558 'סמ עובשה תחיש

עובשה תחיש תונוילג יכרכ

,500 'סמ ןוילג דע 1 'סמ ןוילגמ - רואל ואציש "עובשה תחיש" תונוילגה לכ תא גישהל ןתינ
.םיכרכ 5-ב םיכורכ
.יארשא סיטרכב םלשל ןתינ .158 החולש 03-9607588 :'לט .ח"ש 150 (תונוילג 100) ךרכ לכ ריחמ:ןויליגה ירודמ
עובשה תרמיא
ןייעמה ןמ
תבש ןחלוש
שדח שי
תיעובש הדמע
ץבוק תדרוה
הכלהה תניפ
םיידוהי םייח
היהש השעמ
תודיסחה יכרד

אצת-יכ תשרפ * (12.9.97) ז"נשת'ה לולאב 'י * דורב םחנמ :ךרוע

תיעובש הדמע


ךרדה תליחת


הזה םכסההש ועדיו וניבה רפסמ-יתמ קר םינש עברא ינפל
.רבדמב ארוק לוקכ היה םלוק לבא ,ארונ ןוסא ונילע טימי
תמאה תא רמול םיזיעמ רבכ וישכע


רבד לכל ידוהי לש ותוסחייתה םגו ,תוימשגו תוינחור ,ףוגו המשנ לש בולישמ בכרומ םדא
ןורחאה עובשב ונתוא ודקפש םישקה םיעוריאה .וללה םיטביהה ינשמ תבכרומ וביבס שחרתמש
.ישעמ-ימשגה דצבו ינומא -ינחורה דצב :וללה םירושימה ינשב הבוגת םיבייחמ

וניביוא .לארשי-םעל השק הכמ םה - םהלש ףצרה דחוימבו - וללה םיעוריאה הנושארבו שארב
םירמוא ונאש יפכ ,םהינפמ ונילע תרמוש ה"בקה לש הנגהה לבא ,ונב עוגפל ףרה אלל םיסנמ
,םממז תא עצבל םיחילצמ וניביואש םיאור ונאשכ ."םדימ ונליצמ ה"בקהו" רדסה-לילב
המ-ןמזלו המ-תדימב המצמטצהש רבדה תועמשמ ,השק הכ ןולשיכ תלשכנ ונלש הלועפ ןיפולחלו
באה תא שפחל ןבה שרדנ ,ונבמ וינפ תא ריתסמ באהשכו .ה"בקה לש הרימשהו תיקולאה הכרבה
.וישעמב שפשפלו

,ונישעמב שפשפל ונתיאמ תחאו דחא לכל האירק הנושארבו שארב םה הלא םיעוריא ןכל
תותיא ונלביק התעו ,הבושתה שדוח ,לולא שדוח והז .וניכרד תא ןקתלו הבושתב ררועתהל
שי רוביצו רוביצ לכלו דחאו דחא לכל ,וננובאדל .הבושתה תינויחו הבושח המכ דע הלעמלמ
לארשי-תבהא ריבגהל - רפשל ונלוכ םיבייח דחא רבדש המוד ךא ,ןקתל המו בושל המ לע
.תוקולחמה ,האנשה ,תויוביריה תא תמאב ונכותמ קלסל ליחתהלו

רקי דומיל-רכש

ירחא .דיתעב הלאכ םישעמ םצמצל תוחפלו עונמל ידכ םיתואנ םיעצמא טוקנל ךרוצ שי תעב הב
שי תמא רמול תאזה תונוכנה ילואו ,תמאה תא רמול ףוס-ףוס הלשממה הזעה ןורחאה עוגיפה
לארשי תלשממ םויכ הדומ ,תימצע האנוה לש םינש עברא ירחא .השדח ךרד לש הלחתה תוחפל הב
.הזה ללמואה ךילהתה תא רוצעל טלחוה .ןוסא ונילע טימה ולסוא םכסהש

תרושקתה עויסב ,קנע תוקפה דרשמכ ,הלשממה .םילביטספ ןאכ ויה םינש עברא ינפל
גיהנמ ,לפש טסירורט ולטנ ."םכילע םולש ונאבה" לש הירופוא ורשה ,'תיביטקייבוא'ה
ךלהמ'ל ןיבשושכ ןבלה תיבה תואשדמל ותוא ולעהו ,הסירק ףס לע דמעש םילבחמ ןוגרא
.הביא תונש האמ םות לש 'ירוטסיה

םימד תוכיפש קר אלא םולש חומצל לכוי אל הזה םכסההמש ועדיו וניבהש רפסמ-יתמ זא ויה
וניכ 'םולשה יביוא' .רבדמב ארוק לוקכ היה םלוק לבא ,ארונ ןוסא ונילע טימי אוהשו
.ץמשוהו לפשוה תמא רבידש ימו ,וזלעו וגגח רקשה יאיבנ .םתוא

תיישעת לש הפקיה תאו ןוסאה לדוג תא החיכוה הרמה תואיצמה .שיאל קפס ןיא רבכ םויה
תונברק" ,"ולטבל עגר לכ רשפאש יוסינ" ,"וחירי לש קי'צפו'צ") ונטעלוה הבש רקשה
תא .הזה םכסהב ונמצעל ונללוע המ בטיה םיעדוי רבכ םיטינרבקהו רוביצה םויה .("םולשה
רקי 'דומיל רכש' םלשל ונפדעה ונחנא .רשי לכש טעמ ידי-לע ,שארמ תופצל היה רשפא הז לכ
.ל"חר םיעוצפ ףלאמ רתויו תונברק תואמ - רתויב

ולסוא אטח לע הבושת

הז םא .לוכי אל וא לוכי םילבחמה שאר םא םיחוכיו ונלצא םילהנמ ןיידעש ,לוכמ אילפמה
םואתפ ,םד לש םינש שולש ירחא :עגר ובשחת .קוחצמ ץצופתהל היה רשפא ,בוצע היה אל
םימד תמחלמ להינ אוה םאה ?הזה סנה הרק ךיא .רבכמ אל דע ,טקש לש הנש ונל התייה
.טקש יהיו ."לדח - התע-תעל" :הרורב תיברעב רמא קר אוה .אל ללכו ללכ ?םיחצרמה וירבחב
.הזמ רתוי ךירצ אל .הצירקה האב ,ונוצר -תועיבשל ולהנתה אל םיניינעהש עגרב

םחליהל ליחתנש עגרב .תויפש לש םיספל בושל ,ולסוא אטח לע הבושתב בושל ןמזה עיגה
ךרדה תליחת היהת וז - םהיעשפ לכ לע אושנמ דבכ ריחמ םלשל םהל םורגלו וניביואב
.יתימא םולשל םגו ןוחטיבלשדח שייטמולפיד ץחל

תודיסחה ישרושל ד"בח-יריעצ לש דחוימה עסמל ףרטצהש ,דלפ השמ כ"ח ךוניחה-רש ןגס
תוארלו הווקסומ תיירפס יקמעמל סנכיהל ושרוהש םיטעמה ןיב היה ,הניארקואבו היסורב
,ישימחה יברה לש היירפסה ,םסרופמה 'ןוסרואינש ףסוא' ךותמ םירפס יפלא המכ בורקמ
יכ ,עידוה ץראל ובוש םע ןכו רוקיבה רחאל .יטסינומוקה ןוטלשה ידי-לע החקלנש ,ב"שרה
םירפסה תא בישתש ידכ היסור לע לארשי תלשממ דצמ יטמולפיד ץחל תריציל לועפל ותנווכב
.ד"בח תודיסח ,םהילעבל

ד"בח-תיב תכונח

תריב ,אטא-אמלאב שדחה ד"בח-תיב לש תיבה תכונחב הנורחאל ופתתשה שיא ףלאמ רתוי
תונידמ ירירגש ,ימע-ןב לארשי רמ ,לארשי רירגש ,הייריעה שאר ויה םידבכנה ןיב .ןטסחזק
,ןהכ היעשי ברה ,םוקמב ד"בח-חילש ידי-לע םקוהש ,זכרמה .םירחא רוביצ-ישיאו תופסונ
יכ ןייוצי .דומיל ירדחו תואצרה תומלוא ,ללכושמ הרהט-הווקמ ,רדוהמ תסנכ-תיב ללוכ
קחצי-יול ברה לבוקמה ,שטיוואבוילמ יברה לש ויבא יח הבש ריעה התייה אטא-אמלא
.ורבק ןויצ םג םשו ,השקה ורסאמ רחאל ,ןוסרואינש

ינועבצ דומלת

תותכסמ ךותמ םיקרפ לש תדחוימ הרודהמ הבינה תובוחרמ 'ןמטיור' תאצוה לש תירוקמ המזוי
ןיב ןיחבהל דימלתל עייסמו עבצה טלוש וז הרודהמב .ךרה ליגב םידלי םידמול םתואש ,ס"שה
בוהצב .לוחכ עבצב ץוריתו םודא עבצב תספדומ הישוק ,לשמל .ארמגה ירבדבש םינושה םידברה
ןיא'ו 'רחשה תליפת' םיקרפה ועיפוה עגרכ .האלה ךכו ,תונוש תואבומו םיקוספ םיספדומ
.'דיקפמה'ו 'תואיצמ ולא' םיקרפה ועיפוי בורקבו ,תוכרב תכסממ 'ןידמועשטיוואבוילמ יברה לש ויתוחיש יפ-לע דבועמ - תבש ןחלוש
ינונבל 'צ תאמ .אצת-יכ תשרפל


הנווכ ילב

העשב רוש לש ויפ תא םוסחל רוסיא - "ושידב רוש םוסחת אל" :אוה ונתשרפב םייוויצה דחא
,האובת לע רבועו ךרדה תא ומצעל רצקמ רושש הרקמב ןידה המ .האובתה תשידב דבוע אוהש
?ויפ תא םוסחל זא רתומ םאה ,השיד תנווכ ןאכ שיש אלב

םהל טריש יפל האובתה לע תוכלהמה תורפ" :ולש ךורע-ןחלושה םויסב ןקזה ונבר רמוא
ןכוליה ךרד הילאמ השודינ האובתהש יפ-לע-ףא ,ןמסח םא 'םוסחת אל' לע רבוע וניא ,ךרדה
אצויכ לכ ןכו" :ןקזה ונבר ףיסומו ."ךכ ליבשב ןריבעהל ןווכתמ וניאו ליאוה ,הילע
."הזב

הכלה שודיח

אלב השעמה תא תושעל תורשפא ןיאש בצמב לח רבדה ןיאש ,ללכ שי "ןווכתמ וניא" ןיינעב
לש השאר תרוכה םדא ."?תומי אלו ושאר תרכנ" :אוה ךכ לע חוורה יוניכה .רוסיאה השעייש
.הלועפ לכב ךכו ,הגרוהל ןווכתנ אלש ןועטל לוכי וניא המהב

ןתכילה תעשב האובתה תא שודל אלש תולוכי ןניא תורפהש יפ-לע-ףא ,השידה ןיינעב םלוא
רבוע אוה ןיא השיד לש הלועפ תרצונשכ םג ןכל ,השידל ותנווכ ןיאש רחאמ ירה ,הילע
ןידה הזש ,ללכ ףיסומ ןקזה ונברו ,וז הכלהב שיש שודיחה הז .ןהיפ תא םסח םא רוסיא
."הזב אצויכ לכ"ב

הנווכו הווצמ

םויקב ,תאז תמועל ."ןווכתמ וניא" םא הריבע רבוע םדא ןיאש איה הכלהה ,תוריבע יבגל
הרתי .הווצמ םייקל הנווכ ול התייה אל םא םג םייקמ םדאש תווצמ לש םיגוס המכ שי הווצמ
.הווצמ השעו ותבוח ידי אצי - הווצמה תא םייקל והוחירכה םא וליפאש תווצמ שי :וזמ

הניינע הזש) ארובה ןיבל םדאה ןיב רוביח רצווייש ידכ :ךפהל תויהל ךירצ היה הרואכל
אל ה"בקהמ דרפיהל ידכ וליאו ,ודיצמ הנווכ התייה השורד (ה"בקה םע 'אתווצ' - הווצמ לש
?'ה רואמ קוחרו ירמוחו ימשג אוה ומצע דצמ םדאה ןכש ,הנווכ השורד התייה

ימינפ רשק

םע ומצע תא רשוק אוה ךכבו ,"ינא הדומ" תרימאב ומוי תא חתופ ידוהיש ,איה הבושתה
אוה םאו ,ה"בקה םע ותורשקתהמ קלח אוה השוע אוהש השעמ לכ ןכל .םויה לכ ךשמל ה"בקה
לע ותוא םידימעמ ונא ,ה"בקהמ דרפיהל ותנווכש תואדו ןיא דוע לכ ,דוריפ לש השעמ השוע
.תינושארה ותקזח

לש הריוואב םויה לכ םייורש ףאו "ינא הדומ" םירמוא םניא םגש םידוהי שיש יפ-לע-ףאו
םע רושק ,ותוהמ םצעב ,ידוהי .דבלב תינוציח איה וז השוחתש ,איה תמאה ירה ,לוע-תקירפ
תרצונ ,הווצמ השוע אוהשכ ןכלו ,"וסנאש אוה ורצי" קרו השודקב הקבד ותמשנ .ה"בקה
.ונקדצ-חישמ תאיבב ,ה"בקה םע לארשי -םע לש תטלחומה תודחאה דע ה"בקה ןיבל וניב תודחא
(1123 'מע ,ד ךרכ תוחיש יטוקל)

לולא שדוח :אשונב םישרדמ - ןייעמה ןמאריי אל ימ

ה ,םירופיכה-םוי ,הנשה-שאר ,לולא תובית ישאר - "הירא" ."אריי אל ימ גאש הירא" :רמאנ
!אריי אל ימ בל ,הלא םימי םיעיגמשכ .הבר אנעשו
(ה"לש)


םינמז השימח

ימי .השעמו רוביד הבשחמ ,'שפנה ישובל' ןוקית - לולא שדוח :םה הבושת ינמז השימח
.ןוצרה ןוקית - רושעל הסכ ןיב .ןיחומה ןוקית - הנשה-שאר .תודימה ןוקית - תוחילסה
.גונעתה ןוקית - םירופיכה-םוי
(שדוק-תורגא)


םידוהי תויהל

םילימה עברא לש תוביתה יפוסו ,'לולא' - "יל ידודו ידודל ינא" קוספה לש תוביתה ישאר
.רתוי םידוהי רשפאה לככ תויהל ,םירקיעה לכ רקיע והז יכ ,'םידוי' -
(ןילרקמ המלש יבר)


המהב השעמ

רשעל' לדתשהל םדא לכ ךירצ לולא ימיב .(א,ב ה"ר) "המהב רשעמל הנשה-שאר לולאב דחאב"
.תוימהבה תא וכותמ רוקעלו ומצע תא רהטל - 'המהבה תא
(ץינ'זוקמ דיגמה)


ןקתל

יכו :ולאשו רלדנס םש רבע .ןולחה דיל ב'צידרבמ קחצי-יול יבר דמע דחא לולא שדוח-שארב
יוא" :רמאו ,הלודג הייכב הכבו עקרקה לע קחצי-יול יבר בשי ?ןוקית ןועטה רבד ךל ןיא
..."ימצע תא יתנקית אל ןיידעו ,אבו שמשממ ןידה םוי ,ישפנל יובאו יל

ונהמהמתה אלול

:לולא שדוח לע ט"שעבה שרפמ "םיימעפ הז ונבש התע יכ ,ונהמהמתה אלול יכ" קוספה תא
הז יפל - ('לולא' תויתוא 'אלול') לולא שדוחב שפנה-ןובשחב ךיראמו המהמתמ םדא רשאכ
תיטרפ הבושתו ,הנשה-שאר לש תיללכ הבושת - "םיימעפ הז" - "ונבש" - ולש הבושתה היהת
.םירופיכה-םוי לש
(בוט םש רתכל תופסוה)


םיחמש םימי

םיליחתמ :םידיסחה דחא רמאו ,לולא שדוח תליחתב תידיסח תודעוותהב םידיסח ובשי םעפ
תוליחתמ לולאב ירהש ,םיחמש םימי וישכע םיליחתמ :רחא דיסח בישה .םיבוצע םימי וישכע
וישכע אולה ןכ-םאו ,הדשב םעה לא אצוי ךלמהו ,ה"בקה לש םימחרה תודימ ג"י ריאהל
.םילודגו םיחמש םימי םיליחתמ

קדצ ןובשח

וילע רבעש המ לכמ ושפנב קדצ ןובשח תושעל הבוח םדאה לע תלטומ ובש ןמזה אוה לולא שדוח
המ לכ תא אלמלו ,ןוקית ךירצה לכ תא ןקתל ,השעמבו רובידב הבשחמב ,הנשה לכ ךשמב
.הרבעש הנשב ותדובעב ריסחהש
(שדוק-תוחיש)

עובשה תרמיא


הבושתו הלאש

לעב ,וסיגל הפוחה ינפל שגינ ,היינשה ותשא תא תאשל דמע קצוקמ לדנעמ-םחנמ יבר רשאכ
:רמא ותונתוונע בורבו ,'ם"ירה ישודיח'

ימצע ינא אולהו ,יבר ינאש תנמ-לע תשדקתמ השיאה אולה .ןישודיקה תורשכל ינא ששוח"
..."יבר ינניאש עדוי

.ךלש תוינחורהו תוקדה תורדגהל תסנכנ הניא השיאה" :בישהו 'ם"ירה ישודיח' לעב ךייח
אל םלועה ירהש ,תועט חקימ הז ןיאו ,יבר ול ארוק ולוכ םלועהש ימל אשניהל המיכסמ איה
..."יבר ךל אורקל לדחיתודיסחה יכרד


?דיסח והימ

אלש ידכ לובסל ןכומש ימ 'דיסח' הנכמ ארמגה .דיסח והימ הלאשל ונתינ תובר תובושת
לעמ תרבוע הרה השיא םאש ,םיינרופיצ תליטנ ןיינעב רמאנ רבדה .תלוזל לבס םרגיי
,ןקרוז - עשר" :ארמגה תרמוא ךכ לע .הדלו תא ליפהל הלולע איה ,תוכלשומ םיינרופיצ
םדאה ףוגמ קלח היהש רבד תפירשש םושמ ?דיסח אוה עודמ ."ןפרוש - דיסח ,ןרבוק - קידצ
.תלוזה עגפיי אלש דבלבו לובסל ןכומ דיסחהו ,קזנ םורגל הלולע

יפ-לע שיא-שיא ,דיסח לש ותוהמל םהלשמ תורדגה ונתנ םידיסחה ילודגו תודיסחה יר"ומדא
םתודליב ועמשש המ רפסל וגהנ םידיסחה ינקז .תודיסחה לש התוהמ רקיעב ויניעב הארנש המ
.תורשקתה - איה דיסח לש ותוהמ רקיע" :ןקזה ונבר ידימלת ,םינושארה םידיסחה ינקזמ
.(170 'מע ט"שת םירמאמה רפס) "יברה לא ושפנ תוחוכ תוהמ לכב תורסמתהו תורשקתה

ןקז דיסח ןיא

תוחישה רפס) "ומצע לע תיב-לעב אוהש ימ ?דיסח והימ" :םינושארה םידיסחה ורמא דוע
- וביבס הביבס ןיא םא .הביבס וביבס רצוי דיסח" :רמא ב"שרה יברה .(240 'מע ז"צרת
- הביבס רצוי וניאש - המצעלשכ וז הדבוע .ישיאה ובצמ תא ,ומצע תא בטיה קודבל וילע
רדאב 'ל 'םוי םויה') "?םלועב השוע ינא המ :ומצע תא לואשל וילעו ,ותוא רובשל הכירצ
.(ןושאר

םיכירדמש לככו ,םיכרבאה תכרדהל ומצע רוסמל ךירצ רגובמ דיסח" :ב"שרה יברה רמא דוע
,תאז םע .(18 'מע ה"שת תוחישה רפס) "םיילפכב ומצע תא ךירדהל םדאה ךירצ ךכ ,תלוזה תא
.('דיסח רערעטלע א') 'רגובמ דיסח' ורמא אלא ,'ןקז דיסח' חנומב ואטבתה אל םידיסח לצא
דיסח" :אטבתה ,ןיגייפ לאקזחי 'ר דיסחה ,ןמאנה וריכזמש ,צ"יירה יברה ינפל ורמא םעפו
.וז הרמאמ דואמ הנהנ יברהו ,"םלועל ןקדזמ וניא

וניאו ףדור וניא דיסח" :(102 'מע ד"שת תוחישה רפס) ויתוחישמ תחאב רמוא צ"יירה יברה
אוה הזל המודב ."ערה רציהמ ףדרנ אוה ןיאו םיימשג םיניינע ירחא ףדור אוה ןיא .ףדרנ
רציל געול דיסח" :(גלת 'מע גי ךרכ צ"יירה ר"ומדא שדוק-תורגא) ויתורגיאמ תחאב בתוכ
."ערה רצי םע אל ,תימהבה שפנה םע איה הדובעה לכ .ערה

שדק-תורגא) בתוכ אוה ךכו .תלוזה תבהאו החמש איה דיסח לש ותוהמ יכ ,רמוא אוה דוע
םירבד ינש .תודידיו החמש ורסח אל םלועמ םידיסח לצא" :(ומר 'מע ה ךרכ צ"יירה ר"ומדא
םימלעתמ םה םימעפלש אלא ,םתואיצמבו םתוהמב םנשי םלועלו ,תוידיסח תונוכת םה ולא
."םתולגל םיכירצו

קחשמ אל

תא שיגרהל ,הרות שיגרהל ,תוקולא שיגרהל - עומשל קר אל ,שיגרהל דיסחמ תעבות תודיסחה
םהל היהיש םידיסחב שירשה ןקזה ונברש רמאנ דוע .(ומ 'מע א קלח םירוביד יטוקיל) תלוזה
םירמאמה רפס) 'ה םעונ תא שיגרהל םילכ ויהי אליממו ,ידוהי לש תוקיתמבו תומיענב שוח
.(192 'מע י"שת

וניאש דיסח" :תלוזה יפלכ תינרקוד תוגהנתה ינפמ תופירח םילימב ריהזמ צ"יירה ר"ומדא
רשא ורמאב ,שפנ-טאשב שדוקה תא אוה ללחמו ,הער ותעיגפ - 'םיינרופיצ תליטנ'ב ריהז
אלא תאז ןיא .םיסואמ תומש תאירקב הפ חותפלו 'םייניעה תא רקנל' אוה תודיסחה יכרדמ
,ד ךרכ צ"יירה ר"ומדא שדוק-תורגא) ולאכ םירבדב הנחצ הלעמה ,ךכוזמ-יתלבה ,ופוג רמוח
.(די 'מע

.'דיסחו יבר' קחשמב םתודליב קחשל וגהנ ,ןרהא-ןמלז 'ר ,ויחאו ב"שרה ר"ומדאש םירפסמו
..."דיסח ונניא - קחשמו ,קחשמ אל הז דיסח תויהל" :ב"שרה יברה רמא ,קחשמה תעשב ,םעפ


הלואגל הייפיצב


לארשי לש ןתחמשב םיאורו םיאב ,לארשי תא וצחלו לארשי תא וניעש תוכלממ לכו םייוג לכ"
."םלועל םירזוח ןיא בושו ,ןרפעל םיכלוהו
(ג,כ השרפ והילא יבד אנת)

היהש השעמ


םויהו לומתא

-םעו רוב םג ךא ,הנתיאו המימת הנומא לעב טושפ שיא ,היסור תורייעמ תחאב היה ןולגע
.הרות דומללו רדוסמ ךוניח לבקל הכז אל ןכ-לעו ,וירוהמ םתייתנ ךר דלי היהשכ .ץראה
.החלצה הב הארו וידיב טושה תונמוא תא ספת ,לדגשכ

אל ןיידע תסנכה-תיבב םיניינמה ןכש ,תוריהמב ותיבב ללפתמו םוק םיכשמ היה רקוב ידמ
לא ,ךרדל אצויו וסוס לא התוא םתור ,ותלגע תא ןיכמ היה ךכ-רחא .וז תמדקומ העשב ולחה
.הרייעהמ תואסרפ םישולשכ הקוחרה תבכרה תנחת

.ברעמל חרזממ ,םיירהצבו ,חרזמל ברעממ הכרדב ,רקובב .הנחתב תבכרה הרצע םויב םיימעפ
יבשות וילא םיצבקתמ ויה זא-וא .ונומעפב שיקמ היה ,הרצע וזשכו ,תבכרה אובל היה ןיתממ
.עובק םולשת תרומת ,םהיתבל םעיסמ היה אוהו ,תוכומסה םירעהמ ובשש ,ותרייע

םג ליבומ היה ללכ-ךרדב ןכש ,לופכ חוורה היה םעפהו ,ולולסמ לע בש היה םיירהצ תעל
תנוכתמב ,הנש רחא הנש ןולגעה יח ךכ .תבכרה לא עיגהל ושקיבש םיעסונ הנחתה לא ךרדב
.תיתרגשו העובק םייח

.ותודליב ונממ ענמנ רשא תא ול קינעהל באה שקיב ,ךוניח ליגל עיגה ןולגעה לש ונבשכ
תא טולקל ןבה חילצה אל רעצה הברמל ךא .הרות וב ץיברי הזש ידכ ,'דמלמ' לא וחלש אוה
ודמל רבכ וירבח רשאכ .ת"יב-ף"לאה תויתוא תא טלק בר ישוקב ךאו םוטא היה וחומ .דומילה
.םיטפשמל םילימ ףוריצב השקתה ןיידע ,תוינשמו שמוח

הרהמ דע .הכאלמ תוחפה לכל דמליש ידכ ,ותוסח תחת ונב תא לוטיל טילחה ,באה תאז הארשכ
טא-טא .תפומל תוצירח הב הארה ףאו תונולגעה יזר תא ,ריעצה וליג תורמל ,רענה ספת
תארקל ןומעפה דונדנו החונמה ינמזב סוסה תלכאה ןוגכ - תוכאלמה ןמ המכ באה ריבעה
.ונב ידיל - ךרדל האיציה

ץיקה רקוב ותואב .הנש הרשע-שולש רענל תואלמ רחאל ןושארה םוצה עיגהו ,םויה יהיו
,"םוצ םויה" יכ באה ול בישה ,ותנשב ץציק עודמ ותלאשל .ליגרה ןמ םדקומ ונב תא ןולגעה
.ליגרהמ הכורא הליפתה ןכ לעו

רמול שיש תפסותה לע ויבא עיבצהשכ ,ךשמהב לבא ,ויבא ןווכתה קוידב המל ןיבה אל רענה
ברה לוכסתהו תושדחה םילימה תייגהב ויישק תא ."םוצ םוי" והמ ןיבהש היה רובס ,הליפתב
.ויבא יניעמ ריתסהל ןבה חילצה ,תימואתפה תפסותה ול הבסהש

.באה ול הרוה ,"האיציל סוסה תא ןכהו הוורואה לא שג תעכ"

.סוסיהב ןבה לאש ,"?לכוא...ה רבדב המו"

םוי-רדסל היה ליגר .רענה לש ושארב רדתסה אל והשמ .באה ובישה ,"ךל םירמואש המ השע"
"םוצ" ארקנה הנשב םוי שיש הבשחמב ומצע תא עיגרהל הסינ אוה .הנתשה והשמ םואתפו ,עובק
.רקוב תחורא םילכוא ןכמ רחאל קרו הלגעל סוסה תא הליחת םימתור ובו

קר .ולובלב וילע רבג ,ןכ םג תולעל ול ןמסמו הלגעה לע הלוע ויבא תא הארשכ םלוא
.לכואה ןיינע תא בוש ויבאל ריכזהל הסינ רקובה תניצב העיסנ לש תוקד רובעכ

תחורא לכאנ אלו םוצ םוי אוה םויה" ,סעכ תמינב םעפה ,ויבא ולאש "!?ןיבמ ךניאה"
םוי' ותוא לש ותוהמ לע רבסה ירבדל ןיתממ ,שייובמו ההות ,ותניפב ףנטצה אוה ."!רקוב
אוה .אשונב תחא תפסונ הלימ אל ףא בדינ אל באה לבא ,תישארב ירדס םינתשמ וללגבש 'םוצ
...ומצעב ןיבה אלש המ ריבסהל לוכי היה אל

ותוא הצפת רשא ,הנכומ החורא תיבב אוצמל רענה הוויק ,ןושארה בוביסהמ ובששכ ,םיירהצב
רבכ אוה .ירמגל קיר היה ןחלושהו שיא היה אל חבטמב לבא ,התייה אלש רקובה תחורא לע
אוה .השעמ תושעל טילחה ףוסבל .והשלכ לכאמ-רבדל וננחתה ויטבמ קרו ויבא תא לואשל דחפ
.םחל תסורפ לוטיל די טישוהו הווזמה לא שגינ

אל םאה !?יתיבב לדגמ ינא הזכש ףוצח" .ול רטס ףאו ועורזב זחא ,ךכב ןיחבה ויבא
..."!?םילכוא אל םוצבו םוצ םויה יכ ךל יתרמאש םימעפה שולש ךל וקיפסה

רתוי .ונובער תא רובשל ונב תא ןולגעה ןימזה ,םיבכוכה תאצ רחאל ,תרחואמ ברע תעשב קר
ויבא לש וסחימו ףלוחה םויה תוערואממ עוגפ ריעצה רענה היה ,לכואל וביל ןותנ היהשמ
רהמ-שיח .ותעיסנב ויבא לא ףרטצי אלו ותטיממ םוקי אל רחמ יכ ,הטלחה הלמג ובילב .וילא
.הקומע הנישב עקש

םצע רענה לבא .באה ול ארק ,"םוק ,ינב ,םוק" .ופתכ לע ויבא לש ודי-עגמ תא שח רקובב
רובס התא יכו" :ויפ תא חתפ ,םוקל וב ריצפהלו ועינהל ףיסוה ויבאש רחאל קר .ויניע תא
."!אלו אל !?ךכל םיכסא ינאו ,הקשמ אלבו לכוא אלב ,ךרפב ינדיבעתש

היהש המ ,יריקי ינב ,אלו אל" .ונב שאר לא תפטלמ די חלש אוה .טבצנ ןולגעה לש וביל
..."ירמגל תרחא היהי םויה ;לומתאל ךייש ,לומתא

,לאלצב -לאומש 'ר לש ומשב ,שטיוואבוילמ םדוקה יברה תודעוותהב םעפ רפיס הז רופיס
חקל אלא ,ירומ יל רפיס רופיס אל" :יברה ףיסוה רפסל םייסשכ .ותודלי ימיב וכנחמו ורומ
ךייש ,לומתא היהש המ :ומצעל רמול וילע ,ותנשמ םק ידוהישכ ,רקוב לכב .ינדמלל אב
..."ירמגל תרחא היהי םויה ;לומתאל
ןיקסול היבוט םע םיידוהי םייח
תווצה ירבח םע (ןימימ ,ןקוזמ) ןיקסול היבוט


םיקוספה תארשהב טפנ ישופיח

עבשילא בשומל ךומס ,'3 דגמ' חודיק עוציבב 'םלוע תועבג' תרבח ליחתת םישדוח המכ ךותב
רודחי הזה חודיקהש הווקמ הרבחה .מ"ק השיש לש קמועל עיגי חודיקה .ןיעה-שאר רוזאבש
1.8 דע קיפהל לאיצנטופ וב שישו ,ץראה זכרמב ,התנעטל ,יוצמש ,יקנע טפנ-הדש ךותל
.טפנ תויבח דראילימ

לארשיל הלעש ,ד"בח דיסח הבושת-לעב ,ןיקסול היבוט אוה ןויערה ירוחאמש היחה חורה
םותרל חילצה אוה .טפנ ישופיחב תקסועה 'םלוע תועבג' תרבח תא ןאכ םיקהו םינש המכ ינפל
,'בארג-'א-טסירופ' תרבח .רקב לאומש ד"וע תאו דוד-ןב םיקסעה תחפשמ תא ןומימלו המזויל
ימיטפוא רקס המ-ןמז ינפל המסרפ ,טפנה ישופיח םוחתב םלועב תולודגה ץועייה תורבחמ תחא
אוצמל םירכינ םייוכיס לע הרומ רקסה .'םלוע תועבג' לש םדוקה חודיקה ןויסינ לע רתויב
.תויקנע תויומכב ,טפנ רתאב

תילרוג תודידי

,הווקסומ תטיסרבינואב הקיזיפואגו היגולואג דמל אוה .הנש 46 ינפל היסורב דלונ היבוט
דחא .'לש'ו 'ליוא-ןאס' ,םלועב תולודגה טפנה תורבחל ץעוי שמיש םש .הדנקל רגיה םימילו
,חילצה הז ןמז-קרפב .היזנודניאב ישאר יאקיזיפואג היה 'לש'ב ולש םייזכרמה םידיקפתה
.ץרא התואב םילודגהמ ,תויבח ןוילימ 250-כ ותקופתש טפנ הדש תולגל ,וירבדל

תא םג דילוהש ,וייחב לודגה יונישה .'ליוא-'גדירב' תרבחל ,הילרטסואל רבע היזנודניאמ
,'ץיבוקרמ לאומש ברה תא שגפ דחא םוי .ינדיסב ,ג"משת תנשב לחה ,תיחכונה טפנה תשרפ
לש ותוברקתה ידיל האיבה וזו ,תודידי הרשקנ םיינשה ןיב .הילרטסואב ד"בח יחילשמ
.תודהיל היבוט

י"שרב בותכ

שוריפ םע ,'הכרבה תאזו' ,עובשה תשרפ תא יתדמל" .היבוט רפסמ ,"ז"משת תוכוסב היה הז"
'ה תכרובמ' ,קוספה לע .ףסוי טבשל ונבר השמ תכרב העיפומ םהבש םיקוספל יתעגה .י"שר
לע .'ףסוי לש וצראכ בוט לכ האלמ ץרא םיטבשה תלחנב היהת אלש' :י"שר שרפמ 'וצרא
.'םירה ראשל ןתאירב המדקש דיגמ' :י"שר בתוכ ,'םדק יררה שארמ' םילימה

םיצברמב הרישע ףסוי לש וצראש ,הנקסמל יתעגה .יביל-תמושת תא דימ וספת וללה םירבדה"
יזכרמ ןויער איה ,םירחא םירה לש םתווהתהל תמדוקה םייוסמ רה לש ותווהתה .טפנ לש
..."'טפנ תדוכלמ'ל יסלק הנבמ הווהמ םג איהו היגולואגב רתויב

יברה תכרב

תא ,וירבדל ,וששיא ויתונקסמ .ינכדע חוד ילארשיה הייגרנאה דרשממ שוכרל רהימ היבוט
ותמכסה אלב ןיינעב שממ לש דעצ תושעל אלש טילחה התעש אלא .םיקוספה ךמס-לע הנבש הזתה
ולסכ שדוחב)) וריבעהו בתכה לע ןיינעה תא הלעה אוה .שטיוואבוילמ יברה לש ותכרבו
ויחותינ לע הדות עיבמ אוה הבש ,יברה תבושת תא לביק ןמז רובעכ .יברה לא (ט"משת
."בוט רשביו" תכרב ול לחאמו םייעדמה

ןמז ךותבש ןיקסול ענכושמ ,קידצה תכרבב ךמתנו הרותה יקוספל ותונשרפ לע ןעשנ ,ךכו
.שי רבכ טפנ ינמיס .שממ לש טפנ תמצעמל ךופהל ,ותוכזב ,לארשי תנידמ היושע בר-אלגרובזניג ףסוי ברה תאמ - הכלהה תניפ


לולא שדוח יגהנמ

?'םימחרה שדוח' לולא שדוח ארקנ המל :הלאש

תוחולה תא לבקל ידכ ,תישילשה םעפב יניס-רהל ונבר השמ הלע לולא שדוח-שארב :הבושת
-םויב ,םוי םיעברא רחאל .לגע תושעל בוש ועטי לבל הנחמב רפוש וריבעהו ,םינורחאה
החילס םויל 'ה ועבקו ,ה"בקה ינפל וצרתנש לארשיל רשיבו ,ודיב תוחולהו דרי ,םירופיכה
.ןוצר ימי םה םירופיכה-םוי דעו לולא תליחתמש םימי םתוא לכ ,ןכ-לע .תורודל הליחמו

ףוסב םיזנכשאהו ,תוחילסה םויסב םידרפסה) לולא שדוח לכב רפושב עוקתל םינומדק גהנמ
"רפוש שדוחב ועקת" רמאנש הזל ךמסו ,(תועיקתה תא עמשי ידוהי לכש יוצרו .תירחש תליפת
.םלש שדוח עוקתל עמשמ -

תווצמ ןהש תועיקתל גהנמ לש תועיקת ןיב קיספהל ידכ (א :םיעקות ןיא הנשה-שאר ברעב קר
תא ושע רבכש םיחוטב לארשיש גרטקמה שיגריש] 'ןטשה תא בברעל' ידכ (ב .הרותה ןמ השע
תלעות דוע ןיאו הנשה-שאר רבע רבכש רובסיש ,[ןידב וכז רבכו הנמז ינפל הנשה-שאר תדובע
.וגורטקב

:וז הפוקתב ['םימחרה תודימ הרשע-שולש' תרכזה :ןרקיעש] 'תוחילס' רמול לארשי גהנמ
לוכה .הנשה-שאר ינפלש עובשהמ (הנשה) םיליחתמ םיזנכשאהו ,לולאב 'בב םיליחתמ םידרפסה
אוהש הילדג םוצב קר םירמוא ד"בח ידיסח ךא ,הבושת ימי תרשעב 'תוחילס' רמול םיפיסומ
.רוביצ תינעת

'ה דודל' קרפה תא (תיברעב - םירחא) החנמו תירחש תוליפתב םיפיסומ םיזנכשאה תוליהקב
.'הב ןוחטיבו החמש ,הבושת :ונכותו ,ירשת יגח לע זמרמ הז קרפ .(זכ םיליהת) 'ירוא

שדוח -שאר לש 'א םוימ רמול ט"שעבהמ תרוסמ .םיליהת תרימאב םיפיסומ תובר תוליהקב
.הליענ רחא םימייסמו ,םיקרפ 36 םירמוא םירופיכה םויבו ,םויב םיקרפ השולש האלהו
ד-ג קלח ןקזה ר"ומדא ע"ושל תופסוה .םש ב"נשמ .כ"ונו אפקת 'יס ח"וא ע"ושוט .ו"מפ א"רד יקרפ
.ךליאו 224 ,דכ תוחיש יטוקל .54-52 'מע ד"בח-םיגהנמה רפס .1363 'מעישארה ףדל

םיניינע חתפמ | ןיעידומ | סופד תיב | תושדח רדח | םידלי רדח | ןויע רדח | ד"בח תיב

תורומש תויוכזה לכ (c)
רואל האצוהה ףגא - זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ
03-9606169 :'סקפ ,03-9607588 'לט ,72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת
ירא-בל ףסוי :"טנרטניא" רודמ שאר * בונורהא ןהכה קחצי ףסוי ברה :ר"וי
chabad@chabad.org.il