552 'סמ עובשה תחיש

עובשה תחיש תונוילג יכרכ

,500 'סמ ןוילג דע 1 'סמ ןוילגמ - רואל ואציש "עובשה תחיש" תונוילג לכ תא גישהל ןתינ
.םיכרכ 5-ב םיכורכ
.יארשא סיטרכב םלשל ןתינ .158 החולש 03-9607588 :'לט .ח"ש 150 (תונוילג 100) ךרכ לכ ריחמ:ןויליגה ירודמ
עובשה תרמיא
ןייעמה ןמ
תבש ןחלוש
שדח שי
תיעובש הדמע
ץבוק תדרוה
הכלהה תניפ
םיידוהי םייח
היהש השעמ
תודיסחה יכרד

יעסמ-תוטמ תשרפ * (1.8.97) ז"נשת'ה זומתב ז"כ * דורב םחנמ :ךרוע

תיעובש הדמע


םירפסה-ןוראל הרזח


םירפסה-ןורא' תא ריכהל ךירצש הרכהה ילוא ,עדוי ימ
תוחפל ,ךרדה תא ללוס וניא םאש ,ןושאר דעצ איה 'ידוהיה
ןוויכה תא הרומ


םירפסה-ןורא' תרכהל תוררועתה תיתד-אלה הייצנגילטניאה ברקב תחתפתמ הנורחאה הפוקתב
וטושפ הרות דומילב אל וליפאו תווצמ תרימשב אלו ,'הבושתב הרזח'ב רבודמ אל .'ידוהיה
ידוהי תויהל רשפא-יאש ,הנקסמל ועיגה רתויה לכל .תכל וקיחרה אל ךכ ידכ דע .ועמשמכ
יפכ תידוהיה תורפסה תא ודמלי אל םה ,ןבומכו .ידוהיה םירפסה-ןורא תא ריכהל ילב
.'וכו 'תיתרוקיב השיג' ךותמ אלא ,וניתובא הודמלש

לע הדי תא תכמוס תיתדה תודהיה םא קפסו רוביצ ותוא ברקמ האב הלוכ-לכש ,תאזה המזויה
ירבדל .תופקתהו תרוקיב לש תונותיק הילע תוכתינ רבכ ,תודהיה דומיל לש הזכ גוס
...םייתדל העינכ איה 'ידוהיה םירפסה ןורא' לש ותובישחב הרכהה םצע ,םיללושה

תירשפא-יתלב תואיצמ

דלונש ריעצה רודה יח תירשפא-יתלב תואיצמ וזיאב שוחל ידכ הזה חוכיווה רחא בוקעל יאדכ
-יאש לובלבו םידגונמ םירסמ ,תוריתס אלמ םלוע ךותב ולוכ-לכ יורש אוה .לארשיב לדגו
,םינווגמו םינוש םיכרע ץמאל ,דיל אבה לכמ סופתל ןויסינ ןאכ השענ .ונממ ץלחיהל רשפא
.הז םע הז םיבשייתמ םה דציכ בושחל ילב

ך"נתה תא הב םידמולש ,תידוהי הנידמ תאז .ידוהי תויהל דליה תא םיכנחמ דחא דצמ
תויהלו לארשיל תולעל ידוהי לכל רשפאמש ,תובשה קוח הב שי .לארשי יגח תא הב םיגגוחו
טהלב םינעוטו םימעה ןיב ןויוושה לגד תא המרב םיפינמ ינש דצמ .תויוכז הווש חרזא דימ
?םירבדה ינש םיבשייתמ ךיא .ידוהי-אלל ידוהי ןיב הילפה םוש היהתש רוסאש

םינויד עמוש ריעצה רענה .םלועה יבחרב תרבוגה תוללובתהה לע הגאדב םירבדמ דחא דצמ
דצמ .תידוהיה העדותה חופיטו ידוהי ךוניח ידי-לע תוללובתהב םחליהל ךרוצה לע םידמולמ
םע ןתחתהל ךירצ אל ידוהיש םיריהצמ ילארשיה רעונהמ םיזוחא השימחו םיעבש רשאכ ,ינש
.הלפאו המודק העד וא רעונה לש 'תעזעזמ' תונעזג תאזש םירמוא ,ידוהי-אל גוז-ןב

דצמ .תודהיה לש האלפומה תינחורה הריציבו ,ך"נתה ,םירפסה-רפסב םיראפתמ ונא דחא דצמ
םיגיצמ ,תוברתה ירסימוק לש םמלוע-תפקשה תא םאות וניאש ל"זח רמאמ טטצמ בר רשאכ ,ינש
האבומ לכ תונגלו ,תידוהיה תשרומה תא ךירעהלו דבכל רשפא ךיא .יביטימירפו ךושחכ ותוא
?הכותמ

תונייעמל רבחתהל

.סרקש חבזמה תונרקב םיזחאנו תושקבתמה תונקסמה תא קיסהל תונשקעב םיברסמ םישנאש אילפמ
רוקמ'ל הרותה תא ךופהל םישנא וטילחה םינש תורשע ינפלש ,ךכמ עבונ הזה לובלבה לכ
,םיידוהי םיכרע לש קצומו ביצי סיסב הרותב תוארל םוקמב .'תוכמס רוקמ' םוקמב 'הארשה
אובי הצורה לכש ,'המכח ירבד' לש ףסואל התוא וכפה ,ונייח תא תיתשהל ונילע םרואלש
.ווג רחא לוכה ךילשהו אב ישילשהו טעמ ינש ,הברה לטנ דחאש ,איה האצותה .לוטייו

,'ידוהיה םירפסה-ןורא' ןיינעמ קוידב ימ תא .רבעה תויועט לע בוש רוזחל םיסנמ וישכע
םייקה ןואמיצה ?יגולופורתנא רקחמ ןיעמל ותוא םיכפוהו ותמשנ תא ונממ םיאיצומש רחאל
.לארשי תרות לש םיכזה תונייעמל ,תיתימא תודהיל אוה רוביצב תובחרנ תובכש ברקב םויכ
ךכ-רחא .םיבר הכ םיריעצ לש םהיתומשנ וקתונ םהמש תורוקמה לא רבחתהל הדיחיה ךרדה וז
.האלה הזב ושעי המ םמצע םה וטילחי

איה 'ידוהיה םירפסה-ןורא' לא עדוותהלו רוזחל ךירצש הרכהה םצע ילוא ,עדוי ימ לבא
.ןוויכה תא הרומ אוה תוחפל ,ךרדה תא ללוס וניא םאש ,ןושאר דעצשדח שיםימיה תעשתב תכסמ ימויס

םימיב הווצמ לש החמש ףיסוהל ידכ ,תכסמ ימויס 'םימיה תעשת'ב ךורעל קיתע ידיסח גהנמ
שטיוואבוילמ יברה לש ותאירק תא רוביצל ריכזמ ד"בח-יריעצ זכרמ .החמשב םיטעממ םהבש
םיקסועה םיאשונה דומיל ךשמה לע ףסונ) תסנכ-תיב לכב הלאכ םימויס ךורעל לדתשהל
שיש ,'םימויס'ה ידמעמב ףתתשהל ןמזומ בחרה רוביצה .(הקדצב הפסוהו שדקמה-תיב יניינעב
תיתימאה הלואגב ןוששל ונלבא תא ה"בקה ךופהי שממ בורקבש ךכלו תולגה םויסל הלוגס םהב
.המלשהו

הקיזומ ילב וידר םישוע ךיא

םירודיש (יח לוק ,7 ץורע) תובושחו תולודג תויתד וידר תונחת ורדשי הנושארל הנשה
הקיזומ ילב ,הכלהכ וידר םישוע ךיא חכוויהל תונמדזה וז היהת .םימיה תעשתב םידחוימ
לוק .בורל הרות ירועישו תואצרה ,ללמ תוינכת ורדשי תונחתה .הלא םימיב העימשהל רוסאש
-לוק לש 'א תשרב ןכו הלא תונחתב .הקיזומ אלב ,הלא םימיל תודחוימ תומוסרפ קיפמ ףא יח
.םיברה יוכיזל ,תותכסמ ימויס הלא םימיב ורדושי לארשי

ןופצה רוזאב תודהי ךירדמ

הליהקל ןווגמ עדימ ובו ,'תעדל' ךירדמה תיעיברה הנשה וז עיפוהל דמוע ןופצה רוזאב
ףסונ עדימ דצל ,רוזאבש דסחהו הקדצה תודוגאו הרותה תודסומ תמישר ךירדמב .תיתדה
- שדח תוריש ךירדמב ףסותי הנושארל הנשה .וב רזעיהל םייושע תווצמה ירמוש רוביצש
דדועת יאדו וז המישר .תבש םירמושה תויונחהו םיקסעה תמישר - 'תבש ירמושל בהז עדימ'
.04-8626336 :םיטרפל .תבשה תרימש תאשטיוואבוילמ יברה לש ויתוחיש יפ-לע דבועמ - תבש ןחלוש
ינונבל 'צ תאמ .יעסמ -תוטמ תשרפל


ה"בקה םע ףותישב

רפהל לוכי היבא - היבא תושרב איה דוע לכ ,רדנ הרדנש השיאש ,הרותה תעבוק תוטמ תשרפב
אל ןיידע ךא הסראתנש השיא לש הניד המ .הירדנ תא רפמ הלעב - היאושינ רחאלו ,הרדנ תא
.הרדנ תא רפמ ,דיתעל הלעב ,הסורא - ?האשינ

לוכי לעבהש ,איה הכלהה םלוא ,סוראה לש וחוכמ לודג תויהל לעבה לש וחוכ רומא הרואכל
.היאושינ םדוק הרדנש םירדנה תא אלו ,היאושינ רחאל ותשא הרדנש םירדנה תא קר רפהל
.ןכל םדוק הרדנש םירדנה תא ןהו ןיסוריאה רחאל הרדנש םירדנה תא ןה רפמ סוראה ,ותמועל

סורא לש וחוכ

רחאלש הפוקתל לבגומ וחוכו ,אוה-וחוכב ותשא ירדנ תא רפמ לעבה - ךכל םימעטה דחא
תעבוקש יפכ ,באה לש וחוכ ףותישב ותסורא ירדנ תא רפמ סוראה ,תאז תמועל .ויאושינ
תא ףיקמ םהינש לש בולישה ."הירדנ ןיריפמ (סוראה) הלעבו היבא - הסרואמה הרענ" :הנשמה
.ןכמ רחאל ןהו ןיסוריאה ינפל ןה ,השיאה לש הייח לכ

לעבה לש וחוכש יפ-לע-ףא ןכש .לעבה לשמ לודג וחוכ ,באה םע ףותישב לעופש ,סוראהש ירה
וליאו ,וחוכל תולבגמ שי ,דבלב ומצע חוכב לעופ אוהש רחאמ ירה ,סוראה לשמ לודג ומצע
.םירדנה לכ תא רפהל לוכי ,באה םע ףותישב לעופש סוראה

ןיאושינו ןיסוריא

אוה לארשי-םע .ה"בקל לארשי-םע ןיבש רשקב םג םימייק ,ןיאושינו ןיסוריא ,וללה םיגשומה
'ןיאושינ'הו ,'ןיסוריא' תניחבב איה ללכב תולגה תפוקת .לעבה אוה ה"בקהו השיאה תניחבב
.לארשי-םעל ה"בקה ןיב םלשומה דוחיאה היהי זאש ,הלואגה ןמזב ויהי

ירמגל קתנתה םדאה ובש בצמ אטבמ 'ןיאושינ' גשומה .וללה תוגרדה יתש שי 'ה תדובעב םג
,םייניב-בצמ - 'ןיסוריא' ."דחא רשבל ויהו" תניחבב ,ה"בקב קבדו הזה םלועה יניינע לכמ
הרומג תוקבדלו תורשקתהל עיגה אל ןיידע ךא ,םלועה יניינעמ ומצע תא קתינ ןכא םדאה ובש
.ה"בקב

ה"בקה לש וחוכב

'ןיסוריא'ב הלעמ שי תאז-לכב ךא ,'ןיסוריא'ה בצממ רתוי הלענ 'ןיאושינ'ה בצמ הרואכל
דוע קוקז אוה ןיאש בושחל לולע ('ןיאושינ') ה"בקב תוקבדל עיגהש ידוהי .'ןיאושינ'ה לע
עיגה אל ןיידעש ימ ,ותמועל .רומג קידצ רבכ אוה ןכש ,'ה-תדובעב ה"בקה לש ותרזעל
.העש לכבו תע לכב ה"בקה לש ותרזעל קקזנ אוהש שח ,('ןיסוריא') וז הגרדל

,וחוכל תולבגמ שי ,רתויב הנוילעה הגרדב דמוע אוה וליפא ,ומצע חוכב לעופ ידוהישכ
לודגה םדאהש ,רתויב תונוילע תוגרדל עיגהל לוכי אוה ,ה"בקה לש וחוכב לעופ אוהשכ לבא
.ומצע תוחוכב ןהילא עיגהל לוכי וניא רתויב םלשהו
(612 'מע ,ב ךרכ תוחיש יטוקל)

החטבהו רדנ םויק :אשונב םישרדמ - ןייעמה ןמםירדנב םיריהז ווה

."השעי ויפמ אצויה לככ ורבד לחי אל" :(ג,ל רבדמב) הרותה תרמוא רדנ רדונה םדא לע
םירדנב ץרופה לכש ,םהב וצרפת לאו םירדנב ןיריהז ווה ,לארשיל ה"בקה םהל רמא :אינת
אל יכ" רמאנש ,םלועל הליחמ ול ןיאו ,יב רפוכ תועובשב לעומהו ,תועובשב לועמל ופוס
."אוושל ומש תא אשי רשא תא 'ה הקני
(ינועמש טוקלי)


רזוג קידצ

דמועש ימ :ךכ שרפל שי (ג,ל רבדמב) "השעי ויפמ אצויה לככ ורבד לחי אל" קוספה תא
,ורמאש והז .וירבדכ השעי ה"בקה - "השעי ויפמ אצויה לכ" ,וירבדמ הנשמ וניאו ורובידב
.םייקמ ה"בקהו רזוג קידצ
(יול תשודק)


םירדנ ןוועב

םיתמ םירדנ ןוועב יכ ,חצורכ בשחנ םייקמ וניאו רדונהש ,'חצור' היירטמיגב 'םירדנ'
.םינב
(םירוטה לעב)


קשח ךותמ םייקל

הרותה לבא ,רדנש המ תא םייקיו "ורבד לחי אל" רבד לש ופוסבש יאדו רדנ רדונה םדא
יפכ תובהלתהו קשח לש הדימ התואב היהי רדנה םויקש - "השעי ויפמ אצויה לככ"ש הווצמ
רבדה םויק וליאו ,תובהלתהו קשח ךותמ איה החטבהה בור-יפ-לע ןכש .רדנש העשב ול ויהש
היהי רדנה םויקש ,"תרדנ רשאכ תישעו" :רמאנש והז .דש ואפכש ימכו תורירקב םיתיעל השענ
.רדנש תעב ול היהש ומכ קשח ותואב
(בלסידיוומ שריה-יבצ יבר)


ןילוח ירבד וליפא םייקל

והז .ורובידמ וב רוזחלו ללחל ול לא ,ןילוח תחיש וליפא ,םירבד םתס וליפאש הווצמ םדא
.ללחל ול רוסא ןילוח ירבד וליפא - "ורבד לחי אל" :רמאנש
(ץינזוקמ דיגמה)


םיגיהנמ לש תישיא המגוד

.רוביצה ינקסעלו םיגיהנמל - "תוטמה ישאר"ל הנושארבו שארב רמאנ "ורבד לחי אל" יוויצה
םהילע .םתרבד תא ורפיו ורקשי ,םנושלב וכפהי תוטמה ישארש רוסא רחא םדא לכמ רתוי
.רוביצה לכל תפומו תוא שמשלו םהיתוחטבה תא םייקל

- "אצי אל רמוא יסוי יבר ,ונזואל עימשה אלו עמש תא ארוקה" (ג,ב תוכרב) רמאנש והז
תוירבה לא הנופ ,תלוזל החכותו רסומ ירבד עימשמ אוה רשאכ הבוח ידי אצוי םדא ןיא
.ומצע ולש וינזואב םיסנכנ םירבדה ןיא ךא ,"לארשי עמש" ארוקו
(ןשיה ונרצואמ)


הלוכ הרותה לכ

תלבקבו העובשב ,רדנב וילע לביקש המ לע םדא רובעי אלש ,הזה דוסיב היולת הרותה לכ
רמאנ ןכל .העובשבו הלאב ,תירבב ונלביקש הרותה לכל דוסי הלילח ןיא ,ןכ-אל םאש ,םירבד
דוסיב םייולת 'ה ייוויצ לכ - "ורבד לחי אל ...'ה הוויצ רשא רבדה הז" (ד,ל רבדמב)
."ורבד לחי אל" םדאש הזה
(רפוס םתח)

עובשה תרמיא


?ימ לש - "התימה םוי"

לכמ קחרתהל ךרוצה תאו החמשה לש התובישח תא דימת שיגדמ היה ןירבוקמ השמ יבר קידצה
םיכרדה תחאש ,ל"זח ורמא ירהו ,תובצעה תא לולשל רשפא ךיא :והולאש םעפ .תובצע לש ץמש
.תובצע איבמש רבד ,"התימה םוי" תא םיריכזמש ידי-לע איה ערה רצי תא חצנל

:קידצה בישה

ערה רציל ריכזהל ךירצ ,ךפהל .וטושפכ התימה םויל איה הנווכהש שרפל ונתוא בייחמ ימ"
.ץראה ןמ האמוטה חור תא ה"בקה ריבעי ובש ,חישמה תאיב םוי תא - ולש 'התימה םוי' תא
."רתויב הלודג החמש אלא תובצע תררוג הניאש דבלב וז אל חישמה תאיב תרכזהתודיסחה יכרד


השודק תורירמ

יפ-לע -ףא םלוא .תובצעה תא החודו החמשה תא דואמ השיגדמ תודיסחהש םיעדוי לוכה
שאר-דבוכ לש םייוסמ גוסב תדדצמ תודיסחה םג תאז-לכב ,תילכתב לוספ רבד תבשחנ תובצעהש
תורמרמתה ,רמולכ .'תורירמ' - תודיסחה תפשב הנוכמ הזה רבדה .'ה תדובעב ימינפ רעצו
.ובצמ לע םדאה לש תימינפ

תורשפא ןיאו תילכתב רוסא אוהש ,ףרט רשב שי :רמוא םידיסחה ינקז םשב עודי םגתפ
ולכאל רשפא - יוארכ ותוא םירישכמו הכלהכ ותוא םיטחוש רשאכש ,רשכ רשב שיו ,ונקתל
ךא ,בוט רבד םוש הנממ קיפהל רשפא-יא - הפרט איה תובצעה .'ה תדובעל וב שמתשהלו
הדובע לש החמשב התוא םיקיתממו יוארכ התוא םירישכמש יאנתב ,איה הרשכ תורירמה
.(הסת 'מע ט ךרכ צ"יירה ר"ומדא שדוק-תורגיא)

הקודב הפורת - תורירמ .םה םירוסא םירבד - הרוחש הרמו תובצע" :ןקזה ונבר רמוא ךכו
.(זיר 'מע ט ךרכ צ"יירה ר"ומדא שדוק-תורגיא) "םשה תדובעבו דומילב החלצהל איה הסונמו

המזויו ץרמ

ןהיתשב .תומוד תושוחת יתש ןה ינוציח טבמב יכ ,תורירמל תובצע ןיב ןיחבהל לק-אל
תורירמל תובצע ןיבש ,תודיסחה ילודג ורמא .באכ ,רעצ ,ךודכד תשגרה םדאה לע תטלתשמ
.ארחא-ארטסל השודק ןיב ,ץראל םימש ןיב לדבה והז לבא ,קיקד הרעש טוח דירפמ

לש האצותה יפל - ?תורירמל תובצע ןיב ןיחבהל רשפא דציכ :ורמא םינושארה םידיסח
האיבמ תובצעה .דומלל םיבשייתמ - תורירמ רחאל ;ןושיל םיכלוה - תובצע רחאל .םירבדה
.ןקתל ריבכ ןוצר םדאה בלב הדילומ תורירמה וליאו ,שואיי ידיל

לש השוחת וז .המואמ תושעל חוכ ול ןיא ,ךודכדב עקוש ,בצעתמ םדאה .תויח ןיא תובצעב
החמש לש תויח וז ןיא םנמא .המוצע תויח שי תורירמב ,תאז תמועל .תוומ ןיעמו ןולדיח
םיעיגמ תורמרמתההמ ןכל .הלועפל ףחד ,המזוי ,ןוצר אלמ םדאה לבא ,תורמרמתה לש אלא
תדובעב םימדקתמו תונורסחה תא םינקתמ ותרזעבש ףונמל תכפוה תורירמה וליאו ,שואיי ידיל
.'ה

תא האורה םדא לש תוירשפא תובוגת יתשל תורירמל תובצע ןיב לדבהה תא ולישמה םידיסח
הרקמב .ףרשנה תיבה לע באכו רעצ אלא ,החמש ןאכ ןיא םירקמה ינשב .שאב הלוע ותיב
קיעזמ אוה ינשה הרקמב .רבד השוע וניאו שואייב וידי רכופ ,יכבב ץרופ םדאה ,ןושארה
,חמש אוה ןיא םנמא .ושוכר תא ליצהל ודיבש לככ השועו הפירשה לע םימ זיתמ ,שא-יבכמ
.תורירמה יהוז .הלועפלו היישעל ותוא םיאיבמש ,המזויו ץרמ ,תויח אלמ אוה לבא

תיקולא תויח

תביס" :(זפ 'מע ר"תע םירמאמה רפס) ב"שרה ר"ומדא ק"כ םייתשה ןיב לדבהה תא רידגמ ךכו
רבד תואיצמ אוה ירה ,יעבדכ ותדובע תא דבוע רשאכ ירהש .ומצע תשגרה - איה תובצעה
וניא רשאכ ותוהמ המו אוה המד ,תואיצמ וניא ,ותדובעב אוה רסח רשאכ וליאו ,ומצע יניעב
וקוחיר לע ונייה ,רבדבש יקולאה ןיינעה לא טיבמ היה ול .בוצע אוה ןכלו ;םיקולא דבוע
תורירמה .יקולא שגרה שי תורירמב .תורירמב היה ,תוקולאל ובוריק רדעה לע וא תוקולאמ
החמשל ,ןמז רובעכ ,האיבמ איהו ,(םלעהב איהש קר) החמש הניינעש ,תויח תניחבב איה
איהש אלא ,דוע אלו ;תוקולאל בוריקלו הדובעל האיבמ הניא ,תובצעה ,התמועל .הדובעב
."םולשו סח ער ינימ לכל תסרדנה הפוקסאכ םדאה תא השוע

רשפא -יא רציה ןוחצינב" :"לודג ללכ" ונל ןתונ (וכ קרפ אינתה רפסב) ןקזה ונברו
."החמשמ תכשמנה תוזירזב םא-יכ ,ןבאכ בלה םוטמטו תובצעמ תואבה ,תודבכו תולצעב וחצנל


הלואגל הייפיצב


."התוא הנוב ינא - אובל דיתעל לבא ;הבירחה םדו-רשב ,התוא הנב םדו-רשב - םילשורי"
(זכ יתבר אתקיספ)

היהש השעמ


לארשי לאוג

.רפכה ןודאמ הגיזמ-תיב ותסנרפל רכחש ידוהי ררוגתה בוסאבלוק ריעל ךומס ןכושה רפכב
הריכחה ימד תא םליש הזו ,רכוחל ומליש ,ש"יי ותש םיירפכה .ןירשימל קסעה להנתה הליחתב
.ןודאל דעומב

תא רידהל ולחה םיעובקה הגיזמה-תיב יאבמ םיבר .רוזאל השק תילכלכ הפוקת העיגה םימיל
םוכסה תא ץבקל חילצהש דע ,םייתנועה הריכחה ימד ימולשתב רגפל לחה רכוחה .ונממ םהילגר
.שורדה

העפותהשכ לבא .םימולשתב רוחיאה חכונ תמייוסמ תונחלס ןודאה הליג תונושארה םימעפב
ןושל רכוחה יפלכ טוקנל לחה ףא הנורחאה תעב .עוקפל ותונלבס הלחה ,התנשנו הרזח
תא ךילא חלשא ,ךימולשתב רגפתש האבה םעפב .םיצורית עומשל דוע ןיינועמ ינניא" :םימויא
..."ךב לפטל דציכ ועדיי רבכ םהו יישנא

רכוחה תחפשמ ינב דועב .שדוק-תבש רקובב היה הז .אובל רחיא אל עוציבה דעומ ,םנמאו
הרובח ותיב לא עתפל הצרפ ,תסנכה-תיבל ותכילהל ומצע ןיכמ רכוחהו הלילה תנשמ םיששואתמ
.םינוירב לש

האנש ןורכישו סרה תוואת .םחור לע הלועה לככ וב תושעלו תיבה ךותב ללותשהל ולחה םה
ריס תא וליפא .ולכי רשא לככ ,וצתינ ,וצפינ ,ורבש - םדיל לפנש המ לכב וכה ,םהיניעב
.ןברוחו סרה םהירחא וריתוה םה .ץראל וכפש ליבהמה ןימחה

השענב וטיבה םה .המואמ תושעל ולכי אלו ,םהיניע לומ סרהנ םתיב תא ואר תיבה-ינב
קר .םורגופה ירוחאמ דמוע ןודאה יכ םהל רורב היה .עשי ירסח ורתונ ךא ,עוזעזבו המהדתב
.שגרנו רעסנ יכבב םבאכו םעוזעז תא טעמ קורפל םמצעל ושרה םיערופה וקלתסהשכ

.תסנכה -תיבל רהימו ונכ לע רדסה תא רשפאש המכ דע בישהל רכוחה הסינ ותיב-ינב עויסב
המל זמר אלא וניא הזה םורגופהש רורב היה .תואבל הגאדבו השק השוחתב וילע הרבע תבשה
.ול ןיא םלשל ףסכ אולהו ,דיתעב ול יופצש

'לארשי בהוא' לעב ,קידצה ךרע םש .הכומסה בוסאבלוק ריעה לא אצי תבשה תאצב דימ
.הכלמ-הוולמ תדועס תא ,הטפאמ

קוידב לבא .הברה הנממ עומשל קיפסה אלו ,קידצה לש ותשרד ףוס תארקל עיגה רכוחה
:הלאה םירבדה תא קידצה רמא ,סנכנשכ

םירמוא ונחנאש ,רבע ןושלב ,'לארשי לאג' - תחאה .לארשי תלואג ןיינעב שי תוכרב יתש"
לאוג' תכרב םג שי לבא .םירצממ לארשי-ינב תלואגל םינווכמ ונחנא םש .חספ לש הדגהב
-האר' םילימב תחתפנ וז הכרב .הרשע-הנומש תוליפתב םויו םוי לכב םירמוא ונאש ,'לארשי
."הווה ןושלב תרמאנ איהו 'ונביר הבירו וניינועב אנ

ךישמהו בוש ןליפשה ,שרדמה-תיב חתפ רבעל ויניע תא םירה ,הלק התחנתא השע קידצה
הניא ודיש ידוהי שי רפכ הזיאב םא וליפא .תע לכבש הלואגה לע תרמאנ וז הכרב" :ותשרדב
סרה םש וללוחיש ,םיקאזוק ותיבל חלוש ןודאהו ,םדעומב הריכחה ימד םולשת תא םלשל תגשמ
..."תודפו הלואג ה"בקה איצממ הז ידוהיל םג - ןברוחו

ןווכתה קידצהש שח אוה .ובלל בטיה וסנכנ ,היה טושפ םדאש ףאו ,םירבדה תא רכוחה עמש
חור תא דדועל לחהו ותיבל סנכנ אוה .החמש אלמ היה ,ורפכל רזחשכ .שממ וילא הלא וירבדב
,הלהצב םרבעל ארק ךכ ,"!לארשי לאוג רמא יברה !לארשי לאוג רמא יברה" .הלבאה ותחפשמ
ותחמשב ףתתשהל ולכוי תיבה-ינב םגש ידכ ,יברה ירבד לע קיודמב רוזחל השקתה ךא
.תימואתפה

-בצמ לע דומעל ידכ ,תינשב ויחילש תא ןודאה חלש שדוק-תבש יאצומ לש תרחואמ ברע תעשב
.יוארה חקלה תא דמל םא תוארלו רכוחה תיבב חורה

ימכ ,ותיבב רשו דקור ידוהיה תא ואצמ יכ תוממותשהב ןודאל ורפיס ,םיחילשה ורזחשכ
...לודג רצוא הזיאב הכזש

ורקס ןודאה .תונרוק םינפב וינפל בצייתהל רהימ רשא ,ידוהיל אורקל ןודאה חלש דימ
חוטב ןודאה היה רבכ תעכ .בל-בחורב וילא ךייח ,קידצה תכרבב חוטב ,רכוחה ךא ,המהדתב
,ופקונ לחה ןודאה לש ונופצמ .ירמגל יופש אוה ןיא יכו ותעד וילע השבתשנ ורעצ בורמש
:וימחר וב ורועינ ,תוכשוממ ןיינעב רהרהש רחאל .ידוהיה רכוחל הזכ רבד ללועש לע

!דורמ ינע התא !הזכ חלצוי-אל התא עודמ" .ינסייפ לוקב רכוחל רמא ,"הקשומ אנ-עמש"
."!חיוורהלו ש"יי וב תונקל ףסכ אל ףאו ,ךל ןיא ךבוח תא םלשל ףסכ

.רכוחה השקה ,"?השעא המו"

,הפקהב ךל ורכמיש ,ש"ייה תופרשמל קתפ ךל ןתא" .ןודאה בישה ,"השעת המ ךל רמוא"
."!בוחה תא יל םלשל לכות םגו טעמ ךוסחת ,חיוורתו רוכמת

םגו ובוח תא ריזחהל חילצה רצק ןמז ךותב .וירבדכ השעו ןודאה תצע תא רכוחה לביק
בש ןמז רובעכ .קידצה תכרב תוכזב לוכהש רוריבב עדי תע התוא לכ .םיאנ םיחוור רובצל
רובעב ,ףסכ לש ןטק רורצ ומע איבה םעפה .בוסאבלוק ריעבש קידצה לש ושרדמ-תיבב בצייתהו
..."'לארשי לאוג' ימד ימע יתאבה" ,רמא ,"יבר" .קידצה
ןונ-ןב ירוא םע םיידוהי םייח
םקוהש חבזמה עקר לע ןונ-ןב ירוא


חלמה-םי תפש לע יתימא חבזמ

הרות רמוש ידוהי ,חלמה-םי ילעפמ ל"כנמ ,ןונ-ןב ירוא שגפנ ,םינש המכ ינפל ,דחא םוי
לאירא ברה ריכזה םירבדה ךותב .םילשוריב שדקמה ןוכמ שאר ,לאירא לארשי ברה םע ,תווצמו
ידכ ,חלמ רזפל םינהוכה וגהנ חבזמה שבכ לעש ןייצ ראשה ןיבו ,שדקמב חלמה לש ומוקמ תא
תילכירדאה תינכתה תנכה המלשוה התע הזש ,רפיס םג לאירא ברה .קילחהל םינהוכהמ עונמל
.ולוכ שדקמה-תיב ןונכת לש ףיקמ טקייורפ תרגסמב ,חבזמה לש

לש קייודמ קתעה ולומ אצמי .חלמה-םי ילעפמב םויה רקבמש ימ .ךירצ היה אל הזמ רתוי
תונברקה תא םינהוכה ובירקה וילעש חבזמה היהש יפכ קוידב - 1:1 לדוגב ,ןוציחה חבזמה
חלמה-םי ילעפמב חבזמה וליאו ,ןבאמ הנבנ ירוקמה חבזמה - דיחיה לדבהה .שדקמה-תיבב
.תכתממ הנבנ

סיסבכ ןטקומ םגד

לש היירגסמה תווצ ינפל ןויערה תא ןונ-ןב הלעה הליחתב .םינש שולשכ הכרא היינבה
לש יוגיהה תווצב .םידיגו רוע םורקל ןיינעה לחה ,תובהלתה ועיבה הלאשכ .וילעפמ
,םזלב לאומש טקטיכראה ,יתכלהה עדיה תא איבהש ,לאירא ברה :השולש ויה דחוימה טקייורפה
היגוסה תא ודמל וידחי .היירגסמה להנמ ,ןורדלק דודו ,תילכירדאה תינכתה תא ןיכהש
.עוציבה תוינכת תא וניכהו

םויכ גצומ ,בגא ,הז םגד .יצחו םירטמ ינשכ וכרואש ,ןטקומ םגד ורציי הנושארבו שארב
תועשל ץוחמ השענ טקייורפה .'יעבט לדוגב' חבזמ תיינבל ושגינ ןאכמ .'שדקמה ןוכמ'ב
.בר ןמז ךרא ןכלו הדובעה

תסנכב התליאש

רבכ" .ןורדלק דוד רמוא ,"וננוימד תא רתויו רתוי תיצה אוה ןכ ,ןיינעל ונסנכנש לככ"
םיפתוש ונחנאש השוחת התייה ןאכ לבא ,םורדב םירע המכל ,םיבר םייתביבס םילספ ונרציי
."ירמגל רחא רבד תריציל

לש םתחונמ תא טקייורפה דרט תאז-לכב ,תובדנתהבו יאנפה תועשב התשענ הדובעהש יפ-לע-ףא
-ןב הנובש 'רזומ'ה טקייורפה לע התליאש התלעוה תסנכב וליפא .הנידמב קדצה ירחושמ המכ
קפס ןיאו ,היהו םק חבזמהו ,םיגרטקמה לכמ םשרתה שממ אל ןונ-ןב .חלמה-םי ילעפמב ןונ
םיניבמ וילע םילועו ולומ םידמועשכ קר ,בגא .םלועב והומכ ןיאש ידוחיי טקייורפ הזש
.תונברקה תדובעלו חבזמל תורושקה תובר תוכלה

הרות-שיא

לוהינב תרערועמ-יתלבה ותחלצהמ תעבונ םירקבמה לכמ םלעתהל (55) ןונ-ןב לש תלוכיה
ןונ-ןב לש ותסינכ זאמ יכ ,רמוא ,םילעפמה לש ימינפה רקבמה ,רמייהנדוב רמ .לעפמה
חוכה תנחת .םידקת רסח ףקיהב המידק םילעפמה תא קינזה ,נ"שת תנשב ,ל"כנמה דיקפתל
רוציי-וק חתפ םג אוה .ותזועתלו ונוזחל תוחכוהה תחא קר איה ,םוקמב המקוהש תיאמצעה
.(הקזחו הלק תכתמ) םויזנגמ לש םלועב וגוסמ דיחיו שדח

אוה ,תירבעה הטיסרבינואב הלכלכל הטלוקפה רגובו הנביב םרכ רדסהה תבישי ךינח אוה
םלגמ אוה .הרות ירבדב חותפל גהונ אוה וידבוע יפלא ינפל העפוה לכ .קהבומ הרות-שיא
.תגשגשמ היישעת םע האג תודהי בלשל תלוכיל תכתוח החכוה ותוישיאבגרובזניג ףסוי ברה תאמ - הכלהה תניפ


םירטפנ ינש רכזל שידק

?רתוי וא םירטפנ ינש תומשנ יוליעל 'שידק' רמול םדא יאשר םאה :הלאש

ןכו ,ףסונ בורק לע לבא השענ ןמזה ךותבש ,שידק רמואה לבאב ןה תלאשנ הלאשה :הבושת
.םישנא המכ תמשנ יוליעל ןווכל לוכי םאה ,רכשב שידק רמואש ימב

םדא רוכשל ךירצ וניא ,ךפהל וא ומא הרטפנ הנשה ךותבו ויבא לע לבאש ימ ,תועדה בורל
םדא רכושו רימחמש ימו) דחי םג ומאו ויבא תומשנל ליעומ ולש שידקהו ,שידק רמול דחא
היהת אלש ךכ ,םירוהה ינש ליבשב ורמאי ריכשה ןהו ןבה ןהש יואר ,שידק רמאיש ףסונ
.(ורובעב רמאי ריכשה קרש ,םהמ דחא לש ודובכב העיגפ

לע םג שידק רמוא אוה םא ירה ,הריטפל רשע-םינשה שדוחב שידק םירמוא ןיאש יפ-לע-ףא
.הז שדוחב םג רמול ךישמהל לוכי ,רחא בורקו ובס לע וליפא וא ומא

ןוגכ ,תובושח תווצמב קוסע אוה םא וליפא) שידקה תא רמול לוכי וניא ומצע לבאה רשאכ
רשפאתיש תע לכב רמאי אוה םגו) ומוקמב שידק תועיבקב רמאיש םדא רוכשיש יוצר ,(ךוניחב
.תובדנתהב רשאמ רכשב רמאי שיאהש ףידעו .(ול

םירטפנ המכ תוכזל רמול ומצע ריכשהל לוכיש םירבוס שי ,םירטפנ ליבשב רכשב שידק רמואה
וילע לבקל םדאל ןיא ,השעמלו .תאז םיללוש שיו ,(הפוקתה עצמאב לבא השענ הלילח םא ןכו)
לכל הלעיש ידכ ,םוי ותואב רמוא אוהש םישידקה רפסמ רשאמ םירטפנ רתוי לע שידק תרימא
יוליעל שידקה היהיש הליפתה םדוק םוי לכב רמאיש וגיהנהש שיו .דחא שידק תוחפל רטפנ
.(תינולפ ןב :םידרפסה גהנמל) ינולפ ןב ינולפ תמשנ

הזבש ששח ולצא ןיא ,רז םדא אוהו ליאוהש) שדוח ב"י לכ שידק רמוא ריכשש םירמוא שי
רמוא וניא ,םינבה םוקמב רמוא אוהש ןוויכמ ,השעמל ךא .(הלילח םיעשרל וירוה תא קיזחמ
.םמצע םינבה ומכ ,שדוח א"ימ רתוי
'מע ז"ח ףסוי טוקלי .טלש ס"וס ד"וי גהנמו הכלה ירעש .ל,הנ םייחה ףכ .םינורחאו ב,בלק א"גמ
.נ"שו ,וט-די,נ ;די-גי,מ ב"ח תולבא לאירבג יעטנו ,בכר-אכרישארה ףדל

םיניינע חתפמ | ןיעידומ | סופד תיב | תושדח רדח | םידלי רדח | ןויע רדח | ד"בח תיב

תורומש תויוכזה לכ (c)
רואל האצוהה ףגא - זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ
03-9606169 :'סקפ ,03-9607588 'לט ,72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת
ירא-בל ףסוי :"טנרטניא" רודמ שאר * בונורהא ןהכה קחצי ףסוי ברה :ר"וי
chabad@chabad.org.il