550 'סמ עובשה תחיש

עובשה תחיש תונוילג יכרכ

,500 'סמ ןוילג דע 1 'סמ ןוילגמ - רואל ואציש "עובשה תחיש" תונוילג לכ תא גישהל ןתינ
.םיכרכ 5-ב םיכורכ
.יארשא סיטרכב םלשל ןתינ .158 החולש 03-9607588 :'לט .ח"ש 150 (תונוילג 100) ךרכ לכ ריחמ:ןויליגה ירודמ
עובשה תרמיא
ןייעמה ןמ
תבש ןחלוש
שדח שי
תיעובש הדמע
ץבוק תדרוה
הכלהה תניפ
םיידוהי םייח
היהש השעמ
תודיסחה יכרד

קלב תשרפ * (18.7.97) ז"נשת'ה זומתב ג"י * דורב םחנמ :ךרוע

תיעובש הדמע


החצינ הנומאה


לש הפשאה חפב ןומט םזינומוקה ,הנש םיעבש ירחא ,םויכ
הלועו תחרופ רבעשל תוצעומה-תירבב וליאו ,הירוטסיהה
תיתימאה תודהיה


.יטסינומוקה רטשמה לש רתויב תולפאה םינשה ויה הלא .הנש םיעבש ינפל קוידב הרק הז
,םזינומוקה 'תרושב' תא תושונאה לכל איבהלו ולוכ םלועה לע טלתשהל ףאשש ,שדחה ןוטלשה
םידוהי םשארבו ,'רטשמה יביוא' לוסיחל תורשפ-רסח עסמ ולהינ ויסגלק .ןוחצינ רוכיש היה
.תווצמו הרות ירמוש

טושפ וא ותמוה ,ריביסל וחלשנ םיפלא-תואמ .טפשמו ןיד אלב אלכה-יתבל וכלשוה םינוילימ
וחור לע הלועה לככ השע לוכי-לוכה ןוטלשה .ןנולתהל וא רערעל ימ ינפל היה אל .'ומלענ'
.השעת המ ול רמאי ימו

םדוקה יברה ,ןוסרואינש קחצי-ףסוי יבר ,םידיסח לש יבר ,ידוהי היסורב יח םהה םימיב
םידיסח לש תיתרתחמ תשר םיקה אוה .ץירעה רטשמה תומיזמ דגנ םמוקתהל זעהש ,שטיוואבוילמ
וחתפ םה .תודהיה תלחג תא ורמישו הנידמה לכ ינפ-לע ורזפתהש ,שפנ-תוריסמ ילעבו םישוחנ
תקפסאלו הלימ-תירבל ,הרשכ הטיחשל וגאד תרתחמב .הרהט-תואווקמ ,הרות-ידומלת ,תסנכ-יתב
.תידוהי תורפסו השודק-ישימשת

אלפו סנ

ןיבה ,(הצמשל העודיה 'הייצקסבי'ה) ולש תידוהיה הקלחמה דחוימבו ,יטסינומוקה ןוטלשה
,הז רחא הזב ודכלנ םיליעפה .תידיסחה תרתחמה תרבדהל דחוי דחוימ ץמאמ .הנכסה תא
תחא ריעב הבישי הפשחנ .רחא דימת אב ספתנש ליעפ לש ומוקמב לבא .ותמוהו ולגוה ,ורסאנ
.ורתיו אל םידיסחה .תרחא ריעב שדחמ החתפנו הצצ איה תרחמל -

לש התוליעפל ץק םישל וז ךרדבו ,שארה תא (ל"חר) לסחל - הטלחהה הווקסומב הלבקתנ זאו
יברה לש ותיבל תיאשחה הרטשמה ירטוש וצרפ ,ז"פרת ןוויסב ו"טב ,הליל ןושיאב .תרתחמה
."הייריב תוומ" - םותחו בותכ היה רבכ וניד-רזג .םמע ותוא וחקלו

עתרנ אל יטסינומוקה ןוטלשה .עבטה ךרדב הריבסהל דואמ השקש השרפ הללוחתה ךליאו ןאכמ
-אל תד יגיהנמ לידבהלו ,םינבר .םשור וילע ושע אל םיימואל-ןיב םיצחל .שיא ינפמ
ינפל םיימעפ בושחל רומא רטשמה היה אל ,תיביטקייבוא .םהינומהב ולסוחו ורסאנ ,םידוהי
.ןידה-רזג עוציב

םייאל תולג תונש רשע יברה לע ליטהל וסינ הליחתב .לטוב ןידה-רזגש ,איה הדבוע לבא
רובעכ .המורטסוק ריעב תולג תונש שולשל והוחלישו הז שנוע םג ולטיב ךכ-רחא .םיקוחר
.ולוכ םלועה יניעב אלפל רבדה יהיו .יברה תא וררחשו ירמגל וגוסנ דבלב םימי עובש

הנושארה הכמה

לאג דבלב יתוא אל" :בתכ הבו תדחוימ תרגיא רגיש ,היסורמ אצי יברהשכ ,ןכמ רחאל הנש
םשב רשא תא םגו ,הווצמ ירמוש ,השודקה ונתרות יבבחמ לכ תא םג םא-יכ ,זומת ב"יב ה"בקה
אלא ,ול הרקש ישיא סנו ולש יטרפ גח אל זומת ב"יב האר יברה ,רמולכ ."הנוכי לארשי
.לבת יבחרב ידוהי לכל דואמ הבר תובישח לעב עוריא

תא עשרה ןוטלש גפס ז"פרת זומת ב"יב ,ןכא .םירבדה םירהבתמ ,הנש םיעבש ירחא ,םויה
- תודהיה ןיבל םזינומוקה ןיב קבאמבש ,ולוכ םלועלו ול ריהבהל הדעונש ,הנושארה הכמה
תותיחשהו עשרה ןיב קבאמב .חצנת הנומאה - הנומאה ןיבל הריפכה ןיב קבאמב .חצנת תודהיה
.רשויהו קדצה ,תמאה יכרע וחצני - רשויהו קדצה ןיבל

,ריהזמ דיתעכ הארנ םזינומוקה .רבעל תכייש תידוהיה תדה וליאכ היה הארנ םהה םימיב
חפב רבכ הז חנומ םזינומוקה ,הנש םיעבש ירחא ,םויכו .הלוכ תושונאה תא הרהמב ףוחסיש
,תיתימאה תודהיה הלועו תחרופ רבעשל תוצעומה-תירב יבחרב וליאו ,הירוטסיהה לש הפשאה
.ררחושו רסאנ ,יברה םחלנ המשבש וז

לארשי תרותב םינימאמה לכ לש םגח ,ותרותבו 'הב הנומאה לש הגח םוי אופא הז
!םידוהי ,םייחל .היתווצמבושדח שיתויודעוותהל ואוב

לגרל תודחוימ תויודעוותה ץראה יבחרב ד"בח-יתב ומייקי שדוק-תבש יאצומבו עובשה ךלהמב
תא וקיפיו ,הלואגהו רסאמה רופיס תא ורפסי הלא תויודעוותהב .זומתב ג"י-ב"י הלואגה-גח
תבש ,וידחי דעוותהל אובל רוביצה תא םינימזמ ד"בח-יריעצ יפינס .םיילאוטקאה םיחקלה
-ישיאו םיידיסח םיעיפשמ ,םינבר יפמ םירבד עומשלו ,הלואגה תחמשב חומשל ,דחי םג םיחא
.רוביצ

תרושקת סרוק

'רפוש' םעטמ ךרענש ,תרושקתו תואנותיע ,וידרל סרוקה לש ינימשה רוזחמה םייתסמ עובשה
תונותיעה ,תויתדה וידרה תונחתב ובלתשה רבכ םירגובהמ םיבר .'יח לוק' וידר ףותישב
םיטרפל .'יח לוק' תנחתב םייקתי אוה ףאו ,בורקב חתפיהל דמוע שדח סרוק .תורבודהו
.03-9678555

ןויע תבש

-לע תנגרואמש ,הלואגה יאשונב דומילו ןויע תבש ה"יא םייקתת ,סחניפ תשרפ ,האבה תבשב
הכלהמבו ,(הרדג דיל) 'ןימינב די' החראהה-תיבב ךרעית תבשה .הלפשה רוזאב ד"בח-יתב ידי
.08-8596237 המשרהלו םיטרפל .םיצרמה יבוט יפמ תואצרהו םירועיש ורסמיי

תוחטתשה עסמ

יאישנ לש םהינויצ תוברל ,םיקידצ ירבק לע תוחטתשה לש דחוימ עסמל תנגראתמ םישנ תצובק
.דקתשא הברה החלצהה רחאל היינשה הנשה וז םייקתמ הז עסמ .תודיסחה ינושארו ד"בח
.02-6286746 :המשרהלו םיטרפלשטיוואבוילמ יברה לש ויתוחיש יפ-לע דבועמ - תבש ןחלוש
ינונבל 'צ תאמ .קלב תשרפל


ידוהיה םויקה לש תוהמיאהו תובאה

תועבגמו ונארא םירוצ שארמ יכ" :תוהמיאהו תובאה תא םעלב ןייצ לארשי-םע לע ותאובנב
ןיבש לדבהה ."תוהמיא ולא - תועבגמו ;תובא ולא - םירוצ שארמ" :ל"זח לע ורמא ."ונרושא
םירביאלו םיטרפל חותיפה וליאו ,תיללכה ותואיצמ םצע תא דליל קינעמ באהש ,אוה םאל באה
ותואיצמ תא ול הקינעמ איהש םושמ ,ומאל ןבה ןיב הרתי הברק שי ןכל .םאה ידי-לע השענ
.תיטרפה

ומא תא דבכל הטונ ןבה ןכש ,םאל באה םדקוה "ךמא תאו ךיבא תא דבכ"בש ךכל רבסהה הז
ןבה ןכש ,באל םאה המדקוה "וארית ויבאו ומא שיא" יוויצב וליאו ,ויבא תא רשאמ רתוי
הייאר וזש ,"ונארא" רמאנ תובאה לע ,הז קוספב םג ךכו .ומאמ רשאמ רתוי ויבאמ ארי
.רתוי הבורק הייאר איהש ,"ונרושא" רמאנ תוהמיאה לע וליאו ,קחרמל

םאו בא

תוחתפתה .'תודלות' םינוכמה ,תושגרל רוקמה אוה לכשה .םיאצאצו םאו בא שי שפנה ךותב םג
.םאו בא שי תושגרל ךכ ,םאו באב ךרוצ שי דלי תדילבש םשכו .'הדיל' הנוכמ תושגרה

רחאל .לוכה ליחתמ ונממש ,ותיצמתו ןויערה תדוקנ וז .שפנבש 'המכח'ה חוכ אוה 'בא'ה
רחאל קר .םיטרפ -יטרפלו םיטרפל ותבחרהו ןויערה חותיפ ,'הניב'ה - 'םא'ה בלש אב ןכמ
איה אולה ,תושגר ונממ חתפתהל םילוכי ,טרופמו יונב השענו הז בלש רבע ןויערהש
.'הדיל'ה

תושגרו חומ

םהמ דחאו דחא לכל שי ,תושגרה תדילב םהינש םיפתוש הניבהו המכחה תוחוכש יפ-לע-ףא םלוא
'ה תבהא לש תושגר םדאה בלב םידלונ 'ה תלודגב תוננובתהמ ,לשמל .תידוחיי המורת
,ה"בקל הרומג תולטבתה לש השוחת תדלונ ,רתוי תקחורמ התעפשהש ,שפנבש המכחהמ .ותאריו
השודק שיגרהל תלוכיה ול תנתינש אלא ,ארבנ לש תואיצמל תורשפא חינמ הניבה חוכ וליאו
.תיקולא

םלועה לש ולוטיבב וניא 'ה ןוצר ןכש ,הניבה לש התעפשהב אקווד הנומט תילכתה
.הניבה לש החוכ הזבו ;תיקולאה תמאה שגרות ימשגה םלועה ךותבש אלא ,ותואיצממ

ןוצר ללוחל

חורה לש ינושארה רוקמה אוה באה .ידוהיה תיבה ךותב םג תמייק םיסחי תכרעמ התוא
םירבדה תא הדירומש איה .םאה ידי-לע השענ םוי-םויה ייחל םירבדה םוגרת לבא ,תידוהיה
.תיבב תררושה תיללכה תידוהיה הריוואלו הקדצ תניתנל ,םיחרוא תסנכהל ,םידליה ךוניחל

םא - ךכ םג תאז שרפל שי ."הלעב ןוצר השועש לכ ,הרשכ השיא יהוזיא" :רמאנ השיאה לע
ירה ,תווצמהו הרותה יניינעל ןוצר יד וב ןיאו הסנרפה תודרטב דורט לעבהש השאה האור
ודיקפת תא אלמל ןוצר וב תררועמו "הלעב ןוצר" תא תרצויו "השוע" איה "הרשכ השיא"כ
.וב היורש הניכשהש תיב הז זאו .יתימאה
(1067 'מע ,ד ךרכ תוחיש יטוקל)

ןוכשי דדבל םע :אשונב םישרדמ - ןייעמה ןמןוכשי דדבל םע ןה

,רשע - 'חו 'ב .רשע ןה דחיבו 'טל תגוודזמ 'אה .'נו 'המ ץוח גוז-תונב שי תויתואה לכל
'כ ,האמ - 'צו 'י תואה ןכו .המצעל 'ה תואה הראשנ .רשע ירה - 'וו 'ד ,רשע - 'זו 'ג
יתשש םשכ ,ה"בקה רמא .המצעל 'נ תאצמנ .האמ - 'סו 'מ ,האמ - 'עו 'ל ,האמ - 'פו
קבדיל םילוכי ןניא לארשי ךכ ,תויתואה לכ םע גוודזהל תולוכי ןניא וללה תויתואה
אל םייוגבו ןוכשי דדבל םע ןה" (ט,גכ רבדמב) רמאנש ,ןהב םיברעתמ םניאו םייוגב
."בשחתי
(הבר תומש)


"דדב"ה תוכזב

סחיל הכזיו ,ומויק חטבוי ,"ןוכשי" - םייוגה ןמ דרפנ ,"דדבל" היהי לארשי-םעש ןמז לכ
אל" - םהישעמ תא תוקחלו םייוגב ברעתהל ליחתי םא - "םייוגבו" לבא ;םלועב הכרעה לש
.םהיניעב תובישח ול היהת אל ,"בשחתי
(רזעילא ירבד)


שקו שא

םימל תולשמנ םלועה תומואו ,(חי הידבוע) "שא בקעי תיב היהו" - שאל םילושמ לארשי-ינב
לע שאה תרבוג ,שאה ןיבו םימה ריס ןיב הדירפמה הציחמ תמייק דוע לכ .(בי,זי היעשי)
םימה םירבוג ,םהיניבש הציחמה תסרוקשכ םלוא ,םידאתמ םהש דע םתוא החיתרמ איהו םימה
.שאה תא םיבכמו
(ז"בדיר)


םהישעמב םינושמ

אולהו ,םמש םיישוכ יכו ."לארשי-ינב יל םתא םיישוכ ינבכ אולה" (ז,ט סומע) רמוא איבנה
.ןושלו המוא לכמ םהישעמב םינושמ לארשי ףא ,ורוע הנושמ ישוכ המ אלא ?םמש לארשי
(ב,זט ןטק דעומ)


תכרובמ תולדביה

םניא םייוגהש - "בשחתי אל םייוגב"ש םושמ אקווד "ןוכשי דדבל םע" אוה לארשי-םע
םידוהיל םירשפאמ םייוגה ויה וליא .םהינפב םהירעש תא םילעונו םידוהיה תא םיבישחמ
.ונל םידבוא ויה םידוהי המכ עדוי ימ ,םכותב ברעתהל
(םירפא הנחמ לגד)


לארשי תלעמ

םעה אטח" םיבותכה לע םישרדמב אבומכ) יאנג ןושל אוהש ,"םע" םיארקנ לארשיש העשב וליפא
םה לארשיבש םיתוחפה וליפא ןכש ."ןוכשי דדבל" אוה תאז-לכב ,("ףרוע השק םע" ,"הזה
.ןושלו המוא םוש םע םיהוזמ םניאו םידחוימ
(השמ חמשי)


חישמ ימיב

תואמ-עברא היירטמיגב "ןוכשי דדבל" ןכו ."חישמ ימיב" היירטמיגב "ןוכשי דדבל םע ןה"
תא יולגב םיאור וז הפוקתב .ינשה תיבה םייק היהש הנש םירשעו תואמ-עבראל זמר ,םירשעו
.לארשי לש םתלעמ
(םירוטה לעב)


ודיעה םכלשמ

ףא ?םכתלודג המ ,"ץראב דחא יוג לארשי ךמעכ ימו" רמאנ :אניבא ברל דחא ירכנ ול רמא
- רמאנש ,ונילע ודיעה םכלשמ :ול רמא ."ודגנכ ןיאכ םייוגה לכ" רמאנש המ ללכב םתא
."בשחתי אל םייוגבו"
(טל ןירדהנס)

עובשה תרמיא


תאצמו תעגי

ךות ,בבוש דליכ גהנתהלו תודשב טטושל גהנ ,דלי היה יקרוומ לדנעמ-םחנמ יבר קידצהשכ
.ותונדקשו ותוניצר תא וריכה הלוגס-ידיחי קר .תוירבה יניעמ תיתימאה ותוהמ תא ריתסהש

שירעב 'ר ןואגה תא ולאש םעפ .וירחא ורהרהש ויה ,ר"ומדאל רתכוהשכ ,ויבא תריטפ רחאל
ורמא אולהו ,הרותב עגי אל םלועמש ימל ךכ-לכ רשקתה ךיא ,וידיסח ינושארמ היהש ,הלאיבמ
."ןימאת לא תאצמו תעגי אל" ל"זח

'אצמ'ש האור התא םא ןכש ,'עגי אל'ש ןימאת לא - ל"זח ורמא ךכ ,ןכא" :שירעב 'ר בישה
..."תוירבה יניעמ ותעיגי תא ריתסהש אלא ,עגי םג עגיש הארנ -תודיסחה יכרד


תונויסינה תדובע

,תונויסינ לומ דדומתהל שרדנ םדא לכ .'תונויסינה תדובע' לע הברה רבודמ תודיסחה תרותב
תונויסינ שיו ,םיימוי -םויו םינטק תונויסינ שי .ותנומאו ותדימע תנחבנ םהבש םיבצמ
.םדאה לש תונומאה תכרעמ לכ ןחבמל תדמוע םהבש ,םיילרוגו םישק

,"ינסנו 'ה יננחב" :שקיבו ןויסינ לש בצמב דומעל הצר אקווד ךלמה דודש ,תרפסמ ארמגה
:םוי לכב םידוהי םיללפתמ ןכ-לע .ןויסינ ותוא לש ויתואצות ויה המ םיעדוי ונלוכ ךא
."ךתומ םוי דע ךמצעב ןימאת לא" :םדאל םיצעיימ םג ל"זח ."ןויסינ ידיל ...ינאיבת לאו"
םלשומה םדאל וליפא בסהל לולע אוהש הזעה הלטלטהו ןויסינה לש וחוכ תרכה ךותמ תאז לכ
.רתויב

סנ ןושלמ ןויסינ

הרטמ םהל שיש ,ןאכמ .ה"בקה תאמ םיאב וללה תונויסינהש ,םיעדוי ונא םינימאמ םידוהיכ
רמול ונילע .םייבויחו םיבוט םירבד קר םיאב ,דסחהו בוטה רוקמ ,ה"בקהמ ירהש ,תיבויח
לוכי היה אל וילאש הבוגל ואיבהלו וממורל ,םדאה תא תולעהל ותרטמ ןויסינה ףאש ,אופא
.תרחא ךרדב עיגהל

.לע-לא אשינה הובג רבד - לגדו 'סנ' ןושלמ םג אוה 'ןויסינ'ש ,הריבסמ תודיסחה תרות
הדימעה ידי -לע .הלעמ-הלעמ םדאה תא אשנל - ןויסינה לש ודועייו ותרטמ לכ וז ןכש
ןויסינב ותוא םידימעמ ןכלו ,רתויב תוהובג תוינחור תוגרדל עיגהל םדאה הכוז ןויסינב
.תולענ תוגרד ןתוא לא עיגיש ידכ

ובצמב ונממ תשרדנה תומלשה תא גישה רבכ םדאה רשאכ אקווד תחא אל עיגמ ןויסינה
זא-וא ,תיחכונה ותדובע ךרדב עיגהל לוכי אוה וילאש ברימה לא עיגה רבכשכ .יחכונה
.עיגה הילאש הגרדה תאו ודמעמ תא ,לוכיבכ ,רערעל םיסנמ .ןויסינב ותוא םידימעמ
אוה .ללכ-ךרדב םילגתמ םניאש םינתיאו םירתסנ תוחוכ ליעפהל םדאה תא בייחמ ןויסינה
.ןויסינב דומעל ידכ ,רתויב םיקומעה םג ,תוחוכה לכ תא ושפנ ךותמ קיפהל שרדנ

אוה ,הלעתמ אוה .ןכל םדוק היהש םדא ותוא וניא רבכ אוה ,הזב חילצמ ןכא אוהשכ ,זאו
אוה .םמויק לע עדי אל ןכל םדוק רשאו ושפנ ךותב םימייקש םישדח תוחוכל וישכע עדומ
ךורע-ןיאל ההובג הגרדל הלעתמ אוה וז ךרדבו ,'ה-תדובעל הלא תוחוכ ליעפהל וישכע דמול
ךכ .ןויסינב הדימעה תובקעב םצעתמו לדג הלעמלמ ול ןתינה עויסה םג .רבעב דמע הבש וזמ
.רתויב הבר תינחור תולעתהל ןויסינה םרוג

ירמגל םלעתהל

ןויסינה אובש עדוי םדאהשכ .וילע תורבגתהה תא הלקמ ,ןויסינה תרטמ לכ וזש ,העידיה םצע
תועצמאב ואשנלו וממורל ה"בקה לש ונוצר לע ,ךפהל אלא ,ודיצמ השלוח לע דיעמ וניא
וניאו תימינפה ותרטמ תא ןויסינב האור אוה .וילע רובגל רתוי ול לק - ןויסינב הדימעה
.וירחא ררגנ

הילשא אלא ,תיתימא הערפה םושמ םהב ןיאש ,ךכב ללכ-ךרדב םינייפואמ םמצע תונויסינה
שיחממ קחצי -תדקעל וכרדב וניבא םהרבא לש וכרד תא םסחש רהנה לע שרדמה רופיס .דבלב
,וכרדב ךישמהו ונממ םשרתה אלשכ ךא .שעוגו רעוס רהנ םהרבא ינפל דמע הרואכל .בטיה תאז
םעבט הז .הילשא אלא היה אל השעמלש חכוהו רהנה םלענ רבד לש ופוסב ירה ,רהנה ךות לא
.םדאה תא תוסנל םניינע לכו שממ םהב ןיאש ,תונויסינה לכ לש

ונממ םלעתהל שי .המודכו 'ןתמו-אשמ' לש ךרדב אופא הניא ןויסינ לע רובגל ךרדה
זאו .ללכו ללכ םייק ןויסינה היה אל וליאכ ונוצר יולימבו 'ה-תדובעב ךישמהל ,ןיטולחל
.היה אלכ םלענו גומנ ןויסינהש םיכוז


הלואגל הייפיצב


םיקולא התאר אל ןיע - אבה םלועל לבא ,חישמה תומיל אלא ואבנתנ אל םלוכ םיאיבנה לכ"
."ךתלוז
(ב,דל תוכרב)

היהש השעמ


"יאלוקינ ומכ"

קחצי-ףסוי יבר ,שטיוואבוילמ (םדוקה) יברה ביבס קנחה תבינע .הדרחו דחפ ימי םימיה
יברה םגו החפשמה-ינב ,םיברוקמה ,םידיסחה ,תאז ועדי לוכה .תקדהתמו תכלוה ,ןוסרואינש
הלעפש הפנעה תיתרתחמה הדובעה בצק תא טאה אלו יברה הפרה אל ןכ-יפ-לע-ףא .ומצע
.ותארשהבו ותנווכהב ,ותווצמב

וברה (ב-ג-קב תידוהיה הקלחמה=) הייצקסביה לש םינישלמו תשלובה ישנא .ז"פרת םירופ
ורזיפו תוריינ ומירחה ,הניפ לכב ושפשפ םה .וידיסח יתב תאו יברה לש ותיב תא דוקפל
.םירופ לש תיתרוסמה תודעוותהה תא ותיבב םייקל יברה שקעתה ןכ-יפ-לע-ףא .םישק םימויא
.םויה תחמשל םוקמ טעמ ךא הריתוהש ,הדרח שודג בלב סנכתה םידיסח לש לודג-אל רוביצ

,ליגרכ הלחה תודעוותהה .םידיסחה ובסה וכרוא לכל וירבע ינשמו יברה בשי ןחלושה שארב
ויניע תא םוצעל הברה אוה .רחא םלועב יורש אוה יכ יברה לע היה רכינ התישארמ רבכ ךא
.ויניעמ תועמד וגלז םיתיעל .יתבשחמ ץמאממ וינפ ומדא םעפ ידמ .ומצע ךותב סנכתהלו
לש הרותה ירבד ןיב תוקבד ינוגינ ונגינו העונת לכ רחא הבר תוכירדב ובקע םידיסחה
.יברה

היה אל שיאל .ןחלושה יתכריב ובצייתהו תויומד שולש המינפ וקמח תודעוותהה לש המוציעב
םה ןיא יכ בטיה ועדי םיחכונה לבא ,רבד לכל םידיסחכ וארנ הרואכל .םתוהזל רשאב קפס
.תוסנכתהו תודעוותה לכמ דרפנ-יתלב קלח ושענ הנורחאה תעב .םינישלמ אלא

לש תועש המכ רחאל .הנוש היה הזה הלילה .ונושלב יברה רהזנ ,הלאכ םירקמב ,ללכ-ךרדב
תא זיזה ,ותצלוח רותפכ תא םרפ ,וליעמ תא טיסה ,ומוקממ יברה םואתפ םק תודעוותה
.רוהטה וביל םוקמ תא ףשחו ופוג לעש ןטק-תילטה

תבריסו םוקמו םוקמ לכב זירכהל םעפ ךיתיוויצ" ,םידיסחה דחא רבעל ארק ,"!םייח-ילא"
ימ לכש ,םוקמו םוקמ לכב זרכהו אצ .יל תייצל ךילעו תינשב ךתוא ינא הווצמ התע .יל
..."!ותנש תא איצוי אל - םיצקסביה לש וא םיטייבוסה לש רפסה-תיבל ונב תא חלשיש

ךתוא וצלאיו םישבי םידרז לש הרודמ ושעישכ !ןמלז" :ארקו רחא דיסח רבעל הנפ אוה
עדתה ,שאה ךות לא ךמצע ךילשהל וא ,םהלש רפס-תיבל ךידלי תא רוסמל - םייתשה ןיב רוחבל
..."!שאה ךותל ךמצע תא ךילשהל ךילע ?תושעל ךילע המ

ישלב ידי-לע תמשרנ הלימו הלימ לכש םעדויב דחוימב ,םיחכונה בלב הזחא המויא הדרח
תא הנפה אוה .םהיתובשחמ תא ארק וליאכ יברה .יברה דגנכ ןכמ רחאל שמשתו הייצקסביה
תא ועמששכ םלוא .הבר הכובמ םהב הרכינ ,ךכב הלא וניחבהשכ .םינישלמה תשולש לא וטבמ
ישנא ,ןאכ םיאצמנ םהש ינא עדוי" :רמא יברהו .סעכ לש קמוס םפיצה ,ויפמ םיאצויה וירבד
..."!ללכ םהמ דחפמ ינניא ךא ,םמש-חמיי הייצקסביה

לבא ,יברה ירבד לע רבגי םנוגינש ידכ ,םר לוקב רישל ולחה םילהובמה םידיסחהמ המכ
לע קר ורמש .ומחרת לא ,(םולשו סח) רעוב ףוגהש וארתשכ" .רתוי םר היה יברה לש ולוק
ומכ' ,(ב"שר יברה) אבא תא יתלאש" :םותס טפשמ ףיסוה ךכ-רחא .רמא ..."!שארה
."'!יאלוקינ ומכ ,ןכ' יל בישהו ,'?יאלוקינ

הכרעמ להנל יאלוקינ ונב תא לוואפ רסיקה חלש םעפ" :ריבסה ,ןיבמ וניא שיאש הארשכ
שפנ-ףוריחב םחלנ יאלוקינ .וביל-זוע תאו יגטרטסאה ורשוכ תא קודבל ידכ ,המחלמב
.ויבא תושר תא לביקש אלב ,אבצה ישנאל תונתמו ללש קלחל לחה המחלמה ףוסב לבא .חילצהו
ושינעהל שקיב ינש דצמ ךא ,ברקב ותחלצה לע וחביש דחא דצמ .ונבל ארק ,רסיקה תאז עמששכ
.רופיסה תא יברה םייס ,"רסאמל וחלשו ,ותושר אלל תונתמ קליחש לע

..."'!יאלוקינ ומכ ,ןכ' ,רמא אוהו '?יאלוקינ ומכ' ,אבא תא יתלאש" :ףיסוה דימו
.רעצמו המיאמ םשפנ תא ועדי אלו םירבדה תועמשמ תא וניבה םידיסחה

יפמ ואציש םישקה םירבדה ףטש דעב רוצעל דציכ ןויער םידיסחה דחא תעדב הלע םואתפ
תא הטלק ,התמכחב ,תינברה .יברה לש ומיא תא םשמ קיעזהו ךומסה רדחל ךלה אוה .יברה
יכב תוכבל לחה ,יברה הב ןיחבהשכ .הנב תא ןתמל ידכ תודעוותהה רדחל הסנכנו בצמה תרמוח
הלחה םאה .רמא ,"אבא תארוה יפל אלא םניא יישעמ לכ .יתעדמ רבד השוע ינניא ,אמיא" :זע
.תוגופה אלב םביל קמועמ וכבו ,תינברה ומיא ולומו יברה ,םיינשה ודמע ךכ .ןכ-םג תוכבל

לפנ םואתפ .וכבו וכב םה ףאו ,שידא םיחכונה םידיסחהמ שיא ריתוה אל שיערמה הזחמה
.תודעוותהה המייתסנ ךכו ,ףלעתמ יברה

ב-ג-קה ירטוש וצרפ ,תוצח רחא ,ןוויסב ו"ט לילב ,הליל ותוא רחאל םישדוח השולש קוידב
תוחפ רובעכ םלוא .יקרעלאפש ,הנידמה דגנכ םיעשופל רהוסה-תיבל והוכילשהו יברה תיבל
דע הלואגה-גחכ םיגוחנ הלא םימיו ,סנ ךרדב יברה ררחוש ,זומתב ג"י-ב"י םימיב ,שדוחמ
.הזה םויה
יקצנימק קחצי-ףסוי 'ר םע םיידוהי םייח
םישדח םייוליג .יקצנימק רקוחה


תיד"בחה תרתחמהו ילארשיה דסומה

יבחרב יטסינומוקה רטשמה לש םימיאה ןוטלש ימיב הלעפש תיד"בחה תרתחמה לע םיעדוי לוכה
הלועפה-ףותיש לע םיעדוי םיטעמ קר םלוא .תודהיה תלחג תרימשב הקסעו תוצעומה-תירב
לע םיטרפ םסרפל דסומה ריתה הנורחאל קר .ילארשיה דסומ...ה וז תוליעפל שיגהש עויסהו
רמוחו שדוק-ירפס ,השודק-ישימשת תצפהב תובר ועייס דסומה ישנאש ,ררבתמ .תאזה תוליעפה
.הנידמב םירוזפה וידיסח ןיבל שטיוואבוילמ יברה ןיב רשק ץורע ושמיש ףאו ידוהי הרבסה

- ילארשיה דסומהו יברה' ורפס לע הלא םימיב דקוש יקצנימק קחצי-ףסוי 'ר ידיסחה רקוחה
םע שגפנ אוה .םיקתרמו םימולע םיקרפ לע רוא ךופשל דיתעש רפס ,'ד"בח תודלותב םיקרפ
אוה רפסב םיטטוצמה םישנאה דחא .ןושאר רוקממ תויודע םהמ הבגו רבעשל דסומה ישנאמ םיבר
.האלפומ םירשק תכסמ ראתמה ,'ל םוחנ רמ

םידוהי םיאצומ ןכיה

דעצ לכש ונעדי" :רפסמ אוה ךכו ,(1954-1953) ד"ישת-ג"ישת םינשב מ"הירבל עיגה אוה
ןוויכמ .םידוהיה םע רשק תריצי התייה ונלש הרטמה לבא ,רתויב דומצ בקעמל ןותנ ונלש
תסנכה-תיב תא תועיבקב דוקפל ונלחתה ,תסנכה-תיב אוה םידוהי שוגפל רתויב בוטה םוקמהש
ורתונש םידיחיהמ ויהש - 'ה'צשור הנירמ' יד"בחה תסנכה-תיב תאו הווקסומ לש לודגה
.םינש ןתואב םיליעפ

ראודב ועיגהש תודהי ירבד ונמע םיאיבמ ונייה ,ד"בח לש תסנכה-תיבל ונעגהש םעפ לכב"
לע ונל עדונ םכרדו ,תסנכה-תיב יאבמ המכ םע םירשק ונרצי טא-טא .לארשימ יטמולפיד
שקיבו דיסח יילא שגינ תחא םעפ .הנידמה יבחרב םדי-לע תישענש הפנע תידוהי תוליעפ
."ינוריעה ץחרמה-תיב... תא עיצה אוה .'עונצ' םוקמב שגפיהל

יברה םע רשק ץורע

דעצ םישוע ונניא' ,רמא ,'ןבה'" :השקבב דיסחה וילא הנפ ץחרמה-תיבב השיגפ התואב
שמשנ דסומב יירבחו ינאש ,התייה ותשקב .'ותכרב וא יברה תמכסה אלב ונייחב יתועמשמ
הנוממה םע רשק יתרצי .ץעייתהל יילעש ול יתרמא .יברה ןיבל םידיסחה ןיב רשק ץורע
דמע רבכ ומצע רוגיבא יכ יל עדונ םימיל .רבדה תא רשיא אוהו ,רוגיבא לואש רמ ,יילע
.שטיוואבוילמ יברה םע ףטוש רשקב

תויעבהו תולאשה לכ .ונלש עובק שגפמ םוקמ הווקסומב ינוריעה הווקמה היה םוי ותואמ"
רזוחו ,יברה לא םשמ ,לארשיל יטמולפידה ראודה תועצמאב וחלשנ ,יילא ורבעוה םידיסחה לש
."דועו תותילט ,תוזוזמ ,ןיליפת םג ונתועצמאב יברה ריבעה ךשמהב .הלילח

שרוגו ספתנ

ןב ותויהבש ,רמוא םוחנ .יברה לש הרותה ירבד תא םג םהילא ריבעהל םידיסחה ושקיב םימיל
לבא .תוצעומה-תירב יבחרב שטיוואבוילמ יברה לש ותרות תא ץיפהל ודיקפתמ םא ההת ץוביק
.הז ןיינעב םג םידיסחל עייסל ,הלעמלמ הארוה לביק הרהמב

ומשו ד"בח דיסח לש ותיבב 'םח לע' ספתנ אוה .ו"טשת תנשב הז קרפ םייתסנ םוחנ תניחבמ
רצק ןמז .ןווגמ ידוהי רמוח ותושרבו ,הווקסומ די-לעש הקבוחלמ רוורפב ,'ןקזה ןיול'
...לועפל הפיסוה תרתחמה לבא .לארשיל ,יאשחב ,ויתימעמ םיינשו אוה ושרוג ןכמ רחאלגרובזניג ףסוי ברה תאמ - הכלהה תניפ


הדועסב חלמ

?הדועסה תעשב ןחלושה לע חלמ חינהל גוהנ המל :הלאש

ןתונה רבד לכ וא חלמ וינפל ואיביש דע 'איצומה' ךרבל םדא ליחתי אל ,ןידה ןמ :הבושת
יקנ םחלה םא םלוא .הכרבה דובכ םושמ ,םעטב תלכאנ 'איצומה' תסורפ היהתש ידכ ,םחלב םעט
שבי םחל לוכאל הצור םדאהש וא ,(ליגרכ) חלמב וא ןילבתב לבותמ רבכש וא ,(ןיבוס אלב)
הזש ןוויכמ ,ךכל ןיתמהל רתומ תאז םע .חלמ ול ואיביש ןיתמהל ךירצ וניא - אקווד
.הדועסה יכרוצמ

לא םיבשוי לארשישכ" :שרדמב ורמאש ןוויכמ ,ןחלושל חלמ דימת איבהל וגהנ ,השעמל
-תירבו ,םהילע גרטקמ ןטשה - תווצמ אלב םהו םהידי ולטייש דע הזל הז םיניתממו ןחלושה
היהיש ידכ ,םימש-םשל) הליכאהו ,חבזמל המוד םדא לש ונחלוש ןכש ."םהילע הניגמ חלמ
."חלמ בירקת ךנברק לכ לע" :(גי,ב ארקיו) רמאנו ,ןברקכ תבשחנ ('ה תדובעל קזחו אירב

םש םימעפ שולש יכ ,חלמב םימעפ שולש 'איצומה' תסורפ תא ליבטהל ךירצ הלבקה יפ-לע
רמאנ ןכלו ,'ה תומש השולש שי םינהוכ תכרבב םג .חלמ = 78 היירטמיגב (26) ה"יוה
."םלוע חלמ תירב" (טי,חי רבדמב) ןהוכה ןורהאל

,בוטה תא םייקמ חלמה .רשבב םעט ןתונ אוה לבא ,םעט וב ןיא ומצע חלמה :תודיסחה יפ-לע
,תומלשב וגישהל ונחוכב ןיאש ףאש ,הרותבש 'דוס'ה קלחל זמור אוה ןכל .ערה תא תירכמו
.הרותה יקלח לכב םעט ןתונה אוה ,ונתיאמ םיבגשנה םיינחור םיאשונב קסוע אוהו ליאוה

השנענ טול לש ותשאש ,שרדמב רומאה יפ-לע ,ןחלושל חלמה תא האיבמ השיאהש םיגהונ שי
.םיחרואל חלמ איבהל הבריסש םושמ ,חלמ-ביצנל התייהו

.ןחלושה לע חלמ ראשייש םידיפקמ ןוזמה תכרב םיכרבמשכ ףא
הרות לארשי גהנמ .ח"ס םש ןקזה ר"ומדא ע"ושו ,כ"ונו א"מר ,ה,זסק ע"וש .אבה ה"דות א,מ תוכרב
הארו .נ"שו ,ג,ה ארקיו (אינתה לעבל) הרות יטוקל .ג ק"ס פק 'יסבו ,מ ,םש םייחה ףכ .ב ,םש
.20 'מע 765 'ד"בח רפכ'ב אבומהישארה ףדל

םיניינע חתפמ | ןיעידומ | סופד תיב | תושדח רדח | םידלי רדח | ןויע רדח | ד"בח תיב

תורומש תויוכזה לכ (c)
רואל האצוהה ףגא - זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ
03-9606169 :'סקפ ,03-9607588 'לט ,72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת
ירא-בל ףסוי :"טנרטניא" רודמ שאר * בונורהא ןהכה קחצי ףסוי ברה :ר"וי
chabad@chabad.org.il