560 'סמ עובשה תחיש

עובשה תחיש תונוילג יכרכ

,500 'סמ ןוילג דע 1 'סמ ןוילגמ - רואל ואציש "עובשה תחיש" תונוילגה לכ תא גישהל ןתינ
.םיכרכ 5-ב םיכורכ
.יארשא סיטרכב םלשל ןתינ .158 החולש 03-9607588 :'לט .ח"ש 150 (תונוילג 100) ךרכ לכ ריחמ:ןויליגה ירודמ
עובשה תרמיא
ןייעמה ןמ
תבש ןחלוש
שדח שי
תיעובש הדמע
ץבוק תדרוה
הכלהה תניפ
םיידוהי םייח
היהש השעמ
תודיסחה יכרד

(תוחילס) ךליו-םיבצנ תשרפ * (26.9.97) ז"נשת'ה לולאב ד"כ * דורב םחנמ :ךרוע

תיעובש הדמע


רע לארשי בל


םיסנמש תילילשה תימדתהמ םיעתרנ םניא לארשי-תיב ינומה
םיאב םה תוצמשההו תושפכהה תורמל .הנמאנה תודהיל תוושל
'ה רבד תא עומשל


םיאב םניא םישנא .ףנעב דבכ ןותימ לע םילבוק רודיבה תיישעתב םיקסועה םינגרמאה
אוה ךכל רבסהה ,םתנעטל .םיסיטרכ םינוק אל ,םיקיר םיראשנ תומלואה ,רבעבכ םיעפומל
רבסה .םשפנ-תוואכ רדבתהלו תיבב תבשל םישנאל םירשפאמה ,םינושה תרושקתה יצורע תוחתפתה
.ינויגה

דע םיאלמ םהו ,תורצעו םיסוניכ רופס-ןיא ץראה יבחרב םיכרענ הלא םימיב :אלפ הז וארו
םיאב םניא םה .תורכיכו תומלוא ,תסנכ-יתב םיאלממו םירהונ לארשי-תיב ינומה .םוקמ ספא
הרות ירמוש םיצרמו םינבר יפמ תוררועתה ירבדו הרות ירבד עומשל ידכ אלא ,רודיב םשל
ויצורע תאו תיבה תא םיבזוע םהש דע ,'ה רבדל ןואמיצה םבילב רעוב ךכ ידכ דע .תווצמו
.תוררועתהו הרות ירבד עומשל םיאצויו םינושה

הרותה תחטבה

בער יתחלשהו 'ה םואנ םיאב םימי הנה" :סומע איבנה תאובנ לש תומשגתה ונינפל ,וצרת םא
לש עפשה לכ םהל שיש םישנא ."'ה ירבד תא עומשל םא-יכ םימל אמצ אלו םחלל בער אל ,ץראב
.'ה ירבד תא עומשל םיאמצו םיבער םיכלהתמו לוזה רודיבב םיסאומ ,םלועה 'תוברת'

התייה אלש התסהו השפכה תכרעמ תורמל ךלוהו רבוג הזה אמצהו בערהש ,אוה לוכמ אילפמה
ונל םינתונ םניא טעמכ תרושקתה-ילכ .תווצמו הרות ירמוש םידוהי דגנו תודהיה דגנ התומכ
הרותה תא םיזבמ .תודהיה יפלכ געל וא הלילע ,הצמשה וזיא אלב ,דסח לש דחא םוי
תודיעמו םייוקיל הייצרופורפ לכמ םיאיצומ ,םינבר ירבד םיתוועמו םיפלסמ ,הידמולו
.תאשנתמו תיניצ ,תינגעל תיווזמ יתד-ידוהי ןיינע לכ םיגיצמ רקיעבו ,תונוש

ףחוד םלענו רימט חוכ וליאכ .'ה ירבד תא עומשל לארשי-תיב ינומה םירהונ ןכ-יפ-לע-ףאו
עומשל םיאבו ,הנמאנה תודהיל תוושל םיסנמש תילילשה תימדתהמ םיעתרנ םניא םה .םתוא
.תוררועתהו הרות ירבד

לארשי ףוסש הרות החיטבה" :ורפסב בתכשכ ,ם"במרה ןתנ רבכ וז האלפומ העפותל הבושתה תא
השמ .ונתשרפב היוצמ הרותה לש וז החטבה ."םילאגנ םה דימו - םתולג ףוסב הבושת תושעל
,היתובקעב אובתש תולגה תאו הרותה תביזע תא הזוח אוה .ודיתע תא לארשי-םעל אבנמ ונבר
."ולוקב תעמשו ךיקולא 'ה דע תבשו" :חיטבמ תאז לכ רחאלו

הרותה ירמוש תבושת

.הרותה לש התחטבה תומשגתה תא וניניעב םיאורו ,תולגה ימי ףוסב ,וז הפוקתב םייח ונא
ךרד לא וטאל בש אוה ,םירז תודשב תוערל ידוהיה םעה הסינ הבש ,הנש םישימחו האמכ ירחא
תידוהי הדוקנ לכב םיחרופה הרותה תודסומ תא ,םיאלמה תסנכה-יתב תא האורש ימ .תובאה
לוכי וניא ,ישרוש ידוהי ךוניח םילבקמה םידליה רפסמב םיהדמה לודיגה תא ,לבת יבחרב
.הרהוז אולמב הבושתה תוררועתה תא תוארל אלש

הארשה ובאשי תווצמהו הרותה ירמוש םגש יוארה ןמ תוחילסהו םימחרה שדוח לש הלא םימיב
לכ תא תונשל םילגוסמ ידוהי ךוניחל וכז אלש םידוהי םא .ונמע לע רבועה הבושתה לגמ
הרותה ירמוש ,ונאש רמוחו-לק ,'ה לא בושלו םתוגהנתהב ךפהמ ללוחל ,םהייח-חרוא
.ונכותב שיש םייוקילה תא ןקתל ידכ שורדה ץמאמה תא תושעל םילגוסמ ,תווצמהו

לש םתבושת איה הלואגה תא איבהל ידכ השורדה הבושתה רקיעש ,רמאנ תומוקמ המכב ,הברדא
הפצמ אוה ונתיאמ ךא ,ומצעב רדתסמ ה"בקה 'ובשנש תוקונית'ה םע .תווצמהו הרותה ירמוש
.תמאב וילא בושנו ונמצע תוחוכב ררועתנש

הכזנו ,"םינפה-תשוב ונלו הקדצה 'ה ךל" וידחי קעזנ ,המלש הבושתב ונלוכ ררועתנ הבה
-חישמ ידי -לע המלשהו תיתימאה הלואגה תנש ,הקותמו הבוט הנשל הבוט המיתחו הביתכל
.ונקדצשדח שי31-ה הצובקה

,םידלי 21 הצובקב .'ליבונר'צ ידלי' לש 31-ה הצובקה ץראל העיגה עובשה ישילש םויב
תא .תואמ-שמחו ףלאמ רתויל ד"בח-יריעצ ידי-לע הכ דע ולעוהש םידליה רפסמ עיגמ ךכבו
וטלקנ םידליה .ד"בח -רפכב םיהוששו הכ דע ולעוהש םידליה ברקמ תוגיצנ הבליק םידליה
.ץראל םהירוה תיילע דע ,יאופר בקעמב ויהיו ודמלי ןאכ ,ד"בח-רפכב תונועמב

םימגרותמ םירוזחמ

,שדח יסור םוגרת םע ,םירופיכה-םוילו הנשה-שארל רוזחמב תובר ורזעיי היסורמ םילועה
.הנבהל לקו ריהב םוגרת עיפומ ירוקמה הליפתה חסונ דצל .ר"ימש תדוגא םעטמ רואל-אציש
.02-5385702 'לט

ידי -לע רואל-אצי רוזחמה .תירגנוהל םוגרתב הנשה-שארל רוזחמ הנושארל עיפומ הנשהו
ףדה לש דחא דצב .םיקתוע םיפלא תרשעב ץפומו ,רדנלרבוא ךורב ברה הירגנוהב ד"בח חילש
.םיגהנמו תוכלה ,עקר ,םירבסה תפסותב םוגרתה ודגנו שדוקה-ןושלב הליפתה חסונ עיפומ
.םירופיכה -םויל רוזחמ ה"יא עיפוהל דיתע האבה הנשה תארקל

"ותעב רבד" חול

עדימה לכ תא ליכמה ,'ותעב רבד' חולב לארשי-םע תא טונג יכדרמ ברה הכזמ הנש ידימכ
,םינמז ,םיגהנמ ,תוכלה ,םיימויה םירועישה לכ םהבו ,'מע 1152 רפסב .םוי לכל שורדה
.03-6188161 ,קרב-ינב רפסה רחבמ :הצפה .דועו ימונורטסא עדימ ,םיתיעה תורוק

ןורבחב הבוט הנש

רפוש תעיקת עומשלו ללפתהלו ןורבחב הנשה-שארב חראתהל תורשפא הקינעמ ןורבח תשרדמ
.02-9961311 'לט .ןירדהמל רשכ ,אלמ חוריא .הלפכמה-תרעמבשטיוואבוילמ יברה לש ויתוחיש יפ-לע דבועמ - תבש ןחלוש
ינונבל 'צ תאמ .ךליו -םיבצינ תשרפל


תיחצנ תירב

םיקה ןעמל ...'ה תירבב ךרבעל" - לארשי-םע םע תירב תרוכ ה"בקה םיבצינ תשרפ תליחתב
תונש םיעברא ירחא ,ונבר השמ לש ותוקלתסה םויב הרמאנ וז השרפ ."םעל ול םויה ךתוא
םיעבראכ אולהו ,ה"בקה םע תירבה התרכנ זא קר םאה :הלאש אופא תלאשנ .רבדמב םידודנה
?רחבנה ומע ונישענו תירב ה"בקה ונמע תרכ ,הרותה ןתמ תעשב ,ןכל םדוק הנש

שרפמ ."םעל ול םויה ךתוא םיקה ןעמל" םילימל ושוריפב י"שר זמור וז הלאשל הבושתה תא
ינש ןאכ שיגדמ י"שר ."םעל וינפל ךתוא םייק ןעמל ,חורטל סנכנ אוה ךכ-לכ" :י"שר
ןאכ רבודמש (ב ,("חורטל סנכנ אוה ךכ-לכ") ה"בקה לש תדחוימה הלועפה תא (א :םירבד
.דיתעב ("ךתוא םייק ןעמל") םעה םויקב

?חיטבמ ימ

םעה ןיב רשק הרצי ןכא ,יניס-רה דמעמב לארשי-םעל ה"בקה ןיב התשענש תירבה תתירכ
שי אולה ?םינשה ךשמב גגופתי אלו שלחיי אל הז רשקש ונל חיטבמ ימ םלוא ,ה"בקל ידוהיה
םג יוניש לוחי ,יוארכ אלש וגהנתי ,םיאבה תורודב וא הז רודב ,לארשי-ינב םאש תורשפא
.ה"בקה םמע תרכש תירבב

םויק הלעפ תאזה תירבה .ותוקלתסה ינפל ונבר השמ םמע תרכש תפסונה תירבה לש שודיחה הז
תירבהש (א :םיטביה ינשב תויחצנו ףקות הל הקינעהו ,יניס-רה דמעמ לש הנושארה תירבב
םע םג שרופמב התרכנ וז תירב (ב ,םימלוע-ימלועלו דעל םייקתת ה"בקל לארשי-םע ןיב
."הפ ונניא רשא תאו ...הפ ונשי רשא תא" :רמאנש יפכ ,םיאבה תורודה

תדמתמ הברק

ךכ-לכ" ורמאב י"שר זמור תאז ?יניס-רה דמעמב התרכנש תירבה ןמ תאזה תירבה הפידע המב
חיטבהל ידכ ה"בקה דצמ תדחוימ החרט ,לוכיבכ ,התשענ ןאכ ,רמולכ ."חורטל סנכנ אוה
.םייוניש הב ולוחי אלשו חצנל םייקתת וז תירבש

,םתוא תרבחמו תרשוק תירבהש ףאו ,הזמ הז םיקוחרה םישנא ינש ןיב תירב תויהל הלוכי
םיינש ןיב איה תירבה רשאכ ,תאז תמועל .תורשקתהבו תירבב ןויפר םורגל לוכי קחרמה ירה
.םלועל םגפיי אל רשקהש חטבומ ךכב ,וידחי םייורשו םיבורקש

ןידב םיכוז

םתא" :השיגדמ הרותה .םיעבראה תנש ףוסב לארשי-םע םע התרכנש תירבה לש הדוחיי הזב
בורק ,ה"בקה ינפל דימת דמוע לארשי-םע ,רמולכ ."םכיקולא 'ה ינפל םכלוכ םויה םיבצינ
.ה"בקה ןיבל וניב תיחצנה תירבהמ קתנתהל לוכי ידוהי ןיא ךכ םושמ .וב קבדו וילא

,ןוחטיבה םג ןאכמ .שדחמ תררועתמ איה הנש לכבו ,הנשה-שארב התייה תאזה תירבה תתירכ
המיתחו הביתכ ה"בקהמ םילבקמו ןידב םיכוז לארשי-ינבש ,הנשה-שאר ינפל םידמועשכ םג
.המלשהו תיתימאה הלואגה תנש דע ,הקותמו הבוט הנשל הבוט
(188 'מע ,דכ ךרכ תוחיש יטוקל)

הנשה-שאר :אשונב םישרדמ - ןייעמה ןמה"בקה תכרב

-םע תא ךרבמ ה"בקה הבו הנשה-שאר זמורמ התליחתבש ,םיבצינ תשרפ תארקנ הנשה-שאר ינפל
;ןידב םיכוזו םידמועו םימייק - "םיבצינ םתא" :םש רמאנ ךכו .השדחה הנשה תארקל לארשי
."אבר אניד םוי הווהו" :ומוגרתו "םויה יהיו" (ב בויא) בותככ ,הנשה-שאר והז - "םויה"
ונא ותכרב חוכבו ,וכרבמ ומצעבו ודובכב ה"בקה אלא ,שדוחה תא םיכרבמ ונא ןיא וז תבשב
.הנשה ישדוח ראש תא םיכרבמ
(ט"שעבה)


םייח ירפס

לארשי ןיא המ ינפמ ,םלוע-לש-ונוביר ,ה"בקה ינפל תרשה יכאלמ ורמא :והבא יבר רמא
,ןיד אסיכ לע בשוי ךלמ רשפא :םהל רמא ?םירופיכה-םויבו הנשה-שארב ךינפל הריש םירמוא
!?הריש םירמוא לארשיו ,וינפל םיחותפ םיתמ ירפסו םייח ירפסו
(א,דל הנשה-שאר)


הליעומ הבושת

םירשעו האמ רחאל םדאה תא םיטפושש טפשמו ןידל הנשה-שאר לש טפשמהו ןידה המוד וניא
ודיו ,הבושת הליעומ הנשה-שאר לש טפשמב ךא ,הבושת תושעל רשפא-יא רבכ תמאה םלועב .הנש
.םיבש לבקל הז םויב הטושפ ה"בקה לש
(םיסרטנוק םירמאמה רפס)


קותמ בוט

."הקותמו הבוט הנש ונילע שדחתש ךינפלמ ןוצר יהי" :רמול םיגהונ שבדב חופתה תליבט תעב
ער רבד לע וליפאש םושמ ,הקיפסמ הניא 'הבוט' הנש אלא ?'קותמ' ונניאש 'בוט' שי יכו
.תמאב הבוט הנש ,'הקותמ' םג הנשה היהתש םיללפתמ ונא ןכל ."הבוטל וז םג" רמול םיבייח
(ץישטנלמ המלש יבר)


םיעגרה תא לצנל

ימחר ררועלו דחוימ ןפואב שקבל שי הנשה-שארבש ,ריהזמ היה ירומ יבא :רפיס ץ"יירה יברה
םעפ .תוידיסח תודימב הבוט הגהנה לעו תודימה ןוקית לע תימינפ תוררועתהבו יכבב םימש
דוע ורתונ :ןמזה תא לצנ :יל רמאו ,ברע תונפל הנשה-שאר לש ינש םויב וילא יתסנכנ
.(העיקשה דע) תוקד םייתשו םירשע

"ךנעמל" םייח

,איה הליפתה ."םייח םיקולא ךנעמל ...םייחל ונרכז" :םירמוא ונא הנשה-שאר תליפתב
.לבה ירבדב הלילח םתוא זבזבנ אלשו "ךנעמל" ויהי הנתמכ ונל ןתיתש םייחהש
(תמא תפש)


םח בל

-שאר םא :ל"זח םירמוא הנשה-שאר לע .שארה רחא ררגנ לוכהו ,הנשה לש שארה אוה הנשה-שאר
ךכ ,שדוק-תובהלתה אלמו םח ידוהי לש וביל הנשה-שארב םא - המח היהת הנשה לכ ,המח הנשה
.הלוכ הנשה לכב ותגהנה היהת
(ץיבוכלמ יכדרמ יבר)


תוכלמ רתכ

הנשה-שארב ןכש ,'ךלמה' יוטיבה רכזנ ובש טויפ תסיפ לכ רקייל שי הנשה-שאר תוליפתב
.תוכלמ רתכ ךשמנ
(שדוק-תוחיש)


םירפס השולש

םיקידצ לש דחא - הנשה-שארב םיחתפנ םירפס השולש :ןנחוי יבר רמא ,יאדפסורכ יבר רמא
םימתחנו םיבתכנ םירומג םיקידצ .םינוניב לש דחאו ,םירומג םיעשר לש דחאו ,םירומג
םידמועו םייולת םינוניב ,התימל רתלאל םימתחנו םיבתכנ םירומג םיעשר ,םייחל רתלאל
.התימל םיבתכנ - וכז אל ,םייחל םיבתכנ - וכז ,םירופיכה-םוי דע הנשה-שארמ
(ד,זט הנשה-שאר)

עובשה תרמיא


איה םימשב אל

הסנרפ יניינעב םג ומע ץעייתהל ואב םיברו ,יאובנה ונוזחב םסרופמ היה ןילבולמ הזוחה
ואצמיי אמש ששחמ ,ןרכמל וא ויתומהב תא טוחשל םא לאשו ,בצק וילא אב םעפ .םיטושפ
.תחאו תחא לכ לש הינמיס תא ןייצלו ויתומהב תמישר תא םושרל ול הרוה קידצה .הפרט

תחא המהבל עיגהשכ .האלה ךכו "הפרט וז ,הרשכ וז" :זירכהל לחה ,המישרה ול השגוהשכ
."עדוי יניא וז" :רמא

יניאו ,ברה ינפל הואיביו הלאש אצמית וז המהבב" :קידצה בישהו ,רבדה רשפל והולאש
..."איה םימשב אל הרות ןכש ,ברה קוספי ךיא עדויתודיסחה יכרד


לוכל הבושת

הבושתה התייה ,הדוסלו הקמועל ודרי םרט לארשי-םעב םיבר רשאכ ,תודיסחה לש התעפוה רחשב
םג ,לוכל תכייש הבושתהש ,הנעט תודיסחה .םידגנתמל םידיסח ןיב תקולחמה-תודוקנמ תחא
,הרותה דובכ תא ליפשמ הזכ רבדש ,'םידגנתמ'ה ונעט םתמועל .םימכח-ידימלתלו םיקידצל
-ידימלתמ התשעו תודיסחה האב ןאכו ,הידמולו הרותה תוכזב אלא םייק אל ולוכ םלועה ירהש
.הבושתב רוזחל םיכירצש םישנא םימכחה

םדא םא .םויה בוט אל רבכ ,לומתא בוט היהש המ .אוה יסחי בוטה םגש ,תדמלמ תודיסחה
איש הז דליה יבגלש יפ-לע-ףא ,רגובמה לש ותומלש וז ןיא 'בוט דלי'כ גהנתי רגובמ
תומדקתה ."הנתנ רשא םיקולאה לא בושת חורהו" :'הבושת' לש תיתימאה תועמשמה וז .תומלשה
לע הבושת הניא וז .יקולאה הרוקמ לא שפנה תא בישהל ןוצר ,ה"בקב קובדל הפיאשב תדמתמ
.ה"בקל ,ןושארה רוקמל הביש אלא ,אקווד םיאטח

"יתעדי וליא"

תא ריתסהו טושפ שיא ידגבב שובל אוהשכ ךרדל אצי םעפש ,רפוסמ ןואג הידעס יבר לע
וליכאה ,תופי םינפ רבסב ולביקש ,ידוהי לצא םידחא םימי חראתה תומוקמה דחאב .ותוהז
-אוה רזה חרואהש ריעב עדונ ךכ ךותב .יפוד אלב םיחרוא-תסנכה וב גהנו הבחר דיב וקשהו
תא תוארל ידכ ידוהי ותוא לש ותיב לא רוהנל ולחה ריעה ילודג לכ .ןואג הידעס יבר אוה
.הז המ לעו הז המ לאשו םיאבה לכ תא ידוהיה האר .הרות-ירבדב ומע עשעתשהלו חרואה ינפ
.ףלעתהו ידוהיה תאז עמש .ןואג הידעס יבר םסרופמה ןואגה אוה ותיבבש חרואהש ,ול ובישה

רהזנ אל ילואש לע החילסו הליחמ שקבל לחהו וחרוא לש וילגרל לפנ ונופלעמ ררועתהשכ
המלו ,בוט לכ יל תתנו תפומל יתוא תחריא ירה" :ןואגה ולאש .ול האיכ וחריא אלו ודובכב
גהונ יתייה - ןואג הידעס יבר אוה 'בכש יתעדי וליא" :יכבב ידוהיה בישה ."?לצנתמ התא
שקבמ יכונא ףא ,םלוע לש ונוביר" :רמאו הידעס יבר תאז עמש ."!המכו המכ יפ דובכ וב
,ךתוממורו ךתלודג תא תמאב עדוי יתייה וליא .יוארכ ךיתדבע אלש לע החילסו הליחמ ךממ
."הכ דע ךיתדבעש יפכמ רתוי הברה ךתוא דבוע יתייה

ירהש .'הבושת' תושעל ךירצ םיבוטה םישעמה לע ףאש ,תודיסחה תטיש תא שיחממ הז רופיס
לומתא ותוא ונדבעש ךרדהש ,םיניבמ ונא ה"בקה לש ותלודג תנבהבו הרותב םילעתמ ונאשכ
ןכ-לע .השדחה ונתנבה רואל ,'ה תא דובעל תמאב םיכירצש יפכמ הטמל הברה התייה םושלשו
הכ דע 'ה תא ונדבע הבש הרוצהמ ונב רוזחל - 'הבושת' לש בצמב ונימי לכ תויחל ונילע
.'ה-תדובע לש ירמגל תרחא הגרדל רובעלו

תיתימא הטרח

'מע ,ג ךרכ צ"יירה ר"ומדא שדוק-תורגיא) הבושת לש םינמז השימח לע תרבדמ תודיסחה
-שאר ;תודימה ןוקית - תוחילסה ימי ;השעמהו רובידה ,הבשחמה ןוקית - לולא שדוח :(גפת
.גונעתה ןוקית - םירופיכה -םוי ;ןוצרה ןוקית - רושעל הסכ ןיב ;ןיחומה ןוקית - הנשה

.בולקשמ יוג ותואכ תויהל הכירצ הטרחהש רמאו ,תיתימא הבושת יהמ םעפ ראית ןקזה ונבר
רהנה תא תוצחל הסינ יוג אב .שעגו רעס רפיינדה רהנו הרעס חור התייה םעפ" :רפיסו
ךישמהו םהמ םלעתה יוגה ךא ,ושפנ תא ןכסמ אוהש והוריהזהו םישנאה וב ורעג .הנטק הריסב
תא ועמש רהנה תפש לע ודמעש םישנאהו ,הריסה הכפהתה רהנה עצמאב ותויהב .וישעמב
..."טרחתמ ינא ,ייא :עבטש ינפל יוגה לש ויתוקעצ


הלואגל הייפיצב


םלועב דחוש לטונ ינאש ,הבושתו הליפת ושע םיחותפ הליפת ירעשש דע ,יינב :ה"בקה רמא"
."דחוש לטונ יניא ,אבה םלועל ןידב בשוי ינאשכ לבא ,הזה
(ט םיטפוש אמוחנת)

היהש השעמ


םא תליפת

םייחה .ש"מי םינמרגה ידיב לארשימ תוליהק תואמ וחמנ הבש ,ב"שת תנש םייתסהל תדמוע
.םניד-רזג עוציבל םיניתממה תוומל םינודינ לש םייח ,דחפ ייח םה בונרט וטגב

תועש הרשע-םיתש תכשמנה ךרפ תדובעל ,וטגל ץוחמ לא םיאצוי תומדקומה רקובה תועשב
תננקמ ןיידע תובבלב לבא .םיכלכולמו םיבער ,םיכומ ,םיפייע םירזוח ברעב .תופוצר
.הדובעל תאצלו רקובב םוקל חוכ הקינעמה איהו ,הווקת

םלועה'ש םיחכונ ונא .םידוהיב עצבתמה ינומהה חבטה לע תושקה תועומשה תועיגמ רבכ
םישכור 'תירא' תוזח ילעב םידוהי .ונדגנ םינלופה ונינכש םג .ונתוא חנז 'יתוברתה
.וטגהמ חרוב לוכיש ימ .תופייוזמ תוינלופ תודועת

סא-סאו הרטשמ ישנא לש םידבכ תורמשמ יכ העומש תטשופ (ג"שת) הנשה-שאר ינפל םיימוי
.םלוכב תזחוא המויא הלהב .וטגל ביבסמ תודמע םיספות

ןמיתחהל ידכ םהיתודועת תא רוסמל םידבועה לכ לע יכ טארנדויה ירטוש םיעידומ רקובב
םוקמב תררתשמ רצק ןמז ךותב .םידוהי יפלא םיצבקתמ טארנדויה ןיינב ביבס .שדחמ ןרשאלו
.הרזחב םהיתודועת תא םילבקמ םניא - םכותב ינאו - םיברש ררבתמ .הרידא המוהמ

,םילהובמ םיצר-םיצא םישנא .ןמכש לע תורורצו תוחפשמ שגופ ינא טארנדויה ןיינבמ ךרדב
-ינב םגש האור ינא יתיב לא יעיגהב .שארמ ונכוהש םירותסמב רתתסהל ,תדוכלמב תויחכ
.םימח םידגבו לכוא טעמ וניכה ירובעב םג .אובחמה לא הדיריל םיננוכתמ יתחפשמ

רשפא בר ישוקב .םימויא קנחמהו םוחה .ףטו םישנ ,םישנא אלמ ,ןטק ןסחמל םיסנכנ ונלוכ
.לוק ועימשי לבל םיקיתשמ םינטקה םידליה תא .דחפה תא ריבגמ ץוחב עמשנה שער לכ .םושנל

דמוע ינא .'תוחילס'ה תרימאב ולחה םירגובמה .םידליה ומדרנ תומדקומה רקובה תועשב
תוביטרמ היתועמדשכ ,בל ערוק יכבב .רוביצה תליפתל תפרטצמ איה םג .הרקיה ימיאל ךומס
יילע רזגנ םא (קותמ אבא=) !רעסיז עטאט" :תלמלממ התוא עמוש ינא ,הידיבש 'תוחילס'ה תא
,יידלימו יתחפשממ דירש תוחפל ראשה - ךינפל ינא תננחתמ לבא .ךכל ינא הנכומ ,תומל
..."רכז תוחפל ראשייש

ונתליפת וז ילוא ,עדוי ימ .ןיליפת םיחינמו תותילטב םיפטעתמ םירבגה .עיצפמ רחשה
אלב םידוהי ףוסאל ולחה םינמרגהש יל עדונ .הצוחה אצוי ינא הליפתה םויסב .הנורחאה
.םיריעצ םישנאל הדובע תודועת םימיתחמ םה םלוא תונוישיר

הדובעה תדועת תא ימצעל בישהל תוסנלו ןכתסהל יאדכ םא ,יירוה םע ץעייתמו רזוח ינא
.םולשב רוזחאש םילחאמו תושגרתהב יל םיקשונ ,תוסנל יל םיצעיימ יירוה .ינממ החקלנש

לש המירע הניפב .לודגה שרגמב םיצצורתמ םינמרג תורשע .ופטסגה תדקפמל ברקתמ ינא
ינפ לעב ופטסג שיא בשוי ןחלושה דיל .רותב בצייתמו יתדועת תא אצומ ינא .הדובע תודועת
עיבטמ אוה ףוסבל .שאר דעו לגר ףכמ יתוא דדומו יתדובע םוקמלו יליגל לאוש אוה .חצור
.תמתוח

ףפוכמ םשארו םהיכרב לע םיערוכ םידוהי ינומה האור ךרדבו םוקמה תא רהמ בזוע ינא
לא בש ינא .ץזלב הדמשהה-הנחמל חלשיהל םידיתע םהו םינמרגה ידי-לע וספתנ הלא .ץראל
םיבצמב דמעמ קיזחהל ץמאתאש שקבמו ינדדועמ יבא .תמתוחה תלבק לע םהל רשבמו ייריקי
.ער יל הנואי אלש יתוא תכרבמ ימיא םג .םישקה

ינא רקוב תונפל .תופיפצה תא טעמ לקהל ידכ ,אובחמהמ אצוי ינא הנשה לש ןורחאה הלילב
וזיא םיעדוי םניא ,םינשי םינטקה םידליה .םישתומ םישנאה .לכואו םימ טעמ איבהל ידכ בש
.אובחמל הסינכה תא הווסמו הצוחה אצוי ,יתחפשממ בוש דרפנ ינא .םהל תברוא הנכס

םיחרוצו שושיג יבלכ םיליבומ ,וטגה תובוחרב וצצורתה םינמרגה .רהמנו רמ היה םוי ותוא
.םהירוהמ ודרפוה םידלי .תוירזכאב ורונ םיכנו םינקז ,םילוח .(הצוחה=) 'סואר' תוארפב
,תועווז אלמו דירחמ םוי רחאל ,םיירהצה-רחא שולש העשב .גרהנו הרונ חורבל הסינש ימ
.ןורחאה חולשמה וטגה תא בזע

שפנ אצומ אלו המינפ סנכנ ינא .תוער רשבמ טקשה .אובחמה לא תוריהמב ץר ינא ,ךישחמשכ
הקיר הרידה םג לבא ,םש ייריקימ והשימ תאז-לכב ילוא תוארל ,ונתריד לא ףרוטמכ ץר .היח
.יביל יקמעממ יכבב ץרופ ינא .ירמגל

-שאר תולילב רכזנ ינא !ללימ ימו לליפ ימ .הנשה-שאר ליל אוה הלילהש רכזנ ינא םואתפ
.יאשחב הליפתל תוצובק םשו הפ תודדוגתמ רקובב .יתחפשמ לע בשוחו ,תומדוק םינשב הנשה
,שאב ימו םימב ימ ,תומי ימו היחי ימ" - ארונ יכבב םיצרופ ,'ףקות הנתנו'ל םיעיגמשכ
..."הליקסב ימו הקינחב ימ

ידכ קזחתהלו ץמאתהל - יבא לש םינורחאה וירבדבו ימיא לש הכזה התליפתב רכזנ ינא זאו
הגירהה איגמ יח תאצל - דחא רבד שקבמו םימכ יביל תא ךפוש ינא .ונתחפשמל דירש ריאשהל
.הלבקתנ ןכא הליפתה .םשגתת ימיא תליפתש ידכ

(קרב-ינב ה ןוכיש ,גרבצניג ןתנ 'ר ,ורוביגו רופיסה חלושל ונתדות)
ירוטה השמ םע םיידוהי םייח
תודהיל ןפימ .ובונגיש באהו השמ ןבה


תינפיב הבוט הנש םירמוא ךיא

.שגרמו סומע םוי ול היה םילשורי זכרמבש ןטקה ותיבב ירוטה השמ תא ונשגפ ובש םויה
,םישישקה וירוהל עייסל ידכ קר םשל סט אוה .ןפיבש היוגהנ ותדלוה-ריעמ רזח רקובב
.הרופיצ םתלכו םנב תיבב ,ץראב רוקיבל אובל ,68-ה תב ,האוקוחו ,78-ה ןב ,ובונגיש
המח םיסחי תכרעמ םהיניב תרמשנ ,תונורחאה םינשב םהיניב רעפנש יתוברתה רעפה תורמל
.אילפהל

שפחל לחה הרשע-עבש ליגב .ויקוטמ העיסנ העשכ ,ןפי זכרמבש ריעב ינפיכ דלונ (37) השמ
.םיטנטסטורפ םירמכל דחוימ הרשכה לולסמב רחב אוה .תורצנה רבעל הנפו םיקולאה תא
תירבעה םג ןאכמו ,תיכ"נת תירבעל סרוקב ףתתשה ,םינש שש וכראש ,ולא םידומיל תרגסמב
הפשה לא יביל לכב רשקנ ינאש יתשח םואתפ" .רזומ רבד ול הרק זא .ויפבש תנייוצמה
וכותמ תואצוי תוירבע תויתואש ך"נת רפס לע יתמלח תולילב" .השמ רמוא ,"תאזה
..."תודקורו

םילופכ םייח

תא וליבוה םיכירדמה .לארשי ידהוא םינפי תצובק םע ,לארשיב הנושארל רקיב ה"משת תנשב
.ול םיעגונ םניא םירבדהש שח ,ריעצה הרומכה חרפ ,ונעדוימו תונוש תויסנכ ןיב הצובקה
ינפל ."יתוא ושגיר - ןולמה חתפבש הזוזמהו רשכה לכואה - םיידוהיה םיביטומה אקווד"
.תירבעב םירפס תליבח שכר ןפיל ותרזח

-אל תינפי הרייעב רמוככ ןהכל לחה ,השיא אשנ םייתניבש ,השמו ,ומייתסה הרומכה ידומיל
(הייסנכבש) יטרפה ורדחב לבא ,תורצנל ףיטה ודיקפת ףקותב .םידלי-ןג להינ ןכו ,הלודג
תורצנל יתפטה רקובב ,םילופכ םייח יתייח השעמל" .תודהיה לא וירשק הגרדהב וקדהתה
.רמוא אוה ,"תודהי יתדמל ברעבו

הנמאנ הפתוש

םג יכ ,ול הרמא ותעתפהל .תורצנב ןימאמ ונניא השעמל יכ ותשאל הליגו זוע רזא דחא םוי
הפתוש אצמ ןכש ,רתוי םילק התע ושענ םילופכה םייחה .וז תדב הנימאמ הנניא איה
.םתנבה יפ-לע תווצמ םייקל ולחה ףאו תודהי ודמל וידחי .וכרד-ישופיחל

ידכ" יכ תקחוצ .תקחוצו הרופיצ תרפסמ ,"תבש תורנ התייה ונמייקש הנושארה הווצמה"
האבה הווצמה ..."רדחב רואה תא תבשה תסינכ רחאל תובכל ונגהנ ,רתוי הפי היהי רנה רואש
תטחוס יתייה .םדה תא םיאיצומ ךיא יתעדי אל לבא ,םד לוכאל רוסאש ונדמל" .תורשכ התייה
..."רבד רתונ אל טעמכ רשבהמ םגו ,אצוי היה םדה לכש דע רשבה תא

הצורמ באה

תורג ךילהת ורבע ןאכ .לארשיל ולעו םילופכה םייחל ץק םישל וטילחה םינש עברא ינפל
םויה בור .תווצמב םירדהמה םימלשו םיבוט םידוהי םה תעכו ,םילשוריב 'יבצ תלחנ' ןוכמב
המע האיבהש עוצקמ ,יניס רוקידב האפרמ הרופיצ וליאו ,'ריאמ ןוכמ'ב הרות דמול השמ
.ןפימ

לש םוגרתה יתורישב םירזענ) ובונגיש תא ונלאש ,"?רייגתה ךנבש הדבועה תא תלביק ךיא"
קוחה יפל לבא ,ידיל ררוגתהל ףיסוי ,החפשמב רוכבה םג אוהש ,ינבש יתיצר דואמ" .(השמ
ובונגיש ףיסומ ,"הזמ ץוחו .'לודג דלי' רבכ אוה ינבו ותד תא רוחבל לוכי דחא לכ ינפיה
ךכ ,ללכה ןמ אצוי ולש םירוהה דוביכ ,ידוהי השענ זאמ ,םיאור םתאש יפכ" ,בבוש ךויחב
..."ןנולתהל הביס יל ןיאשגרובזניג ףסוי ברה תאמ - הכלהה תניפ


ןילישבת בוריע

?הנשה-שאר ברעב הנשה םיכרועש 'ןילישבת בוריע' לש וניינע המ :הלאש

תורנה תקלדה ףאו ,תבשה ךרוצל גחב לושיב ןיינעל איה תררועמ וז תועיבקש הלאשה :הבושת
,רחא םוי ךרוצל אל לבא ,גחה ךרוצל גחב לכוא ןיכהלו לשבל רתומ ,עודיכ .תבש ברעב
.תבש אוה וליפא

ברעב דחוימ לישבת תנכה הרקיעש ,'ןילישבת בוריע' תארקנה הנקתה תא ל"זח ונקית ןכ-לע
.תבשה ךרוצל גחב רנ קילדהלו תופאלו לשבל רתומ ךכ ידי-לעש ,תבשה ךרוצל גחה

:תאז םישוע ךכו

חפנב םחל תכיתח ןכו ,תוחפל ק"מס 27 חפנב (רחא לישבת וא) רשב תכיתח גחה ברעב םיניכמ
'ה התא ךורב" :םיכרבמ דצב םתוא םיחינמש ןמזב .דצב םתוא םיחינמו ,תוחפל ק"מס 54
בוריעב" :םיפיסומו ."בוריע תווצמ לע ונוויצו ויתווצמב ונשדיק רשא םלועה ךלמ וניקולא
בוט-םוימ וניכרצ לכ תושעלו ןקתלו רנ קילדהלו ןימטהלו לשבלו תופאל ונל רתומ היהי הזה
תושענש תבשל תונכהה לכ תא םימייסמש דע תוחפל ררקמב רומשל שי לישבתהו םחלה תא ."תבשל
.גחב

תושעל חכשש ימ לכ תא הבוח-ידי איצוהל ובוריע תעשב ןווכל גהונ הליהקה וא ריעה בר
אלא רכזו עדיש ימ .עדי אל וא (וייחב הנושארה םעפב) חכשש ימל קר ליעומ הז לבא .בוריע
.גוהנל דציכ ךמסומ בר לואשל וילע ,ברה לש ובוריע לע ךמסו לצעתהש

,ומצע גחב ןהמ תונהיל ,םיצור םא ,רשפאש תוכאלמ קר תושעל רשפאמ בוריעהש ,תעדל בושח
.םויה ףוסב תבש ברעב לושיב ליחתהל ריתמ אוה ןיא לבא
.זכקת ןמיס ברה ךורע-ןחלושישארה ףדל

םיניינע חתפמ | ןיעידומ | סופד תיב | תושדח רדח | םידלי רדח | ןויע רדח | ד"בח תיב

תורומש תויוכזה לכ (c)
רואל האצוהה ףגא - זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ
03-9606169 :'סקפ ,03-9607588 'לט ,72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת
ירא-בל ףסוי :"טנרטניא" רודמ שאר * בונורהא ןהכה קחצי ףסוי ברה :ר"וי
chabad@chabad.org.il