547 'סמ עובשה תחיש

עובשה תחיש תונוילג יכרכ

,500 'סמ ןוילג דע 1 'סמ ןוילגמ - רואל ואציש "עובשה תחיש" תונוילג לכ תא גישהל ןתינ
.םיכרכ 5-ב םיכורכ
.יארשא סיטרכב םלשל ןתינ .158 החולש 03-9607588 :'לט .ח"ש 150 (תונוילג 100) ךרכ לכ ריחמ:ןויליגה ירודמ
עובשה תרמיא
ןייעמה ןמ
תבש ןחלוש
שדח שי
תיעובש הדמע
ץבוק תדרוה
הכלהה תניפ
םיידוהי םייח
היהש השעמ
תודיסחה יכרד

חלש תשרפ * (27.6.97) ז"נשת'ה ןוויסב ב"כ * דורב םחנמ :ךרוע

תיעובש הדמע


תחנב רבדל


ברקלו הביאהו בוטיקה תומוח תא דירוהל הדיחיה ךרדה
םישנאש .תרחא תירוביצ הריווא תריצי ידי-לע איה ,תובבל
תמהלתמו תינוציק הפשב שמתשהל ושייבתי


,יתד-אל םדא לש ותכשלב יתבשי .ביבא-לתב דרשמל הלא תורוש בתוכ ןמדזנ עובשה תישארב
תא רוצעל' המססב תנגראתמה הנגפהה לע הבתכ וידרה רדיש זא קוידב .ליכשמו יתוברת לבא
העדומה לע עיבצהו ,"!תוימשיטנא וז" :שפנ-תרעסב ביגה קפואמהו טקשה שיאה .'םידרחה
.יתחנאנ .הנגפהל תארוקה ןותיעב

בוריקל האירקב תאצל םיכירצ םתייה ,ד"בח ישנא ,םתא" .שיאה רמא ,"םכתא ןיבמ אל ינא"
םישוע ונחנא" ."תונחמה ןיב תורבדיה דדועל ,םייתד-אלל םייתד ןיב םישגפמ ןגראל ,תובבל
.שיאה רמא ,"תאזה תוליעפה לע םיעמוש אל לבא" .יתרמא ,"םוקמ לכב ,ןמזה לכ הז תא

םייוטיבה תא ,תוינוציקה תא דימת םסרפת תרושקתה .ועמשי אל םג" .תינשב יתחנאנ
אל הז תא - רוביחה ,תורבדיהה ,חיש-ודה תא .ןיינעמ בשחנ הז .תקולחמה תא ,םיפירחה
חיש-ודל םיגוחו םימורופ תואמ ילואו תורשע ץראב םילעופ ,עדוי התא" :יתפסוהו ."ורדשי
,ןאכמ תיסרא הפקתה וא ןאכמ ינוציק הרקמ דימת איבת תרושקתה לבא ,םייתד-אלל םייתד ןיב
."ןוטה תא ןתייש המ הזו

,יתבשה ,"שי אקווד" .לאש-רמא ,"?הווקת ןיא ,המ זא" .שיאה לש ויניעב הלע בוצע טבמ
."תרושקתה תא תונשל"

םלעתהל רשפא-יא

םישנא המכ ויה .תרושקתה-ילכב תלהנתמה תיתד-יטנאה התסהה לע ןאכ ונבתכ רבעש עובשב
-יא .הבושתה םכל הנה .הנממ םלעתהל בטומ ;תרושקתב קוסעל המ םשל ,ולאשש הפי שפנ ילעב
ונאש םילקאה תא תעבוקו ונלוכ לע העיפשמ איהו ,םוצע חוכ הל שי .תרושקתהמ םלעתהל רשפא
.וכותב םייח

יומיד תעיבק דגנו םיברע יפלכ תונעזג דגנ הרבסה עסמ ץראב להנתה םינש הרשע-שמחכ ינפל
תרושקתה לבא ,חור -ישנאו רוביצ-ישנא המכ הזה עסמה תא וליבוה .יברעה רוביצל שארמ
הז ןיאש וילאמ ןבומ היה רצק ןמז ךותב :תידימ התייה האצותה .הלועפ הפתיש לודגה הבורב
םיעוגיפ רחאל םמעז תא וכפש םישנאשכ וליפא .םיברע דגנ םיילילש םייוטיבב שמתשהל האנ
.'וכו 'וכו םילבחמ םיברעה לכ אלשו םילילכמ םניא םהש ריהבהל וחכש אל ,םיינחצר

.תילילש הבושתה ,ונרעצל ?ידרחהו יתדה רוביצל עגונב הזכ הרבסה עסמל יוכיס שי םאה
םסרפל הסנמ היהש ינמי ןוגרא םכשפנב ווש .וב םחלית ףאו די ול ןתית אל תרושקתה
תא רוצעל" תרתוכו לארשי לגד תא ףרוש יברע רענ םולצת הזכרמבש העדומ תונותיעב
.ךלוה הז - םידרחה דגנ העדומ התוא לבא .העדומה תא םסרפמ היה אל ןותיע םוש ."םיברעה

הפיה תא תוארהל

בורמ םירזגל ערקיהל תדמוע הנידמהש ענכושמ ,תיללכה תרושקתהמ ןוזינו ץראב יחש רוביצה
טושפה חרזאה .'וכו תונושה תודעהו תוילעה ,םייתד-אלו םייתד ,לאמשו ןימי ןיב םיחתמה
.תרושקתהמ לבקמ אוה הנידמה ללכב השענה לע עדימה תא וליאו ,ותביבס תא אלא ריכמ וניא
.תוצצופתה ףס לע דמוע לוכהש איה השוחתה ,ינוציקה טביההמ אקווד םירבדה תא הגיצמ וזשכ

הריווא תריצי ידי-לע איה ,תובבל ברקלו הביאהו בוטיקה תומוח תא דירוהל הדיחיה ךרדה
אלו הנידע הפשב רבדל ךירצש ,הרכהה תא ינויח ךרעכ רוביצב עימטהל שי .תרחא תירוביצ
;םיימיטיגל-יתלב תויהל םיכירצ םינדמהו האנשה ייוטיבו תוינוציקה .תמהלתמו תינוציק
.םנושל תא ןיצקהל ושייבתי םישנאש

הנידמב םייח ונאש הלגנו רקובב םוקנ - גלפמהו ינוציקה רחא טועל לדחת תרושקתה םא
תויחל היעב םוש ןיאו ,םירדהנ םישנאו תרדהנ ץרא ונל שי .הב תויחל םיענש הנידמ ,השדח
.הז תא תוארהל קר ךירצ .םולשב דחיבשדח שיהלודגה תרצעל ונוכיה

,זומתב 'גל רוא ,ינש םויב ה"יא היהתש הלודגה תיזכרמה תרצעל םיננוכתמ ד"בח ידיסח
יברה לש ותנשמבו וכרדב תוקבדה ןמיסב דומעת תרצעה .ביבא-לתב 'והילא די' לכיהב
תיתימאה הלואגלו חישמה תאיבל הייפיצהו הנומאה קוזיחו דודיע - ןשארבו ,שטיוואבוילמ
.םירחא רוביצ-ישיאו תסנכ-ירבח ,םירש ,םידבכנ םינבר םתוחכונב ודבכי תרצעה תא .המלשהו
שטיוואבוילמ יברה לש וריכזמ ,רנורג בייל -הדוהי ברה אוה ב"הראמ עיגמש דובכה-חרוא
הלא םעפהו ,הניגנו הריש יעטק םג תרצעב ובלושי ,םידיסח ברקב גוהנכ .םינש תורשע ךשמב
.דירפ םהרבאו דוד-ןב יכדרמ ידיסחה רמזה ילודג יפמ ,הלואגל םיפוסיכ יריש ויהי
.ץראה יבחרב ד"בח-יתבב םיסיטרכ

ד"בח תונטייק

תומייקתמש ,ד"בח תונטייק לש ןושארה רוזחמה לחי המעו ,ץיקה תשפוח חתפית אבה עובשב
תודעוימה ,הלא תונטייקל רבגומ םושיר שי הנשה יכ ןייצל שי .ץראה יבחרב ד"בח-יתב םעטמ
.ימוקמה ד"בח-תיבב המשרהו םיטרפ .לארשי ידלי ללכל

הקיזומב שדח

תרדס התע הקיפה 'זפלג' תאצוה .שדח לובי ףרה אלל קיפמ תידיסחה הקיזומה םלוע
םירמזה בטימ לש םישדח םיריש ובו ,'בהזה ףסוא' :םיינש ןייצל שי םהבו ,השדח םירוטילקת
לש שדח רוטילקת ,'ןמזה ותואבו' ןכו .הזה םובלאה ךרוצל דחוימב וטלקוהש ,םיידיסחה
תושדח תוקפה תרדסב איה ףא תאצוי 'תוקפה םעונ' .02-5385514 'לט .ןייטשדלוג יסוי
וטלקוהש ,דירפ םהרבא לש םילודגה םיטיהלה ובו ,'םילשורי ךחכשא םא' רוטילקתה ןזכרמבו
.02-6514110 'לט .האלמ תינופמיס תרומזת יווילב ,םילשוריל העדצהה טרצנוקבשטיוואבוילמ יברה לש ויתוחיש יפ-לע דבועמ - תבש ןחלוש
ינונבל 'צ תאמ .חלש תשרפל


ונבר השמ לש וחוכ

דגנ םעה לכ תא ודירמה ,הער ץראה תביד תא ואיצוה רשא ,םילגרמה לש םאטח ראותמ ונתשרפב
ללפתהו השמ םק זאו ,םעה לכ תא תימהל ה"בקה הצר ךכ לשב .ונבר השמב הרס ורביד ףאו 'ה
."ךדסח לדוגכ הזה םעה ןוועל אנ-חלס" :שקיבו

סנכיהל הכזי אל רבדמה רודש רזג םלוא ,"ךירבדכ יתחלס 'ה רמאיו" :ול הנענ ה"בקה
.הזה רודה םות דע ,וימע לא ףסאיי םישיש ליגל עיגיש ימ לכ אלא ,ץראל

םעהו םילגרמה

ןאכ תלאשנ ."הער ץראה תביד יאיצומ םישנאה ותומיו" - 'ה חלס אל םילגרמל ,תאז םע
חילצה אל עודמ ,םעה ללכ תא שינעהל ה"בקה הצרש שנועה תא לטבל חילצה השמ םא ,הלאשה
?םמצע םילגרמל םג החילס איבהל

:ה"בקה לש ותבושתו ונבר השמ לש ותליפת רחאל עיפומש קוספב הזומר וז הלאשל הבושתה
,רתוימ הז קוספ הרואכל ."הדעה לכ תא וילע וניליו ובושיו ...השמ חלש רשא םישנאהו"
לש תידימה םתתימל הבושתה תזמרנ ןאכ אלא .םילגרמה לש םאטח תא הרפיס רבכ הרותה ןכש
.םילגרמה

רוגנסו רוגטק

וננולתהו ומערתה םנמא לארשי-ינב .םעה ללכ לש ואטחל םילגרמה אטח ןיב יתוהמ לדבה שי
ונישנ ,ברחב לופנל" םילולע םהש םילגרמה םבילב וסינכהש דחפהמ עבנ רבדה ךא ,וכבו
:הרותה השיגדמש ומכ ,ונבר השמ לע קולחל ונווכתה םילגרמה ,םתמועל ."זבל ויהי ונפטו
.השמ לש ותליפת ןאכ הליעוה אל ןכלו ,"הדעה לכ תא וילע וניליו"

-םע ןיבו 'ה ןיב דמועש ימכ ,ונבר השמ לש דחוימה ודמעמ דגנ ומק םילגרמהו ליאוה
םוחתמ םמצע תא ואיצוהש ןוויכמ ,םהילע םימחר ררועל ונבר השמ לוכי היה אל ,לארשי
'רוגטק' השענ השמ לש וניינעש ןוויכמ ,"רוגנס השענ רוגטק ןיא" ללכה יפכו .ותעפשה
.'רוגנס' םהל שמשל לוכי אוה ןיא ,םילגרמל

רודבש 'השמ'

םיגאודש רודה יקידצ םה ,'השמד אתוטשפתא' שי רודו רוד לכבש 'רהוז ינוקית'ב רמאנ
,רודה יקידצ לש םחוכ תא חיכומ םילגרמה רופיס .לארשי-םעמ דחאו דחא לכ רובעב םיללפתמו
הרזגנש רחאל םגש דע ,םילגרמה אטחכ ךכ-לכ רומח אטח לע וליפא החילס איבהל םילוכיש
.תובר םינש תויחל ופיסוה לארשי-ינב לע התימ

תליפתל םיקוקז ונא תאז-לכב ךא ,ומצעב 'הל ללפתהל בייח ףאו לוכי דחאו דחא לכ םנמא
ןכש .רודבש 'השמ' ידי-לע תלבקתמו הלוע דיחיה לש ותליפת ,וזמ הרתיו ,רודבש 'השמ'
םייתימאה ויכרצ תא דדוב רביא לכמ רתוי שיגרמש ,'חומ'ו 'שאר' תניחבב אוה רודבש 'השמ'
דירומו ללפתמה אוהו דיחי ידוהי לכל גאודה אוה רודבש 'השמ' ךכ .ה"בקה םע רידת רבוחמו
.טרפלו ללכל תוינחורבו תוימשגב בוט לכ הלעמלמ
(44 'מע ,גי ךרכ תוחיש יטוקל)

לארשי-ץרא :אשונב םישרדמ - ןייעמה ןמהאחמ תעדומ

ונצרא וזש ,ףרה אלל קועצלו דומעל ונילע ןכלו ,לארשי-ץרא תא ונידימ ולזג םלועה תומוא
ונידימ העיקפה אל םיבר תורוד ונצראב םייוגה תבישיש ,םלועל העדומ רוסמל שי .ונתלחנו
.תלטובמו הלטב הקזחה ירה ,החומו העדומ רסומ עקרקה לעב דוע לכש ,ןידה ןכש ,ץראה תא
(בלסרבמ ןמחנ יבר)


תיחטש תמא

-ץרא לא אובל ןיאש אלא ,רבד םבילמ ודב אל םהו תמא היה םילגרמה ורפיסש המ לכ ,םצעב
הקומע תמא תספות לארשי -ץרא יבגל .דבלב םייניעה הארמ יפל ,תיחטש תמא דוסי לע לארשי
יפל התייה לארשי-ץראל םתשיגש ,םילגרמה לש םאטח היה הז .'ה תחטבה לש תמאה ,רתוי הברה
.הנומאה לש סיסבה אלב ,םייניעה הארמ
(תושדח תואלפ)


םילשורי בוטב

היהתש ,תדחוימ הכרב וז ."םילשורי בוטב הארו ןויצמ 'ה ךכרבי" :רמאנ (ה,חכק) םיליהתב
,תובוטה היתולעמו הייפוי ,םילשורי לש הבוט תא ,"םילשורי בוטב" קר תוארל הכוז ןיעה
.היתונורסח תא הלילח אלו
(ץראה תרמז)


ימינפה בוטה

הבוט לארשי-ץרא ."דואמ-דואמ ץראה הבוט" :(ז,די רבדמב) לארשי-ץרא לא ורמא בלכו עשוהי
,םלועל הנממ תקלתסמ הניא הב הכרבתנ ץראהש השודקה .הער איהש םדאל המדנ םא וליפא
.הלגתמו הלוע תרתסומה השודקה ,ץראה לא םיאב לארשישכ .בוטה יובח ינוציחה ערל תחתמו
(תוכזה רפס)


דואמ-דואמ

ויהו םלועה תודרטמ םיררחושמ ויה רבדמבש םושמ ,רבדמה תא בוזעל וצר אל םילגרמהש הביסה
השירחב ,םלועה יקסעב קוסעל וכרטצי לארשי-ץראב וליאו ,הרותה דומילל רסמתהל םילוכי
ץראל הסינכה ידי-לע אקווד - "דואמ-דואמ ץראה הבוט" :בלכו עשוהי ונע ךכ לע .העירזבו
ןפואב ,הלענ רוא יוליגל םדאה הכוז ,תוישעמה תווצמה םויקב םירוריבה תדובעב תוקסעתההו
."דואמ" םיימעפ לש
(שטיוואבוילמ ר"ומדא ק"כ)


תוינחורל תוימשגמ

.תוינחורל - 'לארשי'ל ,תוימשג - 'ץרא' ךופהל התלוכיבש דע לארשי-ץרא לש החוכ לודג
(בוט-םש-לעבה)


םויקה םחל

השורד לארשי -ץרא ."םה ונמחל יכ ץראה םע תא וארית לא םתאו" (ט,די רבדמב) רמאנ הרותב
בשחתהל ונל רוסא ןכל .וידעלב םייקתהל רשפא-יאש םחל התייה וליאכ ,םוי לכ ונל הצוחנו
.ויהי רשא ויהי ,םילושכמבו םיישקב
(ןאזרבמ יכדרמ-םולש יבר)


ה"בקה דדמ

אלו תוצראה לכ תא ה"בקה דדמ ,(ו,ג קוקבח) "ץרא דדומיו דמע" :חתפ יאחוי-רב ןועמש יבר
.לארשי-ץרא אלא לארשיל ןתניל היוארש ץרא אצמ
(הבר ארקיו)

עובשה תרמיא


?חרואל קיצהל

הביסמ ודובכל ךורעל ושקיב םוקמה יבשות .תחא ריעל םעפ עיגה בוסירופמ םולש-ריאמ יבר
.ףקותב ךכל בריס אוה .ול יואר אוהש דובכה תא ול קולחלו הלודג

:ריבסה ,ובוריס תביסל והולאששכ

וקינעהל םיכירצ םכניאו דובכל יואר יניאש ירה ,דובכהמ הנהנ ינא םא - םייתשהמ תחא"
המלו ,יל ביאכמ דובכה ירה ,ונממ הנהנ ינניאש םושמ דובכל יואר ינא םכמעטל םאו ;יל
..."חרואל קיצהל םכלתודיסחה יכרד


תבש גנוע

לש ינחורה דצה לע שגדה תא המש תודיסחה םלוא ,הייתשבו הליכאב תבשה תא גנעל הווצמ
,תודיסחה לש החורל רז הייתשו הליכאמ ימשג גנוע ,ללכב .ימשגה גנועה לע תוחפו תבשה
םייקל אופא רשפא דציכ .םיימשג תוגונעת ראשו הייתשו הליכא יניינעב 'איפכתא'ל תכנחמש
?תבש גנוע תווצמ תא

הליכא גנועב ,תבשב ףוגה תא גנעל וניווטצנ :(זק ןמיס בוט םש רתכ) ט"שעבה רמוא
,יבשב חקלנש ךלמ-ןבל ?המוד רבדה המל .ה"בקב התוקבדב חומשל המשנל רשפאל ידכ ,הייתשו
יטושפ ,םייובשה ראשל ףרש-ןיי קליחו ךלמה ןב םק דימ .ךלמה ויבא תאמ תרגיא לביק םעפו
וליאו ףירחה הקשמהמ וחמש םה .ותחמש תא ותיבשי אלו םה ףא וחמשיש ידכ ,ותא ויהש ,םעה
וליאו ,רשבהו םיגדה ימעטממ גנעתמ ףוגה ךכ .ךלמה ויבאמ לביקש תרגיאה לע חמש אוה
.תבשה תשודקמ תגנעתמ המשנה

רוש תומדב םדא

:והולאש םעפ .תבשב רשב לכוא היה אלש ,ןקזה ונבר לש ונב ,השמ יבר שודקה ברה לע רפוסמ
,ללכבו .רבדב בויח ןיא ירה :השמ יבר בישה !?ןמש רשבב תבשה תא גנעל הווצמ וז ןיאה
ינושארמ דחא רמא ...תצק הב טיעמנ םא המואמ הרקי אל ,הייתשו הליכאב היולתה הווצמ
דציכ ,תמשגמ הניא הז םויב הליכאה וליפאש דע ,ךכ-לכ שודק םוי איה תבשה אולה :םידיסחה
?הזכ םויב לוכאלו תבשל אופא רשפא

,תבש תדועסב ובורו ושאר תא עיקשהל םדאל יואר אל" :שטיוואבוילמ יברה םעפ אטבתה ךכו
ףוגהש תווצמב םג וזכ הדימב רדהמ ינא םאה :ומצע תא םדא לאשיש יאדכו .איה הווצמש ףא
...?ןהמ רעטצמ

םהיניע תא םוצעל םהל הרומ היהש ,וכרדכ) וידימלתל בוט-םש-לעבה הארה םעפש רפוסמו
-לעבהו .רוש ינפכ וינפ הארמו ,תבש ידגבב בשוי דחא שיא (םיאלפומ תוזחמ זא םיאור ויהו
רשבב ונוצר תא רשקש ןוויכמו ,דואמ דע רשבב קשחו רוש רשב לכא שיאה :ריבסה בוט-םש
רבד ותוא תוהמכ השענ - םייוסמ רבדב ונוצר תא רשקמה םדאש ,ךל רמול .רושל 'ךפה' ,רוש
.(170 'מע א םיסרטנוק םירמאמה רפס)

תבשב 'ררוב' ןיא

ןהו שפנב ןה יוטיב ידיל אובל ךירצ תבשב ריאמש ןוילעה גנועהש ,תודיסחה תרותב רבסומ
םג ינפוגו ישפנ אוה גנועה תבשה תדועסב וליאו ,ישפנ גנועה אוה תבשה תליפתב .ףוגב
רואה ידי-לע ,תבשב םילעתמ םייעבטה תוחוכה םג ןכש ,יקולא גנוע אוה לוכה םלוא .דחי
לש השגרהו הנווכ ךותמ תויהל הכירצ תבשב הליכאה םגש ןאכמ .הז םויב הלגתמש יקולאה
.ימשגה אלו יקולאה גנועה

.רוריב איה לוחה תומיב הליכאה ?לוחה תומיב הליכאל תבשב הליכאה ןיב אופא לדבהה והמ
וב ברועמש ערה ןמ לכאמבש בוטה ררבתמ ךכ ידי-לעו ,ולש 'ה תדובעב םדאה תא קזחמ לכאמה
ינחורה ושרושל הלעתמ לכאמה .הכשמה איה תבשב הליכאה .םדאה לש ופוגמ קלח השענו
הלעמלמ הכשמה לש ךרדב ,םדאל תויח ונממ תכשמנ התעו .םדאה שרושמ הלענ אוהש ,ןוילעה
.(ג,וט תישארב רוא הרות) הטמל

תדובע' איה הדובעה לוחה תומיב :תבשב 'ררוב' רוסיא תא תודיסחה תרות הריבסמ וז ךרדב
בוטה דרפנ תבשב םלוא .'תלוספ'ה ךותמ 'לכוא'ה תאו ערה ןמ בוטה תא רורבל - 'םירוריבה
איה תבשב הליכאה .בוט ולוכו תלוספ וב ןיאש ךכ ,השודקב ללכנו הלועו ,ערה ןמ לכאמבש
הרותה רוא) רתוי תילענ הגרדל הלעתמ לכאמבש בוטה - 'לכוא' ךותמ 'לכוא' רוריב אופא
.(מק 'מע ב תומש

ימשגה גונעתה תא שח אוהו וז הגרדב דמוע וניאש ימש ,ורוה תודיסחה ילודג םלוא
...ימשגה 'תבש גנוע'ב ךכ-לכ רדהי לא ,לכאמבש


הלואגל הייפיצבירה םתאו' :רמאנש .השוע התיהש תוכרבה (לארשי-ץראל) הל ריזחמ ה"בקה אבה םלועל"
."'אובל וברק יכ לארשי ימעל ואשת םכירפו ,ונתת םכיפנע לארשי
(גי הווצת אמוחנת)

היהש השעמ


ירפה תודע

םוקמ .ריבגה ךלמילא היה הינוטנאמ םייח יבר קידצה לש ושרדמ-תיבב םידבוכמה םישיאה דחא
ךלמילא היה 'ונחלוש' תא קידצה ךרעשכ .יברה לש ואסיכל ךומס ,חרזמה לתוכב היה ובשומ
.דובכ ול שוחרלו וברקל גהנ קידצהו ,ותברקב בשוי ריבגה

גהנו ותמועל ושאר תא עינכה ,הבר הכרעה יברה יפלכ שחר ,ודיצמ ,ריבגה ךלמילא םג
.יברה רצח לש תונושה הקדצה תורטמל םיהובג םימוכס םורתל

וצצורתה םברקב .םידיסחה ותוא וכירעה ךכ אל ,ריבגה תא ברקל גהנ יברהש יפ-לע-ףא םלוא
גהונ אוה ותיבב יכו םיווש ובילו ויפ ןיא ,ולש דסחהו הקדצה ישעמ תורמל יכ ,תועומש
.הבר שאר-תולק

הלכשהה תעונת רחא הייטנ תכלוהו תקזחתמ שיאה לש ובילב יכ ,ונעט תודחה םייניעה ילעב
.ולש םימשה-תאריב תעגופ איהו ,הישודיחו

רחאל ,התע ךא .ןיע םילעהלו גילבהל םידיסחה וטנ ,ונוק ןיבל וניב םירבדה ויה דוע לכ
.דוע שירחהל רוסא יכ ורבס רשא םידיסחהמ המכ לש םתאנק הרועינ ,ריבגה לש רומחה והשעמ

לוכה .םויה-תחישל היה רבדה .תיתכלממה היסנמיגל ונב תסנכה - אוה ריבגה השעש השעמה
תיבמ רענ לש ולגר הב הכרד אל הכ דעש ,היסנמיגב םידומילל םשרנש ריבגה לש ונבב ורביד
.קידצל ברוקמו ידיסח המכו-המכ-תחא-לע ,ידרח

םעו ינרפכ רפס-תיבל ונב תא חולשל םדא לוכי יכ םיאורש ,ונינבל וז איה המגוד וזיא"
.םישנאה ונעט ,"יברה די-לע ,חרזמה לתוכב תבשל תאז

תא וילא אורקל חלש אוה .עזעדזה קידצה .יברה ינזואב םתייווהכ םירבדה תא ורפיסו וכלה
הטנ ללכ-ךרדבש ,ריבגה .ותטלחהמ וב רוזחל וענכשל הסינו תוכר וילא רביד הליחתב .ריבגה
תויהלו םייללכ םידומילב םלתשהל ינב לש ונוצר" .ולש לע םעפה דמע ,ובר תעד תא לבקל
.שקעתה ,"לודגה םלועה שיא

םיבולש רוהט ךוניחו תודיסח" :ונונגס תא הניש ,ותעד לע דמוע ריבגה יכ קידצה חכונשכ
.ץרח ,"!יידיסח להקב דוע ךתוארל ץפח ינניא ,םשמ ךנב תא איצותש דע .הזב הז

ךלהתה םימי המכ .שאר-יופחו לבא םשמ אצי ,םיכלמ דובכב יברה רצחב היה ליגרש ,ךלמילא
לבא .ובילל טא-טא םירדוח קידצה לש םישקה וירבד יכ היה המדנ םיעגרל .לבלובמו ךובנ
יברה יכ הארנ" .הבחר תיללכ הלכשה ול שכור ונבש לוספ לכ ןיאשו ומע קדצהש טילחה ףוסבל
.רמא ..."רחא יבר יל רחבאו ךלא ;ידמ ינוציק הזה

אלא היה אלש ,ץינ'זיוומ לארשי יבר קידצה לש ורדח חתפב ומצע תא אצמ ןמז רובעכ
לארשי-תבהאבו םדא לכל וינפ תראהב עדונ ץינ'זיוומ יברה .הינוטנאמ קידצה לש ויחא...
'ונחלוש'ב .הבר הביחב וילא ובריקו תופי םינפ רבסב ולביק קידצה ,ןכאו .ולש תגלפומה
.החיש ומע רשקו וילא ךייח ושגפש תע לכבו ,ותברקב ובישוהל גאד

תשוחת תאו ותקדצב הנומאה תא ובילב קזיח ףא רבדהו ,לובג עדי אל ריבגה לש ורשוא
.ןושארה ובר ול םרגש לוועה

לויטה תעב ותוולל יברה ונימזה דחא םויש דע ,ץינ'זיוומ קידצה לא ותברק התייה הבר הכ
הנהנ ריבגהו ,םיצעה תורמצ תא העינה הלק חור ,םיענ היה ריוואה .ברע תונפל ךורעל גהנש
.עגר לכמ

:קותמו קוחר תודלי ןורכיז יב ררועמ תונליאה הארמ" ,קידצה חתפ ,"התא עדוי"

וניניפ .גחה תארקל תיבה תא תוקנל השקיב דמלמה תשאו חספה תנוע העיגה ,יתודליב ,םעפ"
ונחנא לבא ,ונדמלל הסינ דמלמה .ונייה םינטק םידלי .רצחב דומלל ונאציו תיבה תא אופא
דציכ - םורמב םיטיישמה םיננע ,תרבוע הלגע ,תצייצמ רופיצ :םירחא םירבדב םיקוסע ונייה
?דומילב זכרתהל ונלוכי

,'הז ןליא םתא םיאור' .ביבס רצחב ונתוא ןיינעל טילחהו ,הרוזפ ונתעדש דמלמה האר"
.האלה ןכו ,'חופת ץע הזו' .ףסונ ץע רבעל עיבצה ,'סגא ץע הזו .זוגא ץע הז' ,רמא

ילבו םילע ילב ,םיפושח םיצעה לכו גלשומ ףרוח לש ומויסב ונא ירה ,תאז עדנ ךיאו"
- הזו קלח ועזג הז' :םינוש םינמיסמ םינמיס ונינזואב תונמל דמלמה ליחתה ?תוריפ
םינטק םידליש ,ונחנא לבא .'ךומנ הזו הובג הז ,םיטעומ - הזו םיבורמ ויפנע הז ,ספסוחמ
."דמלמה לש םידמולמה וירבסה תא ונטלק אל ,ונייה

- ?ץע לכ והמ ונעדי יתמ לבא" .ורופיסב ךישמהו ריבגה לש ועורזב זחא ץינ'זיוומ קידצה
םיקוקז ונייה אל הזה בלשב .תוריפ ןועטל רצחבש םיצעה ולחה זא .השולש-םיישדוח רובעכ
םיחופת לדגמש ץע ,אוה סגא ץע - םיסגא בינמש ץע :ונעדי ונלוכ .םינמיסלו םירבסהל דוע
גוס תא לקנב םיהזמ ירפה יפ-לע .אוה ףיזש ץע - םיפיזש אלמתמש ץעו ,אוה חופת ץע -
."ץעה

טבה ,םדא לש ותוהמ תא ןוכנ-לא עדוי ךניאשכ - לודג ללכ יתדמל זא" :קידצה םייסו
..."והימ קוידב הארת םהבו ,ויאצאצב ,וירפב

...היסנמיגהמ ונב תא ריבגה ךלמילא איצוה עובש ותואב
ןמרקב קחצי ףסוי ברה םע םיידוהי םייח
ריעה זכרמב הייכונח תקלדהב הרטשמה דקפמו ןמרקב ברה


?תודהימ דחפמ ימ

לביקש הברה הפישחה ןכו ,יתדה חוכב הדח היילע ואטיבש ,תוריחבה תואצות .ןאכ הרוק והשמ
הנידמה תא תוארל ולגרתהש םיגוח המכ לש םבילב דחפ וסינכה ,הבושתב הרזחה לג הנורחאב
.ונממ ףדונ תודהי לש חירש המ לכ דגנ יתבר הפקתמב וחתפ וללה .םהלשכ

םעונ יכרדב תובבל ברקל החילצמ איהש םושמ אקווד תופקתההמ תוברל דעי איה ד"בח
םייתד-אלו םייתדש הדבועהמ םילהבנו בוטיקה תא םיבהואש םישנא שיש הארנ .לארשי-תבהאבו
חילצמה ד"בח-תיב םג הכז הנורחאל .לארשי תרוסמו הרותה תבהא ךותמ ,דחיב תויחל םילוכי
.תופקתה לש דקומב דומעל םייתעבגב

'עשפ'ה רואית

םידליל םיברוא ד"בח ישנא" :ריעב ימוקמ ןותיעב תבחרנ הבתכב םויאה עשפה ראותמ ךכ ,הנה
.ד"בח-תיבל םתוא םיליבומו םתוא םיתפמ םה .תולבלו קחשל םיגהונ םה םהב תומוקמב
,הדיחפמ תוירנויסמ :הטישל תאז וכפה ד"בחב םיליעפ יכ םיסרוג (...) םידרחנה םירוהה
ויהי אל םידליהש (...) גואדל תבייח הייריעה .סנוא וליפאו דחוש ,םימויאב ץחל תלעפה
..."תורחאו הלאכ תונכסל םיפושח

ברה .םינש ששכ ינפל םקוה אוה .םייתעבגב ד"בח-תיב לע תצק רפסל תונמדזהה וז ,ןכבו
יברה תכרב תא ולביק ,אשינ התע הזש ריעצ גוז זא ,ןמרקב יטייצ ותייערו קחצי-ףסוי
תיוות תלעב ריעל ונפו המחה םתביבס תא ובזע םה .םייתעבגב תוחילשל ואציו שטיוואבוילמ
.םינפ-תריאמ תודהי םשל םג איבהל ידכ ,תקהבומ 'תינוליח'

חותפ רוביצ

םיעוריאבו תסנכה-יתבב תשקובמ תומדל הרהמ דע ךפה ןמרקב ברהו הפי םתוא ולביק םיבשותה
םקוהש ,שדחה ד"בח-תיב תכונח סקטב .הכרבב ותוא ולביק ריעה-שארו ריעה בר םג .םיירוביצ
ימ'ה לכו רלצנש יפא רמ ריעה -שאר ופתתשה ,ריעה בלבש 'הגונ זכרמ'ב םינש שולשכ ינפל
.'ימו

תרוסמל הקומע הקיז שי םהמ םיברל ,םיינוליח םמצע םירידגמ םיבשותה תיברמש יפ-לע-ףא"
םיחותפ םישנא ,ההובג המר ילעב םישנאב רבודמ ,ללכב" .ןמרקב ברה רמוא ,"לארשי
."ריעב ינרות-ינחור זכרמ לש ומויק תא הכרבב םיאורש ,םיינלבוסו

"תידוהי הנידמ ונחנא"

.םיפתתשמ -יבר הרות ירועיש ד"בח-תיבב םימייקתמ ברע ידמ .הרישעו האנ תוליעפה ,ןכאו
רמועב ג"לב .םינווגמ םיאשונב תודהי ידומילל רנימס ןיעמ םוקמב שי ןושארו ישיש ימיב
םיישארה םישיבכה ךרואל ודעצש ,םייתעבג ידלימ תואמ-עבראכ הכולהתב ופתתשה ןורחאה
.הרטשמה הרגסש

םירבוע ןימזהל םיללפתמה םיגהונ ,הליפתה םותב ,תבש ברעבש לע ?ףצקה אצי המ לע זא
רתויב הבוטה הבוגתה ...התמגודכ ןיאש היירורעש .'שודיק' עומשל ,םידלי םג םהבו ,םיבשו
תילילפ הריבע לכ ןיא" :רצירפש םהרבא ,םייתעבג תרטשמ דקפמ יפמ ןותיע ותואב הנתינ
ךרדה יפ-לע קרו ךא ךנחתי ולש דליהש ןיינועמה הרוה .הרות-רפסב אורקל יותיפ תארקנה
וזש לכ-םדוק ול דיגא ינא זא לבא ,ןנולתהלו אובל לוכי אוה .וילע חיגשיש ,השקבב ,ולש
."תודהיל ךוניחב רבודמ ןאכו תידוהי הנידמ ונחנאש ינש רבדו ,הריבע אלגרובזניג ףסוי ברה תאמ - הכלהה תניפ


תיציצב הניש

?הנישה תעשב םג ןטק-תילטה תא ריסהל אלש דיפקהל ןיינע שי םאה :הלאש

."תיציצ ןמז ואל - הליל"ש ל"זח ודמל "ותוא םתיארו" (טל,וט רבדמב) קוספהמ :הבושת
רוטפ הלילב םישבולש המ לכ - עבוק השיבלה ןמז ,ם"במרה תעדל :םיקסופה ךכב וקלחנ
דגב - עבוק 'דגבה-ןמז' ,ש"ארה תעדל וליאו .בייח - םויב םישבולש המ לכו ,תיציצמ
.דימת הנממ רוטפ הלילל דחוימה דגבו ,תיציצב דימת בייח (הליללו םויל וא) םויל דחוימה

םישבול םא םג ,הליללו םויל דעוימה דגבב תויציצ םירשוק .תועדה יתשכ םירימחמ ,השעמל
.הכרב אלב ךא - םויב שבלנ אוהשכ הלילל דחוימה דגבב ןכו ,הלילב ותוא

אלש ידכ ,הב הסכתי תוחפל וא ,וילעמ ןטק-תילטה תא טושפי אלש יוצר ,םויב ןושיל בכושה
.הנשבליו רוזחיו םוקישכ הכרב קפסל סנכיי

רהזיל ךירצ" :הרוה ל"ז י"ראה םלוא .הווצמה דובכ ינפמ ,ןטק-תילטב ןושיל וששחש שי
לטבל דואמ ליעויו ,הלילב ומע בכשיו ,הלילב אלו םויב אל ןטק תיציצ וילעמ ריסהל אלש
א"דיחה ."ץחרמה-תיבל ותסינכב אלא וילעמ ותוא ריסהל ךירצש ןמז ןיאו .םינוציחה תוחוכ
ירבדכ םיגהונ םלועה לכ וישכעו" :בתכ 'םייחה ףכ'ו ."םדא לכל יואר ןכו" :ךכ לע ןייצ
."םינטקו םילודג ,ל"ז י"ראה

םימייקמ זאש ןוויכמ ,םויב םג (םימעפל) השיבלל תדעוימה ןטק תילטב ןושיל דיפקהל שי
.ש"ארה תעדל הלילב םג תיציצ תווצמ

תא ףילחהל םהילע ,לודג-תילטב םיפטעתמ םניא ןיאושינה ינפל םירוחבש ,םיזנכשאה גהנמל
.הילע ךרבל (ד"בח גהנמכ) םיגהונ םה םא ,רקובב ןטק-תילטה
,ג"ס אכ 'יס א"מר ,חי 'יס ,ז"טס ח 'יס ח"וא ע"ושוט .ח-ז ,ג"פ תיציצ 'לה ם"במר .א,גמ תוחנמ
.(310 'מע םש תופסוה) ורודיסבש תיציצ תוכלהבו ,ולא תומוקמב ןקזה ר"ומדא ךורע ןחלושו כ"ונ
הכלה תיציצ' .וט,אכ םייחה ףכ .חי 'יס קדצ חמצ םיניד יקספ .א שורד ,תיברע תליפת ,תונווכה רעש
.בי-י,ז רצקה ע"וש .נ"שו ,אי פ"סו 56 הרעה ח"פ (ח"משת) 'השעמל
ישארה ףדל

םיניינע חתפמ | ןיעידומ | סופד תיב | תושדח רדח | םידלי רדח | ןויע רדח | ד"בח תיב

תורומש תויוכזה לכ (c)
רואל האצוהה ףגא - זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ
03-9606169 :'סקפ ,03-9607588 'לט ,72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת
ירא-בל ףסוי :"טנרטניא" רודמ שאר * בונורהא ןהכה קחצי ףסוי ברה :ר"וי
chabad@chabad.org.il