549 'סמ עובשה תחיש

עובשה תחיש תונוילג יכרכ

,500 'סמ ןוילג דע 1 'סמ ןוילגמ - רואל ואציש "עובשה תחיש" תונוילג לכ תא גישהל ןתינ
.םיכרכ 5-ב םיכורכ
.יארשא סיטרכב םלשל ןתינ .158 החולש 03-9607588 :'לט .ח"ש 150 (תונוילג 100) ךרכ לכ ריחמ:ןויליגה ירודמ
עובשה תרמיא
ןייעמה ןמ
תבש ןחלוש
םירפס
תיעובש הדמע
ץבוק תדרוה
הכלהה תניפ
םיידוהי םייח
היהש השעמ
תודיסחה יכרד

תקוח תשרפ * (3.1.97) ז"נשת'ה זומתב 'ו * דורב םחנמ :ךרוע

תיעובש הדמע


ארובה לומ םדאה


-יתלבו ףוס-ןיא אוה ה"בקהש ,הרכהה אוה הנומאה דוסי
ונלכשב לוכה ןיבהל הרמוי םוש ונל ןיא אליממו ,לבגומ
לבגומה ישונאה


לעו עובשה תשרפ לע תושרד ואשנ םינברש םימי ויה :הרות-ירבדל ונימיב שי הנדע וזיא ואר
.םירבדב ןיינעתמ היה אל שיא םחקל-יעמוש דבלמו ,תויתכלה תובושת ובתכו אמויד יניינע
,יהשלכ השרדמ טוטיצ לע וא "שדח הכלה קספ" לע םיעמוש ונא עובש ידמ טעמכ ,םויכ וליאו
ללכ-ךרדב ,ול םיחוודמה םיאנותיעה ומכ ,רוביצהש אלא .וב שודל אשונ רוביצל שי רבכו
הכלה וא םסרופמ ל"זח רמאמ אלא וניא שיערמה טוטיצה וא 'שדח'ה הכלהה-קספש עדוי וניא
...ךורע-ןחלושב תשרופמ

הנימזמ תירלופופ וידר תינכת ,םירבדה תא םסרפמ ןותיע .שארמ העודי תובוגתה תרשרש
ונעטי םעפ .םירבדה לע ןגהל םיצלחנ ויכמות וא רבודמה ברהו ,'האחמ' עיבהל רוביצ-ישיא
םימעפלו ,ארמגהמ לוכה אלא ומצע לשמ רבד רמא אלש וריבסי םעפ ,הכלהכ ןבוה אל ברהש
ןשיו" תניחבב ,תוירבה תא קיסעיו אובי שדח 'הכלה קספ'ש דע ןיתמהלו שירחהל ופידעי
."ואיצות שדח ינפמ

תרתוימ הננגמ

לע וא ל"זח לש הרמא לכ לע ןגהלו דומעל ךחוגמ .תאזה העובקה תרשרשב ידמל ךיבמ והשמ שי
.םריכמ וניאש ימ יניעב םירזומ םיעמשנ םירבדהש םושמ קר ,ךורע-ןחלושב תוקוספ תוכלה
אלש בטומש תדוכלמל תוררגיה םושמ שי הרותה ירבד לע 'הנגה'ל תוצלחיהה םצעב םימעפל
.ללכ הילא סנכיהל

ורזגש םיגייסהו תורוסאה תוכאלמה ט"ל תונורקע תא ריכמ וניאו תבש רמוש וניאש ימ
וידרב ריבסהל םעט שי םאה .הצקומ וא ררוב תוכלהב ףיעס לכ לע גלגללו דומעל לוכי ,ל"זח
אשונ וניא הזש ,רמול יוארה ןמ ?תחלצהמ גד לש םצע איצוהל רוסא המל היזיוולטב וא
תא הליחת ןיבהלו דומלל ךירצ ,תבש תוכלה יטרפ תא ןיבהל הצורש ימו ,םינומה תרושקתל
.םהיתונורקע

רשפא -יא הרותה תווצמ בור תא ,םצעב .ןויגיהב ריבסהל רשפא רבד לכ אל ,דועו תאז
,'םיינויגה' ול םיארנ םה ןכלו ,םהב לגרומ רוביצהש םירבד שי .םיילכש םיחנומב ריבסהל
לע םלועמ ועמש אלש םישנאל אובל וסנ .הלימ-תירב ,לשמל .ןויגיה םוש םהב ןיאש יפ-לע-ףא
...םימי הנומש םהל תואלמב ,םהינבל לארשי יבשות םישוע המ םהל רפסלו הלימה

הנבהו הנומא

,ךלמה תריזג - 'הקוח' איה התוהמב הרותהש ,הזה יסיסבה ןורקיעה תא תדדחמ עובשה תשרפ
תווצמה לכמ רתוי תאז השיחממ המודא הרפ תווצמ אקווד .שונא לכשמ הלעמלש יקולא ןוצר
תרות .רשיה לכשה תא םידגונ ףא הווצמה יטרפו ,ןויגיהב ללכ תנבומ הניא איה .תורחאה
תא ונכותב קימעהל ידכ ,וז הווצמ ה"בקה ונל ןתנ הליחת הנווכבש ,הריבסמ תודיסחה
.םירבסהו םימעט שפחל ילב ,'ה ןוצרל תולטבתהה אוה הרותה דוסיש ,הרכהה

וא ,'הז הככ'ב בישהל םיכירצ הלאש לכ לעש הנווכה ןיא .הכלהכ אלש םירבדה ונבוי לא
שי .תעגמ ונתגשהש לככ הרותה יניינע תא ונלכשב ןיבהלו דומלל םיווצמ ונא .'בותכ ךכ'
תויועמשמו םימעט ןהירוחאמ שיש תופסונ תווצמו ירמגל תוינויגה ןהש תווצמ הברה הרותב
-ןיא אוה םלועה ארובש ,הרכהה אוה הנומאה דוסי לבא .םלבקמ ישונאה לכשה םגש ,םילמסו
.לבגומה ישונאה ונלכשב לוכה ןיבהל הרמוי םוש ונל ןיא אליממו ,לבגומ-יתלבו ףוס

תולאשה .הכלהכ גצומ היה הזה ןורקיעה םא תומלענ ויה ונמלוע ללחב תורסנמש תובר תולאש
.תוישונא הדימ -תומאב ןבומ תויהל בייח לוכה וליאכ ,תיעטומ דוסי-תחנהמ תועבונ וללה
רשפא ךיא ,לבגומ-יתלבהו יפוס-ןיאה ,ה"בקה לע םירבדמ ונא םא - ןוכנה אוה ךפהה לבא
.ישונא ןויגיה לש 'םודס תטימ'ל ותרותו ונוצר ,ותמכח תא סינכהל תופצל ללכב

.רומג ליז ךדיאו ,"הרותה תקוח תאז"םירפס- תובא יקרפל םירואיב

שטיוואבוילמ יברה תאמ
תהק תאצוהב
.הנימב תדחוימו תירוקמ ךרדב ,תובא יקרפ תא ויתויודעוותהב ראבל יברה גהנ ץיקה תותבשב
-9607588 'לט .'מע 615 .המלשו השדח הרודהמב ,ונינפלש םיכרכה ינשב וצבקנ הלא תוחיש
.03

- ןויצ ילאש

בורזעילא בוד ברה תאמ
רבחמה תאצוהב
.יטירבה טדנמה ןמזב ןורטלב םירוצעה-הנחמב ברכ תריש ,םיקסופה ילודגמ דחא םויכ ,רבחמה
ותוליעפ לע רפסמה בחרנ אובמ רפסה תליחתב .הנחמב וררועתהש תויתכלה תולאש וצבקנ רפסב
.02-5386860 'לט .'מע 420 .םימי םתואב

- בקעיל קח

טומסיב עשוהי תאמ
רבחמה תאצוהב
לכבש ןפואב ,תבש לכב רמול םיגהונ שי םתואש םיבותכהו םיאיבנה יקרפ ורדוס םיכרכה ינשב
.02-6513830 'לט .םייניע תוריאמו תודקונמ תויתוא .ך"נתה לכ תא םימייסמ הנש

- ןדעה ןייעמ לא

היטע רזעלא-ריאמ ברה תאמ
רבחמה תאצוהב
עפש .ןאוויד -ןב םרמע יבר קידצה ,וקורמ ישודקמ דחא לש תוגהנהו תודבוע ,וייח תורוק
.5792602 -03 'לט .'מע 300 .םיאלפומ םיסינ ישעמו םימולצת ,םירופיסשטיוואבוילמ יברה לש ויתוחיש יפ-לע דבועמ - תבש ןחלוש
ינונבל 'צ תאמ .תקוח תשרפל


תיתימא הקוח

תווצמ - 'תודע' ;תוילכש תווצמ - 'םיטפשמ' :םייללכ םיגוס השולשל תוקלחנ הרותה תווצמ
-לע תווצמ - 'םיקוח'ו ;ןניבהל רשפא ונתינש רחאל ךא ,ומצעמ ןבייחמ היה אל לכשה םנמאש
.תוילכש

,זנטעש תשיבל רוסיא ,ריזח תליכא רוסיא ,לשמל .תובר תווצמ תונמל רשפא 'םיקוח'ה ןיב
."הרותה תקוח תאז" הרותה תרמוא המודא הרפ תווצמ לע אקווד לבא .דועו הרהטה יניד
ינש שי םמצע 'םיקוח'ה ךותבש ,ןאכמ .הרותה לש 'הקוח'ה איה וז הווצמ אקווד ,רמולכ
.םמצע םיקוחה ךותב םג תדחוימ איהש ,המודא הרפ תווצמו וז הרדגהבש תווצמה לכ :םיגוס

ןויגיה לכל דוגינב

הרהטה יניד וליפא .ןויגיהב םניבהל רשפאש םייללכ םיביכרמ שי תוילכש-לעה תווצמב םג
םשכש ,ןיבהל רשפא .םדא לש ותעד לע לבקתהל םילוכי ,םיילכש-לע םיקוח םיבשחנש ,האמוטהו
.(האמוט) ינחור 'ךולכל' םג ריבעהל םחוכב ךכ ,ימשג ךולכל ריבעהל םילוכי םימש

איה דחא דצמ .לכשל דוגינב וליפאו תילכש-לע הלוכ-לכש ,המודא הרפ תווצמ לש הדוחיי
,חבזמה יבג-לע המואמ הנממ םיבירקמ אל ןכש ,ןברק הב תוארל רשפא-יא לבא ,'תאטח' תארקנ
לכ םג ךכו .("םינפב" אקווד השענש ןברקמ ךפה) תונחמה תשולשל ץוחמ איה התיישע םגו
.ןויגיהבו לכשב ללכ םילבקתמ םניא וז הווצמב םירחאה םיטרפה

הקיקחו הביתכ

,ישונא לכשב הסיפת םוש הל ןיאש הווצמ - התרהטב 'הקוח' אופא איה המודא הרפ תווצמ
ךירצש ,הרכהה תא םדאה בלב הרידחמ וז הווצמ .םלועה ירדגמ הלעמלש יקולא ןוצר הלוכ-לכו
.ןויגיההו לכשה ירדגב שבלתי ונוצרש תופצל ילבמ ,הרומג לוע-תלבקב 'ה ןוצר תא םייקל

,אוה הקיקחל הביתכ ןיב לדבהה .הקיקח ןושלמ אוה 'קוח'ש ,הריבסמ תודיסחה תרות
ןבאה לע ףסונ רבד םוש ןיא הקיקחב וליאו ,ףלקו ויד - םידרפנ םירבד ינש שי הביתכבש
רבד לש תבורעת וב ןיאש ,רוהטה יקולאה ןוצרה תא תאטבמ הקיקחה ןכל .בתכה קקחנ הבש
.ישונאה לכשה - ףסונ

רהטל חוכה

ךא ,ןבאה לע רבד הפיסומ הניא םנמאש ,הליגר הקיקח שי :םיגוס ינש שי המצע הקיקחב םלוא
הקיקח - תירבה תוחולב התייהש םשכ הקיקח שיו ;ןבאה לש הייפויבו הרהוזב תעגופ איה
.רתויב הנוילעהו תיתימא הקיקחה וז .ןבאב ללכ תעגופ הניאש ,רבעל רבעמ ,תיסינ

לכשהמ הלעמל איהש הווצמ .תיתימאה הקיקחה - "הרותה תקוח תאז" - המודא הרפ תווצמ וזו
ולש ימינפה ישפנה רשקה תא הלגמ ידוהישכ .ותרהטב יקולא ןוצר אלא הב ןיאש דע ,ירמגל
עיגמו האמוט לש ןיינע לכמ רהטנ אוה זא-וא - ןויגיהמו לכשמ הלעמל אוהש רשק ,ה"בקה םע
.תיתימא הרהטל
(123 'מע ,ח ךרכ תוחיש יטוקל)תקוח

המודא הרפ :אשונב םישרדמ - ןייעמה ןמלכשה ךפה

םעט ןהילע ןתינ אלש תווצמ - 'םיקוח' תניחבב ןהש תווצמ דוע הרותב שי המודא הרפ דבלמ
,דבלב המודא הרפב אלא "תקוח" ןושלה רמאנ אל תאז-לכב .דועו זנטעש תשיבל רוסיא ומכ -
המודאה הרפהש ,לכשה תא תדגונ ףא איה ,תנבומ-יתלב איהש דבלב וז אל וז הווצמש םושמ
."םירוהט תאמטמו םיאמט תרהטמ"
(העומש ןיבי)


םייח םס

המודאה הרפהש םשכ .המודא הרפב ונשיש אלפומ רבד ותוא םיאצומ ונא המצע הרותב ףא
םס ול תישענ - הכז" :(ב,בע אמוי) רמאנ הרותה לע ךכ ,"םירוהט תאמטמו םיאמט תרהטמ"
."התימ םס ול תישענ - הכז אל ,םייח
(בוללמ דוד יבר)


דוסי הרהטה

רמאיהל ךירצ היהו המודא הרפ ינידב ןאכ םיקסוע אולה ,"הרותה תקוח תאז" רמאנ עודמ
.הלוכ הרותה לכ דוסיו רקיע םה הרהט יניינעש ,ןאכ שי זמר אלא ?"הרפה תקוח תאז"
(הרות ינינפ)


תיתימאה תוהמה

םצעב ןה ,תוילכשה תווצמה ףא ,תווצמה לכש ,זמר .הרפה תקוח תאז אלו "הרותה תקוח תאז"
שבלתה תוילכשה תווצמבש אלא ,םעטו המכחמ הלעמלש יקולא ןוצר ןה ןשרושב ןכש ,"םיקוח"
."הקוח" - תיתימאה התוהמ הרותה לכ ןכל .םעטבו המכחב םג הז ןוצר
(תוחיש יטוקיל)


םירפכמ םיקידצ

המודא הרפ המ :ךל רמול ,המודא הרפ תשרפל םירמ תשרפ הכמסנ המל :ימא בר רמא אינת
.תרפכמ םיקידצ תתימ ףא ,תרפכמ
(א,חכ ןטק דעומ)


תונודזה לע הרפכ

תאטחה אלא ?תרפכמ איה ףאש ,תאטח תשרפל אלו המודא הרפ תשרפל םירמ תתימ הכמסנ עודמ
ןהש ,תונודזה לע תרפכמ הניאו ,'הגונ תפילק'מ ןשרושש ,תוגגשה לע אלא תרפכמ הניא
תובא-יבא אוהש ,תמ תאמוט תרהטמ המודא הרפ וליאו ,ירמגל תואמטה 'תופילק' שלושמ
לע רפכל 'ה דסח ריאמ קידצה תריטפ תעב ןכו .תואמטה 'תופילק'ה שולשל הרושקה ,האמוטה
.תונודזה לע ףא ,רודה ןווע
(אינת)


ותרהט וז

ול רמא ,השמל ה"בקה רמוא היהש רבדו רבד לכ לע :יול יבר םשב ןינכסד עשוהי יבר רמא
םא ,םלוע-לש-ונוביר ,השמ ול רמא ,םינהוכה לא רומא תשרפל עיגהש ןוויכ ;ותרהטו ותאמוט
.השמ לש וינפ ומכרכתנ העש התואב .ובישה אל ?ותרהט אהת המב ,(תמ תאמוטב) הז אמטנ
"תאטחה תפרש רפעמ אמטל וחקלו" :ותרהט וז - ול רמא המודא הרפ תשרפל עיגהש ןוויכ
.(זי,טי רבדמב)
(הבר רבדמב)


שפנה תא עזעזל

שדקמל סנכיהל לוכי וניאש דע ,ןוועו אטחב אמטנש ידוהי םישגופ רשאכש ,םידמל ונא השממ
שיו ,בלה תוימינפ תא עזעזל רבדה ךירצ ,"ותרהט אהת המב" םיאור אלו ,הניכש הנחמלו
.שדקמל וסינכהלו ותאמוטמ ורהטל ידכ לוכה תושעל
(שטיוואבוילמ יברה)

עובשה תרמיא


"הקשמ" םהל עיגמ

."?'הקשמ' תותשל םידיסחה םיגהונ המל" :ץישפורמ ילתפנ יבר תא םעפ ולאש

."'ורבדב היהנ לוכהש' ךרבל םיצור םהש םושמ" :קידצה בישה

."'לוכהש' םיכרבמ םהילע ףאש ,םימב קפתסהל םה םילוכי ,ןכ-םא" :ול ורמא

העיגמ - ה"בקה לש ורבדב היהנ לוכהש םיריכמו םיעדויש םידוהי" :רמאו ילתפנ יבר ךייח
..."'הקשמ' לש תיסוכ םהלתודיסחה יכרד


תודיסח תרזח

קמעתהלו ראבל םילוכי םידיסח .יבר קר לוכי תודיסח רמול - םידיסחה ידיב היה לזרב-ללכ
וטנ אל ןכל .יברה קר לוכי תאז - תודיסחה תרותב שדחל ךא ,יברה לש תודיסחה ירבדב
.םינושארה םידיסחה ילודג ויה םהיבתוכשכ וליפא ,םידיסח לש תודיסח ירבדב קוסעל םידיסח
.רדוסמ דומילכ םתוא ודמל אל ךא ,תולק םהב ונייע רתויה לכל

רוא תולגל חוכה .המשנה םצע יוליג ,הרותה תוימינפ איה תודיסחה לש התוהמש ,אוה םעטהו
רואה תא שיבלהל חוכה ול קר .יברל קר ןתינ ,לכשב תושבלתה ידכל ודירוהלו הז לודג
ודבאי אל ךכ ךותבש חיטבהלו ,ישונא לכש לש םיחנומב הרותה תוימינפ לש יפוס-ןיאה
הנוכמ תודיסח ירבד רמוא דיסחשכ ןכל .המכחו לכש םתסל וכפהי אלו םתשודק תא םירבדה
.ברה תרות לע רזוח קר אוה ;ולשמ רבד רמוא וניא אוה ,רמולכ .תודיסח תרזח - רבדה

ףוס-ןיאה לע םירבדמ

תרבדמ הניכש ,תודיסח רמאמ רמוא יברהש תעב" :רמוא היה שטיראפמ לליה יבר ןואגה דיסחה
עטק תנבהב םידיסחה ושקתנו תודיסח רמאמ 'קדצ-חמצ'ה ר"ומדא רמא םעפ ."ונורג ךותמ
לא סנכיהל וטילחה .תרחא ורבס וירבחו תחא ךרדב אוה שוריפהש רבס לליה יבר .וב םייוסמ
.ומע חכוותה הזו ,לליה יבר תעדכ אלש ,ורואיב תא 'קדצ-חמצ'ה רמא .לואשלו יברה
םע חכוותמ התא וישכעו האריבו המיאב דמוע התא רמאמה תרימא ןמזבש ןכתיי ךיא ,והולאש
שרפמ אוהשכ לבא ,ונורג ךותמ תרבדמ הניכש - רמאמ רמוא יברהשכ" :לליה יבר רמא .יברה
..."יתנבה יפ-לע ןיבהלו דומלל בייח ינא םגו ,הרותה דומיל לש וניינע הז ירה ,ראבמו

.הנורחאל ורמאנש םירמאמה לש 'הרזח' המייקתה םש ,רצחל יעצמאה ר"ומדא אצי םעפש רפוסמ
,ונבמ שקיב יברה .שממ ותרוצכ רמאמ לע רזוח היהש ,רתויב רשכומ ךרבא היה 'רזוח'ה
בישהו ןבה רזח רשאכ .רזוח אוה רמאמ הזיא לעו 'רזוח'ה אוה ימ ררבל ,וילא הוולנש
הז - םעט-בוטב ,הגשהו הלכשה ,תודיסח םירבדמשכ" :'רזוח'ל רוסמל יברה הוויצ ,ויבאל
."!אוה-ךורב-ףוס-ןיאה לע םירבדמ :םירבדמ ימ לע חוכשל ןיא םלוא .רתויב ברע ןכא

יניס-רה דיל

אוה ובו ש"רהמ יברה בתכש 'שפנ-ןוידפ' לע רפסמ אוה ץ"יירה ר"ומדא לש ויתורגיאמ תחאב
לש הגשהה יניינע תא ראבל לכוי םדי-לעש םיניינעה תאו םילימה תא ול ןמזי ה"בקהש שקבמ
.(נת 'מע ד ךרכ שדוק-תורגא) טרפב תודיסח לש הדובעה יניינע תאו ,ללכב תודיסחה

יבר .םניבמ וניא להקהש םיקומע תודיסח ירבד רמול ןיינע שי םא ,הלאשב םג וקסע םידיסח
אוה .םלועה ריווא תא רהטל ידכ ןיינע שי הלאכ םירמאמ תרזחבש ,רמוא היה שטיראפמ לליה
."לוכה תוניבמ םכיתומשנ" :ורמאב ,םיטושפ םישנא ינפל םיקומע תודיסח ירבד עימשמ היה

'םירדח'ה ידמול ,םיריעצ םידימלתה לע תרוקיב םעפ וחתמ שטיוואבויל הרייעב
ויהו תודיסח רמאמ רמוא היה ב"שר יברהש העשב לודגה םלואל םיאב ויהש ,'םירועיש'הו
..."לודג ןיינע איה םג יניס-רה דיל הניש" :ךכ לע ביגה יברה .םימדרנ

,בל -ףקתהב הלחש רחאל הז היה .תודעוותה שטיוואבוילמ יברה ךרע ח"לשת ולסכב ט"יב
-יתלב תוליעפ לע דיעמ רוטינה רישכמש אפורה ןיחבה םואתפ .םירישכמל רבוחמ היה ןכלו
אל אפורה !רבדמ יברה תא האור אוה הנהו ,שרדמה-תיבל ץר דימו להבנ אוה .בלה לש הניקת
,ררבתה ןכמ רחאל .ונקתל בש לוכהש אפורה האר ,רבדל יברה רמג רשאכ .שחרתמה תא ןיבה
.אלפל יהיו .תודיסח רמאמ יברה רמא העש התואבש


הלואגל הייפיצב


םיאור העש התואב ...ועורז הארמו ודובכב עיפומ ה"בקהו ,אבה םלועה אב חישמה תומי רחא"
."ודובכב ה"בקה תא לארשי
(ז בקע הבר-תישארב)

היהש השעמ


תשוחנו בהז

םייורש ויה םה .םהיתבל ליבונר'צמ הרזחב םידיסחה תרובח האצי רקובב ןושאר םויב
.ליבונר'צמ יכדרמ יבר קידצה ,םבר לצב ושעש תבשה רחאל תדחוימ חור-תוממורתהב

תבשה תא הכפה המצע וז הדבוע .דחוימב בר םידיסח להק יברה רצחל עיגה תבש התוא תארקל
.תדחוימ תובחרו גנוע תשוחת לודגה להקה הרשה יברה לע םג הארנה לככו ,תממורמו תדחוימל

ךכ לע ףסונ .אמצב ועלב םיחכונהש ,הרות ירבד תרימאמ יברה לש ויפ קספ אל תבש התוא לכ
בוש םידיסחה ונניש הרזח םכרדב .םינפ-תרבסהו תעד-בוריק לש הרתי הדימ וידיסחב גהנ
אל תאזכ תבש יכ ,ורמגו ונמנ ףוסבל .ווחש תוינחורה תויווחה תאו ועמשש םירבדה תא בושו
.םהימימ ווח

ואטיבש םעפ לכב .רפכ ותואב אוה ףא ררוגתהש ,ץראה-םעו טושפ רחוס םג עסנ הלגע התואב
אל תאזכש תבש ,ןכא" .רושיא תואל ושארב ידוהיה דינה ,תבשה תוערואממ םתולעפתה תא
.םהירחא קיזחה-הרחה ,"ידועמ יל הרוכז

ךכ-רחא .הפה תיווזב זוב לש ךויח ועילבה ףאו רחוסה לש וירבדמ םידיסחה ומלעתה הליחתב
לע דועו דוע בששכ םלוא .השועמ איה יכ ודשח ףאו תנבומ-יתלבה ותולעפתה חכונל וממותשה
תותבשב תאצמ אלש וז תבשב תאצמ המ" .הרשפ לע תוהתל וסינו םתונרקס הררועתה ,וירבד
.והולאש ,"?תומדוק

:רפסל לחה טושפה רחוסה

ינאש ול יתרפיס .ימוי-רדסב ןיינעתה ,יברהמ הדירפ תכרב לוטיל יתאבשכ ,תבשה-יאצומב"
םייסמ ינאשכ .םירכיאהמ הרוחס םש תונקל ידכ ,ךומסה רפכה לא אצויו רקוב ידמ םוק םיכשמ
.ללפתמו רחשה תוכרב ךרבמ ,יתיבל בש ינא ,ייקסע תא

םירכיאה יכ ,יתבשה .'ךתליפתל ךיקסע תא םידקמ התאש ,רבדה בוט אל' :יברה יל רמא"
!הרוחס תונקל ימ לצא אצמא אל ,ללפתהל בכעתא םאו ,םהיתודשל תאצל םימיכשמ

עגר רהרה אוה .יתקדצב ותוא יתענכשש חוטב יתייה רבכו יירבדל בשק בורב ןיזאה יברה"
.היהש השעמ יל רפסל ונוצרבש יל רמא זאו

העיגהו הלדג ותחפשמ .ונתוח ןחלוש לע ויאושינ רחאל ךומס היה דחא ךרבא :השעמה הזו"
,םירפכב דמלמ השענ .םיקחרמל דדנו ותחפשממ ךרבאה דרפנ .יהשלכ הסנרפ אוצמלו תאצל תעה
םוכס היה הז .ודיב ופסכ רורצו וריעל בושל טילחה םינש שולש רובעכו הטורפל הטורפ ךסח
.תשוחנ לש דחא עבטמ ןכו ,בהז תועבטמ לש תורורצ רסירת :וב רוחסל ליחתהל האנ

היה אלו סנכיהל הדמע תבשה .וריעמ קוחר אל ,דחא רפכל עיגה םויה תוצח רחא ישיש םויב"
המ ,התייה היעבה .רפכבש הינסכאב תבשה תא תושעל ץלאנ אוה .ותיב לא עיגהל וידיב קפיס
םתס ותחתמאב וחינהל .תבשב אוה הצקומ ירהש ,לוכי וניא - וסיכב ומע ותאשל .ופסכב השעי
...אוה ךרד-רשי שיא םא עדוי ימ - הינסכאה לעב ידיב ודיקפהל .בנגיי אמש ששח ,ךכ

לכ ול הרתונ אל ,םימש-ארי ךרבא היהש ןוויכמ .טילחהל וילע היהו חתפב הדמע רבכ תבשה"
תבשה לכו ,ףקונ בלב תאז השע אוה .הינסכאה לעב ידיב רקיה רורצה תא דיקפהל אלא הרירב
.אל וא תבשה תאצב ול רזחוי ופסכ םאה - גאודו דרח ךלהתה

תורורצ רסירת תא ךרבאל טישוהו ונוראל שגינ ,סוכה לע לידבה הינסכאה לעב ,האצי תבשה"
אל דחא ,םה רשע -םינש ,ןכאו ,תורורצה תא רפס אוה .וביל לעמ הלוגנ הדבכ ןבא .תועבטמה
דחאב' .יאנסכאה לאש ,'?שפחמ התא המ' .הז רחא הזב ,תורורצה תא ששמל לחה זא .רדענ
בישה ,'יל רזחוה הז עבטמ םגש חכוויהל הצור ינאו ,הנטק תשוחנ תרוגא יתחנה תורורצה
...ךרבאה

יל זומרל הסנמ אוהש יתנבה .הכורא הקיתש הררתשה רדחב .ורופיס תא יברה םייס תאזב"
הלודג המכ הארו אוב :רמאו ךייוחמ טבמ יב ןתנ יברה .יתעדי אל רבד הזיא ךא ,המ-רבד
דושחל ףיסוה - םאולמב ול ובשוה בהזה תורורצ לכ יכ ותוארב םגש ,ךרבא ותוא לש ותולכס
...טועפ תשוחנ עבטמ ונממ בנג אמש תיבה-לעבב

הליל לכב .הטוש ךרבא ותואכ גהונ התא ףא ,האר :רמאו ךשוממ טבמ יב ןתנ יברה .יתכייח"
םק התא הנהו .סבומ רגפכ ןושיל בכושו ,לוכמ ךל הרקיה ךתמשנ תא ה"בקה דיב דיקפמ התא
אל ךיאו .ךתמשנ תא - בהזה רורצ תא ךל ריזחהו ונודקיפב ןמאנ ה"בקהש האורו רקובב
רחאל קר הילא הנפתת םא םג - תשוחנה עבטמ איה אולה - ךתסנרפ תא ךל ןמזיש ןימאת
...!?הליפתה

םדוק ייקסעל דוע תאצל אלש השוחנ הטלחה יתטלחהו יברה יל רמא הלאה םירבדה תא"
.טושפה ידוהיה םייס ,"ללפתאש

."!ונלש חוורה לע םינומ תרשע הלוע וז תבשמ ךלש חוורה ,ןכא" :ורמאו םידיסחה ונענ
רלדנה יבצ םע םיידוהי םייח
הטרחמה דיל גוחה ידלימ דחאו רלדנה יבצ


םידליל גוח חתופו םדא םק םואתפ

-רחא ןושאר םוי ידמ .רלדנה יבצל תכיישה ,דבלב תחא 'השקר' שי םילשוריב 'ד תומרב
רבכ לזרבה רעש דיל .הנוכשב ירוביצה טלקמה לא םילגלגה תשולש לעב בכרה עיגמ םיירהצה
תא םהילא ךייחמו אצוי אוה .םייניע -ןויליכב ול םיפצמו םידלי תורשע המכ םיפפוטצמ
דלי ול רמוא ,"רבעש עובשב ונלחתהש הלסורקה תא םייסל יתיכיח עובשה לכ" .בוטה וכויח
.וילע םיקפרתמה םידליה ישארמ המכ ףטלמ ךכ בגאו ויחלב טבוצ יבצ .11 ןבכ

-תיבכ םוקמה הארנ הרהמ דעו עובקה ומוקמ תא סופתל םידליהמ דחאו דחא לכ רהממ םינפב
ךילהת רחא בוקעל ידכ דליל דלימ רבוע ךכ-רחאו ,יללכ רבסה רסומ יבצ .רבד לכל הכאלמ
רזוע אוה ינשל .ןיכהש הדנדנה סוס לש ובנז תא הריצפב ףיישל עייסמ אוה דחאל .הריציה
.הטרחמב שמתשהל דציכ דמלמ אוה ישילשה תא .םירודכו תולקממ יושעה ,קחשמ תעיבצב

הערכוהש תוטבלתה

הנטקה ריעב תיתרוסמ-תידוהי החפשמל דלונ אוה .הנימב תדחוימ תוישיא אוה (44) יבצ
קסע יאנפה תועשבו תובוט םיידיב ןחינ לבא ,ראוד דבוע היה ויבא .ב"הראבש ליבנילא
.יבצ םג שרי הזה ןורשיכה תא .ןהינימל םינוקית תודובעב

ןיינעתהל לחה ךרעב םירשע ליגב .הטיסרבינואב תרושקת דמלו יאנותיע תויהל םלח אוה
לש תורשפא קדב ראשה ןיב .תויוטבלתה תפוקת התייה וז .הבישיל סנכיהל לקשו תודהיב
יברה רצחל ומע םאיבהו םיפופצ םידומע השולש ינפ-לע הלעה םיטבלה תכסמ תא .ץראל היילע
תא ול יתטשוהו יברה רדחל יתסנכנ .ךרעב רקוב תונפל שולשב היה הז" .שטיוואבוילמ
."שדוקה-ץראב הבישיב ימוקמש קספ ףוסבלו תוריהמב םתוא ארק יברה .םיפדה

האלמ תובדנתה

םתרו ,לארשיב תיב םיקה הנשכ רובעכ .םילשוריב הבישיל סנכנ אוה .לארשיל יבצ עיגה ךכ
רגתא אצמ םינש הרשע -םיתשכ ינפל .הכלהו הלדגש ותחפשמל ףרט תאבהל תובוטה וידי תא
וא ,החפשמה ךותב תויעבמ ,םידומילב הטילקו זוכיר תויעבמ םילבוסה םידליל עייסל :שדח
.םייתרבח תולגתסה יישקמ

גוחל .די-תכאלמל גוח הרומג תובדנתהב חותפל טילחה ךוניח-ישנאבו םינברב ץעונש רחאל
רבכ אוה םויכ .םדסומ לש יכוניחה להנמה רושיאב ,םינוש הרות-ידומלתמ םידלי םיעיגמ
.עובשב םיימעפ לצופמ גוחב ,םידלי 52-ב לפטמ

דלי יניעב ץוצינ

.דורי ימצע יומידמ םילבוס םה .הליגרה תכרעמב םיבלתשמ םניא תונוש תוביסמש םידלי שי"
םגו תישפנ היפרת םג םהל שמשמ םגש רבד ,(ץע יקחשמ רקיעב) תונוש תוריצי םירצוי םה ןאכ
.יבצ רמוא ,"תויגשיההו תלוכיה תשוחת תא קזחמ

.רגוסמו טקש היה יילא עיגהשכש" ,תוניפה תחא רבעל עיבצמו שחול אוה ,"דלי ןאכ שי"
החתפ וידי ישעממ םידליה ועיבהש תולעפתההו ,ויתודובעב קוידו תונייטצה הארה אוה לבא
ומכ תצקו אבא ומכ תצק ,דלי לכ רחא בקוע ינא .וריכהל דוע רשפא-יא םויכו טא-טא ותוא
:יתשאל רמואו התיבה רזוח ינא הזכ םויב .םהיניעב קלדנ ץוצינה תא האורו ,גולוכיספ
..."יאדכ היה לוכהגרובזניג ףסוי ברה תאמ - הכלהה תניפ


החנמ תליפת

?הז םשב 'החנמ' תליפת תארקנ המל :הלאש

רקובב דימתה -תלוע לש ןייה ךוסינ םע תלוס תחנמ םיבירקמ ויה שדקמה-תיבב :הבושת
םדא אהי םלועל" :ל"זח ורמאש יפכו .החנמ תארקנ םיירהצה-רחא תליפת אקווד םלוא ,ברעבו
."החנמה תליפתב אלא (ול,חי א-םיכלמ) הנענ אל והילא ירהש ,החנמה תליפתב ריהז

.ןברקה לש םיכסנה תחנמ תברקה ןמזב התייה ןוצר-תע רקיעש ,ושריפ 'תופסות'ה ילעב
וז החנמ ובירקהש העשב איהש ,'הנטק החנמ' ללפתהל איה הווצמה רקיעש ,וחיכוה ןאכמו
תרוטק יתליפת ןוכית" :(ב,אמק םיליהת) רמאנש ,תרוטקה דגנכ וז הליפתש ,העד שי .שדקמב
."ברע תחנמ ייפכ תאשמ ,ךינפל

תכלוהו שמשה תעקוש םיירהצה רחא ,רמולכ .הליפתה ןמז לש ומש איה 'החנמ' ,תוטשפב
,היווחתשה ךרדכ ,ברעמל שמשה תיינפש ,םירמוא שיו .רואה ףקות חנו שלחנש וא ,התחונמל
.הארובל 'החנמ ןברק' המצע איה

ששמ אוה ילמינימה ותטיחש ןמז .םייברעה-ןיב לש דימתה ןברק ןמזל דומצ החנמ תליפת ןמז
החנמ' וזו ,(םויה ךרואמ 1/12 ,'תינמז העש' איה ןאכ 'העש' לכ) םויה תליחתמ תועש יצחו
,יצחו תועש עשת דע ובירקהל םיניתממ ויה (חספ-ברעמ ץוח) הנשה לכש ןוויכמ ךא .'הלודג
,וז העשב ללפתהל םיקסופה בורל ףידע ןכ-לע ,הבדנ תונברק םייתניב בירקהל ולכויש ידכ
.'הנטק החנמ' איהש

;םלועה יניינעב קוסעל סנכנ םדאהש םדוק ,םויה תליחתב הנמז תירחש תליפת :הב דחוימה
איה החנמ תליפת לבא .ויניינע תא םדאה םייס רבכש רחאל ,םויה ףוסב הנמז תיברע תליפת
.'ה יניעב דואמ רקי הז רבד .החנמ ללפתמו ויתודרטמ קיספמ םדאהו ,עצמאב דימת

חושל קחצי אציו" :(גס,דכ תישארב) רמאנש ,החנמ תליפת ןקית וניבא קחציש ,ורמא ל"זח
."ברע תונפל הדשב
.ךומס ה"דות א,זק םיחספ .ו,בי תומש ן"במר .ב,בלק א"ח רהז .ד"פר םש ימלשורי .ב,וכ .ב,ו תוכרב
.וכ ס"ר ןחלשה תוצק .םש ב"נשמו גלר ס"ר ע"וש .בלר ס"ר ר"או א"גמישארה ףדל

םיניינע חתפמ | ןיעידומ | סופד תיב | תושדח רדח | םידלי רדח | ןויע רדח | ד"בח תיב

תורומש תויוכזה לכ (c)
רואל האצוהה ףגא - זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ
03-9606169 :'סקפ ,03-9607588 'לט ,72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת
ירא-בל ףסוי :"טנרטניא" רודמ שאר * בונורהא ןהכה קחצי ףסוי ברה :ר"וי
chabad@chabad.org.il