559 'סמ עובשה תחיש

עובשה תחיש תונוילג יכרכ

,500 'סמ ןוילג דע 1 'סמ ןוילגמ - רואל ואציש "עובשה תחיש" תונוילגה לכ תא גישהל ןתינ
.םיכרכ 5-ב םיכורכ
.יארשא סיטרכב םלשל ןתינ .158 החולש 03-9607588 :'לט .ח"ש 150 (תונוילג 100) ךרכ לכ ריחמ:ןויליגה ירודמ
עובשה תרמיא
ןייעמה ןמ
תבש ןחלוש
שדח שי
תיעובש הדמע
ץבוק תדרוה
הכלהה תניפ
םיידוהי םייח
היהש השעמ
תודיסחה יכרד

אובת-יכ תשרפ * (19.9.97) ז"נשת'ה לולאב ז"י * דורב םחנמ :ךרוע

תיעובש הדמע


רוא לש םינש תואמ-שולש


לככ .ונרוד יאולחתל םג רוזמ הב שי ט"שעבה לש וכרד
וברקתיו תימינפה תודחאה רבגת ןכ ,וכרד תא םשייל דמלנש
היתווצמו הרותה רואל םינומה דוע


.בוט-םש-לעב לארשי יבר לודגה רואמה לש ותדלוהל תואמ-שולשה תנש תחתפנ וז שדוק-תבשב
םויב ןכש ,ת"חנ - ותדלוה תנש תא םידיסח וניכ םימילו ,ח"נת תנש לולאב י"חב דלונ אוה
.םיאבה תורודבו ורודב לארשי-םעל החמשו תחנ האיבהש הלודגה ותמשנ םלועל הדרי הז

לעב ,ידאלמ ןמלז-רואינש יבר - ה"קת תנשב ,םינש לבויכ רובעכ - דלונ שממ הז םויב
םידחוימה הלוגסה ימימ דחאל הז םוי השענ ךכ .ד"בח תודיסח דסיימו ךורע-ןחלושהו אינתה
.לולא שדוח תא היחמ אוהש םושמ ,לולאב י"ח הזה םויה תא וניכ תודיסחה ילודג .הנשב
.ומצע לולא שדוחב םג םייח חור החיפמ תודיסחה האיבהש תויחה

ןוימד-יווק

ט"שעבה איבהש דחוימה רואה אלב םינורחאה תורודב תודהיה ייח תא ראתל ללכ רשפא-יא
תודגנתהה תורמל ,םיצוק הדשב שאכ לארשי תוצופתב הטשפתה דסייש תודיסחה תטיש .םלועל
-םעב הניפ לכב הכורבה התעפשה תא םיאור ונא תורוד המכ רובעכ .הכרד תישארב הילע המקש
.לארשי

ןוימד -יווק המכ שי .הלא ונימיל ט"שעבה לש ותעפוה תפוקת ןיב האוושה ךורעל ןיינעמ
ןכ זאכ .ואישל עיגמ םעה יקלח ןיב בוטיקה ,םויה ןכ זאכ .םהב ןיחבהל דואמ לקש םייזכרמ
םיברש ,םיטושפ םידוהי לש םלוע לומ תונדמלו הרות לש םלועל גלפתמ ידוהיה םעה ,םויה
תווצמ ימייקמו הרות ידמול םג ,םויה ןכ זאכ .םייוגה תוברתמ רתויו רתוי םיעפשומ םהמ
.תיתימא החמשל ,תווצמה םויקב תויחל ,ינחור רואל םיאמצ

הניאש ,תיתימא לארשי-תבהאב .בטוקמהו אמצה ,ףייעה םעה לע הייחת לש לט ףיערה ט"שעבה
שדח רוא הליג תוקומעה ויתורמאב .לארשי-תיב ינומה לש םהיתושפנ תא םמיח ,תולובג תעדוי
תומימחב הווצמ םויק ידי-לע ה"בקה לא ברקתהל רשפא ךיא דמיל אוה .תווצמהו הרותה ייחב
.הכז הליפתו תובוט תודימ ידי-לע הנוילע הגרדמל תולעתהל רשפא ךיא ,בל-םותבו

אלש םידבר םהינפל ולגנ םואתפ .תודיסחה תרות לש הרוא תא ט"שעבה איבה הרותה ידמוללו
הליגו םישדח םיקמוע ףשח ט"שעבה ךא - תווצמ ןתוא ,הרות התוא .םהילע ועדי אלו וריכה
ושענ ,םימוצע םימכח-ידימלתו ץרא-ינואג וילא וצבקנ ךכו .ןכותבש דוסהו תוימינפה תא
.לארשי-םעב תובחרנ תובכשב תודיסחה רוא תא וציפה ןכמ-רחאלו וידימלת

וצפוה תונייעמה

דע עיגה הבו ,ט"שעבה השעש תמסרופמה 'המשנה תיילע'ל הנש םישימחו םייתאמ ואלמ םג הנשה
ול הנע ,[חישמה אובי יתמ=] "רמ יתאק יתמיא" :ט"שעבה לש ותלאש לע .חישמה לש ולכיה
לש ורוא תולגתהל הנכה םה תודיסחה תונייעמ ןכש ."הצוח ךיתונייעמ וצופישכל" :חישמה
.חישמה

םה .הצוח וצופנ ויתונייעמ יכ םיאור ןכא ונא ,ט"שעבה תדלוהל תואמ-שולשה תנשב ,םויה
וא וז ךרדב ,םעט אלש ידוהי םויה ןיא .לארשיב םעה תובכש לכלו לבת יווצק לכל ועיגה
ויכרדב הכילהב ימ ,ויתואלפנ ירופיסב ימ ,ותרות דומילב ימ .ט"שעבה לש ורואמ ,תרחא
.איבהש תובהלתההו החמשה ץומיאב ימו

ךרד תא םשייל דמלנש לככ .ונרוד יאולחתל םג רוזמ הב שי ט"שעבה לש וכרדש קפס ןיא
תודחפהמו םישק םירובידמ תוענמיהב ,םידוהי לע תוכז דומילב ,לארשי-תבהאב - ט"שעבה
הרותה רואל םינומה דוע וברקתיו םעה ךותב תודחאה רבגת ןכ - לארשי-ינב לע םימויאו
.היתווצמו

וצופי" םייקתה רבכש רחאלו ותדלוהל תואמ-שולשה תנשב יכ ,ונתליפת האושנ רקיעבו
.המלשהו תיתימאה הלואגלו ונקדצ-חישמ תאיבל הכזנ ,"הצוח ךיתונייעמשדח שיםידיסח תויודעוותה

לכב תולודג תויודעוותה תבשה יאצומבו וז שדוק-תבשב ויהי לולאב י"ח לודגה םויה לגרל
,וידחי דעוותהלו אובל רוביצה תא םינימזמ בושייו ריע לכב ד"בח-יתב .ץראב ד"בח יזכרמ
הנשה תארקל ,תובוט תוטלחה תלבקב והער תא שיא קזחלו תודיסחה ירואמ לש םתרותמ דומלל
.השדחה

תוזוזמה תא קודבל

,תוזוזמו ןיליפת תקידבל דחוימ עצבמ הלא םימיב םימייקמ ץראה יבחרב ד"בח-יתבמ םיבר
םג יכ רוכזל יואר .לולא שדוחב תוזוזמהו ןיליפתה תורשכ תא קודבל לארשי גהנמ יפ-לע
הנשה תארקל ןתורשכ תא אדוול בושחו ,םינשה ךשמב םגפיהל תולולע תורשכ תוזוזמו ןיליפת
קר ןתונקל חרכה ןכלו ,תולוספ תוזוזמבו ןיליפתב ףצומ ןיידע קושה ,ונרעצל .השדחה
.םימש-יארי ידי-לע תולהונמה ,תוכמסומ תויונחב

הכלהכ עוצקמ

עוצקמ שוכרל תובישי ירגובל תורשפאמה דומיל תורגסמ רתויו רתוי תוחתפנ תונורחאה םינשב
,הקינורטקלא יאסדנה הרישכמה ,הירבטב לילגה תללכמ איה תאזכ תרגסמ .תינרות הריוואב
ןוכמה שאר ,ןירפלה קחצי -יול ברה אוה הללכמה אישנ .'וכו ןיינב ,למשח ,םיבשחמ
.06-6733255 'לט .םירועיש הב רסומ םגש ,םילשוריב יגולונכט-יתכלהה

םידליל הנשה ישדוח

הרדסב .םילשוריב ם"ת ןוכמ םעטמ העיפוה הנשה ישדוח לכל תורבוח לש האנ תינועבצ הרדס
םינורפסה .םיגהנמו תוכלה ,םירופיס םהבו ,םהידעומו הנשה ישדוח לע םימיכחמ םינורפס 18
'לט .תוכומנה תותיכב םידליל םג םימיאתמו אלמ דוקינ םידקונמ ,הלק הפשב םיבותכ
.053-805645שטיוואבוילמ יברה לש ויתוחיש יפ-לע דבועמ - תבש ןחלוש
ינונבל 'צ תאמ .אובת-יכ תשרפל


המלש החמש

אובת"ש רחאל קר הלח הווצמהש ,הרותה תרמוא ,ונתשרפ תחתפנ הבש ,םירוכיבה תווצמ ןיינעב
אלש דיגמ" - "הב תבשיו התשריו" תפסותהמ םידמול ל"זח ."הב תבשיו התשריו ...ץראה לא
."הוקלחו ץראה תא ושבכש דע םירוכיבב ובייחתנ

ותלחנ תא לביק רבכש ימש ,בושחל היה רשפא .הנש הרשע-עברא וכשמנ התקולחו ץראה שוביכ
אל ןיידע לארשי -ינב ראש םא םג םירוכיב איבהל בייח ויתועיטנמ תוריפ תוארל הכז רבכו
ןיא ,םעה לכל הקלוח אלו ץראה לכ השבכנ אל דוע לכש ,הרותה תרמוא ;םתלחנ תא ולביק
.םירוכיב איבהל הבוח

בוטה תרכה

.ה"בקה יפלכ ידוהי שחש בוטה תרכה תא אטבל הדעונ םירוכיב תווצמ :רואיב שרוד הז רבד
תא לבקל הכז רבכ אוהו ליאוה ,ןכ-םא .הבוט-יופכ אוה ןיאש ידוהי חיכומ םירוכיבה תאבהב
איבהל בייח אוה ןיא עודמ - תוריפ תוארלו תונליא תעטל הכז רבכו לארשי-ץראב וקלח
?םלועה ארובל הדותה תרכה תא אטבלו ה"בקל םירוכיב

הרואכל ןאכ שי ירה ,תובר םינש וכשמנ התקולחו ץראה שוביכ ,רומאכש רחאמ :וזמ הרתי
היתוריפמ תונהילו התמדא תא דבעל ,לארשי-ץראל סנכיהל הכוז ידוהישכ הבוט-תויפכ
!ה"בקל םירוכיב איבמ אוה ןיא ןכ-יפ-לע-ףאו ,םיכרובמה

תודחאה קמוע

הדות תתל האב םירוכיב תווצמ .לארשי-םע לש תימינפה תודחאה קמוע תא הרותה תזמור ןאכ
-ץרא םהב החבתשנש תוריפה לע אלא םירוכיב םיאיבמ ןיאש הביסה וז .בוטה תומלש לע ה"בקל
םדוק םירוכיב איבהל רשפא היה אל ןכלו .המלש החמש םיאיבמ הלא תוריפ קר ןכש ,לארשי
.התקולחו ץראה שוביכ לש הכאלמה לכ המייתסנש

,לארשי-םע לכ לש תימינפה תודחאה דצמ ירה ,ותלחנ תא לביק אל ןיידעש ידוהי שי דוע לכ
ולצאש ידוהי שיו ליאוה .לארשי-ץראב ותלחנ תא לביק רבכש ימ לצא םג המלש החמשה ןיא
רשפא-יא ןיידע ןכל .םירחאה לכ לש םתחמשב םג רבדה עגופ ,ץראה תשורי לש החמשה הרסח
.החמש לש תומלש ןיידע ןאכ ןיאש ןוויכמ ,םירוכיב איבהל

דחא ףוג

-םוי ,(ול ךומסב וא וב הלח אובת-יכ תשרפ תבשש) לולאב י"חל ןכ-םג רושק הז ןויער
תודיסחה תטיש לש הירקיעמ .ןקזה ונברו בוט-םש-לעבה ,תודיסחה תורואמ ינש לש םתדלוה
.לארשי-ינב לכ ןיבש תודחאה קמוע תא הריבסמ תודיסחה תרותו ,לארשי-תבהא איה

תמגודב תודחא וז אלא ,יהשלכ הרטמ ךרוצל םישנא לש תודחאל המוד הניא לארשי לש תודחאה
,הז םע הז םידחואמו םירושק םלוכ ךא ,םינוש םירביא הלא םנמא .םדאה ירביא לש םתודחא
תודחא .רעצהו באכה תא םירחאה םירביאה םג םישיגרמ ,דחא רביאב ןורסיחו באכ שי םאש דע
."דחאכ ונלוכ וניבא ונכרב" - 'ה תוכרב תלבקל ילכה איה וז
(152 'מע ,ט ךרכ תוחיש יטוקל)

הבושת :אשונב םישרדמ - ןייעמה ןמקלתסמ ךשוחה

,רכינ וניאו קלתסמ ךשוחה ,ךושח םוקמל סנכומה קלוד רנש םשכ .ריאמ רנל המוד הבושתה
ירה ,וכרד תא תיחשהו רבעב אטחש יפ-לע-ףא ,הבושתב רזוח םדאשכ ךכ ,ללכ היה אל וליאכ
.השדח היירב השענ אוה הבושתה ידי-לע
(ט"שעבה םשב םירפא הנחמ לגד)


רבשנ בל

."םידמוע םניא םירומג םיקידצ ,םידמוע הבושת-ילעבש םוקמ" :(ב,דל תוכרב) ל"זח םירמוא
-לעב לש וזמ הכומנ הגרדמב אוה ,וישעמבו וירבדב םלשומ ,רומג קידצ ומצע תא האורש ימ
.וברקב רבשנ ובילש ,הבושת
(אחסישפמ םנוב יבר)


הבושתב דימת

ינאו ,לולא שדוחב בושל םימידקמ השעמ-ישנא ,תוחילסה ימיב הבושתב בושל גהונ םלועה
.םירופיכה-םויב הליענ תליפת ירחא ףכית הבושתב ליחתהל שיש רמוא
(טנלסמ לארשי יבר)


השודק החנא

רבד לש ופוסבש דע ,השודקב תקבדנו החנאה תכלוה ,הילע חנאנ אוהו הריבע רבוע םדא רשאכ
.הבושת תיישע ידיל ותוא האיבמ איה
(בלסרבמ ןמחנ יבר)


?תוחדל המל

,הבושת תושעל ופוס יאדווב" ידוהי לכש ,(טל קרפ ףוס) אינתה רפסב רמוא ןקזה ונבר
םימימת-יכמות תבישיב םיעיפשמה דחא ."חדינ ונממ חדיי אל יכ ,רחא לוגלגב וא הז לוגלגב
ידוהי לכ ירה ,יינב :רמוא היה הז עטקל עיגמ היהשכ .'אינת'ה רפסב רועיש רסומ היה
.תויהש אלב ,הבושת דימ תושעל שי ?תוחדל המל ןכ-םאו ,רבד לש ופוסב הבושת השעי יאדו
(ץ"בשרה)


םייחהמ דחפל

רמא .תוומה ינפמ דחפמ ינא ,יבר :ול רמאו ץישודרמ לליה יבר קידצה לא הנפ הלוח ידוהי
...תוומה ינפמ דחפת אל ,הבושת השעתו םייחה ינפמ דחפת םא :לליה יבר ול

דיתע ,הווה ,רבע

הווהה רשאכ .אבהל לע הבוט הלבק ,רבעה לע הטרח ,הווהה רודיסו ןוקית - איה הבושתה
לע םיגייסו םירדג תושעלו רבעה לש בוט-אלה תא וא רסחה תא אלמל רשפא ,יוארכ רדוסמ
.דיתעה
(שדוק-תורגיא)


תווצמו תוריבע

תוריבעה לכ ללגב ונילע היהי המ ,יחא" :ול רמאו ורבח תא שגפ שטירזממ דיגמה לש דימלת
המ לבא ,םלועב הבושת שי ךכ םשל ירהש ,גאדומ ינניא תוריבעהמ" :ורבח ול בישה ."?ונלש
תווצמ םע םיכלמה יכלמ ךלמ ינפל םידמוע ונא םינפ וליאב ?ונלש תווצמה לע היהי
..."!הלאכ
עובשה תרמיא


טחוש שיו טחוש שי

.תוטושפ תודובעמ סנרפתמו ומצע תא ריתסמ היה ,הלגתנש םדוק ,בוט-םש-לעב לארשי יבר
רחא טחוש ואיבה ,ותרמשמ תא בזעש רחאל .טחוש םש שמישו דחא רפכב ההש תמייוסמ הפוקת
.ומוקמב

.יח ףוע ודיבו רזחו אצי תרשמה .יוגה ותרשמ ידיב הטיחשל ףוע דחא ירפכ חלש דחא םוי
."תדכ גהונ וניא הזה טחושה" :בישה יוגהו ,רבדה רשפל חילשה תא ירפכה לאש

תא זיחשמ היה ,טחוש היה ק'ילארשי רשאכ" :יוגה בישה ?טחושה אטח המב :תיבה-לעב לאש
ול ןתא םאה ;ןיכסה תא זיחשהו דכה ןמ םימ חקל הז טחוש וליאו ,ויתועמדב ןיכסה
..."!?טוחשלתודיסחה יכרד


םימימת

,'םימימת -יכמות' תבישי איה ד"בח תודיסח תמשנל רצויה-תיב ,תונורחאה םינשה האמב
ז"נרת לולאב ו"טב הדסונ הבישיה .ב"שרה ר"ומדא ק"כ ידי-לע שטיוואבוילב המקוהש
ט"שעבה - םילודגה תורואמה ינש לש םתדלוה-םוי ,לולאב י"ח לודגה םויב ולחה םידומילהו
.ןקזה ונברו

ויתובא לש 'םילהוא'ב 'לגלגתה' םינש רשע ךשמבש ,רמא הבישיה תא ב"שרה ר"ומדא דסיישכ
,ריאהל תורנ ,םייתימא םידיסח ויהי ןכא תאזה הבישיה ידימלתש לועפל ידכ ,םישודקה
ירדס תא עבק ומצע יברה .ועלקיי וילאש םוקמ לכב תודיסחהו הרותה רוא תא וציפיש
תישיא ךירדה ןכ-ומכ .הב דומילה תטיש תא רידגהו ,תודיסחבו הלגנב דומיל ירדס ,הבישיה
.הליפת וז 'ה-תדובעב םידימלתה תא

טהול םוח

דגנתמ היה ב"שרה ר"ומדא .הלכשהה תעונת ןיבל הנמאנה תודהיה ןיב קבאמ לש םימי ויה הלא
.לארשי-םע לע םיטיממ הישנאש ןברוחהו סרהה לע תחא אל אטבתהו הלכשהה תעונת לש ףירח
םיאיבמש קזנה לע ורבגי וללהש ול חטבומ יכ ,רמא םימימת-יכמות' תבישי ידימלת לע םלוא
.הלכשהה תעונת ישנא

דעצ םלועה" :'הלכשה'ה תעונת ישארמ דחא רעצב טלפ הבישיה תודסייתה רחאלש ,םירפסמו
םירבדה ועיגהשכ ..."תינרוחא הנש םישימח וריזחהו שטיוואבוילמ יברה אב זאו ,םדקתהו
תאיב דע =] "ן'חישמ זיב אלא ,םינש האמ אלו הנש םישימח אל" :ביגה ,יברה ינזואל
."![חישמה

ףא ,ורבכ וכות ןיאש דימלת .הבישיב הרהטהו השודקה תריווא לע דואמ דיפקה ב"שרה יברה
- םימת תויהל שרדנ הבישיב דימלת .ץוחב ומצע תא אצומ היה ,תונורשיכ לעבו ןדמל היה םא
.תובוט תודימבו תימינפ הדובעב ,םימש-תאריב ,תודיסחב ,הלגנב :םימוחתה לכב ,םלש

,םוקמ ספות וניא םלועה יכ הרכהה תא הבישיה ידימלתב םירידחמ עודמ יברה תא ולאש םעפו
.ויישקו םלועה םע דדומתהל תאז-לכב ךירצ יכ םילגמ םה ,הבישיה תא םיבזוע םהשכ אולה
ראשנ רונתה הבכשכ ירה ,תולעמ האמל רונתה תא םיקיסמו זע רוק ררוש ץוחבשכ" :יברה בישה
,תולעמ םיעבראל והוקיסי הליחתכלמ םא םלוא ;םיענ םוח ררוש רדחבו תולעמ םיעברא לש םוח
."רדחב רוק רורשי ךכ-רחא יזא

וניכז המב

לאמש 'ר ,הבישיה לש ידגאה עיפשמה .תוננסמו םינחבמ המכ ורבע הבישיל לבקתהל םינופה
,רכוז התא" :ול רמאו 'םימימת'ה דחאל הנפ וירבד ךותב .םידימלתה םע םעפ דעוותה ,םנורג
ךתמשנ אלא ,תיכב התא אל ?תיכבו דרשמל ץוחמ תדמע ,ךתוא לבקל וצר אלו הבישיל תעגהשכ
ךכ לע ןיזירכמ ןכ-םא אלא הפקונ םדא ןיאש ל"זח ורמא עבצא לע םא :ךמצע עגהו !התכב
..."םימימת יכמותב דומלל הכזתש המשנ לע רמוחו-לק ,הלעמלמ

.הרשע-םיתש ןבו הרשע-שולש ןב ,םינב ינש הבישיל האיבהו הנמלא העיגה םעפש ,רפוסמ דוע
אל ,םיינוניב ויתונורשיכ לעב היהש ,ריעצה .דימ לבקתנ אוהו םיבוט תונורשיכ ויה לודגל
תא עתפל שגפש דע ,הכבו ץוחב דמע םידחא םימי .תוכבל דליה לחה הבושתה העדונשכ .לבקתנ
הרוה ."!ילע ומחר .רשכ ידוהי תויהל יננה ץפחו ינא םותי" :םינונחתב וילא הנפו ,יברה
ריעצה אקוודו ,ןמז רחאל הבישיה תא בזע רגובמהש ,היה רבד ףוס .הבישיל ולבקל יברה
.םינייוצמה םיכרבאה דחאל היהו ראשנ

,ןאכל עיגהל וניכז המב עדוי ינניא" :הבישיה ידימלתל םעפ רמא םנורג לאומש 'ר עיפשמה
תוחישה רפס) רמא צ"יירה יברהו ."!תודיסח םכינפוח אולמ ואלמ - ונעגה רבכש רחאמ לבא
."!אוה הרקמ אל - 'םימימת יכמות' לש תומאה עבראל עלקנש דימלת" :(99 'מע ו"פרת-פ"רת


הלואגל הייפיצב


,םירצמ תלואג וז הנושאר הלואג .תישילש הלואגב אלא םצראב םיבשייתמ (לארשי) ןיא"
."קספה הל ןיא - תישילשה ,ארזע תלואג וז היינש הלואג
(ט םיטפוש אמוחנת)

היהש השעמ


תוישוק האמ

רועיש לש ומוציעב דמע ,'עשוהי ינפ' רפסה רבחמ ,עשוהי-בקעי יבר ןואגה ,בובל לש הבר
ץוחב ךל ןיתממ ידוהי" :ונזוא לע שחלו שרדמה-תיב לא םדא סנכנ םואתפ .וידימלת ינפל
."רתויב בושח רתס-רבד ךל רמול שקבמו

ירחא יילא אובי יכ ול רומא" .שיאה תא החד ,וירועישב תוערפהל ליגר היה אלש ,ןואגה
יכ רמוא אוה" .בש שיאהו עגר ףלח אל .חילשל בישה ,"םיבר לש הרות לטבי לאו רועישה
."םיבר לש הרות-דומלת וליפא החודו רתויב ףוחד אשונה

יכ ,ודובכ עדיי" .הצוחה תאצלו ורועיש תא קיספהל ץלאנש לע וינפ תא ץימחה ןואגה
ינומלאה רמא ,"תופירט ןומהה תא ליכאמ ,בובל לש םייחבטמה-תיבל ףרטצהש שדחה טחושה
.וכרדל הנפ דימו ןואגל

םימותסה הרהזאה ירבד תא ותמיא רשא השירדו הריקח בובל לש הבר םייק םוי ותואב דוע
.ונניאו םלענ הז ךא ,שיאה לש ותוהז תא ררבל שקיב אוה .רקובב עמשש

.שטירזמב ררוגתהש ,רתסנבו הלגנב גלפומ ןואג .ומש רעב-בוד 'ר ,ול היה בורק דידי
,תודיסחל םתודגנתה םג םתוא הדחיא ,םהינש לש המוצעה תונדמלהו הרותה תבהא לע ףסונ
ףא תחא םעפ .ורבח לשמ הזע התייה רעב-בוד 'ר לש ותודגנתה .הכרד תישארב זא התייהש
.תודיסחה ךרד לע תוישוק האמ ותחתמאב שי יכ ,בובלמ ודידיל הליג

הרקנ ,שרדמה-תיבמ ותאצב ,דחא םוי .חכשנ חדומה טחושה ןיינעו רפסמ םישדוח ופלח
'ר ודידי תא ודובכ שוגפיש האבה םעפב" .'עשוהי ינפ'ה לש וכרד לע תפסונ םעפ ינומלאה
ןואגה קיפסה אל בוש ."המלש האופרל הכזי ,יילא אובי םא יכ ימשב ול רוסמי ,רעב-בוד
אלא וניא ינומלאה יכ דשח רועינ ובילב .םלענו שיאה קלתסה רבכו ויפמ הלימ איצוהל
.ומצעבו ודובכב ט"שעבה

.םייבקב עייתסהל קקזנש דע ,וילגרב םישק םיבאכ לובסל רעב-בוד 'ר ודידי לחה תע התואב
ט"שעבה לע ועמש רשא ,ותחפשמ-ינב .בר היה ולבסו ותלחמל רוזמ אוצמל וחילצה אל םיאפורה
.ףקותב בריס אוה לבא ,וילא עוסנל םעפ אל וב וקחד ,ויתואלפנ לעו

ריבעהו ,ינומלאה םע תורזומה ויתושיגפ לע הז ול רפיס ,בובלב ודידי תיבב רקבל עיגהשכ
-לע" .ט"שעבה לא עוסנל ודידיב קחד 'עשוהי ינפ'ה .הנורחאה םעפב ול רוסמל שקיבש תא ול
.וענכשל הסינ ,"לוכה תושעל ךירצ האופר לש ןיינעב ,הרות יפ

לע היהי המו ?וילע יל שיש תוישוקה האמב השעא המו" .ףקותב בריס רעב-בוד 'ר לבא
.ןעט ,"?יתעיסנ יל בסתש הרותה לוטיב

'רב ררועתה דחא םוי .אלפומו שודק שיאכ םלועב םסרפתה ט"שעבה לש ומש .םימיה ופלח
.ויתוישוק תא וינפל גיצהל ידכו ונקנק לע תוהתל ידכ וילא עוסנל זע ןוצר רעב-בוד

םש ההש אוה .'זובי'זמל עיגה ףוסבל ךא ,וירוחאל רוזחל שקיב ותעיסנ ךלהמב תובר םימעפ
םעפ לכב ,ותבזכא הברמל .הרותב םיאלפנ םישודיח ט"שעבהמ עומשל הוויקו םידחא םימי
.אל ותו הנונש הרמאב וא האנ רופיסב ט"שעבה ורטפ ושגפנש

,"רמל אורקל שקיב יברה" .ט"שעבה לש ושמש ולצא עיפוה 'זובי'זמב ותוהשל ןורחאה הלילב
.ט"שעבה תיב לא שגינו םחינה ,ויצפח תזיראב קסעש ,רעב-בוד 'ר .שמשה רמא

התא הלבקה תמכחבו" .רעב-בוד 'רל ט"שעבה רמא ,"התא ןדמל יכ ךילע םירמואש יתעמש"
.לואשל ףיסוה ,"?יקב

.רעב-בוד 'ר בישה ,"ןה"

,"םירבדה תא יל שרפ" .םייוסמ רמאמ לע עיבצהו וינפלש 'םייח ץע' רפס תא ט"שעבה חתפ
.רמאמה תא ראבל לחהו וב ןייע ,רפסה תא לטנ רעב-בוד 'ר .שקיב

עמשמל ."המשנ ילב ףוגכ אוה ךדומיל ךא ,ךירבדכ םנמא 'טשפ'ה" :ט"שעבה ול רמא ,םייסשכ
רואיב ירבדב חתפו ,ט"שעבה ול הרוה ,"ךילגר לע דומע" .רעב-בוד 'ר עתפוה םירבדה
.הכורא העש וכשמנש םיאלפומו םיקומע

עומשל לכוי אל םלועב םוקמ םושבש ןיבה אוה .םירבדה לש םמסקב יובש היה רעב-בוד 'ר
זאמ ךפהש ,ט"שעבה לש וליצב הכורא תע דוע רתונו ותיבל ונולגע תא חליש אוה .םתמגודכ
.וברל

.'עשוהי ינפ'ה ינזואל העיגה ,ט"שעבה ידימלת תרובחל רעב-בוד 'ר תופרטצה לע העומשה
תייגוס ותוא הנרקס דחוימב .דיסחל עתפל היה ףירחה 'דגנתמ'ה דציכ ןיבהל ול היה השק
.ורבח תיב לא ,שטירזמל עסנו םק .תודיסחה לע ודידיל ויהש תוישוקה האמ

.ודידי תא לאש ,"!?תוברה ךיתוישוקל ץורית תאצמ םאה - דחא רבד קר יל רבסה"

.'זובי'זמ תא הבזכאב בוזעל ןווכתה ובש הליל ותוא תוערואמ תא וינפל ללוג רעב-בוד 'ר
יתשח העש התואב .תטהול שא רדחה אלמתה ,וירבד תא רמול ט"שעבה לחהשכ ,ןיבהל ךילע"
יתיאר םדא אל .רדחב ונמע םיאצמנ ,רביד םהילעש תוינחורה תוגרדה לכו םיכאלמה לכ וליאכ
תוססומתמ ייתוישוק לכ יכ יתשגרה םואתפ זאו .םיקולא ךאלמ לש תומד אלא ,ילומ
..."ןהילאמ

לש ומוקמ-אלממו וכרד ךישממ - שטירזממ דיגמכ םסרפתנ םימילש ימ אוה רעב-בוד 'ר
.םלועב תודיסחה רוא תצפהב ט"שעבה
(ץלזנייטש) לארשי-ןבא ןידע ברה םע םיידוהי םייח
אינתה דומילל ישיא הרומ :לארשי-ןבא ברה


אינתל שוריפו דומלתל שוריפ

,ידאלמ ןמלז -רואינש יבר לש ורפס ,'אינת'ה רפס תא ב'צידרבמ קחצי-יול יבר לביק רשאכ
."!?ךכ-לכ ןטק רפסב ךכ-לכ לודג םיקולא סינכהל רבחמה חילצה ךיא" :הלא םילימב ביגה
םויה דע ספדנ ,עדונה הטיוואלס סופדב רוא האר הנושארלש ,רפסהו ,הנש םייתאמ ופלח זאמ
,תיתפרצ ,תיקלטיא ,תילגנא ןהב ,תופש רשעכל םגרותו תורודהמ (!) םיפלא-תעבראמ רתויב
.תינמרגו תיסור ,תיברע ,תידרפס

יסיסב עדי תוחפל שרודו דואמ יתיצמת אוה .הכרדה ילב אינתה רפס תא דומלל לק אל
ליעומ רזע-ילכ םיליחתמה תושרל דמוע תונורחאה םינשב .תודיסחה תרות לש םינוש םיגשומב
ריהבה ושוריפש םשכ .(ץלזנייטש) לארשי-ןבא ןידע ברה לש 'אינת רואיב' - ותומכ-ןיאמ
ריהב ,ישיא הרומ ןיעכ אוה אינתל ושוריפ ךכ ,ונימיב םידמול ינומהל עייסמ דומלתל
.רורבו

תיתיצמת ןושל

רפס הז .ונונגסב ןהו וינכתב ןה אוה אינתה לש ודוחיי" :לארשי-ןבא ברה רמוא רפסה לע
תויעב רופס-ןיאב תוכרדהו תונויער ,היקבאמו שפנה תויעב ךות לא הקומע הרידח וב שיש
לש הז תא תוניחב המכב ריכזמ ונונגס ,תאז םע .תללוכו המלש םלוע-תסיפת תבצה ךות ,םייח
ךכ ,וב קימעהל םיפיסומש לככ .תרתוימ הלימ וב ןיאו תקייודמו תיתיצמת ןושלה .ם"במרה
."םיאלפומו םישדח םינכת רפסב םילגמ

ןמזמ וכפה ס"שה תויגוסל םיריהבהו םינייוצמה וירואיב .גיצהל ךרוצ ןיא ןידע ברה תא
םירטעמ םניא ולש םירייואמהו םילודגה ארמגה יכרכש לארשיב תיב טעמכ ןיא .ללכה תלחנל
להק תא שלשמו ליפכמש המ ,תילגנאל םוגרתב םג רואיבה עיפומ תונורחאה םינשב .ויפדמ תא
.ולש דעיה

וידרב םירועיש

תרדסמ דלונ רפסה .םיעלוקו םיקייודמ ,םיריהב - אינתל וירואיב ךכ ,הלגנב וירואיבכ
רבעוהש אינתב עובק רועיש ברע ידמ רסמ ,מ"שת תנשמ לחה .'לארשי לוק'ב רסמש םירועיש
.סופדב םירבדה תא איצוהל ודדוע שטיוואבוילמ יברה .'לארשי לוק' לש 'א תשרב

ועיפוה זאמ .ג"נשת תנשב רוא האר 'אינת רואיב' ןושארה ךרכהו האצוהה הבכעתה לעופב
'הנומאהו דוחייה רעש' ,'םירמא-יטוקיל' - אינתה יקלחמ השולש לע) םיכרכ השימח דוע
.םלועבו ץראב רתויב הבחר הצופתל םיכוזש ,('הבושתה תרגיא'ו

"ןח יגוח"

תובר םינש ינפל .וירפס תא בתכש םדוק םג לארשי-ןבא ברל הרז התייה אל תודיסחה תרבסה
תנשמל ןח יגוח' התנוכש תרגסמב ,םיפתתשמ לש תרחבנ הרובח ינפל אינתב םירועיש רסמ
ורסמנ ,הזה םויה םצע דע םיכשמנו ,הנש םישולשמ רתוי ינפל ולחהש ,הלא םירועיש .'ד"בח
.ןידע ברה ידיל םריבעה ןכמ רחאלו ,ל"ז ןיווז ףסוי-המלש ברה יפמ הליחת

והז" :'אינת'ה לע (רפסה תכירכ ךותמ) לארשי-ןבא ברה לש תדחוימה ונושלמ טטצנ םויסל
שגרה תמצוע תא ומכ ,םינכתה קמוע תא תולגל רשפא ץמאמ ידי-לע קרו בר קופיאב בותכה רפס
."וב הנומטהגרובזניג ףסוי ברה תאמ - הכלהה תניפ


לובג תגסה

?"והער לובג גיסמ רורא" (זי,זכ) ונתשרפב םג רכזנה ,'לובג תגסה' רוסיא והמ :הלאש

ןיבש לובגה-רדג תזזה ידי-לע עקרק בונגל אלש :איה רוסיאה לש תירוקמה ותועמשמ :הבושת
ם"במרה ירבדב רבכ העיפומה) תלאשומה ותועמשמב רתוי עודי יוטיבה םלוא .תודשה
יפב ארקנש המ ,תורחת ידי -לע תלוזה לש ותסנרפ תא חפקל רוסיאה :ונייהד ,('חקור'הו
.'ורבח תונמואל דרוי' ל"זח

תישממ העיגפ עונמל הזב תונקת וניקתה ךא ,ןידה ןמ תרתומ ,ורבח תונח דצב תונח תחיתפ
יכ ,םיבר םירקמב הוריתה ,תווצמו הרות יניינעב ירה ,תורחת הרסאנש בצמב םג .תחכומו
."המכח הברת םירפוס תאנק"

ןוקית ינפמ ,ועיגי םירז וזוביש םימכח ורסא ,חיוורהל ידכ ץמאמו ףסכ עיקשהש ימ
חרטש ימ ,רמולכ ."גדה תציר אולמכ גדה ןמ גדה תדוצמ ןיקיחרמ"ש ןידה ןוגכ .םלועה
.ותסנרפ תא חפקלו תרחא תשר םש חינהל רחא גיידל רוסא ,םיגדל תשר חינהו

בשחמ תונכות יבתוכ ,םירפס ירבחמ ןוגכ ,'םירצויה תוכז' ןיינעל תודוסיה דחא הז
ימ ףא .ירחסמ ךרוצל תאז קיתעהלו אובל םירחאל רוסאו ,ץמאמו ןוממ ךכב ועיקשהש ,המודכו
- ורבח לש ותסנרפב עגופ אוה דוע לכ - קיתעממ קיתעמ אוה םא ףאו ,יטרפ ךרוצל קיתעמש
.תונכותו םירפס רוכמלו רציילמ םישנא וענמיי אלש ידכ תאז רוסאל שי ןכ-ומכ .רוסא רבדה

טרפב ,רוקמה ןמ עורג ביטב הקיתעמש וא ,הריציה ןמ קלח קר קיתעמש ימב לקהל םינדה שי
ךמסומ ןייד לואשל שי ,השעמלו .הלש השדח הסרג קושל האצי רבכש ,הנכות לש הנשי הסרגב
.ולא םינידב יקבה
,טפ 'יס ל"שרהמ :ת"וש .בכקת הווצמ ,ךוניחה רפס .ב,טנ ןיטיג .םינושארהו 'סותבו ,ב,אכ ב"ב
תורוקמב םירצויה תוכז' רפס .הצק 'יס ד"וי ,קדצ חמצ .טע 'יס מ"וח ,רפוס םתח .י 'יס א"מר
,תידומלת הידפולקיצנא .דמק 'מע ,י תרבוח ,'יול תיבמ' ץבוק .187 'מע ,רבוקר נ"רל 'םיידוהיה
.וסש 'מע גכ ךרכ ,'ורבח תונמואל דרוי' ךרעישארה ףדל

םיניינע חתפמ | ןיעידומ | סופד תיב | תושדח רדח | םידלי רדח | ןויע רדח | ד"בח תיב

תורומש תויוכזה לכ (c)
רואל האצוהה ףגא - זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ
03-9606169 :'סקפ ,03-9607588 'לט ,72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת
ירא-בל ףסוי :"טנרטניא" רודמ שאר * בונורהא ןהכה קחצי ףסוי ברה :ר"וי
chabad@chabad.org.il