556 'סמ עובשה תחיש

עובשה תחיש תונוילג יכרכ

,500 'סמ ןוילג דע 1 'סמ ןוילגמ - רואל ואציש "עובשה תחיש" תונוילגה לכ תא גישהל ןתינ
.םיכרכ 5-ב םיכורכ
.יארשא סיטרכב םלשל ןתינ .158 החולש 03-9607588 :'לט .ח"ש 150 (תונוילג 100) ךרכ לכ ריחמ:ןויליגה ירודמ
עובשה תרמיא
ןייעמה ןמ
תבש ןחלוש
םירפס
תיעובש הדמע
ץבוק תדרוה
הכלהה תניפ
םיידוהי םייח
היהש השעמ
תודיסחה יכרד

האר תשרפ * (3.1.97) ז"נשת'ה בא-םחנמ ו"כ * דורב םחנמ :ךרוע

תיעובש הדמע


ןובשח השוע ןכ


תא אל .שפנ-ןובשח תושעל ןמזה הזו ,םילצלצמ לולא ינומעפ
,יתימאו ןכ ,ישיא שפנ-ןובשח אלא ,תלוזה לש ושפנ-ןובשח
רתוי הבוט הנש ביניש


לולא ,המויס תארקל תדעוצ הנש דוע - ונלוכ בלב טטר ריבעמש רסמ המע תאשונ תאזה תבשה
:ןזחה זירכי רשאכ שידא ראשיי אל שיאו ,הבוטל ונילע אבה שדוחה תא ךרבנ וז תבשב !חתפב
הנשה לכ לע ןובשחה שדוח ,םימחרהו הבושתה שדוח ,לולא ,ןכ ."...םויב ,לולא שדוח-שאר"
.ןאכ רבכ אוה הנה ,תפלוחה

לש םינמז שי .םינוש חור-יבצמ דחי ומע רבוע ,ידוהיה הנשה-חול תא םשונו יחש ידוהי
,עובשה תשרפ םע םייח עובש לכ .תינעתו םוצ ימיו גח לש םימי ,רעצ לש םינמזו החמש
.ויתווצמו וינכת ,גחה ביבס תוליעפה לכ תדקמתמ ,גח ברקתמ רשאכו ,היחקלו היתונויער
.תועמשמ -בר עוריא איה לולא לש ותוברקתה ,וז םייח תנוכתמב

ז"נשת ןזאמ

.םיקסעה םלועב יתנשה ןזאמה שדוח לש ומוקמל המוד םדאה ייחב לולא שדוח לש ותועמשמ
ןכ םא אלא ,דיספמ וא חיוורמ ,גוסנ וא םדקתמ אוה םא תעדל לכוי אל םלועל םיקסע-שיא
םג ךכ .קסעה בצמ לע טרופמ ןזאמ ךורעיו תימוי-םויה תוליעפה ףטש תא הנשל תחא רוצעי
לכ ,םדקתהלו רפתשהל ול השקש יאדוו ,דמוע אוה ןכיה תעדל לוכי םדאה ןיא - חורה ייחב
.ושפנ-ןובשח תא ךרועו רצוע אוה ןיא דוע

.תיתרגשה םימיה תפידר תא םירצוע ונא ובש שדוח .לולא שדוח תא ה"בקה ונל ןתנ ןכל
לומ רשויב םידמוע ,תפלוחה הנשב וניגשיה תא םינחוב ,ונמצע תא םיקדוב ,םירצוע
.ףיסוהל ,רפשל ,ןקתל םיטילחמו ,וניתוערגמו וניתונולשיכ

המכ הסינ רבכ אוה .תונתשהל וחוכב ןיאש ששחמ שפנ-ןובשח תושעלמ םדאה עתרנ תחא אל
,ותוא םיריכמ לוכה .רגובמ םדא רבכ אוה ,ללכבו .וידי תא הפרמ רבדה .חילצה אלו םימעפ
דיפקה אלש םירבדב רהזיהל ,תונתשהלו םוקל םואתפ לוכי אוה ךיא .ויתוערגמו ויתולעמ לע
?םתושעלמ הכ דע ענמנש םירבד תושעל ,םהילע

אוה .הנשה תומי לכבמ רתוי ונילא ברקתמ ה"בקה .םידדוב ונניא לולא שדוחבש רוכזל יאדכ
לכ .תוכשל ישארו םידיקפ ,םימוסחמ רובעל ךרוצ ןיא .םעה לא ,הדשל אצויש ךלמל זא לשמנ
ה"בקה ךכ .ובל-תולאשמ תא שקבלו תוחוכ בואשל ,וילא ברקתהל ,ךלמה לא תשגל לוכי הצורה
.תונתשהלו רפתשהל רתוי לק ,תובוט תוטלחה לבקל רתוי לק .ידוהי לכל לולא שדוחב בורק

ה"בקה תבהא

לע' תוכהל ;תלוזה לש ושפנ-ןובשח תא דימת ךורעל הייטנ שי שפנה-ןובשחב םיקסוע רשאכ
ףא רבדה ילואו ,יבויח רבד םוש אצוי אל הזכ 'שפנ-ןובשח'מ .ןכשה לש והזח לע 'אטח
.ומצע תא רקבל םדא ךירצ לוכ-םדוק .ישיא תויהל ךירצ שפנה-ןובשח .תקולחמו האנש ריבגמ
.תוכז דמלל ךירצו רשפא תלוזה לע

ךשמב .םתלוז תא אלו םמצע תא ורקבי ןוגראו ףוג ,העונת לכש יאדכ ,םיירוביצה םייחב םג
השק םג .ךכמ חמוצה בוטה תא תוארל השקו ,םירחא לע תרוקיבב םיקוסע ונא הלוכ הנשה
ידכ ,ןקתל המ שי דצ לכל .ונייח תא תוריעסמה תוישרפה לכב םשא דחא דצ קרש ענכתשהל
.רתוי םינפ -תריאמו ,רתוי המיענ ,רתוי הבוט היהת האבה הנשהש

ןמזה הז ןיא ,הביחבו הבהאב ונילא ברקתמ ה"בקה רשאכ ,הלא םימיבש ,רוכזל יאדכ רקיעבו
-אנמחר) שפנו ףוג ישנועב ללכה לעו דיחיה לע םימויאמ ענמיהל שיש יאדו .תלוזב רועגל
ררועל קר ךירצ .ותרותלו 'הל ,השודקל הגרע אלמו רע לארשי בל םהבש םימי הלא .(ןלציל
.הלודג הבהלל טהלתי אוהו ,ץוצינה תא

,ושפנ -ןובשחו וייח ןזאמ תא שיא-שיא השענ ,םימחרה שדוח ,לולא שדוחב דחאתנ הבה
.הקותמו הבוט הנשל הבוט המיתחו הביתכ לארשי לכלו ונל היהתשוםירפסלארשי ידליל רבדמ יברה

*ןייטלא בייל-בקעי ברה תאמ
'םשה תואבצ' תאצוהב
ינשב .םהינפל םירבד תאשלו ושרדמ-תיבב לארשי ידלי לש םיסוניכב ףתתשהל גהנ יברה
תונויער ,םירסמ לש עפש ןאכ שי .הנשה ישדוח יפל ורדוסו םירבדה וכרענ ונינפלש םיכרכה
.03-9606018 'לט .לארשי ידליל תוחישו

הלוגס םע

*רלימ רודגיבא תאמ
רבחמה תאצוהב
רפסה .תילגנאה הפשב תודהי יניינעב םירמאמו םירפס םסרפל הברמש ,עודי רפוס אוה רבחמה
תאירבמ לארשי-םע תודלות תא ללוגמ רפסה .תילגנאב ירלופופה ורפסמ םוגרת אוה ונינפלש
.03-5786494 'לט .'מע 302 .לארשי תורוקמ יפ-לע ,ןושארה תיבה ןברוח דעו םלועה

יבא יפמ

*ןח השמ תאמ
רבחמה תאצוהב
ןזחה ,ויבא יפמ םעמשש יפכ ,םירופיס 183 םיאבומ הז רפסבו ,עודיה וידרה שיא אוה רבחמה
דחוימ חוחינ םהב שיו ,דוביע אלב טעמכו ,תירוקמה םתפשב םיאבומ םירופיסה .הבח השנמ 'ר
.02-6724501 'לט .'מע 320 .בל-הבושו

ךודישה ךרד

*רגרבסקו ןימינב תאמ
רבחמה תאצוהב
תוליפת ,תולוגס ,תוצע ,ל"זח ירמאמ וטקלנ ןאכו ,רתויב דבכנ אשונ אוה םדא לש וגוויז
207 ,ןטק טמרופ .תודקונמו תולודג תויתואב תואבומ תוליפתה .ךודישה ןיינעב םירופיסו
.03-6192858 'לט .'מעשטיוואבוילמ יברה לש ויתוחיש יפ-לע דבועמ - תבש ןחלוש
ינונבל 'צ תאמ .האר תשרפל


?רשב לוכאל לוכי ימ

תא ךיקולא 'ה ביחרי יכ" :לארשי-ינב תא ה"בקה הווצמ לארשי-ץראל הסינכה תארקל
םהל ריתה ןאכ ,תועדה תחא יפל ."רשב לכאת ךשפנ תווא לכב ...רשב הלכוא תרמאו ...ךלובג
ברקוהש רשב קר אלא ,ןילוח רשב לוכאל היה רוסא ,רבדמב ,זא דע .הוואת רשב לוכאל ה"בקה
.םתס רשב תליכא הרתוה ץראל הסינכה זאמ םלואו ,חבזמה לע

אל םש .ההובג תינחור הגרדב לארשי-ינב ודמע רבדמב אולה :ןבומ וניא הרואכל הז רבד
םתושי לכ תא שידקהל םילוכי ויה אלא ,םיימשגה םדאה יכרוצו הסנרפ יניינעב םידורט ויה
לכ לע ,םיליגר םייצרא םייח תויחל וליחתה לארשי-ץראב ,תאז תמועל .'ה-תדובעל
?םתס רשב לוכאל םהל רתוה הנוילעה םתגרדמ הרואכל ודרישכ אקווד אופא עודמ .םהיתודרט

ךכזל חוכ

חוכה םהל ןתינ אל ןיידע ןכש ,הוואת רשב לוכאל םהל רוסא היה רבדמב אקוודש ,אוה רבסהה
םגו ,ויתודרטו םלועה ינפמ ןנוגתהל ושרדנ וז הפוקתב .םלועה יניינע תא שדקלו ךכזל
.ןמ - ינחור ןוזמ היה ולכאש ןוזמה

תדובע' הליחתה זאו ,ימשגה םלועה תא ךכזל חוכ ולביק לארשי-ץראל הסינכה םע אקווד
םהמ תושעלו םיימשגה הזה םלועה יניינע תא ךכזלו ררבל לארשי-םע לש הדובע - 'םירוריבה
תאז ריתה ךכ םושמו ,'הוואת רשב' השודקל תולעהל םג חוכ ולביק זא ןכל .הניכשל ןכשמ
.ה"בקה םהל

םד ילב

למסמ םד ."םדה לוכא יתלבל קזח קר" :ךשמהב הרותה תרמוא ?ןילוח רשב השודקל םילעמ דציכ
.תורוסא - תוטיהלהו הוואתה לבא ,לוכאל רתומ רשב :הרותה תרמוא .הוואתהו תובהלתהה תא
.'הל שדוק תויהל הכירצ תובהלתהה ,רמולכ .חבזמה לע קר םיזמ םדה תא

תוכייש םוש ידוהיל ןיא ."ונכפשת ץראה לע" :הרותה תרמוא ?תימשגה הוואתב םישוע המ
םימש םשל קר הז ירה ,רשב תליכאב ומכ ,םלועה יניינעב קסוע ידוהישכ .תימשג הוואתל
."והעד ךיכרד לכב" תניחבב ,'ה תא דובעל ידכו

ימינפה ןוצרה

אב הזה ןוצרה יולגבש יפ-לע-ףא ירה ,םיימשג םיניינעל ןוצר שיגרמ ידוהישכ :וזמ הרתי
תא ךכזלו ררבל תקקותשמש ,המשנהמ הזה ןוצרה אב םיניינעה תוימינפב ירה ,ףוגה דצמ
.השודקל םתולעהלו וללה םיניינעה

ךילע ,רשב לוכאל ימשג ןוצר שיגרמ התאשכ - "רשב הלכוא תרמאו" :בותכה תא שרפל שי ךכו
תא תולעהל תקקותשמש ,המשנהמ האב תיתימאה הוואתה - "רשב לוכאל ךשפנ הוואת יכ" תעדל
וז אל ,םלועה יניינעל וז ךרדב םיסחייתמ רשאכ .ובש תוצוצינה תא ררבלו השודקל רשבה
ול 'הריד' ותושעלו םלועה תא םמורל םיחילצמ ,ךפהל אלא ,הדירי םימרוג םה ןיאש דבלב
.ךרבתי
(1108 'מע ,ד ךרכ תוחיש יטוקל)

רשוע :אשונב םישרדמ - ןייעמה ןמטלוש ימ

תא רבוצ היהיש םדאה תא הווצמ הרותה ."ךדיב ףסכה תרצו" :רמאנ (הכ,די םירבד) הרותב
.וב טלושו םדאה תא רשוקו ררוצ היהי ףסכהש אלו ,וב טלושו ופסכ
(ןלשימרפמ ריאמ יבר)


תמאב הקדצ

ךא ,בורל םידסח תולימגו הקדצ השוע ינא :אינתה לעב ןקזה ונבר תא םעפ לאש דחא רישע
,הלודג האצוהל ייניעב בשחנ וניא איצומ ינאש ףסכה ןכש ,יתימא הז םא ,הלאש יל הקיצמ
...תמאב עבש השענ ינעה ירה ,הנשמ הז המ :יברה ול הנע .לודג רישע ינאש רחאמ
(ד"בח ימגתפ רצוא)


םיחתפ ינש

רבעל דחא ,הז דגנכ הז ,ול םיחתפ ינשו ,םוניהיגה ןיבל ןדע-ןג ןיב דמוע תורישעה לכיה
.םוניהיגל ינשהו ןדע-ןג
(שדוק תורגיא)


הקדצ יאבג

,'הקדצ יאבג' תניחבב אוה אלא ,דבלב ומצע תבוטל הז ןיא ,רשוע םדאל קינעמ ה"בקה רשאכ
תלטומה תוירחאה לדוג תא תעדל רישעה לע הבוח ןכל .םיכרצנו םיינע םע ופסכב ביטיהל
.וילע
(טנלסמ לארשי יבר)


ןוממהמ תוריהז

,וילע רומשיש 'ה ינפל ללפתה ךלמה דוד ."םיקולא םימדמ ינליצה" :רמאנ (זט,אנ) םיליהתב
...םיקולאל ןוממה תא בישחי אלש
(ןירבוקמ השמ יבר)


הלעמלמ לוכה

עיגהש בושחל רישעה לש וכרד ."'ה םלוכ השוע ,ושגפנ שרו רישע" :רמאנ (ב,בכ) ילשמב
לגוסמ וניאש ,חלצוי -אלו לזמ-שיב ינעב תוארל םיגהונ דגנמ .הברה ותמכח תוכזב ורשועל
חלצומ תוחפ ינעה ןיא םצעבש רווחתמ ,םישגפנ ינעהו רישעה רשאכ לבא .םולכל עיגהל
.הלעמלמ אב לוכה - "'ה םלוכ השוע" אלא ,רישעהמ
(ןילרבמ שריה-יבצ יבר)


בוטשכ ךרבל

בערו ינוע יבצמב קר אלש ,ונדמלל - "תכרבו תעבשו תלכאו" (י,ח םירבד) רמאנ הרותב
.ךכ לע ול תודוהלו 'ה תא רוכזל וילע עבשו לכוא םדאשכ םג אלא ,'הל ללפתהל םיכירצ
(החמש בל)


'הל הדות

ודיב רפס לוטיל יאנפ ול ןיאש ,שטיוואבוילמ ש"רהמ יברה ינזואב ןנולתה דחא רישע
"הגאד הברמ םיסכנ הברמ" לש ןויסינה לומ ךדימעה ה"בקה :יברה ול רמא .טעמ דומללו
רכיכ רובעב הטורפ גישהל ןיאמ הבשחמב םדאה קוסע ובש ,ינועה ןויסינב ךדימעהל םוקמב
!?ךרבתי םשהל הדות רמוא התא ךכו ;םחל
(שדוק-תורגיא)

עובשה תרמיא


רפוכ וא בר

איבהו ךשוממ עסממ אב םעפ .וידיל לפנש ףסכ םוכס לכ הקדצל רזפל גהנ הקנימקמ לאומש יבר
לוכה ;הטורפ ותושרב הרתונ אל רבכ ברעה דע םלוא .וידיסח ול וקינעהש ,דבכנ םוכס ומע
.םיינעל קליח

."המואמ ריאשמ ךניא ךתיב-ינבלו ,קלחמ התא םלוכל" :הרמאו המצעב רוצעל החילצה אל ותב

."?רפוכ וא בר היהי ךיבאש ,הפידעמ תא המ ,יתב" :רמאו קידצה הילא ךייח

."!הלילחו סח" ,תבה הקעדזה ,"!?רפוכ"

הל בישה ,"'רקיעב רפכ וליאכ ,הקדצה ןמ ןיע םילעמה לכ' :ל"זח ורמא ךכ ,ןכבו"
...קידצהתודיסחה יכרד


ידיסח לולא

הרייעב לולא שדוח תריווא תא ץ"יירה ר"ומדא ק"כ ראתמ הנימב תדחוימ המישרב
לולא שדוח תא הנייפאש תדחוימה תידיסחה חורה הלועו תעקוב םירבדה ךותמ .שטיוואבויל
:(230 'מע ,א קלח םירוביד יטוקלמ םוגרת) המישרה ךותמ םידחא םיעטק הנה .ידיסחה םלועב

השמשש ,הריהבו תיציק תבש התייה ןיידע שטיוואבוילב לולא םיכרבמ תבשש יפ-לע-ףא"
.הבשנ הבושת לש חורו ,'לולא לש חיר' שגרוה ריוואב .הליחתה רבכ הריוואה ירה ,תחרוז
.בלה ןמ םיחכתשמ ולחה ןילוחה ירבדו רתוי םירהרוהמו םינותמ םישענ םידוהי

רכיכב שוגפל רשפא (םירצמה ןיב ימיו הריפסה ימימ ץוח) לולאל ומדקש ץיקה ישדוחב"
ץיקה לש םיענה וריוואב םהיתואיר תא םיאלממו םתאנהל םילייטמ םישנא הרייעה לש קושה
,הרות דומילב תולילה תאו םיברעה תא אלמל ולחה ומחנ תבש הפלחשכ ךא .ישטיוואבוילה
לילעב שגרוה רבכ לולא שדוח תא הב םיכרבמש תבשה העיגהשכו .'הלילב ינור ימוק' בותככ
העיקתה לאו 'יעשיו ירוא 'ה דודל' תופסכנה םילימה לא םיפצמ ולחה .שדוחה לש וריווא
.םימחרה שדוח לש וירעש תחיתפ לע העידומה רפושה לש הנושארה

שרדמה-תיבב

,(לולא תובית ישאר) 'יל ידודו ידודל ינא' - וז תבש ירמאמל םיינייפואה החיתפה יקוספ"
ןכות ילעב תודיסח ישורדל וכשמתה - 'םויה םכינפל ןתונ יכנא האר' ,'יאסכ םימשה'
.קהבומ 'ילולא'

ששב רבכ .הנשה תומי לכ לש ליגר םויל המוד וניא לולא לש םוי םתס ,הז לכל רבעמ"
יכ םיחכונ םהיתוטימב ןיידע םיבכושהו ,רפושה תעיקת שרדמה-תיבמ תעמשנ רקוב תונפל
לע ןוצר תועיבש רסוח ךותמ .םוקלו שבלתהל םירהממ םה .םתליפת תא ומייס ןיקיתווה ןיינמ
ןוצר ימי םה םימיהש ךכ לע ,רהב אצמנה ונבר השמ לע הבשחמ תפלוח 'תזרפומה הנישה'
.ןמזה תא ץימחהל אלו 'םדא-ןב' תויהל ךירצ .דואמ הברה םהב לועפל רשפא יאדוובו

םידמולה שי ,םיליהת םירמואה שי .ותוא אלממ רבכש לודג להקל םיפרטצמ שרדמה-תיבב"
.הליפת לש המוציעב םג םיעוקש רבכש שיו ,רהוז ינוקית םידמולה שי ,תודיסח

ילעב' .ד"בח תרות לש 'ה תדובע יכרדב הליפתבש בלה תדובע תספות בושחו לודג םוקמ"
,הנשה לכ לש לוחה תומיב םג תובר תועש הכרא םתליפתש הלא ויה שטיוואבוילב 'הדובע
.לולא ימיל התייה הז ןיינעב תדחוימ הלעמש ןבומו

"םידבוע"ה תדובע

הלגנש רידנה הזחמה לומ םמותשמ דמועו 'ספתנ' תייה שטיוואבוילבש 'ינש רדח'ל הסינכב"
קותינ ידכ דע חומה תוצמאתה לש תוקבדב יורש היה םש םיבשויהמ דחאו דחא לכ - ךינפל
.וביבס עמשנה ןמו הארנה ןמ טלחומ

,'םוחרו ןונח' רמוא ינשה ,תיד"בח המינב 'םייקמו רזוג ךורב' םילימה תא ןגנמ דחאה"
הלודג תושגרתהב ןותנ יעיברהו ,'םיראפמו םיחבשמ םלוכו' עמוש התא ישילשה לש ויפמ
המיענב םרמואו טאל-טאל םילימה תא רפוס אוה .'םלוע תבהא' לש םיבבלמה םיעטקה תרימאב
ונינזואב םיעמשנ ללפתמה לש וינונחת לוקו ותורשקתה ךותמ יכ המדנש דע ,ךכ-לכ תשגדומ
הלעמ ,ויפמ תאצויה הלימ לכ יכ לילעב שגרנ .םהב ותגשה תיצמתו םילימה ישוריפ םג
.תפסכנה ותרטמו ותפיאש תדוקנ לא רתויו רתוי ותוא תברקמו

הטקשה המיענה ,'םולשו הכרב ונילע אבהו רהמ' וינונחת ןוגינ םהל םירבוח וידחי"
תועושי לעופ ל -א יכ' תרימאב ולוקמ עפושה ןוחטיבה ,'ונצראל תויממוק הרהמ ונכילותו'ב
חוכה תא ול םיקינעמו - 'לודגה ךמשל ונכלמ ונתבריקו' םילימה תרימאב החמשה לוקו 'התא
."'לארשי עמש' תרימאב הצמתמה ישפנה


הלואגל הייפיצב


םכינפל ןתונ יכנא האר' לארשימ דחאו דחא לכל (םיאיבנה וידבע ידי-לע) רמוא ה"בקה"
."המלשהו תיתימאה הלואגה תכרב רשב יניעב םיאור שממ םויהש דעו ,'הכרב םויה
(א"שנת האר פ"ש ,שטיוואבוילמ יברה)

היהש השעמ


דחא טבמ

.זלעבמ עשוהי יבר ר"ומדאה לש שלחה ופוג תא (ד"נרת תנשב) ופקת תוירותסמו תונוש תולחמ
.תוקחוש םינפ תוארהל לדתשה ץוח יפלכ ךא ,רתויב םישק םירוסיי לבס אוה

אלא ,אפרמ אוצמל תוסנל רשפא הלאל ירהש ,ןמצע תולחמה לשב קר אל ומולשל וגאד וידיסח
.םלועהמ הבורקה ותוקלתסה לע יברה זמרש םיברה םיזמרה ללגב רקיעבו םג

יבוט לצא קדביהל ,הניווב לודגה יאופרה זכרמה לא להבוה ,ובצמב הרמחה דוע הלחשכ
חותינה תארקל ויתונכה ךותב .ינויח חותינ רהמ רובעל בייח יברה יכ ועבק וללה .םיאפורה
וליחדב הלע ךכ-רחא .יודיווה חסונ תא הבר תושגרתהב ארקו הווקמב לבט ,האווצ יברה בתכ
.םיחותינה ןחלוש לע ומיחרו

לדגו דלונ אוה .קחצי-השמ ,אלמה ידוהיה ומשב וא ,סזומ םג היה םיחתנמה םיאפורה ןיב
,רשיה ךרדב וכנחל ותלוכי לככ לדתשה ויבא .ןידניל המשו הנטק הרייעב ,רשכ ידוהי תיבב
רגבשכ ,ןכאו .חותפהו לודגה םלועה לא ההמכ וחור .ירמגל םירחא תוזוחמל ואשנ וביל לבא
.הלודגה הניוול רגיהו םיבאודה וירוהמ דרפנ

םידומילל םשרנ ךכ-רחא .סזומל ומש תפלחה - היה הניווב קחצי-השמ השעש ןושארה דעצה
.תיסחי רצק ןמזב בר ידומיל רמוח טולקל חילצה םיכורבה ויתונורשיכ ידי-לע .םיינוכית
.הבר החלצה האר םהב םגו ,הטיסרבינואב האופר ידומילל לבקתה רמגה תודועתב דיוצמ

דוע היה לוכי אל שיא .םיידוהיה וישרושמ ותוקתנתה ךילהת קימעהו ךלה ,ותחלצה לדוגכ
די-לע סזומ בצינ תעכ .ןידניל הרייעה ןב ,קחצי-השמ תא ,סזומ ,חילצמה חתנמב תוהזל
.ותכאלמ תא השעיש םידרמה אפורל ןיתממ ,יברה תטימ

היינפהמ עתפוהש ,אפורה רבעל ארק ,"סזומ" .תושודקה ויניע תא יברה וילא אשנ םואתפ
."?ןוכנ ,התא ידוהי אולה" ,הייופצ-יתלבה

.בויחב ושאר דינה חתנמה

.יברה לאש ,"?וגיהנמו םלועה ארובב התא ןימאמה"

."ינא ןימאמ ,ןכ" :בישה רחאו ותעדב עגר ךכח אוה .הכובממ קימסה סזומ

חתנמה ןיב חתפתהש יתרגש-יתלבה חיש-ודב ןנובתה ,יברה תטימ תא בבסש ,יאופרה תווצה
לכ .םיבבוסה יטבממ םלעתה ,הארנ ךכ ,יברה םלוא .חותינה תליחת ינפל רפסמ תוינש ,הלוחל
עגר לכב אובל דמועה ונקדצ-חישמבו" .ותודהיל ףרוע הנפהש אפורה לא ויה םינותנ וינייעמ
..."?התא ןימאמ ,תולגהמ ונמע תא לואגלו

הכזי והשלכ בלשב יכ ינא ןימאמ ,הא" .תוריהזב ויתולימ תא ררב אוה .עגרל קתש סזומ
לע טולשיש ,דיחי םדא ,חישמ ידי-לע אובת ןכא וז הלואגש ןימאמ ינניא לבא ,הלואגל ונמע
לע לבקתמ ונניא ןכ-לעו ,יתואיצמ-יתלב רבד הז .ויבשוי לכ לע ותתיח תא ליטיו םלועה
."יתעד

.הפרה אל יברה לבא .ומצע חותינה ליחתי הנה יכ היה הארנ רבכו ,הממד הררתשה רדחב
חתנמב ץענו ,תורסוימה ויניע תא החוורל חקפ .סזומ לש ונוויכל ושאר תא בבוס םעפה
טרפ לכ תונחוב ךא תוכר ,תופיקת םג ךא תובוט ,תוריהב םייניע יתש .וטבמ תא ריכבה
.ויניע דגנל ורעב ,טרפו

וליאכ .לוכי היה אל לבא ,םידדצל ויניע תא טיסהל הסינ אוה .סזומל קיצה יברה לש וטבמ
,זע ןורוויח םפיצה הליחתב .וינפ ןוג הנתשה םואתפ .יברה לשל ויניע ינושיא וטנגומ
.דוערל ולחה וידי יתשו ופוגב הרבע תרומרמצ .הלילח רזוחו ,קמוסה אב ןכמ רחאלו

.וילע תרבוע ,ועדי אל הרשפ תאש ,תישפנ הרעס יכ וניבהו םרבחב םיאתשמ וטיבה םיאפורה
.וחלצ אל עגריהל ויצמאמ לכ .תכשוממ הציר םייס התע הז וליאכ ,ףשנתהו םשנתה סזומ
.ושפנב ץחלה תא הריבגה קר ,ויטבמ תועצמאב וילע טלוש יברהש הדבועה

.הליחתבכ וילא רזוח עגורה יכ שח הזו ,סזומ לעמ וטבמ תא יברה ריסה ךשוממ ןמז רובעכ
יכ התא ןימאמ רבכ וישכע ,ונ" .ףטלמ טבמ היה הז םעפה לבא ,וב ןנובתהו יברה בש ךכ-רחא
ענענ סזומ .יברה ולאש ,"?דבלב ןיע טבמב ותביבס לע וארומ תא ליטהל לגוסמ דיחי םדא
.הענכהב ושאר

לוכהו ולוכ םלועה לע טולשי ,'ה רחבי רשא שיאה ,אוה .חישמה תאיבב היהי קוידב ךכ"
."תוערה םהיכרדמ ובושי

.שחל טעמכ ,רמא ,"יתיעט יכונאו יברה קדצ ,ןכא" .ויניע תא ליפשה חתנמה

התייה םידיסחה ינומהלו ,החלצהב רתכוה םייתסהשכ .עצוב חותינהו יברה םדרוה ךכ-רחא
.החוורה

הזה עסמה ךלהמב .זלעבל הניוומ הרזחב תבכרב אצי יברה .חותינהמ םימי רשע-השימח ופלח
-השמ דיסחה םג היה םהיניב .וידיסחמ ןיינמ וביבס חכנ השעמ תעשב .םימורמ יזנגל קלתסה
.ןמאנ דיסחל היהו המלש הבושתב רזח םייתניבש ,סזומ אוה אולה ,קחצי
ךילמייה יבצ 'ר םע םיידוהי םייח
אבסה לש תמתוח :תוינשמה רפסו יבצ 'ר


האלפומ החגשה לש רופיס

רופיסב תישיא לקתנ התאשכ .האלפומ תיטרפ החגשה לע םירופיס םיעמוש ונא תובר םימעפ
,ךילמייה יבצ 'רל הרק ךכ .הנוילעה החגשהה תואלפנ לומ םמותשהל אלש לוכי ךניא ,הזכ
החמצ םהבש תוזוחמה לא ,הינמורל יתחפשמ עסממ רבכמ אל רזחש ,אתא-תיירקב י"אפ ריכזמ
.החפשמה

םירעה ןיב וענ תועובש השיש .וידכנמ המכו ויתונבו וינבמ המכ ,ותייער םע אצי יבצ 'ר
דוקפל ואב רשאכ עריא ,וחכשי אל ותואש ,םיהדמה ערואמה לבא .דועו רמטאס ,דנשוט ,טגיס
ינפל הנשכ רטפנש ,דבכנ שטקנומ דיסח ,ה"ע ךילמייה המלש 'ר ,החפשמה בס לש ורבק תא
.ואלמש ,וירוגמ ריעב ןימלעה-תיבב ןמטנו האושה

המחלמב רותסמ

חולשל יירוה וגהנ יתודליב .אבס תא יתיאר זאמ ופלח םינש עבראו םישימח" :יבצ 'ר רפסמ
ובשנ האושה תוחורשכ .דחוימב ןכ-םג ינבהא אוהו דואמ ותוא יתבהא .חספ לכב וילא יתוא
תודועתב ונדייטצה .(רטפנ רבכ אבסה) אתבסה תיבל יתוחא תאו יתוא יבא חלש ,ריוואב
ימוקמה ןימלעה-תיב תא ולהינש םייוגה םע רשק היה יבס תחפשמל .םולשב ונעגהו תופייוזמ
בטיה יתרכה ןכל .תורבקה-תיב ךותב ןכשש תיבב המחלמה ימיב רתתסנ יתוחאו ינאש טלחוהו
."ןימלעה-תיב תא

'תויולג ץוביק' תועודיה םיליפעמה תוינא יתשמ תחאב ץראל הלע אוה ,םינש ורבע
החפשמ םיקהו ,'הנוב ללוס' תרבחב ריכב דיקפתל עיגה ,'ה תרזעב ססבתה ,'תואמצע'ו
יבס םואתפ עיפוה המ-ןמז ינפל" לבא .הער-ןיע-ילב םינינ רשע-השימח ול שי רבכו תראפתל
.יתנבה אלש המ-רבד יל רמא םעפ לכבו תוליל המכ הנשנו רזח רבדה" .רפסמ אוה ,"ימולחב
."ורבק תא דוקפל ידכ הינמורל עוסנל ןויערה יבילב דלונ תאז תובקעב

ריעצ יוג

ןימלעה-תיבל ועיגה ךכ םושמ .תובר תועש לזגש בוכיע םהל עריא ואלמשל ואצי ובש רקובב
ללגב לבא ,יבס לש ורבק תא רתאל חילצמ יתייה םוי רואל" .הלילב הרשע-תחאל בורק ואלמשב
.רמוא אוה ,"יוכיס לכ יל היה אל הכשחה

-ינב .םנוצרל לאשו םהילא אצי ,25 ןבכ ,ריעצ יוגו ךומס תיב לש תלד החתפנ םואתפ ,זאו
ול יתרמא" .םהל רתענ אל אוה לבא ,בכרהמ אציי אלש יבצ 'רמ ושקיבו וינפמ וששח החפשמה
םוקמה תא ריכמ אוהש רמא שיאה .םוקמה לע םינמיס המכ ול יתרסמו יבס רבק תא שפחמ ינאש
."רבקה לא ונכירדהל עיצה ףאו

תוינשמ רפס

.יתבהא הכש ,יבס רבק דיל יתושגרתה תא רעשל לק" .רבקה לא םאיבה ריעצה יוגה ,ןכאו
רשק םעפ היה יבאל' :יוגה יילא הנפ םואתפו .ןיתממו דמוע יוגה דועב ,ונללפתהו ונדמע
םלשת םא .םידוהי לש רפס והז .ולצא חינה הלהש רפס ונתושרב שיו ריעהמ דחא ידוהי םע
.'ךל ונרכמא ,יל

יתיאר .לודג רפס זחא ,רזחשכ .ואיבהל ידכ ותיבל ץר אוהו רפסה תא תוארל יתשקיב"
תכירכ תא יתחתפו ידיב היהש סנפב רפסה לע יתראה .ב קלח ,תורהט רדס תוינשמב רבודמש
המלש' :בטיה יל תרכומ תמתוח העיפומ רעשה ףד לש לאמש דצב :המהדתב יתיכוה זאו .רפסה
..."החגשהה די !אבס לש ומש .'איולמאש ,ךילמייה יולהגרובזניג ףסוי ברה תאמ - הכלהה תניפ


תויגת ילב

?'הבושת-ילעב' תודהיל םיברקתמל אורקלו 'םיקוחר בוריק' לע רבדל ןוכנ םאה :הלאש

בצמ לכבו) השודק המשנ וב שיש םושמ ,'בורק' רדגב אוה ידוהי לכש ,איה תמאה :הבושת
םבור םיבשחנ בורקמ תודהיה תא ריכהל וכז אלש ימש ,וניתורודב טרפבו ,('אוה לארשי'
תא קילדהל קר ונדיקפת .סונאכ ונידש ,'םייוגה ןיבל הבשנש קונית'כ הכלהה יפ-לע םלוככ
.םיבוט םישעמבו תווצמב ,הרותב - יוליג ידיל 'הל ותברק תא איבהלו ,ובש תימינפה שאה

והימו 'בורק' והימ עבקי ימ יכ ,ולא םייוטיבב שומישה תא שטיוואבוילמ יברה ללש ןכל
םויקל השוע אוהש ץמאמ לכו ,וינפל 'דיחי ןב' רדגומ ידוהי לכ רשאכ ,ה"בקה ינפל 'קוחר'
.'ה ינפל בושח םוקמ ספות תווצמ

ברקתהל ול עייסלו וכירדהל ,אוהש תומכ ידוהי לבקל - איה הרותה יפ-לע הנוכנה ךרדה
הליהקב וטלוקל שי תיתרבח הניחבמ .ךכב שייבתיש אלבו ,דעצ רחא דעצ ,תוידוסיב תודהיל
ירמוש רוביצמ דרפנ -יתלב קלח שוחיו ההדזי ובש בלשל ירשפאה םדקהב ואיבהלו תיתדה
תמרות - 'ערמ רוס'ב תוחפו 'בוט השע'ב אוה קוסיעה רקיעש - תודיסחה תרות תשיג .תווצמה
.ךכל הדבכנ המורת

'םינושארה ךישעמ רוכז' הבושת לעבל רמול אוה רומג אטח" :ם"במרב קספנ 'הבושת לעב' לע
המ וריכזהל ידכ םהל ןימודה םיניינעו םירבד ריכזהל וא ,ושייבל ידכ וינפל ןריכזהל וא
."השע

רבוע אוהש ךילהתה תא ךופהל אלש ידכ ,'הבושת לעב'כ םדא גויתמ תוענמיהל תפסונ הביס
ךותמ - םיגיצמ םיברש ונימיב טרפבו) 'רדגה לע בשוי'כ חצנל וריאשמה ,ידימת 'עוצקמ'ל
הרותב העידי ףיסוי אלא ;(רוביצה ינפל הווארל םהייח תוכופהת תא - תובוט תונווכ
.םהב קסע וימי לכ וליאכ בצמל עיגיש דע םיבוט םישעמב קזחתיו
.128 'מע (תויודיחי) 'המכחה לצב' הארו .ג"ה ג"פ םירממ 'לה .ז"פס הבושת 'לה ם"במרישארה ףדל

םיניינע חתפמ | ןיעידומ | סופד תיב | תושדח רדח | םידלי רדח | ןויע רדח | ד"בח תיב

תורומש תויוכזה לכ (c)
רואל האצוהה ףגא - זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ
03-9606169 :'סקפ ,03-9607588 'לט ,72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת
ירא-בל ףסוי :"טנרטניא" רודמ שאר * בונורהא ןהכה קחצי ףסוי ברה :ר"וי
chabad@chabad.org.il