546 'סמ עובשה תחיש
:ןויליגה ירודמ
עובשה תרמיא ןייעמה ןמ תבש ןחלוש שדח שי תיעובש הדמע
ץבוק תדרוה הכלהה תניפ םיידוהי םייח היהש השעמ תודיסחה יכרד

ךתולעהב תשרפ * (20.6.97) ז"נשת'ה ןוויסב ו"ט * דורב םחנמ :ךרוע
תיעובש הדמע


היטרקומדל הנכס


,ידדצ-דחו הטומ עדימ םיחרזאל תרסומש ,תיתמגמ תרושקת
ללוחתתש דע .םהלש הריחבה שפוחב רבד לש ופוסב תעגופ
הינפמ ןנוגתהל דומלל שי תרושקתב הכפהמה


תופולחהמ ךורע-ןיאל הבוט לבא ,דואמ העורג לשממ תטיש איהש ,םירמוא היטרקומדה לע
םשכ ,םימייוסמ תולובגב ,ןבומכ) יטרקומד ןוטלשל םוקמ שי הרותה יפ-לע םג .תורחאה
טבמ-תדוקנמ םג ןכל .(דוסי -יכרעב עגפת לבל ,היטרקומדה תא הליבגמש הקוח שי ב"הראלש
.תוישפוחב ויגיצנ תא רוחבל חרזאה לש ותוכז תרימשל תובישח שי תידוהי

תא רוחבל לכוי חרזאש ידכ .תישפוח תונותיע אוה היטרקומדה תא םירשפאמש םירבדה דחא
.'וכו םתוגהנתה ,םהיתועד ,םהישעמ לע יתימא עדימ לבקיש יוארה-ןמ ,םינוכנה םיגיצנה
שפוחב רבד לש ופוסב תעגופ ,ידדצ-דחו הטומ עדימ םיחרזאל תרסומש ,תיתמגמ תרושקת
.םהלש הריחבה

דוע ןיאש המוד .היטרקומדל תיתימא הנכס םושמ הב שי תילארשיה תרושקתה וז הניחבמ
,הייסולכואה לש רצ חלפ ידיב םיטלשנ םייזכרמה תרושקתה יצורע הבש םלועב תישפוח הנידמ
תודמעב עוגפלו וילא םיבורקה רוביצה-ישיא תאו ויתונויער תא םדקל ידכ םהב שמתשמש
.תרחא בשוחש רוביצבו תורחא

היולג תויתמגמ

חכונ םהדנ דומעי ,םיילארשיה תרושקתה-ילכב םייתדהו ןימיה ול םיכוזש סחיה תא ןחביש ימ
הנורחאל ךפהנ יתדה רוביצה לבא ,תצק םיששוח ןיידע ןימיהמ ילוא .היולגה תויתמגמה
הרומח תיתד-יטנא התסה הניזמש ,השדח תיתד 'השרפ' הצצ םוי לכ טעמכ .תסרדנה הפוקסאל
.רתויב

.הרק תמאב המ גשומ םוש ול ןיאו תוועמו ףלוסמ עדימ לבקמ רוביצהש ,איה הלודגה היעבה
,תועובשה-גחב לתוכה תבחרב תוכמה ןיינעב תרושקתהמ ןוזינש ימ :תוירט תואמגוד יתש הנה
ךפהה אוה וידיבש עדימהש ותעד לע הלעמ וניא ,ריתי רעיב רעונה סוניכב תורמזה תשרפ וא
ירמגל הכופה הנומת ולגתו ,יתדה דצהמ ןיינעב םיברועמה לא תונפל וסנ .תמאה ןמ טלחומה
.תרושקתה הרייצש וזמ

תרושקתה הקסע עובשה ןושאר םויב .ךוחיג ידכ דע השוב לכ תלוטנ םיתיעל איה תויתמגמה
תשחרתמ התייהש המוד השרפ םכשפנב ווש .ןוארב תשרפב ץ"גב תקיספב 'טועימה תעד' חופינב
-בתכ שיגהל םוקמ ןיאש דחא דגנ העברא לש בורב עירכמ היה ץ"גבו ,תמדוקה הלשממה ימיב
ונל םיריבסמ וישכע םואתפ .הלסוח השרפהש תנעוטו תגגוח התייה תרושקתה לכ .םושיא
..."טועימה תעדמ םלעתהל רשפא-יא"ש תודמולמב

האירב תונדשח

,יללכ ןותיע םיקהל יתדהו ינמיה רוביצה דצמ יואר ץמאמ הכ דע השענ אל עודמ ןיבהל השק
יאוולהו ,הזכ ןויסינ ןמתסמ הנורחאל) רשויבו תוניגהב ,יתימא עדימ רוביצל קפסיש
רודישה-ילכב םיינוציק לאמש ימרוג לש הטילשה םע םילשהל רשפא-יא ןכ-ומכ .(חילציש
לבא ,הז המצוע-בר רישכמב םתזיחא לע םנוצרמ ורתווי אל םהש ירמגל רורב .םייתכלממה
.רוביצה ללכל הזה ינויחה ןוקיתה תא תבייח הלשממה

םישנא ןכש ,תרושקתב וז תידדצ-דח הטילשב ונלוכ םימשא הבורמ הדימבש ,רוכזל שי ליבקמב
רוביצה .יתד-יטנאה לאמשה ידיב התוא וריקפה ךכו ,הנממ וקחרתה םיידוהי םיכרע ילעב
הכפהלו םינפבמ תרושקתה לע עיפשהל לכויש ליבשב ויד קזחו לודג רבכ הנידמב יכרעה
.תנזואמו תנגוה ,תיכרע ,תידוהי תרושקתל

וזש ףרה אלל רוכזל .הינפמ ןנוגתהל דומלל ונילע תרושקתב הכפהמה ללוחתתש דע לבא
ינש דצ דימת עומשל תוסנל ,תגייוסמ תונדשחב היחוויד תא לבקל ,תסייוגמ תרושקת
,(הז ןיינעב רוזעל םילוכי 'יח לוק'ו 'עבש ץורע' לש תושדחה ינמויו תיתדה תונותיעה)
.רשפאה לככ תוחפ הל קקדזהל ילואושדח שים"במרה םויס לש תיזכרמה הגיגחה

לש ד"יה דומילה רוזחמ םויס לש תיצראה הגיגחה םילשוריב םייקתת בורקה ןושאר םויב
,םילשוריב (רבעשל ןוטליה) 'ןיא-יידילוה' ןולמ ימלואב היהי עוריאה .'ימויה ם"במרה'
םיידיסחה םירמזה הריש יעטקב ומיעני .ברעב 7:30 העשב ,תודיסחהו הרותה ילודג דמעמב
-חול גישהל רשפא ,ד"בח-יריעצ די-לעש ,ימויה ם"במרה הטמב .םיובגניז יטומו ץנלג הדוהי
.ץראה יבחרב ד"בח-יתבב ןכו האבה הנשל דומיל

יברה דובכל בהז תיילדמ

יברה לש ודובכל ,טרק 18 בהז תוילדמ 999 הקיפנה תועבטמלו תוילדמל תיתלשממה הרבחה
לש ונקויד תא דחאה הדיצמ תאשונ איהו ,בהז תייקנוא הליכמ הילדמ לכ .שטיוואבוילמ
."תצרפו" קוספה תאו ימלועה ד"בח זכרמ תיב תא ינשה דצהמו ,יתוכיא ישמ ספדהב ,יברה
.02-9931570 ןמגז השמ לצא גישהל רשפא תמצמוצמ תומכ .ופטחנ רבכ תוילדמה בור

ד"בח ישנ לש יתנשה סוניכה

ז"נשת זומתב ז"ט ,ינש םויב ה"יא היהי ד"בח תונבו ישנ ןוגרא לש יתנשה יצראה סוניכה
.ברעה דע ךשמייו רקובב 11 העשב חתפיי סוניכה .םילשוריב המואה-יניינבב ,(21.7.97)
םייתונמא םיעצמאב רזעית םגש ,תנווגמו הרישע תינכת םיניכמ יכ רסמנ ןוגראה םעטמ
.9606833 -03 'לט .שארמ םיסיטרכ ןימזהל שי .םיינשדחשטיוואבוילמ יברה לש ויתוחיש יפ-לע דבועמ - תבש ןחלוש
ינונבל 'צ תאמ .ךתולעהב תשרפל


הנקת שי םלועל

,ןסינב ד"יב חספה תא בירקה אלש ימ יכ ,תעבוק הרותה .ינש חספ תווצמ העיפומ ונתשרפב
.רייאב ד"יב ,שדוח רובעכ חספה תא בירקהל לוכי ,"הקוחר ךרדב" וא אמט היהש םושמ

הרזעל עיגהל תורשפא ול התייה אל ונממש םוקמב היה שיאהש םישרפמ שי ?הקוחר ךרד יהמ
הרזעה ןתפמל ץוחמ היהש ימ ףאש רמוא אוה :תרחא שרפמ י"שר םלוא .הטיחשה ןמז ףוס דע
"הקוחר ךרדב" אוהש בשחנ - סנכנ אלו הילא סנכיהל לוכי היה וליפאו ,חספה תטיחש תעב
!?סנואמ אלו ןודזב חספה תא בירקה אל הז שיא הרואכלו .ינש חספ בירקהל ותלוכיבו

ןודזב תוגרד

.ידדצ ןיינעב דיזהש ימ ןיבל חספה תברקה םצעב היה ונודזש ימ ןיב לדבה שיש ,אוה רבסהה
התרכנו" רמאנ וילע ,ןברקה תא בירקה אל ןכ-יפ-לע-ףאו חספה תברקה תעב הרזעב חכנש ימ
ןיינעב ךא ,הרזעל ואוב-יאב אוה ונודז ,הרזעב חכנ אלש ימ םלוא ."הימעמ איהה שפנה
.ההש ובש םוקמב ןברקה תא בירקהל יאשר היה אלש ןוויכמ ,סונא היה ומצע חספה תברקה

ןיינעל דיזמ אוהש ףא - חספה תא בירקהל סנכנ אלו הרזעה ןתפמל ץוחמ דמעש ימ םג ןכל
.ינש חספ בירקהל הנקת ול תנתונ הרותהו סונא תניחבב בשחנ - הרזעל ותסינכ-יא

דיזמל הנקת

לוכי - ןברקה תא בירקה אלו הרזעב היה - חספה תברקה םצעב דיזהש ימ םג ,רבד לש ותימאל
אל םא קר וילע לח תרכה שנועש ,קסופ ם"במרה .ינש חספ תברקה ידי-לע ואטח תא ןקתל
.תרכהמ רטפנ אוה - ינש חספ השע םא לבא ,ינש חספ בירקה

תושעל ודיב םיקיפסמ ןיא ,בושאו אטחא רמואה"ש ללכ שי הבושתה ןיינעב :וזמ הרתי
םושמ ןושאר חספ בירקמ וניאש ימש םוקמ םושב ונאצמ אל חספ ןברק ןיינעב םלוא ,"הבושת
.ול ליעוי אל רבדהש ,ינש חספ בירקהל תורשפאה לע ךמוס אוהש

ולאגיי לוכה

םידמול ןכל .שממ ןודזב השענש אטח םג ןקתל תלוכיה תא אטבמש ,ינש חספ לש ודוחיי הז
ךרדב' וא 'אמט' היהש ימ םג .ןקתל רשפא דימתשו דובא אל םלועלש ללכה תא ינש חספמ
ןוקית לש תורשפא הרותה ול תנתונ תאז-לכב - (ונוצרמ) 'םכל' היה רבדהשכ וליפאו 'הקוחר
.הרפכו

דחא ידוהי וליפא היהי אלש ,ונקדצ-חישמ ידי-לע אובל הבורקה הלואגב םג היהי ךכו
ירבדב ותחטבהכ ,ה"בקה לאגי םתוא םג ,לאגיהל וצרי אלש ימ וליפא .תולגב ראשייש
םה םג ,"םירצמ ץראב םיחדינ"ו "רושא ץראב םידבוא" ויהיש םידוהי םתוא םגש ,םיאיבנה
.שממ בורקב - "םילשוריב שדוקה-רהב 'הל ווחתשהו" ואובי
(61 'מע ,ח ךרכ תוחיש יטוקל)

הוונע :אשונב םישרדמ - ןייעמה ןמהשמ לש הוונע

."המדאה ינפ לע רשא םדאה לכמ דואמ וינע השמ שיאהו" :(ג,בי רבדמב) רמאנ ונבר השמ לע
ונתינש םידחוימה תוחוכה תא ריכה םג אוה לבא ,תואלפנה ויתולעמ תא בטיה עדי ונבר השמ
הלה היה ,רחא םדאל םינתינ ולא תוחוכ ויה וליאש ,בשח הברה ותונתוונעב .םימשה ןמ ול
.ונממ הנוילע הגרדל עיגמ
(י"שת םירמאמה רפס)


הוונעו המכח

הגשההו העידיה ןכש .הוונעה תדימב ןייטצה ןכלו ,המכחה תגרד איה ונבר השמ לש ותגרד
יוטיב ידיל האב וז תולטבתהו ,ה"בקה יפלכ תטלחומ תולטבתהל םדאה תא תואיבמ 'ה תלודגב
.םדא לכ ינפל הוונעב םג
(הרות יטוקל)


םוקמ ספות אל

תאצמ םאה ,ךורב :רני'צוטס ךורב יבר ,םידבוכמה וידיסחמ דחא תא לאש החסישפמ םנוב יבר
לכב םוקמ ול שי ,םוקמ ספות וניאש ימ :ךורב יבר בישה ?החסישפב הנוגה הינסכא ךמצעל
...םוקמ

לאוש אל

יכו ,םהיפלאב וילא םיאבש תוירבה בל תא הנק המב :ץישפורמ ילתפנ יבר תא לאש דחא בר
ייניעב ףא :ילתפנ יבר ול בישה ?יילא םיאב םה ןיא עודמו ,ונממ הרותב לודג ינא ןיא
לא וליאו ,םאוב תביסל יתלאש אל םלועמש םושמ יילא םיאב םישנאהש יל הארנ לבא ,אלפ אוה
...לאוש אוהש םושמ םיאב ןיא ודובכ

םומ-לעב קידצ

המ ;"םיקידצ בהוא 'ה ,םיפופכ ףקוז 'ה ,םירוויע חקופ 'ה" :רמאנ (ח,ומק) םיליהתב
קיזחמש ימכ םומ-לעב ךל ןיא ןכש ,ארונו לודג םומ ומצע הזש אלא ?םומ-ילעב ןיב םיקידצל
...קידצ ומצע
(החסישפמ םנוב יבר)


תימינפ הוונע

הוונעה אלא ,תוירבה יפלכ הלגמ םדאש ,תינוציחה הוונעה הניא תיתימאה הוונעה תדימ
ותבכרמ םע ואבש העשב .הוונעו ענצ ייח גוהנל טילחהש ךלמב השעמ .בלבש וז ,תימינפה
םכח וילא הנפנ .ילגר הירחא ךלוה היהו וינפל תעסונ הבכרמה היהתש הוויצ ,לייטל ותחקל
אוה אלא ,ותונתוונעל םוסרפ השוע וניא יתימאה וינעה ,ךרדה וז אל ,ךלמה ינודא אל :דחא
.הבכרמה ךותב בשוי אוהש העשב וינע
(חנעפ תנפצ)


חישמה תלודג

תובאה םע הרות דמליו תולדגה תילכתב היהיש יפ-לע-ףא .וינע היהיש חישמה לש ותולדג
.םיטושפ םישנא םע םג הרות דומלל לוטיבהו הוונעה תילכתב היהי תאז-לכב ,ונבר השמו
(םוי-םויה)


יברה לש ורעצ

תחאב שטיוואבוילמ (רעבוד-םולש יבר) ב"שרה יברה לא הוולנ ביילוקינמ רשא 'ר דיסחה
דע ,יברל וקלח לודג הכ דובכ :רשא 'ר ראתמ הקבונמור הרייעל יברה תסינכ לע .ויתועיסנמ
תושודקה וינפ לע .והוליבוהו הלגעה יריצב וספת םמצע ריעה ישנאו םיסוסה תא וריתהש
תליפתב תאזכ הדימב בל-ןורביש יל היהיש יאוולה :רשא 'ר ךכ לע רמא .לודג רעצ היה רכינ
...םירופיכה-םוי ברע לש החנמ
עובשה תרמיא


שא לש הרובח

שרדנ ,'ףרשה' הנוכמה ,קסילרטסמ ירוא יבר לש וידיסח תרובח םע תונמיהל שקיבש ימ לכ
,תאז תושעל ושרדנ לוכה .שרדמה-תיבל םאיבהלו םימ ידכ ינש בוחרל רבעמש ראבה ןמ בואשל
.םידבכנ םיריבג וא םילודג םימכח-ידימלת ןיב

:'ףרשה' תאז ריבסה ךכו

הארי לא .שאב דומעל לכוי אל ,םימ ול ןיכמ וניאש ימ .תלכוא שא לש איה ונלש הרובחה"
."ורבחמ הובג דחא ומצעתודיסחה יכרד


תמא לש הוונע

הרותה תעידימ האבה וז רקיעב ,חורה-תוסגו הוואגה תריקע לע בר שגד המש תודיסחה
הוואג אלמתמש ימ ןיבל ,ותמכחב וא ורשועב האגתמש ימ ןיב לדבה שי ןכש .'ה-תדובעמו
לכ ירהש .'ודיב ץרשו לבוט' תניחבב שממ הז ןאכ - 'ה-תדובעו הרות יניינעמ חור-תוסגו
,ותושי תשגרה תא אכדלו ה"בקה ינפל לטבתהל םדאל םורגל 'ה-תדובעו הרותה לש הניינע
.הוואג לש רוקמל ןמצע הדובעהו הרותה תא ךפוה אוהו

לכו ,ץינמירק ריעל םעפ עיגהש ,שטירזממ דיגמה לש ונב ,'ךאלמה' םהרבא יבר לע רפוסמ
ףקשנש הובג רהב ךשוממ ןמז טיבהו ןולחה דיל דמע 'ךאלמה' .וינפ תא לבקל ואצי םיבשותה
הנפ אוה .ויתולעמב האגתהו תודיסחל דגנתהש ,דבכנ ךרבא היה םיחכונה ןיב .ןולחל דעבמ
הנע ."?רפע שוג אלא וניאש ,הז רהב ךכ -לכ ןנובתמ ודובכ עודמ" :לאשו 'ךאלמה' לא
היהיש דע האגתי ךכ-לכ טושפ רפע שוגש ןכתיי ךיא - אלפתמ ינא קוידב ךכ לע :'ךאלמה'
..."!?הובג רהל

הוואגב תוגרד

לש שובלב וליפא םימעפל תרתתסמה ,הנידעהו הקדה הוואגה תא אוצמל תדמלמ תודיסחה תרות
וירבד תא ולבקי יכ דימת שרודש ,טושפ הוואג-לעב שיש ,תודיסחה ירמאמב רבסומ .הוונע
-לעב שיו" .ודובכב םיבייח לוכה ןכלו תולודג תולעמ לעב אוה ותעדלש ןוויכמ ,והודבכיו
עבט ןיעכ ,הכר הגהנהב גהנתמו ,ומצע תולעמב רבדמ וניאו האגתמ וניאש ,ימינפ הוואג
ומצע יניעב ביבחו רקי אוהו ,ומצע תולעמב אוה םיזגמ ומצע ןיבל וניב לבא ;הוונעה
.(229 'מע ט"צרת םירמאמה רפס) "ול יוארכ ותוא םידבכמ ןיאש ךכמ רעצ הברה לבוסו ,דואמ

ונתייש עבותו שקבמש ימ שי .דובכה רחא ףדורב תוגרד שולש :םדוקה רודה ידיסחמ דחא רמא
זעמ וניא לבא ,'ריטפמ' ול ונתייש הצורש ימ שי ;ךכ לע יאבגה םע טטוקתמו ,'ריטפמ' ול
,םירחא לשב הער וניעש ימ שיו ;ותוא םידבכמ אל עודמ תעה לכ בשוחו בשוי אוהו ,שקבל
...םירחא םג םידבכמש לע בלה ול באוכ ,ותוא םידבכמ רשאכ םגו

לע קומע רעצ םירעטצמ ףא םה ,דובכה תא םיבהוא םניאש דבלב וז אל םייתימא םיקידצ
,תירבה-תוצראב צ"יירה ר"ומדא ק"כ רקיבשכ .ךכ לע ןוקית םישועו םהל םיקינעמש דובכה
םיכלמ דובכב לארשי תוליהק לכו הלשממה יגיצנ ידי-לע םוקמ לכב לבקתנ ,ץ"רת-ט"פרת תנשב
יניאש יל המדנ םנמא" :אטבתה םעפ .דובכ ול וקלחש םימי םתואב תונעתהל גהנ יברה .שממ
ךירצ - הזמ חור-תרוק וזיא יל התייה אמש לבא ,יל םיקלוחש המודמה דובכה ןמ ללכ הנהנ
."תינעתב תאז קלסל אופא

חיכוי חישמ

ר"ומדא ק"כ בתוכ .ערה רציה תצע אלא הניאש ,רקש לש הוונע ינפמ הריהזמ םג תודיסחה
יעגנ תא קר םיאורש םישנא שי" :(גס 'מע א ךרכ שדוק-תורגיא) ויתורגיאמ תחאב ץ"יירה
לש תולפש תניחבב איה וזכ הגהנה .ימצעה תולפשהו ילילשה דצה תא קר ,םהיבואכמו םמצע
."םדאה תוהמ תא הדיספמו תדבאמ איהו ,תוטש לש הוונעו רקש

-םש-לעבה רמא "ונתיב תא הבירחה סוליקבא-ןב הירכז יבר לש ותונתוונע" ל"זח רמאמ לע
הבגיו' תויהל ךירצ .תודיסחו הלבק דומלאש יכונא ימ - רמואה לש ותונתוונע יהוז" :בוט
."''ה יכרדב ובל

וא הרותה תוימינפ דומילמ םיענמנו ,המוקמב אלש הוונעב םישמתשמש ,וללה 'םיוונע'ה תא
-חישמ חיכוי - רחא ידוהיל והשמ רמול לכואש ,ינא המו ינא ימ :םרמאב ,תלוזה תא ברקלמ
."ץרא יוונעל רושימב חיכוהו" :(ד,אי היעשי) וב רמאנש והז .רסומ-תחכותב ונקדצ


הלואגל הייפיצב


רמא .השק אוהש ערה רצי לש וחוכ עדוי התא ,םלוע-לש-ונוביר :ה"בקה ינפל לארשי ורמא"
."דיתעל םכמ וריבעמ ינאו הזה םלועב העמק ותוא ולקיס :ה"בקה םהל
(ב,גי הבר תישארב)

היהש השעמ


הלילב בער

ןמ קלסל ושקיב שדחה רטשמה ישנא .תיטסינומוקה הכפהמה ימי לש היסור .הזל וארק 'רוהיט'
רפסמ הנכס תויהל ךפה לוממש תלדהמ דמחנה ןכשה .הכפהמה חורל ןמאנ היה אלש ימ לכ םלועה
.ונממ קחרתהל שיש םדאל היה הדובעה םוקמל רבחה .תחא

תא הז וריכה אל וליאכ ויחא ינפ לע שיא ופלח םיבוט םירבח .םהיתב ךותב ורגתסה םישנא
םירמוא שיו רוביד ,העונת לכ וטלק םהינזואו םהיניעו ,הניפ לכב וצרש תשלובה ישנא .הז
.הבשחמ וליפא

חורה תא רתס םהייח-חרוא לכ .תשלובה ישנאל יזכרמ דעי ויה םידוהיה ,םירבדה עבטמ
,םהלש םישבוגמה הליהקה ייח ,רמוחה לע הרוצה תונוילעב הנומאה .טילשהל ןוטלשה שקיבש
םכפהל םהב היה יד הלא לכ - םינישלמה ינפמ הדילסה ,המלש הלואגב לאגיהל הייפיצה
.'םעה יביוא'ל

ולטייש ילבמ םחל תנמ יתלביק םויה" .ארונה ינועהו בערה םג ופסונ המיאהו דחפה ןוטלשל
.םהה םיאנתב רתויב חמשמה עוריאה תויהל לוכי היה הז - "!םישולתה תא ינממ

ופגב ררוגתהש ,םונצו ריעצ רוחב .ימוקמה ידוהיה ףונב רזומ ףוע היה יכדרמ-םייח
ימ וב וארש ויה .העוער הטימב םכתסה ושוכר לכ .תסנכה-תיב ירוחאמ ילולפאו רצ ןוטיקב
לע ומייא אל וגוסמ םישנא ירהש ,ותבוטל קחיש רבדה .ךרוצה יד וילע תבשוימ הניא ותעדש
...ותוביציו ןוטלשה םויק

עדי אל שיאו ,הייתשו הליכא תעב ספתנ אל םלועמ .ךכ-לכ םונצ יכדרמ-םייח היה ידכב אל
תורבוח וא ארמגה יפד לומ ,תסנכה-תיב תמדקב הלבמ היה ונמז תיברמ תא .יח הז קרי ןכיהמ
.ךרד-אל-ךרדב וידיל ועיגהש תודיסח

והילא יכ דשח אל שיא םנמא .תומוקמ המכב ןמזב-וב והואר יכ םישנא המכ ודיעה תחא אל
.ןירותסמ לש הליה וביבס ורצי הלא לכ לבא ,םונצ רוחב ידגבב שפחתהש אוה איבנה

.תלובסה לובג הצקל יכדרמ-םייח לש ונובער עיגה ,ודומלת לומ בשוי ודועב ,דחא ברע
-לע-ףא .תבכרה תנחתו קושה :ולא תומוקמ ינש וצנצנ וחומב ?ויפב םישל המ-רבד חקי ןיינמ
תנחת לא אקווד וילגר והוכשמ ,לכאמ ירייש וב אוצמל רתוי יעבט םוקמ היה קושהש יפ
.תבכרה

ןיאמ עדייש אלב הנאו הנא בבותסה אוה .תרחואמ הליל תעש התייה רבכ העשה םוקמל עיגהשכ
.הנחתה לא העיגמה תבכרה לש התריפצ ותוא הציקה םואתפו .ורזע אובי

םידעצב תונורקה דחאמ תאצוי תחפוטמו הרודה תידוהי תומדב ןיחבה ,ביבס טיבמ ודועב
.אבה תא תומימחב יכדרמ-םייח םדיק ,"!ידוהי 'ר ,םכילע םולש" .םידודמ

.לבלובמכ ידוהיה בישה ,"םכילע םולש---ש"

םיחתפתמה םייתייח םישוח ,יכדרמ-םייח לש וישוח תא ךורדל וז ותבושת תמינב היה יד
...םידחוימ הנכס יאנתב

ןיאש עדי אל וליאכ ,השועמ תומימתב יכדרמ-םייח לאש ,"?וישעמ המו ידוהי 'ר ןיינמ"
.הז גוסמ תולאש לואשל וצראב תוירבה ךרד

תא שפחמ ינא תעכ .יתרייע תא ףטחב בוזעל יתצלאנ ,ינא טילפ" .הרבג ידוהיה לש ותכובמ
.רמא ,"טחושה ןמלז 'ר לש ותיב

ינפל ץלאנ אוה ףא" .היבו-הינמ יכדרמ-םייח בישה ,"טילפ אוה םג ,ןמלז 'ר תא ,הא"
דע ,ידוהי 'ר ,הגאד לא לבא" :ףיסוה רוביד ידכ ךות ."םואתפ ןאכמ חורבל םידחא םימי
."םיפסונ םידידי ןאכ אוצמל לכות הרהמ

אובל ונימזהו הנטקה ותדווזמ תא חרואה ידימ לוטיל זרדזה יכדרמ-םייח .ורוא חרואה ינפ
.'ותריד' לא ויתובקעב

תונשל שקביו עתפל טרחתי לבל ,םידעצ המכב וחרוא תא תעה לכ םידקהו וידעצ תא שיחה אוה
תלדה תא חתפ אוה .תסנכה-תיב יתכריבש ונוטיק לא ועיגה הלק העש רובעכ .ולולסמ תא
.ןושאר סנכיהל חרואה תא ןימזהו תיגיגח העונתב

התייה אל בוש ,ץוחבמ הלעננש העשמש ,יכדרמ-םייח לש ונותיק תלדל התייה האלפנ הלוגס
...דבכנה חרואה ירוחאמ הקרוטל אופא רהימ אוה .םינפבמ החתופל תורשפא

תא ששיא ןכא הב הליגש רבדה .הדווזמה תא חתפו תוניפה תחא לא שגינ תודעור םיידיב
ישארמ םיבר לש םהיתומש ובו ,ףופצ די-בתכ אלמ ,ןטק קתפ אצמ הדווזמה ךותב .ותשוחת
.תשלובה תורישב דבועו 'רסומ' אוה שיאה יכ קפס ןיא .ריעב םידיסחה ידבכנו

דע םהיתבמ קלתסהל םריהזהל רהימו המישרב עיפוה םמשש םידיסחה יתב ןיב רבע תשקמ ץחכ
'םיבורמ םיצמאמ'בו תסנכה-תיבבש ונוטיק לא רזח וז ותכאלמ תא םייסשכ קרו .םעז רובעי
.אולכה וחרוא תא םשמ ץלחלו תינדרמה תלדה תא חותפל חילצה

חפב לפנ יכ וניבהב ,םינפ-תשובב ריעה תא בוזעל רהימ 'טילפ'ה חרואה יכ עדונ תרחמל
,בער רתונ םנמא יכדרמ-םייח .תבכרה תנחתב ליל ןושיאב שגפש ינוהמיתה ריעצה ול ןמטש
ףיסוהל שפנ-תומוצעת ול הקינעהו דואמ וילע הלקה ,תובר תוחפשמ ליצה יכ העידיה לבא
...םיאבה םימיב םג ותחפ אלש םוי-םויה יישק םע דדומתהלו
םייהדלפ בקעי 'ר םע םיידוהי םייח
םייהדלפ בקעי ונב ולאמשמו ל"ז הדוהי אגרש באה ןימימ


תיכרעו תיתוכיא ,תידוהי תורפס

-אל אוצמל רשפא 'רפסה עובש'ב רוביצה ינפל םיגצומש םירתוכה יפלאו םינכודה תורשע ןיב
תרבוצש תיסחי השדח תוחתפתהב רבודמ .תווצמ ירמוש םירפוס לש םטע-ירפ האירק ירפס טעמ
תורפס אלא ,'תרשכומ'ו 'תרזנוצמ' תינוליח תורפס דוע אל .תונורחאה םינשב הצואת
.תידוהי םלוע -תייאר ךותמ הליחתכלמ הבתכנש ,הייקנו תיכרע ,תיתוכיא

תולודג םירפס תואצוה המכ תוטלוב ךא ,המזוי ילעב םירפוס םעטמ םיעיפומ םירפסה תצקמ
איה ,ןלוכבש הקיתווה ילוא ,ןהמ תחא .וז תיתורפס החירפל יתבר המורת ומרתש תודבוכמו
ירפס םישולשמ רתוי רואל-האיצוה דבלב תונורחאה םינשה שמחבש ,תימלשוריה 'םייהדלפ'
.דועו הדועת ,חתמ ,הלילע

הסנרפ שפיח

םיירחסמ םישוח םע ,תיסופיט תידוהי הירוטסיה לש בוליש אוה 'םייהדלפ' לש הרופיס
-תמחלמ ברע טלמנ ,םייהדלפ הדוהי-אגרש 'ר ,החפשמה יבא .אימשד אתעייס ןבומכו ,םיאירב
-וינבש ןטהנמ לש יברעמה עבורב בשייתהו ,תירבה-תוצראל הניוומ ותחפשמ םע היינשה םלועה
ותמדרתמ ררועל טילחהש דע .אצמ אלו ,תבש ללחל וצלאת אלש הסנרפ שפיח םיבר םימי .קרוי
.םירפסב רחס - ותחפשמב קיתע קוסיע ףנע

הקירמאב ןושארה היה ,לשמל ,ךכ .םירפס סיפדהל לחה םגו הנטק םירפס תונח חתפ אוה
תילגנאל םגרתל לחה ךשמהב .דועו 'א"בשרה ישודיח' ,'תצבוקמ הטיש'כ דוסי-ירפס סיפדהש
.הפוריאב םיעדונ םינבר ידי-לע ובתכנש הבשחמו ןויער ירפס סיפדהלו

םירפס םייפלאכ

'ר לודגה ונב האצוהה תא להנמ םויכ .ויתונבו וינבל חתפתמה קסעה תא שירוה םינשה ךשמב
ימוחת לכב םינוש םירפס םייפלאכ הכ דע 'םייהדלפ' האיצוה ,וירבדל .םייהדלפ בקעי
.הזורפ הנוכמה הז ,יתורפסה םוחתה אוה ןיינעמהו שדחמה םוחתה לבא .תודהיה

לדג תונורחאה םינשב ,תישאר" .םימרוג ינשל םייהדלפ סחיימ הז גוסמ םירפסה יוביר תא
הנחמה ךות לא ואיבה הבושתב הרזחה ילג ,תינש .הז גוסמ תורפסל יתוברת-יתרבחה ךרוצה
ךותב םג םנורשיכ תא שממל םיסנמ םהו תיתורפס הביתכב רבעב וקסעש םישנא ידרחהו יתדה
."יתדה םלועה

הכרדה תורפס

,איה תיסיסבה השיגה" .םישנו רעונ-ינב רקיעב אוה וללה םירפסה לש ימשרה דעיה-להק
לעופב לבא" .םייהדלפ רמוא ,"הרות דומילל ושידקהל ךירצ יונפ ןמז ול שיש ידוהיש
םיבושח םיכרעו םירסמ וז ךרדב םיטלוקו ,םיבר םירגובמ םג וללה םירפסה תא םיארוק
."רתויב

הכרדה ירפסב רבודמ .ותאצוהב רוא וארש רחא גוסמ םירפס הוואגב גיצמ םייהדלפ
עייסל םניינעש םירפס וליפאו ,תדלויל םירשכ הנכה ירפס ,םירוהלו םיכנחמל םייגולוכיספ
הלשבש הנבהה לע םידיעמ םינושארה ומכ הלאש קפס ןיא .ליגה יישק םע תודדומתהב םירגבתמל
-יתלב ללח רצוויי לבל ,תינרות הריצי תועצמאב רסחה תא אלמל ךירצש ,ידרחהו יתדה םלועב
תיתוכיאה תורפסה רבד לש ופוסב היהת תיתדה תיתורפסה הריציהש ,םינימאמה שיו .יוצר
.הליבומהוגרובזניג ףסוי ברה תאמ - הכלהה תניפ


"םייחל" תרימא

?ףירח הקשמ וא ןיי סוכ לע 'םייחל' לחאל םידוהי םיגהונ המ ינפמ :הלאש

ירבס' :םילימב םיבוסמה לא שדקמה הנופ ,ןפגה תכרב ינפל ,הלדבהבו שודיקב :הבושת
טושפה שוריפה .(תונעל גוהנ אל זנכשא תודעב ;דרפס תודעב) '!ייחל' םינוע םהו ,'?ןנרמ
,'ייחל' םינוע םהו ,הכרבה תבוח ידי תאצל םנוצרב םא םיבוסמה תא לאוש שדקמהש ,אוה
.'ןה' ושוריפ דומלתה ןושלבש

ןכאו .ולבס תא טעמל ,ףירח ןיי ותוא םיקשמ ויה תושפנ יניד בייחתנש ימש ,ףסונ רבד
ונת' :(ו,אל ילשמ) רמאנש ,םיעשרל רכש םלשלו םילבא םחנל אלא ןיי ארבנ אל" :ל"זח ורמא
םינוע םיבוסמהו ,'ןנרמ ירבס' לאוש ןיי סוכ לטונה ,ןכ-לע ."'שפנ ירמל ןייו דבואל רכש
.תאז סוכ היהת םייחל - 'ייחל'

התימ םרגש ,תעדה ץעב - שרדמב) הרותב ןיי רכזנש תונושארה םימעפבש ןוויכ ,דועו
םייחל היהי םעפהש םיכרבמ ןכל ,הכרבל היה אל (רכתשהש ,חנ לצא - שרופמבו ,םלועל
.םיבוט

לחאמ אוהש ,תודעה לכב ,ףירח הקשמ לכ לע ףאו ןייה לע ךרבמה לכל גהנמה רבע ןאכמ
סוכו סוכ לכ לעו ,ונבל התשמ אביקע יבר השעש ,ארמגב ונאצמ רבכו .'םייחל' :םיבוסמל
.[םהידימלתלו םימכחל םייחו ןיי=] "!ןנבר םופל ייחו ארמח" :רמא ,איבהש

גהנמכ םיגהונ ד"בח ידיסח .'םולשלו םיבוט םייחל' :בישהל גוהנ "םייחל" םילחאמשכ
.'הכרבלו םייחל' :בישהל שטירזממ דיגמה

קרו ,(הייתשל הכרבה ןיב קיספהל אלש ידכ) טעמ םיתושו 'ןפגה ירפ ארוב' הליחת םיכרבמ
.תוירבה דובכל םימש דובכ םידקהל ידכ תאזו ,'םייחל' םירמוא ךכ-רחא
נ"כהיבב תבש ליל שודיק ,םהרדובא .ב ,ידוקפ אמוחנת .א,גמ ןירדהנס .א,הס ןיבוריע .ב,זס תבש
םויה .נ"שו הנ,דעק םייחה ףכ .דעק ס"וס ןקזה ר"ומדא ע"ושו א"מר .(אנק 'מע ,ג"כשת םילשורי)
.178 'מע םיגהנמו םיניד רצוא .ר"דא טכ ,םויישארה ףדל

םיניינע חתפמ | ןיעידומ | סופד תיב | תושדח רדח | םידלי רדח | ןויע רדח | ד"בח תיב

תורומש תויוכזה לכ (c)
רואל האצוהה ףגא - זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ
03-9606169 :'סקפ ,03-9607588 'לט ,72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת
ירא-בל ףסוי :"טנרטניא" רודמ שאר * בונורהא ןהכה קחצי ףסוי ברה :ר"וי
chabad@chabad.org.il