544 'סמ עובשה תחיש
:ןויליגה ירודמ
עובשה תרמיא ןייעמה ןמ תבש ןחלוש שדח שי תיעובש הדמע
ץבוק תדרוה הכלהה תניפ םיידוהי םייח היהש השעמ תודיסחה יכרד

רבדמב תשרפ * (6.6.97) ז"נשת'ה ןויסב 'א * דורב םחנמ :ךרוע
תיעובש הדמע


תודחאה דוסי


ןיידעו - םחליהלו קבאיהל ,חכוותהלו בירל םילוכי ונחנא
-רה דמעמב ללוחתהש לודגה רבדה הז .םיחא ,םידוהי ראשינ
יניס


יקלח ןיב תורבדיה חתפל ,תובבל ברקל ןתרטמש תובר תומזוי לע םיעמוש ונא הנורחאה תעב
םצעתמו בוטיקה רבוג ןכ ,וללה תומזויה תוברתמש לככ ךא .םעה תודחא תא קימעהלו רוביצה
תא ברקל םיסנמה לש םהידי תא תופרל ידכ םירמאנ אל םירבדה .הייסולכואה יקלח ןיב עסשה
.תואיצמהמ םלעתהל ךירצ אל ינש דצמ ךא ,רתויב הבושח הדובע םישוע םהש רורבו ,תובבלה

ולביק ראשה לכו תחא תוברת ןאכ הטלש םעפ םא .קבאמב הרבח ונחנא ןכאש ,איה הזל הביסה
תא עובטל םיפאושו וללה תוחוכה לכ םיררועתמ התע ירה ,לבסנ טועימ לש דמעמ רתויה לכל
.תוניועה םג האב המעו תודגנתה ררועמ קבאמ ,םירבדה עבטמ .הרבחה ינפ לע םמתוח

םג ונלוכ תא קיזחיש סיסב בצייל רשפא םא איה הלאשה .תמייק הדבוע אוה הזה קבאמה
ונתויה אוה סיסבהו ,ןכ איה הבושתה .םירזגל ערקינש ילבמ ,הזה קבאמה לש ומוציעב
,דירפמהמ רתוי קזח ידוהיה םעה ינב לכ תא דכלמה קבדהש שוחנו ןיבנ ונלוכ םא .םידוהי
.םילדבהה תורמל דחואמו דחא םע ראשינ

ידוהי התא

תא םגרתל םיטונ םיבר .תידוהיה תוהזה תועמשמ תא ןוכנ-לא ןיבהל שי וז הרכהל עיגהל ידכ
תויפיצב דמוע וניאש ימש ,ןאכמ .תויוגהנתהו םישעמ ,תונומא לש תכרעמל ידוהי גשומה
דצהו ,םינוש םינוויכמ הלאכ תויואטבתה םיעמוש ונחנא ."יליבשב ידוהי אל אוה" וללה
םדאה תא האיצומש וזכ רותב תמייוסמ תוגהנתה ומצעל רידגמ דחאו דחא לכש ,ןהבש הוושה
.לארשי ללכמ

התא .השוע וא רבדמ ,בשוח ,ןימאמ התאש המ ללגב אל ידוהי התא .תידוסי תועט ןאכ שי
חנומה ומכ אוה 'ידוהי' חנומה ,וז הניחבמ .ךתוהמ םצע ללגב ,התאש המ ללגב ידוהי
וז .חורבל רשפא -יא הנממש תיסיסב תוהמ אלא תובשחמו םישעמ ראתמ וניא 'םדא' םג .'םדא'
.'ידוהי' גשומה תועמשמ םג

רמול רשפא םיינוציק םירקמב .תויוגהנתהו םיכרע לש הרושל ךתוא בייחמ םדא ךתויה ,ןוכנ
םושמ אקווד .היחכ גהנתמש םדא - םדא ראשיי זא םג לבא .היחכ גהנתמ אוהש והשלכ םדא לע
וילע תולחו םדא ראשנ אוה םלועל ןכש ,ןידל ותוא םידימעמו תוירחא וילע םיליטמ ונא ךכ
.םדא לע תולטומה תובוחה

תיחצנ תירב

םדאה תא תראתמש תימינפ תוהמ וז הנושארבו שארב .ידוהי גשומה תא סופתל שי ךכ קוידב
בשוח אוהש המ ללגב ידוהי אל אוה .ותוהמ םצעב ידוהי אוה - ידוהי דלונש ימ .ומצע
,ותודהימ קתניהל וחוכב ןיא םלועל ןכל .ידוהי אוה ותוהמבש םושמ אלא ,השועו שיגרמו
.תימינפה ותוהמ תא ףילחהל לוכי וניא םדאה ןכש

םג !ידוהי לבא - יוגכ גהנתמש ידוהי ונינפל שי זאו ,יוגכ בושחלו גהנתהל לוכי ידוהי
םעה םע ה"בקה תרכש תיחצנה תירבל ורובטב רבוחמ ראשנ ,תווצמו הרות לוע וילעמ קרופש ימ
םינהכ תכלממ"מ קלח אוה ותוהמ םצעבש םושמ ,ידוהי ראשנ אוה .יניס-רה דמעמב ידוהיה
.הילא רושק דימת ראשנ אוה ןכש ,הילא בושל הרותה ול תארוק ךכ םושמ אקווד ."שודק יוגו

םחליהלו קבאיהל ,חכוותהלו בירל םילוכי ונחנא .ידוהיה םעה ינב לכ תא דחאמש סיסבה הז
לכ וליפאו ,הנבהלו המכסהל עיגהל םילוכי ונניא םא םג .םיחא ,םידוהי ראשינ ןיידעו -
.םידוהי ונחנא תאז-לכב ,רתויב םישקה םירבדה תא ותלוז לע בשוח דחא

הריחב ,ןושלו םע לכמ ה"בקה ונב רחבש הריחבה - יניס-רה דמעמב ללוחתהש לודגה רבדה הז
ידוהיה םעה ינב לכ ןיבו ה"בקה ןיבל לארשי-םע ןיב רוערעל תנתינ-יתלב תירב הרציש
.ונחוכ דוס איהו ונתודחא דוסי איה תאזה תירבה .םהיתורודלשדח שיתודחא לש תבש

התייה וז תודחאו ,"דחא בלב דחא שיאכ" יניס-רה דגנכ לארשי-םע הנח ןוויס שדוח-שארב
וז תבשב םייקל ,שטיוואבוילמ יברה תאירק תא ריכזהל שי הז רשקהב .הרותה תלבקל הנכה
,תודחאה תדוקנ תא ררועל םהבו ,(ןבומכ דרפנב) םישנלו םירבגל ,לארשי תודחא לש םיסוניכ
.תועובשה-גחב שדחמ הרותה תלבקל היוארה הנכהה איהש

תורבידה תרשע תאירקל םידליה תא איבהל

יברה לש ותאירק העיפומ םהבש םיזורכו םינולע ד"בח-יריעצ זכרמ ץיפה תועובשה-גח תארקל
.הרותה םויקל םיברעה םהש ,םידליה תא םג תורבידה תרשע תאירקל איבהל שטיוואבוילמ
תאזה השרפה תא ןירוק ווה ,יינב :לארשיל ה"בקה רמא" :שרדמה רמאמ לע תססובמ האירקה
-יתבב ."הרותה תא םילבקמו יניס-רה ינפל םידמוע םתא וליאכ םכילע הלעמ ינאו ,הנש לכב
דמעמל אובל םדדועל ידכ ,הקיתמ ירבד םידליה ליבשב ןיכהל םיאבגה םיגהונ םיבר תסנכ
...טקשה לע רומשל ידכ םגו דחוימה

ד"בח תונטייק םושיר

.ץראה יבחרב ד"בח-יתב םעטמ תומייקתמש ,ד"בח תונטייק לש ןושארה רוזחמל המשרהה החתפנ
.דחאכ םייתד-םייתכלממו םייתכלממ רפס-יתב ידימלת ,לארשי ידלי לכל תודעוימ תונטייקה
המשרהו םיטרפ .תונטייק 200-כ התרגסמב תולעופו ,לארשיב הלודגה איה ד"בח תונטייק תשר
.ימוקמה ד"בח-תיבב

ןליא-רבב "ברע ללוכ"

-אלו םייתרוסמ ,םייתד - רוביצה ללכל דעוימה ,'ברע ללוכ' חתפנ ןליא-רב תטיסרבינואב
ןושאר םימיב םימייקתמ םידומילה .הרותה לש המלוע תא בורקמ ריכהל םישקבמה ,םייתד
.03-5318372 'לט .ברעב 9:30-7:30 תועשב יעיברושטיוואבוילמ יברה לש ויתוחיש יפ-לע דבועמ - תבש ןחלוש
ינונבל 'צ תאמ .רבדמב תשרפל


תומכה לש התובישח

-ינב תדע לכ שאר תא ואש" :לארשי-ינב תא רופסל איה רבדמב שמוחב הנושארה הווצמה
.'םידוקפה שמוח' ולוכ רבדמב רפס הנוכמ וז הווצמ םש לע ."לארשי

לש ותלעמבו ותנוכתב םיבשחתמ ןיא ןיינמב ,ךפהל .םנכות תא ףקשמ וניא םיצפח לש ןיינמ
.םירבדה לש ינוציחה דצה ,תומכה תא קר אופא אטבמ ןיינמה .דחא הווש דחא לכו ,טרפ לכ
לש ויתונורשיכלו ותגרדל תוסחייתה םוש ןיא ,לארשי-ינב תא תונמל יוויצב ,ונתשרפב םג
שמוח' ארקנ רפסה לכש דע ,ןיינמל הבר הכ תובישח הרותה הקינעמ אופא עודמ .דחאו דחא לכ
?'םידוקפה

תוכיא תרצוי תומכ

םניא ,םתוא םירפוסש םיטרפ ,רמולכ ."לטב אל ןיינמבש רבד" ללכה אוה ךכל םירבסהה דחא
רבסה הז ןיא ןיידע םלוא .םויקו תובישח רבדל םיקינעמ ןיינמה ידי-לעש ,ןאכמ .םילטבתמ
שיו - ןכל םדוק םהב התייהש הלעמ - םירבדה לש םתובישח לע דיעמ קר ןיינמה ןכש ,קפסמ
.ינוציח רבד אלא וניא הרואכלש ,ומצע ןיינמה לש ותלעמ רואיבב ךרוצ

הריפסה תלועפ ףאש ,החיכומ רבד לש ותובישח תא ףשוח ןיינמהש הדבועה םצעש ,רמול שי
תריציל תמרוג המצע תומכה ;תוכיאל תומכה ןיב קודה רשק שי .תובישח תלעב איה המצע
.רבדה תוכיאב םג תובישח ללוחמ ,תומכה תא אטבמש ,ןיינמה םצע ןכל .רתוי הבוט תוכיא

הרוש הניכשה

םיפרטצמה םישנאה לש םתוכיאל תובישח םוש ןיא .ןיינמ איה תוכיאל תכפוהה תומכל המגוד
רשפאו םהילע הרוש הניכשה - תרחא תוכיא תללוחתמ לארשימ הרשע םיצבקתמש עגרב ;ןיינמל
הרשעב ,ןמזל רשפא השולשב :תוכיאל תומכה תכפוה ןומיזב םג ךכ .השודקבש רבד רמול
.האלה ךכו "וניקולאל ךרבנ" םירמוא

דחא רסח היה וליא .לארשימ אוביר םישישל אקווד הנתינש ,הרותה-ןתמב םג ונאצמ ךכ
ךכו .םילודגבש לודגל וליפא הרותה תנתינ התייה אל ,םיתוחפבש תוחפה ולו ,הזה רפסמהמ
אוביר םישיש וידחי םיצבקתמ ובש בצמל - "םיזרה םכח" - תדחוימ הכרב ל"זח ונקית םג
.לארשימ

רתויה לככ

הבושח תומכה הבש הפוקת וז וישכע .תומכה תא רקייל שי המכ דע ,הארוה דומלל רשפא ןאכמ
תווצמב תוכזל לדתשהל שי ,תינחור הלצהל םיעוושמ ךכ-לכ םיבר םידוהישכ .תוכיאה ןמ רתוי
םע ורשקתי םידוהי רתויש לככו ,אקווד תומכה לע אוה שגדה .רשפאה לככ םיבר םידוהי
.רתוי הנוילע תוכיא רצווית ,ה"בקה

המרל ולוכ לארשי-םע הלעתי ,לארשי הנחמב וללכיי רשפאה לככ םיבר םידוהיש ידי-לע
.ונקדצ-חישמ ידי-לע המלשהו תיתימאה הלואגה אובתו רתוי ההובג תיתוכיא
(293 'מע ,ב ךרכ תוחיש יטוקל)

.תועובשה-גח :אשונב םישרדמ - ןייעמה ןמתווצמ ג"ירת

:אנונמה בר רמא .יניסב השמל ורמאנ תווצמ (ג"ירת) הרשע-שולשו תואמ-שש :יאלמש יבר שרד
היהי אלו" "יכנא"ו ,א"ירת היירטמיגב 'הרות' ,"השמ ונל הוויצ הרות" רמאנש ?ארק יאמ
.םונעמש הרובגה יפמ "ךל
(א,דכ תוכמ)


תדמתמ הלבק

ןתמ ןמז"ש םושמ ?"ונתרות תלבק ןמז" אלו ,"ונתרות ןתמ ןמז" תועובשה גח ארקנ המ ינפמ
ידוהי ;םלועמ קספ אל "ונתרות תלבק ןמז" ךא ,םינש יפלא ינפל ,תחא םעפ קר היה "ונתרות
.שדחמ םוי לכב הרותה תא לבקמ
(ם"ירה ישודיח)


תידדה העובש

העובש הזל הז לארשי תסנכו ךרבתי םשה ועבשנ הז םויב ."העובש" ןושלמ אוה "תועובש"
עבשנ ה"בקהו ,םירחא םיקולאב הלילח ותוא ףילחנ אלש םלועה ןובירל ונעבשנ ונא - תידדה
.רחא םעב ונתוא ףילחי אלש ונל
(םייחה רוא)


הרותו חמק

רמאנ תועובשה -גח לע ,םלוע-לש-ונוביר :תועובשה גחב םעפ רמא בו'צידרבמ קחצי יול יבר
שורד ,הרותה תא םייקל לכונש ידכ ."םכל ימנ ןניעב תרצעבד םידומ לוכה" :(ד,חס םיחספ)
..."הרות ןיא חמק ןיא םא" ןכש ,'םכל'ה ונל

תופוקת יתש

היינשהו ,הרות ןתמ דעו םלועה תאירבמ הנושארה :תופוקת יתשל קלחל רשפא םלועה תומי תא
,"רחבנה םעה" ,"הלוגס-םע" ,םידחוימ הביח ייוניכב לארשי וארקנ זאמש ,הרות ןתמ ןמזמ
."שודק יוג"
(י"שת םירמאמה רפס)


ףוס-ןיאה יוליג

םצע לע ףסונ .תורבידה תרשע תויתואב שממ ףוס-ןיא רוא תומצע לש יוליג היה הרות ןתמב
לכבש ,םהיתורודל לארשי תומשנ לכל חוכ ה"בקה זא ןתנ ,הרות ןתמ תעשב היהש ,הזה יוליגה
.הרות ןתמ תעב היהש יוליגה תא םלועב וכישמי ,הרותב וקסעיש ןמז לכבו םוקמ
(םיסרטנוק םירמאמה רפס)


תיטרפ החגשהב הנומא

תא ונל ןתנ ,יניס-רה דמעמל ונתוא איבה ךרבתי 'ה רשאכ ,ןושארה יתימאה ריהבה םויהמ
הנומאה לארשי-ינב שפנב התרחנ םוי ותואמ ,"ךיקולא 'ה יכונא" רמאו השודקה הרותה
.תיטרפ החגשהב לוכה ,אוהש םוקמ לכב ידוהי לכ לצא שחרתמה לכש ,הטושפה
(ד"שת תוחישה רפס)


םוקמה תא דבכמ םדאה

וניצמ ןכש .םוקמה תא דבכמ םדאה אלא ,םדאה תא דבכמ םוקמה אל :רמוא יסוי יבר אינת
לא וערי לא רקבהו ןאצה םג" :הרות הרמא ,וילע היורש הניכשה התיהש ןמז לכש ,יניס-רהב
."רהב ולעי המה לבויה ךושמב" :הרות הרמא ונממ הניכש הקלתסנשכו ,"אוהה רהה לומ
(ד,אכ תינעת)

עובשה תרמיא


םינדמלו םירפס

ךלהמב .תסנכה-תיבל שדח הרות-רפס לש ותסנכה לגרל ,הלודג הגיגח הכרענ הצבורטסואב
ינכרב ,יבר" :השקבב םיבשותה דחא וילא הנפ ,ריאמ-לאיחי יבר קידצה ףתתשה הבש ,הגיגחה
."ומייסלו וליחתהל ,הרות-רפס בותכל ינא םג הכזאש

:קידצה ול בישה

-ןוראב הרות-ירפס רתוהו יד שי .המייסל הכזתו הרות דומלל ליחתתש ךתוא ךרבמ יננה"
..."םיכלוהו םיטעמתמ הרות ידמול לבא ,שדוקהתודיסחה יכרד


הרותה תשודק

ינפל הרות -ירבד עימשהל ןמזוהו םינבר תפיסאב םעפ בשי שטיוואבוילמ ב"שרה ר"ומדא ק"כ
בר הנענ ..."ארתב -אבבב תרמוא ארמגה" :ורמאב ,ל"זח רמאמ ריכזה וירבד ךותב .םיחכונה
ולכויש ידכ ,הרותה הנתינ ךכ םשל אל" :יברה ביגה .רמאמ ותוא עיפומ ובש ףדב בקנו דחא
..."ףדה תא קוידב םיעדויש תוארהל

ידכ אל .הרותה לש התשודק תשגרה ךותמ הרותה דומילב ךרוצה תא דואמ השיגדמ תודיסחה
םירופיסה םיבורמ .ףוס-ןיאה תשודקל התועצמאב רשקתהל ידכ אלא ,הדובכב דבכתהלו לדגתהל
רשאכ ,תחא אל .םעה דחאכ וגהנתהו םתונדמל תא ועינצהש ,הרותב םילודג םידיסח לע
םינואגל םיחינמ ךיא" :וקעזנ ,םידיסח םתוא לש םתונדמלו םתונואג לע ודמע 'םידגנתמ'ה
.תודיסחה לש הכרד וז םלוא ."!םלועה תא םתיא םישיערמ ויה ונלצא !?םתניפב רתתסהל הלאכ

הוואגה קלסל

תואשנתהו הוואג לש תושוחת םהידיסח בלמ איצוהל ידכ הבר הדובע ועיקשה תודיסחה יר"ומדא
אוה םנמאש ןנולתהו ,ןקזה ר"ומדאל ונב תא איבהש דיסח לע רפוסמ .תונדמלב םרוקמש
ולאשו ,'ש"ארה תובושתו תולאש'ב הבושת רענל יברה הארה .ודומילב האגתמ אוה ךא ,יוליע
שקיבו ,ש"ארה ירבד לע הקזח הישוק יברה השקה .בויחב בישה רענה .התוא ןיבמ אוה םא
ץוריתה" :יברה ולאש .ץורית ומצעב רמא יברהו ,ץרתל היה לוכי אל רענה .הצרתל רענהמ
רמא ףוסבל .םימעפ המכ היה ךכו .ץוריתה תא יברה רתס ."דואמ בוט" :רוחבה בישה ."?בוט
..."!דומלל עדוי ךניא ,ךיניעב בוט ךל םירמואש המ :יברה ול

הלשמנ ,שפנה ןוזמ איהש ,הרותהש ,הריבסמ (ג,חמ יתוקוחב הרות יטוקל) תודיסחה תרות
'שא'ב 'תיפאנ' הרותה רשאכ .לוכיעה ילכב יוארכ לכעתמ וניא ,בטיה הפאנ אלש םחל .םחלל
ירבד 'םיעלבנ' זא-יכ ,ה"בקב קובדל הקושתו ןוצר ךותמ הרות דמול םדאה ,רמולכ ,הבהאה
םדאה שפנב תגפסנ איה ןיא ,'היופא' הניא הרותה םא ךא .ומע םידחאתמו ותוימינפב הרותה
.םידרפנ םירבד ינש םיראשנ םהו

ול ארק ,ריעצ היה 'קדצ חמצ'ה ר"ומדא רשאכ .הרותב העיגיה תא דואמ השיגדמ תודיסחה
'קדצ חמצ'ה .הנתמב הרות יניינע ול קינעהל ונוצרבש ,ול רמאו ,ןקזה ר"ומדא ,ובס םעפ
לע 'קדצ חמצ'ה טרחתה ןכמ רחאל םינש .העיגי ידי-לע הרותה תא לבקל ונוצרש ורמאב ,בריס
םיניינעב תויהל הלוכי התייה הרותב יתעיגיו ,ונבר תנתמ תא לבקל ךירצ יתייה" :ךכ
."רתוי דוע םילענ

ינוחלש" :ול הרמאו ןוילעה םלועה ןמ ומיא וילא האב םעפש ,רפיס םינושארה םידיסחה דחא
."ומצע דומילה ןמ רתוי הרקי דומילה לע ךלש הרזחהש ,ךל דיגהל םימשה ןמ

תויח ףיסוהל

תא רשקל הב שיש אלפומה חוכהו הרותה לש התלעמ בטיה תראובמ הבש ,תודיסחה תרות דומיל
חמצ'ה ר"ומדא ק"כ רמא .הרותה דומילב תדחוימ תויח קינעמ ,אוה-ךורב ףוס-ןיאה םע םדאה
עדוי אוהו ,הכלה דמול םדא רשאכ .הרותבש אילגב תויח הסינכמ הרותה תוימינפ" :'קדצ
"הבהל ושפנב הריעבמ וז העידי - ןדע-ןגב הנש םירשעו האמ רחאל המצע וז הכלה דמליש
.(בא םחנמ זי םוי-םויה)

רחאל רצק ןמז .שטיוואבוילל םעפ עיגהש לימוהמ קיזייא קחצי יבר דיסחה ןואגה לע רפוסמ
ואר" :וינבל 'קדצ חמצ'ה ר"ומדא רמא .הדיקשב ארמג דמלו בשיו ידדצ רדחל סנכנ ואוב
,הקיקשב דומלל דימ בשייתמ אוהו ,עגיו ףייע ,ךרדה ןמ עיגה התע הז .הז שישימ ודמלתו
."בר ןמז ארמג ףד דמל אלש ריעצ ךרבאכ


הלואגל הייפיצב


בשוי ה"בקהו ...וינפל םיבשוי םיקידצה לכו ,שרודו ןדע-ןגב בשוי תויהל ה"בקה דיתע"
."חישמ ידי-לע ןתיל דיתעש השדח הרות שרודו
(טכת זמר ,היעשי ,ינועמש טוקלי)

היהש השעמ


דחא רוביד

.לארשי-ץראל ותעיסנ תארקל וברמ דרפיהל אב ,סציק ףלוו יבר ,בוט-םש-לעבה לש ודימלת
.תיטרפ החגשהב לוכה יכו םלועב תוירקמ ןיא יכ התא עדוי" :ט"שעבה ול רמא הדירפה תעב
ךלאשיו ךרדב םדא ךשוגפי םא .הבשחמו רוביד ,השעמ לכ ינפל בטיה בושחל ונילע ךכיפל
..."ונבישת םרטב בטיה בושח ,המ-רבד

.תודייטצה יכרוצל ,תורצק תוינחל הרצע תעל תעמ .םיה ילג לע היינאה הגילפה םייעובש
ידכ יאה לא ודרי םיעסונה .םיבשות לדו דדוב יאב ,ןטק למנב היינאה הנגע רקוב ותוא
.ךרדה ילוטלטמ העמק שופל

ררוע ויניעל ףשחנש ףונה .יאה לא דריו ןיליפתהו תילטה תיקש תא ומע לטנ ףלוו יבר
ףטעתה ,תדדובמו הטקש הניפ אצמ אוה .האירבה יפימ תומעפתה לש םיזע תושגר ובילב
.הליפתב עקשו ויליפתב רטעתה ,ותילטב

אל םג .הליפתב דמעש העשב ויתונווכמ ףלוו יבר תא קתנל וחוכב היהש םלועב רבד היה אל
תא םייסשכ .הגלפהה עסמ ךשמהו היינחה םויס לע םיחלמהו טינרבקה לש תוינלוקה םהיתוזרכה
ובצמ תא ןיבה הרהמ דע .קפואב תמלענה הנטק הדוקנכ הניפסה תא תוארל קיפסה ותליפת
.שדחה

תעכ .ומע ןיליפתהו תילטה תוחפלש דדועתהו ,'הב ןוחטיבבו הנומאב וביל תא קזיח אוה
שיא חדינה יאב אוצמל ותעד לע הלע אל .ישונא בושיי אוצמל ןויסינב ,יאב טטושל לחה
.ידוהי

עיגהש דע ויתובקעב ךלה אוה .הלועו רמתימ קיקד ןשע דומעב ןיחבה הלילה תדר ינפל טעמ
אב םדא ותארקל אצי ,ששח טעמ אלב תלדה לע שקנש רחאל .לולת רה עלצב בצינש ,ןטק תיבל
.תומימחב ולביק שיאה .המישרמ תידוהי תוזח לעב ,םימיב

,תוינאל רבעמ תנחת רקיעב שמשמ ,םיקרוטה ידיב טלשנה ,יאה יכ ףלוו יבר דמל וחראמ יפמ
-ץראל הכרדב היינא ןאכ תרבוע םימי המכל תחא ,הגאד לא" .ויבשות םה דואמ םיטעמ יכו
הבה ,תבשה תברקתמ אולה ,םייתניב" .שיאה ועיגרה ,"ךכרדב ךישמהל לכות יאדוובו ,שדוקה
.עיצה ,"יוארכ התוא גוגחלו הינפ תא לבקל דחיב ןנוכתנ

ויפ אלימ דדובמה יאב וייח תוחרואל עגונה לכב ךא ,החיש-םיענו םכח-דימלתכ הלגתנ שיאה
תא .םימיענבו בוטב וילע הרבע תבשה .ירותסמ ךויחב ולקתנ ףלוו יבר לש ויתולאש לכ .םימ
.הרות דומילבו הליפתב וליב התיברמ

ןכא איה יכ ררבתה רצק רוריב רחאלו ,יאל דומצה ןטקה למנל היינא העיגה ןושאר םויב
.ול שורדה ןוויכל הכישממ

:הלאשב שיאה וילא הנפ ,הנופיס לע הלע םרטב .היינאה רבעל ףלוו יבר תא הוויל חראמה
םש םייח דציכ ךיפמ עומשל ןיינעמ .שדוקה-ץראל ךכרדב ןילופבו היסורב תרבע ירה"
."?תחא לגר לע טעמ יל רפסת ילוא .םידוהיה

דציכ' תרמוא תאז המ" :החטבב בישה דימו ,לק רוהרהל ףלוו יבר ספתנ ,"?םה םייח דציכ"
..."!םוי -םוי 'ה ךורב םה םייח !ודסח םלועל יכ בוט יכ 'הל ודוה ,'םייח

,םינפה -רודה וחראמ לש תקחרתמה ותומדב טיבהל ףיסוה ףלוו יבר .ןגוע המירה היינאה
םדוק ט"שעבה ןווכתנ שיאה ינלאשש תאזה הלאשל אמש :הבשחמה קרבכ וב התכה זא קרו
?ונתדירפ

תארוה תא רפה ותבושתב יכ שיגרה ,המל רוריבב תעדל ילבמ .וביל תא האלימ הדבכ השוחת
לע הלע םימי המכ רובעכו ,הנממ דרי היינאה לש האבה התיינחב .םרג המ עדוי ימו ,ובר
.תוויעש המ ןוקיתל הבושת ךרד ונממ לבקלו ובר לא בושל טילחה אוה .ידגנה ןוויכב היינא

ושקיב ט"שעבה .ובר ינפל תולפשומ םייניעבו ןכרומ שארב בצייתה תועובש המכ רובעכ
ינומלאה םע הנורחאה ותחיש רואיתל עיגהשכ .ויתורוק תא קייודמב וינזואב טרפלו רוזחל
.הלימו הלימ לכב ט"שעבה זכרתה ,דדובה יאהמ

התאו ךקלחב הלפנ הלודג תונמדזה" .ונורגמ העקב רעצ תחנאו ,ט"שעבה ורצע ,"קיפסמ ,יד"
.תושודקה ויניעמ ושלג תועמד יתש ."התוא תצמחה

קעז ,"יתלקלקש המ תא ןקתל ידכ ןאכל יתבש" .םירבדה עמשמל דימלתה לש ופוגב רבע דער
.ושפנ תרעסב

,ןוקית לכל קוקז ךניא" .ליעוי אל רבכ רבדה :רמואכ ,לוטיבב ודי תא עינה ט"שעבה ךא
,"לארשי-ץראל ךתיילע לע רתוולו הנה בושל תצלאנש הדבועה םצעב תמליש רבכ התא ירהש
.רמא

ה"בקה ינפל הינורטב אב םולשה וילע וניבא םהרבא" .ט"שעבה רמא ,"עריאש תא ךל ריבסא"
הכ וניא ותולגב לארשי-םע לש ובצמ יכ ה"בקה ול בישה ךכ לע .השקה תולגה תוכשמתה לע
,רשי ידוהי םע וניבא םהרבא תא שיגפהל טלחוה ןיינעה רוריבל .ראתמ אוהש יפכ עורג
."ויפמ רקש רבד איצוה אל םלועמש

םהרבא לש וליצב תבשה תא תושעל תיכז ,ףלוו התאו" .ודימלת לא וטבמ תא רישיה ט"שעבה
םה יכ רמולו בישהל ךילע היה ,םידוהיה לש םמולשל ךתוא לאששכו .ומצעבו ודובכב וניבא
התאו .המלש הלואגב לאגיהל םייניע-ןויליכב םיפצמ לוכה יכו ,תולגב םירכונמו םירז םישח
בל-תערוק החנאו ."תולגב םייורש תויהל םיפיסומ ונא ךכו ,'ה-ךורב ,רדסב לוכהש תרמא
...ט"שעבה לש ובילמ הטלמתנ
קב עשוהי ברה םע םיידוהי םייח
תילאוטריו תודהי :קב עשוהי ברה


בוט ולוכש טנרטניא

,וידר ,תונותיע .יתדה םדאה לש וחתפל תושדח תויודדומתה הביצמ תיגולונכטה תומדקתהה
שומיש םהב תושעל רשפאש םייגולונכט םיעצמא הלא לכ - המודכו םיבשחמ ,ואדיו ,היזיוולט
רבעב .םיילילשו םילוספ םישומישל ושמשיש הנכסה הלודג הדימ התואב ךא ,ליעומו בוט
.'ךצקועמ אלו ךשבודמ אל' תניחבב ,םהינפמ רגתסהל ידרחה םלועה לש הייטנה התייה
תוכרעמ תיינב ךות ,היצזינרדומה תא לצנל - הנוש הדמע תגציימ טנרטניאה לומ תודדומתהה
.תונכסה תא וענמיש

לש תשר ד"בחל קר אל .דובכב וב תגצוימ תידרחהו תיתדה תודהיה יכ הלגמ טנרטניאב טוטיש
ןמז לש הלאש קר וז .תודסומו םינוגרא ,תויודיסח הברהל םג אלא ,םימדקתמו םירישע םירתא
חיטבהל רשפא ךיא ,איה הלודגה הלאשה .טנרטניאב םיגצוימ ויהי העונתו דסומ ,ןותיע לכש
.םיילילש תומוקמל לופיל ילב הזה בוטה לכמ תונהיל לכוי שמתשמהש

הרוזנצ דעב

דיסח ,קב עשוהי ברה דמוע המזויה ירוחאמ .'טנ-הרות' המשו תידרח הרבח תנתונ ןורתפה תא
תוחתפתהל ינויח טנרטניאה ,ותעדל .הרותה ילודג לש םתכרב תא לביקש ,קרב-ינבמ זלעב
יקסופ םינברמ ,בר רמוחב הבחר הטילשל שרדנ ינרותה ידוהיה אל םא ימ" :הרותה םלוע
ררבל שקבמה הרושה ןמ הרות-ןבב הלכו ,םיינרות םירקחמ יכרועו םירפס ירבחמ ךרד ,הכלה
."יהשלכ היגוס ומצעל

.םירשכ ואצמנו שארמ וקדבנש םירתאה לא קרו ךא עיגהל 'םישלוג'ל תרשפאמ 'טנ-הרות'
םהבש םייוארה תא רסממה תנחת לא רבחמו םירתאה ןיב רייסמ עוצקמ-ישנא לש בחר תווצ
לכ .הנומת וא דיחי ףד לע וליפא אלא ,םמצע םירתאה לע קר אל האלמ הטילש ונל שי" .דבלב
רקובמ טנרטניא :תוטושפ םילימב ."השיגל ןתינ וניא - ונלש הדימה-תומאב דמוע וניאש המ
.רזנוצמו

"םימשב תעגל"

תונהילו אסיכה לע חוורתהל רשפא ,םייואר-יתלב םירתאל השילג לש ששח ןיאשכ ,וישכעו
תוגה ירמאמ ,םירועיש ,תוירפס ,רקחמ ,הכלה ,תודיסח .טנרטניאה לש לבגומ-יתלבה םלועהמ
.שקמ יווחטמכ ךינפל שורפ לוכה - תוירלג ,םינותנ ,הבשחמו

,תונכרצו םיקסע ,עדימו תושדח .םיאשונ לש בחר ןווגמ עיצמ ומצע טנ-הרות לש רתאה
לכ .תורייתו םיבשחמ ,תודהי ,עדמו ךוניח ,תואירבו האופר ,םינוגראו לשממ ,יאנפו החפשמ
ללחה רתאב רקבל ,לשמל ,רשפא .םיחלפ-יחלפו םיחלפ רופס-ןיאל קלחתמ הלאה םיאשונהמ דחא
.'םימשב תעגל' ארקנש יביטקארטניא רתאב ףתתשהל וא ,טיבשה בכוכ לע דומלל ,'אסאנ' לש

בשחוממ "לטיווק"

ברל .לארשיב בא-יתב ףלאמ רתוי הב םייונמ רבכו םישדוח השולשכ ינפל המקוה 'טנ-הרות'
.ינרות-יתדה םלועהמ דרפנ-יתלב קלח טנרטניאה היהי תודחא םינש ךותב יכ קפס ןיא קב
ותועצמאבו לארשיב תישארה תונברל 'טנ-הרות' המיקהש רתאב םג תוארל רשפא ךכל המגוד
.תובושת לבקלו תויתכלה תולאש לואשל רוביצה לוכי

יקתפ) 'ךאלטיווק' ורגשי םידיסחו םויה קחרי אלש ענכושמ ינא" :ותרהצה תא םכינפל ומשר
..."הכרבו הנעמ ולבקי םג ותועצמאבו ,טנרטניאב םר"ומדאל (תושקבו תולאשגרובזניג ףסוי ברה תאמ - הכלהה תניפ


תועובשב בלח

?תועובשה גחב בלח ילכאמ לוכאל גהנמה םעט המ :הלאש

.תויגיגח תודועסב הז ללכבו ,םויה 'גנוע'בו 'דובכ'ב ונא םיבייח גחו תבש לכב :הבושת
םוצל רוסאש ,תועובשה גח םלוכ לע רתי .'בוט-םוי תחמש' תווצמ םג תפסונ םילגרה תשולשב
הריזגה תא לטבל לוכיו ,וילע המוגע ושפנו םולח הארש ימל) 'םולח תינעת' וליפא וב
תבשב וליפא ןכ תושעל ול םיריתמ םימייוסמ םיאנתבש ,םויב-וב תינעתב בשיישכ אקווד
לבוקמו חונש תוארהל ידכ ,וב חומשלו תותשלו לוכאל ךירצ"ו ,(ולש גנועה והז יכ ,גחבו
."הרותה וב הנתינש םוי לארשיל

הרדחו ,הטמ-הטמל ,אקווד הזה םלועב הנתינ הרותהש ןוויכמ :שטיוואבוילמ יברה ריבסה
שחומב הארמה ,ישממו ימשג בוט-םוי גנועב ונא םיבייח - הלבגה לכ אלב האירבה ירדגב
.הרותה תשודק תא ריתסהל וחוכבש רבד ןיאש

וניתובא גהנמו ,תועובשה גחב בלח ילכאמ לוכאל ,[ןמיתב דבלמ] תומוקמה לכב םיגהונ"
הרות לבקל דיתעש הפ ,ונבר השמש יפל :םהמו ."הז גהנמב ורמאנ םימעט הברה יכ ,איה הרות
רישכהלו טוחשל ולכי אלו ,הרות הנתינ תבשבש ןוויכמ ;תוירצממ בלח קוניל הצר אל ,יניסמ
םויב וב 'םיננוא' לארשי לכ ויהו ,הז גחב קלתסנ ךלמה דודש םושמ ;תבשב םילכה תא
-ריש) "ךנושל תחת בלחו שבד" - בלחו שבדל הלשמנ הרותהש ינפמ ;רשב תליכאב םירוסאו
.(ד םירישה

םילכוא בורה .הלילב בלח ילכאמ םילכואה שי ,גחה תחמש םושמ ,רשב לוכאל םיבייחו ליאוה
רחא .רשב תדועסל תחא העש םיניתממו הנורחא הכרב םיכרבמ ,שודיקה ירחא ,תירחשב תאז
םג) ץראב ןירדהמל תורשכה תוניבגה .בלח תליכא דע תועש שש ןיתמהל שי 'השק' הניבג
.'תירגלוב' םג ילואו 'הערמ' תניבגמ ץוח ,'תושק' רדגב ןניא (תובוהצה
,גכ ךרכ תוחיש יטוקל .ז"טס םש ןקזה ר"ומדא ע"וש .כ"ונו ,י"ח ,ג"ס דצת 'יס ע"וש .ב,חס םיחספ
בר ימוסרפ .נ"שו ,אר 'מע (א"שנת לולא) ו ךרכ 'םש ילהא' ץבוקב הריקס .ותעב רבד חול .27 'מע
.'הבונת'ישארה ףדל

םיניינע חתפמ | ןיעידומ | סופד תיב | תושדח רדח | םידלי רדח | ןויע רדח | ד"בח תיב

תורומש תויוכזה לכ (c)
רואל האצוהה ףגא - זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ
03-9606169 :'סקפ ,03-9607588 'לט ,72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת
ירא-בל ףסוי :"טנרטניא" רודמ שאר * בונורהא ןהכה קחצי ףסוי ברה :ר"וי
chabad@chabad.org.il