548 'סמ עובשה תחיש

עובשה תחיש תונוילג יכרכ

,500 'סמ ןוילג דע 1 'סמ ןוילגמ - רואל ואציש "עובשה תחיש" תונוילג לכ תא גישהל ןתינ
.םיכרכ 5-ב םיכורכ
.יארשא סיטרכב םלשל ןתינ .158 החולש 03-9607588 :'לט .ח"ש 150 (תונוילג 100) ךרכ לכ ריחמ:ןויליגה ירודמ
עובשה תרמיא
ןייעמה ןמ
תבש ןחלוש
שדח שי
תיעובש הדמע
ץבוק תדרוה
הכלהה תניפ
םיידוהי םייח
היהש השעמ
תודיסחה יכרד

חרוק תשרפ * (4.7.97) ז"נשת'ה ןוויסב ט"כ * דורב םחנמ :ךרוע

תיעובש הדמע


דחיב תולעתהל


,ותרות תא דמול ,וכרדב ךלוה קידצה לש 'וערז'ש םיאור םא
"םייחב אוה ףא"ש החכוה וז ירה - וילעפמ תא ךישממ


.זומתב 'גב ,שטיוואבוילמ יברה ק"כ לש אלוליהה םוי ,שודקהו לודגה םויל ונא םיברקתמ
םוי - לארשי גהנמ יפ-לע ול ןתינש םשב אקווד יוטיב ידיל האב הזה םויה לש ותוהמ
אלוליה .ותועמשמ תא םיעדוי הזה יוטיבב םישמתשמש לארשי-תיב ינומה םא קפס .אלוליהה
.הנותח תחמש ,הלודג החמש - השוריפש תימרא הלימ איה

יפב הוושוהש רבד ,םיקידצ לש םקוליס ימי לע הזכ יוטיבב שמתשהל רשפא ךיא ,הרואכל
םלועה תא וריאהש ,םיקידצ - ביאכמו ביצעמ רבד הרק אולה ?"וניקולא תיב תפירש"ל ל"זח
םהינפ ויז תא םיאור ונניא בוש .וניניעמ ומלעתנו םור-ימשל ולע ,םתדובעבו םתרותב
םוי ,'אלוליה םוי' הלאכ םימיל אורקל רשפא ךיא .םתליפתו םתרות לוק תא םיעמוש ונניאו
!?הנותח תחמש אלא החמש םתס אלו ,החמש לש

עיפשהל ףיסומ

,הזה םלועב םתויהב םג .םיליגר םייח םניא םיקידצה ייחש ,הרכהה ךותמ האב הלודגה החמשה
םיינחור םירושימב םהייח ולהנתה ונכותב וכלהתהשכ םג .המשנהו חורה ייח ויה םהייח רקיע
תויחל םיפיסומ הלאכ םיקידצ .םייתימאה םהייחמ השולק האובב קר וניאר ונחנאו ,םינוילע
םלועב םגו םינוילעה תומלועב ,םתעפשהו םהייחש רהוזב רמאנ ,הברדאו ,םתוקלתסה רחאל םג
.זוע רתיבו תאש רתיב םה ,הזה

ררחתשה ובש םוי - רתויב הלודג היילע לש םוי ול אוה וניניעמ קידצה םלעתנ ובש םויה
לש םוי הז ןכל .ותעפשה לעו הלודגה ותמשנ לע הלבגה םוש דוע ןיא התעו הזה םלועה ילבכמ
לכ םע ,הלעמ-הלעמ הלעתנו תדחוימ תומלשל עיגה הזה םויב ,קידצה לש ותניחבמ יכ ,החמש
.וירשוקמ לכ לע תלפוכמו הלופכ המצועב עיפשמ אוה התעו ,ותדובעו ותרות

ןכש ,ורוד -ינב לכל אלא ,ומצע קידצל קר אל החמש לש םוי והזש ,הריבסמ תודיסחה תרות
.רודה-ינב לכ לצא היילע תרצונ - הלעתמ רודה קידצ רשאכו ,ולוכ ףוגה ררגנ שארה רחא
דצמו ,וניניעל תיארנה וז הניא םירבדה לש תיתימאה םתוהמש ,הנבההמ אופא תעבונ החמשה
.השודקו החמש ,תולעתה לש םוי אוה הז םוי ,וז תיתימא תוהמ

גיהנהל ףיסומ

תא גיהנמו ומוקמ תא אלממש ימ חינמ אוה רשאכ םג ,קידצ לכ יבגל םינוכנ הלא םירבד
םידמל ונא ,םוקמ-אלממ חינה אלש הדבועה םצעמ ירה ,שטיוואבוילמ יברה לע רבודמשכ .ותדע
.זוע רתיבו תאש רתיב ףאו רודה תא גיהנהל ףיסומ ומצע אוהש

ןושמש לע ,לשמל .ל"זח ירבדב עיפומ רבדה םצע ךא ,ונתיאמ אלפומש המב םיניבמ ונניא
ונממ םיארי" ויה םיתשלפהש דעו ,ותוקלתסה ירחא הנש םירשע לארשי תא טפשש ל"זח םירמוא
יפ-לע-ףא ,רמולכ ."וייחב הנש םירשע ונממ םיארי ויהש ךרדכ ותומ רחאל הנש םירשע
לע ארומ ליטהו לארשי תא לעופב גיהנהל ףיסוה אוה ,ןושמש תא ואר אל תוימשגה םייניעהש
.לארשי יביוא

ףא ,םייחב וערז המ" - וערזב טבה ,םייחב קידצה םא תעדל התא הצור :ללכ תעבוק ארמגה
וילעפמ תא ךישממ ,ותרות תא דמול ,וכרדב ךלוה קידצה לש 'וערז'ש םיאור םא ."םייחב אוה
יברה לש 'וערז' דציכ ולוכ םלועה האור ,וז הניחבמו ."םייחב אוה ףא"ש החכוה וז ירה -
תא םימיצעמו וכרדב םיכלוה - וירשוקמו ויחולש ,וידיסח ,וידימלת יפלא תובבר םה אולה -
.לבת יבחרב םיריבכה וילעפמ

ללכ תא גיהנהל ףיסומ ,ונכותבו ונמע אצמנ אוה .הלילח ונבזע אל יברהש רורב ןכ-לע
חישמ הז הנה" - הלודגה ותאובנ תומשגתהב ונלוכ הזחנ שממ בורקב יכ קפס ןיאו ,לארשי
."אבשדח שיתורשקתהל םיגהנמ

ןושארה אלוליהה םוי תארקל ,א"ישת תנשב שטיוואבוילמ יברה עבקש םיגהנמה יפ-לע
.זומתב 'ג אלוליהה םויל רשקב םג ךכ גוהנל ד"בח ינבר דעו הרוה ,םדוקה יברה תוקלתסהל
המכ םישוע ,קיפסמ וניא םיאורקה רפסמש םוקמבו) הרותל תולעל דחאו דחא לכ לדתשי תבשב
,רקובב ישילש םויב .המשנ-רנ םיקילדמ העיקשה ינפל ינש םויב .(הרותה-תאירקל םיניינמ
ןכמ רחאלו ,יברה לש וירפסמ דחאב ותוא םיחינמ ,'שפנ -ןוידפ' םיבתוכ ,הליפתה ירחא
יברה לש ויתודסומל הקדצ תפסות םינתונ .שודקה ןויצה לע ותוארקל ידכ ותוא םירגשמ
םיליחתמש הנשמ יקרפ ןכו ,יברה לש 'הווצת התאו' תודיסחה רמאממ םיקרפ םידמול .המודכו
.תידיסח תודעוותה םיכרוע ןכ .שודקה ומש תויתואב

תיזכרמה תרצעה

םויב ה"יא היהתש הלודגה תיזכרמה תרצעל ה"עב ואובי יברה יריקומו ד"בח ידיסח יפלא
ןמיסב דומעת תרצעה .ביבא-לתב 'והילא די' לכיהב ,ברעב 6 העשב ,זומתב 'גל רוא ,ינש
חישמה תאיבל הייפיצהו הנומאה קוזיחו דודיע - ןשארבו ,יברה לש ותנשמבו וכרדב תוקבדה
תסנכ-ירבח ,םירש ,םידבכנ םינבר םתוחכונב ודבכי תרצעה תא .המלשהו תיתימאה הלואגלו
לש וריכזמ ,רנורג בייל-הדוהי ברה אוה ב"הראמ עיגמש דובכה-חרוא .םירחא רוביצ-ישיאו
יפמ ,הלואגל םיפוסיכ ירישו ד"בח ינוגינ םג ובלושי תרצעב .םינש תורשע ךשמב יברה
תנמזהל .ץראה יבחרב ד"בח-יתבב םיסיטרכ .דירפ םהרבאו דוד-ןב יכדרמ ידיסחה רמזה ילודג
.(יארשא יסיטרכ תפוקב ורסמיי םיסיטרכה) 03-9607588 - יארשא סיטרכב םיסיטרכ

ץראה יבחרב תורצע

ופתתשי הלא םיעוריאב .תולודג תורצעו תויודעוותה עובשה םימייקמ ץראה יבחרב ד"בח-יתב
תכללו ויכרדב קובדל רוביצה תא וקזחיו יברה לע ורפסיש םיחרוא ןכו ויסנרפו םוקמה ינבר
.ימוקמה ד"בח-תיבב םיטרפ .ויתוחרואבשטיוואבוילמ יברה לש ויתוחיש יפ-לע דבועמ - תבש ןחלוש
ינונבל 'צ תאמ .חרוק תשרפל


סנהו עבטה ןיב רוביחה

לעו והטמ תא ונבר השמל ןתיי טבש אישנ לכש ה"בקה הוויצ ,הנוהכה לע חרוק רערעש רחאל
,ןכשמב וחנוה תוטמה ."חרפי והטמ ,וב רחבא רשא שיאה היהו" - טבשה םש םשריי הטמ לכ
."םידקש לומגיו ץיצ ץציו חרפ אצויו ,יול תיבל ןרהא הטמ חרפ הנהו" תרחמלו

סנה אב עודמ ,עבטהמ הלעמלש סנ הלוכ-לכ התייה תוטמה תחירפו ליאוה ,הלאשה תלאשנ
ה"בקה היה לוכי הדימ התואב אולה ;ירפ ,ץיצ ,חרפ - יעבטה החימצה ךילהתל המוד תנוכתמב
?םיחרפ ילב םג םידקש לקמה לע חימצהל

ןועבגב שמש

ןועבגב שמש" לש סנה - זומתב 'גב ןונ-ןב עשוהיל עריאש סנה לע לואשל רשפא המוד הלאש
.ןענכ ימע םע םחליהל ףיסוהל לכויש ידכ ,העקש אלו הכלהמ תא שמשה הרצע ובש ,"םוד

היה אולה ה"בקה ךא ,םתמחלמב לארשי-ינבל רוזעל דעונ סנה לכ :הלאש התוא הלוע ןאכ םג
ךרוצ היה המ םשל ;המחלמב דימ חצנל עשוהיל םורגל טושפ - תמלשומ העושת ללוחל לוכי
?עבטה ךרדב המחלמ להנל עשוהיל חינהלו שמשה תא דימעהל

הנווכה תומלש

תאירבב ה"בקה לש הנווכה תומלש הנומט סנה ןיבל עבטה ןיב הזה בולישב ,רבד לש ותימאל
לש תימשגה תואיצמה םע גזמתתו רבחתת תיעבט-לעה תיקולאה השודקהש ,איה הנווכה .םלועה
םג ולו ,ומצעל תואיצמ היהי םלועהו תדרפנ תואיצמ ראשיי ה"בקהש הנווכה ןיא .הזה םלועה
.ארובה ןוצר תא אלממ ומצעב עבטה םגש אלא ,ה"בקה ידי-לע ירמגל תטלשנה וזכ

הז .ויתוכרעמ תא ירמגל דדשיש אלו עבטה םע רשקתי סנהש (םיסינה בורב) ה"בקה הצור ןכל
החימצ האב סנה חוכב ךא ,תיסינ םנמא איה ירפה תחימצ םצע - תוטמה סנב םולגה ןויערה
להנל עשוהי ךירצ המחלמה תא - "םוד ןועבגב שמש" לש סנה םג ךכ .(ירפ ,ץיצ ,חרפ) תיעבט
.שמשה לש הכלהמ תריצעב עייסמ סנהו ,עבטה ךרדב

הנבהו לוע-תלבק

,סנה ןיבל עבטה ןיב בולישב הצור ה"בקהש םשכ .'ה תדובעב תוארוה המכו המכ תועבונ ןאכמ
לוע-תלבק אוה דוסיה .השגרהו הרכה ןיבל לוע-תלבק ןיב בלשל ךרוצ שי 'ה תדובעב םג ךכ
ולכשב תווצמהו הרותה יניינע תא ןיבי ידוהיש ה"בקה הצור העשב-הב לבא ,ה"בקל תולטבתהו
.ולש ויתושגרב תאז שיגריו

תאז םעו ,ה"בקה תאמ האב הסנרפהש ןימאהל ידוהי ךירצ דחא דצמ - הסנרפה ןיינעב םג ךכ
לכויש ידכ ,חוורב ותסנרפ תא ידוהיל קינעי ומצע דצמ םלועהש ,םייעבט םילכב אובל הילע
תוימשגב הבחרהו שפנה תחונמ ךותמ ויתווצמ תא םייקלו ותרות תא דומלל ,'ה תא דובעל
.תוינחורבו
(650 'מע ,ב ךרכ א"שנת תוחישה רפס)

תקולחמו םולש :אשונב םישרדמ - ןייעמה ןמתקולחמ ךותב תקולחמ

לכו חרוק תקולחמ וז ?םימש םשל הניאש תקולחמ איה וזיא" :רמאנ (זי,ה תובא) הנשמב
התייה המצע חרוק תדע ךותב ןכש ,"ותדע לכו חרוק" אלא ,השמו חרוק רמאנ אל ."ותדע
.םימש םשל תקולחמה ןיאש ןמיס הז .ומצעל דובכ הצר דחאו דחא לכ - תקולחמ
(שבד תורעי)


תקולחמ לש הכרד

,תקולחמ לש הכרד וז .(ג,זט רבדמב) "'ה להק לע ואשנתת עודמ" ןרהאו השמ יפלכ ןעט חרוק
יפלכ אקווד .רחש םהל ןיאש םיאטחב םתוא םימישאמו םיקידצה לע םיקלוח ןודמו ביר ישנאש
ואצמ אל ,"המדאה ינפ לע רשא םדאה לכמ דואמ וינע" היהש וילע הדיעמ הרותהש ,ונבר השמ
.הוואג-לעב אוהש אלא ןועטל
(קצוקמ לדנמ-םחנמ יבר)


ץבקתהל םירהממ תקולחמל

םהילע להקיו" דימ ,תקולחמב רבודמשכ וליאו ,ולוכ רוביצה תא ףוסאל לק אל הווצמ רבדל
.םלוכ םיאבו םיצבקתמ עגר-ןב ;(טי,זט רבדמב) "הדעה לכ תא חרוק
(ןרהא הטמ)


תעדה בחור

םיטינקמשכ לובסל לוכי ןכו ,ועבטל דגונמה רבד םג לובסל לגוסמ ,תעדה תבחרה וב שיש םדא
ימ ךא .ולצא םוקמ םיספות הטנקהה וא ךופהה רבדה ןיא ולכש בחור ללגב יכ ,המודכו ותוא
םיטינקמשכ זגרתמ אוהש ןכש-לכו ,ול דגנמה רבד לובסל לוכי וניא תעדה תונטק לעב אוהש
,תולדגד ןיחוממ האב תודחא .םיכפה תלבוס הניא תעדה תונטק ןכש .קוניתה ומכ .ותוא
.תונטקד ןיחוממ - תקולחמ
(ןקזה ר"ומדא ירמאמ)


המשנב תקולחמ

תא לוכיבכ םילהנמש - המשנה תא ךכב םיברעמש ימ םה רתויב םיעורגה תקולחמה ילעב
.וז תקולחמב העיגנ לכ ןיא םמצע םהל וליאכ ,םימש םשל תקולחמה
(ץישפורמ ילתפנ יבר)


םניח תאנש

,יהשלכ הנעט איצממ אוה םימעפל .רבד-אל לע ,םתס ורבח תא אנוש דחאש איה םניח תאנש
,ותושי - איה תיתימאה הביסה .ותאנש תא קידצהל ץורית אלא הז ןיא לבא ,ואנוש אוה עודמ
תא ויניעב טעממ תלוזה ןכלו ,ומצע יניעב דואמ אוה בושח .ותלוזל םוקמ החינמ הניאש
.ותואיצמ
(ט"נרת םירמאמה רפס)


תודוגא-תודוגא

ומישת אלש ,ולא לע ולא םיקולח ויהת אל - "החרק ומישת אלו ודדוגתת אל" :הריהזמ הרותה
.לארשיב החרק השעו ,תודוגא םאשעו לארשיל קליחש ,חרוק השעש םשכ ,םכב החרק
(ירפס)


םולשה לודג

יכ" ,"העות ...ךביוא רוש עגפת יכ" :ןהב בותכ תווצמה לכש ,םולשה לודג :רמא היקזח
םאו ,התושעל קוקז התא ךדיל הווצמ האב םא - "רופיצ ןק ארקי יכ" ,"ךאנוש רומח הארת
והשקב - "והפדרו םולש שקב" ?וב רמאנ המ ,םולשה לבא ;התושעל קוקז התא ןיא ,ואל
.רחא םוקממ והפדרו ךמוקמב
(הבר ארקיו)

עובשה תרמיא


תובכר יתש ןיב

יברה .ךוניחה דרשמ לש חקפמ ולצא רקיב ,שטיוואבוילמ יברה לש ותואישנל תונושארה םינשב
בצמה תא ראית חקפמהו ,םתוחתפתה תישארב זא ודמעש ,ץראב ד"בח תודסומ לש םבצמ לע ולאש
.םהמ דחאו דחא לכב

יברה .םייוקיל המכו המכ הנמו וב השענה לע תרוקיב חקפמה חתמ תודסומה דחאל ועיגהשכ
בצמה ךיא לבא ,תונורסח הברה שיש ןיבמ ינא" :רמא ,ורואית תא שיאה םייסשכו ,בישקה
."?תומדוק םינש תמועל

.שיאה בישה ,"תונורסח הברה שי ןיידע לבא ,תומדוקה םינשה תמועל רופיש שיש יאדו"

םאו ,תעסונ איה לבא ,ףסאמ תבכר אלא הריהמ תבכר הניא וזש ,אופא אוה רמוא התאש המ"
...ךויחב יברה ביגה ,"עיגת םג איה - תעסונ איהתודיסחה יכרד


םיקידצ ילהואב

ידכ ןורבחל ךלה בלכש ,םירמוא ל"זח .רתויב םודק םיקידצ ירבק לע תוחטתשהה לש הרוקמ
התליגש ,תודיסחה םלוא .םילגרמה תצעמ לצינ וז ותליפת תוכזבו ,תובאה ירבק לע חטתשהל
לש התלעמ קמוע תא םג התליג ,ללכב לארשי יאישנלו םיקידצל תורשקתהב רתויב קמוע
.םהירבק לע תוחטתשהה

רתיב תאז וניאר םמצע םיר"ומדאה לצא ירה ,םהיתובר ירבק לע חטתשהל וגהנ םידיסח םא
ונויצ תא דוקפל גהנ שטיוואבוילמ יברהש הברה תופיכתה לע ועמש לוכה .זוע רתיבו תאש
םיבר םיר"ומדא םג ךכו וינפלש ד"בח יר"ומדא םג וגהנ וז ךרדב ךא ,ונתוח לש שודקה
והשלכ ןיינע םהל השקומ היה רשאכש ,םיבר םיקידצ לע רפוסמ .תורחאה תודיסחה תודעמ
,םהינפ לע הכופש הרהנ התייה םשמ םירזוח ויהשכו םהיתובא ןויצל םיעסונ ויה ,הרותב
.ןיינע ותואב םהל ריאהש רואה תחמשמ

דחפמ אל

:םידיסחל רמא םעפ .תילכתב טושפ ידוהי ,ןולגע היה שטיוואבוילמ ב"שרה ר"ומדא ק"כל
,(ש"רהמ יברהו 'קדצ חמצ'ה ר"ומדא לש) 'להוא'ה תא קוחרמ האור אוהשכ !ןדחפ םכלש יברה"
ךאו ,תדרל ול רזוע ינא .ומוקממ םוקל לוכי ונניא טעמכ ,תרצענ הלגעהשכ .ריווחמ אוה
.דיסכ םינבל וינפשכ ,סנכנ זא קרו ,הכחמו בישקמ ,תלדב שקונ אוה .חתפל עיגמ אוה ישוקב
,הצור ינאש המכ לכתסמו דמוע ,קופדל ילב סנכנ ינא !םולכמ דחפמ ינניא ?ינא וליאו
..."אצויו

סנכנ םדא רשאכ" :תוחטתשהה ןיינע ךכ ראותמ (יעצמאה ר"ומדאל) 'תוחטתשהה סרטנוק'ב
,ןכ-ומכ .הענכההו השובה לדוג דצמ ,ותואיצממ לטבתמ אוה ירה ,קידצ לש ודובכ לכיהל
- רוהטהו שודקה וינפ תומד תא ומצעל רייצמו ,קידצה לש ושדוק תחונמ םוקמל אבו ךלוהשכ
ףוג רדגב קידצה היה ותויח םייחב ןכש .ותויח םייחבמ רתוי ,דחפו התמיא וילע לופית
לכות הז לודג לוטיב ידי-לע .איהש ומכ ,התוינחורב איה קידצה שפנ התע וליאו ,ימשג
."קידצה שפנמ טרפ הזיאב קבדיל ושפנ

,הנורחאה ,תישימחה הגרדמה תא .םיקידצ ירבק לע תוחטתשהב תוגרד שמח תונמנ הז סרטנוקב
דירוהל לוכי זאו ...קידצה תמשנ םוקמ דע ותמשנ םש תולעל לוכיש" :ךכ ראתמ אוה
גישהל םילוכי הז ידי -לעו ,שממ אחורב אחור תוקבדתא אוהו םמע רבדלו םפוגל ןהיתומשנ
רתוי ההובג איה תאזה הגרדמהו ...ןיאליע ןידוחי דחילו אתיירואד ןיזרב תולודג תוגשה
."שדוקה-חורו והילא יוליגמ

"רודה קידצ להוא"

והירמש ברה ,ינשה ונתח תא תונמל ובשחש ויה ,שטיוואבוילמ םדוקה יברה תוקלתסה רחאל
דציכ והולאש .יברה לא ירמגל ג"שרה לטבתה ןמז רובעכ םלוא .יברל ,(ג"שרה) ה"ע הירארוג
רחאמ .דואמ הב יתטבלתהו שממ תושפנ ינידב הקסעש הלאש יילא העיגה" :רפיסו ,רבדה הרק
,הנע יברה .הלאשה תא וינפל יתגצהו (יברה) יסיג לא יתסנכנ ,תילרוג הלאש התייה וזש
לא םויה ךלוה אוהש רחאמו ,ומצע לע תוירחאה תא לוטיל הצור אוה ןיא תיניצר הכ הלאשבש
,םנמאו .הבושת יל בישי רוזחישכו ,צ"יירה יברה ,וימח םע אשונב ץעייתיו רבדתי ,ןויצה
:ג"שרה םייסו ."בישהל לוכי היה צ"יירה יברה קרש ,האלפנ הבושת בישה ןויצה ןמ ובושב
..."יברה אוה ירה - ומע רבדל לוכי יסיג םא ;ינתוח םע רבדל לוכי ינניאש עדוי ינא"

םהילע עיפשהש םתוא יפוא עדוי יניא" :תחא ריעב חילשל ויתורגיאמ תחאב בתכ ומצע יברהו
םהילע םג ןכל רשא ...רודה קידצ להוא לש ןיינעה םהל ראבל ךירצ היה ללכב לבא ,וריעב
ןויצ לע םמצעב רקבל םתלוכיב ןיאש ןוויכ ,הזב אצויכו תואקתפ ול תתלו וחוכ תא תופייל
."'קה


הלואגל הייפיצב


הלואגה לש תואלפנו םיסינב ךרוצ שישכ םגש ,ןמזה עיגה רבכ !םלשומ ,ןכומ רבכ םלועה"
."הלואגה תחימצל ומצע םלועה עייסמ ,המלשהו תיתימאה
(א"שנת זומתב 'ג ,שטיוואבוילמ ר"ומדא ק"כ)

היהש השעמ


ןטהנמב השיגפ

םוי .קרוי-וינב יחש םיקסע-שיא היה רבעב .ד"בח-רפכב ררוגתמה דיסח אוה יקצשיו לכימ 'ר
,רחסמ ירשקב דמע ומעש ,ןטהנמבש דייס-טסיא עבורב רבח לש תונחל סנכנ ,ג"משת תנשב ,דחא
:רפסמ אוה וילעש ,אלפומ רופיסל עדוותה םשו

הז ועיגהש ,םייסופיט םילארשי דימ יל וארנ םה .עברא תבכ הדלי םע ריעצ גוז דמע תונחב
הזה שיאה ,הנה' .הדווזמ זחא רבגה .ןושאר תוינק בוביסל ואציו קרוי-וינל התע
.יילע עיבצהו תונחה לעב םהל רמא ,'קינד"בח

."?םייעבט -לע תוחוכ שי םכלש יברל" ,תורתוימ תומדקה ילב שיאה יילא הנפ ,"דיגת"

.חתפתהל החישה הדיתע ןאל המת ,יתבשה ,"ןכש הארנ" .עגרל יתוכובנ

.דוע לאש ,"?תובשחמ ארוק םג יברה"

.יתבשה ,"ןכש ינרובס"

.הפרה אל ,"?םירחא תומוקמב םירוקש םירבד תוארל לוכי אוה"

ךובנ ןיידע ,יתבשה ,"םיאור םניא םיליגר םישנאש םירבד םיאור םיקידצו ,קידצ אוה ,ןכ"
.תונחל יתסינכ םע ירבעל הנפומש תולאשה רטמ םצעמ

.קתתשהו שיאה רמא ,"ךכ בשוח ינא םג ,ןכ"

לע תעמש ןיינמ" .יתרמא ,"תחא הלאש לע יל בישהל ךרות וישכע" .יתונרקס הרועינ ןאכ
."?שטיוואבוילמ יברה

רחאלש בשח יכ הארנ .בויחב טילחה ףוסבל .ותעדב ךכוחכ ,ותבו ותשא רבעל טבמ הנפה שיאה
...תחאה יתלאשמ קמחתהל ןגוה-יתלב היהי ויתולאש לכ

ץוביקמ" .רמא ,"לארשימ ונחנא" .הדבוכב שח וישכע קר וליאכ ,הדווזמה תא חינה אוה
רידנ הרקמ הזש ונל וריבסה םיאפורה .תוכר םיילגר תומצע םע הדלונ ונלש תבה .ןופצב
.הילגר לע דועצל לכות אל םלועלשו ,הפורת ול ןיאש

םלוכמ לבא .אפורל אפורמ תקוניתה םע ונצר .תאזה תעדה-תווח םע םילשהל ונבריס הליחתב"
המוי דעש הדבועה םע ונמלשה .הווקת לכמ ונשאונ ןמזה ףולחב .תעד-תווח התוא ונלביק
.םילגלג-אסיכ תרזעב עונל הדמחנה ונתדלי ץלאית ןורחאה

ירחא .ד"בח לעו תדה לע םירבחה ינפל תוצרהל ןמזוהש ,קינד"בח ץוביקל עיגה דחא םוי"
לע ול יתרפיס .המולשב ןיינעתהו ינרצע ,הלגעב הדליה תא ליבומ יתוא הארשכ ,האצרהה
.'?תבתכ רבכ יברל' :לאש ,העיתפמ תוטשפב ,אוהו התייעב

אוה ?ול בותכל יל שי המ' .קוחצב יתצרפו קפאתהל יתלוכי אל ,ול יתשחרש דובכה לכ םע"
,יברה ךיא ,הזמ ץוחו .הפורת ןיאש םירמוא םלוכו ,םיחמומה יבוט לצא יתייה רבכ ?אפור
...'?יל רוזעל לוכי ,ןילקורבב יחש

ריינו טע לטנ אוה .'התא בותכ ,המ עדוי התא' :ול יתרמאש דע ,ץחל קינד"בחה לבא"
ינימ לכ דועו 'א"טילש ר"ומדאה תשודק דובכל' - יתימא דיסח ומכ בתכ אוה .בותכל ליחתהו
ללחמ ,קינצוביק ינאש ריכזה אל תחא הלימב וליפא .עדוי התא ,יל םירכומ-יתלב םיחוסינ
...'וכו תופירט לכוא ,תבש

יב קחד אוה לבא ,יבגל ידמל רזומ היה הז .ידי-בתכב השקבה תא קיתעהל ינשקיב ,םייסשכ"
ותבותכ תא קינד"בחה ןייצ בתכמה ילושב .ונושלכו ובתככ ,ולש חסונה תא יתקתעה .יתינענו
יברה לש תבותכה תא הילע םשר ,הפטעמל בתכמה תא סינכה אוה .וילא חלשית הבושתהש שקיבו
.בתכמה תא חלשי ריעל עיגישכש רמאו

יברה .יילא הנפומה יברה תאמ בתכמ ודיבו ץוביקב קינד"בחה עיפומ בר-אל ןמז רובעכ"
וליאכ ול יתבתכ אולה .אסיכהמ יתלפנ טעמכ .הרהטה יניד לע רומשל ליחתהל ונילעש בתוכ
וריהזהל ךירצש קינצוביק ינאש תעדל ךרד םוש ול התייה אלו הדילמו ןטבמ קינד"בח יתייה
...!הלאכ םיאשונ לע

תא דומלל יתלחתה .ותשקבל תונעיהל יתטלחה לבא ,עגר ותואב יל הרק המ עדוי אל ינא"
.ונדמלש המ לכ תא רומשל ונלחתהו קינד"בחה םע תוכלהה

יתשא תא יתעמש םואתפ .היזיוולטב יתיפצו ןולסב יתבשי דחא ברע .םישדוח השולשכ ופלח"
.הדליה רבעל העיבצה קרו םלה תזוחאכ הדמע איה .םשל יתקניז .חבטמהמ תושגרתהב תקעוז
.יתטלק אל ןושארה עגרבו הילע יתטבה

.יתלאש ,'?הרק המ'"

הדמע חבטמה הצקב .יתטלק .תרוחרחס יתשגרה םואתפו .יתשא יילע הקעצ ,'!?רוויע התא'"
לע הדמעש הייחב הנושארה םעפה התייה וז !אסיכה תוידי לע תנעשנ ,הילגר לע הדליה
!הילגר

היפרתויזיפ ילופיטב ונלחתה .המהדתמ םשפנ תא ועדי אל תידימת תוכנ הל וקספש םיאפורה"
םייס ,"ךמצעב האור התא ,הנה .ירמגל האירב הדליכ תכלל הדליה הלחה בר-אל ןמז ךותבו
...וינפ לע הלע רשוא לש ךויחו שיאה

ןאכ לבא ,יברה לע םירופיס הברה שי .יתוא הפיצה הזע תושגרתהו הדליב בוש יתלכתסה
...יח תפומ ךיניע דגנל הלגתמ

תודוהלו יברה תא שוגפל ידכ דחוימב ןאכל ונאב .לארשימ ונעגה וישכע שממ" :םייס שיאה
..."תכלוה איה דציכ ויניע-ומב האריש .הדליה תא ול תוארהל ידכ םגו ,ול
ץכ היבוט םע םיידוהי םייח
יברה לש רויצהו ץכ היבוט


טבמה תא רייצל השק

יברה לש לודג רויצ תמלשה םע ,וייחב לגעמ הלא םימיב רגוס ץכ היבוט רייצה
.הקומע תינחור היווח ורובעב היהש ,הזה רויצה לע למע הנש יצחמ רתוי .שטיוואבוילמ
קסוע ינניאו ינרדומ רייצ ינאש םושמ םג" .רמוא אוה ,"המישמהמ דואמ יתדחפ הליחתב"
יתלחתה .רוד לש רויצ השעמל אוה יברה לש רויצ .תוישיאה ללגב רקיעב ךא ,םיטרטרופב
דחוימב .ותומדב ץירחו טרפ לכב לייטמ ימצע תא יתאצמ .עבצל יתרבע ךכ-רחא ,ןבל-רוחשב
..."ולש דחוימה טבמל עיגהל יתישקתה

.לוחכמה תפשב רבדמ ,םילשוריבש תויפלתב תידוהי תונמאל הרומו עדונ ןמא ,ץכ היבוט
.ןילהאוובש הנבודב דלונ אוה .וייח רופיס םג הזמ תוחפ אל .םיינועבצו םיירויצ וירואית
רתי לכ .הניטנגראבש סרייא -סונאובל ומע וירוה ואצי ,האושה ץורפ ברע שממ ,הנש ליגב
.ופסנ ותחפשמ-ינב

תדל דובכ

אוה .לארשיל תולעל טילחה ויאושינ רחאל רצק ןמז .ינוליח ידוהי דסומב ךנחתה הניטנגראב
-םוי תמחלמ ימיב .רויצ םע ץוביקב הדובע בלישו ,תרניכה די-לעש ,קוקוח ץוביקב בשייתה
חינהל ינשקיבו יעורזב זחא דחא םוי" .ןינוד םהרבא 'ר ,ד"בח דיסח אבצב ריכה םירופיכה
תוכרב ידיב זחא אוה לבא .סועכ טבמ וב יתתנו הייפכ לש גוס הזב יתיאר עגרל .ןיליפת
..."ןיליפת יתחנה .יפוגב תטשפתמ תומימח יתשגרהו

הלודג תומכ האשנש תיאשמ הפלח ודילו ץוביקה ילועשמב היבוט דעצ ןכמ רחאלש חספ ברעב
גחל דובכ םכל ןיא ,םידוהיה ,םתא" :ול רמא ץוביקב דבעש יברע .גחה לכל םחל לש
רעשב ול הניתממ תינומש ול ועידוה רבדב רהרהמ ודועב .הקומע השוב שח היבוט ..."םכלש
חלשש ,שטיוואבוילמ יברהמ תורומש תוצמ ןאכ שי" :רמאו הליבח ול טישוה גהנה .ץוביקה
..."הלופעמ ןינוד םהרבא

יברה לש ךויח

הנושארה הלועפה" .ליזרבבש ולואפ-'סב ץוביקה םעטמ תוחילשל ץכ תחפשמ האצי ןמז רובעכ
רעונה תעונתב םואנל ,ןירפלא יתבש ברה ,ימוקמה ד"בח חילש תנמזה התייה יתישעש
-תיבב תודיסחו הרות םוי ידמ דומלל לחה ךכ-רחא ."ידמל זעונ השעמ היה הז .יתלהינש
.ד"בח

יברה רצחל עיגה אוה .שטיוואבוילמ יברה תא שוגפל טילחה ,תוחילשה םותב ,םייתנש רחאל
אוה םג רבע ,'הכרב לש סוכ'מ ןיי להקל יברה קליחשכ ,גחה יאצומב .תועובשה גח תארקל
ךייחו יב לכתסה אוה .םינפבמ ךפהתמ ינאש יתשגרה ,בורקמ יברה תא יתיארשכ" .וינפ-לע
..."יתחפשמ ייחו ייח תא הניש הזה ךויחה .תועמשמ-ברו לודג ךויח יילא

לודג ןוקית

,הסינו ץוביקב ררוגתה הנשכ דוע .רבד לכל תווצמ רמוש ידוהי היה רבכ הצרא רזחשכ
זאו ,םידליה ךוניחל רושקה לכב רקיעב ,םיבר םיישקב לקתנ לבא .'תצרפו' תושעל ,וירבדכ
.םילשוריל רבע

תובר תונידמב הרכהל וכז וירויצו ,לארשי ןואזומב דיחי תכורעת גיצה םינש המכ ינפל
יתישע וליאכ שח ינא" .תיחכונה הדובעב אקווד האור אוה ויתוריצי תגספ תא לבא .םלועב
.רמוא אוה ,"תונמאה םוחתבש םיטרטרופה ףנע לכל לודג ןוקיתגרובזניג ףסוי ברה תאמ - הכלהה תניפ


םייניעה יוסיכ

?עמש תאירק לש ןושאר קוספ תרימאב םייניעה תא תוסכל גוהנ המל :הלאש

,"עיזבו תתרב ,האריבו המיאב ,הנווכב" הלוכ עמש תאירק תא אורקל ךירצ הליחתכל :הבושת
.ךלמה תאמ העיגהש (!"םויה ךווצמ יכונא רשא") השדח הדוקפ הנידמה ינב םיארוקש ךרדכ

,'םש ךורב'בו ןושאר קוספב איה הנווכה רקיע לבא ,תוישרפה שולש לכב ןווכל ךירצ
תועמשמ תא ןיבהל וביל ןוויכ אלו עמש-תאירק ארק םא ."םימש תוכלמ לוע תלבק" םנכותש
םארוק - רוביצב ללפתמ םאו .הנווכב םתורקל ידכ עמש-תאירק תליחתל רוזחל ךירצ - םירבדה
.תויושר יתש וילע לבקמכ הארנ היהי אלש ידכ ,שחלב תינש

.הנווכה תא ררועל ידכ ,םר לוקב ןושאר קוספ אורקל םיגהונ

הז ללכבו) עמש-תאירק לש ןושאר קוספ תאירק ןמזב ןימי דיב םייניעה תא תוסכל םיגהונ
.הנווכה תא לבלבל לולעה רחא רבדב לכתסהל אלש ידכ ,("םש ךורב"

.'הל ושפנ תא זא רסומ וליאכו ,תמכ בושח אמוסש ךכב תאז םיריבסמה שי

רהמי ןכ -לע ."ויתונשו וימי ול ןיכיראמ ,'דחא' [לש 'ד תוא]ב ךיראמה לכ" :ל"זח ורמא
םהש ,ץראבו םיעיקרה תעבשב ה"בקה תא ךילמיש ידכ ,'ח תואב טעמ ךיראי ;'א-ה תאירקב
ידכ ,ןכמ-רחאל טעמו התאירק תעשב ,ותבשחמב רתוי ךיראהל ךירצ 'דבו ;ח = הנומש דחיב
שבשל ילבמ - תאז לכ) םלועה תוחור עברא לכב לשומו ומלועב דיחי ה"בקהש בושחיש רועיש
.(ןוכנה יוגיהה תא

,חרזמ ,םימשה תוחור עבראלו הטמלו הלעמל - הבשחמה יפכ שארה תא תוטהל םיגהונ שי
.םורד ,ברעמ ,ןופצ
רוציק .נ"שו ,םש ןקזה ר"ומדא ע"ושו ,כ"ונ ,ד,גס ;ו-ד ,אס ח"וא ע"ושוט .ש"ארהו ,ב,גי תוכרב
.דל 'מע םיגהנמה ימעט .ו"ס אראו 'פ א"ש יח-שיא-ןב .ה,טי ןחלשה תוצק .ג,זי ע"ושישארה ףדל

םיניינע חתפמ | ןיעידומ | סופד תיב | תושדח רדח | םידלי רדח | ןויע רדח | ד"בח תיב

תורומש תויוכזה לכ (c)
רואל האצוהה ףגא - זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ
03-9606169 :'סקפ ,03-9607588 'לט ,72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת
ירא-בל ףסוי :"טנרטניא" רודמ שאר * בונורהא ןהכה קחצי ףסוי ברה :ר"וי
chabad@chabad.org.il