553 'סמ עובשה תחיש

עובשה תחיש תונוילג יכרכ

,500 'סמ ןוילג דע 1 'סמ ןוילגמ - רואל ואציש "עובשה תחיש" תונוילג לכ תא גישהל ןתינ
.םיכרכ 5-ב םיכורכ
.יארשא סיטרכב םלשל ןתינ .158 החולש 03-9607588 :'לט .ח"ש 150 (תונוילג 100) ךרכ לכ ריחמ:ןויליגה ירודמ
עובשה תרמיא
ןייעמה ןמ
תבש ןחלוש
שדח שי
תיעובש הדמע
ץבוק תדרוה
הכלהה תניפ
םיידוהי םייח
היהש השעמ
תודיסחה יכרד

םירבד תשרפ * (8.8.97) ז"נשת'ה בא-םחנמב 'ה * דורב םחנמ :ךרוע

תיעובש הדמע


ןורתפ שי אקווד


םוקל ונא םג םישרדנ ,ותעושיל הליפתהו 'הב הנומאה דצל
תנכוסמ הריווא רצוי ,'תושעל המ ןיא' רמואש ימ .לועפלו
םיבר תונברק ונתיאמ הבוגש


ידסחב םנמא .ןידה קמוע תא ונלוכ ונשח רבעש עובשבו ,ןיד ימי םה ללכב םירצמה ןיב ימי
ונלוכ ונשח הרק רבדהש עגרב לבא ,םיעוגיפ לש הזכ גוסמ טקש לש יצחו הנש טעמכ הרבע 'ה
רומחש המו ,תולועפ ןתוא ,תובוגת ןתוא ,םיחוויד םתוא .'םילגרותמ' רבכ ונא המכ דע
.םינוא-רסוח לש המויא השוחת התוא - לוכמ

,הנה .הלואגל הייפיצה תאו תולגה רמ לע ה"בקל הקעזה תא הזה ארונה חבטה ריבגמ ךכב
דבאלו גורהל ,לבוי חבטל ןאצכ" ןיידעו ,ונשדקמ-תיב ןברוח זאמ הנש םייפלא טעמכ רבכ
!"הארו םימשמ טבה" :םימשבש וניבא לא הליפתה תצרופ ידוהי לכ בלמ ."הפרחלו הכמלו

םיחיוורמ םיטסירורטה

,"םימשבש וניבא לע אלא ןעשיהל ימ לע ונל ןיא" יוטיבה םגש הרמאה העודי ,תאז םעו
לש םיילילשה םינמיסהמ אוה ,(הטוס תכסמ ףוסב) 'אחישמד אתבקע' ינמיס ךותב עיפומה
םירמואו שואייב םהידי תא םישנאה םימירמ ,םישעמ תושעלו םוקל שיש העשב ןכש .וז הפוקת
.לועפלו םוקל ונא םג םישרדנ ,ותעושיל הליפתהו 'הב הנומאה דצל .'רוזעי 'ה'

תולעניהה וז .םיבר תונברק ונתיאמ הבוגש תנכוסמ חור םיאטבמ ,'תושעל המ ןיא' םירמואה
םהו ליאוה .תופסונ תויורשפאו תורחא םיכרד תוסנל ינשקע בוריסו ,תמייוסמ הסיפתב
.'ןורתפ ןיא' - הנקסמה ןאכמו ,בושו בוש םילשכנ םהש רורב ,תיעטומה םתסיפתב םילוענ

םדיב שיש םינימאמה םישנא רתוהו יד שי .ותיבב ,הליחמב ,אנ-בשי 'ןורתפ ןיא' רמואש ימ
םג הטלתשה 'ןורתפ ןיא'ה תלוכסאש ,איה הרצה .הכאלמה תא תושעל םהל רשפאל שיו ,ןורתפ
.הזה ינחצרה רורטב המחלמ לש הנוש הסיפת ץמאל םהל השקו ,ןוחטיבה תכרעמב םיבר לע

,רוחאל הביטקפסרפב .ונממ םיחיוורמ םיטסירורטה ,ונתוזרכה לכל דוגינב יכ ,ךשמנ רורטה
;םמע תוחישל הלשממה תא ףחד םיניכסה לש רורטה ;םיגשיה םהל ליחנה הדאפיתניאה לש רורטה
ושע ,ןוכנ .ונתושיחנ תא שילחהו שואייו ןולדיח לש השוחת ןאכ רצי םידבאתמה לש רורטה
.דועו דוע ולביק םה רבד לש ופוסב לבא ,ומייאו רגס

םישדח םיללכ

תומל תונכומ ידכ דע םהל הרקי וז הלועפו ,םמע ןעמל םילעופ םה .םיפרוטמ םניא םילבחמה
ונצלאלו שואיי ונב סינכהל ,ונלש לרומה תא רובשל ,ונתוא שיתהל םיפאוש םה .הנעמל
שיגרמ ולוכ יניטסלפה םעה יכ ,םמע-ינב ברקב םירוביג םיבשחנ םהש הביסה וז .םהל ענכיהל
.ויתורטמ תא םימדקמ וללה םילבחמהש

חרואב יניטסלפה םעל וריהביש ,םירחא קחשמ יללכ עובקל איה הז בצמ תונשל הדיחיה ךרדה
.רוחאל ותוא םיגיסמ םה אלא ,ויתורטמ תא םימדקמ םניאש דבלב וז אל םילבחמהש ,ידימו דח
ןוסאש םיניטסלפה ושוחי ,עוגיפ הלילח שחרתי רשאכש ,הזכ הלועפ ןונגנמ רוציל ונילע
.םהילע - רקיעב אלא ונילע קר אל תחנ ארונ

םעה .םילשוריב השדח הנוכש וא ע"שיב שדח בושיי םקוי ללח לכ לש ורכזל יכ עובקל ,לשמל
בושיי וידי-ומב םיקמ אוה - ידוהי חצור לבחמש עגרבש ,ועדיי ולוכ םלועהו יניטסלפה
ףוס היהי הז - תיניטסלפה תושרה ידיל הרסמנש ריעמ עגפמ אצוי םא :תפסונ המגוד .שדח
.הילע טלתשיו דימ םשל סנכיי ל"הצו ריע התואב הנוטלש

םיקקזנ םירחא םישנא המכו 'טקסיד ףילחהל' םישנא המכ םישרדנ הז ןורקיע םשייל ידכ
םיעצמא טוקנל תבייח איה .הלשממה תא םעה דקתשא ףילחה ךכ םשל אולה לבא ,בל-ץמוא טעמל
רורט תעינמ - ירקיעה הגשיה תא ןכסל התעדב ןכ םא אלא ,התשעש יפכמ רתוי הברה םיעיתרמ
!םיעוגיפושדח שיד"בח תונטייק לש ינשה רוזחמה תארקל

,ד"בח תונטייק לש ןושארה רוזחמה ומעו ץיקה תשפוח לש ןושארה שדוחה םייתסנ הלא םימיב
.ינשה רוזחמה ה"יא חתפיי באב העשת רחאל .ץראה יבחרב ד"בח-יתב ידי-לע תומייקתמש
םינכת עפש דצל תורישע תויווח םידליל וקינעהו ,תונטייק האמל בורק ולעפ ןושארה רוזחמב
.ינשה רוזחמב לועפל תורומא תופסונ תונטייק תורשע .תססותו הזילע תידיסח חורב ,םיכרעו

חתפיהל םידיתע ץיק-ינודעומ תואמ

םע תוליעפל השפוחה תא םילצנמ םינמזה-ןיב תרגפל עובשה םיאצויש ד"בח תובישי ידימלת
.םידלי יפלא םיפתתשמ םהבש ,ץיק ינודעומ תואמ ולעפי ץראה יבחרב .רעונ-ינבו םידלי
םידליל הקינעמ איהו ,ד"בח-יריעצ זכרמב הנכוהש תדחוימ תנוכתמ יפ-לע תכרענ תוליעפה
לחה םילעופ רבכ םיבר םינודעומ .תקתרמ תיתייווח ךרדב ,תודהיה יגשומב יסיסב 'סרוק'
.תוכירדמ ידי-לע שפוחה תליחתמ

םיכנחמה תדיעו :אבה עובשב

'דרוקנוק' ןולמב ה"יא םייקתת ,(בא-םחנמב א"י-'י) ישימחו יעיבר ימיב ,אבה עובשב
זכרמה ידי-לע תנגרואמה ,הדיעווב .הרותה-ידומלתב םיכנחמה לש תיתנשה הדיעווה םילשוריב
הב ןודייו ,םינוש םיגוחמ םיכנחמ תואמ ופתתשי ,ד"בח-יריעצ די-לעש יתודיסח-יכוניחה
,הדיעווה ר"וי ,טור ילתפנ ברה .םילהנמו םירומ לש םתדובעל םירושקה םיאשונ ןווגמ
תושדח תומזוי לע ורפסיש םיכנחמ לש חיש-בר אוה הדיעווב םישודיחה דחא יכ ,רמוא
.ישיאה םנויסינ ירפ ,תוקיתוושטיוואבוילמ יברה לש ויתוחיש יפ-לע דבועמ - תבש ןחלוש
ינונבל 'צ תאמ .םירבד תשרפל


ןיינב ךרוצל ןברוח

שיחהלו וניכרד תא ןקתל ,ןברוחה תא רוכזל ידכ תולבא יניד םיגהונ ונא םירצמה ןיב ימיב
גוהנל שי אלא ,תולבא יניד םוש גוהנל רוסא םירצמה ןיב ימי לש תותבשב םלוא .הלואגה תא
היהי אלש ידכ ,תבש לכבמ רתוי הלודג החמשב תוברהל שי הלא תותבשב :וזמ הרתי .החמשב
.תבשה תחמש לע םיעיפשמ םירצמה ןיב ימי לש תולבאה ינידש ששח םוש

יבויח םעט ןתונ אוה ןיאו (תולבא לש ששח לולשל) ידדצ םעט אוה הז קומינ ,תוטשפב
וללה תותבשה לש ןתוהמ ןיב רשקה תא הלגמ תודיסחה תרות ךא .הלא תותבשב אקווד החמשל
.הרתי החמשל ףאו תולבאו רעצ לש ןיינע לכ תלילשל

ימינפ םעט

ןמזבש רחאמו .'תבש ולוכש םוי' הנוכמ הלואגה תפוקת ירהש ,הלואגה ןיעמ איה ללכב תבש
- 'אובל דיתעל ןיעמ' איהש ,תבשב םג ןכ-לע ,הרמה תולגהמ םשור םוש ראשיי אל הלואגה
.תבשב תולבא רוסיאל ימינפה םעטה והז .םירצמה ןיב לש והשלכ םשורל םוקמ ןיא

תולג האב רשאכ .תולגה לש תיתימאה התוהמב רושק הלא תותבשב החמשה יובירל ימינפה םעטה
ינפל היהש הלואג לש בצמ ותואל רוזחנ תולגה רחאלש הנווכה ןיא ,הלואגל םיפצמ ונאו
.הינפלש בצמהמ ךורע -ןיאל הנוילע הגרדב היהת תולגה רחאלש הלואגה אלא ,ןברוחה

הבגשנ הלואג

תונבל ידכ תיב סרוה םדא רשאכ :"תונבל תנמ-לע רתוס" יתכלהה ללכהמ לשמה ךכ לע עודי
-אל םאש ,םדוקהמ הברהב ראופמו הפי ,לודג היהי שדחה תיבהש ירמגל רורב ,רחא תיב ויתחת
ויתחת תונבל איה שדקמה-תיב ןברוח לש תיתימאה ותרטמש ,ןאכמ .ןשיה תסירהב םעט ןיא ןכ
.המכו המכ יפ הנוילע הגרדב הלואג

הירחא ןיאש הלואג היהתש ,המלשהו תיתימאה הלואגל עגונב רמוחו-לק ,הלואג לכב ךכ םאו
,ןיטולחל שדח יקולא רוא הלגתי הבש ,האלפומו הבגשנ הלואג היהת וזש ירמגל רורב .תולג
.וז הלואגל עיגהל ידכ תולגה ימיא לכ תא רובעל יאדכ היה יכ ןיבנש דע

המלש תדועס

הלואגה תא תולמסמ ,'אובל דיתעל' ןיעמ ןהש ,םירצמה ןיב ימי לש תותבשה ירה ,הז יפ-לע
רוא ,אובל דיתעלש רואה ןיעמ ןומט הלא תותבשב .תולגה ךותמ אקווד םיחמוצה ןיינבהו
.החמשל ןוששל םמצע םירצמה ןיב ימי תא ךופהל וחוכבש

תדועסכ" ןהב ךורעל רתומש תעבוק הכלההש דעו ,הרתי החמש הלא תותבשב גוהנל שי ןכל
תא הלא תותבש ונל תוקינעמ ךכ .(הלואגה ימי ןיעמ ויה המלש ימי םג ןכש) "ותעשב המלש
.שממ דימו ףכית ונקדצ-חישמ תאיבב ,החמשו ןושש ימיל רעצהו לבאה ימי תא ךופהל חוכה
(358 'מע ,ב ךרכ תוחיש יטוקל)

תולג :אשונב םישרדמ - ןייעמה ןמםיריצה ירחא

הל שי לבא ,תלבוס היריצב השיא ."היריצב השיא ומכ הירעו ןויצ ילא" :רמאנ תוניקב
וליפא ,םיחוטב ונא ךכ .דלונה ךרה םע חונת דימו היתולבסמ ררחתשת טעמ דועש הווקת
.המלשהו תיתימאה הלואגה לש החמשה ונל היהת הרהמבש ,םישקה םינמזב
(יול תשודק)


תולגה ימיל עגעגתנ

ונקסע אל עודמ ונל הרחי זא .תולגה ימיל ועגעגתי ,ונימיב הרהמב חישמ אובי רשאכ
םה ,תולגה ימיב ,התע .הדובעה רדעהבש לודגה באכה תא שוחנ רבכ זא .יוארכ 'ה תדובעב
.ןמא ונימיב הרהמב חישמה תאיבל ןנוכתהל הדובעה ימי
(םוי-םויה)


האירבב קוח

- האובת ,לשמל .םדוק היהש המ לקלקתיש אלב השדח האירבל רשפא-יאש ,האירבב אוה קוח
ןיאו ,חישמ לש ורוא םלעהב ונשי ןברוחה ךותב ךכ .תרבשנש הציבמ - חורפא ,בקרנש ןיערגמ
.חישמ לש ורוא אוביש םדוק תיבה ברחי ןכ םא אלא תולגתהל לוכי אוה
(ץירוקמ סחניפ יבר)


לארשי תבוטל

םהרבאל 'ה רמא רשאכ ןכל .לארשי תבוטל איה ללכב תולגהש ןיבמ ודוקדקב חומ רשא לכ
הזש עדי יכ ,םהרבא קתש ,"םהל אל ץראב ךערז היהי רג יכ עדת עודי" :(גי,וט תישארב)
,םיבוכיעהו תועינמה לכ לע םירבגתמ רשאכ ירה ,הרמ ףאו השק תולגהש יפ-לע-ףא .םתבוטל
.הטמל םיכשמנ םימוצעו םילודג תורואו ,הלעמל חור-תחנ םימרוג
(ט"פרת םירמאמה רפס)


תויולג שולש

םדאה תולגו ,ותלוז ידוהי לצא ידוהי תולג ,םייוגה דיב לארשי תולג - ןה תויולג שולש
.ומצע לצא
(זלבמ חקור םולש יבר)


תולגה תביס

איה ,םיבורמ תונויסינב םיבלושמ ,םינוש םילוטלטב הנידמל הנידממ םילוג לארשיש הביסה
.הרותה רואב וככזלו םלועה תא 'ררבל' ידכ
(םיסרטנוק םירמאמה רפס)


הלואגה ןוחטיב

אתניכש" - הניכשה םג התלג לארשי תולג םע ןכש ,הלואגהמ שאייתהל לארשיל םהל לא
הניכשה תא איצוהל ,ומצע ליבשב ולו לארשי תא לאגי ה"בקהש ןוחטיבה ןאכמו - "אתולגב
.תולגהמ
(קסרובשפמ השמ יבר)


הניכשה תולג

.דימ םילאגנ ונייהש קפס ןיא - הניכשה תולג לע קרו ךא היה תולג לע ונרעצ וליא
(קסנזילמ ךלמילא יבר)

עובשה תרמיא


המ לע תוניק

תכלל ול עייסל ושקיבו ודיצל בשיש ידוהיל רוויע הנפ באב העשת לילב הליפתה רחאל
.תוניקה תא רמול םייס אל ןיידעש ןעטו בריס שיאה .ותיבל

שיאה לא בבותסה ,םירבדה יפוליח תא עמש אוה .רימזוקמ לאקזחי יבר קידצה בשי םהל ךומס
:תורירמב רמאו

לגוסמ ךניאש לע םג אלא ,תולגהו ןברוחה לע קר אל ןנוקל ךילע !דוע רומא !תוניק רומא"
..."רוויע ידוהי םע דסח לומגלתודיסחה יכרד


הלואגל םיפוסיכ

רשפא ,לארשי -םעב תובחר תובכש לע התעפשה הטשפתה םרטב ,תודיסחה לש םינושארה תורודב
'םידגנתמ'ה .םירצמה ןיב ימיב 'םידגנתמ'ל םידיסח ןיב לדבהה תא רוריבב תוארל היה
תולבאב רדהל ולדתשהו ,החנאבו ןוגיב עוקשל רשפא םהבש ,הלא םימיל הנשה לכ וכיח וליאכ
יפ-לע יחרכהה םומינימל תולבאה תא םצמצל ידכ איהש ךרד לכ ושפיח םידיסחה וליאו ,רעצבו
.הכלהה

בא -םחנמ שדוח-שאר ןיבש םימיה תעשתב תותכסמ ימויס ךורעל ידיסחה גהנמל הביסה וז
ףאש םירמוא שי .הלא םימיב תרתומ הווצמ לש החמש ףיסוהל רשפא וז ךרדב ןכש ,באב העשתל
רשפאל אלש הפיאשה תא אטבמ באב העשתב (םינטק םיינצוק תוריפ) 'ךאלערעב' תודייל גהנמה
.רעצבו ןוגיב הדימה לע רתי עוקשל

תובצעה תא תוחדל

חבשבו התונגב דימת רבדמ היהו תובצעה תא דואמ החוד היה ןי'זורמ לארשי יבר יכ רפוסמ
טלתשהל בצעהו הגותה ישגרל תושרהל וידיסחמ המכ ולכי אל ,באב העשת עיגהשכ .החמשה
לש גגה חתפמ :תירוקמ ךרדב עשעתשהל וטילחה םה .םמצע תא חמשל דציכ םיכרד ושפיחו םהילע
לבחב ותוא 'םידכול' ויה המינפ סנכנ והשימ היהשכו ,והצקב הבינעש לבח ולשלש שרדמה-תיב
...הלעמל ותוא םימירמו

-לא ותוא םג ומירהו ותוהזל ולכי אל גגה לע םידמועה .שרדמה-תיבל קידצה סנכנ ךכ ךותב
,קידצה דרוהשכ ...דעור םפוג לכשכ ודירוהל ורהימו ותוא והיז ריוואב רבכ היהשכ קר .לע
;הזה 'גח'ב םיצור םניא ךינבש האור התא ירה ,םלוע לש ונוביר" :ארקו םורמל ויניע אשנ
..."םהמ אופא ותוא לוט

.אינתה לעב ןקזה ונבר לצא באב העשתב םעפ רקיבש ןילרקמ המלש יבר לע רפוסמ דועו
ןמזב .ןונשו 'בבוש דיסח' היהש ,ס'קנומ לאומש 'ר עודיה דיסחה םג םש ההש םימי םתואב
קידצה .המלש יברב םג םהמ דחא עגפ הנווכ ילבו ,רבע לכל 'ךאלערעב' הדיי תוניקה תרימא
אל ןקזה ונבר ."שדקמה-תיב ברחנ הלאכ םיכרבא ללגב" :ןקזה ונברל רמאו ךכ לע דיפקה
.רבד ובישה

קחרממ ועמש םואתפו ,המינפ וסנכנ םה .רעיה לא תאצל המלש יברל ןקזה ונבר עיצה תרחמל
לכ עזעזמש ןפואב ,שדקמה-תיב ןברוח לע ןנוקמ שיאהש והיזו וברקתה םה .הרמ הכוב לוק
תרימאב עוקש ולוכו ,םילמנ ןק ךותב בשויה ,לאומש 'ר והזש ואר ,וילא ועיגהשכ .בל
."שדקמה-תיב הנביי הלאכ םיכרבא ללגב" :רמאו המלש יבר ביגה .תוניקה

חישמה לע רבדל

ןברוחה לע בצעהמ שגדה תא ריבעהל הלא םימיבו ,ןוויכה תא ךופהל ולדתשה םידיסח
טרפבו .תודחא - אוה חישמה תאיבל ילכה" :צ"יירה ר"ומדא ק"כ םעפ רמא .הלואגל םיפוסיכל
הלואגה תא ךרבתי םשה ןוצרב וכישמי - חישמ תודוא ורבדי םלוכו ודחאתי לארשי-ינב רשאכ
.(330 'מע ו"צרת תוחישה רפס) "ונימיב הרהמב קדצ-לאוג חישמ ידי-לע המלשה

תא העישוה" קוספב שמתשהל םינורחאה תורודב גוהנ עודמ םעפ ריבסה שטיוואבוילמ יברה
תרזעב ,ןיינמל הרשע תונמל היה גוהנ םעפ :רמא ךכו .ןיינמל הרשע רופסל םיצורשכ ,"ךמע
רשע וב שיש) ךתאריב ,ךשדוק לכיה לא הווחתשא ,ךתיב אובא ךדסח בורב ינאו קוספה
דע םאשנו םערו ,ךתלחנ תא ךרבו ךמע תא העישוה קוספ רמול וגהנ הנורחאל ךא ,(םילימ
תורודב וליאו ,תסנכה-תיבב הליפתל םיאתמה קוספב ורחב םינושארה תורודבש ינפמ .םלועה
ונפסאתהב םירמואש ןושארה רבדה ירה ,חישמה תאיבל םיברקתמו םיכלוה רשאכ ,םינורחאה
!"ךמע תא העישוה" - הלואגל הליפת אוה ,הליפתל תסנכה-תיבל


הלואגל הייפיצב


ותושעל ה"בקה ינפל דיתעו ,הזה ןמזב לבא ועבקש יפל ,באב העשתב אלא האב החמש ןיא"
."םנוגימ םיתחמישו םיתמחינו ןוששל םלבא יתכפהו רמאנש ,בוט-םוי
(ג,חכ יתבר אתקיספ)

היהש השעמ


תפותב ןוחצינ

:בו'זולבמ ר"ומדאה ק"כ רפיס אבה רופיסה תא

לא ונתוא םיליבומו הדמשהה-הנחמל ץוחמ לא ונתוא םיאיצומ ש"מי םינמרגה ויה רקוב ידמ
.הארונו המויא התייה הנוזתה .הלילה דע הכשמנש השק ךרפ-תדובעב ונדבעוה םש .םהילעפמ
ושרד םינמרגה לבא .םהילגר לע ודמע ישוקב םישנא .הרומח תושישתמ ולבס וא ולח םיבר
.בצקב דמע אלש ימל ול יואו ,הקופת

לכ .ול הרוקש המ לע בושחלו רוצעל היה לוכי אל שיאש דע ,ךכ-לכ ינויגה-יתלב היה בצמה
ימ - ברעבו ,ברע ןתיי ימ ורמא רקובב .ולש תימוי-םויה תודרשיהה תמחלמ תא יח דחאו דחא
.רקוב ןתיי

ינפוג בצמב התארנש ,הללמואו הריעצ השיא .הייפכה תולעופמ תחא יילא השגינ דחא םוי
הטיבה איה .הב ןיחבי אל ינמרג םושש תרהזנ ,תוזירזבו טאלב יילא הברק איה .דואמ השק
תוומל הליע שמשל התייה היושע ,הדובעה עצמאב הלק החיש וליפאש ןוויכמ ,תדחופמ הביבס
.הייריב

הלאש ,"?ןיכס ךתושרב שי ילוא" ,ןנחתמ לוקב יילא התנפ ,"יבר" .שאונ טבמ דמע היניעב
.םידדצל לוזפל וקיספה אל היניעו

,"יתב" .עגר ותואב יילע תלטומה תוירחאה לדוג תא יתנבהו התנווכ תא יתספת תחא-תבב
תא דבאל רוסא לבא ,ךתוממ ךייח םישק יכ ינא עדוי .ךשפנב די יחלשת אנ-לא" ,הל יתרמא
."רתוי בוט דיתעל ללפתהלו תופצל ונילע עגרו עגר לכב .הווקתה

ןפ ,תוריהמבו תופיחדב .הכירצ ינא ןיכס" ,הרמא ,"יבר ,ןיכס" .השק טבמ יב הנתנ השיאה
."ידמ רחואמ היהי

יבישקה" .הילא יירבד תמינ תא טעמ תונשל יתטלחה ןכ-לעו ,התעדב השוחנ איהש יתנבה
אל םג ,םייח לוטיל תושר ונל ןיא" .רתוי החושק המינב םעפה ,הל יתרמא ,"בטיה יירבדל
אוה ה"בקה" .רתוי שאונ השענ הינפ עבמ טפשמל טפשממו הלימל הליממ ."ונלש ונייח תא
."ונמעמ םלטיל יאשר אוה קר ןכ-לעו" ,יתפסוה ,"םייח ונל ןתנש

תשקבמ ינאש המ לכ הז" .םימסק תלימ וזיא התייה וז לשמ ,"!ןיכס" ,הרמאו הבש ,"!ןיכס"
."!ןיכס -

.ונינש ייחל יתששח ינא םגו ורווח השיאה ינפ .ינמרג לייח ונב ןיחבה עגר ותואב
בצק תא והשמב בכעי וא עירפי רבדהש ילבמ ,הדובעה תעשב םיחחושמה ינש ורונ םיבר םירקמב
.לעפמב הדובעה

יילא הנפ אוה .הקתש תלבלובמה השיאה .הילע חרצ ,"!הרורא היידוהי ,ןאכ השוע תא המ"
.יתקתש ינא םג ."!ךממ הצור איה המ" :חווצו

.םעוזה ינמרגל הרמא ,"ןיכס ונממ יתשקיב ,ןיכס" .השיאה התשעתה וליאכ ,זא לבא

םישנא האר הארנכ אוה .דואמ ותוא קיחצה המ םושמ רבדהו ,התנווכ תא דימ טלק ינמרגה
.הנחמה תא המחתש תלמשוחמה רדגה תועצמאב ,לשמל ,םהייחל ץק םישל וטילחהש הנחמב םיבר
.עשורמו לודג קוחצב ץרפ אוה .האר םרט תאז !?ןיכסב לבא

."ןיכס ךל רדסא דימ .היעב ןיא" .קוחצמ תומודא םינפב לאש-רמא ,"תשקבמ תא ןיכס"

היה אל אוה .ירמגל תורחא תונווכ ויה ול לבא ,השפנל הנבזעיו הל חיניש יתללפתה יבילב
ךא ,תינוניב ןיכס ודיבו רהמ שיח רזחו עגרל ונבזע אוה .יופצה גנועה לע רתוול ןכומ
.ידמל הדח

הב טיבה אוה .הללמואה השיאל ןיכסה תא טישוה ינמרגהשכ יפוג לכ תא הדיערה תרומרמצ
הרמא ,"הדות" .שארמ תחטבומ התאנהש הגצה לש התליחתל ןמוזמו ןכומש ימכ ,עשעושמ טבמב
.ףוריט תופשור היניעו ול

וליאו אבה עגרל הדרחב יתנתמה ינא .אוה ויתוביסמ דחא לכ ,ינמרגהו ינא ,הירחא ונבקע
תא המצעל הפסיש אל םגו הבילב ןיכסה תא הצענ אל איה לבא .בל-ןויליכב ול הפיצ אוה
.לעפמה תוניפמ תחא לא םיזירז םידעצב התנפ איה .יופצכ ,הנורג

הקתענ עגר ותואב .תובחס ייולב הפוטע ,הנטק הליבח החתפו ץראה לא הפפוכתה איה
ףוג ץיצה הליבחה ןמ .ויניע הארמל םמותשמ ,הלש העונת לכ רחא בקע ינמרגה םג .יתמישנ
תא הלטנ ,קוניתה לש תונידעה וילגר ביבס תובחסהמ קלח הכרכ איה .קונית לש ריעזו ןטק
.ידוהי קונית לכל השוע להומ לכש המ העציב רתויב הבר תוריהמבו תינמיה הדיב ןיכסה

יתש לבא ,הלכיש לככ תונידעב תאז התשע איה .קוניתה תא ףוטעלו רוזחל הרהימ ,המייסשכ
.הקיח לא קוניתה תא הצמיא ,המייסשכ .תושגרתה בורמ ודער הידי

םימי הנומש ינפל !םלוע לש ונוביר" :הרמאו ,הידיב קוניתה ,המוקממ הממורתה םואתפו
םימי ךיראהל הכזנ אוה אלו ינא אלש תעדוי ינא .ותלימ םוי עיגה םויהו ,קונית יל תתנ
ידוהיכ ,טילחתש ןמזב ,ךילא ובישהל ינא תשקבמ ,לוכה תורמל לבא .הז ארונו רורא םוקמב
..."רשכ

הבש םיריהמ םידעצב .ותניפ לא ,ויכבמ עגריהל קיפסה םייתניבש ,קוניתה תא הבישה השיאה
,תועמד תואלמ ויה היניע .ןיכסה תא וידיל הריזחהו ינמרגהו ינא ונדמע ובש םוקמה לא
.ןוחצינ לש ילוא ,החמש לש ץוצינ ןימ היתועמדב היה .רתוי הברה העוגר התארנ תעכ לבא

בבותסה ,ןיכסה תא הידימ לטנ ,ולוכ םומה ,אוה .ינמרגל הרמא ,"הדות ,ןיכסה תא חק"
.םלענו
ןמרגוש לאירתכ םע םיידוהי םייח
םלשומ קויד .שדקמה-תיב םגד


שדקמה-תיב תא תונבל טושפ אל

הריציה לבא ,תסנכ -יתב לש םינוש םימגד רבעב הנב רבכ ןמרגוש לאירתכ הקיאדויה ןמא
הכלמה ןויצמולש בוחרב ,ותיבב .ותריצי תגספ ודידל איה התע הז המלשוהש הנורחאה
לעש ,(םירטמ 1.30 לע רטמ 1.70 לדוגב) שדקמה-תיב לש הפהפי םגד התע ססונתמ ,םילשוריב
.יצחו הנשכ למע ותיינב

-הנק יפ-לע הנבנ םגדה .יפויהמו קוידהמ ,טרפ לכל בלה-תמושתמ לעפתהל ףוטח טבמב יד
רשפאה לככ םיבורקו םיחבושמ םירמוחה .םירטמילימ העבראל הווש המא לכ ויפלש הדימ
ושענ בהזמ ושענ םרוקמבש םיטנמלאה .ןבאל המוד והארמש ,רדא ץעמ ונבנ םילתכה .תואיצמל
.בהז הפוצמ רוהט ףסכמ ןאכ

ראפו המצוע

.ל"וחמ רישע ידוהי תנמזה יפ-לע הנבנ ,םירלוד תובברל העיגמ ותולעש ,הזה ידוחייה םגדה
יכרבא םיאב .םירקבמה ינפמ החנ אל תלדהו ,ןזואל הפמ העומשה הרבע ותיינב המלשוה זאמ
'ךמע' םתס וא רפס-יתב תותיכ ,תיבה תרותב םיקסועה םימכח-ידימלת ,םינבר ,םיללוכ
.ץיצהלו סנכיהל אלש םילוכי םניאו ותראפתב 'שדקמה-תיב' תא םיאור ,בוחרב םירבועה

-תיב לש ראפלו המצועל תשדוחמה תועדוותהה איה בלהו ןיעה תא דימ ספותש המ ,ןכאו
לגוסמ התא ,לכיהל ךומסב ,ןחלושה וא הרונמה ,חבזמה הבוג תא האור התאשכ קר .שדקמה
לש םלשומה ילכירדאה ןונכתה תולעפתה ררועמ דוע .הזה תיבה ססונתה הבוג הזיאל טולקל
.תויעקרק-תתה ויתורהנמו ויתוילע ,וישפשפ ,ויאת ,ויפגא לכ לע (ורוקמב) תיבה

תורוקמל תייצל

לכב" :הכ דע ויתוריצי לכמ תילכתב הנוש היווח ורובעב התייה וזה היינבהש רמוא לאירתכ
תורוקמה קמוע לא לולצל ךרטצאש יל רורב היה ןאכ .תויתריצילו ןוימדל בחרמ שי הריצי
."קרש אללו לחכ אלל םהל תייצלו

תוננובתה רשפאמ רבדה .תוליסמ תועצמאב ,הזזהל םינתינ ולש םינוש םיקלחש ךכ הנבנ םגדה
טטצמו אשונב המיהדמ תואיקב חיכומה ,לאירתכ .םינושה םיפגאה ךותב השענה לע םג תקדקודמ
יבתכמ וליפאו לארשי-תראפת שוריפמ ,ם"במרהמ ,ארמגהמ ,תודימ תכסממ םימלש םיעטק הפ-לעב
.טרפו טרפ לכב קיידל ץמאתה ,והיתתמ-ןב ףסוי

םעב המוצע הקושת

ןימכ ולא .תוליגלגל בהז תורשרשב תורבוחמה תובית יתש תוארל רשפא םישדוקה-שדוק לעמ
רשפא .םישדוקה-שדוק ךות לא ולשלוש ןתועצמאבו םיצפשמה וסנכוה ןהילאש ,תונטק תוילעמ
היה רשפא ותועצמאבשו ,לכיהה ילתוכ יבעב הנקתוהש ,'הביסמ'ב סופיטה לולסמב תופצל
תעבט תא וליפא תוארלו דקומה-תיב םינפב ןנובתהל רשפא .ויתומוק שולשמ תחא לכ לא עיגהל
.שדקמה תוחתפמ הליל לכב ונמטוה היתחתש ,ץראבש הלבטה

תובכש לכ ברקב הלגמ ינאש המוצעה הקושתה" חכונ האתשמ דמוע אוה יכ רמוא לאירתכ
שי .דרפיהל םישקתמו דועו דוע ןיבהלו תעדל םיצור ,םיאב םישנא .תיבה אשונל רוביצה
קזחל יל ןמיזש תונמדזהה לע 'הל הדומ ימצעב ינא םג .םימעפ ששו שמח ןאכל ורזחש םינבר
-ומב תונבל ,ךכב-המ לש רבד הז ןיא .ונמע ייחב תיזכרמ יכה היגוסל תועדומה תא יבילב
..."!שדקמה-תיב תא ךידיגרובזניג ףסוי ברה תאמ - הכלהה תניפ


יברעמה לתוכב העירק

?וידגב תא עורקל בייח אוה םאה ,יברעמה לתוכה תא האורה :הלאש

רחאל - שדקמה םוקמו ,םילשורי ,הדוהי ירע ןברוח תא האורה לכ יכ ,ועבק ל"זח :הבושת
יניד .לבא תואל ,ודגב תא עורקל בייח - םתוא תמדוקה ותייארמ םוי םישולש תוחפל ורבעש
.םירוה לע לבא ןידכ העירקה

וא םויכ םישוטנ םהשו ,הדוהי טבשב םיבשוימ ויהש רוריבב םיעודיה תומוקמ :הדוהי ירע
,"רבדמ ויה ךשדוק ירע" :(ט,דס היעשי) רמוא םתוא האורה .ןורבח תוברל ,ירכנ ןוטלשב
.ערוקו

ןחלופ -יתב האלמ ריעהש טרפבו ,םייוג תושרב אצמנה הנממ קלח לכ :הקיתעה םילשורי
רבדמ ןויצ" :(םש) רמוא ותוא האורהו 'ברח'כ יאדו בשחנ ,ריעה לכ םירמוא שיו ,םיירכנ
.ערוקו ,"הממש םילשורי ,התיה

ותוא האורה :(תמ-יאמט ונלוכו ליאוה ,המינפ וילא סנכיהל רוסא ,בגאש) שדקמה םוקמ
וניתובא ךולליה רשא ונתראפתו ונשדוק תיב" :(י ,םש) רמוא ,לתוכל אבשכ ןכש-לכו ,קוחרמ
.ערוקו ,"הברחל היה ונדמחמ לכו שא תפירשל היה

עיגהל םילוכיש ,לארשי-ץרא יבשותש ,ל"צז 'המלש תחנמ' לעב םשב הקיספ לע םיכמוס םיבר
םעט יפל ךא) העירק תבייחמה תולבא לש 'םומיח' תניחבב םתייאר ןיא ,הלא תומוקמל לקנב
לע אלא עורקל ןיא יברעמה לתוכה לעש ותעד לע םיכמוס ןכ-ומכ .(עורקל םיבייח םיריית הז
.ומצע שדקמה םוקמ תייאר

גחו תבש יברעב ףאו ,םירופו הכונח ,שדוח-שאר ,דעומה-לוחב הלא תומוקמב רקבל ףידע
םדוק םידגבה תא תונקהל יואר קפס ללכמ תאצל ידכ .העירקה ןמ םירוטפ זאש ,םיירהצה-רחא
.תועדה לכל םירוטפ זאו ,הכלהה יפ-לע ףקת ןיינקב רחא םדאל ןכל
.ז"יפ ג"ח שדקמהו שדוקה ריע .םש םייחה ףכ .כ"ונו מש ס"וס ד"וי ,אסקת ןמיס ח"וא ע"ושו רוט
הכלה ירעש הארו .זל 'יס ה"חו ,אי תוא ע 'יס ד"ח ח"וא השמ תורגא .גע ס"וס המלש תחנמ :ת"וש
.בלר 'יס ב"ח ח"וא גהנמוישארה ףדל

םיניינע חתפמ | ןיעידומ | סופד תיב | תושדח רדח | םידלי רדח | ןויע רדח | ד"בח תיב

תורומש תויוכזה לכ (c)
רואל האצוהה ףגא - זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ
03-9606169 :'סקפ ,03-9607588 'לט ,72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת
ירא-בל ףסוי :"טנרטניא" רודמ שאר * בונורהא ןהכה קחצי ףסוי ברה :ר"וי
chabad@chabad.org.il