551 'סמ עובשה תחיש

עובשה תחיש תונוילג יכרכ

,500 'סמ ןוילג דע 1 'סמ ןוילגמ - רואל ואציש "עובשה תחיש" תונוילג לכ תא גישהל ןתינ
.םיכרכ 5-ב םיכורכ
.יארשא סיטרכב םלשל ןתינ .158 החולש 03-9607588 :'לט .ח"ש 150 (תונוילג 100) ךרכ לכ ריחמ:ןויליגה ירודמ
עובשה תרמיא
ןייעמה ןמ
תבש ןחלוש
שדח שי
תיעובש הדמע
ץבוק תדרוה
הכלהה תניפ
םיידוהי םייח
היהש השעמ
תודיסחה יכרד

סחניפ תשרפ * (25.7.97) ז"נשת'ה זומתב 'כ * דורב םחנמ :ךרוע

תיעובש הדמע


תולגהמ תאצל תוצרל


הנש םייפלא ינפל הלחהש תולג התוא איה וניתורצ לכ רוקמ
תעדות תא םיתרוח ונא ןכל .הציקל העיגה אל ןיידעשו
ונשפנב ךכ-לכ קומע תולגה


ונא ,תונורחאה םינשה םייפלאב הנש ידמכ ,בוש .'םירצמה ןיב' ימיל ונסנכנ עובשה
הז ןיא םא םילאוש שי .תולבא לש םימימת תועובש השולשב ,תולגהו ןברוחה תא םינייצמ
םויכו ,רתויו הנש םייפלא ינפל ושחרתהש םיעוריאב רבודמ ,וללה םינעוט ,אולה .םזגומ
םואתפ המ ;החונמב הב תבשל םילוכי ונאו ,התוא ונחרפהו ונינב ,לארשי-ץראל ה"ב ונרזח
?לבא לש תועובש השולש

םיביטומ םה הלואגל הייפיצהו תולגה יגשומ המכ דע שיחמהל ידכ וב שי הזה רבדה אקווד
יזכרמ ריצ םה הלואגל תדמתמה הייפיצהו תולגה לע באכה .ידוהיה םעה ייחב םייזכרמ
-ימי לכ תא םינייצמ ונא עודמ הריבסמ הזה רבדה לש הקימעמ הנבה קרו ,תודהיה תסיפתב
.ןברוחה ךילהתב חתפמה

םילשהל אל

וניאש ללוכ בצמ איה תולגה .לארשי-םע הב הכוהש הביאכמ הכמ םתס הנניא תולגה ,ןכא
ידוהיה םעה אצמנ ןברוחה זאמ .ומע םילשהל לוכי וניא ידוהיש בצמ ,ןיקת וניאו ילמרונ
לוכהש ונל המדנ םימעפלש הדבועה .ילמרונ-אל ,ןוכנ-אל ,שבושמ בצמב ללכב םלועהו טרפב
.קותמל רמהו רואל המדנ ךשוחהש ,תולגה ישובישמ קלח המצע איה - ריפש

הרקיע .תללוכה תולגה לש הייוטיבמ דחא קר איה לארשי-ץראמ לארשי-םע לש תיזיפה תולגה
לארשי-םע הלג ןכל ,תולג שיש ןוויכמ .םירבדה לש םשובישו תמאה רתסה - אוה תולגה לש
םדיקפת תא ךירעהל םוקמב םידוהיה תא םיאנוש םייוגה ןכל ;שדקמה-תיב ברח ןכל ;וצראמ
הנפומ םלועב םייקש לאיצנטופה בור ןכל ;טעמתמ בוטהו רבוג ערה ןכל ;םהל עייסלו
ייח ןכל ;םניח-תאנשו תובבל-דוריפ הברה ךכ-לכ שי ןכל ;םייבויח אלו םיילילש םיקיפאל
םה הלא לכ .רתויב םיענהו יעבטה רבדה ויהיש םוקמב ,לועל בשחיהל םילולע תווצמו הרות
.תולגה לש םינוש םייוטיב

איה ונלש יעבט-יתלבה בצמה תוללכל תירקיעה הביסהו וניתורצ לכ רוקמש ,םיעדוי ונא
תא םיתרוח ונא ךכ םושמ .הציקל העיגה אל ןיידעשו הנש םייפלא ינפל הלחהש תולג התוא
םיעדוי ,תולגה תא בטיה םיווחו םירכוז רשאכ קר ןכש .ונשפנב ךכ-לכ קומע תולגה תעדות
.ול יופצה לודגה דועייה והמו ידוהיה םעה לש תיתימאה ותוהמ יהמ

הנשה לכל תרוכזת

תועובשה תשולשב תולבא יניד םיגהונ ונאו ,באב העשתבו זומתב רשע-העבשב םימצ ונא
םייח ונא יכ שוחיו רוכזי - םימיב אב ןקז דעו ךר דלימ - ידוהי לכש ידכ ,םהיניבש
םעה אצמיהל ךירצ ובש יתימאה בצמה תמועל תוחפל) רמו ער אוה יחכונה בצמה יכ ,תולגב
.המלשהו תיתימאה הלואגל הייפיצו הליפת יאלמ תויהל ונילע יכו ,(ידוהיה

לש תחא הניפ קר םניא וללה תועובשה תשולש .הלוכ הנשה לכל ךרד-הרומ םישמשמ הלא םימי
ידוהי .העש לכבו םוי לכב ןנשל ונילעש תרוכזתו םודא רוזמר םה אלא ,הנשה לכ ךותב לבא
.ילמרונ-אלו יעבט-אל בצמ ,תולג אוה םויכ םייקה בצמהש ,הרכהה תא ושפנב רידחהל ךירצ
.הלואגה אובל הכירצשו ,ןכתיי אל ךכש שוחל ךירצ ידוהי

-ןב אוהש רכוזו עדויה ךלמ-ןב .תולגב העיקש ינפמ לארשי-םע לע הניגמ ,ךכב הרכהה םצע
םתס אוהש המדיו ךלמ-ןב אוהש חכשי הלילח םא לבא ;הכולמה ןומראל דחא םוי רוזחי ,ךלמ
תא רוכזל ךירצ ןכל ?ךכל ןוצרה תא דביא רשאכ ,יתימאה ודמעמל רוזחי ךיא - ינומה שיא
!םייתעבש רבדה ץוחנ - ךכ-לכ הבורק איהש וישכעו ,העושיל תופצלו תולגהשדח שישדקמה יניינע דומיל

שטיוואבוילמ יברה לש ותאירק תא רוביצל ריכזהל יואר 'םירצמה ןיב' לש הלא םימיב
םיקסועה םיאשונה תא דומלל דחוימבו ,הקדצ תניתנבו הרותה דומילב הז ןמזב ףיסוהל
,(גמ-מ םיקרפ לאקזחי ;ידוקפ -להקיו ,המורת תוישרפ) בתכבש הרותב ,שדקמה-תיב יניינעב
הז דומיל ידי-לע .(ם"במרל הריחבה -תיב תוכלה) הכלהבו (תודימ תכסמ) הפ-לעבש הרותב
רכשבו ,הרותב תיבה תרוצ תורקל וקסעתיו םהל רומא ךל" :שרדמה ירבד ונב ומייקתיש הכזנ
."תיבה ןיינבב םיקסוע םה וליאכ םהילע הלעמ ינא ,הב תורקל וקסעתיש ,התיירק

שדקמה-תיב תשחמה

םגד ססונתמ הילעש ,האנ תינועבצ הזרכ ץראה יבחרב תסנכה-יתבב ץיפמ ד"בח-יריעצ זכרמ
לבקל םיבר םילוכי תאזה הזרכה תרזעב .םיטרופמ םירבסה ודיצלו ,שדקמה-תיב לש ינועבצ
.וב ושחרתהש תונושה תויוליעפהו שדקמה לש תיתואיצמ הנומת הנושארל

םישנל ןויע ימי

רימת-תמר ןולמב ןויע ימי השולש םימיה תעשתב תמייקמ 'היח רוא' םישנל תינרותה הללכמה
.םיצרמה יבוט יפמ תואצרה ועמשוי ןויעה ימיב .'תבשה דוסב' אשונל ושדקויש ,םילשוריב
.02-5374927 :המשרהל

"ימויה ףדה" חול

םירועישה ובו ,ח"נשת תנשל דחוימ חול הקיפה 'ימויה ףדה' דומיל תצפהל תזכרמה הדעווה
.6762953 -03 'לטל היינפב וגישהל רשפא .ימלשוריהו ילבבה דומלתב םיימויהשטיוואבוילמ יברה לש ויתוחיש יפ-לע דבועמ - תבש ןחלוש
ינונבל 'צ תאמ .סחניפ תשרפל


והילא הז סחניפ

ואנקב לארשי -ינב לעמ יתמח תא בישה"ש לע ורכש תא סחניפל ה"בקה קינעמ ונתשרפ תליחתב
,איה הנווכה תוטשפב ."םולש יתירב תא ול ןתונ יננה" - ?ורכש המו ."םכותב יתאנק תא
.םינהוכ ויהי וירחא וערזשו ,הנוהכה תירב תא ול ןתנ ה"בקהש

:רמוא אוהש יפכ ,סחניפכ יאנק היה איבנה והילא םג ."והילא הז סחניפ" :םירמוא ל"זח
ןתנ ךכ לע .יבויח -אל ןפואב לארשי-םע לע רביד ףא אוה ."תואבצ יקולא 'הל יתאנק אנק"
-ינב המכ דע חכווייש ידכ ,הלימ-תירב לכל אובי והילאש - "םולש יתירב תא" ה"בקה ול
.ותירב תא םירמושו ה"בקל םירוסמ לארשי

המשנל ףוג ןיב םולש

לצא יולגב םיאור הז רבד .המשנה ןיבל ףוגה ןיב תורבחתהל ןכ-םג זמור "םולש יתירב"
."המימשה הרעסב" ימשגה ופוגב הלע אוה אלא ,ופוג תא הבזע אל ותמשנ .איבנה והילא

דע ,ופוג תא ךכ-לכ ךכיז והילא .ימשגה ףוגה לש טלחומ ךוכיזמ תעבונ תאזה תלוכיה
השודקה תארשהל ילכ השענ ומצע אוה אלא ,תוינחורה ינפב םוסחמ דוע היה אל ףוגהש
תא לבקלו תולעתהל לוכי היה ימשגה ופוג אלא ,רבקיהלו תומל ךירצ היה אל ןכל .תינחורה
.םיינחורה םייוליגה לכ

והילאו השמ

ףוג לעב היה ונבר השמ םג םנמא .ונבר השמ לע וליפא איבנה והילאל ןורתי שי וז הדוקנב
תיבה אלמתנ" דלונ רשאכש ,רמאנש יפכ ,ודלוויה עגרמ דוע שודק היה ופוג .ךכוזמו שודק
םג ריאהו עקב המשנה רוא אלא ,המשנה רוא תא ריתסה אל ףוגהש דיעמה רבד ,"רוא ולוכ
.ףוגל דעבמ

דע ךכ-לכ רדח אל המשנה רוא ןכש ,הרובק ןועט היה ופוגו תמ ונבר השמ תאז-לכב ךא
רוא תא ףוגה ריתסה אל ,המשנה וכותב התרש דוע לכ .הדוסימ ףוגה תוימשג תא הנישש
תא ירמגל ךכיז איבנה והילא ,תאז תמועל .ותוימשגמ הלעתנ אל ומצע ףוגה לבא ,המשנה
.תוינחורלו השודקל ילכ השענ ומצע ףוגהש דע ,ופוג

הארי רשבה

הלואגה לש הניינע םג הז ןכש ,הלואגה רשבמ אוה אקווד איבנה והילא עודמ ןבוי הז יפ-לע
.תיקולאה השודקל ילכ היהת המצע תוימשגהש דע ,הזה םלועה לש ותוימשג תא ירמגל ךכזל -
תוימשגה) ומצע רשבה ,רמולכ - "רשב לכ וארו 'ה דובכ הלגנו" :הלואגה ןמז לע רמאנ ךכו
."רביד 'ה יפ יכ" הארי (המצע

הלואגל דימ תישענ לארשי-ץראל הסינכה התייה ,וניכז וליאו ,סחניפל ןתינ הזה חוכה
.הלא ונימי דע הלואגה הבכעתנ ,םייוצר-יתלב םיניינע וברעתהש ןוויכמ .המלשהו תיתימאה
-תלואג ונלאגיש ,ונקדצ -חישמ תאיב לע רשביו ,בוט רשבמ ,איבנה והילא אובי הרהמבו
.המלשהו תיתימאה הלואגב םימלוע
(609 'מע ,ב ךרכ תוחיש יטוקל)

לארשיב גיהנמ :אשונב םישרדמ - ןייעמה ןמםעה לע גיהנמה

תמועל .(זט,זכ רבדמב) "הדעה לע שיא רשב לכל תוחורה יקולא 'ה דוקפי" :שקיב ונבר השמ
לע" היהי גיהנמהש הצר ונבר השמ ."ךלמ ונל הנת" ושקיב ,לאומש ימיב ,לארשי-ינב ,תאז
.םתעפשהל ןותנו םדיב היהי ךלמהש וצר לארשי-ינב וליאו ,"הדעה
(םירפא הנחמ לגד)


דורי רודב לודג גיהנמ

- הכופה תמאה לבא ,רתוי םינטק םיגיהנמב קפתסהל רשפא תורודה תדירי םעש רובס םלועה
הלוח אוהש לככש ,הלוחל לשמ .רתוי םילודג םיגיהנמל קוקז אוה ,רתוי תוחנ רודהש לככ
.רתוי לודג אפורל קקזנ אוה ,רתוי
(ם"ירה ישודיח)


גיהנמ לש ונחבמ

רשאו םאיצוי רשאו ,םהינפל אובי רשאו םהינפל אצי רשא" גיהנמ רחביש ה"בקהמ שקיב השמ
,וחור יפל םתוא גיהנמ ,םעה ינפל ךלוה אוהש ,אוה יתימא גיהנמ לש ןחבמה - "םאיבי
ינימ לכמ "םאיצוהל" וחוכב הזכ גיהנמ .ןומהה םעט יפל ויתועד תא הנשמו לגתסמ וניאו
.השודקה תכלממל "םאיבהל"ו ,תוכובסת
(לזאה ןבא)


שארה הנפמ אל

יבר ."יירוחאל יתרזחו רבד יתרמא אל יימימ :יסוי יבר רמא" :רמאנ (ב,חיק תבש) ארמגב
,להקה לא ,רוחאל ושאר תא הנפה אל םלועמ ,המ-רבד רמאש העשבש ,ומצע לע דיעה יסוי
.רוביצה יניעב ןח םיאשונ וירבד םא תוארל
(םיחרי דגמ)


םעב הרועמ

הברק םהיפלכ שוחי לארשיב שיא לכש ,םעב םירועמ דימת ויהיש םיגיהנמל םיקוקז לארשי-ינב
,םיאשנתמ םיגיהנמל אלו ,ונאצב העורה גהונש יפכ ,תוטשפב ןייטצת םתוגהנתהש ,תישיא
.םהילא ברקתהל שיאל םיחינמ םניאש
(אחסישפמ םנוב יבר)


םהינפל אצי רשא

תומוא יכלמש ךרדכ השוע אהי אלש - (זי,זכ רבדמב) "םהינפל אובי רשאו םהינפל אצי רשא"
אצי רשא" אלא ,םהיתב ךותב םהל ןיבשויו המחלמל םנויגל תא ןיאיצומ ןהש ,ןישוע םלועה
."םהינפל אובי רשאו םהינפל
(אטוז ירפס)


בהואש גיהנמ

םג ןתיי ,םיארי םניאשל ןהו םיאריל ןה ,"רשב לכל תוחורה יקולא" אוהש ,'הש שקיב השמ
.אוהש תומכ ידוהיו ידוהי לכ הווש הדימב בהאיש - "רשב לכל" גיהנמ לארשיל
(יול תשודק)


יאנק גיהנמ אל

היהיש ויניעב בטוה אלו ,גיהנמל רחביי אמש ששח ,סחניפ לש ותובישח לדוג תא השמ הארשכ
,לארשימ דחא לכ לבוס היהי לארשי לש םגיהנמש 'המ שקיב ןכל ;הזכ יאנק גיהנמ לארשיל
.יאנק גיהנמ אלו ןלבס גיהנמ םהל היהיש
(קצוקמ לדנמ-םחנמ יבר)

עובשה תרמיא


תוגיהנמה רתכ

יבר ,ונב תא ריתכהל םידיסחה ושקיב ,הנשטנלמ בייל-המלש יבר קידצה תוקלתסה רחאל
לא עסנו ותיב תא בזע םידיסחה ץחלמ רטפיהל ידכו ,בריס עשוהי יבר .ר"ומדאל ,עשוהי
.יקרוומ קחצי יבר קידצה

רמא .הרות ירבד עימשהל ושקיב ןחלושה תכירע תעבו חרואה תא דואמ דביכ יקרוומ קידצה
היהש יפ-לע-ףא ,רמולכ ;'םכותב יתאנק תא ואנקב' הרותה תרמוא סחניפ לע" :עשוהי יבר
."גיהנמ תויהל שקיב אלו 'םכותב' ראשנ תאז-לכב ,ההובג הגרדמ לעב

,'םכותב' לש בצמב םידמועשכ - "'ה םכותבו" :ףיסוהו המכסה תואל ומכש לע חפט קחצי יבר
.גיהנהל םילוכיו הניכשה תארשהל םיכוז ,םעה ךותב

.המר דיב ותדע תא גיהנהל לחהו ותיבל עשוהי יבר בשתודיסחה יכרד


םירוסייה תלבק

שפנה תא םיקרממ םהש םושמ ,החמשב םלבקל ךירצש ,ל"זח ורמא םדאה תא םידקופה םירוסיי לע
דרוי ער ןיא" ללכה יפ -לע ,הז ןיינעב דחוימ קמוע הפיסומ תודיסחה תרות .תונוועה ןמ
-יא ותלעמ םור ללגב אקוודש ,רתויב הלענ בוט םצעב םה םירוסייהש רורב ןכל ."הלעמלמ
.םירוסיי תרוצב אב אוה אלא יולג בוטכ ולבקל רשפא

רמוא בותכה םהילע םירוסייב םיחמשה" ל"זח ירבד (וכ קרפ) אינתה רפסב םירבסומ וז חורב
םירוסייה לש םרוקמש ,הרכההמ תעבונ םירוסייב החמשה ןכש ."ותרובגב שמשה תאצכ ויבהואו
אלא ,בוט ןאכ שיש םדאל רורב ןכלו ,(םיסוכמה ,םינוילעה תומלועה) 'איסכתאד אמלע'ב
לש תולגתהה איה - "ותרובגב שמשה תאצ"ל הכזיש ,אוה ךכ לע רכשה .הסוכמו רתסנ אוהש
.אובל דיתעל הסוכמה בוטה

"חמשה לארשי 'ר"

רפס) רפוסמ .םירוסיי לבקל ועדיש םידיסח הלדיג ,השיגדמו הרידחמ תודיסחהש ,וז הרכה
לש ונב .דחוימ ןפואב ובריק יברהו ,'קדצ-חמצ'ה יברל דיסח אב םעפש (7 'מע ה"שת תוחישה
ול רמא .רבדה רשפל ויבא תא לאשו ךכל דיסח ותוא הכז המל תעדל הצר ,ש"רהמה ,יברה
תניחבב - הנומאבו החונמב לוכה אוה לבקמ .אוצמל השק והומכ םירוסיי לעב" :'קדצ-חמצ'ה
אלו ותוא םילטבמ לוכה ןכ-יפ-לע-ףאו ,תודיסח ןיבמו אוה ןדמל .'החמשב והנילובקל'
הארנה בוטב ,וילא דרייו ךשמוי בוטהש יואר והומכ םדא .תוטשפתה םוש וילע תרכינ
."הלגנהו

תדחוימ תומד היהש ידוהי שטיוואבויל הרייעב יח בוט-םש-לעבה ימיבש רפוסמ ןכ-ומכ
ריבסמ היה ,הרוחש הרמב וא תובצעב יורש םדא הארשכ ."חמשה לארשי 'ר" - הרייעב תטלובו
עודמ ,ידוהי 'ר עמש" :הפירח המינב םג רבדמ היה םימעפלו ,בוצע תויהל ערש ,תומיענב ול
תא לבק ,טושל הקישנ ןת !שפיט היהת לא ?הלוח וא ,ינע ךתויה ללגב ,ךכ-לכ ףעוז התא
.(וטק 'מע א ךרכ םירוביד-יטוקיל) ..."היירכוס אבא ךל ןתיי זאו !הבהאב םירוסייה

ותודחאמ דרפנ אוה ,רמולכ) 'דרפנ' והירה - 'יוא' רמואה" :ב"שרה ר"ומדא ק"כ רמאו
לוכהו ונממ םיאב םירוסייה םגש עדוי ,תמאב וב ןימאמו ה"בקב קבדש ימ ןכש ."(ךרבתי
.הבוטל

םיווש ערו בוט

םלועה יניינע לכש דוסיה יפ-לע ,תודיסחה הריבסמ םירוסייה תלבק תייגוסב ףסונ קמוע
ףוס-ןיאהש ךכבו 'ה תלודגב ןנובתמש םדא .תוקולאה תמועל ספאכו ןיאכ תויהל םיכירצ
םיניינעב ערהו בוטהש הרכהל עיגמ ,עגרו עגר לכב האירבה תא םייקמו ארוב יקולאה
אוהש ירה ,ןכ-אל םאש ,החמשב ערה תא לבקמ אוה אליממ .ירמגל ויבגל םיווש םיימשגה
.יקולאה ףוס-ןיאה תמועל תובישח תוימשגל סחיימ

- ערכו בוטכ - םדאה תא הרקי רשא לכ" :(י ,ב ןמיס ש"בירה תאווצ) ט"שעבה רמוא ךכ לע
לוכה - טושפ לכאמ וא םינדעמ לכואש ;ותוא םיזבמ וא ותוא םיסלקמש ןוגכו .ויניעב הוושי
:(ח,זט םיליהת) רמאנ תוותשה לש וז הדימ לע .ךרבתי ותאמ הז אולה :רמאיו ויניעב הוושי
."דימת ידגנל 'ה" - ןכש ,ילצא הווש לוכה ,ונייה - "יתיווש"

הניא םירוסייבו 'לאמשה וק'ב הגהנההש האור ה"בקה רשאכש ,םעפ רמא שטיוואבוילמ יברה
הארנה בוטב ,םימחרבו דסחב ,בוריק ךות ,'ןימיה וק'ל רובעי יאדו - התלועפ תא תלעופ
המ לע" :"הרס ופיסות דוע וכות המ לע" (ה ,א היעשי) בותכה תא יברה שריפ ךכו .הלגנהו
."הרס ופיסות דוע" הנהש ,ליעומ וניא רבדה ירהו ,שינעהלו תוכהל המ םשל - "וכות


הלואגל הייפיצב


יתמ ?שדקמה-תיב [הנביי יתמ=] ינבתי יתמ .שדקמה-תיב לע אלא הניא לארשי לש ןתליפת לכ"
."?שדקמה-תיב ינבתי
(ב,גי הבר תישארב)

היהש השעמ


תולגה תביס

עשעתשהל בהא םגו דואמ וכירעה רסיקה .הניוומ ןושמש יבר ,ידוהי רש היה הירטסוא רסיקל
םישנא םתא אולה" :רסיקה לאש .ידוהיה םעה לע החישה הלגלגתנ דחא םוי .המכח ירבדב ומע
אופא המל ;םכל ולכי אל םימעה לכש דע ,ךכ-לכ אלפומ הדימע חוכ ילעבו םיצורח ,םימכח
."?תולגב תובר הכ םינש םייורש םתא

תוענומ ןיעה-תורצו תאזה האנשהו ,תולגה תא ונילע הטימה םניח תאנש" :ןושמש יבר חנאנ
.ותעד לע םיבשייתמ םניא םירבדהש ימכ ,דצל דצמ ושאר דינה רסיקה ."הלואגה תא

תא דביאש דע רעיה הבעמל ךשמנ אוה .דיצל רסיקה אצי ,ףרוחה לש ומוציעב ,דחא םוי
.הקוחר רוא תדוקנ האר עתפל .תישארבה יצע ןיב העות ומצע אצמ רסיקהו דרי הלילה .ךרדה
.הייחשב רהנה תא הצחו וליעמ תא טשפ רסיקה .וכרד תא םסח רהנ ךא ,רואה תובקעב ךלה

לקתנ ךא ,םיתבה תותלד לע קפדתמ רסיקה לחה .ןטק רפכל עיגהש האר ,רואה לא ברקתהשכ
הזכ רק הלילב ץוחב בבותסמ יופש םדא הזיא" .תלדה יכרח ךרד וב וצעננש םיינדשח םיטבמב
.םהיתותלד תא וחתפ אלו םישנאה ורהרה ,"ופוגל הקד תנותוכ קרו

ידוהיה ינפ .ידוהי בצינ הירוחאמו תלד וינפל החתפנ שואיי ףס לע היה רבכ רסיקהשכ
בישהל םח הקשמב ודביכו ותיבל וסינכה אוה .ויתומצע דשל דע בוטרה ךלהה הארמל ומכרכתנ
.ושפנ תא

.הלעב תא ששחב תלאוש תיבה-תלעב תא רסיקה עמש ,"?אוה בנג ילוא"

.שיאה בישה ,"!םדא והירה ,תאז-לכב"

בוש עמש ,"!םלשי אל אוה" .האלמ החורא וינפל שיגה ידוהיהו המ-רבד לוכאל רסיקה שקיב
.הלעב ינזואב תלבוק השיאה תא רסיקה

.שיאה הל הנע ,"!םדא והירה ,תאז-לכב"

לש הוורפה ליעמ תא בלוקהמ ריסה אוה .םיאופקה וירביא תא טעמ םמחל רונתל רסיקה ברקתה
השיאה הריהזה ,"!חרביו רקיה הוורפה ליעמ תא בונגי טעמ דוע" .וב תוסכתהל שקיבו וחראמ
.הלעב תא

.התעד תא סיפהל הלעב הסינ ,"רנה רואל דמלאו הלילה לכ רע ראשא"

.הקומע המדרתב רסיקה עקש הרהמ דע

יל שי" .הריבה-ריעל עוסנל ידכ הלגע ורובעב רוכשל ידוהיהמ שקיב חרואה .ריאה רקובה
בטיה וטלקנ הישושחלו הדיצה הלעבל השיאה הארק .חראמה עיצה ,"ךעיסהל לכואו ילשמ הלגע
הליכאה ימד תא םלשי אל ףאו הוורפה תא לוטיי ,ךרדב ךגורהי שיאה" :רסיקה ינזואב
."!ךיתרהזה ,האר ...הנילהו

.ךרדל ואצי וידחיו ותלגעל תולעל וחרוא תא ןימזה אוה .ותשא תורהזאל העש אל שיאה לבא
.הניוול םעיגהב ידוהיה לאש ,"?ךל רוצעל ןכיה"

.חרואה בישה ,"!רסיקה רצחב"

.ששחב ידוהיה רמא ,"!תושק ונושינעי ,םש רוצענ םא"

.חרואה ועיגרה ,"!יראווצ לעו יילע ,הגאד לא"

שובל אוהשכ ,ןומראה לא המינפ ץרו הלגעה ןמ עסונה קניז ,ןומראה רעשל ךומס ועיגהשכ
ןמ והודירוה ,רמשמה ילייח והופיקה ,האתשמ ידוהיה דועב .ידוהיה לש הוורפה ליעמב
חרואה לטנ הנה" .הדרחב שיאה רהרה ,"יתשא הקדצ" .ןומראה ךות לא וליבוהל ורהימו הלגעה
..."דבכ שנוע םג יילע תשוי התעו ,םליש אל הטורפ ,יליעמ תא

הכרבה תא ךרבל רהימ אוה .ותוכלמ ידגבב שובלה רסיקה ינפל ידוהיה דמעוה להובמו דעור
.רסיקה לאש ,"?יתוא ריכמ התא םאה" .היוארה

.ידוהיה הנע ,"ותלעמ דוה תא יתיאר אל יימימ"

ליחתהו רסיקה רמא ,"ךיטיהר תא םג ,ריכמ ינא ךתיב תא םג .בטיה ךריכמ ינא לבא"
.םטרופל

ןתנ .הענכהב ידוהיה רמא ,"רפכ-ןב לש ותיבב הרוקש המ לכ אוה עדוי ,ונכלמכ םכח ןיא"
..."!?ינריכמ ךניאו ךתיבב יתיהש ןורחאה הלילה לכ" :המת טבמ רסיקה וב

וינפל תולוענ תותלדה לכ ורתונ דציכ ;ןורחאה הלילב ויתורוק לע ויברוקמל רסיקה רפיס
תא לאש ,"?העיסנהו החוראה ,הנילה דעב ךל עיגמ המכ" .וחראל םיכסה הז ידוהי קרו
.ידוהיה

.ידוהיה קתש

.קתוש ידוהיה ךא .לואשל רסיקה ףיסוה ,"?ףסכ ילקש הרשעב ךנוצר"

.קתוש ידוהיהו ,רסיקה ךישמה ,"?האמ ילוא ?םישימח ילוא"

.קתוש ונדוע ידוהיהו ."!?םימרכו תודש םע הזוחא התא הצור ילוא !?םיפלא-תרשע !?ףלא"

רכשב ךל עיגמה לע הרתי הטורפ ךל ןתא אל ,הנוע ךניא םא" .רסיקה לש ותונלבס העקפ
.ולוקב םיערה ,"!הינסכאה

יל תחא השקב" ,םגמג ,"רסיקה ינודא" .ורוביד רשוכ תא ידוהיל הבישה וז הטיעממ העצה
עובש לכב אוה ףא עיגמ ךומסה רפכהמ ידוהיו ,ירפכב תיקדס ירבד רכומו ינא הנוק .ךממ
..."!ירפכל דוע אובי אלש ודוה םורי רסיקה הווצי ,אנא .יב הרחתמו ירפכל

ןיע -תורצש ורמאב ןושמש רשה קדצ יכ ינא האור" .רסיקה ינפ לע התלע תוממותשה תשרא
ךא ,וימי לכ רישע הזוחא-לעב תויהל היה לוכי הז ידוהי .םידוהיה לש םתולגל הביסה איה
..."!והער םע תורחתב וינייעמ
רצנ לאכימ םע םיידוהי םייח


סקימוקה לע הלוע תואיצמה

,ויבא .(ןונבל) ליבוק -רידל (ב"הרא) טיורטד ןיב וילע ורבע רסאנ קיימ לש ותודלי תונש
.ב"הראל ןונבלה תעקבבש יזורדה םרפכמ םהיאושינ רחאל ורגיה ,לדא ,ומאו ,הרומ זא ,לידע
.ב"הראל ומא םע בש הרשע-םיתש ןב היהשכ .ןונבלל ומא םע בש קיימו ודרפנ ךכ-רחא

לחה אוה .ולצא רויצה ןורשיכ יוליגל ליבקמב האב 'סקימוק'ה םלועל קיימ לש ותועדוותה
ירייצ יבוטמ דחאל בשחנ רבכ הרשע-עשת ליגב .םוחתב תונמוימ שוכרלו סקימוק דומלל
.ףנעב תולודגה תורבחה ידי-לע קסעוהו סקימוקה

לודגה דוסה

הניא וז תד לבא ,תיזורדה תדל ןב ,ינונבל היה אוה .ימינפ טקש רסוח שח תע התוא לכ
שח דחא םוי .ותוהז תא אופא שפיח אוה .תד ןהוכ הב שמשל ןווכתמ וניאש יממ רבד תעבות
םוי םיעברא ךשמב בשי םש .הינרופילקב תחנו קרוי-וינ תא שטנ אוה .חורבל זע ךרוצ
.ופוס דעו ותישארמ ך"נתה תא ארקו םיפוצר

הארנה לככ השח הבסה .ומא-םא ,ותבס םע חחושל ול ןמדזה דחא םוי .וביל תא וכשמ םירבדה
הרמא ,"ידוהי התא" :לודגה דוסה תא וינזואב ףושחל הטילחהו הדכנ יורש הבש השקה הכובמב
.ול

םישרושה ופשחנ

תורמושמהו תוקיתווה תחא הבשחנ ןונבלב תידוהיה הליהקה :ויתודלות תא ול הרפיס איה
לש ותבס םג .הלא דצל הלא ,םיזורדו םידוהי הז יררה רוזאב ויח הנש םייפלאכ .םלועב
הדביא ,רוזאב וצרפש תומוהמב .תידוהיה הליהקהמ קלח התודליב התייה ,ינמדק הינה ,קיימ
יזורדל האשינו תיזורדכ הלדג איה .תימוקמ תיזורד החפשמ ידי-לע תבכ הצמואו התחפשמ תא
לש ומא ,לדא ,םתב םהל הדלונ םשו ב"הראל ורגיה םימיל .ןונבלה תעקבבש היאשר רפכהמ
.קיימ

ןנכת א"משת תנשב .ויתויהת רשפ תא קיימ ןיבה ,םיידוהיה וישרושל ותועדוויה עגרמ
.ותטימ דיל בכעתהל ץלאנ אוהו ,ויבא לש וזופשא לע ול חווד ןונבלמ לבא ,לארשיל תולעל
.לילגה -םולש תמחלמ הצרפ ,לארשיל וכרדב ,ןונבלמ תאצל דמע רבכשכ

תוצצפה תחת

,תונושה תויצילימה לש תורוקיבו םימוסחמ עורז לולסמבו תודבכ תוצצפה תחת ,ךרד-אל-ךרדב
רצנ לאכימל ומש תא הניש ןאכ .לארשיל ותבנגהב ועייס הלא .ל"הצ ילייח לא רובחל חילצה
בושייב ררוגתמו 42 ןב אוה םויכ .ןויצע ינפלואב (ותודהי תורמל) 'הרמוחל רויג' רבעו
."םימיסקמ םידלי העברא"ל באו םילשורי תדילי השיאל יושנ אוה .הרפע

םג רייצמ אוה וישכע .וילע בוהאה סקימוקה םלועל בש ,תודהי ידומיל לש ןמז-קרפ רחאל
הידמיטלומה תרבחב .ב"הראב םילודגה סקימוקה ינותיעב ותדובע ךשמה דצל ,ידוהי סקימוק
תודלותב םיעוריא לש ,ידמימ -תלת ,בשחוממ רויאב לאכימ קסוע ,'סא-ןא-יס' תימלשוריה
,ררבתמ ,תואיצמה .חספה גח לע ביהרמ רוטילקת לש ותקפה המייתסה רבכמ אל .לארשי-םע
...סקימוקה ירייצ לש עורפה ןוימדה לע ףא הלועגרובזניג ףסוי ברה תאמ - הכלהה תניפ


תידרפס הנותחב יזנכשא

ידרפס לצא 'םירצמה ןיב' ימיב תכרענה ןיאושינ תחמשב ףתתשהל יזנכשאל רתומ םאה :הלאש
?הזב רתיה גהונה

ללגב ,"םישנ םיאשונ ןיא" באב העשת ירחא דעו בא שדוח-שארמ קר ,דומלתה ןידמ :הבושת
תצקמבו) זנכשא תוליהקב ךא .ךורע-ןחלושב רבחמה קספ ןכו ,שדקמה-תיב ןברוח לע תולבאה
.זומתב רשע-העבש םוצמ לחה ךכמ ענמיהל םיגהונ (דרפס תוליהק

לע רוסיא ןיא יכ ,החמשב ףתתשהל שקבמה דיחי לכ לע לח הז רוסיא ןיא ,םירסואה יפל םג
לע אוה רוסיאה אלא ,"הלכו ןתח תחמש רקיע" םהש ריש-ילכ לע הללכבו ,הווצמ לש החמש
-ןיב ןמזב הליחתכל תאז עובקל יואר ןיאש םושמ םא ,ולא םימיב הפוח ךורעל הלכהו ןתחה
.רבדב בוט ןמיס ןיאש םושמ וא םירצמה

ימ ,םירצמה -ןיב ימיב םיריתמה םידרפסה יפל ןכו) םירצמה-ןיב ינפל השיא אשנש ימ ,ןכל
לכ לש תודועסה ךשמב ,ומע חומשל םירחאל ףאו ,חומשל ול רתומ ,(בא שדוח-שאר ינפל אשנש
-ןיב ימי ךותב רבכ םהש ףא ,ךכב םיליגר םא ,םידוקירו רמז-ילכב םגו ,התשמה ימי תעבש
.םירצמה

הליהקמ ורבח לצא ןיאושינ תחמשל ןמזוהו ,ולא םימיב ןיאושינב רוסיא גהונש ימ ןכו
.ולא ןיאושינב םידוקירב ףתתשהלו רמז-ילכ עומשל ול רתומ ,הזב רתיה הגהנש

םדא ןיב םולש םושמו תוירבה דובכ םושמ הזב שיש רחאמ תאז רוסאל םוקמ ןיא דחוימבו
.הליהקל הליהק ןיבו ורבחל
תוא םירבד 'פ א"ש יח -שיא-ןב .כ"ונו א"מר ,ב"ס אנקת 'יסו ב"ס חלש 'יס ח"וא ע"וש .א,גמ תומבי
ב"ח ;טנק 'יס א"ח ח"וא השמ-תורגא :ת"וש .א ס"וס םירצמה ןיב 'עמ ,םיניד תפיסא ,דמח ידש .ד
חל 'יס ח"וא ה"ח רמוא-עיביו ,אי תוא הפ 'יס ד"ח קחצי תחנמ הארו .זצ 'יס א"ח ע"הא ;הצ 'יס
.ו תואישארה ףדל

םיניינע חתפמ | ןיעידומ | סופד תיב | תושדח רדח | םידלי רדח | ןויע רדח | ד"בח תיב

תורומש תויוכזה לכ (c)
רואל האצוהה ףגא - זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ
03-9606169 :'סקפ ,03-9607588 'לט ,72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת
ירא-בל ףסוי :"טנרטניא" רודמ שאר * בונורהא ןהכה קחצי ףסוי ברה :ר"וי
chabad@chabad.org.il