543 'סמ עובשה תחיש
:ןויליגה ירודמ
עובשה תרמיא ןייעמה ןמ תבש ןחלוש שדח שי תיעובש הדמע
ץבוק תדרוה הכלהה תניפ םיידוהי םייח היהש השעמ תודיסחה יכרד

יתוקוחב תשרפ * (29.5.97) ז"נשת'ה רייאב ג"כ * דורב םחנמ :ךרוע
תיעובש הדמע


םימיה תששל הרזח


םיכמה 'ונילייח' לעו 'וניתוחוכ' לע רבדל זא ושייבתה אל
ונישע דואמ הכורא ךרד .ךרי לע קוש 'בייוא'ה תואבצ תא
זאמ


,הריוואה תא רזחשל וסנו ובש ,םימיה תשש תמחלמ ימי תריווא תא םירכוז םתא םא :הצלמה
לע תועידיה לבקתה םע ,םכתא ופיצהש רשואהו החמשה תושגר תאו ,המחלמה ברע לש תודרחה
תא רזחשל םכירוהמ ושקב ,םיריעצ םתא םא .שדוקה-ריע םילשורי רורחשו יאלפה ןוחצינה
ידוהיה םעה לע רבעש המ תא שדחמ תווחל וסנ טושפ .הקיטילופל וחינה .םהה םימיה תריווא
.םילודג םימי םתואב

תכרעמ לש סופיא ןיעכ והז .תואלפ ללוחל וחוכב תושוחתהו הריוואה לש הזכ רוזחש
ילוא .ץוחמו תיבמ ונתוא םיפטושש חומה תפיטש ילגמ 'שאר יוקינ' .םינשה ךשמב השבתשהש
.ןוכנ רואב םירבדה תא תוארל ליחתנ ,הלחתהה-וקל רוזחנ םא

תיגולוכיספ המחול

ךרד תושעל ונלוכי ךיא ןיבהל השק ,םימי םתואמ וידרה ירודיש לש תוטלקהל םיבישקמשכ
םואתפ ושענ םייסיסב םירבד ךיא .הפשה התנתשה ךיא .ופלחש םינשה םישולשב ךכ-לכ הכורא
לארשי-לוק ירודיש עקר לע םיינלאמש טעמכ םיעמשנ םויה 7 ץורע ירודיש .תקולחמב םייונש
.זא

לע קוש 'בייוא'ה תואבצ תא םיכמה 'ונילייח' לעו 'וניתוחוכ' לע רבדל זא ושייבתה אל
תא ואטיב םיבתכ .ןלוגהו הזע תעוצר ,ןורמושו הדוהי 'רורחש' לע רבדל וססיה אל .ךרי
המיב תתל תעדה לע הלע אל .הלפכמה תרעמו לחר רבק ,לתוכה ינבא חכונ םהיתושגר ץרפ
'יביטקייבוא' תויהל הסינ אל שיא .ונלש קדצה לש הרורב השוחת התייה .בייואה תלומעתל
.ילירטסו

הליחזב .ונלש תיעבטה קדצה תשוחתב םסרכל ונחנה תעד-ילבמ .זאמ ונישע דואמ הכורא ךרד
.םעה לש םילודג םיקלחב הטלקנו ,תיברעה הלומעתה לארשיב רוביצה תעדותל הפטפט תיבקע
תשוחת תא רערעל החילצה וז .תיברעה תיגולוכיספה המחולל הריבכ החלצה ןאכ שיש קפס ןיא
.ויביוא ינועיט םע הבורמ הדימב תוהדזהל ול םורגלו ביריה לש קדצה

ןברקה ךיבסת

.ףקותה ינועיט תא טא-טא ץמאמ ןברקה ובש ,וראתל הביטימ היגולוכיספהש ךילהת ונל הרק
רשאכ רשואמ השענ אוה .ןברק תויהל ול אוה יעבט ןכאש ןימאהל ליחתמ אוה ןמזה תוברב
.רשע םוקמב תוכמ עשתב קפתסמו 'הווחמ' ויפלכ השוע ףקותה

רתוול ךירצש רורב ול םג .תאזה חומה תפיטשב הבשנ לארשיב 'ןימי'ה םגש ,איה היעבה
םישנאה םיטעמ .המכ קר איה הלאשה ,הדיחיהו תחאה ונצרא ילבח תא וניביואל רוסמלו
עמוש התאשכ לבא .בזכה תלומעת רחא ררגיהל אלו תידוהיה קדצה תשוחת לע רומשל וחילצהש
.הפייע שפנ לע םירק םימ לש השוחת שיגרמ התא ,םתוא

.תויעבטהו תויתימאה תושוחתל רוזחלו חומה תפיטשמ תוקנתהל ,ספאתהל ךכ-לכ בושח ןכל
לושכמה' םה אלו םיברעה תאנשל הליעה םה 'םיחטשה' אל יכ תילכתב רורב היהי זא-וא
תויחל ונתוכז םצע תרומת םלשל ונילעש החנהה תכחוגמ המכ דע רווחתי םואתפ .'םולשל
,םיברעה אקווד אלא ,םימשאנה לספס לע תבשל םיכירצ ונחנא אלש ןיבנו רוזחנ .םולשב
'ה ידסחבש לע לצנתהל םיכירצ ונחנא אל .ידוהיה םעה תא דימשהל ידכ המחלמל ואציש
.ונחצינ

תנוטנטקה הנידמה תא תופיקמה תולודגה ברע תונידמב וטיבה ,ןוכיתה חרזמה לש הפמ וחק
יקנ שארב בושחל וסנ .לודג דחא רקש אלא וניא 'םיחטש'ה ןיינע לכש ושוחת םואתפו ,ונלש
ובש בצמ רוצילו ,הל שיש םידיחיה ןגמה יחטש לע רתוול הנידממ עובתל תעדה לע הלעי ךיא
.םיטושפ השויטק יליט חווטב ,רפס-ירע תושענ הירע בור

!וז 'ה תנתמב קיזחנ הבה .ה"בקה תאמ םייולג םידסחלו םיסינ-יסינל וניכזשדח שיד"יה םיוב דוד רכזל הרות-רפס

,םילבחמ ידיב הנשכ ינפל חצרנש ,ד"יה םיוב ןבואר-דוד הבישיה דימלת לש ורכזל הרות-רפס
-תיבב 'ןימינב הטמ' תינוכיתה הבישיה לכיהל ,רייאב ה"כ ,בורקה ןושאר םויב ה"יא סנכוי
תועסה .לארשיל ישארה ברהו הנידמה אישנ דמעמב ,צ"החא 2:30 העשב ליחתי עוריאה .לא
.02-9973846 'לט .םילשוריב המואה יניינב תבחרמ ואציי

תועובשה-גחל הנכהכ תידיסח תבש

ןמיסב דומעתש ,תוחפשמל תידיסח תבש תנגראמ םילשוריב 'היח רוא' םישנל תינרותה הללכמה
החראהה-תיבב ,ןוויסב 'ב ,רבדמב תשרפב היהת תבשה ."תוימינפבו החמשב הרותה תלבק"
הרותה ןתמ לע םיצרמה יבוט תאמ תואצרה ועמשוי תבשה ךשמב .הירבט דילש איבל ץוביקב
.02-5374927 'לט .תידיסחה הירלקפסאב

"ביתנ" לש ףלאמ ןויליג

תודבועל םיעדומ תויהל ילבמ ןוחטיבו תוינידמ יניינעב תודמע םיעבוק רוביצב םיבר
םיבתוכ ובש ,'ביתנ' תעה-בתכ אוה תואיצמה תנבהל ןייוצמ רזע-ילכ .םייתימאה םינותנלו
םג תרשפאמ ןואטיבה לש הריהבה ונושל .םלועבו ץראב הנושארה הרושהמ עוצקמ-ישנא
ןויליגה ןויצל יואר דחוימב .תוינוחטיבו תויגטרטסא ,תוינידמ תויגוס ןיבהל תוטוידהל
'לט .ויתס הירא :ךרוע .ךרע-ברו ףלאמ רמוח שודג ולוכש ,(55-54 לופכ ןויליג) ןורחאה
.03-6778697שטיוואבוילמ יברה לש ויתוחיש יפ-לע דבועמ - תבש ןחלוש
ינונבל 'צ תאמ .יתוקוחב תשרפל


הלואגהו תולגה תאובנ

ףוסב .הרותה ךרדמ רוסי םא לארשי-םע תא ודקפיש תורצה תא ה"בקה ראתמ החכותה תשרפב
.הלואגה ןכמ רחאל דימו הרותה ךרדל לארשי-םע בושיש הבושתה לע ה"בקה אבנמ םירבדה

."םתובא ןווע תאו םנווע תא ודוותהו" :רמאנ הליחתב .ההימת ררועמ םיקוספה רדס םלוא
,םהיביוא ץראב םתוא יתאבהו" :רמאנ ךכ-רחא דימ ךא ,הבושת לש תוררועתה ונינפל הרואכל
יתירב תא יתרכזו" :רמאנ ןכמ רחאל קרו ."םנווע תא וצרי זאו לרעה םבבל ענכי זא-וא
.לעופב הלואגה תא איבתש תובאה תוכז תריכז ,"בקעי

ינוציח יודיו

וז .הלואגה תא איבי אל ןיידע תולגה ףוסב ונווע לע לארשי-םע הדוותיש יודיווהש ןאכמ
אל ךכב םגו ."םהיביוא ץראב" םאיבי ה"בקהש ךכ ךותמ "לרעה םבבל ענכי"ש רחאל קר אובת
.בקעיו קחצי םהרבא ,תובאה תוכזב קר אובת איהו ,הלואגה תא איבהל יד היהי

השוריפש ,תיתימא הבושת לע חרכהב הדיעמ הניא תונוועה לע הדוותמ לארשי-םעש הדבועה
-רמ תא לארשי-םע הנתמ תורצה ץחל תובקעבו ,תובר תורצ וילע ואב .םדאה בלב ימינפ יוניש
ימינפ ךפהמ ןאכ ןיא ןיידע םלוא .לבסה לכלו תולגל ומרגש םיאטחה תא ללוגמו ולרוג
.ה"בקב קובדלו אטחה ךרד תא בוזעל הטלחהו

תונוועה יוציר

.שממ לש הבושת ןאכ ןיא ןכש ,תונוועה תקיחמל וליפא םרוג הזה יודיווה ןיא ךכ םושמ
ענכי זא-וא"ל םורגיש רבד ,"םהיביוא ץראב םתוא יתאבהו" ידי-לע אובי תונוועה יוציר
תונוועה - "םנווע תא וצרי"ש ךכ ידיל ואיבי םירוסייהו בלה-ןורביש ."לרעה םבבל
.ורפכתי

יוניש לוחל בייח הלואגה אובתש ידכ .הלואגה תא איבהל יד אל תונוועה יוצירב םג ךא
םינפ רתסה לש יוטיב איה תולגה .םידגונמ םיבצמ ינש ןה הלואגהו תולגה .םעה בלב ימינפ
הז ךרוצל .ה"בקה דצמ םינפ תראהו יוליג - "םכילא יתינפו" לש יוטיב איה הלואגה וליאו
תא ה"בקה איבי ןכל .הרק אל ןיידע הז רבדו ,'ה לא לארשי-םע דצמ 'םינפה תיינפה' תשרדנ
.תובאה תוכזב אלא ,לארשי-םע תוכזב אל הלואגה

ךילהתה תלחתה

,םימחרה תדימב לארשי-םע יפלכ גהנתי ה"בקהש םרוג ינוציחה יודיווה םג ,ןכ-יפ-לע-ףא
ינא ...לארשיל הבוט הדימ וז" - "םהיביוא ץראב םתוא יתאבהו" קוספה לע י"שר שוריפכו
."ייפנכ תחתל ןריזחמו ייאיבנ תא ינא דימעמ אלא ,םחינמ יניא

הב שי ,הבושתב בושל ובילב רמג אלש יפ-לע-ףא ,ויאטח לע ויפב הדוותמ םדאש הדבועה םצע
םלש אוה ןיאש רבד רמוא םדאשכ ,ןכ-ומכו ,בלה תא ררועמ ומצע רובידה .תיבויח הלועפ
לע ודוותהו"ל םג תובישח שי ןכל .יבויח רבד ומצע הז םגו ,השוב לש שגר שח אוה ,ומע
.המלשהו תיתימאה הלואגה תא רבד לש ופוסב איביש ךילהתה ליחתמ ןאכמו ,"םנווע
(207 'מע ,זכ ךרכ תוחיש יטוקל)

הרותל םיתיע :אשונב םישרדמ - ןייעמה ןמהרות למע

םהרבא יבר ךכ לע רמא ."הרותב םילמע ויהתש" :י"שר שרפמ "וכלת יתוקוחב םא" קוספה לע
.הרותה דומיל איה ןלוכבש הבוטה ךא ,ארובה תדובעב םיכרד הברה שי :בו'צכוסמ

תאצמו תעגי

איהשו תאצמש ןימאת - העיגיב ךלצא האב הרותה םא ."ןימאת יתאצמו יתעגי" :ל"זח ורמא
תובא) יאמש רמאש והז .ךלי ךכ אבש םשכ יכ ,םייקתי אל העיגי אלב אבה רבד .ךלצא םייקתת
.עבק ךרד ךלצא ראשיתש ידכ ,למע ךותמו העיגיב הרות דמל - "עבק ךתרות השע" (וט,א
(קצוקמ דוד יבר)


שפנב עגונ

רצוי דומילה .ותיב-ינב תושפנבו דמולה שפנב ,שממ שפנב עגונ םויו םוי לכב הרותה דומיל
.םימש-תאריו הרות לש ריווא תיבב
(םוי-םויה)


רישעו ינע

רמוא םא ?הרותב תקסע אל המ ינפמ :םירמוא ינעל .ןידל ואב רישעו ינע :וניתובר ונש
רישע ...!?לליהמ רתוי תייה ינע םולכ ,ול םירמוא ,'ייתונוזמב דורטו יתייה ינע'
,'ייסכנב יתייה דורטו יתייה רישע' רמוא םא ?הרותב תקסע אל המ-ינפמ :ול םירמוא
!?םוסרח-ןב רזעלא יברמ תייה רישע םולכ ,ול םירמוא
(ד,הל אמוי)


עפש האיבמ הרותה

;ול תבייח ראשית אל השודקה הרותה ,םיברב הרותל םיתיע תעיבק לע ררועל ומצע רוסמיש ימ
.תוינחורבו תוימשגב ,החלצהו הכרב עפש ותיבל איבת איה
(םירוביד יטוקיל)


לטב ךלוה

ימ ?םדאה תדובעב 'רוב' והמ .(א,ב אמק אבב) 'רוב'ה אוה 'ןיקיזנה תובא' תעבראמ דחא
.(ערזנ אלו שרחנ אלש הדש ,רוב הדש ןושלמ אוה רוב ןכש) לטב ךלוה אלא דמול וניאש
(ש"בירה תאווצ)


הרותה רכש

,ןושיל ותוא ןיחינמ ןיא אבה םלועל ,הזה םלועב הרותב עגי אוהש ימ לכ :ןנחוי יבר רמא
דע .ןורהאו השמו בקעיו קחצי םהרבא לשו ,רבע לשו םש לש ושרדמ-תיבל ותוא ןיכילומ אלא
."ץראב רשא םילודגה םשכ םש ךל יתישעו" דע ?ןכיה
(הבר תלהוק)


תובוט תולעמ

תככזמ הרותה ,הרותה דומיל תווצמ םייקמ :הרותל םיתיע עבוקש ימל תובוט תולעמ המכ
להנתמ תיבה ,הרות ידמולל רבחתמ ,העידי רסוחמ לשכנ וניאו הרותה תא עדוי ,ותוא תנדעמו
.ירמגל רחא םעט שי גחלו תבשל ,ותיבב ול תורחא םינפ ,רחא ןפואב
(שדוק-תורגיא)

עובשה תרמיא


יתימא ןוחטיב

:ט"שעבה ול רמא .םימל לדנעמ יבר אמצ ךרדב .ראבמ לדנעמ יבר קידצה םע ט"שעבה עסנ םעפ
."םימ ךל ונמדזי יאדו ,ה"בקב יתימא ןוחטיב ךל היהי םא"

.וחרבש ויסוס תא שפחמ אוה םימי השולש רבכ יכ םהל רמאש ,יוג ושגפ םואתפ .היה ךכו
.תותשל לדנעמ יברל ןתנו םימ לכמ ולימרתמ איצוה אוהו ,םימ ול שי םא והולאש

השולש עסונ רבכ אוה עודמ ,ןכ-םא .ינעמל קר ןאכל עלקנ יוגהש יל רורב" :קידצה המת
."!?םימי

תא אלמי דימ - יתימא ןוחטיב ךל היהי םאש ידכ ,םדוקמ ותוא ןיכה ה"בקה" :ט"שעבה בישה
."ךנורסחתודיסחה יכרד


תורז תובשחמ

,תוללכב .'תורז תובשחמ' אוה םילודגה םיישקה דחאש עדוי 'ה דבוע תויהל הסנמש ימ לכ
:תוצובק שולש ןהב שי טוריפ רתיל .'ה תדובעל תועירפמו חומה תא תודרוטש תובשחמב רבודמ
הרותהמ תעדה תא תוחיסמש ,תוימתס תובשחמ (ב .ןהב רהרהל רוסאש ,תורוסא תובשחמ (א
תורז ןהש ןוויכמ ,'תורז' תוארקנ הלא םג .ןמוקמב אלש לבא ,תובוט תובשחמ (ג .הליפתהמו
.הז עגרב קוסעל ךירצ ובש ןיינעל

לוכי םדא .ויתובשחמב הטילש תלוכי םדאל ןיא הרואכלש ,הזב אוה הז םוחתב לודגה ישוקה
םא טילחהל תיבה -לעב םדאה ןיידע לבא ,רובידב טולשל רתוי השק .השוע אוהש המב טולשל
לע בושחל הצור אל דואמ התא .טולשל דואמ השק הבשחמה לע ,תאז-תמועל .קותשל וא רבדל
,הליפתה תולימב זכרתהל דואמ ץמאתמ התא .ךחומב בושו בוש הלוע הבשחמה לבא ,םייוסמ רבד
.ןהמ רטפיהל חילצמ ךניאו ,תינדרוט םיבובז תדעכ ךילע תולפנתמ תורז תובשחמ לבא

!בושחל אל :הצעה

תטיש תא וצמיא אל ד"בח תודיסחב .תורזה תובשחמה דגנ תולוגסו תוצע תואבומ םיבר םירפסב
הצע שקיבו תורז תובשחממ לבוס אוהש ב"שרה ר"ומדא ק"כ ינפל דיסח ןנולתה םעפ .תולוגסה
ןכ-ומכ ."בושחל אל קר ,תוצע םוש ןיא תורז תובשחמ דגנ" :יברה ול הנע .ןהמ רטפיהל
עבות התא עודמ" :יברה ול רמא .תורז תובשחמ לע ןנואתהש ש"רהמ יברה לש דיסח לע רפוסמ
."תורז תובשחמל םוקמ וב היהי אלו ,הרות ירבדב והאלמו ךחומ תא דבעש !ךמצעמ עבת ?ינממ

תודרוטש תורוסא תובשחמב םשא וניאש ןועטל לוכי וניא םדאש ,הריבסמ תודיסחה תרות
חומה רשאכ .שארה לש תונקיר ,לשמל .ותוגהנתהו וישעמ לש האצות ןה וללה תובשחמה ;ותוא
.תוערה תובשחמה תוסנכנ ובש ללח רצונ ,הדובעו הרות ירבדב קוסע וניא

ונוצרמ רהרהמש םדא .ןוצרמ רוהרהל האיבמש ,לוע-תקירפמ ןכ-םג תואב הלאכ תובשחמ
וניאשכ םג םיער םירוהרהו תובשחמ ךכ-רחא ול םילפונש ,ושפנל ער םרוג" תוער תובשחמב
.ןפוא םושב םריסהל לוכי וניאו ,םהב ושפנ לעגתש דע ,הדימה יפכמ רתוי הברהו ,םהב ץפח
סרטנוק) "'יב ולשמי לא ,ךדבע ךושח םידזמ םג' :(די,טי םיליהת) םישקבמ ונא הז לעו
.(14 'מע הדובעה

הצר ךכ .םדאה לש וידיקפתמ איה תוילילשה תובשחמה לומ תודדומתהה םצעש ,דוע רבסומ
:(זכ קרפ) אינתה רפסב רמאנש יפכו .ןהב םחלייו תורז תובשחמ ידי-לע ףקתוי םדאש ה"בקה
ארחא-ארטס איפכתאו ...אתתל ארחא-ארטס איפכתא - ותבשחממ והחדמש הייחדו הייחד לכב"
."אליעל

בהזה תפרגמ

יברה .רודיסה ךותמ ללפתהל ,הצע ד"בח יר"ומדא ונתנ הליפתה תעב תורז תובשחמ ןיינעב
ךותמ הליפתה ידי-לעש ,"הערה ותבשחמ בושי רפסה םע" (הכ,ט רתסא) קוספה תא ךכ לע איבמ
וילע" :(בסש 'מע ,ז ךרכ) ויתורגיאמ תחאב בתוכ אוה ךכו .הרזה הבשחמה םלעית רפסה
.וינפל חותפ רודיסה תויהל ךירצ - ןנובתהל ךירצש םוקמב םגו ,רודיסה ךותמ ללפתהל
."רודיסב טיבי - טטושל הליחתמ ותבשחמש שיגרישכ

הלוגס אוה תודיסחה תרות דומילש ,לימוהמ קיזייא-קחצי יבר דיסחה ןואגה ינפל ורמא םעפ
,לבזל הפרגמ וליפא ,םלועבש םילכה לכ שי ךלמה רצואב" :דיסחה ביגה .תורז תובשחמ דגנ
לכ ,לבזה תא הב ףורגיו בהזה תפרגמ תא חקיי ,והשימ אובי םא .בהזמ היושע וז הפרגמ לבא
תורז תובשחמ דגנ האלפנ הלוגס םנמא איה תודיסחה תרות :ונניינעב ךכו .ול קחצי עמושה
-ןיאל הובג הניינע ירה ?הדעונ ךכל םאה לבא ,(לבז תוקנל תלגוסמ בהזה תפרגמש םשכ)
."!ךורע


הלואגל הייפיצב


תואב תויולגו ,קשמד ירעשל תעגמ אהתש דע הידדצ לכב תבחרתמ תויהל םילשורי הדיתע"
."היתחת תוחונינו
(ז השרפ ,הבר םירישה-ריש)

היהש השעמ


לתוכב רפוש

וירוחאמ .ןטקו רצ רודזורפ ןיעכ התייה אלא ,םויכ איהש יפכ לתוכה תבחר התארנ אל רבעב
וא םילספס ,שדוק-תונורא םש דימעהל ,םידוהיה ,ונל ושרה אל םהיריידש םייברע םיתב ויה
.םשל סינכהל ורסא ףרפרש וליפא .תונחלוש

םוקמב םידוהיה דובכ תא ליפשהל ןתרטמ לכש ,הלא תולבגהל ודי תא ןתנ יטירבה ןוטלשה
היה רוסא ןכ -ומכ .רוביצב הרותב אורקלו םר לוקב ללפתהל היה רוסא .רתויב םהל שודקה
תסנכה-יתבמ דחא לא םידוהיה ונפ ךכ םשל .םירופיכה-םוי יאצומבו הנשה-שארב רפושב עוקתל
הלאש ,םירטוש לתוכה דיל ודימעה םיטירבה .תועיקתה רחאל לתוכה לא ורזחו ידוהיה עבורבש
.הלא םיקוח ורפוי לבל םייניע עבשב וחיגשה

לתוכל יתאב .'םייח ץע' תבישיב יתללפתה תירחש .א"צרת םירופיכה-םויב היה רבדה
תוצובק יתיאר ,החנמל ףסומ ןיבש הרצקה הקספהה תעשב .הליענו החנמ ,ףסומ תוליפתל
...?העיקתה לע היהי המ :תושחלתמו תודדוגתמ םיללפתמ

רפסמכ טעמכ לודג היה םיטירבה םירטושה רפסמ .עוקתל תורשפא םוש התייה אל הרואכל
ידכ םוקמל קעזנ ומצעב הרטשמה דקפמ וליפא .עקתנ לבל הלועמ הרימש ורמש םהו ,םיללפתמה
.שודקה םויה תא תמתוחה רפושה תעיקת תא עונמל

'ה'ו 'לארשי עמש' לש 'ה תוכלמ תזרכה תא תאטבמה העיקתה לע רתוונ םאה :יבלב יתרהרה
!?'אוה הרות לארשי גהנמ' לע רתוול רשפא םאה !?'םיקולאה אוה

תרימש לע ימואלה דעווה םעטמ הנוממ היהש ,לתוכה בר ,ןייטשנרוא קחצי ברה לא יתשגינ
."רפוש ךבוטב יל ןת" :ול יתרמא .הליפתה ירדס

.ההימתב לאש ,"?רפוש ךל המל"

.יתבשה ,"וב עקתא"

.השקה ,"!?ןאכ הרימשה תא האור ךניא !חס התא המ"

.יתרמא ,"עקתא ןכ-יפ-לע-ףא"

,הליפתה דומע לא ינממ דדנ וטבמ לבא ,לתוכה ןמ הלועה הטמסה לא הנפו הדיצה רס ברה
.דומעה ךותב ,םש רפושה :זמורכ ,יילא דומעה ןמו ,תילאמשה הניפב בצינש

הריגמה תא יתחתפ .העיקתה דעומל הבורק התייה העשה .וילע יתנעשנו דומעה לא יתשגינ
המ לבא ידיב רפושה .יקיחב ויתנמטהו יתצלוח ךותל ויתקלחה .רפושה תא הנממ יתאצוהו
?וב עוקתל קיפסא םרטב ינוספתיו ינולגי םא היהי

אל ילשמ תילטו זא יתייה קוור .ותילטב ףוטע יילא ךומס דמעש םיללפתמה דחא לא יתינפ
בוט רפושה תא ריתסהל התייה יתרטמ .ותילטב ףטעתהל יל השריש אופא ויתשקיב .יל התייה
-המכ-תחא-לע - הליענ תליפתב ,שודקה םוקמב ,םירופיכה-םויבו ,םה םינמחר םידוהי .רתוי
.יל הנתנו ותילט תא ידוהיה ריסה רוהרה אלבו ןוצרב .המכו

ןוטלש טלוש ביבסמ םאש ,יתשח .ילש דיחיה תושרבכ הכותב יתשגרה עתפלו תילטב יתפטעתה
איהש תושר שי תאזה תילטל תחתמ ירה ,וניקולא תא דובעל ונתוריח תא ונמעמ לטונש ,רז
תא השעא ינאו ,םימשבש וניבא תלוז רחא טילש יילע ןיא ןאכ .ןירוח-ןב ינא הבשו ילש
.יכרדב דומעי שיאש ילבמ ונוצר

רפושה תא יתאצוה ,'!םיקולאה אוה 'ה' :שודקה םויה תליפת לש םויסה יקוספ ועמשנשכ
תא יתרסה .יב וספת תובר םיידי .ןיע-ףרהכ שחרתה לוכה .'הלודג העיקת' יתעקתו יקיחמ
-תיב ,'הלשיק'ל יתחקלנ .ינרסאל הוויצ אוה .יטירבה דקפמה דמע ילומו ,יינפ לעמ תילטה
.יברע רטוש יילע דקפוהו ,הקיתעה ריעבש אלכה

הדוקפ יברעה רטושה לביק הלילה תוצחב .יפ לא ואב אל הקשמו לכוא .תובר תועש םש יתבשי
.הצוחה יימעפ יתמש ינאו ,םירבדו רמוא אלב ינבזע אוה .ינררחשל

המ" :םתוא יתלאש .'ברה זכרמ' תבישימ םירוחב תצובק יתשגפ 'הלשיק'ה רעשמ יתאצישכ
ברל עריאש המ תא ועידוה העיקתה ירחא דימש ,יל ורפיס םה ."?הלילה תוצחב ןאכ םכישעמ
התייה יכ ,עומשל רשואמ היה ברה .ע"נ קוק ןהכה קחצי-םהרבא ברה ,לארשי-ץראל ישארה
."זלה רוחבה ךרובי" :רמאו לתוכה דיל רפוש תעיקת

לחה אל אוה .ומוצ תא ברה קיספהש םדוק הרק הז לכ .דואמ בצעתה ,יתרצענש ול ורפיסשכ
,עידוה אוה .ירורחש תא שרדו לארשי-ץרא-הניתשלפ תלשממ לש ריכזמה לא רשקתהש דע הדועסב
-ןיאב .ומוצ תא אוה םג רובשי אל ,דועסל תורשפא יל ןתנית אלו ררחושא אל דוע לכ יכ
.ירורחשל הארוהה הנתינ ,ישארה ברה לש ודובכ ינפמו ,הרירב

היהי המ ללכ תבשח אל" :םירוחבה דחא יתוא לאש ,'הלשיק'המ םיקחרתמו םיכלוה ונא דועב
."?ךל יופצה שנועה

תא אלימ דחא רבד ;יל הרקי המ יל תפכא היה אל ;ללכ ךכב יתרהרה אל" ,ול יתבשה ,"!אל"
,לארשי-םע לכ תא גציימ ןאכ םיללפתמה ץמוקש יתשגרה .רפושב עקתייש ןוצרה - יבבל ירדח
."םירזל ךכב ענכיי - רפושב עקתי אל םאשו

התובישח תא וניבה םה .תאזה העיקתה ןמ ונתוא עונמל םיטירבה וצמאתה אוושל אל ,ןכא
,שפנ-תוריסמב ,רפושב העיקתה לש תרוסמה הכשמנ ,הנושארה ,וזה העיקתה תוכזב .התועמשמו
.ח"שתל ומדקש תואבה םינשה הרשע-הנומש לכ ךשמב

('רודו רוד' ורפס יפל ,לגס יולה השמ ברה לש ורופיס)

ביגש בקעי םע םיידוהי םייח
ביגש בקעי :לאמשמ ינש .ןרוג ברה רודיסב זחוא .תירוטסיהה הליפתה


לתוכה יררחשמ וללפתה ובש רודיסה

יברעמה לתוכה דיל ןויצ םחנמו לודגה ללהו הנושארה החנמ תליפת תא הזה רודיסב ונללפתה"
,(םיובלגיז) ביגש בקעי לש ורודיס לע םושר הז טפשמ ."ז"כשת רייאב ח"כב רורחשה םויב
דיה-בתכב .ןוחטיבה תיישעתב סדנהמ םויכו םילשורי תא הררחשש םינחנצה תביטחב םחול
.ה"ע ןרוג המלש ברה ףולאה :בתוכה .תושגרתה תרכינ ריהמה

ריעל הצירפה תמישמ תא לביק ,ל"ז הפי יסוי לש ודוקיפב ,ונלש דודגה" :בקעי רפסמ
-רהל רבחתהל ידכ ,חאר'ג-חייש תנוכשו תשומחתה תעבג ,םירטושל רפסה-תיב ךרד ,תיחרזמה
.תשומחתה תעבג לע השקה ברקה שטינ וירחאלש רקובבו ישילשו ינש ןיבש הלילב .םיפוצה
רורחש לע הכרעמה תא השעמל עירכהש אוה לבא ,דודגהמ םיבר םילייח ולפנ הז ברקב
."םילשורי

המוצע תושגרתה

םדוק ,רחש םע התייה האיציה .םיפוצה-רהל דודגה אצי ,רייאב ח"כ ,יעיבר םוי רקובב
.ויסנכמ סיכב בחת רודיסה תא .ןיליפתה תיקש תא ומע חקל בקעי .ןיליפת תחנה ןמז עיגהש
יזנכשא ארויג הגולפה דקפמ לפנ םש ,הירוטקיו-הטסוגוא סכר לע דודגה רעתסה םיפוצה-רהמ
.הקיתעה ריעה ךות לא םיתיזה-רה תודרומב דודגה ךישמה ןאכמ .ד"יה

ולעשכ המוצע התייה תושגרתהה .הקיתעה ריעבש תוחוכה לא בקעי לש חוכה רבח םיירהצ תעשב
.יברעמה לתוכה לא ליבומה שפשפה תא שפחל ונפ ,םכותב בקעיו ,םילייחהמ המכ .תיבה-רה לא
היה .הליפתב ךיראהל הרשכ התייה אל ןיידע העשה .לתוכה ינבא לומ הדערב ובצייתה םה
םיתבב ורתתסהש םיפלצ רותיאלו תיבל תיבמ שופיחל ,ידוהיה עבורה לא דימ ךישמהל םהילע
.תוינלטק תועיגפ םילייחב ועגפ םעפ ידמו

םיירוטסיה םיעגר

אלש ,'לתוכה תבחר' הלחה ןמז ךותב .לתוכה דיל םילייחה ינושאר וסנכתה םיירהצה-רחא
ינבאמ תחא לא דמצוהש טלש לע ססונתה ומש רשא ,םיברגומה תנוכשב רצ בוחר אלא זא התייה
.הביטחהמ םיבר םילייחב תאלמתמ ,לתוכה

תא ץביק אוה .העשה תמצוע תא שח ,ררחשמה חוכה לא הוולנש ,ל"הצל ישארה ברה ,ןרוג ברה
לבא .רפושלו הרות-רפסל גאד ףא אוה .םיירוטסיה םיעגר םתואב החנמ תליפתל םילייחה
תא וסיכמ איצוה ,ודיל דמעש ,בקעי .רודיס ותושרב ןיא יכ חכונ הליפתב חותפל שקיבשכ
הקיתעה ריעהו ידוהיה עבורה תליפנ רחאל הנש הרשע-עשת ,ךכו .וידיל ורסמו רודיסה
.לתוכה די-לע הנושארה הליפתה הכרענ ,ח"שת תמחלמב

םת אל קבאמה

ברה בתכ ,רפוש תעיקתו לודגה ללה תרימא הללכו תושגרתה תייוור התייהש ,הליפתה םויסב
תומי לכב ותוא שמשמ וניא הזה רודיסה .בקעי לש ורודיס רעש לע ל"נה םירבדה תא ןרוג
.וב ללפתהלו ומוקממ ואיצוהל גהונ אוה הזה םויב .דבלב םילשורי םויב אלא ,הנשה

רובס ,ירחא הנש םישולש ,םויה םג .םעה תא הפטשש הזעה תושגרתהב רכזנ אוה םיעוגעגב
ידכ תדכולמ הדימעלו הנתיא הנומאל םיקוקז ונא" .םת אל םילשורי לע קבאמהש בקעי
תבשה םע ה"בקה ונל השעש םיסינב ריכהל ונילע .תידוהי הטילשב תדחואמ ראשית םילשוריש
.רמוא אוה ,"וניניע-תבבכ הרמשלו ונידיל שדוקה-ריעגרובזניג ףסוי ברה תאמ - הכלהה תניפ


םייניע תזיחא

?'םייניע תזיחא' לש םיליגרת הארמה 'םסוק' הביסמל ןימזהל רתומ םאה :הלאש

-הדובע יניינעב םשרושו ,הרותבש רתויב םירומחה םירוסיאהמ םה ףושיכ ירוסיא :הבושת
םג רכזומ ,הז רשקהב .'היגולוכיספ-אראפ' םויכ תויורקה תולועפהמ תובר םללכבו ,הרז
."םייניעה תא זחואה" :אוה וב ל"זח לש םישוריפה דחאש ,'ןנועמ'ה (חי םירבד ,טי ארקיו)

המדמ שיאה וחוכבש ,ףושיכה יניממ איה םג וז םייניע תזיחאש ,ושריפש םיקסופהמ שי
ןמ לודג ןימ אוה" :תווצמה רפסב ם"במרה ירבדל ךא .ואשע אל אוהו רבד השעש םישנאל
ןיא [רשא] םיניינע השעיש םישנאל המדתיש דע ,דיב העונתה תולק וילא רבוחמ ,הלובחתה
,םעה ינפל ודגב ףנכב ותוא םישיו לבח חקייש דימת ושעי םתוא הארנש ומכ ,םהל תותימא
לוכיבכ הז םדאל שי יכ וענכתשי תעד -ילק םישנאש ,אוה הזב קזנהש ראבמו ."שחנ והאיצויו
ףושיכה ינימ לכ ם"במרה יפלש ,ןיינעמ) תוילילא ידכ דע ול ועמשייו ,עבטה תא תונשל חוכ
.(שממ םהב ןיאו רקש אלא םניא

לע שרופמב רבודמ םינורחא המכבו ,ךורע ןחלושבו ם"במרב הכלהל אבומ ללככ רוסיאה
.ונימיב גוהנכ םיידי-תוזירז לש 'םימסוק'ה

תוזירז ךותמ קר תאז םישוע םהש לוכל עודיש ןוויכמ ,עיפוהל וללה 'םימסוק'ל םיריתמ שי
.תאז םירסוא שיו ,םיידיה

וניאש םיפוצל הארמו ריבסמו םייוסמ ליגרת 'םסוק'ה םיגדמ העפוהב םאש ,םיקסופ םיבר
וא עצבל רוסיא ןיאו ,"םייניעה תא זחוא" רדגמ תועדה לכל אצי - דבלב םיידי תוזירז אלא
.עפומה תא תוארל
ע"ושוט .נר הווצמ ,ךוניחה רפס .ח"ה א"יפ ז"ע 'לה ;בל ת"ל ,תווצמה רפס ,ם"במר .ב,הס ןירדהנס
השמ תורגא .חס 'יס ג"ח תעד הוחי :ת"וש .נ"שו ,םש ת"כרדו הבושת יחתפ ,ך"שו ח"ב ,טעק 'יס ד"וי
רואיבו ,םש םירבד ן"במר הארו .'םייניע תזיחא' ךרע ,תידומלת הידפולקיצנא .גי 'יס ד"ח ד"וי
.גי,טעק א"רגהישארה ףדל

םיניינע חתפמ | ןיעידומ | סופד תיב | תושדח רדח | םידלי רדח | ןויע רדח | ד"בח תיב

תורומש תויוכזה לכ (c)
רואל האצוהה ףגא - זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ
03-9606169 :'סקפ ,03-9607588 'לט ,72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת
ירא-בל ףסוי :"טנרטניא" רודמ שאר * בונורהא ןהכה קחצי ףסוי ברה :ר"וי
chabad@chabad.org.il