש שי יכ ףא ,(ןקזה םוקמל
.'בקעי ןואג' םושמ הזב שיו ;ללכ תואפה

גוהנ לארשי תוצופתמ הברהב .הרותה ןמ רוסיא הזו ,חלגל רוסא דלי לש ושאר תאפ תא םג
הסנכההו תווצמל ךוניחה םיליחתמ הז ליגב .םינש שולש ול תואלמ דע ןבה תא ללכ רפסל אלש
םע בורב ,שארה רעש תא דליל םירפסמ זאש ךכב ןושאר יוטיב ידיל אב רבדהו ,'רדח'ל
.ד"בח גהנמ ןכו .תואפ ול םיחינמו ,'הווצמ תרופסת'ב ,תויגיגחבו
הידפולקיצנא .הל 'יס ד"וי גהנמו הכלה ירעש .ב,אנר ל"היבב ב"נשמ .כ"ונו אפק ןמיס ד"וי ע"וש
רוכז' ץבוקב 'הקאלח' ןיינעב הריקס .78 'מע ד"בח-םיגהנמה רפס ."שארה תפקה" ךרע ,תידומלת
.בקת 'מע ג"נשת 'םהרבאלישארה ףדל

םיניינע חתפמ | ןיעידומ | סופד תיב | תושדח רדח | םידלי רדח | ןויע רדח | ד"בח תיב

תורומש תויוכזה לכ (c)
רואל האצוהה ףגא - זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ
03-9606169 :'סקפ ,03-9607588 'לט ,72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת
ירא-בל ףסוי :"טנרטניא" רודמ שאר * בונורהא ןהכה קחצי ףסוי ברה :ר"וי
chabad@chabad.org.il