545 'סמ עובשה תחיש
:ןויליגה ירודמ
עובשה תרמיא ןייעמה ןמ תבש ןחלוש םירפס תיעובש הדמע
ץבוק תדרוה הכלהה תניפ םיידוהי םייח היהש השעמ תודיסחה יכרד

אשנ תשרפ * (13.6.97) ז"נשת'ה ןוויסב 'ח * דורב םחנמ :ךרוע
תיעובש הדמע


ךפהמל םיכחמ


ןמזה ראשב .תוריחב ברע ימיל ילוא םיבוט לופרעו שוטשט
תמאה ינפמ םיששוח עודמ .תמא רבדל תוגיהנמה הכירצ


הנושארה הנשה לש םוכיס ךורעל וזרדזה רבכ ,יזעולה חולה יפ-לע םילהנתמש ,תרושקתה-ילכ
םכסל ןמזה וישכע ןכלו ,תוריחבל הנש אלמתת אבה עובשב קר ירבעה חולה יפל לבא .הלשממל
.הנשה תא

המוד .םירחאו הלאכ םיגשיה םינייצמו ,ןוצר-תועיבש ךותמ הפלחש הנשב םיטיבמש ימ שי
היתויעב לכש הוולש הנידמ ונניא .הב םייח ונחנאש תואיצמהמ תקתונמ תאזכ השוחתש
תואיצמה יפ-לעו ,לרוג-תרהו תנכוסמ ,השק תואיצמב םייח ונא .םייחה תוכיאב תומכתסמ
.ןוצר-יעבש תויהל דואמ השק וז הניחבמ .םינושה םימוחתב היישעה ןחביהל הכירצ תאזה

!םתרחבנ ךכ םשל

יפ לע םידמוע ונאש שח אוה - הדיחיו תחא הביסמ תאז השע וז הלשממב רחבש לודגה רוביצה
ינוחטיבה ,ינידמה םוחתב - הכפהמל אלא םשו הפ םינוקיתל הפצמ וניא הזה רוביצה .םוהת
דע ,הרומח תורדרדיה תונורחאה םינשב הלח וללה םיבושחה םימוחתה תשולשב .יכרע-ינחורהו
לש הכפהמ השורד ןאכ .תושירדה תא םיאלממ םניא םירופישו הריצע .ונמויק םצע ןוכיס ידכ
.שממ

ותואב ררגיהל םיפיסומ תובר תוניחבמש המוד ,הכפהמ ונלצא הלח אלש דבלב וז אל ,לעופבו
טוטרש ,הנושארה המיעפה לע הטלחהה ,ןורבחב הגיסנה .תחפ-יפ ירבע לא ונתוא איבהש הוותמ
בייואו רצ ידיל ץראה בל תריסמ לש ןורקיעה תא השעמל םילבקמ ונא הבש ,עבקה-רדסה תפמ
.דוסיה ןמ ךופהלו ןקתל היה ךירצש םירבדה קוידב הלא - םיזוחאה לע חקמתהל קר ראשנו

םיעורגה תא םימדקמ ונידי-ומב ונא הלא םיכלהמב יכ בטיה הניבמש ,המלש הלשממ
זועהו חוכה תא השפנב תאצומ הניא ,(היהת אל ויה) םהידעי רבעל וניאנושבו וניביואבש
,תמדוקה הלשממהמ ולביקש 'השורי' וזש םיריבסמ ,םילתפתמ םלוכ .תמא ירבד רמולו םוקל
ידכ ,םתרחבנ ךכ םשל אולה :םיבישמ םניא תחא הלאש לעו .'הכובסה תואיצמה' תא םיריבסמ
!ודוסימ הזה בצמה תא תונשל

ראשב .'ףצה לוקה' תא ענכשל ךירצשכ ,תוריחב ברע ימיל ילוא םיבוט לופרעהו שוטשטה
תוחישב םתיא רבדמ התא .תוריהבבו תודחב םירבדה תא םעל ריהבהל תוגיהנמה הכירצ ןמזה
המל םתוא םילאוששכו ;םירותיווה וכשמיי םא ונל יופצה דיתעהמ הדרח יזוחא םהו ,תויטרפ
.היעבה שרוש ןומט הז בל-ךרומב ילוא .םיקתתשמ םה ,םעל תאז םירמואו םימק םניא

ךשמנ קחשמה

-רב לכו ,'םולשה ךילהת' ורמא .'םישדחה ךלמה ידגב' תגצה תא ונינפל וקחיש םינש עברא
וחרצ םשו ,םולש-םולש ולמלמ ןאכ .המלשהמו םולשמ רומגה ךפהה אוה הזה ךילהתהש ןיבה תעד
.הזה ינוסאה ךילהתה לכ לש תיתימאה ותוהמל זמר קר ויה םיצוציפהו םיעוגיפה .'דאהי'ג'

-ברל ןימאמ אוה םא ותוא ולאששכ .םוריע ךלמהש בטיה ןיבה ,םיאירבה וישוחב ,םעה
ךילהת' תא קיספהל םא םעה תא ולאששכ לבא .טלחומב תילילש התייה הבושתה ,םיחצרמה
,קלסל הכירצ הגהנהה התייה הזה ששחה תא .'ןכ' שוריפב רמולמ ססיה וכותב והשמ ,'םולשה
קחשל הטילחהו ,לבלובמ םעהש התאר הגהנהה לבא .הפיקתו תקמונמ ,הרורב הרימא ידי-לע
.תמא ירבד רמול אלש דבלבו ,םילימ יקחשמב

םינחבמב ונלש הדימעה תלוכי םג תרזגנ ונממש ,יכרע-ינחורה םוחתב םג הרוק המוד בצמ
חיטבה אוה .תוריחבה ינפל עבצאה תא ךכ לע םישל עדי הלשממה-שאר .םיינוחטיבהו םיינידמה
התייה .תויופידעה םלוס שארב םיידוהי םיכרעל ךוניחה תא דימעת ותושארב הלשממש ,זא
.הרק אל הזה רבדה .יכוניח ךפהמל הייפיצ

.תוחפ אל .ךפהמל הפצמ םעהםירפס- תורשכ יכרע

ץכ ןהכה אביקע תאמ
לאירא תאצוהב
הצממ רואית ןאכ שגומ ,םינושה תורשכה יניד דצל .רשכה ןוזמה תיישעתל הידפולקיצנא ןיעמ
םיישקה תא שיחממ הז רפס .המודכו םיקתממה ,םינמשה ,םירומישה ,ןוזמה תיישעת לש ינכדעו
'לט .'מע 306 .ףרט תויהל 'םימת' רצומ םג לוכי המכ דעו ,רשכ ןוזמ רוצייב םיכורכה
.02-5000167

- ד"בח תנשמב ןיליפתה

ןירג לאיתוקי ברה תאמ
רבחמה תאצוהב
תודיסחה ירמאמ םיאבומ ןאכ .םיידוסי תודיסח ירמאמ םיראבמה םירפסה תרדסב ףסונ רפס
םידקונמ החישהו רמאמה .שטיוואבוילמ יברהמ החיש ןכו הווצמ-רבב ורמואל םיגהונש
.9606733 -03 'לט .'מע 160 .שפנ לכל הוושו בחר רואיב דצל ,םיקסופמו

- התיב הנוב הנובתב

'ץיבודרבט 'ב תאמ
ל"שא תאצוהב
,תודיסחהו הדגאה ,הכלהה ,ך"נתהמ ,תורוקמב ןויע ךות ,תידיסחה הביטקפסרפב ידוהיה תיבה
ימצעה הדמעממ ,ונימי תואיצמב תידיסחהו תיתדה השיאה לש רגתאה .ונימי לש תורפסה דעו
.03-9607637 'לט .'מע 252 .אבה ידיסחה רודה ךוניחב הדיקפת דעו

- ךייתונמראב הוולש

ןומייס 'ש תאמ
תרבחמה תאצוהב
ןויווש ,סעכו הבהא ,דובכ ,ףסכ - תיב לכב םיטבלתמ םהבש םיאשונב םיקסוע רפסה יקרפ
תוצעו םירדגומ םיבצמב תויודדומתה .דועו התומחו הלכ יסחי ,ךוניח ,תובוחו תויוכז
.03-5786494 'לט .'מע 382 .בורלשטיוואבוילמ יברה לש ויתוחיש יפ-לע דבועמ - תבש ןחלוש
ינונבל 'צ תאמ .אשנ תשרפל


ה"בקה לש - הקדצה

,םירוכיבה תווצמ וז .ותמדא ירוכיב תישאר תא שדקמה-תיבל איבהל ידוהיה תא הווצמ הרותה
תא שדקמה-תיבל איבמ אוה ןכלו ,ול קינעהש הכרבהו עפשה לע ה"בקל הדומ ידוהי התועצמאבש
רשא ...המורת לכו" :ונתשרפב הרותה תרמוא ?הלא םירוכיבב םישוע המ .לוביה תישאר
ויהיש םירוכיבה לע דמילו בותכה אב" :ל"זח ןאכמ םידמול ."היהי ול - ןהכל ובירקי
."םינהוכל םינותנ

םירוכיבה ןיינעב הרותה תרמוא המ םשל ,םינהוכל םינתינ םירוכיבה םא ,הלאשה ןאכ תלאשנ
?םינהוכל םתיתל ךירצש רשי רמול הלכי הרותה אולה - "ךיקולא 'ה תיב איבת"

תיללכ הארוה

תא ידוהיה שפנב עובקל הרותה האב "ךיקולא 'ה תיב איבת" הרותה תארוהבש ,רמול ונילע
רחאל ."ךיקולא 'ה תיב"ב םמוקמ הנושארבו שארב ןכלו ,ה"בקל םיכייש םירוכיבהש הרכהה
."םינהוכל םינותנ ויהיש" - לעופב םהב תושעל ךירצ המ ה"בקה רמוא ןכמ

רחאלו .םדאה דצמ המוצע העיגי רחאל וחמצ םה .לוביה לש רחבומהו תישארה םה םירוכיבה
ןויערה .ןהוכל םתיתלו שדקמה-תיבל "ךתמדא ירוכיב תישאר" תא איבהל הרותה הווצמ תאז לכ
.םוקמ לכבו ןמז לכב םדאה ייחל תיללכ הארוה םג שמשמ הווצמבש יללכה

רציה תונעט

ה"בקה רשאכ .ויחוורו ולמע בטימו 'תישאר' תא ה"בקל תתל םדאה תא תכנחמ םירוכיבה תווצמ
רקיהמו בוטהמ שירפהל וילע ,ךכ םשל השק למעש יפ-לע-ףא ירה ,החלצהו הכרב עפשב והכרבמ
.הקדצל

-תיבל - תתל רבכ םא .םיינעל חבושמהו בוטה תא תתל יואר הז ןיאש ,ןועטל לולע ערה רצי
םדאל ולמעו ועיגי בטימ תא תתל םואתפ המ ;השודקו הרות לש דסומל ,הבישיל ,תסנכה
םיינע המכל תאז קלחל רשפא ,דחא ינעל אקווד המל - םיינעל תתל ךירצ רבכ םאו !?יטרפ
!?םינויבאו

דוסי עובקל

םה אלא ךלש םניא 'םירוכיב'הש רוכזל ךירצ הנושארבו שארבש ,תעבוקו הרותה האב ךכ לע
קר הז ירה ,ל"נה תונעטב םדאה תא לבלבל חילצמ ערה רציה םא ."ךיקולא 'ה תיב"ל םיכייש
םניא הקדצה יפסכש ריכמ היה ול .הקדצה יפסכ לע תולעבה תשוחתמ ררחתשה אל ןיידעש םושמ
.הלאכ תובשחמ ול תולפונ ויה אל ,(םהילע למעש יפ-לע-ףא) ללכו ללכ ולש

הרטמל לעופב הקולחה בלש עיגמ ,ה"בקל םיכייש הקדצה יפסכש דוסיה ושפנב עבקנש רחאל קר
שיא" קוספה לע ל"זח ירבד וב ומייקתי זאו .ועירפהל לכוי ערה רציש ילבמ ,תרחא וא תאזכ
לש עפשב ה"בקה ונכרבי ,ןהוכל ונומממ ןתונ ידוהי רשאכש ,"היהי ול - ןהכל ןתי רשא
.החלצהו הכרב
(29 'מע ,ח ךרכ תוחיש יטוקל)

םינהוכ תכרב :אשונב םישרדמ - ןייעמה ןמםינפ אשונ

אל רשא" ךתרותב בותכ ,םלוע-לש-ונוביר :ה"בקה ינפל תרשה-יכאלמ ורמא ...אריווע בר שרד
?"ךילא וינפ 'ה אשי" רמאנש ,לארשיל םינפ אשונ התא אולהו ,"דחוש חקי אלו םינפ אשי
'ה תא תכרבו תעבשו תלכאו" הרותב םהל יתבתכש ?לארשיל םינפ אשא אל יכו ,םהל רמא
.הציבכ דעו תיזכ דע םמצע לע םיקדקדמ םהו ,"ךיקולא
(ב,כ תוכרב)


יאליע עפש

תומייקש תועפשהה תא הטמל דירוהל הניינעו ,'ןפגה תא ךירבמה' ןושלמ איה ללכב הכרב
עפשה תא הדירומ הניא איה ןכש ,תוכרבה ראשמ הנוש םינהוכ תכרב םלוא .םינוילעה תומלועב
-אושמ' תרדגומ וז הכשמה .תומלועה תולשלתשה רדסמ הלעמלש עפש תררועמ אלא ,םייק רבכש
.ומצע דצמ םדאה תדובע ידי-לע תרצונ הניאש רחאמ ,("ךילא וינפ 'ה אשי") 'םינפ
(תוחיש יטוקל)


םיכסמ ה"בקה

אוהשכ .ונדמל אל הרובגה יפמ ,םינהוכ יפמ לארשיל הכרב ונדמל :רמוא בקעי יבר אינת
.םדי-לע םיכסמ ה"בקהו לארשיל םיכרבמ םינהוכ ,רמוא יווה ,"םכרבא ינאו" רמוא
(א,טמ ןילוח)


תודחאה תכרב

לארשי-ינבש תירקיעה הכרבהש םושמ - "ךרמשיו" "ךכרבי" - דיחי ןושלב תרמאנ םינהוכ תכרב
.דחא בלב דחא שיאכ ויהיש ,תודחאה איה הל םיכירצו םיקוקז
(םירפא תוללוע)


הבהאב ךרבל

קחצי יול יבר היה "םהל רומא לארשי-ינב תא וכרבת הכ" (גכ,ו רבדמב) קוספה לע
לארשי-ינב תא ךרבל ."םויה ךרימאה 'ה יכ" ומכ ,בוהאל ושוריפ "רומא" :רמוא בו'צידרבמ
.ותוא ךרבמ אהי אל ,ומע תא בהוא וניאש ימ :רהוזה ירבדכ ,לארשי בהוא אוהש ימ קר יאשר

םיכרבמ ךכ

ךכ - "וכרבת הכ" אלא ,רבדה םצע לע הארוה לש ןושלב רמאנ אל םינהוכ תכרב לע יוויצה
ךיא קר אוה יוויצה ;ךכ לע םתווצל ךרוצ ןיאו דסח אוה םינהוכה לש םעבטש םושמ .וכרבת
.ךרבל
(רוגמ יכדרמ-םהרבא יבר)


הכרב תלחה

הכ" בותכב רמאנ ןכל .הכרבה לוחת ןהילעש םילימ המכ רמול םיכירצ ,ידוהי םיכרבמ רשאכ
המכ רמול ,"םהל רומא"ב ךרוצ שי לוחת הכרבהש ידכ - "םהל רומא לארשי-ינב תא וכרבת
.הכרבה לוחת ןתועצמאבש םילימ
(םירוביד יטוקיל)


ותרימשו רשוע

.םיקיזמה ןמ - "ךרמשיו" ,ןוממב - "ךכרבי" :ירפסב רמאנ "ךרמשיו 'ה ךכרבי" קוספה לע
קוספה לע רהוזב רמאנ ךכו .םיקיזמה ןמ הרימשב ךרוצ שי אלא ,ןוממה םצעב יד אל ןכש
םה אלא ,ונוממב טולשל םדאל םיחינמ םניאש םיקיזמ שיש ,"ותערל וילעבל רומש רשוע"
.ולאה םיקיזמה ןמ ךרומשיש ,הכרבה וז .וב םיטלוש
(שילזיימ בד יבר)

עובשה תרמיא


ןובשחו תעד

ול רמא .ךלוהו רדרדימ ינחורה ובצמש ןנואתהו קצוקמ לדנעמ-םחנמ יבר לא סנכנ ןיי רחוס
."שפנ-ןובשח םעפ ידמ ךורעל ךילע" :קידצה

-ןובשחל רמוחו-לק ,תעדה-בושייל יאנפ יל ןיאש ,ייקסעב ךכ-לכ דורט ינא" :רחוסה ביגה
."שפנה

הלק העש דוע םש ראשיה ,ןיי םשמ תולעהל ידכ ףתרמל דרוי התאש םעפ לכב" :קידצה רמא
."שפנה-ןובשח ידיל םג עיגת זאו ,תעדה-בושיי םשלתודיסחה יכרד


תיטרפ החגשה

-לע .תיטרפ החגשהב הנומאה איה ,ט"שעבה ידי-לע התלגתנש ,תודיסחה תרות לש הירקיעמ דחא
לוח ירגרגב הלכו םדא-ינבמ לחה ,םלועב םייקש רבד לכ לע תיטרפ-החגשה שי ט"שעבה יפ
לש הרישיה ותחגשהבו ונוצרב תישענ םלועב יהשלכ תואיצמ לש העונת לכ .חורב םיפעש
ירה - ינש דצל דחא דצמ ןטק הלע תכפוהו ,חורה תבשונ רשאכ" :ט"שעבה רמוא ךכו .ה"בקה
."רבדב שי הנווכ .תיטרפ החגשהב הז

הוויצ ט"שעבה .תיטרפ החגשה לש וז הסיפת לכעל היה לוכי אל וידימלתמ דחאש ,רפוסמ
ןושארה הלעה לש וילוגלג רחא בוקעל ליחתהלו והשלכ ץע דיל דומעל ,רעיל תכלל וילע
לש ויתובקע תא רמש הכורא העש .הלעה רחא דועצל לחהו דימלתה ןכ השע .ונממ רושניש
דימלתה ברקתה .םינבא יתש ןיב עקתנש דע הדשה ינפ-לע לגלגתה הלעה יכ האר אוה .הלעה
דוע ,ובר לא בששכ .הלעה תא ןובאיתב םסרכל הליחתמו תעלות תאצוי םינבאה ןיבמ יכ הארו
,ולוכ םלועה תא ןז אוהש ,ה"בקה" :ט"שעבה ול רמא ,ויתורוק תא רפסל ויפ תא הצפ םרטב
ויה הלעה לש וילוגלג לכו ,ןוזמ הל שמשיו הנכסמה תעלותה לא עיגיש ךכ הלעה תא לגלג
."תיטרפ החגשהב

"ךל רמא ימ"

.תרחא ריעל ובשומ תא קיתעהל טילחהש ,רמאו ןקזה ר"ומדאל םעפ אב םינברה ילודגמ דחא
םוקמב אקווד בר היהתש ידכ הזה םלועל הדרי ךתמשנש ךל רמא ימ" :ןקזה ר"ומדא ול בישה
רואב אוהה םוקמה תא ריאהל ידכ ,םש התאש םוקמב ךתוא הבישוה הנוילעה החגשהה ?ץפח התאש
."ךל דעוימה רחא םוקמל החגשהה ךתוא ךילות - ךתוחילש אלמתת רשאכ .הדובעו הרות

ןמזל ,ינולפ םוקמל ואוב לש הנוילעה הנווכה תא תעדל ךירצ ידוהי" :רמא ב"שרה יברהו
וא הכרב ךרבל וילע םוקמ ותואב .דבלב חרוא-רבועכ םימעפל וא ,רתוי ךורא וא רצק
."ותליפתל וא ותכרבל םוקמ ותוא הכחמ תישארב ימי תשש זאמש ןכתיי .ללפתהל

וכרדב ךא ,םיגחה שדוח תארקל וברל םעפ עסנש ,ש"רהמ יברה לש וידיסחמ דחא לע רפוסמ ךכ
-שאר ירחא .הנשה -שארל קסבטיווב ראשיהל ותוא וצליאש םיבוכיע ול ומרגנ שטיוואבוילל
תנקית המ עדוי ךניא ךמצע התא" :יברה ול רמא .'תודיחי'ל סנכנו שטיוואבוילל אב הנשה
."קסבטיווב

"הרקמב" אל

וא 'תיטרפ החגשהב' םירמוא ויה .'הרקמב' יוטיבב שמתשהל אלש ורהזנ תודיסחה יר"ומדא
.'הרקמ' תבית ריכזמ דיסח ןיא םימעט ינש ינפמ" :צ"יירה ר"ומדא ריבסמ .'תונמדזהב'
תודיסחב .תיפוסוליפ הבית איה הרקמ ,ינשה .תומא עברא הרקממ קוחר דיסח ,ןושארה
"וז הבית ררבל ידכ אוה - הרקמ תבית תודיסחב רכזנ םעפש המו .'תונמדזהב אלש' :םירמוא
.(97 'מע ו"פרת תוחישה רפס)

םע םעפ ךרעש לויט לע (170 'מע א םירוביד-יטוקיל) ויתוחישמ תחאב רפסמ צ"יירה ר"ומדא
הנא וענענתה םילובישהו הבשנ המיענ חור ,הלישבה טעמכ האובתה" :ב"שרה ר"ומדא ,ויבא
,'המודקה הבשחמ'ב לולכ היה תלוביש לש עונענ לכ !תוקולא האר :רמאו יברה הנענ .הנאו
הנווכ ללגב ,תאז השוע הנוילעה החגשהה .'תורודה לכ ףוס דע טיבמו הפוצ' תניחבב
."תיקולא

ידכ איה ידוהיה לש ותאירב תילכת לכו ליאוה .םיבושח םיטביה וז הפקשהל שי 'ה-תדובעב
המ-רבד עמוש וא האור ידוהישכ ירה ,הנוילע-החגשהב אוה רבד לכש רחאמו ,ונוק תא דובעל
רבד לכמ 'ה-תדובעב תוארוה דומלל ךירצ ןכ-לע .'ה-תדובעב ומדקל איה הזב הרטמה -
וליפא 'ה-תדובעב תוארוה דומיל לש העודיה תידיסחה השיגל סיסבה והז .םיעמוש וא םיאורש
.םיממוד םיצפחמ וא יוגמ


הלואגל הייפיצב


-תיב הנביי יתמ ?שדקמה-תיב הנביי יתמ :שדקמה-תיב לע אלא הניא לארשי לש םתליפת לכ"
."?שדקמה
(ב,גי הבר תישארב)

היהש השעמ


הרשפו תובידנ

.קייחלא קחצי יבר ,הבר ןיבל ריעה יסנרפמ המכ ןיב הזע תקולחמ הצרפ סינות ריעב
ררוגתמ אוה ובש ,ותיב תא הנפי ברה יכ ריעה יסנרפ לש םתעיבת עקר לע התייה תקולחמה
...םינש תורשע רבכ

תסנרפמה ,'שדקה'ה תפוקל תורוד המכ ינפל שדקוה הז תיב יכ עדונש רחאל הצרפ תקולחמה
היה אל אוה ןכש ,ןידכ אלש ברל ותעשב קנעוה תיבה יכ ,ונעט ריעה יסנרפ .ריעה יינע תא
יאשר אוה יכ ברה רבס םתמועל .תיבה תא תונפל וילע ןכלו ,'שדקה'ל אלא הליהקל ךייש
.הליהקה םעטמ ןידכו תדכ ול קנעוהש תיבב קיזחהלו ףיסוהל

הטלחהלו הוושה קמעל עיגהל ושקתה וימכח םג ךא ,ןאוריקב ןידה-תיב ינפל אבוה ןיינעה
.לבב לש לודגה ןידה-תיב ינפל תקולחמה תא איבהל טלחוה ןאוריק ימכח תצלמהב .תמכסומ
ידכ לבב דע לטלטיהל סינות לש שישיה הבר ץלאנ םיסנרפ םתוא לש םתונשקע ללגב ,ךכו
.ותיב לע ןגהלו ותקדצ תא חיכוהל

.רואל תמאה תא איצוה ןהבש תומכחה םיכרדבו הברה ותונעדיב עדונ לודגה ןידה-תיב-בא
,רריב ,םינפ-אושמ אלב םידדצה ינשל בישקה ,סינות לש הברמ הברהב ריעצ היהש יפ-לע-ףא
.דחאכ עבתנה תאו םיעבותה תא בטיה רקחו שרד

רובעכו תידדצ תלדמ אצי שמשה .ונזוא לע המ-רבד שחלו ושמשל ןידה-תיב-בא ארק ףוסבל
תואתשמה םהיניע דגנלו ,הביתה תא חתפ ןידה-תיב-בא .הבית וידיבו עיפוהו בש םיעגר המכ
.םיעבותל וטישוהו ,ברה תיב לש ויווש םוכסכ ףסכ הנמ םיחכונה לש

יינע רובעב םתעבתש ףסכה תא םתלביק הנה" .תיגיגח עידוה ,"תקולחמה המייתסנ תאזב"
םיידי וטישוה םיסנרפה ."ותיבמ ןואגה ברה תאצוהב הרותה דובכ הזבתי אלו ,הליהקה
.םהל שגוהש ףסכה תא ולטנו והשמ-תושייובמ

תא תעדל םישקבמ םתא יאדו" .םיחכונה ינפ לעש תוממותשהה יטבמ תא ארק ןידה-תיב-בא
ןיזאהלו בשייתהל םתא םיאשר ,ןוידה םייתסנשכ ,תעכ ןכבו" .רמא ,"יתובידנ תביס
...ירופיסל

ידוהי ,אדידח בקעי ,יבא .רשע ןבכ ,ךר דלי זא יתייה .דואמ תובר םינש ינפל היה רבדה"
ץלאנ תולדה ויתוסנכה לשב .ןיכפוש תורוב יוקינב ותסנרפל קסע ,תילכתב טושפ ךא בל-םימת
.השקה ותכאלמב ועייסל ידכ וילא ינפרצל

יבא .ןאכ בשויה ,קייחלא קחצי יבר ונברו ונרומ ונלומ עיפוה ,בוחרב ונתכלב ,דחא םוי"
ברה עיגהשכ קוידב ,זאו ,תורובה יוקינל שמתשה םהבש ,םימהוזמה םילכה תא וידיב זחא
ועגפ וידיבש םילכה .הצרא ותמוק אולמ לפנ אוהו ןבאב יבא לש ולגר הלקתנ ,ונילא ךומס
.הופניטו ברה לש הרודהה ותמילגב

,ךולכלהמ ברה לש ותמילג תא תוקנל ורהימ םתצקמ .םיבשו םירבוע ונרבעל וקנז רבע לכמ"
,יבא לא יתברק .יביל טבצנ תאז לכ יתוארב .יבא יפלכ סלקו געל ירבד וחיטהש ויהו
.םוקמה ןמ קלתסהל ונרהימ ונינשו םוקל ול יתעייס

יתרפיס .יתובצע רשפל יתוא הלאשו ךכב הניחבה ימיא .תובוצע יינפ ויה ונתיבל ונעגהשכ"
אלש ,אבא תא וליאו ברה לש ודובכל לוכה וקעזנ עודמ' ,הילא יתינפ ,'אמיא יל ירמא' .הל
וזיב אבא תא וליאו תוקנל ורהימ ברה תמילג תא עודמ ?ומילכה ,ער לכ תושעל ןווכתנ
...'?ונילע ברה לש ונורתי המב ?וליפשהו

אוה הרותב לודג יכ עדוי ךניא םולכ !רבדת דציכ' .ינתוסהל ימיא הרהימ ,'!אש !אש'"
.'!?השודקה ונתרות דומיל לע אוה דקוש ויתולילו וימי לכש תעמש אל יכו !?ונבר

תא תוירבה םידבכמ ךכ םא :יבילב יתרמא .הרות דומלל הטלחה יבילב הלמג עגרה ותואב"
ונריעבש הרותה-דומלתב דומילה ,אקע אד ךא .םכח-דימלת תויהל ינא םג הצור ,הרותה ידמול
רסחו בוצע יתבבותסה םיבר םימי .םלשל לגוסמ יבא היה אל ,יתעדי ךכ ,ותואש ,בר ףסכ הלע
.החונמ

תא ןכש ,םולשת אלב הרות דומללו אובל ךכב ץפחה לכ לוכי לבבב יכ יל עדונ דחא םוי"
התוא יל ןמיז 'הו ,לבבל עיגהל ךרד יתשפיח .הליהקה תפוקמ םידמלמה םילבקמ םרכש
תא יל ןתנ אוהו יבא לש ותמכסהל יתלאש .לבבל הינפש םילמג תרייש הרבע ונריעב .תוריהמב
.ךרדה תכרב

ירישעמ דחא ,ילע-ןב הידבוע ,ידבוכמ לש ותיבל יתלגלגתה םידודנ לש תועובש רובעכ"
הכרב יתיארו הרות דומלל יתלחתה .ותוסח תא יילע שרפ אוהו ויניעב ןח יתאשנ .ריעה
.ילמעב

לכו ותיב לכ .שממ ןבכ ולצא יתייהש דע ,תחנ ינממ תוורל יחראמ לחה ןמזה תצורמב"
בשוי ,תואורה םכיניע" ,ורופיס תא ןידה-תיב-בא םייס ,"הנהו .יינפל וחתפנ ויתורצוא
."הז דבכנ אסיכ לע תעכ יכונא

יבר ,ןידה-תיב-בא יכ ןימאהל ושקתה םה .ןוהמיתב םלומ בשויב וטיבה םיסנרפהו ברה
...ברברשה בקעי ויבא די-לע עייסמה ילתפנ רענה ,םריע ןב אוה-אוה ,אדידח ילתפנ

?סינות לש הברל הדות בייח ינא ןיאה ?תעכ יתוא וניבת םאה" .םהילא ךייח ןידה-תיב-בא
..."!םלוע ייחל ינואיבה ,ותמילג לע םינש ינפל וזתינש שפר תופיט המכ יכ וארת אולה
ךורב אביקע םע םיידוהי םייח


ורפב רגסנ לגעמה

ןאכל עיגהש דע .בר קשחב הרות דמולו ןורמושבש לאונמעב ךורב אביקע בשוי םינש עברא רבכ
להינ ןכל םדוק .קתרמו לתופמ םייח לולסמ רבע ,תודיסחו הרות לש המלועב ומוקמ תא אצמו
תוכרעמל הלודג הרבח לש הילעב היה ןכל םדוק דוע .תבשחוממה הימדהה םוחתב קטייה תרבח
הדעסמ ויחא ינשו ומא םע להינ המחלמה ינפל .ג"לש תמחלמב םחל ורפ ינפל .ורפב ןוחטיב
.רויג ךילהת הרבע ןכל םדוקו ,ץראל ותחפשמ התלע הדעסמה ינפל .הירבטב תינאורפ

.תימוקמ תינאורפ םאלו ,הינמרגמ טילפ ,ידוהי באל ורפ תריב המילב דלונ (39) אביקע
ולואפ 'סל םידליהו םאה וחלשנ ךכ םשל .לארשיל תולעל ויבא טילחה הרשע-שולש ןבכ היהשכ
הירבטב הררוגתה ךורב תחפשמו ,לארשיל היילעה רחאל המ-ןמז רטפנ ויבא .רויג רובעל ידכ
.ער אל החילצהש תינאורפ הדעסמ המיקהו

ערהו בוטה יגשומ

יתיווח" .םישק םייכרע םיטבל ובילב וחתפתה םש .ןונבל תמחלמב םחלנו םינחנצב תריש אבצב
רפכ דיל שא תקספה תעב ,םעפ" .אביקע רפסמ ,"חונמ יל ונתנ אלש תושק תוישונא תויווח
ונוצר לכש רמא אוה .ותיבל רוזחל תושר שקיבו ימוקמ ונילא עיגה ןונבלה תעקבב שוטנ
.ינממ ופרה אל םיפסונ םירקמו הזה הרקמה .תאז רשאל אלש ועבק תוארוהה .וידלי תא רובקל
לבקל יל השק היה .ןמזהו תוביסנה יפ-לע םינתשמ ערהו בוטה יגשומש הנקסמל יתעגה
םדא שוגפל יתיצר דואמ .ונתשה אל היללכו היקוחו הנש םיפלא -תשולש תמייק רבכ תודהיהש
."אשונה תא ומע ררבלו ידרח

לש ףינס להנל ורפל חלשנו ,ןוחטיב תוכרעמ אוציל ילארשי לעפמב בלתשה אבצה ירחא
שמישו החטבא תוכרעמ הנב אוה .ףנעב גשגשמו חילצמ קסע ומצעב חתפ ןמז רובעכ .הרבחה
.תינאורפה תרתחמה ימויאל םינותנ ויהש םילודג םידיגאת המכל ןוחטיב ץעוי

ריעצ בר לומ

הרהמ דע .ריעה ףונב גירח היה שיאה .הריעצ תינבר תומד בוחרב וינפ לע הפלח דחא םוי
תא ןימזה דלפנמולב .ורפב ד"בח חילש ,דלפנמולב ןמלז-רואינש ברה והז יכ ול ררבתה
.ותיבל אביקע

םירהל ול םורגא תוקד רשע ךותבש חוטב יתייה" .אביקע רמוא ,"ריעצ בר יינפל יתיאר"
יתעגה םהילאש תומוקמה לכבש יתחכונ הרהמ דעו ,םייתעשמ רתוי הכשמנ החישה לבא .םיידי
..."ןמזמ רקיב רבכ אוה ,תובשחמו הקמעה רחאל

הריגמ תינכת

.תויסיסב תווצמ םייקל לחה אביקעו ,אתורבחב דומיל לש םישגפמ תרדסל החתפתה החישה
יפיעס העבראב םשאוה אוה .תרתחמה לש םויא בתכמ ודרשמב לבקתנ םידחא תועובש רובעכ
בתכמה .'תוכומנה תובכשב הדיגב'ו 'םזילאירפמיא ורפ' ,'תונכפהמ' ,'תודהי' - םושיא
."ולסוחי ךגוסמ תוצלפמ" :םילימב םתחנ

ןיכהש הריגמה תינכת תא ףלש ,םימייואמ תוחוקלל ץועיי םג ללכ וקוסיע םוחתש ,אביקע
שופיחב ךישמה ץראב .לארשיב תחנו ויקסע תא לסיח עובשמ תוחפ ךותב .הזכ הרקמל ומצעל
םע ןיתממו ,הוולשו תרשואמ החפשמל בא אוה תעכ .האצמ םינש עבראכ ינפל ,רומאכש דע וכרד
.םוי לכב דלוויהל ה"זעב דיתעש ישילשה אצאצל ותייערגרובזניג ףסוי ברה תאמ - הכלהה תניפ


הדועסב "םייחל"

?רשבל םיגדה ןיב ,תבשה תדועסב 'םייחל' רמול םיבר םיגהונ עודמ :הלאש

שי .(תערצ) הנכסל ששחמ ,ףוע וא המהב רשב םע גד לוכאל אלש וריהזה ל"זח :הבושת
טימשהש ,ם"במרהמ היאר ואיבה ףאו ,רתוי התוחפ הנכסה ונימיבש הרבס ולעהש םיקסופהמ
שיש טרפבו) הזב רוסיא םיגהונש םה םג וקספ השעמל לבא .ירמגל הז ןיינע ויתוכלהב
.םימייוסמ םירקמב םיליקמש אלא ,(בורה רחא הזב םיכלוה ןיאו ,הנכס קפסמ םג רהזיהל

.רתיהו רוסיא לכבכ ,םישישב םילטב ,ךפהלו גד ךותל רשב לפנ םא ,םיקסופה בור תעדל

,הזב םירימחמ שיו .רשב וב לשבתנש ילכב גד לושיבב הליחתכל וליפא לקהל םלועה גהנמ
ותוא םיריזחמו הממי םיניתממ ,דחי גדו רשב ילכב ולשבתנ םא .םיגדל לושיב-ריס םידחיימו
.ילכה תא רישכהל ךירצש םירובסה שיו .שומישל

תא ףוטשל ךירצ ,רשב לוכאל ונוצרבו וידיב וב עגנו גד לכאש ימ ,ףסוי-תיבה תעד יפל
ןיא א"מרה תעדל .ויפ תא ףוטשל ידכ הקשמב יורש םחל לוכאל וילע ןכו ,םבגנלו םיידיה
חוניק בשחייש ידכ ,םהיניב והשמ תותשל םגו לוכאל שי לבא ,םיידיהו הפה תא ץוחרל ךרוצ
.החדהו

ףירח הקשמ תותשל םיפידעמ ןכלו ,םיגד תליכא רחא םימ תייתשב הנכס שי םיקסופ המכ תעדל
גד ןיב 'םייחל' תותשל וגהנ ד"בח יר"ומדא .'םייחל' זא רמול גהנמה רוקמ ןאכמ .םהיניב
.םייתניב םהידי חידהל ףא םימעפלו ,רשבל
ת"וש .כ"ונו ,ג-ב,זטק ד"וי ,(נ"שו ,םש ףסוי טוקליו) ב,געק ח"וא ע"וש .םש ש"ארו ,ב,וע םיחספ
,א 'יס 'שפנהו ףוגה תרימש' .נ"שו ,ה ללכ ט תכרעמ ,םיללכ ,דמח ידש .אק 'יס ד"ויח רפוס םתח
.20 'מע (ו"נשת ןילקורב ,ת"הק) 'ק"ש יגהנמו תוכילה טקל' .נ"שו ,חי-זי,הע רצקה-ע"ושוישארה ףדל

םיניינע חתפמ | ןיעידומ | סופד תיב | תושדח רדח | םידלי רדח | ןויע רדח | ד"בח תיב

תורומש תויוכזה לכ (c)
רואל האצוהה ףגא - זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ
03-9606169 :'סקפ ,03-9607588 'לט ,72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת
ירא-בל ףסוי :"טנרטניא" רודמ שאר * בונורהא ןהכה קחצי ףסוי ברה :ר"וי
chabad@chabad.org.il